Закони

Dublin Core

Наслов

Закони

Јединице у Закони колекцији

Закон о републичким административним таксама у области геологије и рударства
Овим законом дефинисане су републичке административне таксе у области геологије и рударства

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на…

Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине
Овим законом ближе се одређују надлежности аутономне покрајине, нарочито у областима у којима Република уређује систем. Овим законом…

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења
Овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у…

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности
Овим законом прописују се мере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења и мере…

Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара
Измене и допуне Закона о заштити од пожара

Закон о заштити од пожара
Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне…

Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха
Измене и допуне Закона о заштити ваздуха

Закон о заштити ваздуха
Овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања…

Закон о изменама Закона о водама
Измене и допуне Закона о водама

Закон о водама
Овим законом уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и начин…

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду
Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду

Закон о безбедности и здрављу на раду
Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која…

Закон о енергетици
Овим законом уређују се циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, услови за поуздану, сигурну и квалитетну испоруку…

Law on Mining and Geological Explorations
This Law shall regulate measures and activities of the mineral policy and the manner of implementation thereof, conditions and manner of execution of geological explorations of mineral and other geological resources, researching of geological…

Закон о рударству и геолошким истраживањима
Овим законом уређују се мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, политике развоја геолошких истраживања и…

Стабло колекције