<![CDATA[ROmeka@RGF]]> http://romeka.rgf.rs/items/browse?advanced%5B0%5D%5Belement_id%5D=49&advanced%5B0%5D%5Btype%5D=is+exactly&advanced%5B0%5D%5Bterms%5D=coal+cleaning&output=rss2 Mon, 03 Aug 2020 22:59:06 +0200 dalibor.vorkapic@rgf.bg.ac.rs (ROmeka@RGF) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Фази моделовање чишћења угља у аутогеној суспензији]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/757

Dublin Core

Наслов

Фази моделовање чишћења угља у аутогеној суспензији
Fuzzy Modelling of Coal Cleaning in Autoge

Аутор

Беновић Томо

Предметна одредница

меко рачунање
фази логика
моделовање
чишћење угља
soft computing
fuzzy logic
modelling
coal cleaning

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Миљановић Игор
Слободан Вујић
Чантурија Велентин Алексејевич
Ћалић Надежда
Вујошевић Мирко

Опис

Чишћење угља у аутогеној суспензији је процес на чију ефективност и ефикасност утиче известан број чинилаца. У системском смислу то је релативно једноставан процес са неколико фаза, међутим у технолошком смислу процес усложњава променљивост карактеристика ровног угља на улазу и могуће промене техничко-технолошких перформанси постројења у коме се изводи раздвајање. Свакако ово је струци добро познато, и прихвата се као чињеница, али се поставља друго питање, питање постизања ефикасности система за подршку одлучивању и управљању процесом чишћења угља у условима када су промене чинилаца који утичу на процес флуидне и не лако предвидљиве. Бројна истраживања на ову тему била су у протеклом времену претежно усмерена ка моделима за подршку одлучивању и управљању, заснованим на конвенционалним детерминистичким приступима у комбинацији са математичком статистиком и вероватноћом, са резултатима који нису сасвим задовољавајући. Последњих деценија, развој фази логике и велики напредак у њеним применама у различитим подручјима и у рударству, отвара нове могућности и у области одлучивања и управљања чишћењем угља. Ово је утицало на идеју о изради ове докторске дисертације, а циљ је да се сагледају и истраже могућности примене фази технике као алата за подршку одлучивању и управљању, односно као алата за моделовање процеса чишћења угља.
У том смислу, докторска дисертација садржајно обухвата осам поглавља у којима се од увода, преко проблема чишћења угља, општих погледа на теорију и примену фази логике, развоја алгоритма, структурног и фазификованог модела, и тестирања модела на примеру постројења за чишћење угља Рудника и термоелектране Угљевик, у завршном делу изводе поуке и закључци. На нивоу изведених истраживања модел је дао задовољавајуће резултате, са сазнањем да је фази логика погодан алат за решавање ове врсте проблема, а да поузданост оваквих моделских алата за подршку одлучивању и управљању не почива само на фазификацији улазних и процесних параметара, већ и на структуирању производног (моделираног) система, избору фази опсега и естимације по могућности што мањег броја параметара модела како би се што ефикасније описао реални процес.
Coal cleaning in autogenous dense medium is a process whose effectivity and efficiency is influenced by a number of factors. In a system sense, it is a relatively simple process with several phases, however, in a technological sense, the process is made complex by the variability of the run-of-mine coal properties and possible variations in the technical and technological performance of the separation plant. This is well known to the professionals, and accepted as the fact, but the second question occurs, the question of achieving the efficiency of the decision making and management support system for coal cleaning processes, in circumstances when the process influencing factors variations are fluid and not easily predictable. Numerous research on this subject were primarily directed towards the models for decision making and management based on the conventional deterministic approaches in combination with mathematical statistics and probability, with results that were proven not to be satisfactory. During the last decades, the development of fuzzy logic and immense progress in its application in different areas as well as in mining is opening new possibilities in the area of decision making and management over coal cleaning processes. This has immediately generated an idea for this doctoral dissertation, with the aim of reviewing and exploring the possibilities in the application of fuzzy technique as the tool for support to decision making and management, i.e. the tool for coal cleaning modelling process.
In this sense, doctoral dissertation contains eight chapters presenting the introduction, problems in coal cleaning processes, general views on the theory and application of fuzzy logic, development of the algorithm, structural and fuzzyfied model and testing of the model following the example of coal cleaning process at the Mine and Thermal Power Plant Ugljevik, with lessons learned and conclusion given in the final section. At this study level, the model provided satisfactory results, knowing that fuzzy logic is a suitable tool for solving this type of problem, and that reliability of such modelling tools for decision making support and management relies not only on the fuzzyfication of the input and process parameters, but also on the process of structuring the production (modelling) system, the selection of fuzzy range and estimation a few model parameters in order to describe the real process as efficiently as possible.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
DD_Benovic Tomo.pdf
]]>
Sat, 08 Apr 2017 17:22:29 +0200