Литература

Dublin Core

Наслов

Литература

Јединице у Литература колекцији

Модел за оптимизацију граничног садржаја метала у руди у функцији дугорочног планирања површинских копова
Оптимизација граничног садржаја метала у руди један је од основних корака у планирању и дизајнирању површинских копова и има за циљ…

Оптимизација система одводњавања површинских копова
Савремена површинска експлоатација минералних сировина подразумева еколошки и економски ефикасно и поуздано одводњавање без обзира…

Развој модела конструкције просторија отварања рудника са подземном експлоатацијом
Приликом израде подземних просторија у стијенској маси долази до нарушавања природне равнотеже напонских стања стијенског масива који…

Геоботаничка и биогеохемијска карактеризација рудничке откривке у бору и могућност примене резултата у ремедијацији
Подручје рударског басена Бор сматра се 'црном еколошком тачком' и једним од најзагађенијих подручја у Србији. Рударске активности…

Прогноза оперативне ефикасности активног подземног рудника заснована на теорији сивих система
Ефикасност представља предуслов за опстанак сваке рударске компаније, посебно у условима изузетно конкурентног тржишног окружења као…

Оптимизација дужине стреле роторних багера у функцији стабилности косина и ефективности рада на површинским коповима лигнита Србије
Роторни багери су машине које се у данашње време највише примењују у процесу масовне експлоатације угља захваљујући, пре свега, низу…

Модел предвиђања потреса од минирања на површинским коповима применом симулационе методе Монте Карло и фази логике
Моделирање предвиђања потреса тла од минирања применом фази логике и методе Монте Карло засновано је на подацима добијеним теренским…

Развој интегрисаног процеса управљања оперативним радом и одржавањем помоћне механизације на површинском копу угља са подршком информационо комуникационих технологија
Полазећи од потреба савременог менаџмента за унапређењем пословања предузећа у условима динамичних промена тржишта, научни циљ…

Моделирање система управљања заштитом животне средине у рударско-енергетским комплексима
Ефикасност функционисања система управљања заштитом животне средине у рударскоенергетским комплексима зависи од степена спровођења…

Нелинеарно динамичко моделовање потреса изазваних променом напонског стања при изради хоризонталних подземних просторија
У овој дисертацији, циљ истраживања био је одређивање динамичких својстава потреса изазваних променом напонског стања при изради…

Изучавање процеса окрупњавања млевеног кречњака ради примене у пољопривреди
Примена кречњака је веома широка, на свим „киселим“ земљиштима у ратарству, воћарству, виноградарству, хортикултури и шумарству, за…

Модел интелигентног система адаптивног управљања процесом прераде руде
У области процеса прераде руде, флотацијска концентрација представља једну од најзначајнијих и најчешће примењиваних метода…

Оптимизација параметара реза роторног багера при откопавању материјала са повећаном чврстоћом
Откопавање материјала роторним багером је веома сложен физичко-механички процес. Показатељи ефективности тог процеса зависе од…

Дефинисање параметара чврстоће на смицање код извођења косина у испуцалом стенском масиву
Дефинисање параметара чврстоће на смицање испуцалих стенских маса представља један од најзахтевнијих задатака механике стена.…

Фази моделовање чишћења угља у аутогеној суспензији
Чишћење угља у аутогеној суспензији је процес на чију ефективност и ефикасност утиче известан број чинилаца. У системском смислу то је…

Процена ризика и смернице за смањење ризика у рударству
Безбедност и здравље на раду професионално изложених радника није само формални приступ путем којег заједница жели да покаже своју…

Генерички стандарди за управљање ризицима
Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и усклађеност с реалним ризицима. Обзиром да не постоји "0 - нулти ризик",…

Аспекти управљања ризиком у рударству
У овом раду се презентирају неки од аспеката и практичних искустава управљања ризиком за комплексне техничко технолошке системе у…

Risk Assessment Basics and Benchmarks
This is a very exciting time to be involved in the risk assessment process because risk assessment is in such a state of flux. The ground breaking methods developed by the military, nuclear power, and chemical and oil industries in the latter part of…

Управљање квалитетом угља
Ова монографија је настала као резултат истраживања по пројекту "Управљање процесом хомогенизације угља у циљу повећања искоришћења…

Управљање ризиком и осигурање
Основна идеја ове књиге базирана је на свеобухватном изучавању ризика, као и појмовима уско повезаним са ризиком и разумевању његових…

Теорија система и ризика
Уџбеник представља резултат професионалног усавршавања и истраживања аутора у области управљања квалитетом и ризиком система. Написан…

Приручник за вежбе из припреме минералних сировина
Садржај приручника прилагођен је потребама студената који наставу слушају по тзв. Болоњском процесу и којима су знања из припреме…

Припрема минералних сировина
Ова књига је написана према програму истоименог предмета по којем овај курс слушају студенти VII и VIII семестра Смера за подземну и Смера…

Одлагање индустријског отпада
Уџбеник се бави депоновањем неопасног отпада минералног порекла. Опредељење за овај приступ везано је за више чињеница: масено овог…

Мониторинг у животној средини - одабрана поглавља
Ова књига је намењена студентима студијског програма "Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду" на Рударско-геолошком…

Транспорт у припреми минералних сировина
Уџбеник "Транспорт у припреми минералних сировина" написан је према наставном програму за предмет "Транспортни уређаји у припреми…

Моделирање технолошких процеса у рударству у условима недовољности података применом теорије грубих скупова
Рударство, а у оквиру њега и припрема минералних сировина, се одликује сложеношћу технолошких процеса што је последица великог броја…

Спрега неуронских мрежа и нумеричких модела за дефинисање сигурних растојања код разлетања комада приминирању
Докторска дисертација са наведеним насловом презентује резултате истраживања проблема разлетања комада при минирањима. Циљ…

Ефекти примене међународних стандарда за системе менаџмента у рударству Србије
Stalna potreba rudarstva za naprednijim rešenjima i sredstvima koja će obezbediti efikasnija, pouzdanija i bezbednija delovanja u svim fazama rada, od planiranja i projektovanja do trajne obustave eksploatacionih radova, pobuđuje sinergiju…

Мултиваријабилни модели управљања у рударству
Odlučivanje i upravljanje u rudarstvu karakterišu: složenost, promenljivost, višeznačnost, osetljivost i rizik. Više pobuda generiše ovakvu atribuciju. Prva je, multivarijabilnost ambijentalnih uslova i funkcionalna i strukturna složenost…

Истраживање могућности коришћења нискотемпературних извора топлоте за одрживи развој енергетике градова
Одрживост је континуиран процес балансирања између животне средине, економске и социјалне димензије, који се односи на системска…

Унапређење модела за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и прогностике
Динамика и сложеност пословно-производних система представљају главне препреке за примењивање одређених алата и модела за процену…

Систем пословне интелигенције за управљање заштитом на раду у рударској индустрији
Postojeća organizacija zaštite na radu na površinskim kopovima uglja često nije u mogućnosti da blagovremeno i tačno ukaže na nedostatke, koji mogu u bližoj ili daljoj budućnosti da budu uzrok narušavanja bezbednosti radnika, ali i uzrok…

Развој алгоритма за повећање енергетске ефикасности система трачних транспортера на површинским коповима
Potrošnja električne energije je u porastu zbog stalne potrebe za poboljšanjem kvaliteta života. Energetska efikasnost je danas jedan od ključnih elementa u energetskoj politici svih razvijenih zemalja sveta, jer doprinosi unapređenju ekonomije…

Нови модел за постизање оптималне производње на нафтном пољу Амал
Doktorskom disertacijom analizirani su i proučavani problemi proizvodnje nafte i primenjene metode za njihovo rešavanje na naftnom polju Amal. Ukratko je prikazana proizvodnje nafte u Libiji, njene karakteristike i rezerve, da bi se video značaj…

Развој и примена хемометријских метода за класификацију и процену квалитета воде
Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja…

Оптимизација и планирање површинских копова стохастичким моделима
Савремено рударство изложено је сталном тренду погоршања услова пословања. Могућност остварења економских и других циљева рударског…

Утицај примене стандарда ОХСАС 18001 и ИСО 14001 на побољшање перформанси квалитета радне и животне средине
Према подацима Међународне организације рада трошкови повреда на раду износе око 4% БДП сваке државе што представља огромне финансијске…

Развој алгоритма процене ефеката ризика рада рударских машина на бази фази алгебре
Mining equipment failures are common and they occur on daily basis- Probability of failure occurrence, as well as its consequences, is the area that requires constant monitoring and research work, application of different approaches and analysis of…

Модел управљања инвестиционим пројектима отварања површинских копова угља
Rapid changes in the environment set numerous requirements before the managers. The aforementioned requirements are primarily related to the achievement of objectives within the given time and resources available, which requires a flexible approach…

Оптимизација управљања процесима рекултивације површинских копова угља
Ширење површинске експлоатације минералних сировина а нарочито енергетских ресурса фосилних горива, чине површинске копове угља…

Стабло колекције