["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&output=omeka-json","accessDate":"2020-06-04T02:50:59+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","4"]]],["item",{"itemId":"546","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"716"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_zastiti_od_pozara_Izmena_1/Zakon_o_zastiti_od_pozara_Izmena_1.2.pdf"],["authentication","4badf57d166ff188020e62f0cdb7d065"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16852"},["text","Закон\nо изменама и допунама закона о заштити од пожара\nЧлан 1.\nУ Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09) у члану 4. тачка 2) мења\nсе и гласи:\n„2) експлозија је процес наглог сагоревања који настаје као последица употребе запаљивих\nтечности, запаљивих гасова и осталих горивих материја које са ваздухом могу створити\nексплозивну смешу експлозивних материја праћену ударним таласом притиска продуката\nсагоревања и порастом температуре, којим се угрожавају живот и здравље људи и\nматеријална добра;”.\nПосле тачке 4) додају се тачка и запета и тач. 5)–16) које гласе:\n„5) карактеристике реакције материјала на пожар су доприноси материјала развоју пожара\nуслед сопствене разградње до које долази излагањем тог материјала стандардом\nдефинисаним испитним условима, које се огледају кроз класу запаљивости, емисију дима,\nоткапавање и/или друга очекивана својства, која угрожавају евакуацију;\n6) отпорност на пожар је способност објекта или дела објекта да за утврђено време испуњава\nзахтевану носивост (Р) и/или интегритет (Е) и/или топлотну изолацију (И) и/или друго\nочекивано својство, како је прописано стандардима о испитивању и класификацији отпорности\nна пожар;\n7) евакуациони пут из објекта је пут који води од било које тачке у објекту до спољног простора\nили сигурног и безбедног простора у објекту;\n8) коридор евакуације чине грађевинске конструкције зграде којима се ограничавају\nпросторије за комуникацију (ходници, тампон-просторије, степеништа, ветробрани, улаз и сл.)\nи тако спречава продор пламена и дима из просторија за боравак и других просторија\nугрожених пожаром, а које имају такве карактеристике (отпорност и реакција на пожар,\nширина, висина и др.) да омогућавају да особе затечене у пожару могу сигурно и безбедно\n(самостално или уз помоћ спасиоца) напустити објекат;\n9) заштитни системи и уређаји су системи у функцији безбедности људи који бораве у објекту,\nобјекта и ватрогасаца – спасилаца (стабилни системи за гашење пожара, стабилни системи\nза дојаву пожара, стабилни системи за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, системи\nза контролу дима и топлоте, сигурносни системи напајања, инсталације хидрантске мреже за\nгашење пожара, као и мобилни уређаји за гашење пожара);\n10) стамбени, односно стамбено пословни објекат јесте објекат који има више од 80% корисне\nповршине намењене за становање и пратеће садржаје (просторије за гаражирање возила,\nстанарске оставе, подстаницу грејања, ходнике, степеништа, лифтовска окна и сл.) и у коме\nостатак чини пословни простор;\n11) пословни, односно пословно стамбени објекат јесте објекат који има више од 80% корисне\nповршине намењене за пословање (продају, куповину, услуге и сл.) и у коме су остале\nпросторије стамбене и/или јавне намене;\n12) објекат јавне намене јесте објекат који има више од 80% корисне површине намењене за\nокупљање људи (угоститељски објекти за смештај – изузев кампа, куће и стана за одмор, соба\nза изнајмљивање, угоститељски објекти за исхрану и пиће – изузев киоска и сличних\nобјеката,\nобразовни, културни, спортски, религиозни, и слични објекти, аутобуски,\nжелезнички, авио-терминали, путничка пристаништа и сл.) и у коме су остале просторије\nстамбене и/или пословне намене;\n13) процена опасности од пожара јесте део главног пројекта заштите од пожара односно део\nтехничке документације за изградњу објеката којим се утврђују захтеви у погледу мера\n\n�заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и потреба за опремањем\nзаштитним системима и уређајима, када то није утврђено прописом;\n14) техничка документација јесте скуп пројеката који чине пројекат за извођење у смислу\nзакона који уређује изградњу, а који се израђују за потребе изградње, доградње и\nреконструкције објеката;\n15) добровољна ватрогасна друштва јесу удружења основана ради организованог\nдобровољног учешћа грађана у спровођењу заштите од пожара, спасавању људи и имовине;\n16) ватрогасни савези (општински, градски, окружни, покрајински и Ватрогасни савез Србије)\nсу стручне и хуманитарне организације од посебног интереса основане у циљу организованог\nи јединственог учешћа у остваривању заштите од пожара, њихових заједничких циљева и\nразвијања свести о значају заштите од пожара, у оквиру којих делују добровољна ватрогасна\nдруштва и добровољне ватрогасне јединице.”\nЧлан 2.\nУ члану 6. став 1. после речи: „прописима донесеним на основу њега,” додају се речи: „да\nпримењују мере заштите од пожара и експлозија прописане законом, подзаконским прописима\nи општим актима,”.\nЧлан 3.\nПосле члана 6. додаје се члан 6а који гласи:\n„Члан 6а\nУ циљу стицања знања, вештина и навика неопходних за унапређивање и учвршћивање\nпозитивних ставова и понашања значајних за заштиту од пожара деце и ученика, надлежне\nшколске и предшколске установе дужне су да у оквиру школских и предшколских програма\nутврде и спроведу програм едукације о заштити од пожара.\nНадзор над утврђивањем и спровођењем програма едукације о заштити од пожара спроводи\nминистарство надлежно за послове просвете.”\nЧлан 4.\nЧлан 16. брише се.\nЧлан 5.\nУ члану 17. став 2. тачка 6) речи: „и Санационог плана” бришу се.\nЧлан 6.\nУ члану 20. став 2. после речи: „На План заштите од пожара” додају се запета и речи:\n„укључујући и његове измене и допуне,”.\nЧлан 7.\nУ члану 22. став 2. после речи: „На План заштите од пожара” додају се запета и речи:\n„укључујући и његове измене и допуне,”.\nЧлан 8.\nУ члану 23. став 4. речи: „и објеката од посебног значаја за одбрану” замењују се речима: „и\nобјеката које користи Министарствo одбране и Војска Србије”.\nЧлан 9.\nЧлан 24. мења се и гласи:\n„Члан 24.\nПривредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно\nкорисник објекта или земљишта са високим ризиком од избијања пожара разврстава се у прву\nкатегорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекат у првој категорији) и обавезно је\n\n�да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара, обезбеди технички\nопремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем ватрогасаца и обезбеди\nадекватну опрему и уређаје за гашење пожара.\nПривредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник\nобјекта или земљишта са повећаним ризиком од избијања пожара разврстава се у другу\nкатегорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекат у другој категорији) и обавезно је\nда организује спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са\nпотребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и\nобезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.\nПривредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник\nобјекта или земљишта са извесним ризиком од избијања пожара разврстава се у трећу\nкатегорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекат у трећој категорији) и обавезно је\nда организује спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица\nстручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему\nи уређаје за гашење пожара.\nРазврставање привредних друштава и других правних и физичких лица из овог члана врши\nсе решењем из члана 23. овог закона.\nМинистар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар) прописује потребну\nтехничку опремљеност ватрогасне јединице и број ватрогасаца из става 1. овог члана, као и\nпотребан број лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара из става 2. овог\nчлана.”\nЧлан 10.\nУ члану 25. став 2. после речи: „закона” додају се речи: „и услове и начин издавања и\nодузимања овлашћења из става 1. овог члана.”\nЧлан 11.\nУ члану 27. став 1. додају се тачка и запета и тачка 7) која гласи:\n„7) прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта.”\nДодаје се нови став 2. који гласи:\n„Субјекти из става 1. овог члана дужни су да поступају по прорачунима из Плана заштите од\nпожара.”\nДосадашњи став 2. постаје став 3.\nДодаје се нови став 4. који гласи:\n„План заштите од пожара (аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе и субјеката из\nстава 1. овог члана) мора бити усклађен са променама насталим као последица\nурбанистичких, техничко-технолошких и других промена од значаја за заштиту од пожара кроз\nизмене и допуне плана заштите од пожара.”\nДосадашњи став 3. који постаје став 5. мења се и гласи:\n„На План заштите од пожара и измене и допуне тог плана прибавља се сагласност\nМинистарства.”\nДосадашњи став 4. постаје став 6.\nЧлан 12.\nПосле члана 27. додају се назив изнад члана и члан 27а који гласе:\n„План евакуације и упутства за поступање у случају пожара\nЧлан 27а\n\n�Субјекти у првој, другој и трећој категорији угрожености од пожара морају имати План\nевакуације и упутства за поступање у случају пожара, који морају бити истакнути на видљивом\nместу.\nСубјекти у трећој категорији угрожености од пожара План евакуације и упутства за поступање\nу случају пожара доносе у складу са чланом 28. овог закона.”\nЧлан 13.\nЧлан 28. мења се и гласи:\n„Члан 28.\nПривредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник\nпословних, индустријских и објеката јавне намене и слободностојећих гаража, а који нису у\nобавези да имају План заштите од пожара према члану 27. овог закона, као и објеката у трећој\nкатегорији угрожености од пожара, и стамбене зграде доносе Правила заштите од пожара која\nобухватају:\n1) организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде\nотклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена безбедна евакуација људи и\nимовине и спречено његово ширење;\n2) заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица\nоспособљених за обављање послова заштите од пожара;\n3) План евакуације и упутства за поступање у случају пожара;\n4) начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара;\n5) права, обавезе и одговорности запослених за спровођење превентивних мера заштите од\nпожара;\n6) прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта.\nТач. 2), 4), 5) и 6) из става 1. овог члана не односе се на обавезе стамбене зграде.\nПлан евакуације и упутства за поступање у случају пожара из става 1. тачка 3) овог члана\nморају бити истакнути на видљивом месту.\nСубјекти из става 1. овог члана дужни су да поступају по прорачунима из Правила заштите од\nпожара.”\nЧлан 14.\nНазив изнад члана и члан 29. мењају се и гласе:\n„Заштита од пожара у планским документима\nЧлан 29.\nПлански документ, поред услова прописаних посебним законом који уређује област градње и\nуређења простора, у погледу мера заштите од пожара и експлозија, садржи:\n1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују\nдовољно количине воде за гашење пожара;\n2) удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона\nпредвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;\n3) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;\n4) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије,\nсигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;\n5) могућности евакуације и спасавања људи.\nПре израде планских докумената носилац посла на изради планског документа дужан је да\nприбави мишљење Министарства, које садржи услове заштите од пожара и експлозија које је\nпотребно предвидети предметним планским документима.”\n\n�Члан 15.\nНазив изнад члана и члан 30. мењају се и гласе:\n„Основни захтеви заштите од пожара приликом пројектовања и изградње\nЧлан 30.\nПриликом пројектовања и изградње објекта, који се гради према закону који уређује област\nпланирања и изградње, морају се обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се\nу случају пожара:\n1) очува носивост конструкције током одређеног времена;\n2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта;\n3) спречи ширење ватре на суседне објекте;\n4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.\nСматра се да су основни захтеви заштите од пожара из става 1. овога члана испуњени уколико\nсу спроведени захтеви заштите од пожара:\n1) утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област\nзаштите од пожара и експлозија;\n2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере заштите од пожара за\nконструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима.\nУколико испуњеност захтева заштите од пожара није могуће доказати на начин прописан у\nставу 2. овог члана, Министарство може прихватити доказивање испуњености захтева\nзаштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим\nметодама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.\nИспуњеност основних захтева заштите од пожара према признатим методама прорачуна и\nмоделима из става 3. овог члана доказује се функционалном пробом система у реалним\nусловима приликом утврђивања подобности за употребу у погледу спроведености мера\nзаштите од пожара из члана 36. овог закона.\nОдступање од основног захтева заштите од пожара могуће је ако је тај захтев ближе уређен\nпосебним прописом.”\nЧлан 16.\nЧлан 31. мења се и гласи:\n„Члан 31.\nГлавни пројекат заштите од пожара је саставни део техничке документације за изградњу,\nдоградњу и реконструкцију објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и\nуређајима.\nГлавни пројекат заштите од пожара из става 1. овог члана садржи:\n1) технички извештај (податке о локацији објекта значајне за заштиту од пожара, опис објекта,\nпроцену опасности од пожара, поделу објекта на пожарне секторе, дефинисање евакуационих\nпутева, критеријуме за избор материјала за конструкције које треба да буду отпорне на пожар,\nкритеријуме за избор материјала за ентеријер за који постоје посебни захтеви у погледу\nотпорности на пожар, процену опасности од пожара која потиче од технолошког процеса и\nматерија које се у њима користе или складиште, опис инсталација за аутоматско откривање и\nдојаву пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, као и опис стабилних и мобилних\nинсталација и уређаја за гашење пожара, евакуационе путеве за спасавање лица и имовине,\nкритеријуме за избор мобилне опреме за гашење пожара, опис инсталација за флуиде који се\nкористе у објекту и др.),\n2) прорачунске основе (прорачун пожарног оптерећења пожарних сектора, прорачун\nкапацитета евакуационих путева у објекту, прорачун времена потребног за евакуацију људи\nи др.),\n\n�3) графичку документацију (ситуациони план са уцртаним суседним објектима и\nсаобраћајницама, основе свих нивоа и крова, карактеристичне подужне и попречне пресеке\nса уцртаним пожарним секторима, диспозицију процесне технолошке опреме и опреме која\nприпада инсталацијама за гашење пожара, шеме система за откривање и дојаву пожара,\nгасну детекцију, громобранске инсталације, разводе машинских инсталација за аутоматско\nгашење пожара, систем за одвођење дима и топлоте, системе за вентилацију и др.) и\n4) предмер опреме и средстава за заштиту од пожара.\nИзузетно од става 1. овог члана главни пројекат заштите од пожара не мора бити саставни\nдео техничке документације уколико се основни захтеви заштите од пожара из члaна 30. овог\nзакона могу сагледати кроз техничку документацију за изградњу, доградњу и реконструкцију\nобјекта.”\nЧлан 17.\nЧлан 33. мења се и гласи:\n„Члан 33.\nПодручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара дају\nсагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу,\nреконструкцију и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и\nуређајима и то:\n1) стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката површине веће од 2.000 m2 или\nспратности П+4+Пк(ПС) и преко, зграда за становање заједница, хотела, мотела и зграда за\nтрговину на велико и мало површине веће од 400 m2 или спратности преко П+2, као и\nресторана, барова и сличних угоститељских објеката;\n2) објеката јавне намене на другом месту непоменутих;\n3) великих и средњих гаража које су самосталне или великих и средњих гаража са\nприпадајућим објектима;\n4) објеката и простора на којима се производе, прерађују и складиште хемикалије које могу\nизазвати пожар или експлозију или угрозити здравље и безбедност људи и материјалних\nдобара;\n5) објеката у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују чврсте запаљиве материје,\nпри чему настају експлозивне смеше гасова, пара и прашине;\n6) станица за снабдевање горивом моторних возила или пловила на сопствени погон,\nскладишног капацитета до 500 m3 запаљивих течности;\n7) индустријских објеката, високорегалних складишта, складишних објеката површине преко\n1.500 m2, као и других складишних објеката одређених посебним прописом;\n8) електроенергетских постројења називног напона од 20 и 35 kV и трафо-станица на\nотвореном снаге преко 2000 kVA;\n9) нафтовода, продуктовода и гасовода који нису обухваћени чланом 34. став 1. тачка 1);\n10) објеката за складиштење експлозивних материја до 1000 кг;\n11) слободностојеће котларнице снаге преко 50 kW;\n12) објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објеката\nза прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука, објеката за производњу целулозе и\nпапира и објеката за прераду неметаличних минералних сировина, објеката за производњу\nбиодизела;\n13) силоса, граничних прелаза, објеката казнено-поправних установа;\n14) стадиона од 1.000 до 20.000 гледалаца, објеката у категорији високих до 50m;\n\n�15) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге до 10 МW,\nтермоелектрана снаге до 10 МW и термоелектрана-топлана електричне снаге до 10 МW и\nдалековода и трафостаница напона до 110 кВ;\n16) објеката и постројења за припрему воде за пиће и објеката и постројења за пречишћавање\nотпадних вода;\n17) културних добара од изузетног значаја и објеката у њиховој заштићеној околини и\nкултурних добара уписаних у Листу светске културне баштине (осим претварања заједничких\nпросторија у стан односно пословни простор у заштићеној околини културних добара од\nизузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине);\n18) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским поступцима\nодређена посебним прописом;\n19) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичкохемијским, хемијским поступцима, као и централних складишта и/или депонија за одлагање\nопасног отпада и регионалних депонија односно депонија за одлагање опасног отпада,\nодређена посебним прописом;\n20) пристаништа, лука;\n21) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, биогас, соларна\nенергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, гас из комуналних отпадних вода и\nдр.) и електрана са комбинованом производњом, појединачне снаге до 10 МW;\n22) објеката, односно делова објеката унутар којих се смешта телекомуникациона опрема и\nсистеми.\nОдредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на техничку документацију\nкоја садржи измене настале у току грађења објекта у односу на техничку документацију на коју\nје дата сагласност, уколико те измене утичу на безбедност са аспекта заштите од пожара и\nексплозија.\nСагласност из става 1. и 2. овог члана прибавља инвеститор, односно власник објекта у\nпроцедури прописаној законом који уређује изградњу.\nСагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи Министарство\nодбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у складу са посебним законом.”\nЧлан 18.\nЧлан 34. мења се и гласи:\n„Члан 34.\nМинистарство даје сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара,\nза изградњу, реконструкцију и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама,\nопремом и уређајима и то:\n1) објеката за прераду нафте и гаса, међународних и магистралних продуктовода, гасовода и\nнафтовода за транспорт, гасовода називног радног натпритиска преко 20 бара, уколико\nпрелазе најмање две општине, складишта нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко\n500 m3, складишта запаљивих гасова преко 200 m3, као и терминала за опасне терете и свих\nобјеката ове намене у лукама односно пристаништима;\n2) стадиона за 20.000 и више гледалаца, објеката висине 50 и више метара, објеката који се\nбаве производњом за војне потребе (наменска индустрија);\n3) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге 10 и више МW,\nтермоелектрана снаге 10 и више МW и термоелектрана-топлана електричне снаге 10 и више\nМW и далековода и трафостаница напона 110 и више кВ;\n4) аеродрома за јавни ваздушни саобраћај;\n5) друмских и железничких тунела и метроа;\n\n�6) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, биогас, соларна\nенергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, гас из комуналних отпадних вода и\nдр.) и електрана са комбинованом производњом, појединачне снаге 10 и више МW;\n7) нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу нуклеарног горива,\nрадиоизотопа, озрачивање, ускладиштење радиоактивних отпадних материја за научноистраживачке сврхе;\n8) објеката за складиштење експлозивних материја преко 1000 кг.\nОдредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на техничку документацију\nкоја садржи измене настале у току грађења објекта у односу на техничку документацију на коју\nје дата сагласност, уколико те измене утичу на безбедност са аспекта заштите од пожара и\nексплозија.\nСагласност из става 1. овог члана прибавља инвеститор, односно власник објекта у\nпроцедури прописаној законом који уређује изградњу.\nСагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи Министарство\nодбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у складу са посебним законом.”\nЧлан 19.\nЧлан 36. мења се и гласи:\n„Члан 36.\nКада је предмет техничког прегледа у смислу закона којим се уређује изградња објекат из\nчлана 34. овог закона, члан комисије за технички преглед који утврђује подобност објекта за\nупотребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој\nдокументацији је лице са лиценцом запослено у органу државне управе надлежном за\nпослове заштите од пожара овлашћено за доношење решења у делокругу рада. За потребе\nовог лица техничке послове обављају стручне особе запослене у органу државне управе\nнадлежном за послове заштите од пожара.\nОдредбе става 1. овог члана примењују се и на поједине објекте из чл. 33. и то:\n1) стамбене, стамбено-пословне и пословне објекте, а који спадају у високе објекте у складу\nса посебним прописом;\n2) зграде за становање заједница, хотеле, мотеле, ресторане и објекте за трговину на велико\nи мало, површине преко 2.000 m2 ;\n3) ноћне клубове и сличне угоститељске објекте;\n4) друге објекте јавне намене површине преко 500 m2 ;\n5) велике самосталне гараже;\n6) објекте у којима се производе, прерађују и складиште хемикалије које могу изазвати пожар\nили експлозију или угрозити здравље и безбедност људи и материјалних добара;\n7) објекте у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују чврсте запаљиве материје,\nпри чему настају експлозивне смеше гасова, пара и прашине;\n8) станице за снабдевање горивом моторних возила или пловила на сопствени погон,\nскладишног капацитета до 500 m3 запаљивих течности;\n9) индустријске објекте површине преко 3.000 m2 и складишне објекте површине преко 1.500\nm2 , као и сва високорегална складишта;\n10) електроенергетска постројења називног напона од 35 kV и трафо-станице на отвореном\nснаге преко 10 MVA;\n11) нафтоводе, продуктоводе и гасоводе који нису обухваћени чланом 34. став 1. тачка 1) овог\nзакона;\n12) објекте за складиштење експлозивних материја до 1.000 кг;\n\n�13) слободностојеће котларнице снаге преко 300 kW;\n14) објекте базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објекте за\nпрераду каучука, објекте за производњу целулозе и папира, објекте за прераду неметаличних\nминералних сировина и објекте за производњу биодизела;\n15) објекте казнено-поправних установа;\n16) стадиони од 1.000 до 20.000 гледалаца;\n17) трафостанице напона од 35 kV;\n18) културна добра од изузетног значаја и објекте у њиховој заштићеној околини и културна\nдобра уписана у Листу светске културне баштине (осим претварања заједничких просторија у\nстан односно пословни простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја\nи културних добара уписаних у Листу светске културне баштине);\n19) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским поступцима,\nодређена посебним прописима;\n20) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичкохемијским, хемијским поступцима, као и централна складишта и/или депонија за одлагање\nопасног отпада и регионалних депонија односно депоније за одлагање опасног отпада,\nодређена посебним прописима;\n21) пристаништа и луке;\n22) објекте за призводњу енергије из биогаса и биомасе и електране са комбинованом\nпроизводњом, појединачне снаге до 10 МW.\nЛице из става 1. овог члана утврђује подобност објекта за употребу у погледу спроведености\nмера заштите од пожара решењем из става 1. у року од 15 дана од дана достављања захтева\nод стране инвеститора.\nКада је предмет техничког прегледа објекат који није обухваћен ставовима 1. и 2. овог члана,\nчлан комисије за технички преглед који утврђује подобност објекта за употребу у погледу\nспроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији је лице које\nпоседује одговарајућу лиценцу према прописима из заштите од пожара.\nОбјекат је подобан за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара ако је:\n1) изграђен у складу с техничком документацијом на коју је дата сагласност;\n2) обезбеђен доказ о карактеристикама конструкција као и елементима конструкција који\nтреба да буду отпорни према пожару, доказ о карактеристикама опреме, уређаја и\nинсталација са посебним карактеристикама према пожару и експлозији, као и доказ о\nкарактеристикама материјала за ентеријер и инсталације за које се постављају посебни\nзахтеви у погледу карактеристика према пожару, материјалима који се користе или складиште\nу технолошком процесу;\n3) обезбеђен доказ о исправном функционисању и деловању изведених инсталација и уређаја\nза аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара и детекцију експлозивних и\nзапаљивих гасова, инсталација у зонама опасности од експлозије, и инсталација за одвођење\nдима и топлоте;\n4) обезбеђен доказ о исправном функционисању и деловању изведених инсталација\nхидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилних уређаја за гашење пожара;\n5) обезбеђен доказ о извршеним мерењима и прегледу уграђених машинских, водоводних и\nелектричних инсталација.\nДоказ из става 5. тачка 3) овог члана издаје овлашћено правно лице - извођач радова са\nодговарајућим овлашћењем за извођење посебних система и мера заштите од пожара.\nДоказ из става 5. тачка 4) овог члана издаје овлашћено правно лице из члана 44. овог закона.\n\n�Члан 20.\nУ члану 40. став 2. мења се и гласи:\n„За финалну обраду хоризонталних и вертикалних површина коридора евакуације у објектима\nиз става 1. овог члана могу се употребљавати само материјали који имају захтеване\nкарактеристике реакције на пожар у складу са прописима и стандардима за које се мора\nприбавити доказ о карактеристикама реакције на пожар издат од надлежне установе у складу\nса посебним прописима и дати га на увид надлежном органу.”\nДодаје се нови став 3. који гласи:\n„У објектима из става 1. овог члана, начин постављања инсталација и материјали за\nинсталације морају имати одговарајуће карактеристике у пожару у складу са прописима и\nстандардима, и за то је потребно прибавити доказ издат од надлежне установе у складу са\nпосебним прописима и дати га на увид надлежном органу.”\nДосадашњи став 3. постаје став 4.\nЧлан 21.\nЧлан 42. мења се и гласи:\n„Члан 42.\nПри пројектовању и изградњи објеката као што су хотели, робне куће, тржни центри,\nбиоскопи, дечије установе, школе, високошколске установе, установе културе, здравствене\nустанове, спортске и концертне дворане, стадиони са пословним простором, аеродромске\nзграде и високи објекти, обавезна је уградња система за откривање и дојаву пожара.\nПри пројектовању и изградњи високих објеката (осим стамбених објеката) обавезна је\nуградња система за гашење пожара.\nПри пројектовању и изградњи објеката из става 1. овог члана (осим високих објеката)\nобавезна је израда процене ризика на основу прорачунске методе према одговарајућим\nтехничким прописима и стандардима у циљу утврђивања потребе за уградњом стабилних\nсистема за гашење пожара када обавеза уградње није дефинисана посебним прописом.\nЗа објекте који нису обухваћени ставом 1. обавезна је израда процене ризика којом се утврђује\nпотреба за уградњом система за благовремено откривање, дојаву и гашење пожара.”\nЧлан 22.\nНазив изнад члана и члан 43. мењају се и гласе:\n„Одржавање инсталација и уређаја\nЧлан 43.\nИнсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију\nексплозивних и запаљивих гасова, инсталације у зонама опасности од експлозије,\nинсталације за одвођење дима и топлоте, инсталације хидрантске мреже за гашење пожара,\nкао и мобилни уређаји за гашење пожара морају се одржавати у исправном и функционалном\nстању, спровођењем одредби техничких прописа, стандарда и упутстава произвођача.”\nЧлан 23.\nНазив изнад члана и члан 44. мењају се и гласе:\n„Контролисање инсталација и уређаја\nЧлан 44.\nИсправност инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара,\nдетекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација у зонама опасности од експлозије,\nинсталација за одвођење дима и топлоте, инсталација хидрантске мреже за гашење пожара,\nкао и мобилних уређаја за гашење пожара мора се контролисати на сваких шест месеци од\nстране овлашћеног правног лица.\n\n�Министар прописује посебне услове за давање и одузимање овлашћења, начин давања и\nодузимања овлашћења, посебне услове техничке опремљености, начин и послове\nконтролисања, садржај исправе о контролисању као и број, стручну спрему и услове за\nзапослена лица који обављају послове контролисања из става 1. овог члана.”\nЧлан 24.\nПосле члана 44. додају се назив изнад члана и члан 44а који гласе:\n„Доношење техничких прописа\nЧлан 44а\nМинистар доноси техничке прописе којима се уређују безбедност и заштита од пожара и\nексплозија на инсталацијама и објектима узимајући у обзир врсту инсталација, специфичност\nсамог објекта, делатност која се у објекту обавља и опасност од пожара и експлозија за људе\nи имовину, као и друге техничке прописе потребне за спровођење овог закона.”\nЧлан 25.\nУ члану 52. став 1. тачка 1) речи: „мора имати високу школску спрему техничке струке”,\nзамењују се речима: „може бити лице које је стекло најмање 240 ЕСПБ бодова на академским\nили струковним студијама техничко-технолошке научне области”, а речи: „вишу стручну\nспрему” замењују се речима: „први степен високог образовања техничко-технолошке научне\nобласти”.\nУ тачки 2) речи: „вишу стручну спрему” замењују се речима: „први степен високог образовања”.\nУ тачки 3) речи: „средњу стручну спрему” замењују се речима: „средње образовање”.\nДодаје се став 3. који гласи:\n„Услови из става 2. овог члана примењују се и на професионалне ватрогасно-спасилачке\nјединице Министарства.”\nЧлан 26.\nУ члану 53. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:\n„Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене одмах по\nступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на рад.\nОсновну обуку и практичну проверу знања запослених за потребе трећих лица обављају\nправна лица из члана 25. и члана 56. став 1. овог закона. Лица која раде на пословима\nзаштите од пожара могу обављати основну обуку и практичну проверу знања из става 1. овог\nчлана у правном лицу у коме су запослени.”\nДодаје се нови став 4. који гласи:\n„Програм основне обуке запослених има општи део и посебни део који садржи специфичности\nзаштите од пожара за делатност којом се правно лице бави. Минимум садржаја програма\nосновне обуке запослених из става 1. овог члана прописује министар.“\nДосадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.\nЧлан 27.\nУ члану 59. додаје се став 4. који гласи:\n„Министарство врши надзор над радом ватрогасних јединица, осим ватрогасних јединица\nМинистарства одбране и Војске Србије.”\nЧлан 28.\nДодају се назив изнад члана и члан 59а који гласе:\n„Ватрогасно-спасилачке јединице Министарства\nЧлан 59а\n\n�Ватрогасно-спасилачке јединице Министарства из члана 59. овог закона јесу снаге заштите и\nспасавања у Републици Србији у складу са посебним законом, и реагују у акцијама усмереним\nна елиминисању појава несреће, спасавања угроженог становништва и материјалних добара\nи отклањања последица пожара, елементарних непогода и других несрећа.\nНа права и обавезе припадника ватрогасно-спасилачких јединица у погледу радноправног\nстатуса, примењују се прописи којима је уређен радно правни статус запослених у\nМинистарству.\nОрганизацију, начин рада, поступање приликом извршавања задатака заштите и спасавања\nкао и начин вршења службе, као и унутрашњем реду у јединици, у погледу специфичности\nуређења рада ватрогасно-спасилачких јединица, ближе прописује министар.\nУниформисани припадници ватрогасно-спасилачких јединица Министарства могу бити само\nони кандидати који након спроведеног конкурса успешно заврше Основну обуку за припаднике\nватрогасно спасилачких јединица Министарства.\nПолазник курса за Основну обуку за припаднике ватрогасно спасилачких јединица\nМинистарства, осим основних услова за пријем у радни однос у Министарству, утврђених\nпосебним законом, морају да задовољавају и посебне услове, и то:\n1) да не може бити млађи од 19 година нити старији од 30 година;\n2) да најмање годину дана имају пребивалиште на територији организационе јединице за коју\nсе расписује конкурс;\n3) да испуни посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базичне\nмоторичке способности.\nЗа распоређивање на руководећа радна места у ватрогасно- спасилачким јединицама\nМинистарства потребно је најмање пет година радног стажа на пословима заштите и\nспасавања у ватрoгасно-спасилачким јединицама.\nПрипадници ватрогасно-спасилачких јединица Министарства дужни су да се стручно\nусавршавају у складу са плановима и програмима које утврђује Министарство.\nБлиже прописе о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку\nприпадника ватрогасно-спасилачких јединица, као и о стручном оспособљавању,\nусавршавању и напредовању припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства,\nдоноси министар.”\nЧлан 29.\nЧлан 63. брише се.\nЧлан 30.\nНазив изнад члана и члан 65. мењају се и гласе:\n„Добровољно ватрогаство\nЧлан 65.\nУ буџету јединица локалне самоуправе, буџету аутономне покрајне и буџету Републике\nСрбије обезбеђују се средства за програмске активности добровољних ватрогасних друштава\nодносно ватрогасних савеза основаних за одређену територију, у складу са законом.\nОснивање, организацију, деловање, права и обавезе припадника добровољних ватрогасних\nјединица, друштава односно савеза прописује министар.”\nЧлан 31.\nУ члану 73. став 2. речи: „и правним лицима која се баве производњом за војне потребе\n(наменска индустрија)” бришу се.\nЧлан 32.\nЧлан 77. став 1. тачка 2) мења се и гласи:\n\n�„2) забрану вршења одређеног посла у објекту, делу објекта или простору ако им очигледно\nпрети опасност од избијања и ширења пожара или ако нису обезбеђени услови за сигурну\nевакуацију људи, док се другим противпожарним мерама (адаптација објекта, дела објекта\nили простора постављањем противпожарних запрека и сл.) ова непосредна опасност не\nотклони, као и забрану употребе објекта, ако није утврђена подобност објекта за употребу\nпрема члану 36. Закона;”\nУ тачки 6) реч: „непосредно” брише се, а после речи: „пожара” додају се речи: „и обезбеде\nзаштиту људи и имовине”.\nЧлан 33.\nЧлан 80. мења се и гласи:\n„Члан 80.\nНадзор над грађењем објеката обухвата:\n1) контролу да ли се грађење врши према овереним главним пројектима, главном пројекту\nзаштите од пожара и главним пројектима посебних система и мерама заштите од пожара;\n2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда\nна које се технички прописи позивају и техничких норматива из области заштите од пожара;\nпроверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују,\nпрема овереним главним пројектима, главном пројекту заштите од пожара и главним\nпројектима посебних система и мера заштите од пожара; давање упутства извођачу радова;\nсарадњу са пројектантом ради обезбеђења технолошких и организационих решења за\nизвођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.\nНадзор из става 1. овог члана врши лице које испуњава услове за вршење стручног надзора,\nу складу са прописима о планирању и изградњи и које има одговарајуће лиценце из чл. 32. и\n38. овог закона, а писаним актом инвеститора или његовог заступника је одређено да у току\nизвођења радова обавља ове послове.\nМинистар прописује ближе услове и начин одузимања овлашћења и лиценци из чл. 32. и 38.\nовог закона, као и састав и начин рада комисије за одузимање лиценци коју решењем образује\nминистар.\nМинистарство води евиденције о одузетим овлашћењима и лиценцама из става 3. овог\nчлана.”\n\nКазнене одредбе\nЧлан 34.\nУ члану 81. став 1. тачка 4) мења се и гласи:\n„4) обавља послове из члана 44. став 1, а не испуњава прописане услове и нема овлашћење\n(члан 44);”.\nЧлан 35.\nУ члану 82. став 1. мења се и гласи:\n„Новчаном казном од 300.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице\nако:\n1) не обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем\nватрогасаца, не обезбеди спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално\nдежурство са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење заштите од\nпожара, не организује спровођење превентивних мера заштите од пожара с потребним бројем\nлица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара и не обезбеди адекватну\nопрему и уређаје за гашење пожара (члан 24. ст. 1, 2. и 3);\n2) не донесе План заштите од пожара (члан 27. ст. 1. и 3);\n\n�3) не поступа по прорачунима из плана заштите од пожара (члан 27. став 2);\n4) не донесе измене и допуне плана заштите од пожара (члан 27. став 4);\n5) не истакне на видљивом месту план евакуације и упутства за поступање у случају пожара\n(члан 27а);\n6) не поступа по прорачунима из правила заштите од пожара (члан 28. став 4);\n7) не донесе Правила заштите од пожара (члан 28. став 1);\n8) не истакне План евакуације и упутства за поступање у случају пожара на видљиво место\n(члан 28. став 3);\n9) не прибави сагласност Министарства у складу са чланом 33. ст. 1. 2. и 3, чланом 34. ст. 1.\n2. и 3, и чланом 35. овог закона;\n10) обавља технолошке процесе на местима и начин супротно члану 37. ст. 1. и 2. овог закона;\n11) у објектима високоградње не обезбеди услове за сигурну евакуацију људи (члан 40. став\n1);\n12) не угради материјале захтеваних карактеристика реакције на пожар у складу са прописима\nи стандардима, не прибави доказ о карактеристикама реакције на пожар и не да га на увид\nнадлежном органу (члан 40. став 2);\n13) не изврши постављање инсталација на одговарајући начин или ако материјали за\nинсталације немају одговарајуће карактеристике у складу са прописима и стандардима, не\nприбави доказ од надлежне установе и не да га на увид надлежном органу (члан 40. став 3);\n14) уграђене инсталације у објектима не одржава у исправном стању и периодично не\nконтролише у складу са техничким прописима и стандардима на које се ти прописи позивају\n(члан 40. став 4);\n15) гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, пролазима, платоима и сличним\nприлазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи\nи имовине угрожених пожаром (члан 41);\n16) не угради системе за откривање и дојаву пожара (члан 42. став 1);\n17) не угради системе за гашење пожара (члан 42. став 2);\n18) не изради процену ризика из члана 42. овог закона (члан 42. ст. 3. и 4);\n19) инсталације и уређаје из члана 43. овог закона не одржава у исправном и функционалном\nстању (члан 43);\n20) не изврши контролу исправности инсталација и уређаја у складу са чланом 44. овог закона\n(члан 44);\n21) не утврди превентивне мере заштите од пожара у плану управљања заштићеног подручја\nи не прибави сагласност Министарства (члан 47);\n22) смешта запаљиви материјал на простору супротно члану 48. овог закона;\n23) за време жетвених радова не предузима посебне мере заштите стрних усева од пожара\n(члан 49. ст. 1. и 2);\n24) спаљује остатке стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору (члан 50.\nстав 1);\n25) не организује противпожарну стражу (члан 51);\n26) не организује основну обуку запослених из области заштите од пожара у прописаном року\nи не врши практичну проверу знања запослених у прописаном року (члан 53. ст. 1. и 6);\n27) лица која раде на пословима заштите од пожара не похађају посебну обуку из области\nзаштите од пожара и не положе стручни испит најкасније у року од годину дана од дана\nзаснивања радног односа, односно распоређивања на послове заштите од пожара (члан 55.\nстав 1);\n\n�28) ако инспектору не омогући несметано вршење послова, ако не стави на увид потребна\nдокумента и предмете и не пружи другу тражену помоћ (члан 76. став 2);\n29) ако не спроведе наложене мере заштите од пожара у року одређеном решењем надлежног\nоргана управе за унутрашње послове (чл. 77. и 78);\n30) ако повреди решење о забрани (члан 79);\n31) не одреди лице за вршење надзора над грађењем објекта (члан 80).”\nЧлан 36.\nУ члану 83. став 1. тачка 1) брише се.\nДодаје се тачка 2а) која гласи:\n„2а) не донесе и не изврши измене и допуне плана заштите од пожара (члан 27. став 3);”\nТач. 3) и 4) мењају се и гласе:\n„3) не прибави мишљење Министарства које садржи услове заштите од пожара и експлозија\n(члан 29. став 2);\n4) изда употребну дозволу без претходно прибављене сагласности о подобности за употребу\nу погледу спроведености мера заштите од пожара (члан 36. став 6);”.\nУ тачки 5) речи: „(члан 53. ст. 1. и 5)” замењују се речима: „(члан 53. ст. 1. и 6)”.\nЧлан 37.\nУ члану 84. став 1. тачка 5) брише се.\nДодаје се тачка 8а) која гласи:\n„8а) не прибави сагласности у складу са чл. 33, 34. и 35. овог закона.”\nДодаје се став 2. који гласи:\n„Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако\nспаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на отвореном простору (члан 50. став\n1).”\n\nПрелазне и завршне одредбе\nЧлан 38.\nПодзаконски прописи предвиђени овим законом донеће се у року од шест месеци од дана\nступања на снагу овог закона.\nЧлан 39.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике\nСрбије”.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10317"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10318"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10319"},["text","Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10320"},["text","Zakon o zastiti od pozara_Izmena 1"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10321"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10322"},["text","заштита"]],["elementText",{"elementTextId":"10323"},["text","пожар"]],["elementText",{"elementTextId":"10324"},["text","систем заштите од пожара"]],["elementText",{"elementTextId":"10325"},["text","организација ватрогасне службе"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10326"},["text","Измене и допуне Закона о заштити од пожара"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10327"},["text","http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/4827-14.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10328"},["text","Службени гласник РС, бр. 20/15"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10329"},["text","2015-02-20"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10330"},["text","AT-42695-0011"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10331"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10332"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10333"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10334"},["text","AT-42695-0012"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"46"},["name","допуна закона"]],["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"47"},["name","заштита"]],["tag",{"tagId":"45"},["name","измена закона"]],["tag",{"tagId":"55"},["name","организација ватрогасне службе"]],["tag",{"tagId":"53"},["name","пожар"]],["tag",{"tagId":"54"},["name","систем заштите од пожара"]]]],["item",{"itemId":"544","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"714"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_zastiti_vazduha_Izmena_1/Zakon_o_zastiti_vazduha_Izmena_1.2.pdf"],["authentication","a5aa8b0ffd678bda030556b76ace2d24"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16850"},["text","ЗАКОН\nО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА\nЧлан 1.\nУ Закону о заштити ваздуха (,,Службени гласник РС”, број 36/09), у члану\n37. став 2. тачка 2) мења се и гласи:\n,,2) квантификовану процену ефеката политика и мера из тачке 1) овог\nстава у односу на емисије загађујућих материја из 1990. године која се узима\nкао референтна”.\nПосле става 3. додаје се став 4, који гласи:\n,,Информације које се стављају на увид јавности морају да буду јасне,\nразумљиве, лако доступне и дате правовремено.”\nЧлан 2.\nЧлан 41. мења се и гласи:\n,,Члан 41.\nВлада прописује:\n1) граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздуху из\nстационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање;\n2) начин, поступак, учесталост и методологију мерења емисије\nзагађујућих материја;\n3)\n\nкритеријуме за успостављање мерних места за мерење емисије;\n\n4) поступак вредновања резултата мерења емисије и усклађеност са\nпрописаним нормативима;\n5)\nемисије;\n\nсадржај извештаја о извршеним мерењима емисије и билансу\n\n6) начин\nдостављања\nподатака\nо\nемисијама\nинформационог система и рокове достављања података.\n\nза\n\nпотребе\n\nАктом из става 1. овог члана могу се, за постојеће изворе загађивања\nваздуха, прописати дозвољена прекорачења граничних вредности емисије\nодређених загађујућих материја и одредити рок у коме се те вредности морају\nсмањити на ниво граничних вредности емисије.”\nЧлан 3.\nЧлан 42. мења се и гласи:\n,,Члан 42.\nВлада прописује граничне вредности емисије загађујућих материја из\nпостројења за сагоревање имајући у виду врсту, капацитет, старост, планирани\nрадни век постројења и гориво које се у њему користи, као и методе, начин\nмерења емисије загађујућих материја, критеријуме за избор мерних места,\nначин провере тачности мерења (контролна мерења и калибрација), начин\nобраде резултата мерења, начин и рокове за достављање података и поступак\nодређивања укупне годишње емисије из постројења за сагоревање.”\n\n�-2Члан 4.\nУ члану 47. додаје се став 2, који гласи:\n,,Влада утврђује максималне националне емисије из става 1. овог члана,\nи то: максималне националне емисије у 1990. и 2010. години; процењене\nмаксималне националне емисије у 2020. години; проценат смањења\nмаксималних националних емисија у 2020. години у односу на референтну\n1990. годину, као и методологију за израду инвентара емисија и пројекција и\nобавезу ажурирања инвентара емисија и пројекција на годишњем нивоу.”\nЧлан 5.\nНазив члана и члан 51. мењају се и гласе:\n,,Поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и опремом\nи уређајима који их садрже\nЧлан 51.\nПоступно смањивање потрошње супстанци које оштећују озонски\nомотач, поступање са тим супстанцама, производима и/или опремом који их\nсадрже или се ослањају на њих, поступање са супстанцама које оштећују\nозонски омотач након престанка употребе производа и/или опреме који их\nсадрже или се ослањају на њих, начин њиховог сакупљања, обнављања,\nобраде или уништавања, употребе и трајног одлагања, стављања у промет,\nначин обрачуна трошкова њихове поновне употребе, начин означавања\nпроизвода и/или опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач,\nпроцедуре за проверу испуштања из стационарне расхладне и климатизационе\nопреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже три или\nвише килограма супстанци које оштећују озонски омотач, као и поступање са\nклиматизационим системима у одређеним моторним возилима који садрже те\nсупстанце прописује Влада.\nПрописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да\nиспуне правна лица и предузетници који обављају делатност производње,\nинсталације, одржавања и/или сервисирања, сакупљања, обнављања и\nобраде, контролу употребе, стављања у промет, трајног одлагања и\nискључивања из употребе производа и/или опреме који садрже или се ослањају\nна супстанце које оштећују озонски омотач.\nПравна лица и предузетници који обављају делатност инсталације,\nодржавања или сервисирања, провере испуштања из производа и/или опреме и\nсакупљања супстанци које оштећују озонски омотач морају да имају запослене\nкоји поседују сертификат за обављање наведених делатности.\nЗа обављање делатности производње, инсталације, одржавања и/или\nсервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже\nсупстанце које оштећују озонски омотач и делатности сакупљања, обнављања\nи обраде тих супстанци и стављања у промет обновљених и обрађених\nсупстанци које оштећују озонски омотач, правна лица и предузетници морају да\nимају дозволу Министарства.\nПротив акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може\nпокренути управни спор.”\nЧлан 6.\nЧлан 52. мења се и гласи:\n\n�-3,,Члан 52.\nКонтролу емисија, листу и састав флуорованих гасова са ефектом\nстаклене баште и њихов потенцијал глобалног загревања, поступање са\nфлуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, производима и/или\nопремом који их садрже или се ослањају на њих, поступање са флуорованим\nгасовима са ефектом стаклене баште након престанка употребе производа\nи/или опреме који их садрже или се ослањају на њих, начин њиховог\nсакупљања, обнављања, обраде или уништавања, употребе и трајног\nодлагања, стављања у промет, начин обрачуна трошкова њихове поновне\nупотребе, начин означавања производа и/или опреме који садрже флуороване\nгасове са ефектом стаклене баште, начин извештавања о флуорованим\nгасовима са ефектом стаклене баште у складу са преузетим међународним\nобавезама, начин контроле употребе, процедуре за проверу испуштања из\nстационарне расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система\nза заштиту од пожара који садрже три или више килограма флуорованих гасова\nса ефектом стаклене баште, као и поступање са климатизационим системима у\nодређеним моторним возилима, који садрже флуороване гасове са ефектом\nстаклене баште прописује Влада.\nПрописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да\nиспуне правна лица и предузетници који обављају делатност производње,\nинсталације, одржавања и/или сервисирања, сакупљања, обнављања и\nобраде, контролу употребе, стављања у промет, трајног одлагања и\nискључивања из употребе производа и/или опреме који садрже или се ослањају\nна флуороване гасове са ефектом стаклене баште.\nПравна лица и предузетници који обављају делатност инсталације,\nодржавања или сервисирања, провере испуштања из производа и/или опреме и\nсакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште морају да имају\nзапослене који поседују сертификат за обављање наведених делатности.\nЗа обављање делатности производње, инсталације, одржавања и/или\nсервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже\nфлуороване гасове са ефектом стаклене баште и делатности сакупљања,\nобнављања и обраде тих гасова и стављања у промет обновљених и\nобрађених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште правна лица и\nпредузетници морају да имају дозволу Министарства.\nПротив акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може\nпокренути управни спор.”\nЧлан 7.\nПосле члана 52. додају се назив члана и члан 52а, који гласе:\n„Сертификација запослених у секторима који користе супстанце\nкоје оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом\nстаклене баште\nЧлан 52а\nУслове, минималне захтеве и поступак за добијање, одузимање и\nобнављање сертификата за запослене код правних лица и/или предузетника\nкоји обављају делатност инсталације, одржавања или сервисирања и провере\nиспуштања расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи и система\nза заштиту од пожара који садрже или се ослањају на супстанце које оштећују\nозонски омотач или на флуороване гасове са ефектом стаклене баште,\n\n�-4делатност сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач или\nфлуорованих гасова са ефектом стаклене баште из расхладне и\nклиматизационе опреме и топлотних пумпи, система за заштиту од пожара и\nопреме која садржи раствараче и искључивања из употребе ове опреме и\nсистема, делатност сакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене\nбаште из опреме за високонапонско прекидање и делатност сакупљања\nсупстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом\nстаклене баште из климатизационих система одређених моторних возила\nпрописује Влада.”\nЧлан 8.\nУ члану 53. став 1. тачка 8) брише се.\nЧлан 9.\nЧлан 71. мења се и гласи:\n,,Члан 71\nСредства за финансирање заштите и унапређења квалитета ваздуха\nобезбеђују се у буџету Републике Србије и из обавезе оператера у складу са\nзаконом.\nСредства за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха\nобезбеђују се и у буџету аутономне покрајине и буџету јединице локалне\nсамоуправе, у складу са законом. ”\nЧлан 10.\nСтратегија заштите ваздуха биће донета до 1. јануара 2015. године.\nНационални програм за постепено смањивање годишњих максималних\nнационалних емисија загађујућих материја биће донет у року од годину дана од\nдана доношења прописа из члана 4. овог закона.\nПодзаконски акти за спровођење овог закона из чл. 2, 3, 5, 6. и 7. биће\nдонети до 31. децембра 2013. године, а подзаконски акт из члана 4. до 31.\nдецембра 2015. године.\nЧлан 11.\nОператер који самостално врши мерења квалитета ваздуха и/или\nемисија, дужан је да захтев за добијање сагласности за обављање послова\nмерења квалитета ваздуха и/или емисија поднесе до 30. јуна 2013. године.\nЧлан 12.\nДо доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона\nпримењиваће се одговарајући подзаконски акти донети на основу Закона о\nзаштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93 - др.\nзакон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 53/95 и 135/04) и Закона о заштити\nваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09).\nЧлан 13.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у\n„Службеном гласнику Републике Србије”.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10280"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10281"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10282"},["text","Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха "]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10283"},["text","Zakon o zastiti vazduha_Izmena 1"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10284"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10285"},["text","заштита"]],["elementText",{"elementTextId":"10286"},["text","ваздух"]],["elementText",{"elementTextId":"10287"},["text","управљање квалитетом ваздуха"]],["elementText",{"elementTextId":"10288"},["text","организовања спровођења заштите"]],["elementText",{"elementTextId":"10289"},["text","контрола спровођења заштите"]],["elementText",{"elementTextId":"10290"},["text","побољшања квалитета ваздуха"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10291"},["text","Измене и допуне Закона о заштити ваздуха "]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10292"},["text","http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/4599-12.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10293"},["text","Службени гласник РС, бр. 10/13"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10294"},["text","2013-01-30"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10295"},["text","AT-42695-0009"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10296"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10297"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10298"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10299"},["text","AT-42695-0010"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"48"},["name","ваздух"]],["tag",{"tagId":"46"},["name","допуна закона"]],["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"47"},["name","заштита"]],["tag",{"tagId":"45"},["name","измена закона"]],["tag",{"tagId":"51"},["name","контрола спровођења заштите"]],["tag",{"tagId":"50"},["name","организовања спровођења заштите"]],["tag",{"tagId":"52"},["name","побољшања квалитета ваздуха"]],["tag",{"tagId":"49"},["name","управљање квалитетом ваздуха"]]]],["item",{"itemId":"542","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"712"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_vodama_Izmena_1/Zakon_o_vodama_Izmena_1.1.pdf"],["authentication","13bfaf6a3df661476251ed9dcf98994e"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16848"},["text","ЗАКОН\nО ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВОДАМА\nЧлан 1.\nУ Закону о водама („Службени гласник РС”, број 30/10), у члану 153. став\n1. тачка 5) тачка и запета на крају замењују се тачком.\nТачка 6) бришe се.\nЧлан 2.\nУ глави IX. ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ВОДАМА, у одељку 2.\nИзвори средстава, пододељак 2.2.6. Сливна водна накнада, називи чланова и\nчл. 178-182. бришу се.\nЧлан 3.\nУ члану 186. став 2. брише се.\nЧлан 4.\nУ члану 187. став 1. речи: „став 1.” бришу се.\nУ ставу 4. речи: „став 1.” бришу се.\nЧлан 5.\nУ члану 189. став 1. тачка 2) речи: „члана 153. тач. 1), 2), 4), 5) и 6) овог\nзакона” замењују се речима: „члана 153. тач. 1), 2), 4) и 5) овог закона”.\nСтав 2. брише се.\nЧлан 6.\nУ члану 190. став 1. речи: „став 1.” бришу се.\nУ ставу 3. речи: „став 1.” бришу се.\nЧлан 7.\nУ члану 191. речи: „члана 153. тач. 1) до 6) овог закона” замењују се\nречима: „члана 153. тач. 1) до 5) овог закона”.\nЧлан 8.\nУ члану 192. став 3. речи: „и сливне водне накнаде” бришу се.\nУ ставу 4. речи: „и сливне водне накнаде” бришу се.\nЧлан 9.\nУ члану 193. став 1. речи: „и из члана 179. тач. 1), 4) и 5) овог закона,\nради утврђивања износа и наплате сливне водне накнаде”, бришу се.\nУ ставу 2. речи: „ и сливне водне накнаде од обвезника из члана 179.\nтач. 2) и 3) овог закона”, бришу се.\nЧлан 10.\nЧлан 194. мења се и гласи:\n\n�„Члан 194.\nАко је проглашена елементарна непогода, Влада може донети одлуку\nкојом се обвезник из члана 170. тачка 1) овог закона ослобађа обавезе плаћања\nнакнаде за одводњавање.”\nЧлан 11.\nУ члану 195. став 1. речи: „члана 153. тач. 1) до 6) овог закона” замењују\nсе речима: „члана 153. тач. 1) до 5) овог закона”.\nЧлан 12.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у\n„Службеном гласнику Републике Србије”.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10243"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10244"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10245"},["text","Закон о изменама Закона о водама"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10246"},["text","Zakon o vodama_Izmena 1"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10247"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10248"},["text","воде"]],["elementText",{"elementTextId":"10249"},["text","правни статус вода"]],["elementText",{"elementTextId":"10250"},["text","интегрално управљање водама"]],["elementText",{"elementTextId":"10251"},["text","управљање водним објектима"]],["elementText",{"elementTextId":"10252"},["text","управљање водним земљиштем"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10253"},["text","Измене и допуне Закона о водама"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10254"},["text","http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2012/2780-12.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10255"},["text","Службени гласник РС, бр. 93/12"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10256"},["text","2012-09-25"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10257"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10258"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10259"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10260"},["text","AT-42695-0008"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"293"},["name","вода"]],["tag",{"tagId":"46"},["name","допуна закона"]],["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"45"},["name","измена закона"]],["tag",{"tagId":"42"},["name","интегрално управљање водама"]],["tag",{"tagId":"41"},["name","правни статус вода"]],["tag",{"tagId":"44"},["name","управљање водним земљиштем"]],["tag",{"tagId":"43"},["name","управљање водним објектима"]]]],["item",{"itemId":"540","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"710"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu_Izmena_1/Zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu_Izmena_1.1.pdf"],["authentication","49dd776b2bea285b5bd302e5f8667f09"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16846"},["text","Закон\nо изменама и допунама Закона о безбедности и\nздрављу на раду\nЧлан 1.\nУ Закону о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05), у члану 2.\nзапета и речи: „осим ако посебним законом није другачије одређено” бришу се.\nДодаје се став 2, који гласи:\n„Овај закон се не примењује при обављању специфичне војне службе у Војсци Србије и\nобављању полицијских и послова заштите и спасавања из делокруга надлежног државног\nоргана, као и обављању послова заштите и спасавања које обављају други субјекти у складу\nса посебним законом, у којима су питања безбедности и здравља на раду при обављању те\nслужбе и тих послова уређена посебним законом и прописима донетим на основу тог закона.”.\nЧлан 2.\nУ члану 4. тачкa 2) тачка и запета се замењује са две тачке.\nДодају се подтач. (1) и (2), које гласе:\n„(1) као послодавац у смислу овог закона сматра се и физичко лице које по било ком правном\nоснову обезбеђује посао запосленом, изузимајући лице, које посао обезбеђује у домаћинству\nи носиоца породичног пољопривредног газдинства, који обављају посао са члановима\nпородичног пољопривредног домаћинства у складу са прописима о пољопривреди,\n(2) као послодавац сматра се и физичко лице које са члановима свог породичног домаћинства\nобавља привредну или другу делатност;”.\nУ тачки 16) речи: „или делимично” бришу се.\nУ тачки 22) тачка се замењује тачком и запетом.\nДодају се тач. 23) и 24), које гласе:\n„23) Превенција јесте процес обезбеђивања мера на радном месту и у радној околини код\nпослодавца у циљу спречавања или смањења ризика на раду;\n24) Језик који запослени разуме јесте матерњи језик, језик који је у службеној употреби на\nтериторији на којој послодавац има седиште, односно запослени обавља послове и који\nзапослени говори, чита и пише, као и језик који је утврђен као услов за обављање послова\nрадног места.”.\nЧлан 3.\nУ члану 6. реч: „инвалида” замењује се речима: „особа са инвалидитетом”, а после речи:\n„уређују се овим” додају се речи: „и другим”.\nДодаје се став 2, који гласи:\n„Превентивне мере у вези са безбедношћу и здрављем на раду младих, запослене жене за\nвреме трудноће и запослене која доји дете споразумно прописују министар надлежан за рад\nи министар надлежан за здравље.”.\nЧлан 4.\nУ члану 12. тачка 5) мења се и гласи:\n„5) замена опасног безопасним или мање опасним;”.\nУ тачки 7) тачка се замењује тачком и запетом.\n\n�Додају се тач. 8) и 9), које гласе:\n„8) прилагођавања техничком напретку;\n9) развијања кохерентне целокупне политике превенције.”.\nЧлан 5.\nУ члану 15. став 1. тачка 2) после речи: „послова” додају се речи: „на радном месту”.\nУ тачки 10) тачка се замењује тачком и запетом.\nДодаје се тачка 11), која гласи:\n„11) обезбеди мере заштите од пожара, спасавање и евакуацију у складу са посебним\nзаконом.”.\nУ ставу 3. после речи: „или испитивању” додаје се реч: „услова”.\nПосле става 3. додаје се став 4, који гласи:\n„Начин пружања прве помоћи, врсте средстава и опреме који морају бити обезбеђени на\nрадном месту, начин и рокове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи\nспоразумно прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за здравље.”.\nЧлан 6.\nУ члану 16. став 1. речи: „за обављање одређених послова на радном месту у радној околини\nили за употребу поједине опреме за рад” замењују се речима: „на радном месту са повећаним\nризиком. ”.\nЧлан 7.\nУ члану 18. став 2. мења се и гласи:\n„Послодавац који изводи радове на изградњи објекта у складу са прописима о безбедности и\nздрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, дужан је да изради прописан\nелаборат о уређењу градилишта који уз извештај о почетку рада доставља надлежној\nинспекцији рада.”.\nПосле става 4. додаје се нови став 5, који гласи:\n„Послодавац је дужан да одмах, од настанка, усмено и у писменој форми пријави надлежној\nинспекцији рада извођење радова ради отклањања великих кварова или хаварија на објекту,\nкоји могу да угрозе функционисање техничко-технолошких система или обављање\nделатности.”.\nДосадашњи став 5. постаје став 6.\nУ досадашњим ст. 6, 7. и 8. који постају ст. 7, 8. и 9. број: „5.” замењује се бројем „6.”.\nЧлан 8.\nЧлан 24. мења се и гласи:\n„Члан 24.\nПослодавац може да запосленима да на коришћење опрему за рад и средство и опрему за\nличну заштиту на раду, само ако су усаглашени са прописаним техничким захтевима, ако је\nњихова усаглашеност оцењена према прописаном поступку, ако су означени у складу са\nпрописима и ако их прате прописане исправе о усаглашености и друга прописана\nдокументација.\nПослодавац који је запосленима дао на коришћење опрему за рад и средство и опрему за\nличну заштиту на раду пре ступања на снагу прописа којим је утврђена обавеза из става 1.\nовог члана, дужан је да обезбеди упутство за њихову употребу и одржавање.\n\n�Послодавац је дужан да обезбеди запосленима упутства за безбедан рад по прописима о\nбезбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад и средстава и опреме за личну\nзаштиту на раду.\nПослодавац је дужан да обезбеди превод документације из става 3. овог члана на језик који\nзапослени разуме.\nОдредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се на све промене радног и технолошког процеса.”.\nЧлан 9.\nПосле члана 24. додаје се члан 24а, који гласи:\n„Члан 24а\nПослодавац може да запосленима да на коришћење опасне хемијске материје и друге\nхемијске материје за које је прописана обавеза израде и достављања безбедносног листа\nсамо ако му је уз хемијску материју учинио доступним безбедносни лист, у складу са\nпрописима којима се уређују хемикалије, као и ако је обезбедио све мере које произлазе из\nсадржаја безбедносног листа.\nПослодавац треба да држи безбедносни лист на српском језику.\nПослодавац је дужан да обезбеди превод безбедносног листа на језик који запослени разуме,\nкао и да омогући запосленом приступ подацима садржаним у безбедносном листу.”.\nЧлан 10.\nУ члану 27. став 1. после речи: „код заснивања радног односа, односно” додају се речи: „другог\nрадног ангажовања,”, а после речи: „за рад” додају се речи: „или промене опреме за рад”.\nУ ставу 4. после речи: „места” додају се речи: „и спроводи се по програму, чији садржај\nпослодавац мора, када је то потребно, да обнавља и мења.”.\nЧлан 11.\nУ члану 28. став 1. после речи: „практично” додају се запета и речи: „у складу са програмом\nоспособљавања за безбедан и здрав рад који доноси послодавац”.\nУ ставу 3. речи: „на начин и по поступку утврђеним актом о процени ризика” замењују се\nречима: „најкасније у року од једне године од дана претходне провере, а на осталим радним\nместима најкасније у року од четири године од дана претходне провере”.\nПосле става 3. додаје се став 4, који гласи:\n„Оспособљавање за безбедан и здрав рад обавља се на језику који запослени разуме и\nприлагођава се могућностима и способностима особа са инвалидитетом.”.\nЧлан 12.\nУ члану 30. став 3. после речи: „трудноће” додају се речи: „и запослена која доји дете”, после\nречи: „живота” додаје се запета, а речи: „и запослени са смањеном радном способношћу”\nзамењују се речима: „особе са инвалидитетом и професионално оболели”.\nЧлан 13.\nУ члану 31. став 1. после речи: „дужан” додају се речи: „што је могуће пре”.\nУ ставу 3. после речи: „су добила” додају се речи: „упутства да престану да раде и/или одмах\nнапусте радно место и оду на безбедно место,”.\nЧлан 14.\nУ члану 34. став 1. после речи: „и да” додају се речи: „престане да ради,”.\nУ ставу 2. после речи: „запослени” додају се речи: „који престане да ради, напусти радно\nместо, радни процес, односно радну околину”.\n\n�Члан 15.\nУ члану 35. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:\n„Запосленом је забрањено да самовољно искључује, мења или уклања безбедносне уређаје\nна средствима за рад.”.\nДосадашњи став 3. постаје став 4.\nЧлан 16.\nУ члану 37. став 3. мења се и гласи:\n„Послове безбедности и здравља на раду послодавац може да обавља сам у делатностима\nтрговине на мало, услуга смештаја и исхране, информисања и комуникацијa, финансијским и\nосигурања, пословања некретнинама, стручним, научним, иновационим, административним и\nпомоћним услужним делатностима, обавезног социјалног осигурања, образовања, уметности,\nзабаве и рекреације, као и осталим услужним делатностима, ако има до 20 запослених и није\nдужан да има положен стручни испит из става 2. овог члана.”.\nЧлан 17.\nПосле члана 37. додаје се члан 37а, који гласи:\n„Члан 37а\nПослодавац у делатностима грађевинарства, пољопривреде, шумарства и рибарства,\nрударства, прерађивачке индустрије, снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и\nклиматизације (осим трговине електричном енергијом и гасовитим горивима преко гасоводне\nмреже), снабдевања водом, управљања отпадним водама, контролисања процеса уклањања\nотпада и сличним активностима, као и у делатностима здравствене и социјалне заштите,\nдужан је да за послове безбедности и здравља на раду одреди лице које има најмање стечено\nвисоко образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,\nосновним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године из научне,\nодносно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука,\nприродно-математичких наука или медицинских наука.”.\nЧлан 18.\nУ члану 38. после става 3. додаје се став 4, који гласи:\n„Програм усавршавања знања и друга питања у вези са усавршавањем знања запосленог из\nстава 3. овог члана, прописује министар надлежан за рад.”.\nЧлан 19.\nУ члану 40. став 1. тачка 1) мења се и гласи:\n„1) спроводи поступак процене ризика;”.\nУ тачки 7) речи: „запослених на раду” замењују се речима: „код послодавца”.\nПосле става 3. додаје се став 4, који гласи:\n„Лице за безбедност и здравље на раду је дужно да континуирано усавршава знања у области\nбезбедности и здравља на раду у смислу члана 38. став 4. овог закона.”.\nЧлан 20.\nУ члану 44. став 3. речи: „који има 50 и више запослених” бришу се.\nУ ставу 4. после речи: „уговором” додају се речи: „или споразумом закљученим између\nпослодавца и представника запослених”.\nПосле става 4. додаје став 5, који гласи:\n„Послодавац је дужан да најмање једном представнику запослених за безбедност и здравље\nна раду омогући одсуство са рада у обављању послова радног места на које је распоређен у\nтрајању од најмање пет часова рада месечно с правом на накнаду зараде која се обрачунава\n\n�и исплаћује у истом износу као да је радио на пословима радног места, као и да обезбеди\nтехничко-просторне услове у складу са просторним и финансијским могућностима, ради\nобављања активности представника запослених.”.\nЧлан 21.\nУ члану 45. став 1. тачка 2) речи: „спровођење безбедности и здравља на раду” замењују се\nречима: „безбедност и здраље на раду, да предлажу и буду консултовани”.\nЧлан 22.\nУ члану 47. тачка 1) после речи: „предлозима” додају се речи: „мера заштите и превентивних\nмера”.\nЧлан 23.\nУ члану 49. став 1. тачка 6) после речи: „испитивањима” додаје се реч: „услова”.\nУ тачки 7) речи: „и средстава и опреме за личну заштиту на раду” бришу се.\nУ тачки 8) тачка се замењује тачком и запетом.\nДодају се тач. 9) и 10), које гласе:\n„9) издатим средствима и опреми за личну заштиту на раду;\n10) извршеним лекарским прегледима запослених у складу са прописима о безбедности и\nздрављу на раду.”.\nЧлан 24.\nПосле члана 49. додаје се члан 49а, који гласи:\n„Члан 49а\nПослодавац у евиденцијама из члана 49. став 1. тач. 2), 3), 4), 9) и 10) овог закона уноси име\nи презиме запосленог и назив радног места.\nАкти у поступку обезбеђивања претходног и периодичног лекарског прегледа запосленог на\nрадном месту са повећаним ризиком из члана 43. овог закона садрже податке о личности: име\nи презиме лица, јединствени матични број грађана, односно датум рођења, место рођења и\nопштина, занимање, степен стручне спреме, назив радног места и податке о здравственом\nстању.\nИзвештај о повреди на раду и професионалном обољењу из члана 51. овог закона садрже\nподатке о личности: име и презиме лица, пол, јединствени матични број грађана, односно\nдатум рођења, пребивалиште, односно боравиште, степен стручне спреме, податке о радном\nместу и повреди на раду, односно о врсти професионалног обољења и о здравственом стању.\nПодаци о личности из става 3. овог члана достављају се на коришћење организацијама\nнадлежним за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање и Управи за безбедност и\nздрављe на раду.\nАкта која се установљавају подзаконским прописима којима се уређују превентивне мере из\nчлана 7. овог закона не могу да садрже више података о личности од следећих података, и\nто: име и презиме, јединствени матични број грађана, датум рођења, место рођења и\nопштина, занимање, степен стручне спреме, назив радног места и податке о здравственом\nстању.”.\nЧлан 25.\nУ члану 50. став 2. запета и речи: „односно обољење у вези са радом запосленог” бришу се.\nЧлан 26.\nУ члану 51. став 1. мења се и гласи:\n\n�„Извештај о повреди на раду и професионалном обољењу који се догоде на радном месту,\nпослодавац је дужан да достави запосленом који је претрпео повреду, односно код кога је\nутврђено професионално обољење и организацијама надлежним за здравствено и пензијско\nи инвалидско осигурање.”.\nЧлан 27.\nУ члану 52. став 2. запета и речи: „обољењима у вези са радом” бришу се.\nЧлан 28.\nУ члану 56. став 1. речи: „запосленог са високом школском спремом одговарајуће струке”\nзамењују се речима: „у радном односу најмање два запослена који имају стечено високо\nобразовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,\nмастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким\nструковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године\nили специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру\nобразовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или\nмедицинских наука”, а после речи: „на тим пословима” додају се речи: „и ако оснивачу или са\nњим повезаном лицу, односно предузетнику или са њим повезаном лицу у смислу прописа о\nпривредним друштвима лиценца издата у складу са овим законом није одузета у претходне\nтри године.”.\nУ ставу 2. после речи: „има” додају се речи: „у радном односу”, а после речи: „одговорно лице”\nдодају се речи: „и ако оснивачу или са њим повезаном лицу у смислу прописа о привредним\nдруштвима лиценца издата у складу са овим законом није одузета у претходне три године.”.\nУ ставу 3. речи: „високом школском спремом одговарајуће струке” замењују се речима:\n„стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240\nЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,\nспецијалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од\nнајмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно\nстручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природноматематичких наука или медицинских наука”, а после речи: „пословима” додају се речи: „или\nнајмање пет година радног искуства у струци и ако том лицу лиценца издата у складу са овим\nзаконом није одузета у претходне три године.”.\nПосле става 4. додају се нови ст. 5. до 7, који гласе:\n„Ако правно лице или предузетник престане да испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана,\nовлашћено службено лице надлежно за вршење надзора над радом правног лица и\nпредузетника са лиценцом налаже том правном лицу, односно предузетнику поступање којим\nсе обезбеђује испуњеност услова за добијање лиценце и одређује му рок за то поступање,\nкоји не може бити дужи од 90 дана од дана обавештавања о наложеној мери и том правном\nлицу, односно предузетнику привремено забрањује обављање послова за чије вршење је\nлиценца услов, а најдуже до истека рока утврђеног овим ставом.\nАко правно лице, односно предузетник са лиценцом обавести орган надлежан за вршење\nнадзора над његовим радом да је престао да испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана, то\nобавештење уподобљава се налогу, односно решењу из става 5. овог члана.\nЛиценце из ст. 1. и 2. овог члана министар надлежан за рад издаје са роком важења од пет\nгодина. Лиценца се може обновити на начин и под условима под којима се издаје, с тим да се\nзахтев за обнављање лиценце мора поднети најкасније 30 дана пре истека рока важења\nлиценце.”.\nДосадашњи став 5. постаје став 8.\nЧлан 29.\nУ члану 57. тачка 3) тачка се замењује тачком и запетом.\nДодаје се тачка 4), која гласи:\n\n�„4) имаоцу лиценце, ако у периоду важења лиценце престане да испуњава услове из члана\n56. овог закона.”.\nЧлан 30.\nУ члану 60. тачка 9) реч: „законитошћу” брише се, а реч: „рада” замењује се речју: „радом”.\nУ тачки 14) после речи: „на раду” додају се запета и речи: „стара се о додели националних\nпризнања у области безбедности и здравља на раду, о чему води евиденцију у коју уноси име\nи презиме физичког лица”.\nДодаје се став 2, који гласи:\n„У поступку организовања полагања стручних испита из члана 54. овог закона и припреме\nпредлога решења за издавање и одузимање лиценци из чл. 55. и 57. овог закона, врши се\nобрада података о личности: име, име једног родитеља и презиме лица, датум и место\nрођења, јединствени матични број грађана, место и адреса пребивалишта, односно\nборавишта, врста и степен стручне спреме, радно место - послови које лице обавља, контакт\nтелефон, телефакс и адреса електронске поште.”.\nЧлан 31.\nПосле члана 60. додају се Глава IXа и члан 60а, који гласе:\n„IXа НАЦИОНАЛНА ПРИЗНАЊА\nЧлан 60а\nРади унапређења безбедности и здравља на раду у Републици Србији, правним и физичким\nлицима, Одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима, за изузетна\nпостигнућа у области безбедности и здравља на раду, могу се доделити национална\nпризнања из области безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: признања).\nВрсте признања јесу:\n1) Повеља „28. април”;\n2) Плакета „28. април”;\n3) Похвалница „28. април”.\nПовеља „28. април” додељује се правном лицу или предузетнику, у две категорије (до 250\nзапослених и преко 250 запослених) - за посебан допринос и афирмацију безбедности и\nздравља на раду, кроз њихово законито, благовремено и превентивно поступање у примени\nутврђених мера.\nПлакета „28. април” додељује се физичким лицима, организацијама и удружењима за\nпостигнуте резултате и заслуге у промоцији безбедности и здравља на раду.\nПохвалница „28. април” додељује се лицу за безбедност и здравље на раду, представнику\nзапослених, Одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима који\nсвојим радом доприносе подизању свести код запослених о значају безбедности и здравља\nна раду.\nПризнања се додељују на Дан безбедности и здравља на раду у Републици Србији 28. априла.\nИницијативу за доделу признања Управи за безбедност и здравље на раду могу поднети\nправна и физичка лица, предузетници, организације запослених и послодаваца и друга\nудружења.\nИспуњеност услова за доделу признања испитује Управа за безбедност и здравље на раду уз\nучешће представника социјалних партнера, односно репрезентативних организација\nзапослених и послодаваца, инспектора рада и других стручњака из области безбедности и\nздравља на раду.\nПредлог за доделу признања Управа за безбедност и здравље на раду доставља министру\nнадлежном за рад.\n\n�Садржину и изглед националних признања прописује министар надлежан за рад.”.\nЧлан 32.\nУ члану 61. реч: „прописаним” замењује се речима: „утврђеним актом о процени ризика,”.\nЧлан 33.\nУ члану 62. став 1. речи: „високу стручну спрему” замењују се речима: „стечено високо\nобразовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,\nмастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким\nструковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године\nили специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру\nобразовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука,\nприродно-математичких наука или медицинских наука”.\nСтав 2. брише се.\nЧлан 34.\nУ члану 69. став 1. тачка 6) после речи: „пословe” додају се речи: „на радном месту”.\nУ тачки 15) речи: „за обављање одређених послова на радном месту у радној околини или за\nупотребу поједине опреме за рад” замењују се речима: „на радном месту са повећаним\nризиком”.\nУ тачки 19) речи: „ако за радове на изградњи или реконструкцији грађевинског објекта,\nодносно промени технолошког процеса, које изводи дуже од седам дана” замењују се речима:\n„ако за радове на изградњи објекта у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду\nна привременим или покретним градилиштима”.\nПосле тачке 19) додаје се тачка 19а), која гласи:\n„19а) ако одмах, од настанка, усмено и у писменој форми не пријави надлежној инспекцији\nрада извођење радова ради отклањања великих кварова или хаварија на објекту, који могу да\nугрозе функционисање техничко-технолошких система или обављање делатности (члан 18.\nстав 5);”.\nТачка 24) мења се и гласи:\n„24) ако запосленима да на коришћење опрему за рад и средства и опрему за личну заштиту\nна раду који нису усаглашени са прописаним техничким захтевима или није обезбедио\nупутство за њихову употребу и одржавање, као и ако није обезбедио упутства за безбедан\nрад по прописима о безбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад и средстава\nи опреме за личну заштиту на раду (члан 24);”.\nПосле тачке 24) додаје се тачка 24а), која гласи:\n„24а) ако запосленима да на коришћење опасне хемијске материје и друге хемијске материје\nза које је прописана обавеза израде и достављања безбедносног листа, а није учинио\nдоступним безбедносни лист, или ако нису обезбеђене све мере које произлазе из садржаја\nбезбедносног листа (члан 24а);”.\nПосле тачке 27) додаје се тачка 27а), која гласи:\n„27а) ако у делатностима грађевинарства, пољопривреде, шумарства и рибарства, рударства,\nпрерађивачке индустрије, снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизације\n(осим трговине електричном енергијом и гасовитим горивима преко гасоводне мреже),\nснабдевања водом, управљања отпадним водама, контролисања процеса уклањања отпада\nи сличним активностима, као и у делатностима здравствене и социјалне заштите не одреди\nлице за безбедност и здравље на раду које испуњава услове прописане овим законом (члан\n37а);”.\nУ тачки 31) запета и речи: „односно обољење запосленог у вези са радом” бришу се.\nПосле тачке 31) додаје се тачка 31а), која гласи:\n\n�„31а) ако не достави запосленом који је претрпео повреду, односно код кога је утврђено\nпрофесионално обољење и организацијама надлежним за здравствено и пензијско и\nинвалидско осигурање извештај о повреди на раду и професионалном обољењу који се\nдогоде на радном месту (члан 51. став 1);”.\nЧлан 35.\nУ члану 70. став 1. тачка 3) речи: „и запосленом са смањеном радном способношћу” замењују\nсе речима: „особама са инвалидитетом и професионално оболелим”.\nУ тачки 4) после речи: „ако” додају се речи: „што је могуће пре”.\nУ тачки 6) после речи: „добила” додају се речи: „упутства да престану да раде и/или одмах\nнапусте радно место и оду на безбедно место,”.\nУ тачки 11) речи: „спровођење безбедности и здравља на раду” замењују се речима:\n„безбедност и здравље на раду, да предлажу и буду консултовани”.\nУ тачки 12) после речи: „предлозима” додају се речи: „мера заштите и превентивних мера”.\nЧлан 36.\nУ члану 75. тачка 1) после речи: „рукује” додају се запета и речи: „ако самовољно искључује,\nмења или уклања безбедносне уређаје на средствима за рад”.\nЧлан 37.\nУ члану 78. тачка 3) брише се.\nЧлан 38.\nУ члану 79. тач. 1), 3), 10) и 14) бришу се.\nЧлан 39.\nУ члану 4. тач. 18), 20) и 21), члану 15. став 1. тачка 7), ст. 2. и 3, члану 40. став 1. тачка 5),\nчлану 49. став 1. тачка 7), члану 55. тачка 2), члану 56. став 2, члану 57. тачка 2), члану 69.\nстав 1. тачка 11) и члану 73. став 1. тач. 1) и 3) речи: „испитивања опреме” у одређеном падежу\nзамењују се речима: „провера опреме” у одговарајућем падежу.\nЧлан 40.\nПодзаконски акти из чл. 3, 5. и 31. (нови члан 60а) овог закона биће донети у року од годину\nдана од дана ступања на снагу овог закона, а подзаконски акти из члана 18. овог закона биће\nдонети у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.\nСтручни испит, положен пре ступања на снагу овог закона, остаје да важи.\nЛице које се 1. децембра 2017. године затекне да обавља послове безбедности и здравља на\nраду, а не испуњава услове утврђене у члану 17. овог закона, може да настави да обавља те\nпослове до испуњења услова утврђених овим законом, а најдуже пет година, осим лица које\nих је обављало до дана почетка примене члана 17. и којем је до испуњења услова за\nпрестанак радног односа са правом на старосну пензију преостало највише пет година.\nПравна лица и предузетници којима су издате лиценце из члана 55. тач. 1) и 2) Закона о\nбезбедности и здрављу на раду, ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року\nод годину дана од дана ступања на снагу овог закона.\nПравна лица и предузетници којима је лиценца издата пре пет и више година дужни су да\nзахтев за обнављање лиценце у складу са овим законом поднесу без одлагања, а најкасније\nу року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, а правна лица и предузетници код\nкојих од издавања лиценце није протекло пет година дужни су да захтев за обнављање\nлиценце у складу са овим законом поднесу најкасније 30 дана пре него што се напуни пет\nгодина од дана издавања лиценце.\n\n�Члан 41.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике\nСрбије”, осим члана 17. који се примењује од 1. децембра 2017. године.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10205"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10206"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10207"},["text","Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10208"},["text","Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu_Izmena 1"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10209"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10210"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10211"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10212"},["text","радна околина"]],["elementText",{"elementTextId":"10213"},["text","повреде на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10214"},["text","професионална обољења"]],["elementText",{"elementTextId":"10215"},["text","обољења у вези са радом"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10216"},["text","Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10217"},["text","http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2256-15.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10218"},["text","Службени гласник РС, бр. 91/15"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10219"},["text","2015-11-03"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10220"},["text","AT-42695-0005"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10221"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10222"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10223"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10224"},["text","AT-42695-0006"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"46"},["name","допуна закона"]],["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"45"},["name","измена закона"]],["tag",{"tagId":"12"},["name","обољења у вези са радом"]],["tag",{"tagId":"10"},["name","повреде на раду"]],["tag",{"tagId":"11"},["name","професионална обољења"]],["tag",{"tagId":"9"},["name","радна околина"]]]]]