1 500 4 http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_zastiti_od_pozara_Izmena_1/Zakon_o_zastiti_od_pozara_Izmena_1.2.pdf 4badf57d166ff188020e62f0cdb7d065 PDF Text Text Закон о изменама и допунама закона о заштити од пожара Члан 1. У Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09) у члану 4. тачка 2) мења се и гласи: „2) експлозија је процес наглог сагоревања који настаје као последица употребе запаљивих течности, запаљивих гасова и осталих горивих материја које са ваздухом могу створити експлозивну смешу експлозивних материја праћену ударним таласом притиска продуката сагоревања и порастом температуре, којим се угрожавају живот и здравље људи и материјална добра;”. После тачке 4) додају се тачка и запета и тач. 5)–16) које гласе: „5) карактеристике реакције материјала на пожар су доприноси материјала развоју пожара услед сопствене разградње до које долази излагањем тог материјала стандардом дефинисаним испитним условима, које се огледају кроз класу запаљивости, емисију дима, откапавање и/или друга очекивана својства, која угрожавају евакуацију; 6) отпорност на пожар је способност објекта или дела објекта да за утврђено време испуњава захтевану носивост (Р) и/или интегритет (Е) и/или топлотну изолацију (И) и/или друго очекивано својство, како је прописано стандардима о испитивању и класификацији отпорности на пожар; 7) евакуациони пут из објекта је пут који води од било које тачке у објекту до спољног простора или сигурног и безбедног простора у објекту; 8) коридор евакуације чине грађевинске конструкције зграде којима се ограничавају просторије за комуникацију (ходници, тампон-просторије, степеништа, ветробрани, улаз и сл.) и тако спречава продор пламена и дима из просторија за боравак и других просторија угрожених пожаром, а које имају такве карактеристике (отпорност и реакција на пожар, ширина, висина и др.) да омогућавају да особе затечене у пожару могу сигурно и безбедно (самостално или уз помоћ спасиоца) напустити објекат; 9) заштитни системи и уређаји су системи у функцији безбедности људи који бораве у објекту, објекта и ватрогасаца – спасилаца (стабилни системи за гашење пожара, стабилни системи за дојаву пожара, стабилни системи за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, системи за контролу дима и топлоте, сигурносни системи напајања, инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилни уређаји за гашење пожара); 10) стамбени, односно стамбено пословни објекат јесте објекат који има више од 80% корисне површине намењене за становање и пратеће садржаје (просторије за гаражирање возила, станарске оставе, подстаницу грејања, ходнике, степеништа, лифтовска окна и сл.) и у коме остатак чини пословни простор; 11) пословни, односно пословно стамбени објекат јесте објекат који има више од 80% корисне површине намењене за пословање (продају, куповину, услуге и сл.) и у коме су остале просторије стамбене и/или јавне намене; 12) објекат јавне намене јесте објекат који има више од 80% корисне површине намењене за окупљање људи (угоститељски објекти за смештај – изузев кампа, куће и стана за одмор, соба за изнајмљивање, угоститељски објекти за исхрану и пиће – изузев киоска и сличних објеката, образовни, културни, спортски, религиозни, и слични објекти, аутобуски, железнички, авио-терминали, путничка пристаништа и сл.) и у коме су остале просторије стамбене и/или пословне намене; 13) процена опасности од пожара јесте део главног пројекта заштите од пожара односно део техничке документације за изградњу објеката којим се утврђују захтеви у погледу мера �заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и потреба за опремањем заштитним системима и уређајима, када то није утврђено прописом; 14) техничка документација јесте скуп пројеката који чине пројекат за извођење у смислу закона који уређује изградњу, а који се израђују за потребе изградње, доградње и реконструкције објеката; 15) добровољна ватрогасна друштва јесу удружења основана ради организованог добровољног учешћа грађана у спровођењу заштите од пожара, спасавању људи и имовине; 16) ватрогасни савези (општински, градски, окружни, покрајински и Ватрогасни савез Србије) су стручне и хуманитарне организације од посебног интереса основане у циљу организованог и јединственог учешћа у остваривању заштите од пожара, њихових заједничких циљева и развијања свести о значају заштите од пожара, у оквиру којих делују добровољна ватрогасна друштва и добровољне ватрогасне јединице.” Члан 2. У члану 6. став 1. после речи: „прописима донесеним на основу њега,” додају се речи: „да примењују мере заштите од пожара и експлозија прописане законом, подзаконским прописима и општим актима,”. Члан 3. После члана 6. додаје се члан 6а који гласи: „Члан 6а У циљу стицања знања, вештина и навика неопходних за унапређивање и учвршћивање позитивних ставова и понашања значајних за заштиту од пожара деце и ученика, надлежне школске и предшколске установе дужне су да у оквиру школских и предшколских програма утврде и спроведу програм едукације о заштити од пожара. Надзор над утврђивањем и спровођењем програма едукације о заштити од пожара спроводи министарство надлежно за послове просвете.” Члан 4. Члан 16. брише се. Члан 5. У члану 17. став 2. тачка 6) речи: „и Санационог плана” бришу се. Члан 6. У члану 20. став 2. после речи: „На План заштите од пожара” додају се запета и речи: „укључујући и његове измене и допуне,”. Члан 7. У члану 22. став 2. после речи: „На План заштите од пожара” додају се запета и речи: „укључујући и његове измене и допуне,”. Члан 8. У члану 23. став 4. речи: „и објеката од посебног значаја за одбрану” замењују се речима: „и објеката које користи Министарствo одбране и Војска Србије”. Члан 9. Члан 24. мења се и гласи: „Члан 24. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са високим ризиком од избијања пожара разврстава се у прву категорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекат у првој категорији) и обавезно је �да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара, обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем ватрогасаца и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са повећаним ризиком од избијања пожара разврстава се у другу категорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекат у другој категорији) и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са извесним ризиком од избијања пожара разврстава се у трећу категорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекат у трећој категорији) и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. Разврставање привредних друштава и других правних и физичких лица из овог члана врши се решењем из члана 23. овог закона. Министар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар) прописује потребну техничку опремљеност ватрогасне јединице и број ватрогасаца из става 1. овог члана, као и потребан број лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара из става 2. овог члана.” Члан 10. У члану 25. став 2. после речи: „закона” додају се речи: „и услове и начин издавања и одузимања овлашћења из става 1. овог члана.” Члан 11. У члану 27. став 1. додају се тачка и запета и тачка 7) која гласи: „7) прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта.” Додаје се нови став 2. који гласи: „Субјекти из става 1. овог члана дужни су да поступају по прорачунима из Плана заштите од пожара.” Досадашњи став 2. постаје став 3. Додаје се нови став 4. који гласи: „План заштите од пожара (аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе и субјеката из става 1. овог члана) мора бити усклађен са променама насталим као последица урбанистичких, техничко-технолошких и других промена од значаја за заштиту од пожара кроз измене и допуне плана заштите од пожара.” Досадашњи став 3. који постаје став 5. мења се и гласи: „На План заштите од пожара и измене и допуне тог плана прибавља се сагласност Министарства.” Досадашњи став 4. постаје став 6. Члан 12. После члана 27. додају се назив изнад члана и члан 27а који гласе: „План евакуације и упутства за поступање у случају пожара Члан 27а �Субјекти у првој, другој и трећој категорији угрожености од пожара морају имати План евакуације и упутства за поступање у случају пожара, који морају бити истакнути на видљивом месту. Субјекти у трећој категорији угрожености од пожара План евакуације и упутства за поступање у случају пожара доносе у складу са чланом 28. овог закона.” Члан 13. Члан 28. мења се и гласи: „Члан 28. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник пословних, индустријских и објеката јавне намене и слободностојећих гаража, а који нису у обавези да имају План заштите од пожара према члану 27. овог закона, као и објеката у трећој категорији угрожености од пожара, и стамбене зграде доносе Правила заштите од пожара која обухватају: 1) организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење; 2) заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара; 3) План евакуације и упутства за поступање у случају пожара; 4) начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара; 5) права, обавезе и одговорности запослених за спровођење превентивних мера заштите од пожара; 6) прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта. Тач. 2), 4), 5) и 6) из става 1. овог члана не односе се на обавезе стамбене зграде. План евакуације и упутства за поступање у случају пожара из става 1. тачка 3) овог члана морају бити истакнути на видљивом месту. Субјекти из става 1. овог члана дужни су да поступају по прорачунима из Правила заштите од пожара.” Члан 14. Назив изнад члана и члан 29. мењају се и гласе: „Заштита од пожара у планским документима Члан 29. Плански документ, поред услова прописаних посебним законом који уређује област градње и уређења простора, у погледу мера заштите од пожара и експлозија, садржи: 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара; 2) удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене; 3) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката; 4) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање; 5) могућности евакуације и спасавања људи. Пре израде планских докумената носилац посла на изради планског документа дужан је да прибави мишљење Министарства, које садржи услове заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети предметним планским документима.” �Члан 15. Назив изнад члана и члан 30. мењају се и гласе: „Основни захтеви заштите од пожара приликом пројектовања и изградње Члан 30. Приликом пројектовања и изградње објекта, који се гради према закону који уређује област планирања и изградње, морају се обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се у случају пожара: 1) очува носивост конструкције током одређеног времена; 2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта; 3) спречи ширење ватре на суседне објекте; 4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање. Сматра се да су основни захтеви заштите од пожара из става 1. овога члана испуњени уколико су спроведени захтеви заштите од пожара: 1) утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија; 2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима. Уколико испуњеност захтева заштите од пожара није могуће доказати на начин прописан у ставу 2. овог члана, Министарство може прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени. Испуњеност основних захтева заштите од пожара према признатим методама прорачуна и моделима из става 3. овог члана доказује се функционалном пробом система у реалним условима приликом утврђивања подобности за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара из члана 36. овог закона. Одступање од основног захтева заштите од пожара могуће је ако је тај захтев ближе уређен посебним прописом.” Члан 16. Члан 31. мења се и гласи: „Члан 31. Главни пројекат заштите од пожара је саставни део техничке документације за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима. Главни пројекат заштите од пожара из става 1. овог члана садржи: 1) технички извештај (податке о локацији објекта значајне за заштиту од пожара, опис објекта, процену опасности од пожара, поделу објекта на пожарне секторе, дефинисање евакуационих путева, критеријуме за избор материјала за конструкције које треба да буду отпорне на пожар, критеријуме за избор материјала за ентеријер за који постоје посебни захтеви у погледу отпорности на пожар, процену опасности од пожара која потиче од технолошког процеса и материја које се у њима користе или складиште, опис инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, као и опис стабилних и мобилних инсталација и уређаја за гашење пожара, евакуационе путеве за спасавање лица и имовине, критеријуме за избор мобилне опреме за гашење пожара, опис инсталација за флуиде који се користе у објекту и др.), 2) прорачунске основе (прорачун пожарног оптерећења пожарних сектора, прорачун капацитета евакуационих путева у објекту, прорачун времена потребног за евакуацију људи и др.), �3) графичку документацију (ситуациони план са уцртаним суседним објектима и саобраћајницама, основе свих нивоа и крова, карактеристичне подужне и попречне пресеке са уцртаним пожарним секторима, диспозицију процесне технолошке опреме и опреме која припада инсталацијама за гашење пожара, шеме система за откривање и дојаву пожара, гасну детекцију, громобранске инсталације, разводе машинских инсталација за аутоматско гашење пожара, систем за одвођење дима и топлоте, системе за вентилацију и др.) и 4) предмер опреме и средстава за заштиту од пожара. Изузетно од става 1. овог члана главни пројекат заштите од пожара не мора бити саставни део техничке документације уколико се основни захтеви заштите од пожара из члaна 30. овог закона могу сагледати кроз техничку документацију за изградњу, доградњу и реконструкцију објекта.” Члан 17. Члан 33. мења се и гласи: „Члан 33. Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара дају сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу, реконструкцију и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима и то: 1) стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката површине веће од 2.000 m2 или спратности П+4+Пк(ПС) и преко, зграда за становање заједница, хотела, мотела и зграда за трговину на велико и мало површине веће од 400 m2 или спратности преко П+2, као и ресторана, барова и сличних угоститељских објеката; 2) објеката јавне намене на другом месту непоменутих; 3) великих и средњих гаража које су самосталне или великих и средњих гаража са припадајућим објектима; 4) објеката и простора на којима се производе, прерађују и складиште хемикалије које могу изазвати пожар или експлозију или угрозити здравље и безбедност људи и материјалних добара; 5) објеката у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују чврсте запаљиве материје, при чему настају експлозивне смеше гасова, пара и прашине; 6) станица за снабдевање горивом моторних возила или пловила на сопствени погон, складишног капацитета до 500 m3 запаљивих течности; 7) индустријских објеката, високорегалних складишта, складишних објеката површине преко 1.500 m2, као и других складишних објеката одређених посебним прописом; 8) електроенергетских постројења називног напона од 20 и 35 kV и трафо-станица на отвореном снаге преко 2000 kVA; 9) нафтовода, продуктовода и гасовода који нису обухваћени чланом 34. став 1. тачка 1); 10) објеката за складиштење експлозивних материја до 1000 кг; 11) слободностојеће котларнице снаге преко 50 kW; 12) објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објеката за прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука, објеката за производњу целулозе и папира и објеката за прераду неметаличних минералних сировина, објеката за производњу биодизела; 13) силоса, граничних прелаза, објеката казнено-поправних установа; 14) стадиона од 1.000 до 20.000 гледалаца, објеката у категорији високих до 50m; �15) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге до 10 МW, термоелектрана снаге до 10 МW и термоелектрана-топлана електричне снаге до 10 МW и далековода и трафостаница напона до 110 кВ; 16) објеката и постројења за припрему воде за пиће и објеката и постројења за пречишћавање отпадних вода; 17) културних добара од изузетног значаја и објеката у њиховој заштићеној околини и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине (осим претварања заједничких просторија у стан односно пословни простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине); 18) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским поступцима одређена посебним прописом; 19) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичкохемијским, хемијским поступцима, као и централних складишта и/или депонија за одлагање опасног отпада и регионалних депонија односно депонија за одлагање опасног отпада, одређена посебним прописом; 20) пристаништа, лука; 21) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, биогас, соларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, гас из комуналних отпадних вода и др.) и електрана са комбинованом производњом, појединачне снаге до 10 МW; 22) објеката, односно делова објеката унутар којих се смешта телекомуникациона опрема и системи. Одредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на техничку документацију која садржи измене настале у току грађења објекта у односу на техничку документацију на коју је дата сагласност, уколико те измене утичу на безбедност са аспекта заштите од пожара и експлозија. Сагласност из става 1. и 2. овог члана прибавља инвеститор, односно власник објекта у процедури прописаној законом који уређује изградњу. Сагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи Министарство одбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у складу са посебним законом.” Члан 18. Члан 34. мења се и гласи: „Члан 34. Министарство даје сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу, реконструкцију и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима и то: 1) објеката за прераду нафте и гаса, међународних и магистралних продуктовода, гасовода и нафтовода за транспорт, гасовода називног радног натпритиска преко 20 бара, уколико прелазе најмање две општине, складишта нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 m3, складишта запаљивих гасова преко 200 m3, као и терминала за опасне терете и свих објеката ове намене у лукама односно пристаништима; 2) стадиона за 20.000 и више гледалаца, објеката висине 50 и више метара, објеката који се баве производњом за војне потребе (наменска индустрија); 3) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге 10 и више МW, термоелектрана снаге 10 и више МW и термоелектрана-топлана електричне снаге 10 и више МW и далековода и трафостаница напона 110 и више кВ; 4) аеродрома за јавни ваздушни саобраћај; 5) друмских и железничких тунела и метроа; �6) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, биогас, соларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, гас из комуналних отпадних вода и др.) и електрана са комбинованом производњом, појединачне снаге 10 и више МW; 7) нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу нуклеарног горива, радиоизотопа, озрачивање, ускладиштење радиоактивних отпадних материја за научноистраживачке сврхе; 8) објеката за складиштење експлозивних материја преко 1000 кг. Одредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на техничку документацију која садржи измене настале у току грађења објекта у односу на техничку документацију на коју је дата сагласност, уколико те измене утичу на безбедност са аспекта заштите од пожара и експлозија. Сагласност из става 1. овог члана прибавља инвеститор, односно власник објекта у процедури прописаној законом који уређује изградњу. Сагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи Министарство одбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у складу са посебним законом.” Члан 19. Члан 36. мења се и гласи: „Члан 36. Када је предмет техничког прегледа у смислу закона којим се уређује изградња објекат из члана 34. овог закона, члан комисије за технички преглед који утврђује подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији је лице са лиценцом запослено у органу државне управе надлежном за послове заштите од пожара овлашћено за доношење решења у делокругу рада. За потребе овог лица техничке послове обављају стручне особе запослене у органу државне управе надлежном за послове заштите од пожара. Одредбе става 1. овог члана примењују се и на поједине објекте из чл. 33. и то: 1) стамбене, стамбено-пословне и пословне објекте, а који спадају у високе објекте у складу са посебним прописом; 2) зграде за становање заједница, хотеле, мотеле, ресторане и објекте за трговину на велико и мало, површине преко 2.000 m2 ; 3) ноћне клубове и сличне угоститељске објекте; 4) друге објекте јавне намене површине преко 500 m2 ; 5) велике самосталне гараже; 6) објекте у којима се производе, прерађују и складиште хемикалије које могу изазвати пожар или експлозију или угрозити здравље и безбедност људи и материјалних добара; 7) објекте у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују чврсте запаљиве материје, при чему настају експлозивне смеше гасова, пара и прашине; 8) станице за снабдевање горивом моторних возила или пловила на сопствени погон, складишног капацитета до 500 m3 запаљивих течности; 9) индустријске објекте површине преко 3.000 m2 и складишне објекте површине преко 1.500 m2 , као и сва високорегална складишта; 10) електроенергетска постројења називног напона од 35 kV и трафо-станице на отвореном снаге преко 10 MVA; 11) нафтоводе, продуктоводе и гасоводе који нису обухваћени чланом 34. став 1. тачка 1) овог закона; 12) објекте за складиштење експлозивних материја до 1.000 кг; �13) слободностојеће котларнице снаге преко 300 kW; 14) објекте базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објекте за прераду каучука, објекте за производњу целулозе и папира, објекте за прераду неметаличних минералних сировина и објекте за производњу биодизела; 15) објекте казнено-поправних установа; 16) стадиони од 1.000 до 20.000 гледалаца; 17) трафостанице напона од 35 kV; 18) културна добра од изузетног значаја и објекте у њиховој заштићеној околини и културна добра уписана у Листу светске културне баштине (осим претварања заједничких просторија у стан односно пословни простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине); 19) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским поступцима, одређена посебним прописима; 20) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичкохемијским, хемијским поступцима, као и централна складишта и/или депонија за одлагање опасног отпада и регионалних депонија односно депоније за одлагање опасног отпада, одређена посебним прописима; 21) пристаништа и луке; 22) објекте за призводњу енергије из биогаса и биомасе и електране са комбинованом производњом, појединачне снаге до 10 МW. Лице из става 1. овог члана утврђује подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара решењем из става 1. у року од 15 дана од дана достављања захтева од стране инвеститора. Када је предмет техничког прегледа објекат који није обухваћен ставовима 1. и 2. овог члана, члан комисије за технички преглед који утврђује подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији је лице које поседује одговарајућу лиценцу према прописима из заштите од пожара. Објекат је подобан за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара ако је: 1) изграђен у складу с техничком документацијом на коју је дата сагласност; 2) обезбеђен доказ о карактеристикама конструкција као и елементима конструкција који треба да буду отпорни према пожару, доказ о карактеристикама опреме, уређаја и инсталација са посебним карактеристикама према пожару и експлозији, као и доказ о карактеристикама материјала за ентеријер и инсталације за које се постављају посебни захтеви у погледу карактеристика према пожару, материјалима који се користе или складиште у технолошком процесу; 3) обезбеђен доказ о исправном функционисању и деловању изведених инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара и детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација у зонама опасности од експлозије, и инсталација за одвођење дима и топлоте; 4) обезбеђен доказ о исправном функционисању и деловању изведених инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилних уређаја за гашење пожара; 5) обезбеђен доказ о извршеним мерењима и прегледу уграђених машинских, водоводних и електричних инсталација. Доказ из става 5. тачка 3) овог члана издаје овлашћено правно лице - извођач радова са одговарајућим овлашћењем за извођење посебних система и мера заштите од пожара. Доказ из става 5. тачка 4) овог члана издаје овлашћено правно лице из члана 44. овог закона. �Члан 20. У члану 40. став 2. мења се и гласи: „За финалну обраду хоризонталних и вертикалних површина коридора евакуације у објектима из става 1. овог члана могу се употребљавати само материјали који имају захтеване карактеристике реакције на пожар у складу са прописима и стандардима за које се мора прибавити доказ о карактеристикама реакције на пожар издат од надлежне установе у складу са посебним прописима и дати га на увид надлежном органу.” Додаје се нови став 3. који гласи: „У објектима из става 1. овог члана, начин постављања инсталација и материјали за инсталације морају имати одговарајуће карактеристике у пожару у складу са прописима и стандардима, и за то је потребно прибавити доказ издат од надлежне установе у складу са посебним прописима и дати га на увид надлежном органу.” Досадашњи став 3. постаје став 4. Члан 21. Члан 42. мења се и гласи: „Члан 42. При пројектовању и изградњи објеката као што су хотели, робне куће, тржни центри, биоскопи, дечије установе, школе, високошколске установе, установе културе, здравствене установе, спортске и концертне дворане, стадиони са пословним простором, аеродромске зграде и високи објекти, обавезна је уградња система за откривање и дојаву пожара. При пројектовању и изградњи високих објеката (осим стамбених објеката) обавезна је уградња система за гашење пожара. При пројектовању и изградњи објеката из става 1. овог члана (осим високих објеката) обавезна је израда процене ризика на основу прорачунске методе према одговарајућим техничким прописима и стандардима у циљу утврђивања потребе за уградњом стабилних система за гашење пожара када обавеза уградње није дефинисана посебним прописом. За објекте који нису обухваћени ставом 1. обавезна је израда процене ризика којом се утврђује потреба за уградњом система за благовремено откривање, дојаву и гашење пожара.” Члан 22. Назив изнад члана и члан 43. мењају се и гласе: „Одржавање инсталација и уређаја Члан 43. Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталације у зонама опасности од експлозије, инсталације за одвођење дима и топлоте, инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилни уређаји за гашење пожара морају се одржавати у исправном и функционалном стању, спровођењем одредби техничких прописа, стандарда и упутстава произвођача.” Члан 23. Назив изнад члана и члан 44. мењају се и гласе: „Контролисање инсталација и уређаја Члан 44. Исправност инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација у зонама опасности од експлозије, инсталација за одвођење дима и топлоте, инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилних уређаја за гашење пожара мора се контролисати на сваких шест месеци од стране овлашћеног правног лица. �Министар прописује посебне услове за давање и одузимање овлашћења, начин давања и одузимања овлашћења, посебне услове техничке опремљености, начин и послове контролисања, садржај исправе о контролисању као и број, стручну спрему и услове за запослена лица који обављају послове контролисања из става 1. овог члана.” Члан 24. После члана 44. додају се назив изнад члана и члан 44а који гласе: „Доношење техничких прописа Члан 44а Министар доноси техничке прописе којима се уређују безбедност и заштита од пожара и експлозија на инсталацијама и објектима узимајући у обзир врсту инсталација, специфичност самог објекта, делатност која се у објекту обавља и опасност од пожара и експлозија за људе и имовину, као и друге техничке прописе потребне за спровођење овог закона.” Члан 25. У члану 52. став 1. тачка 1) речи: „мора имати високу школску спрему техничке струке”, замењују се речима: „може бити лице које је стекло најмање 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама техничко-технолошке научне области”, а речи: „вишу стручну спрему” замењују се речима: „први степен високог образовања техничко-технолошке научне области”. У тачки 2) речи: „вишу стручну спрему” замењују се речима: „први степен високог образовања”. У тачки 3) речи: „средњу стручну спрему” замењују се речима: „средње образовање”. Додаје се став 3. који гласи: „Услови из става 2. овог члана примењују се и на професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Министарства.” Члан 26. У члану 53. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: „Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене одмах по ступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на рад. Основну обуку и практичну проверу знања запослених за потребе трећих лица обављају правна лица из члана 25. и члана 56. став 1. овог закона. Лица која раде на пословима заштите од пожара могу обављати основну обуку и практичну проверу знања из става 1. овог члана у правном лицу у коме су запослени.” Додаје се нови став 4. који гласи: „Програм основне обуке запослених има општи део и посебни део који садржи специфичности заштите од пожара за делатност којом се правно лице бави. Минимум садржаја програма основне обуке запослених из става 1. овог члана прописује министар.“ Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. Члан 27. У члану 59. додаје се став 4. који гласи: „Министарство врши надзор над радом ватрогасних јединица, осим ватрогасних јединица Министарства одбране и Војске Србије.” Члан 28. Додају се назив изнад члана и члан 59а који гласе: „Ватрогасно-спасилачке јединице Министарства Члан 59а �Ватрогасно-спасилачке јединице Министарства из члана 59. овог закона јесу снаге заштите и спасавања у Републици Србији у складу са посебним законом, и реагују у акцијама усмереним на елиминисању појава несреће, спасавања угроженог становништва и материјалних добара и отклањања последица пожара, елементарних непогода и других несрећа. На права и обавезе припадника ватрогасно-спасилачких јединица у погледу радноправног статуса, примењују се прописи којима је уређен радно правни статус запослених у Министарству. Организацију, начин рада, поступање приликом извршавања задатака заштите и спасавања као и начин вршења службе, као и унутрашњем реду у јединици, у погледу специфичности уређења рада ватрогасно-спасилачких јединица, ближе прописује министар. Униформисани припадници ватрогасно-спасилачких јединица Министарства могу бити само они кандидати који након спроведеног конкурса успешно заврше Основну обуку за припаднике ватрогасно спасилачких јединица Министарства. Полазник курса за Основну обуку за припаднике ватрогасно спасилачких јединица Министарства, осим основних услова за пријем у радни однос у Министарству, утврђених посебним законом, морају да задовољавају и посебне услове, и то: 1) да не може бити млађи од 19 година нити старији од 30 година; 2) да најмање годину дана имају пребивалиште на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс; 3) да испуни посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базичне моторичке способности. За распоређивање на руководећа радна места у ватрогасно- спасилачким јединицама Министарства потребно је најмање пет година радног стажа на пословима заштите и спасавања у ватрoгасно-спасилачким јединицама. Припадници ватрогасно-спасилачких јединица Министарства дужни су да се стручно усавршавају у складу са плановима и програмима које утврђује Министарство. Ближе прописе о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, као и о стручном оспособљавању, усавршавању и напредовању припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства, доноси министар.” Члан 29. Члан 63. брише се. Члан 30. Назив изнад члана и члан 65. мењају се и гласе: „Добровољно ватрогаство Члан 65. У буџету јединица локалне самоуправе, буџету аутономне покрајне и буџету Републике Србије обезбеђују се средства за програмске активности добровољних ватрогасних друштава односно ватрогасних савеза основаних за одређену територију, у складу са законом. Оснивање, организацију, деловање, права и обавезе припадника добровољних ватрогасних јединица, друштава односно савеза прописује министар.” Члан 31. У члану 73. став 2. речи: „и правним лицима која се баве производњом за војне потребе (наменска индустрија)” бришу се. Члан 32. Члан 77. став 1. тачка 2) мења се и гласи: �„2) забрану вршења одређеног посла у објекту, делу објекта или простору ако им очигледно прети опасност од избијања и ширења пожара или ако нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију људи, док се другим противпожарним мерама (адаптација објекта, дела објекта или простора постављањем противпожарних запрека и сл.) ова непосредна опасност не отклони, као и забрану употребе објекта, ако није утврђена подобност објекта за употребу према члану 36. Закона;” У тачки 6) реч: „непосредно” брише се, а после речи: „пожара” додају се речи: „и обезбеде заштиту људи и имовине”. Члан 33. Члан 80. мења се и гласи: „Члан 80. Надзор над грађењем објеката обухвата: 1) контролу да ли се грађење врши према овереним главним пројектима, главном пројекту заштите од пожара и главним пројектима посебних система и мерама заштите од пожара; 2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда на које се технички прописи позивају и техничких норматива из области заштите од пожара; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, према овереним главним пројектима, главном пројекту заштите од пожара и главним пројектима посебних система и мера заштите од пожара; давање упутства извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова. Надзор из става 1. овог члана врши лице које испуњава услове за вршење стручног надзора, у складу са прописима о планирању и изградњи и које има одговарајуће лиценце из чл. 32. и 38. овог закона, а писаним актом инвеститора или његовог заступника је одређено да у току извођења радова обавља ове послове. Министар прописује ближе услове и начин одузимања овлашћења и лиценци из чл. 32. и 38. овог закона, као и састав и начин рада комисије за одузимање лиценци коју решењем образује министар. Министарство води евиденције о одузетим овлашћењима и лиценцама из става 3. овог члана.” Казнене одредбе Члан 34. У члану 81. став 1. тачка 4) мења се и гласи: „4) обавља послове из члана 44. став 1, а не испуњава прописане услове и нема овлашћење (члан 44);”. Члан 35. У члану 82. став 1. мења се и гласи: „Новчаном казном од 300.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 1) не обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем ватрогасаца, не обезбеди спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара, не организује спровођење превентивних мера заштите од пожара с потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара и не обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара (члан 24. ст. 1, 2. и 3); 2) не донесе План заштите од пожара (члан 27. ст. 1. и 3); �3) не поступа по прорачунима из плана заштите од пожара (члан 27. став 2); 4) не донесе измене и допуне плана заштите од пожара (члан 27. став 4); 5) не истакне на видљивом месту план евакуације и упутства за поступање у случају пожара (члан 27а); 6) не поступа по прорачунима из правила заштите од пожара (члан 28. став 4); 7) не донесе Правила заштите од пожара (члан 28. став 1); 8) не истакне План евакуације и упутства за поступање у случају пожара на видљиво место (члан 28. став 3); 9) не прибави сагласност Министарства у складу са чланом 33. ст. 1. 2. и 3, чланом 34. ст. 1. 2. и 3, и чланом 35. овог закона; 10) обавља технолошке процесе на местима и начин супротно члану 37. ст. 1. и 2. овог закона; 11) у објектима високоградње не обезбеди услове за сигурну евакуацију људи (члан 40. став 1); 12) не угради материјале захтеваних карактеристика реакције на пожар у складу са прописима и стандардима, не прибави доказ о карактеристикама реакције на пожар и не да га на увид надлежном органу (члан 40. став 2); 13) не изврши постављање инсталација на одговарајући начин или ако материјали за инсталације немају одговарајуће карактеристике у складу са прописима и стандардима, не прибави доказ од надлежне установе и не да га на увид надлежном органу (члан 40. став 3); 14) уграђене инсталације у објектима не одржава у исправном стању и периодично не контролише у складу са техничким прописима и стандардима на које се ти прописи позивају (члан 40. став 4); 15) гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром (члан 41); 16) не угради системе за откривање и дојаву пожара (члан 42. став 1); 17) не угради системе за гашење пожара (члан 42. став 2); 18) не изради процену ризика из члана 42. овог закона (члан 42. ст. 3. и 4); 19) инсталације и уређаје из члана 43. овог закона не одржава у исправном и функционалном стању (члан 43); 20) не изврши контролу исправности инсталација и уређаја у складу са чланом 44. овог закона (члан 44); 21) не утврди превентивне мере заштите од пожара у плану управљања заштићеног подручја и не прибави сагласност Министарства (члан 47); 22) смешта запаљиви материјал на простору супротно члану 48. овог закона; 23) за време жетвених радова не предузима посебне мере заштите стрних усева од пожара (члан 49. ст. 1. и 2); 24) спаљује остатке стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору (члан 50. став 1); 25) не организује противпожарну стражу (члан 51); 26) не организује основну обуку запослених из области заштите од пожара у прописаном року и не врши практичну проверу знања запослених у прописаном року (члан 53. ст. 1. и 6); 27) лица која раде на пословима заштите од пожара не похађају посебну обуку из области заштите од пожара и не положе стручни испит најкасније у року од годину дана од дана заснивања радног односа, односно распоређивања на послове заштите од пожара (члан 55. став 1); �28) ако инспектору не омогући несметано вршење послова, ако не стави на увид потребна документа и предмете и не пружи другу тражену помоћ (члан 76. став 2); 29) ако не спроведе наложене мере заштите од пожара у року одређеном решењем надлежног органа управе за унутрашње послове (чл. 77. и 78); 30) ако повреди решење о забрани (члан 79); 31) не одреди лице за вршење надзора над грађењем објекта (члан 80).” Члан 36. У члану 83. став 1. тачка 1) брише се. Додаје се тачка 2а) која гласи: „2а) не донесе и не изврши измене и допуне плана заштите од пожара (члан 27. став 3);” Тач. 3) и 4) мењају се и гласе: „3) не прибави мишљење Министарства које садржи услове заштите од пожара и експлозија (члан 29. став 2); 4) изда употребну дозволу без претходно прибављене сагласности о подобности за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара (члан 36. став 6);”. У тачки 5) речи: „(члан 53. ст. 1. и 5)” замењују се речима: „(члан 53. ст. 1. и 6)”. Члан 37. У члану 84. став 1. тачка 5) брише се. Додаје се тачка 8а) која гласи: „8а) не прибави сагласности у складу са чл. 33, 34. и 35. овог закона.” Додаје се став 2. који гласи: „Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на отвореном простору (члан 50. став 1).” Прелазне и завршне одредбе Члан 38. Подзаконски прописи предвиђени овим законом донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. Члан 39. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Закони Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Zakoni Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Закони Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Zakon o zastiti od pozara_Izmena 1 Subject The topic of the resource закон заштита пожар систем заштите од пожара организација ватрогасне службе Description An account of the resource Измене и допуне Закона о заштити од пожара Source A related resource from which the described resource is derived http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/4827-14.pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 20/15 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015-02-20 Relation A related resource AT-42695-0011 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0012 допуна закона закон заштита измена закона организација ватрогасне службе пожар систем заштите од пожара http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_zastiti_vazduha_Izmena_1/Zakon_o_zastiti_vazduha_Izmena_1.2.pdf a5aa8b0ffd678bda030556b76ace2d24 PDF Text Text ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА Члан 1. У Закону о заштити ваздуха (,,Службени гласник РС”, број 36/09), у члану 37. став 2. тачка 2) мења се и гласи: ,,2) квантификовану процену ефеката политика и мера из тачке 1) овог става у односу на емисије загађујућих материја из 1990. године која се узима као референтна”. После става 3. додаје се став 4, који гласи: ,,Информације које се стављају на увид јавности морају да буду јасне, разумљиве, лако доступне и дате правовремено.” Члан 2. Члан 41. мења се и гласи: ,,Члан 41. Влада прописује: 1) граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање; 2) начин, поступак, учесталост и методологију мерења емисије загађујућих материја; 3) критеријуме за успостављање мерних места за мерење емисије; 4) поступак вредновања резултата мерења емисије и усклађеност са прописаним нормативима; 5) емисије; садржај извештаја о извршеним мерењима емисије и билансу 6) начин достављања података о емисијама информационог система и рокове достављања података. за потребе Актом из става 1. овог члана могу се, за постојеће изворе загађивања ваздуха, прописати дозвољена прекорачења граничних вредности емисије одређених загађујућих материја и одредити рок у коме се те вредности морају смањити на ниво граничних вредности емисије.” Члан 3. Члан 42. мења се и гласи: ,,Члан 42. Влада прописује граничне вредности емисије загађујућих материја из постројења за сагоревање имајући у виду врсту, капацитет, старост, планирани радни век постројења и гориво које се у њему користи, као и методе, начин мерења емисије загађујућих материја, критеријуме за избор мерних места, начин провере тачности мерења (контролна мерења и калибрација), начин обраде резултата мерења, начин и рокове за достављање података и поступак одређивања укупне годишње емисије из постројења за сагоревање.” �-2Члан 4. У члану 47. додаје се став 2, који гласи: ,,Влада утврђује максималне националне емисије из става 1. овог члана, и то: максималне националне емисије у 1990. и 2010. години; процењене максималне националне емисије у 2020. години; проценат смањења максималних националних емисија у 2020. години у односу на референтну 1990. годину, као и методологију за израду инвентара емисија и пројекција и обавезу ажурирања инвентара емисија и пројекција на годишњем нивоу.” Члан 5. Назив члана и члан 51. мењају се и гласе: ,,Поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и опремом и уређајима који их садрже Члан 51. Поступно смањивање потрошње супстанци које оштећују озонски омотач, поступање са тим супстанцама, производима и/или опремом који их садрже или се ослањају на њих, поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач након престанка употребе производа и/или опреме који их садрже или се ослањају на њих, начин њиховог сакупљања, обнављања, обраде или уништавања, употребе и трајног одлагања, стављања у промет, начин обрачуна трошкова њихове поновне употребе, начин означавања производа и/или опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач, процедуре за проверу испуштања из стационарне расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже три или више килограма супстанци које оштећују озонски омотач, као и поступање са климатизационим системима у одређеним моторним возилима који садрже те супстанце прописује Влада. Прописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да испуне правна лица и предузетници који обављају делатност производње, инсталације, одржавања и/или сервисирања, сакупљања, обнављања и обраде, контролу употребе, стављања у промет, трајног одлагања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач. Правна лица и предузетници који обављају делатност инсталације, одржавања или сервисирања, провере испуштања из производа и/или опреме и сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач морају да имају запослене који поседују сертификат за обављање наведених делатности. За обављање делатности производње, инсталације, одржавања и/или сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач и делатности сакупљања, обнављања и обраде тих супстанци и стављања у промет обновљених и обрађених супстанци које оштећују озонски омотач, правна лица и предузетници морају да имају дозволу Министарства. Против акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може покренути управни спор.” Члан 6. Члан 52. мења се и гласи: �-3,,Члан 52. Контролу емисија, листу и састав флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и њихов потенцијал глобалног загревања, поступање са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, производима и/или опремом који их садрже или се ослањају на њих, поступање са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште након престанка употребе производа и/или опреме који их садрже или се ослањају на њих, начин њиховог сакупљања, обнављања, обраде или уништавања, употребе и трајног одлагања, стављања у промет, начин обрачуна трошкова њихове поновне употребе, начин означавања производа и/или опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште, начин извештавања о флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште у складу са преузетим међународним обавезама, начин контроле употребе, процедуре за проверу испуштања из стационарне расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже три или више килограма флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, као и поступање са климатизационим системима у одређеним моторним возилима, који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште прописује Влада. Прописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да испуне правна лица и предузетници који обављају делатност производње, инсталације, одржавања и/или сервисирања, сакупљања, обнављања и обраде, контролу употребе, стављања у промет, трајног одлагања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште. Правна лица и предузетници који обављају делатност инсталације, одржавања или сервисирања, провере испуштања из производа и/или опреме и сакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште морају да имају запослене који поседују сертификат за обављање наведених делатности. За обављање делатности производње, инсталације, одржавања и/или сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште и делатности сакупљања, обнављања и обраде тих гасова и стављања у промет обновљених и обрађених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште правна лица и предузетници морају да имају дозволу Министарства. Против акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може покренути управни спор.” Члан 7. После члана 52. додају се назив члана и члан 52а, који гласе: „Сертификација запослених у секторима који користе супстанце које оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште Члан 52а Услове, минималне захтеве и поступак за добијање, одузимање и обнављање сертификата за запослене код правних лица и/или предузетника који обављају делатност инсталације, одржавања или сервисирања и провере испуштања расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач или на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, �-4делатност сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи, система за заштиту од пожара и опреме која садржи раствараче и искључивања из употребе ове опреме и система, делатност сакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из опреме за високонапонско прекидање и делатност сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из климатизационих система одређених моторних возила прописује Влада.” Члан 8. У члану 53. став 1. тачка 8) брише се. Члан 9. Члан 71. мења се и гласи: ,,Члан 71 Средства за финансирање заштите и унапређења квалитета ваздуха обезбеђују се у буџету Републике Србије и из обавезе оператера у складу са законом. Средства за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха обезбеђују се и у буџету аутономне покрајине и буџету јединице локалне самоуправе, у складу са законом. ” Члан 10. Стратегија заштите ваздуха биће донета до 1. јануара 2015. године. Национални програм за постепено смањивање годишњих максималних националних емисија загађујућих материја биће донет у року од годину дана од дана доношења прописа из члана 4. овог закона. Подзаконски акти за спровођење овог закона из чл. 2, 3, 5, 6. и 7. биће донети до 31. децембра 2013. године, а подзаконски акт из члана 4. до 31. децембра 2015. године. Члан 11. Оператер који самостално врши мерења квалитета ваздуха и/или емисија, дужан је да захтев за добијање сагласности за обављање послова мерења квалитета ваздуха и/или емисија поднесе до 30. јуна 2013. године. Члан 12. До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона примењиваће се одговарајући подзаконски акти донети на основу Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 53/95 и 135/04) и Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09). Члан 13. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Закони Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Zakoni Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Закони Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Zakon o zastiti vazduha_Izmena 1 Subject The topic of the resource закон заштита ваздух управљање квалитетом ваздуха организовања спровођења заштите контрола спровођења заштите побољшања квалитета ваздуха Description An account of the resource Измене и допуне Закона о заштити ваздуха Source A related resource from which the described resource is derived http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/4599-12.pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 10/13 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013-01-30 Relation A related resource AT-42695-0009 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0010 ваздух допуна закона закон заштита измена закона контрола спровођења заштите организовања спровођења заштите побољшања квалитета ваздуха управљање квалитетом ваздуха http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_vodama_Izmena_1/Zakon_o_vodama_Izmena_1.1.pdf 13bfaf6a3df661476251ed9dcf98994e PDF Text Text ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВОДАМА Члан 1. У Закону о водама („Службени гласник РС”, број 30/10), у члану 153. став 1. тачка 5) тачка и запета на крају замењују се тачком. Тачка 6) бришe се. Члан 2. У глави IX. ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ВОДАМА, у одељку 2. Извори средстава, пододељак 2.2.6. Сливна водна накнада, називи чланова и чл. 178-182. бришу се. Члан 3. У члану 186. став 2. брише се. Члан 4. У члану 187. став 1. речи: „став 1.” бришу се. У ставу 4. речи: „став 1.” бришу се. Члан 5. У члану 189. став 1. тачка 2) речи: „члана 153. тач. 1), 2), 4), 5) и 6) овог закона” замењују се речима: „члана 153. тач. 1), 2), 4) и 5) овог закона”. Став 2. брише се. Члан 6. У члану 190. став 1. речи: „став 1.” бришу се. У ставу 3. речи: „став 1.” бришу се. Члан 7. У члану 191. речи: „члана 153. тач. 1) до 6) овог закона” замењују се речима: „члана 153. тач. 1) до 5) овог закона”. Члан 8. У члану 192. став 3. речи: „и сливне водне накнаде” бришу се. У ставу 4. речи: „и сливне водне накнаде” бришу се. Члан 9. У члану 193. став 1. речи: „и из члана 179. тач. 1), 4) и 5) овог закона, ради утврђивања износа и наплате сливне водне накнаде”, бришу се. У ставу 2. речи: „ и сливне водне накнаде од обвезника из члана 179. тач. 2) и 3) овог закона”, бришу се. Члан 10. Члан 194. мења се и гласи: �„Члан 194. Ако је проглашена елементарна непогода, Влада може донети одлуку којом се обвезник из члана 170. тачка 1) овог закона ослобађа обавезе плаћања накнаде за одводњавање.” Члан 11. У члану 195. став 1. речи: „члана 153. тач. 1) до 6) овог закона” замењују се речима: „члана 153. тач. 1) до 5) овог закона”. Члан 12. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Закони Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Zakoni Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Закони Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Закон о изменама Закона о водама Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Zakon o vodama_Izmena 1 Subject The topic of the resource закон воде правни статус вода интегрално управљање водама управљање водним објектима управљање водним земљиштем Description An account of the resource Измене и допуне Закона о водама Source A related resource from which the described resource is derived http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2012/2780-12.pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 93/12 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2012-09-25 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0008 вода допуна закона закон измена закона интегрално управљање водама правни статус вода управљање водним земљиштем управљање водним објектима http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu_Izmena_1/Zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu_Izmena_1.1.pdf 49dd776b2bea285b5bd302e5f8667f09 PDF Text Text Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду Члан 1. У Закону о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05), у члану 2. запета и речи: „осим ако посебним законом није другачије одређено” бришу се. Додаје се став 2, који гласи: „Овај закон се не примењује при обављању специфичне војне службе у Војсци Србије и обављању полицијских и послова заштите и спасавања из делокруга надлежног државног органа, као и обављању послова заштите и спасавања које обављају други субјекти у складу са посебним законом, у којима су питања безбедности и здравља на раду при обављању те службе и тих послова уређена посебним законом и прописима донетим на основу тог закона.”. Члан 2. У члану 4. тачкa 2) тачка и запета се замењује са две тачке. Додају се подтач. (1) и (2), које гласе: „(1) као послодавац у смислу овог закона сматра се и физичко лице које по било ком правном основу обезбеђује посао запосленом, изузимајући лице, које посао обезбеђује у домаћинству и носиоца породичног пољопривредног газдинства, који обављају посао са члановима породичног пољопривредног домаћинства у складу са прописима о пољопривреди, (2) као послодавац сматра се и физичко лице које са члановима свог породичног домаћинства обавља привредну или другу делатност;”. У тачки 16) речи: „или делимично” бришу се. У тачки 22) тачка се замењује тачком и запетом. Додају се тач. 23) и 24), које гласе: „23) Превенција јесте процес обезбеђивања мера на радном месту и у радној околини код послодавца у циљу спречавања или смањења ризика на раду; 24) Језик који запослени разуме јесте матерњи језик, језик који је у службеној употреби на територији на којој послодавац има седиште, односно запослени обавља послове и који запослени говори, чита и пише, као и језик који је утврђен као услов за обављање послова радног места.”. Члан 3. У члану 6. реч: „инвалида” замењује се речима: „особа са инвалидитетом”, а после речи: „уређују се овим” додају се речи: „и другим”. Додаје се став 2, који гласи: „Превентивне мере у вези са безбедношћу и здрављем на раду младих, запослене жене за време трудноће и запослене која доји дете споразумно прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за здравље.”. Члан 4. У члану 12. тачка 5) мења се и гласи: „5) замена опасног безопасним или мање опасним;”. У тачки 7) тачка се замењује тачком и запетом. �Додају се тач. 8) и 9), које гласе: „8) прилагођавања техничком напретку; 9) развијања кохерентне целокупне политике превенције.”. Члан 5. У члану 15. став 1. тачка 2) после речи: „послова” додају се речи: „на радном месту”. У тачки 10) тачка се замењује тачком и запетом. Додаје се тачка 11), која гласи: „11) обезбеди мере заштите од пожара, спасавање и евакуацију у складу са посебним законом.”. У ставу 3. после речи: „или испитивању” додаје се реч: „услова”. После става 3. додаје се став 4, који гласи: „Начин пружања прве помоћи, врсте средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начин и рокове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи споразумно прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за здравље.”. Члан 6. У члану 16. став 1. речи: „за обављање одређених послова на радном месту у радној околини или за употребу поједине опреме за рад” замењују се речима: „на радном месту са повећаним ризиком. ”. Члан 7. У члану 18. став 2. мења се и гласи: „Послодавац који изводи радове на изградњи објекта у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, дужан је да изради прописан елаборат о уређењу градилишта који уз извештај о почетку рада доставља надлежној инспекцији рада.”. После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: „Послодавац је дужан да одмах, од настанка, усмено и у писменој форми пријави надлежној инспекцији рада извођење радова ради отклањања великих кварова или хаварија на објекту, који могу да угрозе функционисање техничко-технолошких система или обављање делатности.”. Досадашњи став 5. постаје став 6. У досадашњим ст. 6, 7. и 8. који постају ст. 7, 8. и 9. број: „5.” замењује се бројем „6.”. Члан 8. Члан 24. мења се и гласи: „Члан 24. Послодавац може да запосленима да на коришћење опрему за рад и средство и опрему за личну заштиту на раду, само ако су усаглашени са прописаним техничким захтевима, ако је њихова усаглашеност оцењена према прописаном поступку, ако су означени у складу са прописима и ако их прате прописане исправе о усаглашености и друга прописана документација. Послодавац који је запосленима дао на коришћење опрему за рад и средство и опрему за личну заштиту на раду пре ступања на снагу прописа којим је утврђена обавеза из става 1. овог члана, дужан је да обезбеди упутство за њихову употребу и одржавање. �Послодавац је дужан да обезбеди запосленима упутства за безбедан рад по прописима о безбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду. Послодавац је дужан да обезбеди превод документације из става 3. овог члана на језик који запослени разуме. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се на све промене радног и технолошког процеса.”. Члан 9. После члана 24. додаје се члан 24а, који гласи: „Члан 24а Послодавац може да запосленима да на коришћење опасне хемијске материје и друге хемијске материје за које је прописана обавеза израде и достављања безбедносног листа само ако му је уз хемијску материју учинио доступним безбедносни лист, у складу са прописима којима се уређују хемикалије, као и ако је обезбедио све мере које произлазе из садржаја безбедносног листа. Послодавац треба да држи безбедносни лист на српском језику. Послодавац је дужан да обезбеди превод безбедносног листа на језик који запослени разуме, као и да омогући запосленом приступ подацима садржаним у безбедносном листу.”. Члан 10. У члану 27. став 1. после речи: „код заснивања радног односа, односно” додају се речи: „другог радног ангажовања,”, а после речи: „за рад” додају се речи: „или промене опреме за рад”. У ставу 4. после речи: „места” додају се речи: „и спроводи се по програму, чији садржај послодавац мора, када је то потребно, да обнавља и мења.”. Члан 11. У члану 28. став 1. после речи: „практично” додају се запета и речи: „у складу са програмом оспособљавања за безбедан и здрав рад који доноси послодавац”. У ставу 3. речи: „на начин и по поступку утврђеним актом о процени ризика” замењују се речима: „најкасније у року од једне године од дана претходне провере, а на осталим радним местима најкасније у року од четири године од дана претходне провере”. После става 3. додаје се став 4, који гласи: „Оспособљавање за безбедан и здрав рад обавља се на језику који запослени разуме и прилагођава се могућностима и способностима особа са инвалидитетом.”. Члан 12. У члану 30. став 3. после речи: „трудноће” додају се речи: „и запослена која доји дете”, после речи: „живота” додаје се запета, а речи: „и запослени са смањеном радном способношћу” замењују се речима: „особе са инвалидитетом и професионално оболели”. Члан 13. У члану 31. став 1. после речи: „дужан” додају се речи: „што је могуће пре”. У ставу 3. после речи: „су добила” додају се речи: „упутства да престану да раде и/или одмах напусте радно место и оду на безбедно место,”. Члан 14. У члану 34. став 1. после речи: „и да” додају се речи: „престане да ради,”. У ставу 2. после речи: „запослени” додају се речи: „који престане да ради, напусти радно место, радни процес, односно радну околину”. �Члан 15. У члану 35. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: „Запосленом је забрањено да самовољно искључује, мења или уклања безбедносне уређаје на средствима за рад.”. Досадашњи став 3. постаје став 4. Члан 16. У члану 37. став 3. мења се и гласи: „Послове безбедности и здравља на раду послодавац може да обавља сам у делатностима трговине на мало, услуга смештаја и исхране, информисања и комуникацијa, финансијским и осигурања, пословања некретнинама, стручним, научним, иновационим, административним и помоћним услужним делатностима, обавезног социјалног осигурања, образовања, уметности, забаве и рекреације, као и осталим услужним делатностима, ако има до 20 запослених и није дужан да има положен стручни испит из става 2. овог члана.”. Члан 17. После члана 37. додаје се члан 37а, који гласи: „Члан 37а Послодавац у делатностима грађевинарства, пољопривреде, шумарства и рибарства, рударства, прерађивачке индустрије, снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизације (осим трговине електричном енергијом и гасовитим горивима преко гасоводне мреже), снабдевања водом, управљања отпадним водама, контролисања процеса уклањања отпада и сличним активностима, као и у делатностима здравствене и социјалне заштите, дужан је да за послове безбедности и здравља на раду одреди лице које има најмање стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука.”. Члан 18. У члану 38. после става 3. додаје се став 4, који гласи: „Програм усавршавања знања и друга питања у вези са усавршавањем знања запосленог из става 3. овог члана, прописује министар надлежан за рад.”. Члан 19. У члану 40. став 1. тачка 1) мења се и гласи: „1) спроводи поступак процене ризика;”. У тачки 7) речи: „запослених на раду” замењују се речима: „код послодавца”. После става 3. додаје се став 4, који гласи: „Лице за безбедност и здравље на раду је дужно да континуирано усавршава знања у области безбедности и здравља на раду у смислу члана 38. став 4. овог закона.”. Члан 20. У члану 44. став 3. речи: „који има 50 и више запослених” бришу се. У ставу 4. после речи: „уговором” додају се речи: „или споразумом закљученим између послодавца и представника запослених”. После става 4. додаје став 5, који гласи: „Послодавац је дужан да најмање једном представнику запослених за безбедност и здравље на раду омогући одсуство са рада у обављању послова радног места на које је распоређен у трајању од најмање пет часова рада месечно с правом на накнаду зараде која се обрачунава �и исплаћује у истом износу као да је радио на пословима радног места, као и да обезбеди техничко-просторне услове у складу са просторним и финансијским могућностима, ради обављања активности представника запослених.”. Члан 21. У члану 45. став 1. тачка 2) речи: „спровођење безбедности и здравља на раду” замењују се речима: „безбедност и здраље на раду, да предлажу и буду консултовани”. Члан 22. У члану 47. тачка 1) после речи: „предлозима” додају се речи: „мера заштите и превентивних мера”. Члан 23. У члану 49. став 1. тачка 6) после речи: „испитивањима” додаје се реч: „услова”. У тачки 7) речи: „и средстава и опреме за личну заштиту на раду” бришу се. У тачки 8) тачка се замењује тачком и запетом. Додају се тач. 9) и 10), које гласе: „9) издатим средствима и опреми за личну заштиту на раду; 10) извршеним лекарским прегледима запослених у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду.”. Члан 24. После члана 49. додаје се члан 49а, који гласи: „Члан 49а Послодавац у евиденцијама из члана 49. став 1. тач. 2), 3), 4), 9) и 10) овог закона уноси име и презиме запосленог и назив радног места. Акти у поступку обезбеђивања претходног и периодичног лекарског прегледа запосленог на радном месту са повећаним ризиком из члана 43. овог закона садрже податке о личности: име и презиме лица, јединствени матични број грађана, односно датум рођења, место рођења и општина, занимање, степен стручне спреме, назив радног места и податке о здравственом стању. Извештај о повреди на раду и професионалном обољењу из члана 51. овог закона садрже податке о личности: име и презиме лица, пол, јединствени матични број грађана, односно датум рођења, пребивалиште, односно боравиште, степен стручне спреме, податке о радном месту и повреди на раду, односно о врсти професионалног обољења и о здравственом стању. Подаци о личности из става 3. овог члана достављају се на коришћење организацијама надлежним за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање и Управи за безбедност и здрављe на раду. Акта која се установљавају подзаконским прописима којима се уређују превентивне мере из члана 7. овог закона не могу да садрже више података о личности од следећих података, и то: име и презиме, јединствени матични број грађана, датум рођења, место рођења и општина, занимање, степен стручне спреме, назив радног места и податке о здравственом стању.”. Члан 25. У члану 50. став 2. запета и речи: „односно обољење у вези са радом запосленог” бришу се. Члан 26. У члану 51. став 1. мења се и гласи: �„Извештај о повреди на раду и професионалном обољењу који се догоде на радном месту, послодавац је дужан да достави запосленом који је претрпео повреду, односно код кога је утврђено професионално обољење и организацијама надлежним за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.”. Члан 27. У члану 52. став 2. запета и речи: „обољењима у вези са радом” бришу се. Члан 28. У члану 56. став 1. речи: „запосленог са високом школском спремом одговарајуће струке” замењују се речима: „у радном односу најмање два запослена који имају стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука”, а после речи: „на тим пословима” додају се речи: „и ако оснивачу или са њим повезаном лицу, односно предузетнику или са њим повезаном лицу у смислу прописа о привредним друштвима лиценца издата у складу са овим законом није одузета у претходне три године.”. У ставу 2. после речи: „има” додају се речи: „у радном односу”, а после речи: „одговорно лице” додају се речи: „и ако оснивачу или са њим повезаном лицу у смислу прописа о привредним друштвима лиценца издата у складу са овим законом није одузета у претходне три године.”. У ставу 3. речи: „високом школском спремом одговарајуће струке” замењују се речима: „стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природноматематичких наука или медицинских наука”, а после речи: „пословима” додају се речи: „или најмање пет година радног искуства у струци и ако том лицу лиценца издата у складу са овим законом није одузета у претходне три године.”. После става 4. додају се нови ст. 5. до 7, који гласе: „Ако правно лице или предузетник престане да испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана, овлашћено службено лице надлежно за вршење надзора над радом правног лица и предузетника са лиценцом налаже том правном лицу, односно предузетнику поступање којим се обезбеђује испуњеност услова за добијање лиценце и одређује му рок за то поступање, који не може бити дужи од 90 дана од дана обавештавања о наложеној мери и том правном лицу, односно предузетнику привремено забрањује обављање послова за чије вршење је лиценца услов, а најдуже до истека рока утврђеног овим ставом. Ако правно лице, односно предузетник са лиценцом обавести орган надлежан за вршење надзора над његовим радом да је престао да испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана, то обавештење уподобљава се налогу, односно решењу из става 5. овог члана. Лиценце из ст. 1. и 2. овог члана министар надлежан за рад издаје са роком важења од пет година. Лиценца се може обновити на начин и под условима под којима се издаје, с тим да се захтев за обнављање лиценце мора поднети најкасније 30 дана пре истека рока важења лиценце.”. Досадашњи став 5. постаје став 8. Члан 29. У члану 57. тачка 3) тачка се замењује тачком и запетом. Додаје се тачка 4), која гласи: �„4) имаоцу лиценце, ако у периоду важења лиценце престане да испуњава услове из члана 56. овог закона.”. Члан 30. У члану 60. тачка 9) реч: „законитошћу” брише се, а реч: „рада” замењује се речју: „радом”. У тачки 14) после речи: „на раду” додају се запета и речи: „стара се о додели националних признања у области безбедности и здравља на раду, о чему води евиденцију у коју уноси име и презиме физичког лица”. Додаје се став 2, који гласи: „У поступку организовања полагања стручних испита из члана 54. овог закона и припреме предлога решења за издавање и одузимање лиценци из чл. 55. и 57. овог закона, врши се обрада података о личности: име, име једног родитеља и презиме лица, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, место и адреса пребивалишта, односно боравишта, врста и степен стручне спреме, радно место - послови које лице обавља, контакт телефон, телефакс и адреса електронске поште.”. Члан 31. После члана 60. додају се Глава IXа и члан 60а, који гласе: „IXа НАЦИОНАЛНА ПРИЗНАЊА Члан 60а Ради унапређења безбедности и здравља на раду у Републици Србији, правним и физичким лицима, Одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима, за изузетна постигнућа у области безбедности и здравља на раду, могу се доделити национална признања из области безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: признања). Врсте признања јесу: 1) Повеља „28. април”; 2) Плакета „28. април”; 3) Похвалница „28. април”. Повеља „28. април” додељује се правном лицу или предузетнику, у две категорије (до 250 запослених и преко 250 запослених) - за посебан допринос и афирмацију безбедности и здравља на раду, кроз њихово законито, благовремено и превентивно поступање у примени утврђених мера. Плакета „28. април” додељује се физичким лицима, организацијама и удружењима за постигнуте резултате и заслуге у промоцији безбедности и здравља на раду. Похвалница „28. април” додељује се лицу за безбедност и здравље на раду, представнику запослених, Одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима који својим радом доприносе подизању свести код запослених о значају безбедности и здравља на раду. Признања се додељују на Дан безбедности и здравља на раду у Републици Србији 28. априла. Иницијативу за доделу признања Управи за безбедност и здравље на раду могу поднети правна и физичка лица, предузетници, организације запослених и послодаваца и друга удружења. Испуњеност услова за доделу признања испитује Управа за безбедност и здравље на раду уз учешће представника социјалних партнера, односно репрезентативних организација запослених и послодаваца, инспектора рада и других стручњака из области безбедности и здравља на раду. Предлог за доделу признања Управа за безбедност и здравље на раду доставља министру надлежном за рад. �Садржину и изглед националних признања прописује министар надлежан за рад.”. Члан 32. У члану 61. реч: „прописаним” замењује се речима: „утврђеним актом о процени ризика,”. Члан 33. У члану 62. став 1. речи: „високу стручну спрему” замењују се речима: „стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука”. Став 2. брише се. Члан 34. У члану 69. став 1. тачка 6) после речи: „пословe” додају се речи: „на радном месту”. У тачки 15) речи: „за обављање одређених послова на радном месту у радној околини или за употребу поједине опреме за рад” замењују се речима: „на радном месту са повећаним ризиком”. У тачки 19) речи: „ако за радове на изградњи или реконструкцији грађевинског објекта, односно промени технолошког процеса, које изводи дуже од седам дана” замењују се речима: „ако за радове на изградњи објекта у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима”. После тачке 19) додаје се тачка 19а), која гласи: „19а) ако одмах, од настанка, усмено и у писменој форми не пријави надлежној инспекцији рада извођење радова ради отклањања великих кварова или хаварија на објекту, који могу да угрозе функционисање техничко-технолошких система или обављање делатности (члан 18. став 5);”. Тачка 24) мења се и гласи: „24) ако запосленима да на коришћење опрему за рад и средства и опрему за личну заштиту на раду који нису усаглашени са прописаним техничким захтевима или није обезбедио упутство за њихову употребу и одржавање, као и ако није обезбедио упутства за безбедан рад по прописима о безбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду (члан 24);”. После тачке 24) додаје се тачка 24а), која гласи: „24а) ако запосленима да на коришћење опасне хемијске материје и друге хемијске материје за које је прописана обавеза израде и достављања безбедносног листа, а није учинио доступним безбедносни лист, или ако нису обезбеђене све мере које произлазе из садржаја безбедносног листа (члан 24а);”. После тачке 27) додаје се тачка 27а), која гласи: „27а) ако у делатностима грађевинарства, пољопривреде, шумарства и рибарства, рударства, прерађивачке индустрије, снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизације (осим трговине електричном енергијом и гасовитим горивима преко гасоводне мреже), снабдевања водом, управљања отпадним водама, контролисања процеса уклањања отпада и сличним активностима, као и у делатностима здравствене и социјалне заштите не одреди лице за безбедност и здравље на раду које испуњава услове прописане овим законом (члан 37а);”. У тачки 31) запета и речи: „односно обољење запосленог у вези са радом” бришу се. После тачке 31) додаје се тачка 31а), која гласи: �„31а) ако не достави запосленом који је претрпео повреду, односно код кога је утврђено професионално обољење и организацијама надлежним за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање извештај о повреди на раду и професионалном обољењу који се догоде на радном месту (члан 51. став 1);”. Члан 35. У члану 70. став 1. тачка 3) речи: „и запосленом са смањеном радном способношћу” замењују се речима: „особама са инвалидитетом и професионално оболелим”. У тачки 4) после речи: „ако” додају се речи: „што је могуће пре”. У тачки 6) после речи: „добила” додају се речи: „упутства да престану да раде и/или одмах напусте радно место и оду на безбедно место,”. У тачки 11) речи: „спровођење безбедности и здравља на раду” замењују се речима: „безбедност и здравље на раду, да предлажу и буду консултовани”. У тачки 12) после речи: „предлозима” додају се речи: „мера заштите и превентивних мера”. Члан 36. У члану 75. тачка 1) после речи: „рукује” додају се запета и речи: „ако самовољно искључује, мења или уклања безбедносне уређаје на средствима за рад”. Члан 37. У члану 78. тачка 3) брише се. Члан 38. У члану 79. тач. 1), 3), 10) и 14) бришу се. Члан 39. У члану 4. тач. 18), 20) и 21), члану 15. став 1. тачка 7), ст. 2. и 3, члану 40. став 1. тачка 5), члану 49. став 1. тачка 7), члану 55. тачка 2), члану 56. став 2, члану 57. тачка 2), члану 69. став 1. тачка 11) и члану 73. став 1. тач. 1) и 3) речи: „испитивања опреме” у одређеном падежу замењују се речима: „провера опреме” у одговарајућем падежу. Члан 40. Подзаконски акти из чл. 3, 5. и 31. (нови члан 60а) овог закона биће донети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, а подзаконски акти из члана 18. овог закона биће донети у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. Стручни испит, положен пре ступања на снагу овог закона, остаје да важи. Лице које се 1. децембра 2017. године затекне да обавља послове безбедности и здравља на раду, а не испуњава услове утврђене у члану 17. овог закона, може да настави да обавља те послове до испуњења услова утврђених овим законом, а најдуже пет година, осим лица које их је обављало до дана почетка примене члана 17. и којем је до испуњења услова за престанак радног односа са правом на старосну пензију преостало највише пет година. Правна лица и предузетници којима су издате лиценце из члана 55. тач. 1) и 2) Закона о безбедности и здрављу на раду, ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. Правна лица и предузетници којима је лиценца издата пре пет и више година дужни су да захтев за обнављање лиценце у складу са овим законом поднесу без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, а правна лица и предузетници код којих од издавања лиценце није протекло пет година дужни су да захтев за обнављање лиценце у складу са овим законом поднесу најкасније 30 дана пре него што се напуни пет година од дана издавања лиценце. �Члан 41. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим члана 17. који се примењује од 1. децембра 2017. године. � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Закони Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Zakoni Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Закони Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu_Izmena 1 Subject The topic of the resource закон безбедност на раду здравље на раду радна околина повреде на раду професионална обољења обољења у вези са радом Description An account of the resource Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду Source A related resource from which the described resource is derived http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2256-15.pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 91/15 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015-11-03 Relation A related resource AT-42695-0005 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0006 безбедност на раду допуна закона закон здравље на раду измена закона обољења у вези са радом повреде на раду професионална обољења радна околина