["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&output=omeka-json","accessDate":"2020-09-19T05:22:49+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","1"]]],["item",{"itemId":"557","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"727"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_sadrzini_dugoroc_programa_eksploat_lez_min_sir/Pravilnik_o_sadrz_dugoroc_programa_eksploat_lez_min_sir.2.pdf"],["authentication","221d31daadf2d25fc35203ac00370df2"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16863"},["text","Правилник\nо садржини дугорочног програма експлоатације\nлежишта минералних сировина и годишњих\nпланова извођења рударских радова\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 27/97.\n\nI. Уводне одредбе\nЧлан 1.\nОвим правилником прописује се садржина дугорочног програма експлоатације лежишта\nминералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова.\nДугорочни програм експлоатације лежишта минералних сировина (у даљем тексту:\nдугорочни програм) и годишњи планови извођења рударских радова (у даљем тексту:\nгодишњи планови) израђују се на основу података о утврђеним количинама и квалитету\nминералних сировина и услова експлоатације.\n\nII. Дугорочни програм\n1. Саставни делови дугорочног програма\nЧлан 2.\nДугорочни програм састоји се из три дела, и то:\n1) техничке анализе реализације дугорочног програма из претходног периода;\n2) техничке основе дугорочног програма за наредни период;\n3) закључног дела.\n1.1. Техничка анализа реализације дугорочног програма из претходног периода\nЧлан 3.\nТехничка анализа реализације дугорочног програма из претходног периода , садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nосновне податке о предузећу;\nподатке о лежишту или делу лежишта минералних сировина и пратећих стена;\nподатке о изграђеним објектима;\nподатке о расположивим капацитетима и кадровској оспособљености;\nграфичку документацију.\nЧлан 4.\n\nОсновни подаци о предузећу су подаци о:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nфирми и седишту предузећа;\nделатности предузећа;\nпословању предузећа по завршном рачуну;\nрезултатима оствареним у реализацији дугорочног програма из претходног\nпериода.\n\n�Члан 5.\nПодаци о лежишту или делу лежишта минералних сировина и пратећих стена односе\nсе на:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nврсту, квалитет и количину минералних сировина A, B и C1 категорије;\nлокалитет лежишта, односно експлоатационог поља;\nстепен истражености;\nдруге специфичне карактеристике лежишта и пратећих стена које могу утицати\nна безбедно извођење рударских радова и економичност експлоатације;\n5) век експлоатације оверених резерви минералних сировина;\n6) податке о рударским радовима чије је извођење у току;\n7) степен искоришћења минералних сировина у лежишту.\nЧлан 6.\nПодаци о изграђеним објектима обухватају податке о:\n1) изграђеним рударским објектима;\n2) осталим објектима, односно осталој инвестиционој изградњи.\nЧлан 7.\nПодаци о расположивим капацитетима и кадровској оспособљености обухватају\nподатке о:\n1) инсталисаним капацитетима за производњу, односно откопавање и утовар\nминералних сировина на свим експлоатационим, односно истражним пољима;\n2) техничким капацитетима за истраживање, разраду производње и производњу\nнафте, гаса и геотермалне енергије;\n3) расположивим капацитетима за транспорт и прераду минералних сировина;\n4) осталим капацитетима;\n5) кадровској оспособљености (број и структура кадрова).\nЧлан 8.\nГрафичка документација садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nситуациони план одобреног експлоатационог поља;\nгеолошку карту експлоатационог поља;\nситуациони план копа, јама, нафтних и гасних поља;\nплан постојећих површинских копова, јама, нафтних или гасних поља;\nтабеларни и графички приказ основних показатеља реализације дугорочног\nпрограма и трендова производње предузећа или подручја за период за који се\nдоноси дугорочни програм.\n1.2. Техничка основа дугорочног програма за наредни период\nЧлан 9.\n\nТехничка основа дугорочног програма за наредни период садржи:\n1) полазне основе развоја;\n2) техничко-технолошку анализу о условима реализације дугорочног програма;\n3) економске показатеље.\nЧлан 10.\nПолазне основе развоја предузећа садрже:\n1) стање у погледу степена истражености и експлоатације одговарајуће врсте\nминералних сировина у свету, са пројекцијом за период за који се доноси\nдугорочни програм;\n\n�2) достигнути ниво развоја предузећа;\n3) циљеви развоја предузећа.\nЧлан 11.\nТехничко-технолошка анализа о условима реализације дугорочног програма, обухвата\nподатке о:\n1) производњи минералне сировине са динамиком производње у периоду за који се\nдоноси дугорочни програм, по појединим пољима, односно објектима и у целини;\n2) динамици извођења истражних, инвестиционих и припремних радова којима се\nобезбеђује континуитет експлоатације по истражним просторима, односно\nексплоатационим пољима или објектима, као и у целини;\n3) преради по асортиманима и квалитету;\n4) обезбеђивању инвестиционе опреме;\n5) заштитним мерама и обезбеђивању заштитне опреме;\n6) потребној радној снази, односно кадровима;\n7) утицају експлоатације на животну средину.\nСаставни део техничко-технолошке анализе су и програм рекултивације по објектима и\nлокацијама и одговарајућа графичка документација.\nЧлан 12.\nЕкономски показатељи дугорочног програма обухватају :\n1) приказ и оцену економских показатеља за претходни период;\n2) глобалне показатеље о очекиваним економским ефектима пословања предузећа\nу наредном периоду.\n1.3. Закључни део\nЧлан 13.\nЗакључни део дугорочног програма садржи кратак приказ могућности и услова за\nреализацију дугорочног програма по свим сегментима од значаја за његову реализацију.\n\n2. Дугорочни програм предузећа за истраживање нафте и гаса\nЧлан 14.\nДугорочни програм предузећа за истраживање и производњу нафте и гаса, поред\nнаведених података, садржи и податке о обиму и резултатима истраживања и податке\nо обиму производње нафте, гаса и геотермалне енергије.\nПодаци о обиму и резултатима истраживања и производње нафте, гаса и геотермалне\nенергије, обухватају податке који се односе на истраживање и производњу нафте, гаса\nи геотермалне енергије у земљи и иностранству, преглед свих нафтних и гасних поља\nу производњи, као и кратак приказ проблематике у производњи нафте, гаса и\nгеотермалних вода.\n\nIII. Годишњи план\n1. Основ за израду и саставни делови годишњег плана\nЧлан 15.\nГодишњи план израђује се на основу дугорочног програма и садржи: резултате\nпословања у претходној години; планирану производњу; економско-финансијске ефекте\n\n�производње и пословања предузећа; компаративни приказ реализације годишњег\nплана у односу на дугорочни програм.\n1.1. Резултати пословања\nЧлан 16.\nРезултати пословања из претходне године садрже податке и оцену о:\n1) оствареним резултатима у претходној години (обим производње, квалитет,\nасортиман и степен искоришћења лежишта);\n2) реализацији финансијског плана;\n3) степену искоришћења минералне сировине у поступку прераде;\n4) степену искоришћења инсталисаних капацитета;\n5) степену запослености радне снаге у односу на план;\n6) заштити на раду, заштити од пожара, заштити вода и заштити животне средине,\nа према евидентираним случајевима настанка повреда, пожара и акцидената.\n1.2. План производње\nЧлан 17.\nПлан производње садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n8)\n9)\n\nподатке о расположивим резервама A и B категорије;\nподатке о расположивим капацитетима по објектима;\nплан производње по објектима, асортиману и квалитету;\nплан рударских радова на истраживању, отварању и припреми лежишта за\nексплоатацију;\nподатке о радној снази по квалификационој структури и објектима;\nплан заштите на раду, са приказом организованости, потребних кадрова и\nопреме;\nплан заштите животне средине и рекултивације деградираних површина;\nплан инвестиционе изградње са финансијским планом и динамиком;\nграфичку документацију која се односи на рударске радове, енергетске\nкапацитете и друго.\n1.3. Економско-финансијски ефекти пословања\nЧлан 18.\n\nЕкономско-финансијски ефекти производње и пословања обухватају сумирани физички\nобим реализације по категоријама трошкова и остваривање финансијских ефеката по\nпредвиђеном плану.\nЕкономско-финансијски ефекти\nрачуноводствених података.\n\nисказују\n\nсе\n\nпрема\n\nметодологији\n\nисказивања\n\n1.4. Компаративни приказ реализације плана у односу на програм и план\nЧлан 19.\nКомпаративни приказ реализације годишњег плана у односу на дугорочни програм,\nсадржи свеобухватну анализу остварених резултата из дугорочног програма.\n\nIV. Завршна одредба\nЧлан 20.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10519"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10520"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10521"},["text","Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10522"},["text","Pravilnik o sadrzini dugoroc programa eksploat lez min sir"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10523"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"10524"},["text","експлоатација лежишта минералних сировина"]],["elementText",{"elementTextId":"10525"},["text","извођење рударских радова"]],["elementText",{"elementTextId":"10526"},["text","дугорочни програм"]],["elementText",{"elementTextId":"10527"},["text","годишњих план"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10528"},["text","Овим правилником прописује се садржина дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова."]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10530"},["text","Службени гласник РС, бр. 27/97"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10531"},["text","1997"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10532"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10533"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10534"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10535"},["text","AT-42695-0023"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16605"},["text","http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/14_Pravilnik_o_sadrzini_dugorocnog_programa_eksploatacije_lezista_mineralnih_sirovina_i_godisnjih_planova_izvodjenja_rudarskih_radova.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"89"},["name","годишњих план"]],["tag",{"tagId":"88"},["name","дугорочни програм"]],["tag",{"tagId":"86"},["name","експлоатација лежишта минералних сировина"]],["tag",{"tagId":"87"},["name","извођење рударских радова"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]]]]]