Правилници

Dublin Core

Наслов

Правилници

Јединице у Правилници колекцији

Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду
Овим правилником прописује се висина трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на…

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
Измене и допуне Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Правилник о изменама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
Измене Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре
Овим правилником ближе се одређује садржина документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу…

Правилник о измени Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта
Измена Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта

Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта
Овим правилником прописује се садржај елабората о уређењу градилишта на коме се изводе радови на изградњи или реконструкцији…

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом
Овим правилником прописује се садржај и начин издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са…

Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова
Овим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за…

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и…

Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и…

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и…

Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при ручном…

Правилник о изменама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
Измене Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
Допуна Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
Овим правилником прописују се минимални захтеви за безбедност и здравље на раду које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу
Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања…

Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци
Изменаме и допуне Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради…

Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима
Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима
Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања…

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за…

Правилник о изменама и допунама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком
Измене и допуне Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком
Овим правилником утврђује се начин, поступак и рокови вршења претходног лекарског прегледа лица које заснива радни однос, односно лица…

Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Овим правилником прописују се поступак и рокови превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и…

Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду
Овим правилником уређује се поступак утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима
Овим правилником утврђују се опште мере заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним…

Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни при обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље…

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења…

Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду
У овом правилнику дате су измене и допуне Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду
Овим правилником прописује се начин вођења евиденција у области безбедности и здравља на раду које је дужан да води и чува послодавац.

Правилник о потребном степену изучености инжењерскогеолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења
Овим правилником утврђује се потребан степен изучености инжењерскогеолошких својстава терена као интегралног дела истраживања за…

Правилник о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти опреме геолошких и рударских инспектора
Овим правилником прописује се образац службене легитимације геолошког инспектора односно рударског инспектора, изглед и садржина…

Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије
Овим правилником ближе се прописује висина и начин плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених…

Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина
Овим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина.

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина
Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде…

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања
Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање послова израде пројекта геолошких истраживања…

Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката
Овим правилником прописују се услови и начин вршења техничког прегледа рударских објеката, уређаја, постројења, опреме и инсталација…

Правилник о условима и начину преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса
Овим правилником ближе се уређују услови и начин преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију…

Правилник о условима и критеријумима за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за извођење тих радова
Овим правилником ближе се одређују начин, услови и критеријуми за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за…

Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина
Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина.

Правилник о садржини рударских пројеката
Овим правилником прописује се садржина рударских пројеката, и то: 1) главног, допунског и упрошћеног рударског пројекта за експлоатацију…

Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања
Овим правилником ближе се одређује садржина пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања.

Правилник о садржини годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина за претходну календарску годину
Овим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина на…

Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова
Овим правилником прописује се садржина дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења…

Правилник о начину вршења рударских мерења
Овим правилником прописује се начин вршења рударских мерења и чувања оригинала планова и карата, као и начин израде рударских планова,…

Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина
Овим правилником утврђују се критеријуми на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних…

Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима
Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви подземних вода, услови за разврставање у категорије и…

Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних гасова и вођењу евиденције о њима
Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви нафте, кондензата и природних гасова (у даљем тексту:…

Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима
Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви чврстих минералних сировина, услови за разврставање у…

Стабло колекције