Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту уредба безбедност на раду здравље на раду превентивне мере азбест Овом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању азбесту на раду. Влада Републике Србије http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/6._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_izlaganju_azbestu.pdf Службени гласник РС, бр. 108/15 2015-12-19 Вучић Александар application/pdf српски text AT-42695-0084