1 500 1 http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_sadrz_rud_proj/Pravilnik_o_sadrz_rud_proj.2.pdf fdc361a21c22c7087f4a29acd722fca0 PDF Text Text Правилник о садржини рударских пројеката Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 27/97. I. Уводне одредбе Члан 1. Овим правилником прописује се садржина рударских пројеката, и то: 1) главног, допунског и упрошћеног рударског пројекта за експлоатацију чврстих минералних сировина; 2) главног и допунског рударског пројекта за експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије и упрошћеног рударског пројекта за израду појединих бушотина за нафту, гас и подземне воде, као и за надземне објекте за експлоатацију, припрему и транспорт нафте, гаса и воде; 3) главног рударског пројекта за трајну обуставу радова на експлоатацији минералних сировина. II. Рударски пројекти за експлоатацију чврстих минералних сировина 1. Главни рударски пројекат Члан 2. Главни рударски пројекат за експлоатацију чврстих минералних сировина састоји се из три дела, и то: 1) основне концепције експлоатације, одржавања и изградње нових подземних и површинских копова; 2) техничких пројеката за поједине објекте и делове технолошког процеса; 3) техно-економске оправданости изградње. 1.1. Основна концепција експлоатације, одржавања и изградње нових подземних и површинских копова Члан 3. Основна концепција експлоатације, одржавања и изградње нових подземних и површинских копова, садржи: 1) општи део; 2) технички опис пројектног решења технолошког процеса, објеката, опреме и снабдевања погонском енергијом; 3) идејна решења за поједине рударске објекте. 1.1.1. Општи део основне концепције Члан 4. Општи део основне концепције садржи: 1) пројектни задатак, податке о инвеститору, податке о организацији која је израдила пројекат и о лицима која су руководила израдом пројекта са доказима о испуњености прописаних услова за обављање тих послова; 2) податке о лежишту или делу лежишта минералне сировине и пратећих стена ; �3) графичку документацију. 1.1.1.1. Пројектни задатак Члан 5. Пројектни задатак садржи: 1) 2) 3) 4) назив пројекта према закону којим се уређује област рударства; подлоге за избор оптималних решења; потребу усаглашавања предложених решења са програмом дугорочног развоја; посебне захтеве по питању примене прописа и стандарда, као и мера заштите. 1.1.1.2. Подаци о лежишту или делу лежишта минералних сировина и пратећим стенама Члан 6. Подаци о лежишту или делу лежишта минералне сировине и пратећим стенама, односе се на: 1) врсту, квалитет и количину минералне сировине А и Б категорије, локалитет на коме се лежиште, односно експлоатационо поље минералне сировине налази и начин на који је то лежиште истражено и оконтурено; 2) рударско-геолошке, тектонске, хидролошке и хидрогеолошке односе у лежишту, односно експлоатационом пољу, физичко-механичке карактеристике минералне сировине и пратећих стена, гасоносност лежишта и агресивна својства прашине; 3) склоност минералне сировине самозапаљивању и радиоактивним емисијама и експлозивна својства минералне сировине; 4) водене токове и количине падавина, климатске прилике у подручју лежишта, односно експлоатационог поља, резултате пробних црпљења из основних водоносних хоризоната са хемијским карактеристикама подземних вода и хидростатичким нивоима подземних вода у тим хоризонтима; 5) инжењерско-геолошке карактеристике лежишта минералне сировине и пратећих стена које могу утицати на безбедно извођење рударских радова и економичност експлоатације; 6) податке о постојећим рударским радовима од утицаја на пројектовани површински коп, односно јаму, и то о: начину и обиму извршених рударских радова у земљи и на површини; примењеним методама откопавања и начину припреме и разраде лежишта; стању рударских радова у земљи и на површини, као и податке о постојећим грађевинским објектима на површини, транспортним комуникацијама, култури земљишта и друге податке од значаја за усаглашеност пројектованих радова са постојећим стањем. 1.1.1.3. Графичка документација Члан 7. Графичка документација обухвата: структурно-геолошку карту одобреног експлоатационог поља са изолинијама квалитета минералне сировине; ситуациони план рудника; структурне геолошке профиле кроз лежишта минералне сировине по истражним линијама; хидрогеолошку карту ширег подручја са уцртаним воденим токовима и објектима, изолинијама нивоа подземних вода и основних водоносних хоризоната; структурне хидрогеолошке профиле код лежишта, односно експлоатационог поља и план постојећих површинских копова, односно јама. �1.1.2. Технички опис пројектног решења технолошког процеса, објеката, опреме и снабдевања погонском енергијом 1.1.2.1. Технички опис за руднике са подземном експлоатацијом Члан 8. Технички опис пројектног решења технолошког процеса, објеката, опреме, радова и снабдевања погонском енергијом рудника са подземном експлоатацијом , поред рударскогеолошког дела и посебних мера заштите за сваку технолошку фазу посебно, садржи и технички опис: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) отварања и разраде; метода откопавања; транспорта, проветравања, и одводњавања; снабдевања погонском енергијом; телефонских веза, сигнализације и алармне сигнализације; снабдевања индустријском и питком водом; рекултивације. Члан 9. Рударско-геолошки део садржи податке који се односе на: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) границе јамског поља, односно хоризонта - сигурносних и заштитних стубова, производни капацитет и време експлоатације; начин отварања и разраде; избор методе откопавања, откопне опреме и основних карактеристика технологије откопних радова, основне димензије откопне јединице и интензитет откопавања лежишта; фазе транспорта, проветравања, одводњавања и снабдевања погонском енергијом; динамику и рок изградње; степен искоришћења лежишта и век експлоатације; начин и систем освајања производних капацитета и уклапање нове јамске производне јединице у производне и друге техничке капацитете рудника. Члан 10. Технички опис отварања и разраде садржи : 1) начин отварања и разраде експлоатационог подручја, поделу јамског поља на ревире, међухоризонте, етаже и др.; 2) одређивање локације објекта отварања и разраде лежишта, са почетним линијама откопних фронтова; 3) редослед и смер откопавања, од првих откопних поља до постизања пуног капацитета производње; 4) цртеже и планове у одговарајућој размери урађене према важећим техничким прописима који се односе на рударска мерења, мерачке књиге и рударске планове. Члан 11. Технички опис методе откопавања садржи: 1) систем и начин откопне припреме са елементима и димензијама откопног поља; 2) геометрију откопне јединице и технологију рада у откопној јединици са описом проветравања, транспорта и управљања кровином; 3) цртеже и планове у одговарајућој размери. �Члан 12. Технички опис транспорта, проветравања и одводњавања, поред цртежа, шема и планова у одговарајућој размери и посебних мера заштите за сваку технолошку фазу посебно, садржи и: 1) за транспорт: (1) податке о количинама и врстама материјала које треба транспортовати; (2) начин транспорта; (3) шеме транспортних путева по фазама; (4) сигнализацију и начин управљања; 2) за проветравање: (1) анализу гасоносности и угрожености од опасне минералне прашине; (2) приказ специфичности објекта; (3) прорачун укупне количине ваздуха за сепаратно проветравање, за проветравање откопних радилишта и осталих јамских просторија и укупне количине ваздуха; (4) профил јамских просторија према одговарајућим стандардима; (5) приказ развођења ваздуха, вентилационе мреже и локације главних вентилационих објеката; (6) карактеристике главних и сепаратних вентилатора и остале опреме као и њихова локација; 3) за одводњавање: (1) анализу фактора од битног утицаја на одводњавање; (2) податке о количини подземне воде; (3) систем и режим одводњавања са шемом одводњавања. Члан 13. Технички опис снабдевања погонском енергијом садржи: 1) анализу потенцијалних потреба по врстама енергије и по технолошким фазама; 2) врсту усвојене енергије и разлоге; 3) снабдевање електричном енергијом ( приказ постојеће електроенергетске мреже и сагледавање могућности њене доградње за потребе нових рударских радова; шему електроснабдевања, прорачун потребне снаге и извора напајања, локацију прикључака рудничке мреже за изворе напајања, спецификацију и карактеристике појединих трафо станица и високонапонских потрошача); 4) локацију и карактеристике рудничке високонапонске мреже и трансформаторских станица; 5) техничке карактеристике нисконапонске мреже и усвојени систем мреже са заштитом; 6) производњу и развођење компримованог ваздуха (биланс потребних количина ваздуха и начин развођења, локације прикључка и основне карактеристичне мреже компримованог ваздуха). Члан 14. Технички опис телефонских веза, радио везе, сигнализације и алармне сигнализације, садржи: 1) просторни распоред главних рударских објеката, постројења и уређаја, откопних и припремних радилишта; 2) потребе телефонских веза, радио веза, сигнализације и алармне сигнализације и аутоматског праћења гасних и вентилационих параметара; 3) карактеристике и размештај телефонских веза, сигнализације, аутоматског праћења гасних и вентилационих параметара. Члан 15. Технички опис снабдевања индустријском и питком водом, садржи: �1) биланс потреба за индустријском и питком водом; 2) изворе снабдевања и локацију објеката за снабдевање водом; 3) шему водоводне мреже за индустријску и питку воду. Члан 16. Технички опис рекултивације, садржи: 1) структуру површина по намени коришћења; 2) избор култура за рекултивацију у односу на природне и економске услове; 3) технологију извођења радова на рекултивацији деградираних површина. 1.1.2.2. Технички опис за руднике са површинском експлоатацијом Члан 17. Технички опис пројектног решења технолошког процеса, објеката, опреме и радова , као и снабдевања погонском енергијом за руднике са површинском експлоатацијом, поред рударско-технолошког дела и посебних мера заштите по технолошким фазама, садржи и технички опис: 1) 2) 3) 4) 5) начина отварања и разраде ; технологије откопавања; транспорта; одводњавања и заштите од подземних и површинских вода; снабдевања погонском енергијом, индустријском и питком водом и топлотном енергијом; 6) ремонта и одржавања, заштите атмосфере, рекултивације, сигнализације и аутоматизације и одлагања јаловине. Члан 18. Рударско-технолошки део - фаза технологије откопавања, садржи: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) просторно ограничење површинског копа и одлагалишта са анализама стабилности; геометрију површинског копа са анализом стабилности; поделу рада површинског копа на периоде експлоатације; могуће правце развоја површинског копа у плану и по дубини; прорачун количине инвестиционе откривке; могући капацитет површинског копа; систем експлоатације и комплексне механизације са техничким описом и прорачуном по производним и радним процесима; 8) отварање и развој у плану и по дубини; 9) обрачун и ребаланс масе у ограниченом површинском копу и одлагалишту са откопним губицима и осиромашењима; 10) календарски план рударских радова; 11) главну опрему у односу на природне и техничке факторе; 12) прорачун капацитета основних и помоћних машина и уређаја за бушење, утовар, транспорт, одлагање и одводњавање. Члан 19. Технички опис отварања и разраде садржи: 1) услове које објекти, уређаји и постројења у технолошком процесу треба да испуњавају; 2) локацију појединих објеката и постројења - ситуациони план рудника; 3) решења за поједине делове технолошког процеса, а посебно за објекте високоградње; 4) димензије објеката, габарита машина и уређаја; 5) уклапање објеката у окружење. �Члан 20. Технички опис транспорта, садржи: 1) 2) 3) 4) 5) врсту транспорта; величину и капацитет транспорта; шему транспортних путева; одржавање транспортних средстава и путева; трасу тракастог транспортера за руду и јаловину. Члан 21. Технички опис одводњавања и заштите од подземних и површинских вода, садржи: 1) анализу фактора од битног утицаја на одводњавање; 2) начин одводњавања са прорачуном основних параметара; 3) уређење земљишта на коме ће се лоцирати објекти за одводњавање. Члан 22. Технички опис снабдевања погонском енергијом садржи: 1) образложене податке о врсти усвојене енергије; 2) податке о снабдевању електричном енергијом - приказ постојеће електроенергетске мреже са шемом електроснабдевања; 3) прорачун потребне снаге и извора напајања и податке о локацији рудничке мреже и могућност њене доградње; 4) спецификацију и карактеристике појединих трансформаторских станица 5) високонапонских потрошача; 6) податке о локацији и карактеристикама рудничке високонапонске мреже; 7) податке о локацији и карактеристикама појединих трансформаторских станица и о систему нисконапонске мреже и усвојеном систему мреже; 8) производњу и развођење компримованог ваздуха - биланс потребних количина компримованог ваздуха, начин развођења, локације и карактеристике главних прикључака. Члан 23. Технички опис снабдевања индустријском и питком водом садржи, биланс потреба за индустријском и питком водом, податке о изворима снабдевања и локацији објеката за снабдевање водом, податке о систему снабдевања водом - о траси водоводне мреже и о систему и траси канализационе мреже. Члан 24. Технички опис снабдевања топлотном енергијом садржи, биланс потреба топлотне енергије, податке о капацитету топлоте, топлотној мрежи, инсталацијама и о топлотној изолацији. Члан 25. Технички опис ремонта и одржавања садржи, податке о обиму ремонтних радова, објектима и уређајима за ремонт, опреми и организацији ремонта и о репроматеријалу и складишном простору. Члан 26. Технички опис заштите атмосфере садржи, податке о изворима емисије штетних материја, о средствима и методама за спречавање загађивања атмосфере, односно за смањење емисије штетних материја у атмосферу. �Члан 27. Технички опис рекултивације садржи податке о структури и намени коришћења земљишта, избору културе за рекултивацију, са освртом на природне и економске услове и о начину рекултивације деградираних површина. Члан 28. Технички опис сигнализације и аутоматизације садржи, податке о задатку система веза, укључивању у постојећи јавни систем веза и о систему веза. Члан 29. Технички опис одлагања јаловине садржи податке о земљишту на коме се врши одлагање, откопавању и транспорту откривке, одлагању са елементима етажа и о стабилности одлагалишта. 1.1.2.3. Технички опис за постројења припреме, обогаћивања и оплемењивања минералних сировина Члан 30. Технички опис технолошког процеса, објеката, опреме и радова, као и снабдевања погонском енергијом за постројења припреме, обогаћивања и оплемењивања, садржи: 1) концепцијско решење; 2) податке о објектима, постројењима и технолошком процесу припреме, обогаћивања и оплемењивања минералних сировина; 3) податке о снабдевању погонском енергијом и водом. Члан 31. Концепцијско решење садржи: 1) образложене податке о локацији постројења у односу на лежиште и транспорт минералних сировина, комуникације до места потрошње, снабдевање енергијом и водом, одлагање јаловине, пречишћавање технолошке воде и друго; 2) податке о врсти, количини и квалитету минералне сировине према физичким и хемијским својствима; 3) податке у вези са одобреним технолошким процесом, са приказом лабораторијских, полуиндустријских и индустријских резултата истраживања; 4) анализу капацитета постројења; 5) податке о могућности самозапаљивања минералне сировине, о експлозивности, агресивности, радиоактивности и о другим својствима прашине; 6) дефинисање задатка на бази технолошког процеса; 7) техничко решење са потребним цртежима и приказом уклапања у објекте и целину; 8) прорачуне, односно примену важећих стандарда и прописаних техничких мера; 9) потребне подлоге за грађевинско пројектовање; 10) податке о организацији одржавања просторија, опреме и постројења; 11) мере заштите објекта, опреме и постројења. Члан 32. Подаци о објектима, постројењима и технолошком процесу припреме, обогаћивања и оплемењивања минералних сировина, односе се на: 1) локацију објеката и комуникацију на ситуационом плану; 2) врсту и основне карактеристике објеката и постројења за припрему, обогаћивање и оплемењивање минералних сировина; 3) технолошку шему са описом технолошког процеса и на начин снабдевања погонском енергијом и водом; �4) начин допремања, припреме и ускладиштења минералних сировина, као и услове и начин ускладиштења опреме готових производа, одлагање јаловине, пречишћавање отпадних вода и комуникације; 5) мере заштите животне средине. Члан 33. Подаци о снабдевању погонском енергијом и водом, односе се на: 1) биланс потреба, услове и начин снабдевања електричном енергијом, компримованим ваздухом, индустријском и питком водом и топлотном енергијом; 2) телефонске везе и сигнализацију, као и друге системе веза за управљање технолошким процесом. 1.1.3. Идејна решења за рударске објекте Члан 34. Идејно решење за рударске објекте израђује се за радове који представљају наставак пројектованих решења из постојећег пројекта и као подлога новом допунском рударском пројекту и садржи: 1) кратак опис техничког решења технолошких фаза; 2) писану и графичку документацију о локацији нових објеката; 3) динамику извођења радова и време трајања изградње. 1.2. Технички пројекти Члан 35. Технички пројекти израђују се за сваки објекат или делове технолошког процеса као детаљна разрада усвојених пројектних решења и садрже: 1) податке о инвеститору, пројектној организацији и лицима која су руководила израдом пројекта са доказима о испуњености прописаних услова за пројектовање, извештај о извршеној техничкој контроли и потврду да је пројекат урађен у складу са законом и другим прописаним условима; 2) пројектни задатак - базиран на већ одређеним решењима и условима које објекат треба да испуњава, с обзиром на његову функцију у технолошком процесу; 3) подлоге за пројектовање; 4) приказ постојећих и програмираних истражних радова и експертиза; 5) образложени приказ пројектног решења објеката или дела технолошког процеса са динамиком извођења радова; 6) технички опис извођења, избор конструкције, статички прорачун и примену стандарда и детаљне скице и цртеже; 7) податке о радној снази за вођење технологије и одржавање; 8) предмер и предрачун радова - спецификацију опреме, уређаја, постројења и инсталација; 9) организацију радова и технолошки редослед извођења, нормативе радне снаге, главни и потрошни материјал и др; 10) мере заштите при изградњи и експлоатацији објекта. 1.3. Техно-економска оцена оправданости изградње Члан 36. Техно-економска оцена изградње објеката обухваћених главним рударским пројектом, садржи: 1) кратак опис начина изградње; 2) вредност минералне сировине која је предмет експлоатације, по ценама на иностраним берзама и по домаћим ценама; 3) производни капацитет и век експлоатације; �4) предмер и предрачун радова на изградњи рударских објеката; 5) закључну оцену о оправданости изградње. 2. Допунски рударски пројекат 2.1. Допунски рударски пројекат за отварање и експлоатацију нових хоризоната и ревира у постојећим рудницима Члан 37. Допунски рударски пројекат за отварање и експлоатацију нових хоризоната, ревира, делова слоја или рудних тела у постојећим рудницима (нова подручја експлоатације) састоји се из три дела, и то: 1) општег дела; 2) техничких пројеката; 3) техно-економске оцене оправданости новог подручја експлоатације. Члан 38. Допунски рударски пројекат из члана 36. овог правилника, садржи све елементе прописане за главни рударски пројекат, осим детаља који се односе на основне карактеристике, уколико нису обухваћени главним рударским пројектом и нису измењени, а нарочито: 1) у оквиру општег дела: (1) пројектни задатак и подаци о инвеститору; (2) приказ постојећег стања и подлоге за пројектовање; (3) образложене податке о потреби изградње, односно реконструкције; (4) концепцијско решење са техничким описима фаза технолошког процеса; 2) у оквиру техничких пројеката: (1) техничке пројекте објекта или делова технолошког процеса и усаглашеност са постојећим системом експлоатације; (2) усаглашеност пројектних решења садржаних у допунском и главном рударском пројекту; (3) организацију извођења радова, предмер и предрачун, графичка документација и посебне мере заштите; 3) у оквиру техно-економске оцене - техно економску оцену оправданости изградње новог или реконструкције постојећег објекта или система експлоатације, у односу на одговарајућу анализу садржану у главном рударском пројекту. 2.2. Допунски рударски пројекат за нова извозна и ветрена окна Члан 39. Допунски рударски пројекат за нова рударска извозна и ветрена окна, садржи: циљ и намену објекта са одговарајућим подлогама за пројектовање; податке о локацији; техничко решење са потребним цртежима и приказом уклапања новог објекта у постојеће стање у руднику; прорачуне, односно примену важећих стандарда и прописаних техничких мера за ту врсту објекта; подлоге за грађевинско пројектовање; мере заштите објекта, опреме и постројења, као и мере и потребна средства за личну заштиту и организацију прве помоћи. 2.3. Допунски рударски пројекат за јамске магацине експлозива Члан 40. Допунски рударски пројекат за јамске магацине експлозива (магацине експлозивних средстава и складишта течних горива и мазива) садржи податке о намени објекта, конструкцији, статичком прорачуну, предмер и предрачун радова, као и посебне мере заштите. �2.4. Допунски рударски пројекат за нове или измењене откопне методе Члан 41. Допунски рударски пројекат за нове или измењене откопне методе, садржи: 1) пројектни задатак и приказ постојеће откопне методе, са образложеним подацима о потреби њене измене; 2) техничко решење за измену откопне методе са ознакама и подацима о димензијама откопа и начину добијања, о подграђивању, управљању стропом, проветравању откопних радилишта и одвозу ископина, као и подацима о енергетском решењу са одговарајућим цртежима и скицама; 3) техничке прорачуне, односно стандарде; 4) спецификацију машинске опреме, постројења и инсталација; 5) нормативе радне снаге, потрошног материјала и погонске енергије; 6) прорачун откопних учинака и учинака у откопном пољу при примени нове методе откопавања, као и упоредни преглед остварених резултата при примени постојеће откопне методе; 7) посебне мере заштите. 2.5. Допунски рударски пројекат погонске сигурности и колективне заштите радника Члан 42. Допунски рударски пројекат погонске сигурности и колективне заштите радника, садржи: 1) анализу постојећег стања погонске сигурности и колективне заштите радника; 2) образложене податке о потреби и значају увођења нових решења; 3) техничко решење нових облика сигурности и заштите, као и програм и начин спровођења тих решења. 3. Упрошћени рударски пројекат Члан 43. Упрошћени рударски пројекат за радове који нису обухваћени главним и допунским рударским пројектима у постојећој јами, односно површинском копу, садржи: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) пројектни задатак са одговарајућим подлогама за пројектовање; техничко решење са подацима о локацији и уклапању у постојећи рудник; технички опис начина израде и врсте подграђивања; енергетско решење; предмер и предрачун; цртеже и планове у одговарајућој размери; посебне мере заштите. III. Рударски пројекти за експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије 1. Главни и допунски рударски пројекти за разраду и експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије Члан 44. Главни рударски пројекат за разраду и експлоатацију новог лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије и Допунски рударски пројекат за проширење разрадног простора (билансних резерви) постојећег лежишта, промене његове намене или примене нових технологија и допунских метода експлоатације лежишта, састоје се из два дела: �1) Основног пројекта за разраду и експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије; 2) Детаљног пројекта (извођачког пројекта) градње, доградње или реконструкције производног система за експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије. 1.1. Основни пројекат Члан 45. Основним пројектом одређује се технолошки концепт за разраду и експлоатацију лежишта, дефинише се потребна опрема (главна процесна опрема) за примену изабране технологије експлоатације, утврђују потребна инвестициона улагања, трошкови експлоатације и исказују финансијски ефекти реализације пројекта. Основни пројекат, поред основних података , садржи и податке који се односе на: 1) разраду лежишта; 2) технологију израде и опремања бушотине; 3) технологију производње лежишних флуида; 4) технологију сабирања, припреме и транспорта флуида; 5) машинску опрему и електроенергетско напајање; 6) управљање, мерење и регулацију; 7) грађевинске објекте; 8) мере заштите на раду и противпожарне заштите; 9) економску оправданост ; 10) потребну радну снагу. Основни пројекат, поред података из става 2. овог члана, садржи и збирну рекапитулацију улагања и производних трошкова и динамику реализације пројекта. Основни пројекат садржи и одговарајуће планове, карте, скице и шеме у одређеној размери. Члан 46. Основни подаци односе се на: 1) 2) 3) 4) 5) географски положај експлоатационог поља; кратак приказ извршених радова на истраживању; кратак приказ основних стратиграфских и тектонских односа; основне геолошке и петрофизичке карактеристике лежишта; карактеристике лежишних флуида. Члан 47. Подаци о разради лежишта, односе се на: 1) 2) 3) 4) производне карактеристике лежишта; геолошке и билансне резерве; распоред постојећих и пројектованих бушотина; динамику производње и прогнозирано понашање лежишта. Члан 48. Подаци о технологији израде и опремања бушотина, односе се на: 1) програм и технолошку процедуру израде бушотина; 2) предмер и предрачун опреме, материјала и радова на изради бушотина. Члан 49. Подаци о технологији производње лежишних флуида односе се на: 1) карактеристике утока флуида у бушотину; 2) систем анализа рада бушотина; �3) 4) 5) 6) опремање бушотина; прогнозу еруптивног рада; механичку методу експлоатације; предмер и предрачун улагања и производне трошкове. Члан 50. Подаци о технологији сабирања, припреме и транспорта флуида, односе се на: 1) технолошки опис производног процеса; 2) технолошке основе за избор и димензионисање опреме и инсталација; 3) предмер и предрачун улагања и производне трошкове. Члан 51. Подаци о машинској опреми, односе се на: 1) 2) 3) 4) 5) врсту и карактеристике опреме; друга потребна средства у овој области; техничке основе за избор опреме; техничке основе за уградњу цевних инсталација; предмер и предрачун улагања у опрему, материјал и радове. Члан 52. Подаци о електроенергетском напајању односе се на: 1) 2) 3) 4) 5) 6) технички опис напајања електропотрошача енергијом; инсталације електромоторног погона; електроинсталације на експлоатационом пољу; систем заштите од атмосферског пражњења; катодну заштиту; предмер и предрачун улагања у опрему, материјал и радове. Члан 53. Подаци о управљању, мерењу и регулацији, односе се на: 1) 2) 3) 4) технички опис система мерења, регулације и управљања производним процесом; систем веза; листу сигнала; предмер и предрачун улагања у опрему, материјал и радове. Члан 54. Подаци о грађевинским објектима односе се на: 1) врсту и карактеристике инфраструктурних објеката на експлоатационом пољу; 2) врсту и карактеристике грађевинских објеката производног система; 3) предмер и предрачун улагања у опрему, материјал и радове. Члан 55. Подаци о мерама заштите на раду и противпожарне заштите, односе се на: 1) 2) 3) 4) потенцијалне изворе опасности на пољу; превентивне мере заштите; опрему, средства и уређаје за заштиту од пожара и заштиту на раду; предмер и предрачун улагања у опрему, материјал и радове. Члан 56. Подаци о економској оправданости реализације програма, обухватају основне податке о инвеститору и о пројекту, податке о производном капацитету и времену трајања експлоатације лежишта, материјалним и другим улагањима, као и оцену оправданости разраде и експлоатације лежишта. �Члан 57. Карте, планови, скице и шеме које садржи основни пројекат су: 1) 2) 3) 4) 5) 6) ситуациона карта положаја експлоатационог поља; структурна карта по кривини продуктивног слоја; уздужни и попречни профил структуре; распоред постојећих и програмираних бушотина; типски приказ производне бушотине; блок дијаграм технолошког процеса сабирања, припреме и транспорта лежишних флуида; 7) технолошка шема са процесном опремом и инструментацијом; 8) ситуациони план размештаја објеката у оквиру производног система; 9) динамички план активности на реализацији пројеката. 1.2. Детаљни пројекат (извођачки пројекат) Члан 58. Детаљним пројектом (извођачки пројекат) градње, доградње или реконструкције дефинишу се појединачни објекти и додатна опрема, димензионишу се све инсталације и извори снабдевања енергијом и материјалом и одређују се сви облици и мере заштите људи, имовине и животне средине. Детаљни пројекат (извођачки пројекат) садржи: 1) 2) 3) 4) 5) технолошко-машински део; електроенергетски део; податке о управљању, мерењу и регулацији; грађевински део; одговарајуће планове, карте, скице, шеме, програме. Члан 59. Технолошко - машински део садржи: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) технолошко-технички опис; листу опреме - димензионисање опреме; списак потреба; техничке услове за уградњу опреме; листу цевовода - димензионисање цеви; техничке услове за уградњу цевног материјала; предмер и предрачун улагања у машинску опрему. Члан 60. Електроенергетски део садржи: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) технички опис; димензионисање потрошача и електро материјала; систем заштите (статички електрицитет, атмосферско пражњење, напон додира); катодну заштиту; техничке услове уградње електро опреме; техничке услове полагања електро инсталација; предмер и предрачун улагања у електроенергетске објекте, уређаје и постројења. Члан 61. Подаци о управљању, мерењу и регулацији односе се на: 1) 2) 3) 4) технички опис; листу инструмената; димензионисање инструмената; предмер и предрачун. �Члан 62. Грађевински део садржи: 1) 2) 3) 4) технички опис; димензионисање грађевинских елемената и конструкције; техничке услове грађења; предмер и предрачун. Члан 63. Карте, планови, шеме и скице, у одговарајућој размери, које садржи детаљни пројекат су: 1) 2) 3) 4) 5) 6) ситуациона карта локације објекта; технолошка шема и шема цевовода и инструментације; цртежи уградње опреме и цевоводне везе; цртежи напајања енергијом, опреме и инструмената; цртежи архитектонских и грађевинских објеката; план размештаја објеката. Члан 64. Саставни део детаљног пројекта је: 1) 2) 3) 4) 5) 6) план зона опасности од експлозије и пожара; план заштите од пожара; елаборат о мерама заштите; анализа утицаја производног система на ЕКО систем; пројекат привођења земљишта првобитној намени; техничка упутства за рад постројења. 2. Упрошћени рударски пројекат 2.1. Упрошћени рударски пројекат за израду бушотина Члан 65. Упрошћени рударски пројекат за израду бушотина садржи: 1) пројекат израде бушотина; 2) избор постројења за бушење; 3) предмер и предрачун опреме, материјала и радова. Члан 66. Пројекат израде бушотине садржи: 1) пројектни задатак за бушење; 2) технологију израде бушотине; 3) програм зацевљења (дубина и пречници) податке о опреми уста бушотине; 4) избор длета и круна за језгровање; 5) технолошке параметре израде бушотине (оптерећење на длето, број обртаја, 6) капацитет испирања); 7) програм испирног флуида и цементације; 8) хидрауличке прорачуне (ануларне брзине, капацитети, снага пумпних агрегата); 9) програм каротажних мерења, језгровања и тестирања; 10) податке о снабдевању водом и депоновању отпадних материјала; 11) техничке мере и мере заштите на раду; 12) динамички план израде бушотина. Члан 67. Део упрошћеног рударског пројекта који се односи на избор постројења за бушење, садржи: 1) основне техничке параметре постројења; �2) приказ размештаја постројења и пратеће опреме. 2.2. Упрошћени рударски пројекат за извођење рударских радова у бушотини Члан 68. Упрошћени рударски пројекат за извођење рударских радова у бушотини садржи програм радова у бушотини и избор постројења за извођење радова. Програм радова у бушотини садржи: 1) пројектни задатак (технолошке карактеристике бушотине, разлоге за извођење радова, технолошке захтеве); 2) опис технологије извођења радова; 3) податке о опреми уста бушотине и о операционој опреми; 4) програм радног флуида; 5) програм каротажних мерења и тестирања бушотине; 6) техничке мере и мере заштите на раду; 7) динамички план извођења радова; 8) предмер и предрачун опреме, материјала и радова. Подаци о избору постројења за извођење радова, односе се на основне техничке параметре постројења и на размештај постројења и опреме на локацији. 2.3. Упрошћени рударски пројекат за градњу, доградњу или реконструкцију производног система Члан 69. Упрошћени рударски пројекат за градњу, доградњу или реконструкцију производног система, садржи све елементе које садржи део главног рударског пројекта који се односи на детаљни (извођачки) рударски пројекат. IV. Рударски пројекти за трајну обуставу радова 1. Главни рударски пројекат за трајну обуставу радова Члан 70. Главни рударски пројекат за трајну обуставу радова састоји се из три дела: 1) основне концепције радова за трајну обуставу производње; 2) техничких пројеката за поједине објекте; 3) техно-економску анализу оправданости трајне обуставе радова. 1.1. Основна концепција радова за трајну обуставу производње Члан 71. Основна концепција радова за трајну обуставу производње садржи: 1) општи део; 2) техничке описе појединих фаза обуставе радова; 3) идејна решења. 1.1.1. Општи део Члан 72. Општи део концепције радова садржи: 1) приказ изведених радова, инсталисаних капацитета, опис стања главних рударских објеката, остварене нормативе и вредносне параметре, податке о утицају извршених радова на животну средину, као и разлоге за трајну обуставу радова; �2) графички приказ стања радова, са елементима који се могу користити за поновно отварање рудника; 3) приказ основних карактеристика земљишта, минералних сировина, климатских и вентилационих услова, одводњавања, комуникационих и географских веза; 4) идејно решење услова и начина поновног отварања рудника, односно настављања производње. 1.1.2. Технички опис појединих фаза Члан 73. Технички опис појединих фаза трајне обуставе радова, садржи концепцијско решење радова у поступку трајне обуставе и техничке описе радова који се изводе у свакој појединој фази трајне обуставе производње у руднику. 1.2. Технички пројекти 1.2.1. Технички пројекат разраде технологије извођења радова Члан 74. Технички пројекат разраде технологије извођења радова на објектима у руднику у коме се врши трајна обустава радова, садржи податке који се односе на: 1) довођење објекта у стање које одговара стандардима и важећим прописима у одговарајућој области; 2) изолацију објекта и обезбеђење у односу на окружење; 3) заштиту водених токова и околине; 4) динамички план радова; 5) предмер и предрачун; 6) мере заштите. 1.2.2. Технички пројекат демонтаже опреме и инсталација Члан 75. Технички пројекат демонтаже опреме и инсталација, садржи податке о начину извођења радова на демонтажи, предмер и предрачун и мере заштите. 1.2.3. Технички пројекат рекултивације земљишта Члан 76. Технички пројекат рекултивације земљишта, садржи : 1) приказ начина извођења радова, са динамиком и обимом радова; 2) предмер и предрачун радова; 3) планове стања на терену након завршених радова и планове објеката са елементима заштите стубова, завршних косина, безбедносним растојањима, препрекама и друго; 4) мере заштите. 1.3. Техно економска анализа оправданости трајне обуставе радова Члан 77. Техно економска анализа оправданости трајне обуставе радова садржи: 1) економске показатеље пословања предузећа у предметном објекту; 2) број и структура запослених у том објекту и могућност решавања њиховог радно правног статуса; 3) предмер и предрачун укупних трошкова трајне обуставе радова; 4) друге показатеље од значаја за оцену оправданости обуставе радова. �2. Главни рударски пројекат за трајну обуставу експлоатације лежишта нафте, гаса и геотермалне енергије Члан 78. Главни рударски пројекат за трајну обуставу експлоатације лежишта нафте, гаса и геотермалне енергије, садржи: 1) 2) 3) 4) приказ изведених радова и производних резултата на експлоатацији лежишта; анекс елабората о преосталим геолошким резервама у лежишту; приказ изведеног стања производног система; детаљни пројекат радова на ликвидацији, односно промени намене производног система или одређених његових сегмената; 5) предмер и предрачун радова за трајну обуставу експлоатације лежишта. V. Прелазне и завршне одредбе Члан 79. Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о садржини рударских пројеката ("Службени гласник СРС", број 10/84). Члан 80. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о садржини рударских пројеката Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o sadrz rud proj Subject The topic of the resource експлоатација припрема транспорт чврсте минералне сировине нафта природни гас геотермална енергија бушотине рударски пројекат главни рударски пројекат допунски рударски пројекат упрошћени рударски пројекат трајна обустава радова Description An account of the resource Овим правилником прописује се садржина рударских пројеката, и то: 1) главног, допунског и упрошћеног рударског пројекта за експлоатацију чврстих минералних сировина, 2) главног и допунског рударског пројекта за експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије и упрошћеног рударског пројекта за израду појединих бушотина за нафту, гас и подземне воде, као и за надземне објекте за експлоатацију, припрему и транспорт нафте, гаса и воде, 3) главног рударског пројекта за трајну обуставу радова на експлоатацији минералних сировина. Publisher An entity responsible for making the resource available Службеном гласнику РС, бр. 27/97 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1997 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0026 Source A related resource from which the described resource is derived http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/06_Pravilnik_o_sadrzini_rudarskih_projekata.pdf бушотина геотермална енергија главни рударски пројекат допунски рударски пројекат експлоатација нафта припрема природни гас рударски пројекат трајна обустава радова транспорт упрошћени рударски пројекат чврсте минералне сировине