1 500 2 http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_sadrz_stud_izvodljiv_eksploat_lez_min_sir/Pravilnik_o_sadrz_stud_izvodljiv_eksploat_lez_min_sir.1.pdf 929c184633c169d959cf2e2a09d19821 PDF Text Text На основу члана 29. Закона о рударству ("Службени гласник РС", бр. 44/95, 85/05 - др. закон, 101/05 - др. закон и 34/06), Министар рударства и енергетике доноси Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 108/2006 од 1.12.2006. године. Члан 1. Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина (у даљем тексту: студија). Члан 2. Студија садржи: 1) приказ услова и начина експлоатације и припреме минералних сировина; 2) приказ пласмана минералних сировина; 3) приказ мера заштите и санације животне средине и утицаја експлоатације на друштвену заједницу; 4) приказ потребних новчаних средстава која ће бити ангажована и броја запослених. Члан 3. Приказ услова и начина експлоатације и припреме минералних сировина садржи: 1) 2) 3) 4) опште податке о студији; опште податке о експлоатационом пољу; историјат геолошких истраживања и рударства; рударско-геолошки део студије. Члан 4. Општи подаци о студији садрже: 1) назив студије; 2) податке о инвеститору студије; 3) податке о аутору студије. Члан 5. Општи подаци о експлоатационом пољу садрже: 1) локацију лежишта и експлоатационог поља; 2) просторни положај експлоатационог поља и повезаност са путном железничком и пловном воденом инфраструктуром; 3) постојеће стање осталих инфраструктурних услова (електронапајање, водовод, гасна инфраструктура итд.). Члан 6. Историјат геолошких истраживања и рударства садржи приказ резултата геолошких истраживања са описом изведених радова у претходном периоду, као и опис претходно спроведених рударских активности. �Члан 7. Рударско-геолошки део студије садржи податке који се односе на: 1) геолошки део са приказом: (1) величине и облика лежишта, геолошке и структурне грађе лежишта, карактеристика радне средине, и то: хидролошке и хидрогеолошке, инжењерско-геолошке и физичко-механичке, (2) врсте, квалитете и количине резерви минералних сировина, минералног састава, садржаја и густине корисне компоненте, (3) просторног положаја утврђених и оверених резерви минералних сировина, (4) графичког дела са геолошком и хидрогеолошком картом ширег подручја, геолошком картом подручја експлоатационог поља са назначеним објектима геолошких истраживања и уцртаном контуром оверених билансних резерви и контурама експлоатационог поља; 2) рударски део са приказом: (1) концепције експлоатације и припреме минералне сировине, (2) анализе геомеханичке стабилности рударских објеката и јаловишта, (3) техничког описа експлоатације лежишта, (4) техничког описа припреме минералних сировина, (5) избора основне и помоћне рударске опреме, (6) експлоатационих резерви и степена искоришћења лежишта минералних сировина, (7) годишњег капацитета и радног века рудника, (8) динамичког плана развоја рударских радова, (9) снабдевања погонском и топлотном енергијом и индустријском и питком водом, (10) нормативе потрошње енергије, материјала и резервних делова, (11) техничке и биолошке рекултивације, (12) мерама техничке заштите људи и објекта, (13) мониторинг система на рударским објектима, (14) графичког дела са ажурним ситуационим картама не старијим од шест месеци, са уцртаном контуром експлоатационог поља; ситуационом картом стања рударских радова - фаза отварања; ситуационом картом стања рударских радова - фаза затварања; технолошким попречним и уздужним профилом лежишта, са приказаним стањем у фази отварања и затварања рудника; технолошком шемом откопавања, одлагања, транспорта минералних сировина и јалових маса, шемом минирања, проветравања, одводњавања, одлагања флотацијских јаловишта и др.; технолошком шемом постројења за припрему минералних сировина. Члан 8. Приказ пласмана минералних сировина садржи податке који се односе на: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) комерцијални асортиман рудничких производа; анализу тржишта комерцијалних производа рудника; токове новца; анализу кредитне способности инвеститора; анализу осетљивости и ризика; динамичку оцену инвестиционог пројекта; анализу одрживости / доступности пројекта. Члан 9. Приказ мера заштите и санације животне средине и утицаја експлоатације на друштвену заједницу садржи податке који се односе на: �1) мере заштите и санације животне средине са приказом: (1) утицаја рударских радова и објеката у свим фазама технолошких процеса експлоатације и припреме минералних сировина на животну средину, (2) мера заштите животне средине услед утицаја рударских радова и објеката у свим фазама технолошких процеса експлоатације и припреме минералних сировина, (3) графичког дела који се састоји од ситуационе карте завршног стања рударских објеката, са приказом предвиђене техничке и биолошке рекултивације; 2) утицај експлоатације на друштвену заједницу са приказом: (1) утицаја на социјалну структуру становништва, (2) јавних и осталих објеката у зони утицаја рударских радова, (3) категоризације и измене структуре земљишта, (4) измештања објеката инфраструктуре. Члан 10. Приказ потребних новчаних средстава која ће бити ангажована и броја запослених садржи податке који се односе на: 1) структуру и број запослених; 2) инвестициона улагања у фази припреме за отварања рудника (изградња рудничке инфраструктуре); 3) инвестициона улагања у фази отварања рудника и изградњи постројења за припрему минералних сировина; 4) инвестициона улагања у фази експлоатације; 5) инвестициона улагања у фази затварања рудника. Члан 11. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o sadrz stud izvodljiv eksploat lez min sir Subject The topic of the resource правилник експлоатација лежишта минералних сировина студија изводљивости Description An account of the resource Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина. Creator An entity primarily responsible for making the resource Министарство рударства и енергетике Републике Србије Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 108/2006 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2006-11-23 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Наумов М. Радомир Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0027 Source A related resource from which the described resource is derived http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/07_Pravilnik_o_sadrzini_studije_izvodljivosti_eksploatacije_lezista_mineralnih_sirovina.pdf експлоатација лежишта минералних сировина правилник студија изводљивости http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_sadrzini_dugoroc_programa_eksploat_lez_min_sir/Pravilnik_o_sadrz_dugoroc_programa_eksploat_lez_min_sir.2.pdf 221d31daadf2d25fc35203ac00370df2 PDF Text Text Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 27/97. I. Уводне одредбе Члан 1. Овим правилником прописује се садржина дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова. Дугорочни програм експлоатације лежишта минералних сировина (у даљем тексту: дугорочни програм) и годишњи планови извођења рударских радова (у даљем тексту: годишњи планови) израђују се на основу података о утврђеним количинама и квалитету минералних сировина и услова експлоатације. II. Дугорочни програм 1. Саставни делови дугорочног програма Члан 2. Дугорочни програм састоји се из три дела, и то: 1) техничке анализе реализације дугорочног програма из претходног периода; 2) техничке основе дугорочног програма за наредни период; 3) закључног дела. 1.1. Техничка анализа реализације дугорочног програма из претходног периода Члан 3. Техничка анализа реализације дугорочног програма из претходног периода , садржи: 1) 2) 3) 4) 5) основне податке о предузећу; податке о лежишту или делу лежишта минералних сировина и пратећих стена; податке о изграђеним објектима; податке о расположивим капацитетима и кадровској оспособљености; графичку документацију. Члан 4. Основни подаци о предузећу су подаци о: 1) 2) 3) 4) фирми и седишту предузећа; делатности предузећа; пословању предузећа по завршном рачуну; резултатима оствареним у реализацији дугорочног програма из претходног периода. �Члан 5. Подаци о лежишту или делу лежишта минералних сировина и пратећих стена односе се на: 1) 2) 3) 4) врсту, квалитет и количину минералних сировина A, B и C1 категорије; локалитет лежишта, односно експлоатационог поља; степен истражености; друге специфичне карактеристике лежишта и пратећих стена које могу утицати на безбедно извођење рударских радова и економичност експлоатације; 5) век експлоатације оверених резерви минералних сировина; 6) податке о рударским радовима чије је извођење у току; 7) степен искоришћења минералних сировина у лежишту. Члан 6. Подаци о изграђеним објектима обухватају податке о: 1) изграђеним рударским објектима; 2) осталим објектима, односно осталој инвестиционој изградњи. Члан 7. Подаци о расположивим капацитетима и кадровској оспособљености обухватају податке о: 1) инсталисаним капацитетима за производњу, односно откопавање и утовар минералних сировина на свим експлоатационим, односно истражним пољима; 2) техничким капацитетима за истраживање, разраду производње и производњу нафте, гаса и геотермалне енергије; 3) расположивим капацитетима за транспорт и прераду минералних сировина; 4) осталим капацитетима; 5) кадровској оспособљености (број и структура кадрова). Члан 8. Графичка документација садржи: 1) 2) 3) 4) 5) ситуациони план одобреног експлоатационог поља; геолошку карту експлоатационог поља; ситуациони план копа, јама, нафтних и гасних поља; план постојећих површинских копова, јама, нафтних или гасних поља; табеларни и графички приказ основних показатеља реализације дугорочног програма и трендова производње предузећа или подручја за период за који се доноси дугорочни програм. 1.2. Техничка основа дугорочног програма за наредни период Члан 9. Техничка основа дугорочног програма за наредни период садржи: 1) полазне основе развоја; 2) техничко-технолошку анализу о условима реализације дугорочног програма; 3) економске показатеље. Члан 10. Полазне основе развоја предузећа садрже: 1) стање у погледу степена истражености и експлоатације одговарајуће врсте минералних сировина у свету, са пројекцијом за период за који се доноси дугорочни програм; �2) достигнути ниво развоја предузећа; 3) циљеви развоја предузећа. Члан 11. Техничко-технолошка анализа о условима реализације дугорочног програма, обухвата податке о: 1) производњи минералне сировине са динамиком производње у периоду за који се доноси дугорочни програм, по појединим пољима, односно објектима и у целини; 2) динамици извођења истражних, инвестиционих и припремних радова којима се обезбеђује континуитет експлоатације по истражним просторима, односно експлоатационим пољима или објектима, као и у целини; 3) преради по асортиманима и квалитету; 4) обезбеђивању инвестиционе опреме; 5) заштитним мерама и обезбеђивању заштитне опреме; 6) потребној радној снази, односно кадровима; 7) утицају експлоатације на животну средину. Саставни део техничко-технолошке анализе су и програм рекултивације по објектима и локацијама и одговарајућа графичка документација. Члан 12. Економски показатељи дугорочног програма обухватају : 1) приказ и оцену економских показатеља за претходни период; 2) глобалне показатеље о очекиваним економским ефектима пословања предузећа у наредном периоду. 1.3. Закључни део Члан 13. Закључни део дугорочног програма садржи кратак приказ могућности и услова за реализацију дугорочног програма по свим сегментима од значаја за његову реализацију. 2. Дугорочни програм предузећа за истраживање нафте и гаса Члан 14. Дугорочни програм предузећа за истраживање и производњу нафте и гаса, поред наведених података, садржи и податке о обиму и резултатима истраживања и податке о обиму производње нафте, гаса и геотермалне енергије. Подаци о обиму и резултатима истраживања и производње нафте, гаса и геотермалне енергије, обухватају податке који се односе на истраживање и производњу нафте, гаса и геотермалне енергије у земљи и иностранству, преглед свих нафтних и гасних поља у производњи, као и кратак приказ проблематике у производњи нафте, гаса и геотермалних вода. III. Годишњи план 1. Основ за израду и саставни делови годишњег плана Члан 15. Годишњи план израђује се на основу дугорочног програма и садржи: резултате пословања у претходној години; планирану производњу; економско-финансијске ефекте �производње и пословања предузећа; компаративни приказ реализације годишњег плана у односу на дугорочни програм. 1.1. Резултати пословања Члан 16. Резултати пословања из претходне године садрже податке и оцену о: 1) оствареним резултатима у претходној години (обим производње, квалитет, асортиман и степен искоришћења лежишта); 2) реализацији финансијског плана; 3) степену искоришћења минералне сировине у поступку прераде; 4) степену искоришћења инсталисаних капацитета; 5) степену запослености радне снаге у односу на план; 6) заштити на раду, заштити од пожара, заштити вода и заштити животне средине, а према евидентираним случајевима настанка повреда, пожара и акцидената. 1.2. План производње Члан 17. План производње садржи: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) податке о расположивим резервама A и B категорије; податке о расположивим капацитетима по објектима; план производње по објектима, асортиману и квалитету; план рударских радова на истраживању, отварању и припреми лежишта за експлоатацију; податке о радној снази по квалификационој структури и објектима; план заштите на раду, са приказом организованости, потребних кадрова и опреме; план заштите животне средине и рекултивације деградираних површина; план инвестиционе изградње са финансијским планом и динамиком; графичку документацију која се односи на рударске радове, енергетске капацитете и друго. 1.3. Економско-финансијски ефекти пословања Члан 18. Економско-финансијски ефекти производње и пословања обухватају сумирани физички обим реализације по категоријама трошкова и остваривање финансијских ефеката по предвиђеном плану. Економско-финансијски ефекти рачуноводствених података. исказују се према методологији исказивања 1.4. Компаративни приказ реализације плана у односу на програм и план Члан 19. Компаративни приказ реализације годишњег плана у односу на дугорочни програм, садржи свеобухватну анализу остварених резултата из дугорочног програма. IV. Завршна одредба Члан 20. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o sadrzini dugoroc programa eksploat lez min sir Subject The topic of the resource правилник експлоатација лежишта минералних сировина извођење рударских радова дугорочни програм годишњих план Description An account of the resource Овим правилником прописује се садржина дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова. Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 27/97 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1997 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0023 Source A related resource from which the described resource is derived http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/14_Pravilnik_o_sadrzini_dugorocnog_programa_eksploatacije_lezista_mineralnih_sirovina_i_godisnjih_planova_izvodjenja_rudarskih_radova.pdf годишњих план дугорочни програм експлоатација лежишта минералних сировина извођење рударских радова правилник