["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?advanced%5B0%5D%5Belement_id%5D=49&advanced%5B0%5D%5Btype%5D=is+exactly&advanced%5B0%5D%5Bterms%5D=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82&output=omeka-json","accessDate":"2020-09-22T06:33:21+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","1"]]],["item",{"itemId":"560","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"936"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_sadrz_rud_proj/Pravilnik_o_sadrz_rud_proj.2.pdf"],["authentication","fdc361a21c22c7087f4a29acd722fca0"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"17047"},["text","Правилник\nо садржини рударских пројеката\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 27/97.\n\nI. Уводне одредбе\nЧлан 1.\nОвим правилником прописује се садржина рударских пројеката, и то:\n1) главног, допунског и упрошћеног рударског пројекта за експлоатацију чврстих\nминералних сировина;\n2) главног и допунског рударског пројекта за експлоатацију лежишта нафте, природног\nгаса и геотермалне енергије и упрошћеног рударског пројекта за израду појединих\nбушотина за нафту, гас и подземне воде, као и за надземне објекте за експлоатацију,\nприпрему и транспорт нафте, гаса и воде;\n3) главног рударског пројекта за трајну обуставу радова на експлоатацији минералних\nсировина.\n\nII. Рударски пројекти за експлоатацију чврстих минералних\nсировина\n1. Главни рударски пројекат\nЧлан 2.\nГлавни рударски пројекат за експлоатацију чврстих минералних сировина састоји се из три\nдела, и то:\n1) основне концепције експлоатације, одржавања и изградње нових подземних и\nповршинских копова;\n2) техничких пројеката за поједине објекте и делове технолошког процеса;\n3) техно-економске оправданости изградње.\n1.1. Основна концепција експлоатације, одржавања и изградње\nнових подземних и површинских копова\nЧлан 3.\nОсновна концепција експлоатације, одржавања и изградње нових подземних и површинских\nкопова, садржи:\n1) општи део;\n2) технички опис пројектног решења технолошког процеса, објеката, опреме и\nснабдевања погонском енергијом;\n3) идејна решења за поједине рударске објекте.\n\n1.1.1. Општи део основне концепције\nЧлан 4.\nОпшти део основне концепције садржи:\n1) пројектни задатак, податке о инвеститору, податке о организацији која је израдила\nпројекат и о лицима која су руководила израдом пројекта са доказима о испуњености\nпрописаних услова за обављање тих послова;\n2) податке о лежишту или делу лежишта минералне сировине и пратећих стена ;\n\n�3) графичку документацију.\n1.1.1.1. Пројектни задатак\nЧлан 5.\nПројектни задатак садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nназив пројекта према закону којим се уређује област рударства;\nподлоге за избор оптималних решења;\nпотребу усаглашавања предложених решења са програмом дугорочног развоја;\nпосебне захтеве по питању примене прописа и стандарда, као и мера заштите.\n\n1.1.1.2. Подаци о лежишту или делу лежишта минералних сировина и пратећим\nстенама\nЧлан 6.\nПодаци о лежишту или делу лежишта минералне сировине и пратећим стенама, односе се\nна:\n1) врсту, квалитет и количину минералне сировине А и Б категорије, локалитет на коме\nсе лежиште, односно експлоатационо поље минералне сировине налази и начин на\nкоји је то лежиште истражено и оконтурено;\n2) рударско-геолошке, тектонске, хидролошке и хидрогеолошке односе у лежишту,\nодносно експлоатационом пољу, физичко-механичке карактеристике минералне\nсировине и пратећих стена, гасоносност лежишта и агресивна својства прашине;\n3) склоност минералне сировине самозапаљивању и радиоактивним емисијама и\nексплозивна својства минералне сировине;\n4) водене токове и количине падавина, климатске прилике у подручју лежишта, односно\nексплоатационог поља, резултате пробних црпљења из основних водоносних\nхоризоната са хемијским карактеристикама подземних вода и хидростатичким\nнивоима подземних вода у тим хоризонтима;\n5) инжењерско-геолошке карактеристике лежишта минералне сировине и пратећих\nстена које могу утицати на безбедно извођење рударских радова и економичност\nексплоатације;\n6) податке о постојећим рударским радовима од утицаја на пројектовани површински\nкоп, односно јаму, и то о: начину и обиму извршених рударских радова у земљи и на\nповршини; примењеним методама откопавања и начину припреме и разраде\nлежишта; стању рударских радова у земљи и на површини, као и податке о\nпостојећим грађевинским објектима на површини, транспортним комуникацијама,\nкултури земљишта и друге податке од значаја за усаглашеност пројектованих радова\nса постојећим стањем.\n1.1.1.3. Графичка документација\nЧлан 7.\nГрафичка документација обухвата: структурно-геолошку карту одобреног експлоатационог\nпоља са изолинијама квалитета минералне сировине; ситуациони план рудника; структурне\nгеолошке профиле кроз лежишта минералне сировине по истражним линијама;\nхидрогеолошку карту ширег подручја са уцртаним воденим токовима и објектима,\nизолинијама нивоа подземних вода и основних водоносних хоризоната; структурне\nхидрогеолошке профиле код лежишта, односно експлоатационог поља и план постојећих\nповршинских копова, односно јама.\n\n�1.1.2. Технички опис пројектног решења технолошког процеса, објеката,\nопреме и снабдевања погонском енергијом\n1.1.2.1. Технички опис за руднике са подземном експлоатацијом\nЧлан 8.\nТехнички опис пројектног решења технолошког процеса, објеката, опреме, радова и\nснабдевања погонском енергијом рудника са подземном експлоатацијом , поред рударскогеолошког дела и посебних мера заштите за сваку технолошку фазу посебно, садржи и\nтехнички опис:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nотварања и разраде;\nметода откопавања;\nтранспорта, проветравања, и одводњавања;\nснабдевања погонском енергијом;\nтелефонских веза, сигнализације и алармне сигнализације;\nснабдевања индустријском и питком водом;\nрекултивације.\nЧлан 9.\n\nРударско-геолошки део садржи податке који се односе на:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n8)\n\nгранице јамског поља, односно хоризонта - сигурносних и заштитних стубова,\nпроизводни капацитет и време експлоатације;\nначин отварања и разраде;\nизбор методе откопавања, откопне опреме и основних карактеристика технологије\nоткопних радова, основне димензије откопне јединице и интензитет откопавања\nлежишта;\nфазе транспорта, проветравања, одводњавања и снабдевања погонском енергијом;\nдинамику и рок изградње;\nстепен искоришћења лежишта и век експлоатације;\nначин и систем освајања производних капацитета и уклапање нове јамске\nпроизводне јединице у производне и друге техничке капацитете рудника.\nЧлан 10.\n\nТехнички опис отварања и разраде садржи :\n1) начин отварања и разраде експлоатационог подручја, поделу јамског поља на\nревире, међухоризонте, етаже и др.;\n2) одређивање локације објекта отварања и разраде лежишта, са почетним линијама\nоткопних фронтова;\n3) редослед и смер откопавања, од првих откопних поља до постизања пуног\nкапацитета производње;\n4) цртеже и планове у одговарајућој размери урађене према важећим техничким\nпрописима који се односе на рударска мерења, мерачке књиге и рударске планове.\nЧлан 11.\nТехнички опис методе откопавања садржи:\n1) систем и начин откопне припреме са елементима и димензијама откопног поља;\n2) геометрију откопне јединице и технологију рада у откопној јединици са описом\nпроветравања, транспорта и управљања кровином;\n3) цртеже и планове у одговарајућој размери.\n\n�Члан 12.\nТехнички опис транспорта, проветравања и одводњавања, поред цртежа, шема и планова\nу одговарајућој размери и посебних мера заштите за сваку технолошку фазу посебно,\nсадржи и:\n1) за транспорт:\n(1) податке о количинама и врстама материјала које треба транспортовати;\n(2) начин транспорта;\n(3) шеме транспортних путева по фазама;\n(4) сигнализацију и начин управљања;\n2) за проветравање:\n(1) анализу гасоносности и угрожености од опасне минералне прашине;\n(2) приказ специфичности објекта;\n(3) прорачун укупне количине ваздуха за сепаратно проветравање, за\nпроветравање откопних радилишта и осталих јамских просторија и укупне\nколичине ваздуха;\n(4) профил јамских просторија према одговарајућим стандардима;\n(5) приказ развођења ваздуха, вентилационе мреже и локације главних\nвентилационих објеката;\n(6) карактеристике главних и сепаратних вентилатора и остале опреме као и\nњихова локација;\n3) за одводњавање:\n(1) анализу фактора од битног утицаја на одводњавање;\n(2) податке о количини подземне воде;\n(3) систем и режим одводњавања са шемом одводњавања.\nЧлан 13.\nТехнички опис снабдевања погонском енергијом садржи:\n1) анализу потенцијалних потреба по врстама енергије и по технолошким фазама;\n2) врсту усвојене енергије и разлоге;\n3) снабдевање електричном енергијом ( приказ постојеће електроенергетске мреже и\nсагледавање могућности њене доградње за потребе нових рударских радова; шему\nелектроснабдевања, прорачун потребне снаге и извора напајања, локацију\nприкључака рудничке мреже за изворе напајања, спецификацију и карактеристике\nпојединих трафо станица и високонапонских потрошача);\n4) локацију и карактеристике рудничке високонапонске мреже и трансформаторских\nстаница;\n5) техничке карактеристике нисконапонске мреже и усвојени систем мреже са\nзаштитом;\n6) производњу и развођење компримованог ваздуха (биланс потребних количина\nваздуха и начин развођења, локације прикључка и основне карактеристичне мреже\nкомпримованог ваздуха).\nЧлан 14.\nТехнички опис телефонских веза, радио везе, сигнализације и алармне сигнализације,\nсадржи:\n1) просторни распоред главних рударских објеката, постројења и уређаја, откопних и\nприпремних радилишта;\n2) потребе телефонских веза, радио веза, сигнализације и алармне сигнализације и\nаутоматског праћења гасних и вентилационих параметара;\n3) карактеристике и размештај телефонских веза, сигнализације, аутоматског праћења\nгасних и вентилационих параметара.\nЧлан 15.\nТехнички опис снабдевања индустријском и питком водом, садржи:\n\n�1) биланс потреба за индустријском и питком водом;\n2) изворе снабдевања и локацију објеката за снабдевање водом;\n3) шему водоводне мреже за индустријску и питку воду.\nЧлан 16.\nТехнички опис рекултивације, садржи:\n1) структуру површина по намени коришћења;\n2) избор култура за рекултивацију у односу на природне и економске услове;\n3) технологију извођења радова на рекултивацији деградираних површина.\n1.1.2.2. Технички опис за руднике са површинском експлоатацијом\nЧлан 17.\nТехнички опис пројектног решења технолошког процеса, објеката, опреме и радова , као и\nснабдевања погонском енергијом за руднике са површинском експлоатацијом, поред\nрударско-технолошког дела и посебних мера заштите по технолошким фазама, садржи и\nтехнички опис:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nначина отварања и разраде ;\nтехнологије откопавања;\nтранспорта;\nодводњавања и заштите од подземних и површинских вода;\nснабдевања погонском енергијом, индустријском и питком водом и топлотном\nенергијом;\n6) ремонта и одржавања, заштите атмосфере, рекултивације, сигнализације и\nаутоматизације и одлагања јаловине.\nЧлан 18.\nРударско-технолошки део - фаза технологије откопавања, садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nпросторно ограничење површинског копа и одлагалишта са анализама стабилности;\nгеометрију површинског копа са анализом стабилности;\nподелу рада површинског копа на периоде експлоатације;\nмогуће правце развоја површинског копа у плану и по дубини;\nпрорачун количине инвестиционе откривке;\nмогући капацитет површинског копа;\nсистем експлоатације и комплексне механизације са техничким описом и\nпрорачуном по производним и радним процесима;\n8) отварање и развој у плану и по дубини;\n9) обрачун и ребаланс масе у ограниченом површинском копу и одлагалишту са\nоткопним губицима и осиромашењима;\n10) календарски план рударских радова;\n11) главну опрему у односу на природне и техничке факторе;\n12) прорачун капацитета основних и помоћних машина и уређаја за бушење, утовар,\nтранспорт, одлагање и одводњавање.\nЧлан 19.\n\nТехнички опис отварања и разраде садржи:\n1) услове које објекти, уређаји и постројења у технолошком процесу треба да\nиспуњавају;\n2) локацију појединих објеката и постројења - ситуациони план рудника;\n3) решења за поједине делове технолошког процеса, а посебно за објекте\nвисокоградње;\n4) димензије објеката, габарита машина и уређаја;\n5) уклапање објеката у окружење.\n\n�Члан 20.\nТехнички опис транспорта, садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nврсту транспорта;\nвеличину и капацитет транспорта;\nшему транспортних путева;\nодржавање транспортних средстава и путева;\nтрасу тракастог транспортера за руду и јаловину.\nЧлан 21.\n\nТехнички опис одводњавања и заштите од подземних и површинских вода, садржи:\n1) анализу фактора од битног утицаја на одводњавање;\n2) начин одводњавања са прорачуном основних параметара;\n3) уређење земљишта на коме ће се лоцирати објекти за одводњавање.\nЧлан 22.\nТехнички опис снабдевања погонском енергијом садржи:\n1) образложене податке о врсти усвојене енергије;\n2) податке о снабдевању електричном енергијом - приказ постојеће електроенергетске\nмреже са шемом електроснабдевања;\n3) прорачун потребне снаге и извора напајања и податке о локацији рудничке мреже и\nмогућност њене доградње;\n4) спецификацију и карактеристике појединих трансформаторских станица\n5) високонапонских потрошача;\n6) податке о локацији и карактеристикама рудничке високонапонске мреже;\n7) податке о локацији и карактеристикама појединих трансформаторских станица и о\nсистему нисконапонске мреже и усвојеном систему мреже;\n8) производњу и развођење компримованог ваздуха - биланс потребних количина\nкомпримованог ваздуха, начин развођења, локације и карактеристике главних\nприкључака.\nЧлан 23.\nТехнички опис снабдевања индустријском и питком водом садржи, биланс потреба за\nиндустријском и питком водом, податке о изворима снабдевања и локацији објеката за\nснабдевање водом, податке о систему снабдевања водом - о траси водоводне мреже и о\nсистему и траси канализационе мреже.\nЧлан 24.\nТехнички опис снабдевања топлотном енергијом садржи, биланс потреба топлотне\nенергије, податке о капацитету топлоте, топлотној мрежи, инсталацијама и о топлотној\nизолацији.\nЧлан 25.\nТехнички опис ремонта и одржавања садржи, податке о обиму ремонтних радова, објектима\nи уређајима за ремонт, опреми и организацији ремонта и о репроматеријалу и складишном\nпростору.\nЧлан 26.\nТехнички опис заштите атмосфере садржи, податке о изворима емисије штетних материја,\nо средствима и методама за спречавање загађивања атмосфере, односно за смањење\nемисије штетних материја у атмосферу.\n\n�Члан 27.\nТехнички опис рекултивације садржи податке о структури и намени коришћења земљишта,\nизбору културе за рекултивацију, са освртом на природне и економске услове и о начину\nрекултивације деградираних површина.\nЧлан 28.\nТехнички опис сигнализације и аутоматизације садржи, податке о задатку система веза,\nукључивању у постојећи јавни систем веза и о систему веза.\nЧлан 29.\nТехнички опис одлагања јаловине садржи податке о земљишту на коме се врши одлагање,\nоткопавању и транспорту откривке, одлагању са елементима етажа и о стабилности\nодлагалишта.\n1.1.2.3. Технички опис за постројења припреме, обогаћивања и\nоплемењивања минералних сировина\nЧлан 30.\nТехнички опис технолошког процеса, објеката, опреме и радова, као и снабдевања\nпогонском енергијом за постројења припреме, обогаћивања и оплемењивања, садржи:\n1) концепцијско решење;\n2) податке о објектима, постројењима и технолошком процесу припреме, обогаћивања\nи оплемењивања минералних сировина;\n3) податке о снабдевању погонском енергијом и водом.\nЧлан 31.\nКонцепцијско решење садржи:\n1) образложене податке о локацији постројења у односу на лежиште и транспорт\nминералних сировина, комуникације до места потрошње, снабдевање енергијом и\nводом, одлагање јаловине, пречишћавање технолошке воде и друго;\n2) податке о врсти, количини и квалитету минералне сировине према физичким и\nхемијским својствима;\n3) податке у вези са одобреним технолошким процесом, са приказом лабораторијских,\nполуиндустријских и индустријских резултата истраживања;\n4) анализу капацитета постројења;\n5) податке о могућности самозапаљивања минералне сировине, о експлозивности,\nагресивности, радиоактивности и о другим својствима прашине;\n6) дефинисање задатка на бази технолошког процеса;\n7) техничко решење са потребним цртежима и приказом уклапања у објекте и целину;\n8) прорачуне, односно примену важећих стандарда и прописаних техничких мера;\n9) потребне подлоге за грађевинско пројектовање;\n10) податке о организацији одржавања просторија, опреме и постројења;\n11) мере заштите објекта, опреме и постројења.\nЧлан 32.\nПодаци о објектима, постројењима и технолошком процесу припреме,\nобогаћивања и оплемењивања минералних сировина, односе се на:\n1) локацију објеката и комуникацију на ситуационом плану;\n2) врсту и основне карактеристике објеката и постројења за припрему, обогаћивање и\nоплемењивање минералних сировина;\n3) технолошку шему са описом технолошког процеса и на начин снабдевања погонском\nенергијом и водом;\n\n�4) начин допремања, припреме и ускладиштења минералних сировина, као и услове и\nначин ускладиштења опреме готових производа, одлагање јаловине, пречишћавање\nотпадних вода и комуникације;\n5) мере заштите животне средине.\nЧлан 33.\nПодаци о снабдевању погонском енергијом и водом, односе се на:\n1) биланс потреба, услове и начин снабдевања електричном енергијом,\nкомпримованим ваздухом, индустријском и питком водом и топлотном енергијом;\n2) телефонске везе и сигнализацију, као и друге системе веза за управљање\nтехнолошким процесом.\n\n1.1.3. Идејна решења за рударске објекте\nЧлан 34.\nИдејно решење за рударске објекте израђује се за радове који представљају наставак\nпројектованих решења из постојећег пројекта и као подлога новом допунском рударском\nпројекту и садржи:\n1) кратак опис техничког решења технолошких фаза;\n2) писану и графичку документацију о локацији нових објеката;\n3) динамику извођења радова и време трајања изградње.\n1.2. Технички пројекти\nЧлан 35.\nТехнички пројекти израђују се за сваки објекат или делове технолошког процеса као\nдетаљна разрада усвојених пројектних решења и садрже:\n1) податке о инвеститору, пројектној организацији и лицима која су руководила израдом\nпројекта са доказима о испуњености прописаних услова за пројектовање, извештај о\nизвршеној техничкој контроли и потврду да је пројекат урађен у складу са законом и\nдругим прописаним условима;\n2) пројектни задатак - базиран на већ одређеним решењима и условима које објекат\nтреба да испуњава, с обзиром на његову функцију у технолошком процесу;\n3) подлоге за пројектовање;\n4) приказ постојећих и програмираних истражних радова и експертиза;\n5) образложени приказ пројектног решења објеката или дела технолошког процеса са\nдинамиком извођења радова;\n6) технички опис извођења, избор конструкције, статички прорачун и примену\nстандарда и детаљне скице и цртеже;\n7) податке о радној снази за вођење технологије и одржавање;\n8) предмер и предрачун радова - спецификацију опреме, уређаја, постројења и\nинсталација;\n9) организацију радова и технолошки редослед извођења, нормативе радне снаге,\nглавни и потрошни материјал и др;\n10) мере заштите при изградњи и експлоатацији објекта.\n1.3. Техно-економска оцена оправданости изградње\nЧлан 36.\nТехно-економска оцена изградње објеката обухваћених главним рударским пројектом,\nсадржи:\n1) кратак опис начина изградње;\n2) вредност минералне сировине која је предмет експлоатације, по ценама на\nиностраним берзама и по домаћим ценама;\n3) производни капацитет и век експлоатације;\n\n�4) предмер и предрачун радова на изградњи рударских објеката;\n5) закључну оцену о оправданости изградње.\n\n2. Допунски рударски пројекат\n2.1. Допунски рударски пројекат за отварање и експлоатацију нових хоризоната и\nревира у постојећим рудницима\nЧлан 37.\nДопунски рударски пројекат за отварање и експлоатацију нових хоризоната, ревира, делова\nслоја или рудних тела у постојећим рудницима (нова подручја експлоатације) састоји се из\nтри дела, и то:\n1) општег дела;\n2) техничких пројеката;\n3) техно-економске оцене оправданости новог подручја експлоатације.\nЧлан 38.\nДопунски рударски пројекат из члана 36. овог правилника, садржи све елементе прописане\nза главни рударски пројекат, осим детаља који се односе на основне карактеристике,\nуколико нису обухваћени главним рударским пројектом и нису измењени, а нарочито:\n1) у оквиру општег дела:\n(1) пројектни задатак и подаци о инвеститору;\n(2) приказ постојећег стања и подлоге за пројектовање;\n(3) образложене податке о потреби изградње, односно реконструкције;\n(4) концепцијско решење са техничким описима фаза технолошког процеса;\n2) у оквиру техничких пројеката:\n(1) техничке пројекте објекта или делова технолошког процеса и усаглашеност\nса постојећим системом експлоатације;\n(2) усаглашеност пројектних решења садржаних у допунском и главном\nрударском пројекту;\n(3) организацију извођења радова, предмер и предрачун, графичка\nдокументација и посебне мере заштите;\n3) у оквиру техно-економске оцене - техно економску оцену оправданости изградње\nновог или реконструкције постојећег објекта или система експлоатације, у односу на\nодговарајућу анализу садржану у главном рударском пројекту.\n2.2. Допунски рударски пројекат за нова извозна и ветрена окна\nЧлан 39.\nДопунски рударски пројекат за нова рударска извозна и ветрена окна, садржи: циљ и намену\nобјекта са одговарајућим подлогама за пројектовање; податке о локацији; техничко решење\nса потребним цртежима и приказом уклапања новог објекта у постојеће стање у руднику;\nпрорачуне, односно примену важећих стандарда и прописаних техничких мера за ту врсту\nобјекта; подлоге за грађевинско пројектовање; мере заштите објекта, опреме и постројења,\nкао и мере и потребна средства за личну заштиту и организацију прве помоћи.\n2.3. Допунски рударски пројекат за јамске магацине експлозива\nЧлан 40.\nДопунски рударски пројекат за јамске магацине експлозива (магацине експлозивних\nсредстава и складишта течних горива и мазива) садржи податке о намени објекта,\nконструкцији, статичком прорачуну, предмер и предрачун радова, као и посебне мере\nзаштите.\n\n�2.4. Допунски рударски пројекат за нове или измењене откопне методе\nЧлан 41.\nДопунски рударски пројекат за нове или измењене откопне методе, садржи:\n1) пројектни задатак и приказ постојеће откопне методе, са образложеним подацима о\nпотреби њене измене;\n2) техничко решење за измену откопне методе са ознакама и подацима о димензијама\nоткопа и начину добијања, о подграђивању, управљању стропом, проветравању\nоткопних радилишта и одвозу ископина, као и подацима о енергетском решењу са\nодговарајућим цртежима и скицама;\n3) техничке прорачуне, односно стандарде;\n4) спецификацију машинске опреме, постројења и инсталација;\n5) нормативе радне снаге, потрошног материјала и погонске енергије;\n6) прорачун откопних учинака и учинака у откопном пољу при примени нове методе\nоткопавања, као и упоредни преглед остварених резултата при примени постојеће\nоткопне методе;\n7) посебне мере заштите.\n2.5. Допунски рударски пројекат погонске сигурности и\nколективне заштите радника\nЧлан 42.\nДопунски рударски пројекат погонске сигурности и колективне заштите радника, садржи:\n1) анализу постојећег стања погонске сигурности и колективне заштите радника;\n2) образложене податке о потреби и значају увођења нових решења;\n3) техничко решење нових облика сигурности и заштите, као и програм и начин\nспровођења тих решења.\n\n3. Упрошћени рударски пројекат\nЧлан 43.\nУпрошћени рударски пројекат за радове који нису обухваћени главним и допунским\nрударским пројектима у постојећој јами, односно површинском копу, садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nпројектни задатак са одговарајућим подлогама за пројектовање;\nтехничко решење са подацима о локацији и уклапању у постојећи рудник;\nтехнички опис начина израде и врсте подграђивања;\nенергетско решење;\nпредмер и предрачун;\nцртеже и планове у одговарајућој размери;\nпосебне мере заштите.\n\nIII. Рударски пројекти за експлоатацију лежишта нафте, природног\nгаса и геотермалне енергије\n1. Главни и допунски рударски пројекти за разраду и експлоатацију лежишта\nнафте, природног гаса и\nгеотермалне енергије\nЧлан 44.\nГлавни рударски пројекат за разраду и експлоатацију новог лежишта нафте, природног гаса\nи геотермалне енергије и Допунски рударски пројекат за проширење разрадног простора\n(билансних резерви) постојећег лежишта, промене његове намене или примене нових\nтехнологија и допунских метода експлоатације лежишта, састоје се из два дела:\n\n�1) Основног пројекта за разраду и експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и\nгеотермалне енергије;\n2) Детаљног пројекта (извођачког пројекта) градње, доградње или реконструкције\nпроизводног система за експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и\nгеотермалне енергије.\n1.1. Основни пројекат\nЧлан 45.\nОсновним пројектом одређује се технолошки концепт за разраду и експлоатацију лежишта,\nдефинише се потребна опрема (главна процесна опрема) за примену изабране технологије\nексплоатације, утврђују потребна инвестициона улагања, трошкови експлоатације и\nисказују финансијски ефекти реализације пројекта.\nОсновни пројекат, поред основних података , садржи и податке који се односе на:\n1) разраду лежишта;\n2) технологију израде и опремања бушотине;\n3) технологију производње лежишних флуида;\n4) технологију сабирања, припреме и транспорта флуида;\n5) машинску опрему и електроенергетско напајање;\n6) управљање, мерење и регулацију;\n7) грађевинске објекте;\n8) мере заштите на раду и противпожарне заштите;\n9) економску оправданост ;\n10) потребну радну снагу.\nОсновни пројекат, поред података из става 2. овог члана, садржи и збирну рекапитулацију\nулагања и производних трошкова и динамику реализације пројекта.\nОсновни пројекат садржи и одговарајуће планове, карте, скице и шеме у одређеној размери.\nЧлан 46.\nОсновни подаци односе се на:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nгеографски положај експлоатационог поља;\nкратак приказ извршених радова на истраживању;\nкратак приказ основних стратиграфских и тектонских односа;\nосновне геолошке и петрофизичке карактеристике лежишта;\nкарактеристике лежишних флуида.\nЧлан 47.\n\nПодаци о разради лежишта, односе се на:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nпроизводне карактеристике лежишта;\nгеолошке и билансне резерве;\nраспоред постојећих и пројектованих бушотина;\nдинамику производње и прогнозирано понашање лежишта.\nЧлан 48.\n\nПодаци о технологији израде и опремања бушотина, односе се на:\n1) програм и технолошку процедуру израде бушотина;\n2) предмер и предрачун опреме, материјала и радова на изради бушотина.\nЧлан 49.\nПодаци о технологији производње лежишних флуида односе се на:\n1) карактеристике утока флуида у бушотину;\n2) систем анализа рада бушотина;\n\n�3)\n4)\n5)\n6)\n\nопремање бушотина;\nпрогнозу еруптивног рада;\nмеханичку методу експлоатације;\nпредмер и предрачун улагања и производне трошкове.\nЧлан 50.\n\nПодаци о технологији сабирања, припреме и транспорта флуида, односе се на:\n1) технолошки опис производног процеса;\n2) технолошке основе за избор и димензионисање опреме и инсталација;\n3) предмер и предрачун улагања и производне трошкове.\nЧлан 51.\nПодаци о машинској опреми, односе се на:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nврсту и карактеристике опреме;\nдруга потребна средства у овој области;\nтехничке основе за избор опреме;\nтехничке основе за уградњу цевних инсталација;\nпредмер и предрачун улагања у опрему, материјал и радове.\nЧлан 52.\n\nПодаци о електроенергетском напајању односе се на:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n\nтехнички опис напајања електропотрошача енергијом;\nинсталације електромоторног погона;\nелектроинсталације на експлоатационом пољу;\nсистем заштите од атмосферског пражњења;\nкатодну заштиту;\nпредмер и предрачун улагања у опрему, материјал и радове.\nЧлан 53.\n\nПодаци о управљању, мерењу и регулацији, односе се на:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nтехнички опис система мерења, регулације и управљања производним процесом;\nсистем веза;\nлисту сигнала;\nпредмер и предрачун улагања у опрему, материјал и радове.\nЧлан 54.\n\nПодаци о грађевинским објектима односе се на:\n1) врсту и карактеристике инфраструктурних објеката на експлоатационом пољу;\n2) врсту и карактеристике грађевинских објеката производног система;\n3) предмер и предрачун улагања у опрему, материјал и радове.\nЧлан 55.\nПодаци о мерама заштите на раду и противпожарне заштите, односе се на:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nпотенцијалне изворе опасности на пољу;\nпревентивне мере заштите;\nопрему, средства и уређаје за заштиту од пожара и заштиту на раду;\nпредмер и предрачун улагања у опрему, материјал и радове.\nЧлан 56.\n\nПодаци о економској оправданости реализације програма, обухватају основне податке о\nинвеститору и о пројекту, податке о производном капацитету и времену трајања\nексплоатације лежишта, материјалним и другим улагањима, као и оцену оправданости\nразраде и експлоатације лежишта.\n\n�Члан 57.\nКарте, планови, скице и шеме које садржи основни пројекат су:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n\nситуациона карта положаја експлоатационог поља;\nструктурна карта по кривини продуктивног слоја;\nуздужни и попречни профил структуре;\nраспоред постојећих и програмираних бушотина;\nтипски приказ производне бушотине;\nблок дијаграм технолошког процеса сабирања, припреме и транспорта лежишних\nфлуида;\n7) технолошка шема са процесном опремом и инструментацијом;\n8) ситуациони план размештаја објеката у оквиру производног система;\n9) динамички план активности на реализацији пројеката.\n1.2. Детаљни пројекат (извођачки пројекат)\nЧлан 58.\nДетаљним пројектом (извођачки пројекат) градње, доградње или реконструкције дефинишу\nсе појединачни објекти и додатна опрема, димензионишу се све инсталације и извори\nснабдевања енергијом и материјалом и одређују се сви облици и мере заштите људи,\nимовине и животне средине.\nДетаљни пројекат (извођачки пројекат) садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nтехнолошко-машински део;\nелектроенергетски део;\nподатке о управљању, мерењу и регулацији;\nграђевински део;\nодговарајуће планове, карте, скице, шеме, програме.\nЧлан 59.\n\nТехнолошко - машински део садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nтехнолошко-технички опис;\nлисту опреме - димензионисање опреме;\nсписак потреба;\nтехничке услове за уградњу опреме;\nлисту цевовода - димензионисање цеви;\nтехничке услове за уградњу цевног материјала;\nпредмер и предрачун улагања у машинску опрему.\nЧлан 60.\n\nЕлектроенергетски део садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nтехнички опис;\nдимензионисање потрошача и електро материјала;\nсистем заштите (статички електрицитет, атмосферско пражњење, напон додира);\nкатодну заштиту;\nтехничке услове уградње електро опреме;\nтехничке услове полагања електро инсталација;\nпредмер и предрачун улагања у електроенергетске објекте, уређаје и постројења.\nЧлан 61.\n\nПодаци о управљању, мерењу и регулацији односе се на:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nтехнички опис;\nлисту инструмената;\nдимензионисање инструмената;\nпредмер и предрачун.\n\n�Члан 62.\nГрађевински део садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nтехнички опис;\nдимензионисање грађевинских елемената и конструкције;\nтехничке услове грађења;\nпредмер и предрачун.\nЧлан 63.\n\nКарте, планови, шеме и скице, у одговарајућој размери, које садржи детаљни пројекат су:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n\nситуациона карта локације објекта;\nтехнолошка шема и шема цевовода и инструментације;\nцртежи уградње опреме и цевоводне везе;\nцртежи напајања енергијом, опреме и инструмената;\nцртежи архитектонских и грађевинских објеката;\nплан размештаја објеката.\nЧлан 64.\n\nСаставни део детаљног пројекта је:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n\nплан зона опасности од експлозије и пожара;\nплан заштите од пожара;\nелаборат о мерама заштите;\nанализа утицаја производног система на ЕКО систем;\nпројекат привођења земљишта првобитној намени;\nтехничка упутства за рад постројења.\n\n2. Упрошћени рударски пројекат\n2.1. Упрошћени рударски пројекат за израду бушотина\nЧлан 65.\nУпрошћени рударски пројекат за израду бушотина садржи:\n1) пројекат израде бушотина;\n2) избор постројења за бушење;\n3) предмер и предрачун опреме, материјала и радова.\nЧлан 66.\nПројекат израде бушотине садржи:\n1) пројектни задатак за бушење;\n2) технологију израде бушотине;\n3) програм зацевљења (дубина и пречници) податке о опреми уста бушотине;\n4) избор длета и круна за језгровање;\n5) технолошке параметре израде бушотине (оптерећење на длето, број обртаја,\n6) капацитет испирања);\n7) програм испирног флуида и цементације;\n8) хидрауличке прорачуне (ануларне брзине, капацитети, снага пумпних агрегата);\n9) програм каротажних мерења, језгровања и тестирања;\n10) податке о снабдевању водом и депоновању отпадних материјала;\n11) техничке мере и мере заштите на раду;\n12) динамички план израде бушотина.\nЧлан 67.\nДео упрошћеног рударског пројекта који се односи на избор постројења за бушење, садржи:\n1) основне техничке параметре постројења;\n\n�2) приказ размештаја постројења и пратеће опреме.\n2.2. Упрошћени рударски пројекат за извођење рударских радова у бушотини\nЧлан 68.\nУпрошћени рударски пројекат за извођење рударских радова у бушотини садржи програм\nрадова у бушотини и избор постројења за извођење радова.\nПрограм радова у бушотини садржи:\n1) пројектни задатак (технолошке карактеристике бушотине, разлоге за извођење\nрадова, технолошке захтеве);\n2) опис технологије извођења радова;\n3) податке о опреми уста бушотине и о операционој опреми;\n4) програм радног флуида;\n5) програм каротажних мерења и тестирања бушотине;\n6) техничке мере и мере заштите на раду;\n7) динамички план извођења радова;\n8) предмер и предрачун опреме, материјала и радова.\nПодаци о избору постројења за извођење радова, односе се на основне техничке параметре\nпостројења и на размештај постројења и опреме на локацији.\n2.3. Упрошћени рударски пројекат за градњу, доградњу или реконструкцију\nпроизводног система\nЧлан 69.\nУпрошћени рударски пројекат за градњу, доградњу или реконструкцију производног\nсистема, садржи све елементе које садржи део главног рударског пројекта који се односи\nна детаљни (извођачки) рударски пројекат.\n\nIV. Рударски пројекти за трајну обуставу радова\n1. Главни рударски пројекат за трајну обуставу радова\nЧлан 70.\nГлавни рударски пројекат за трајну обуставу радова састоји се из три дела:\n1) основне концепције радова за трајну обуставу производње;\n2) техничких пројеката за поједине објекте;\n3) техно-економску анализу оправданости трајне обуставе радова.\n1.1. Основна концепција радова за трајну обуставу производње\nЧлан 71.\nОсновна концепција радова за трајну обуставу производње садржи:\n1) општи део;\n2) техничке описе појединих фаза обуставе радова;\n3) идејна решења.\n\n1.1.1. Општи део\nЧлан 72.\nОпшти део концепције радова садржи:\n1) приказ изведених радова, инсталисаних капацитета, опис стања главних рударских\nобјеката, остварене нормативе и вредносне параметре, податке о утицају извршених\nрадова на животну средину, као и разлоге за трајну обуставу радова;\n\n�2) графички приказ стања радова, са елементима који се могу користити за поновно\nотварање рудника;\n3) приказ основних карактеристика земљишта, минералних сировина, климатских и\nвентилационих услова, одводњавања, комуникационих и географских веза;\n4) идејно решење услова и начина поновног отварања рудника, односно настављања\nпроизводње.\n\n1.1.2. Технички опис појединих фаза\nЧлан 73.\nТехнички опис појединих фаза трајне обуставе радова, садржи концепцијско решење\nрадова у поступку трајне обуставе и техничке описе радова који се изводе у свакој појединој\nфази трајне обуставе производње у руднику.\n1.2. Технички пројекти\n\n1.2.1. Технички пројекат разраде технологије извођења радова\nЧлан 74.\nТехнички пројекат разраде технологије извођења радова на објектима у руднику у коме се\nврши трајна обустава радова, садржи податке који се односе на:\n1) довођење објекта у стање које одговара стандардима и важећим прописима у\nодговарајућој области;\n2) изолацију објекта и обезбеђење у односу на окружење;\n3) заштиту водених токова и околине;\n4) динамички план радова;\n5) предмер и предрачун;\n6) мере заштите.\n\n1.2.2. Технички пројекат демонтаже опреме и инсталација\nЧлан 75.\nТехнички пројекат демонтаже опреме и инсталација, садржи податке о начину извођења\nрадова на демонтажи, предмер и предрачун и мере заштите.\n\n1.2.3. Технички пројекат рекултивације земљишта\nЧлан 76.\nТехнички пројекат рекултивације земљишта, садржи :\n1) приказ начина извођења радова, са динамиком и обимом радова;\n2) предмер и предрачун радова;\n3) планове стања на терену након завршених радова и планове објеката са\nелементима заштите стубова, завршних косина, безбедносним растојањима,\nпрепрекама и друго;\n4) мере заштите.\n1.3. Техно економска анализа оправданости трајне обуставе радова\nЧлан 77.\nТехно економска анализа оправданости трајне обуставе радова садржи:\n1) економске показатеље пословања предузећа у предметном објекту;\n2) број и структура запослених у том објекту и могућност решавања њиховог радно\nправног статуса;\n3) предмер и предрачун укупних трошкова трајне обуставе радова;\n4) друге показатеље од значаја за оцену оправданости обуставе радова.\n\n�2. Главни рударски пројекат за трајну обуставу експлоатације лежишта\nнафте, гаса и геотермалне енергије\nЧлан 78.\nГлавни рударски пројекат за трајну обуставу експлоатације лежишта нафте, гаса и\nгеотермалне енергије, садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nприказ изведених радова и производних резултата на експлоатацији лежишта;\nанекс елабората о преосталим геолошким резервама у лежишту;\nприказ изведеног стања производног система;\nдетаљни пројекат радова на ликвидацији, односно промени намене производног\nсистема или одређених његових сегмената;\n5) предмер и предрачун радова за трајну обуставу експлоатације лежишта.\n\nV. Прелазне и завршне одредбе\nЧлан 79.\nДаном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о садржини\nрударских пројеката (\"Службени гласник СРС\", број 10/84).\nЧлан 80.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10567"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10568"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10569"},["text","Правилник о садржини рударских пројеката"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10570"},["text","Pravilnik o sadrz rud proj"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10571"},["text","експлоатација"]],["elementText",{"elementTextId":"10572"},["text","припрема"]],["elementText",{"elementTextId":"10573"},["text","транспорт"]],["elementText",{"elementTextId":"10574"},["text","чврсте минералне сировине"]],["elementText",{"elementTextId":"10575"},["text","нафта"]],["elementText",{"elementTextId":"10576"},["text","природни гас"]],["elementText",{"elementTextId":"10577"},["text","геотермална енергија"]],["elementText",{"elementTextId":"10578"},["text","бушотине"]],["elementText",{"elementTextId":"10579"},["text","рударски пројекат"]],["elementText",{"elementTextId":"10580"},["text","главни рударски пројекат"]],["elementText",{"elementTextId":"10581"},["text","допунски рударски пројекат"]],["elementText",{"elementTextId":"10582"},["text","упрошћени рударски пројекат"]],["elementText",{"elementTextId":"10583"},["text","трајна обустава радова"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10584"},["text","Овим правилником прописује се садржина рударских пројеката, и то: 1) главног, допунског и упрошћеног рударског пројекта за експлоатацију чврстих минералних сировина, 2) главног и допунског рударског пројекта за експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије и упрошћеног рударског пројекта за израду појединих бушотина за нафту, гас и подземне воде, као и за надземне објекте за експлоатацију, припрему и транспорт нафте, гаса и воде, 3) главног рударског пројекта за трајну обуставу радова на експлоатацији минералних сировина."]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10586"},["text","Службеном гласнику РС, бр. 27/97"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10587"},["text","1997"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10588"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10589"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10590"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10591"},["text","AT-42695-0026"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16608"},["text","http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/06_Pravilnik_o_sadrzini_rudarskih_projekata.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"101"},["name","бушотина"]],["tag",{"tagId":"100"},["name","геотермална енергија"]],["tag",{"tagId":"103"},["name","главни рударски пројекат"]],["tag",{"tagId":"104"},["name","допунски рударски пројекат"]],["tag",{"tagId":"97"},["name","експлоатација"]],["tag",{"tagId":"34"},["name","нафта"]],["tag",{"tagId":"98"},["name","припрема"]],["tag",{"tagId":"33"},["name","природни гас"]],["tag",{"tagId":"102"},["name","рударски пројекат"]],["tag",{"tagId":"106"},["name","трајна обустава радова"]],["tag",{"tagId":"99"},["name","транспорт"]],["tag",{"tagId":"105"},["name","упрошћени рударски пројекат"]],["tag",{"tagId":"66"},["name","чврсте минералне сировине"]]]]]