{"@context":"http://iiif.io/api/presentation/2/context.json","@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/collection/629%2C","@type":"sc:Collection","label":"Dynamic List","license":"http://www.example.org/license.html","attribution":"Provided by Example Organization","manifests":[{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/629/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Необавезујући водич о доброј пракси за примену Директиве 1999/92/ЕЗ Европског Парламента и Савета о минимуму захтева за унапређење безбедности и здравља запослених који су изложени могућем ризику од експлозивних атмосфера"}]}