Законска регулатива

Dublin Core

Наслов

Законска регулатива

Предметна одредница

закон

Јединице у Законска регулатива колекцији

Risk Assessment and Management
The Australian mining industry is well aligned to the global pursuit of sustainable development. A commitment to leading practice sustainable development is critical for a mining company to gain and maintain its "social licence to operate" in the…

Приручник за процену ризика
Основни циљ процене ризика на раду је заштита безбедности и здравља запослених. Процена ризика помаже у минимализовању могућности да…

Смернице за процену ризика Европске уније
Овај документ намењен је државама чланицама да га користе или прилагоде по властитом нахођењу како би пружиле савете послодавцима,…

Смернице за процену ризика
Сврха ових смерница је да помогну послодавцу да самостално у сарадњи са запосленима спроведе поступак процене ризика на радним местима…

Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама
Овде су дате смернице за послодавце и запослене, које ће им помоћи да се ризик по здравље при раду на високим температурама на отвореном…

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године
Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године је акт Владе којим се на целовит начин утврђује…

Акциони план за спровођење стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године
Стратегијом безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године ("Службени гласник РС”, број 100/13), предвиђено…

Одлука о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији
Установљавање Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину
Овом уредбом утврђује се висина накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину.

Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера
Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера
Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за заштиту…

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина
Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при подземној…

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту
Овом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или…

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама
Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при…

Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину
Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину коју плаћа…

Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса
Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања и услови одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и…

Уредба о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора
Овом уредбом утврђује се начин и рок плаћања накнада за: 1) примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, 2)…

Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду
Овим правилником прописује се висина трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на…

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
Измене и допуне Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Правилник о изменама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
Измене Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре
Овим правилником ближе се одређује садржина документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу…

Правилник о измени Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта
Измена Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта

Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта
Овим правилником прописује се садржај елабората о уређењу градилишта на коме се изводе радови на изградњи или реконструкцији…

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом
Овим правилником прописује се садржај и начин издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са…

Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова
Овим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за…

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и…

Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и…

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и…

Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при ручном…

Правилник о изменама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
Измене Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
Допуна Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
Овим правилником прописују се минимални захтеви за безбедност и здравље на раду које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу
Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања…

Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци
Изменаме и допуне Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради…

Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима
Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима
Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за…

Правилник о изменама и допунама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком
Измене и допуне Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком
Овим правилником утврђује се начин, поступак и рокови вршења претходног лекарског прегледа лица које заснива радни однос, односно лица…

Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Овим правилником прописују се поступак и рокови превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и…

Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду
Овим правилником уређује се поступак утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима
Овим правилником утврђују се опште мере заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним…

Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни при обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље…

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења…

Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду
У овом правилнику дате су измене и допуне Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду
Овим правилником прописује се начин вођења евиденција у области безбедности и здравља на раду које је дужан да води и чува послодавац.

Правилник о потребном степену изучености инжењерскогеолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења
Овим правилником утврђује се потребан степен изучености инжењерскогеолошких својстава терена као интегралног дела истраживања за…

Правилник о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти опреме геолошких и рударских инспектора
Овим правилником прописује се образац службене легитимације геолошког инспектора односно рударског инспектора, изглед и садржина…

Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије
Овим правилником ближе се прописује висина и начин плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених…

Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина
Овим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина.

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина
Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде…

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања
Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање послова израде пројекта геолошких истраживања…

Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката
Овим правилником прописују се услови и начин вршења техничког прегледа рударских објеката, уређаја, постројења, опреме и инсталација…

Правилник о условима и начину преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса
Овим правилником ближе се уређују услови и начин преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију…

Правилник о условима и критеријумима за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за извођење тих радова
Овим правилником ближе се одређују начин, услови и критеријуми за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за…

Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина
Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина.

Правилник о садржини рударских пројеката
Овим правилником прописује се садржина рударских пројеката, и то: 1) главног, допунског и упрошћеног рударског пројекта за експлоатацију…

Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања
Овим правилником ближе се одређује садржина пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања.

Правилник о садржини годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина за претходну календарску годину
Овим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина на…

Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова
Овим правилником прописује се садржина дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења…

Правилник о начину вршења рударских мерења
Овим правилником прописује се начин вршења рударских мерења и чувања оригинала планова и карата, као и начин израде рударских планова,…

Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина
Овим правилником утврђују се критеријуми на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних…

Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима
Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви подземних вода, услови за разврставање у категорије и…

Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних гасова и вођењу евиденције о њима
Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви нафте, кондензата и природних гасова (у даљем тексту:…

Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима
Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви чврстих минералних сировина, услови за разврставање у…

Закон о републичким административним таксама у области геологије и рударства
Овим законом дефинисане су републичке административне таксе у области геологије и рударства

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на…

Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине
Овим законом ближе се одређују надлежности аутономне покрајине, нарочито у областима у којима Република уређује систем. Овим законом…

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења
Овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у…

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности
Овим законом прописују се мере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења и мере…

Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара
Измене и допуне Закона о заштити од пожара

Закон о заштити од пожара
Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне…

Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха
Измене и допуне Закона о заштити ваздуха

Закон о заштити ваздуха
Овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања…

Закон о изменама Закона о водама
Измене и допуне Закона о водама

Закон о водама
Овим законом уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и начин…

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду
Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду

Закон о безбедности и здрављу на раду
Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која…

Закон о енергетици
Овим законом уређују се циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, услови за поуздану, сигурну и квалитетну испоруку…

Law on Mining and Geological Explorations
This Law shall regulate measures and activities of the mineral policy and the manner of implementation thereof, conditions and manner of execution of geological explorations of mineral and other geological resources, researching of geological…

Закон о рударству и геолошким истраживањима
Овим законом уређују се мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, политике развоја геолошких истраживања и…

Стабло колекције