["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5&sort_field=Dublin+Core%2CCreator&sort_dir=a&output=omeka-json","accessDate":"2020-10-20T02:32:15+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","1"]]],["item",{"itemId":"581","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"751"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_pregledu_teh_dokumentacije/Pravilnik_o_pregledu_teh_dokumentacije.1.pdf"],["authentication","52b6dd1ae0873da71ec1ea68eb273120"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16886"},["text","Правилник\nо условима за вршење прегледа техничке\nдокументације, прегледа и испитивања оруђа за\nрад, опасних материја, инсталација и радне\nсредине, средстава и опреме личне заштите и\nоспособљавање радника за безбедан рад\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 13/2000.\nЧлан 1.\nОвим правилником уређују се ближи услови које, у смислу прописа о заштити на раду,\nтреба да испуњавају предузећа овлашћена за вршење прегледа и испитивања, и то:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nтехнике документације са прилогом о заштити на раду,\nоруђа за рад на механизовани погон,\nпрописаних оруђа за рад,\nелектричних и громобранских инсталација, инсталација флуида, као и\nпротивексплозијско заштићених електричних уређаја и инсталација,\n5) радних просторија и радних места на којима се при процесу рада појављују\nхемијске, физичке и биолошке штетности,\n6) квалитета осветљења у радним просторијама и на радним местима,\n7) микроклиме у радним и помоћним просторијама у којима се обавља процес рада\nили се радници крећу при раду,\n8) опасних материја,\n9) средстава и опреме личне заштите,\n10) изолационих апарата за заштиту органа за дисање, и\n11) оспособљавање радника за безбедан рад.\nЧлан 2.\nПреглед техничке документације са прилогом о заштити на раду и давање мишљења на\nњихову усаглашеност са прописима о заштити на раду, техничким прописима и\nјугословенским стандардима којима се прописују мере или средства заштите на раду, у\nсмислу члана 28. Закона о заштити на раду (у даљем тексту: Закон), врши предузеће\nкоје има у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање\nпо једног радника високе стручне спреме, и то:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nдипломираног грађевинског инжењера,\nдипломираног машинског инжењера,\nдипломираног инжењера електротехнике,\nдипломираног инжењера технологије, и\nдипломираног инжењера заштите на раду.\n\nРадници из става 1. овог члана морају да имају најмање три године радног искуства у\nструци, а радници грађевинске, машинске, електротехничке и технолошке струке,\nморају да имају положен стручни испит, осим радника са научним звањем доктора наука\nкоји не морају да имају положен стручни испит.\nПреглед техничке документације из става 1. овог члана не врши предузеће које је\nизрадило техничку документацију.\n\n�Члан 3.\nПреглед и испитивање оруђа за рад на механизовани погон, у смислу чл. 16а и 18.\nЗакона, врши предузеће које има:\n1) методологију прегледа и испитивања уређених у складу са прописима о заштити\nна раду, техничким прописима и југословенским стандардима, којима су\nпрописане мере за безбедан рад радника;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по\nједног радника високе стручне спреме, и то:\n(1) дипломираног машинског инжењера,\n(2) дипломираног инжењера електротехнике,\n(3) дипломираног инжењера технологије, и\n(4) дипломираног инжењера заштите на раду;\n3) одговарајуће лабораторије, опрему и уређаје за испитивање, и то:\n(1) инструменте (микрометре, деформетре, угибомере, мерне мостове са\nтракама и сл.) за мерење продужних и попречних деформација, углова\nокретања и угиба носача и других елемената конструкција;\n(2) динамометре одговарајућих опсега од 20 до 500 килоњутна (механички,\nхидраулични или електронски);\n(3) мерне инструменте (електромеханичке или електронске) са аналогним\nили дигиталним показивањем измерених резултата (регулациони\nотпорници, извори напајања и др.) за мерење отпорности уземљивача и\nимпендансе петље квара, верификовање од Савезног завода за мере и\nдрагоцене метале;\n(4) мегаомметар за мерење отпорности изолације електричне инсталације\nса обезбеђеним једносмерним напоном (индуктор од 500 волти),\nверификован од Савезног завода за мере и драгоцене метале;\n(5) мерач отпорности са једносмерним напоном од 4 до 24 волта у сврху\nутврђивања непрекидности заштитног проводника и проводника за\nизједначавање потенцијала, инструмент за контролу галванске\nповезаности са уземљивачем као и постојања галванске везе између\nштићене металне масе и заштитног проводника, верификоване од\nСавезног завода за мере и драгоцене метале;\n(6) обртомер за мерење броја обртаја;\n(7) луксметар за више опсега и потребним филтерима;\n(8) струјна мерна клешта;\n(9) манометар (класе 0,6 до 1,5 са више опсега до 100 бара);\n(10) термометре (живини, контактни и др.);\n(11) мерач брзине струјања ваздуха (анемометар);\n(12) хигрометар;\n(13) мерач јачине електростатичког поља;\n(14) експлозиметар (за мерење концентрације запаљивих и експлозивних\nгасова у атмосфери);\n(15) клипну водену пумпу притиска до 50 бара;\n(16) боцу за азот под притиском;\n(17) универзално помично мерило;\n(18) двометар за мерење дужина;\n(19) (19) хронометар;\n(20) мерну траку за мерење дужине;\n(21) комору за проверу мерача експлозивних смеша или цевчице са\nдефинисаним садржајем и сл.;\n(22) мерне сонде и регулационе отпорнике;\n(23) баждарени мерач влажности за контролу уграђених мерача влажности;\n(24) плочу алуминијумску за мерење отпорности подова (троугластог облика)\nса додацима и димензијама према стандарду JUS N.B2.761;\n\n�(25)\n(26)\n(27)\n(28)\n(29)\n(30)\n(31)\n(32)\n(33)\n(34)\n(35)\n(36)\n(37)\n(38)\n(39)\n(40)\n(41)\n(42)\n(43)\n(44)\n(45)\n(46)\n(47)\n(48)\n(49)\n(50)\n(51)\n(52)\n(53)\n(54)\n(55)\n(56)\n\nприбор за узорковање штетних материја;\nапарат за тежинско одређивање прашине;\nапарат за бројчано одређивање прашине;\nаналитичку вагу;\nтехничку вагу;\nтермостат;\nвакуум сушницу;\nразна купатила;\nдигестор;\nпећ за жарење;\npH - метар са електродама по методологији;\nмагнетне мешалице;\nцентрифугу;\nлабораторијски фрижидер;\nUV/VIS - спектрофотометар;\nIR - спектрофотометар;\nгасни хроматограф;\nапарат за кондуктометријску и потенциометријску титрацију;\nаутоматске бирете, пипете (разне), пехари (разни) и друге\nлабораторијске посуде;\nкалибратор звука;\nпроменљиви појасни филтер;\nмерач вибрација;\nкалибратор акцелерометар;\nпреносни писач нивоа;\nиндустријске термометре (разне);\nактинометре;\nглобус термометре (разне);\nпсихрометре;\nкататермометре (разне);\nпирометре (разне);\nмерач зрачења са пратећим сондама за мерење густине радиоталасног\nи микроталасног зрачења;\nопрему за мерење јачине електричног и магнетног поља.\n\nРадници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног\nискуства на пословима прегледа и испитивања оруђа за рад на механизовани погон, а\nрадници машинске, електротехничке и технолошке струке, морају да имају и положен\nстручни испит, осим радника са научним звањем доктора наука који не морају да имају\nположен стручни испит.\nЧлан 4.\nПреглед и проверу исправности оруђа за рад и инсталација, у смислу члана 22. Закона\nи преглед и испитивање прописаних оруђа за рад, у смислу члана 23. Закона, врши\nпредузеће које има:\n1) методологију прегледа и испитивања уређених у складу са прописима о заштити\nна раду, техничким прописима и југословенским стандардима, којима су\nпрописане мере за безбедан рад радника;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по\nједног радника високе стручне спреме, и то:\n(1) дипломираног машинског инжењера,\n(2) дипломираног инжењера електротехнике,\n(3) дипломираног инжењера технологије и\n(4) дипломираног инжењера заштите на раду;\n3) одговарајућу опрему и уређаје за испитивање, и то:\n\n�(1)\n(2)\n(3)\n\n(4)\n(5)\n\n(6)\n(7)\n(8)\n(9)\n(10)\n(11)\n(12)\n(13)\n(14)\n(15)\n(16)\n(17)\n(18)\n(19)\n(20)\n\nинструменте (микрометре, деформетре, угибомере, мерне мостове са\nтракама и сл.) за мерење продужних и попречних деформација, углова\nокретања и угиба носача и других елемената конструкција;\nдинамометре одговарајућих опсега од 20 до 500 килоњутна (механички,\nхидраулични или електронски);\nмерне инструменте (електромеханичке или електронске) са аналогним\nили дигиталним показивањем измерених резултата (регулациони\nотпорници, извори напајања и др.), за мерење отпорности уземљивача\nи импендансе петље квара, верификоване од Савезног завода за мере\nи драгоцене метале;\nмегаомметар за мерење отпорности изолације електричне инсталације\nса обезбеђеним једносмерним напоном (индуктор од 500 волти),\nверификован од Савезног завода за мере и драгоцене метале;\nмерач отпорности са једносмерним напоном од 4 до 24 волта у сврху\nутврђивања непрекидности заштитног проводника и проводника за\nизједначавање потенцијала, инструмент за контролу галванске\nповезаности са уземљивачем (мерном струјом од најмање 15 ампера),\nкао и постојања галванске везе између штићене металне масе и\nзаштитног проводника, верификоване од Савезног завода за мере и\nдрагоцене метале;\nобртомер за мерење обртаја;\nлуксметар за више опсега и потребним филтерима;\nструјна мерна клешта;\nманометар (класе 0,6 до 1,5 са више опсега до 100 бара);\nтермометре (живини, контактни и др.);\nмерач брзине струјања ваздуха (анемометар);\nхигрометар;\nмерач јачине електростатичког поља;\nексплозиметар (за мерење концентрације запаљивих и експлозивних\nгасова у атмосфери);\nклипну водену пумпу притиска до 50 бара;\nбоцу за азот под притиском;\nуниверзално помично мерило;\nдвометар за мерење дужина;\nхронометар;\nмерну траку за мерење дужине.\n\nРадници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног\nискуства на пословима прегледа и испитивања оруђа за рад на механизовани погон, а\nрадници машинске, електротехничке и технолошке струке, морају да имају и положен\nстручни испит, осим радника са научним звањем доктора наука који не морају да имају\nположен стручни испит.\nЧлан 5.\nПреглед и испитивање нових, односно реконструисаних електричних и громобранских\nинсталација у смислу члана 24. став 1. Закона, врши предузеће које има:\n1) методологију прегледа и испитивања уређених у складу са прописима о заштити\nна раду, техничким прописима и југословенским стандардима, којима су\nпрописане мере за безбедан рад радника;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање\nједног радника високе стручне спреме електротехничке струке са најмање три\nгодине радног искуства у струци и положеним стручним испитом, осим радника\nса научним звањем доктора наука који не морају да имају положен стручни испит;\n3) одговарајућу опрему и уређаје за испитивање, и то:\n\n�(1) мерне инструменте (електромеханичке или електронске) са аналогним\nили дигиталним показивањем измерених резултата (регулациони\nотпорници, извори напајања и др.) за мерење отпорности уземљивача и\nимпендансе петље квара, верификоване од Савезног завода за мере и\nдрагоцене метале;\n(2) мегаомметар за мерење отпорности изолације електричне инсталације са\nобезбеђеним једносмерним напоном (индуктор од 500 волти)\nверификовани од Савезног завода за мере и драгоцене метале;\n(3) мерач отпорности са једносмерним напоном од 4 до 24 волта у сврху\nутврђивања непрекидности заштитног проводника и проводника за\nизједначавање потенцијала, инструмент за контролу галванске\nповезаности са уземљивачем (мерном струјом од најмање 15 ампера),\nкао и постојања галванске везе између штићене металне масе и\nзаштитног проводника, верификоване од Савезног завода за мере и\nдрагоцене метале.\n(4) струјна мерна клешта.\nЧлан 6.\nПрегледе и испитивања противексплозијско заштићених уређаја и електричних\nинсталација, у смислу члана 24. став 2. Закона, врши предузеће које има:\n1) методологију прегледа и испитивања уређених у складу са прописима о заштити\nна раду, техничким прописима и југословенским стандардима којима су\nпрописане мере за безбедан рад радника;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање\nједног радника високе стручне спреме електротехничке струке са најмање три\nгодине радног искуства на пословима испитивања и одржавања\nпротивексплозијско заштићених уређаја и електричних инсталација и положеним\nстручним испитом, осим радника са научним звањем доктора наука који не морају\nда имају положен стручни испит;\n3) одговарајућу лабораторију са опремом за испитивање, и то:\n(1) мерне инструменте (електромеханичке или електронске) са аналогним\nили дигиталним показивањем измерених резултата (регулациони\nотпорници, извор напајања и др.), за мерење отпорности уземљивача и\nимпендансе петље квара, верификоване од Савезног завода за мере и\nдрагоцене метале;\n(2) мегаомметар за мерење отпорности изолације електричне инсталације\nса обезбеђеним једносмерним напоном (индуктор од 500 волти),\nверификовани од Савезног завода за мере и драгоцене метале;\n(3) мерач отпорности са једносмерним напоном од 4 до 24 волта у сврху\nутврђивања непрекидности заштитног проводника и проводника за\nизједначавање потенцијала, инструмент за контролу галванске\nповезаности са уземљивачем (мерном струјом од најмање 15 ампера),\nкао и постојања галванске везе између штићене металне масе и\nзаштитног проводника, верификоване од Савезног завода за мере и\nдрагоцене метале;\n(4) струјна мерна клешта;\n(5) термометре (живини, контактни и др.);\n(6) мерач јачине електростатичког поља;\n(7) експлозиметар (за мерење концентрације запаљивих и експлозивних\nгасова у атмосфери);\n(8) мерну траку за мерење дужине;\n(9) комору за проверу мерача експлозивних смешта или цевчице са\nдефинисаним садржајем и сл.;\n(10) мерне сонде и регулационе отпорнике;\n\n�(11) баждарени мерач влажности за контролу уграђених мерача влажности;\n(12) плочу алуминијумску за мерење отпорности подова (троугластог облика)\nса додацима и димензијама према стандарду JUS N.B2.761.\nЧлан 7.\nИспитивање хемијских штетности на радном месту и у радној просторији, у смислу\nчлана 25. став 2. тачка 1. Закона, врши предузеће које има:\n1) методологију испитивања хемијских штетности квалитативном и квантитативном\nанализом, у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и\nјугословенским стандардима;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, осим лекара\nспецијалисте медицине рада и лекара специјалисте хигијене који могу бити\nангажовани са једном трећином пуног радног времена, најмање по једног\nрадника високе стручне спреме, и то:\n(1) дипломираног инжењера технологије или дипломираног хемичара или\nдипломираног физикохемичара, као и специјалисту токсиколошке хемије\nили дипломираног фармацеута;\n(2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене и\n(3) дипломираног инжењера заштите на раду;\n3) одговарајуће лабораторије са опремом и уређајима према методологији из тачке\n1. овог члана, и то:\n(1) прибор за тренутно и континуално узорковање штетних материја;\n(2) апарат за тежинско одређивање прашине;\n(3) апарат за бројчано одређивање прашине;\n(4) аналитичку вагу;\n(5) техничку вагу;\n(6) термостат;\n(7) вакуум сушницу;\n(8) апарат за производњу дестиловане воде;\n(9) разна купатила;\n(10) дигестор;\n(11) пећ за жарење;\n(12) pH - метар са електродама по методологији;\n(13) магнетне мешалице;\n(14) центрифугу;\n(15) лабораторијски фрижидер;\n(16) UV/VIS - спектрофотометар;\n(17) IR - спектрофотометар;\n(18) гасни хроматограф;\n(19) апарат за кондуктометријску и потенциометријску титрацију;\n(20) атомски апсорпциони спектрофотометар;\n(21) аутоматске бирете, пипете (разне), пехари (разни) и друге\nлабораторијске посуде;\n(22) друге уређаје и апарате према методологији;\n(23) мерну траку за мерење дужине.\nРадници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног\nискуства на пословима испитивања хемијских штетности.\nЧлан 8.\nИспитивање у радној просторији и на радном месту, где се у процесу рада јављају\nфизичке штетности (бука и вибрације), у смислу члана 25. став 2. тачка 2. Закона, врши\nпредузеће које има:\n\n�1) методологију испитивања буке и вибрација, у складу са прописима о заштити на\nраду, техничким прописима и југословенским стандардима, којима су утврђени\nпринципи испитивања;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по\nједног радника високе стручне спреме, и то:\n(1) дипломираног машинског инжењера или дипломираног инжењера\nелектротехнике или дипломираног физичара, и\n(2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене\nили дипломираног инжењера заштите на раду;\n3) одговарајућу опрему и инструменте чије су карактеристике у складу са\nјугословенским стандардима, и то:\n(1) за мерење буке А пондерисаног нивоа прецизним мерачем нивоа звука са\n1/3 октавним филтером, верификованим од Савезног завода за мере и\nдрагоцене метале;\n(2) за мерење еквивалентног нивоа буке или нивоа изложености буци\nаутоматским инструментом којим се непосредно добија еквивалентни\nниво, односно ниво изложености буци, или одговарајућим инструментима\n(мерач нивоа звука, магнетофон, писач и сл.), верификованим од\nСавезног завода за мере и драгоцене метале;\n(3) калибратор звука;\n(4) променљиви појасни филтер;\n(5) мерач вибрација;\n(6) калибратор акцелерометар;\n(7) преносни писач нивоа.\nРадници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног\nискуства на пословима испитивања физичких штетности.\nЧлан 9.\nИспитивање у радној просторији и на радном месту на којима се при процесу рада\nпојављују штетна зрачења (осим јонизујућих), у смислу члана 25. став 2. тачка 2. Закона,\nврши предузеће које има:\n1) методологију испитивања и мерења присутности зрачења по врстама у складу\nса прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским\nстандардима, којима су утврђени принципи испитивања и мерења;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по\nједног радника високе стручне спреме, и то:\n(1) дипломираног машинског инжењера или дипломираног инжењера\nелектротехнике или дипломираног физичара или дипломираног\nфизикохемичара, и\n(2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене\nили дипломираног инжењера заштите на раду;\n3) одговарајућу опрему и инструменте, и то:\n(1) индустријске термометре (разне);\n(2) актинометре;\n(3) глобус термометре (разне);\n(4) психрометре;\n(5) кататермометре (разне);\n(6) пирометре (разне);\n(7) инструмент за мерење континуалног ласерског зрачења са\nодговарајућим сондама;\n(8) инструмент за мерење импулсног ласерског зрачења са одговарајућим\nсондама;\n(9) инструмент за мерење интензитета ултраљубичастог (ултравиолетног)\nзрачења;\n\n�(10) мерач зрачења са пратећим сондама за мерење густине снаге зрачења;\n(11) опрему за мерење јачине електричног поља и магнетног поља.\nРадници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног\nискуства на пословима испитивања штетних зрачења.\nЧлан 10.\nИспитивање у радној просторији и на радном месту на којима се при процесу рада\nјављају биолошке штетности, у смислу члана 25. став 2. тачка 4. Закона, врши\nпредузеће које има:\n1) методологију испитивања присутности биолошких штетности квантитативном и\nквалитативном анализом узорака присутности биолошких штетности;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по\nједног радника високе стручне спреме, са најмање три године радног искуства на\nпословима испитивања, и то:\n(1) дипломираног биолога или дипломираног микробиолога или\nдипломираног биохемичара и\n(2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене;\n3) одговарајуће лабораторије са опремом и инструментима за испитивање и\nанализу, и то:\n(1) SAS инструмент за микробиолошко испитивање ( Surface Air Sistem );\n(2) микроскоп;\n(3) комора за стерилан рад;\n(4) еза (платинска игла за расејавање бактерија);\n(5) аутоклав;\n(6) суви стерилизатор;\n(7) петријеве шоље;\n(8) мензуре;\n(9) хранљиве подлоге;\n(10) епрувете.\nЧлан 11.\nИспитивање квалитета осветљења у радној просторији и на радном месту у зависности\nод врсте послова у смислу члана 25. став 2. тачка 3. Закона, врши предузеће које има:\n1) методологију испитивања и мерења квалитета осветљења у радним\nпросторијама и на радним местима, у зависности од врсте послова које обавља\nрадник, у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и\nјугословенским стандардима;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање\nједног радника високе стручне спреме електротехничке струке или дипломираног\nфизичара;\n3) одговарајућу опрему и инструменте и то:\n(1) луксметар са више опсега и одговарајућим филтерима;\n(2) преносни волтметар за контролу напона електричне инсталације у\nпоступку мерења осветљености;\n(3) мерну траку за мерење дужине; (4) двометар за мерење дужине.\nРадници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног\nискуства у струци.\nЧлан 12.\nИспитивање микроклиме у радној и помоћној просторији, у смислу члана 25. ст. 3, 4. и\n5. Закона, у којима се обавља процес рада или се радник креће при раду, врши\nпредузеће које има:\n\n�1) методологију\nиспитивања\nмикроклиме\nи\nодређивања\nквалитета\nмикроклиматских параметара у складу са прописима о заштити на раду,\nтехничким прописима и југословенским стандардима којима су прописани\nпоступци испитивања;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по\nједног радника високе стручне спреме са најмање три године радног искуства у\nструци, и то:\n(1) дипломираног физикохемичара или дипломираног физичара или\nдипломираног машинског инжењера, и\n(2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене\nили дипломираног инжењера заштите на раду;\n3) одговарајућу опрему и инструменте, и то:\n(1) Асманов психрометар;\n(2) термометре (разне);\n(3) хигрометар;\n(4) анемометар;\n(5) кататермометре (разне);\n(6) хронометар.\nЧлан 13.\nИспитивања опасних материја, у смислу чл. 16а и 18. Закона, врши предузеће које има:\n1) методологију вршења хемијске анализе, у складу са научним принципима, а у\nциљу дефинисања прописаних идентификационих података и израде упутстава\nу смислу члана 16. Закона;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по\nједног радника високе стручне спреме са најмање три године радног искуства на\nпословима испитивања опасних материја, и то:\n(1) дипломираног инжењера технологије;\n(2) дипломираног хемичара;\n(3) дипломираног физикохемичара, и\n(4) лекара специјалисту медицине рада;\n3) одговарајуће лабораторије са опремом и уређајима према методологији из тачке\n1) овог члана, и то:\n(1) прибор за узорковање штетних материја;\n(2) апарат за тежинско одређивање прашине;\n(3) апарат за бројчано одређивање прашине;\n(4) аналитичку вагу;\n(5) техничку вагу;\n(6) термостат;\n(7) вакуум сушницу;\n(8) апарат за производњу дестиловане воде;\n(9) разна купатила;\n(10) дигестор;\n(11) пећ за жарење;\n(12) pH - метар са електродама по методологији;\n(13) магнетне мешалице;\n(14) центрифугу;\n(15) лабораторијски фрижидер;\n(16) UV/VIS - спектрофотометар;\n(17) IR - спектрофотометар;\n(18) гасни хроматограф;\n(19) апарат за кондуктометријску и потенциометријску титрацију;\n(20) атомски апсорпциони спектрофотометар;\n\n�(21) аутоматске бирете, пипете (разне), пехаре\nлабораторијске посуде;\n(22) други уређаји и апарати према методологији;\n(23) апарат за NMR -спектроскопију;\n(24) масени спектрометар.\n\n(разне),\n\nи\n\nдруге\n\nЧлан 14.\nПреглед и испитивање средстава и опреме заштите, у смислу чл. 16а и 18. Закона, врши\nпредузеће које има:\n1) методологију прегледа и испитивања средстава и опреме личне заштите\nуређених у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и\nјугословенским стандардима, којом су утврђени принципи испитивања и мерења;\n2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по\nједног радника високе стручне спреме, и то:\n(1) дипломираног инжењера технологије,\n(2) дипломираног машинског инжењера,\n(3) дипломираног инжењера електротехнике, и\n(4) лекара специјалисту медицине рада или дипломираног инжењера\nзаштите на раду;\n3) одговарајућу опрему и уређаје за испитивање средстава и опреме личне\nзаштите.\nРадници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног\nискуства у струци.\nЧлан 15.\nПреглед и испитивање изолационих апарата за заштиту органа за дисање, у смислу\nчлана 25а Закона, врши предузеће које има:\n1) методологију прегледа и испитивања изолационих апарата уређених у складу са\nпрописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским\nстандардима, којом су утврђени принципи испитивања и мерења;\n2) у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, најмање\nједног радника високе стручне спреме машинске струке;\n3) одговарајућу опрему и уређаје, и то:\n(1) универзални контролни прибор (за испитивање дозира и за мерење\nдозирања, мерење притиска и контролу херметичности);\n(2) прибор за блокирање вентила надпритиска;\n(3) адаптере за прикључивање контролних инструмената на апарат који се\nиспитује;\n(4) вагу мерног опсега до 5 кг.\nРадници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног\nискуства у струци.\nЧлан 16.\nОспособљавање радника за безбедан рад, у смислу члана 41. Закона, за потребе\nтрећих лица, врши предузеће које има:\n1) методологију извођања обуке, односно оспособљавања радника за безбедан\nрад;\n2) у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, најмање по\nједног радника високе стручне спреме, и то:\n(1) дипломираног правника,\n(2) дипломираног инжењера грађевинарства,\n(3) дипломираног инжењера машинства,\n\n�(4) дипломираног инжењера електротехнике,\n(5) дипломираног инжењера технологије,\n(6) лекара специјалисту медицине рада,\n(7) дипломираног инжењера заштите на раду,\n(8) дипломираног инжењера пољопривреде, и\n(9) дипломираног инжењера шумарства;\n3) одговарајућу опрему и учила за извођење обуке.\nЧлан 17.\nЗахтев за вршење прегледа и испитивање и оспособљавање радника за безбедан рад\nи доказе о испуњености услова из чл. 2. до 16. овог правилника, предузеће подноси\nминистарству надлежном за послове рада.\nЧлан 18.\nОвлашћено предузеће по сваком извршеном прегледу и испитивању и оспособљавању\nрадника за безбедан рад, уз стручни налаз, који потписују директор и радник тог\nпредузећа овлашћен за спровођење испитивања и оверавање стручног налаза,\nприлаже и оверену копију решења министарства надлежног за послове рада о давању\nовлашћења за вршење прегледа и испитивања и оспособљавања радника за безбедан\nрад, предузећу коме се доставља стручни налаз.\nЧлан 19.\nОвлашћеном предузећу, које престане да испуњава услове прописане овим\nправилником, односно не врши преглед и испитивање и оспособљавање радника за\nбезбедан рад у складу са Законом, одузима се овлашћење за вршење прегледа и\nиспитивања и оспособљавања радника за безбедан рад.\nПредузеће коме је одузето овлашћење у смислу става 1. овог члана, може поднети\nнових захтев по истеку рока од две године од дана правоснажности решења о\nодузимању овлашћења.\nЧлан 20.\nДаном почетка примене овог правилника, престаје да важи Правилник о условима за\nвршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад,\nопасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и\nоспособљавање радника за безбедан рад (\"Службени гласник РС\", број 7/99).\nЧлан 21.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11010"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11011"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11012"},["text","Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11013"},["text","Pravilnik o pregledu teh dokumentacije"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11014"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11015"},["text","преглед"]],["elementText",{"elementTextId":"11016"},["text","техничка документација"]],["elementText",{"elementTextId":"11017"},["text","оруђе за рад"]],["elementText",{"elementTextId":"11018"},["text","опасне материје"]],["elementText",{"elementTextId":"11019"},["text","инсталације"]],["elementText",{"elementTextId":"11020"},["text","радна средина"]],["elementText",{"elementTextId":"11021"},["text","средства личне заштите"]],["elementText",{"elementTextId":"11022"},["text","опрема личне заштите"]],["elementText",{"elementTextId":"11023"},["text","безбедност на раду"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11024"},["text","Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11026"},["text","Службени гласник РС, бр. 13/2000"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11027"},["text","2000"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11028"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11029"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11030"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11031"},["text","AT-42695-0047"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16620"},["text","http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/04_Pravilnik_o_pregledu_tehnicke_dokumentacije.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"163"},["name","инсталације"]],["tag",{"tagId":"162"},["name","опасне материје"]],["tag",{"tagId":"166"},["name","опрема личне заштите"]],["tag",{"tagId":"161"},["name","оруђе за рад"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"153"},["name","преглед"]],["tag",{"tagId":"164"},["name","радна средина"]],["tag",{"tagId":"165"},["name","средства личне заштите"]],["tag",{"tagId":"160"},["name","техничка документација"]]]]]