1 500 1 http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_pregledu_teh_dokumentacije/Pravilnik_o_pregledu_teh_dokumentacije.1.pdf 52b6dd1ae0873da71ec1ea68eb273120 PDF Text Text Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 13/2000. Члан 1. Овим правилником уређују се ближи услови које, у смислу прописа о заштити на раду, треба да испуњавају предузећа овлашћена за вршење прегледа и испитивања, и то: 1) 2) 3) 4) технике документације са прилогом о заштити на раду, оруђа за рад на механизовани погон, прописаних оруђа за рад, електричних и громобранских инсталација, инсталација флуида, као и противексплозијско заштићених електричних уређаја и инсталација, 5) радних просторија и радних места на којима се при процесу рада појављују хемијске, физичке и биолошке штетности, 6) квалитета осветљења у радним просторијама и на радним местима, 7) микроклиме у радним и помоћним просторијама у којима се обавља процес рада или се радници крећу при раду, 8) опасних материја, 9) средстава и опреме личне заштите, 10) изолационих апарата за заштиту органа за дисање, и 11) оспособљавање радника за безбедан рад. Члан 2. Преглед техничке документације са прилогом о заштити на раду и давање мишљења на њихову усаглашеност са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима којима се прописују мере или средства заштите на раду, у смислу члана 28. Закона о заштити на раду (у даљем тексту: Закон), врши предузеће које има у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по једног радника високе стручне спреме, и то: 1) 2) 3) 4) 5) дипломираног грађевинског инжењера, дипломираног машинског инжењера, дипломираног инжењера електротехнике, дипломираног инжењера технологије, и дипломираног инжењера заштите на раду. Радници из става 1. овог члана морају да имају најмање три године радног искуства у струци, а радници грађевинске, машинске, електротехничке и технолошке струке, морају да имају положен стручни испит, осим радника са научним звањем доктора наука који не морају да имају положен стручни испит. Преглед техничке документације из става 1. овог члана не врши предузеће које је израдило техничку документацију. �Члан 3. Преглед и испитивање оруђа за рад на механизовани погон, у смислу чл. 16а и 18. Закона, врши предузеће које има: 1) методологију прегледа и испитивања уређених у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима, којима су прописане мере за безбедан рад радника; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по једног радника високе стручне спреме, и то: (1) дипломираног машинског инжењера, (2) дипломираног инжењера електротехнике, (3) дипломираног инжењера технологије, и (4) дипломираног инжењера заштите на раду; 3) одговарајуће лабораторије, опрему и уређаје за испитивање, и то: (1) инструменте (микрометре, деформетре, угибомере, мерне мостове са тракама и сл.) за мерење продужних и попречних деформација, углова окретања и угиба носача и других елемената конструкција; (2) динамометре одговарајућих опсега од 20 до 500 килоњутна (механички, хидраулични или електронски); (3) мерне инструменте (електромеханичке или електронске) са аналогним или дигиталним показивањем измерених резултата (регулациони отпорници, извори напајања и др.) за мерење отпорности уземљивача и импендансе петље квара, верификовање од Савезног завода за мере и драгоцене метале; (4) мегаомметар за мерење отпорности изолације електричне инсталације са обезбеђеним једносмерним напоном (индуктор од 500 волти), верификован од Савезног завода за мере и драгоцене метале; (5) мерач отпорности са једносмерним напоном од 4 до 24 волта у сврху утврђивања непрекидности заштитног проводника и проводника за изједначавање потенцијала, инструмент за контролу галванске повезаности са уземљивачем као и постојања галванске везе између штићене металне масе и заштитног проводника, верификоване од Савезног завода за мере и драгоцене метале; (6) обртомер за мерење броја обртаја; (7) луксметар за више опсега и потребним филтерима; (8) струјна мерна клешта; (9) манометар (класе 0,6 до 1,5 са више опсега до 100 бара); (10) термометре (живини, контактни и др.); (11) мерач брзине струјања ваздуха (анемометар); (12) хигрометар; (13) мерач јачине електростатичког поља; (14) експлозиметар (за мерење концентрације запаљивих и експлозивних гасова у атмосфери); (15) клипну водену пумпу притиска до 50 бара; (16) боцу за азот под притиском; (17) универзално помично мерило; (18) двометар за мерење дужина; (19) (19) хронометар; (20) мерну траку за мерење дужине; (21) комору за проверу мерача експлозивних смеша или цевчице са дефинисаним садржајем и сл.; (22) мерне сонде и регулационе отпорнике; (23) баждарени мерач влажности за контролу уграђених мерача влажности; (24) плочу алуминијумску за мерење отпорности подова (троугластог облика) са додацима и димензијама према стандарду JUS N.B2.761; �(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) прибор за узорковање штетних материја; апарат за тежинско одређивање прашине; апарат за бројчано одређивање прашине; аналитичку вагу; техничку вагу; термостат; вакуум сушницу; разна купатила; дигестор; пећ за жарење; pH - метар са електродама по методологији; магнетне мешалице; центрифугу; лабораторијски фрижидер; UV/VIS - спектрофотометар; IR - спектрофотометар; гасни хроматограф; апарат за кондуктометријску и потенциометријску титрацију; аутоматске бирете, пипете (разне), пехари (разни) и друге лабораторијске посуде; калибратор звука; променљиви појасни филтер; мерач вибрација; калибратор акцелерометар; преносни писач нивоа; индустријске термометре (разне); актинометре; глобус термометре (разне); психрометре; кататермометре (разне); пирометре (разне); мерач зрачења са пратећим сондама за мерење густине радиоталасног и микроталасног зрачења; опрему за мерење јачине електричног и магнетног поља. Радници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства на пословима прегледа и испитивања оруђа за рад на механизовани погон, а радници машинске, електротехничке и технолошке струке, морају да имају и положен стручни испит, осим радника са научним звањем доктора наука који не морају да имају положен стручни испит. Члан 4. Преглед и проверу исправности оруђа за рад и инсталација, у смислу члана 22. Закона и преглед и испитивање прописаних оруђа за рад, у смислу члана 23. Закона, врши предузеће које има: 1) методологију прегледа и испитивања уређених у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима, којима су прописане мере за безбедан рад радника; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по једног радника високе стручне спреме, и то: (1) дипломираног машинског инжењера, (2) дипломираног инжењера електротехнике, (3) дипломираног инжењера технологије и (4) дипломираног инжењера заштите на раду; 3) одговарајућу опрему и уређаје за испитивање, и то: �(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) инструменте (микрометре, деформетре, угибомере, мерне мостове са тракама и сл.) за мерење продужних и попречних деформација, углова окретања и угиба носача и других елемената конструкција; динамометре одговарајућих опсега од 20 до 500 килоњутна (механички, хидраулични или електронски); мерне инструменте (електромеханичке или електронске) са аналогним или дигиталним показивањем измерених резултата (регулациони отпорници, извори напајања и др.), за мерење отпорности уземљивача и импендансе петље квара, верификоване од Савезног завода за мере и драгоцене метале; мегаомметар за мерење отпорности изолације електричне инсталације са обезбеђеним једносмерним напоном (индуктор од 500 волти), верификован од Савезног завода за мере и драгоцене метале; мерач отпорности са једносмерним напоном од 4 до 24 волта у сврху утврђивања непрекидности заштитног проводника и проводника за изједначавање потенцијала, инструмент за контролу галванске повезаности са уземљивачем (мерном струјом од најмање 15 ампера), као и постојања галванске везе између штићене металне масе и заштитног проводника, верификоване од Савезног завода за мере и драгоцене метале; обртомер за мерење обртаја; луксметар за више опсега и потребним филтерима; струјна мерна клешта; манометар (класе 0,6 до 1,5 са више опсега до 100 бара); термометре (живини, контактни и др.); мерач брзине струјања ваздуха (анемометар); хигрометар; мерач јачине електростатичког поља; експлозиметар (за мерење концентрације запаљивих и експлозивних гасова у атмосфери); клипну водену пумпу притиска до 50 бара; боцу за азот под притиском; универзално помично мерило; двометар за мерење дужина; хронометар; мерну траку за мерење дужине. Радници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства на пословима прегледа и испитивања оруђа за рад на механизовани погон, а радници машинске, електротехничке и технолошке струке, морају да имају и положен стручни испит, осим радника са научним звањем доктора наука који не морају да имају положен стручни испит. Члан 5. Преглед и испитивање нових, односно реконструисаних електричних и громобранских инсталација у смислу члана 24. став 1. Закона, врши предузеће које има: 1) методологију прегледа и испитивања уређених у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима, којима су прописане мере за безбедан рад радника; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање једног радника високе стручне спреме електротехничке струке са најмање три године радног искуства у струци и положеним стручним испитом, осим радника са научним звањем доктора наука који не морају да имају положен стручни испит; 3) одговарајућу опрему и уређаје за испитивање, и то: �(1) мерне инструменте (електромеханичке или електронске) са аналогним или дигиталним показивањем измерених резултата (регулациони отпорници, извори напајања и др.) за мерење отпорности уземљивача и импендансе петље квара, верификоване од Савезног завода за мере и драгоцене метале; (2) мегаомметар за мерење отпорности изолације електричне инсталације са обезбеђеним једносмерним напоном (индуктор од 500 волти) верификовани од Савезног завода за мере и драгоцене метале; (3) мерач отпорности са једносмерним напоном од 4 до 24 волта у сврху утврђивања непрекидности заштитног проводника и проводника за изједначавање потенцијала, инструмент за контролу галванске повезаности са уземљивачем (мерном струјом од најмање 15 ампера), као и постојања галванске везе између штићене металне масе и заштитног проводника, верификоване од Савезног завода за мере и драгоцене метале. (4) струјна мерна клешта. Члан 6. Прегледе и испитивања противексплозијско заштићених уређаја и електричних инсталација, у смислу члана 24. став 2. Закона, врши предузеће које има: 1) методологију прегледа и испитивања уређених у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима којима су прописане мере за безбедан рад радника; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање једног радника високе стручне спреме електротехничке струке са најмање три године радног искуства на пословима испитивања и одржавања противексплозијско заштићених уређаја и електричних инсталација и положеним стручним испитом, осим радника са научним звањем доктора наука који не морају да имају положен стручни испит; 3) одговарајућу лабораторију са опремом за испитивање, и то: (1) мерне инструменте (електромеханичке или електронске) са аналогним или дигиталним показивањем измерених резултата (регулациони отпорници, извор напајања и др.), за мерење отпорности уземљивача и импендансе петље квара, верификоване од Савезног завода за мере и драгоцене метале; (2) мегаомметар за мерење отпорности изолације електричне инсталације са обезбеђеним једносмерним напоном (индуктор од 500 волти), верификовани од Савезног завода за мере и драгоцене метале; (3) мерач отпорности са једносмерним напоном од 4 до 24 волта у сврху утврђивања непрекидности заштитног проводника и проводника за изједначавање потенцијала, инструмент за контролу галванске повезаности са уземљивачем (мерном струјом од најмање 15 ампера), као и постојања галванске везе између штићене металне масе и заштитног проводника, верификоване од Савезног завода за мере и драгоцене метале; (4) струјна мерна клешта; (5) термометре (живини, контактни и др.); (6) мерач јачине електростатичког поља; (7) експлозиметар (за мерење концентрације запаљивих и експлозивних гасова у атмосфери); (8) мерну траку за мерење дужине; (9) комору за проверу мерача експлозивних смешта или цевчице са дефинисаним садржајем и сл.; (10) мерне сонде и регулационе отпорнике; �(11) баждарени мерач влажности за контролу уграђених мерача влажности; (12) плочу алуминијумску за мерење отпорности подова (троугластог облика) са додацима и димензијама према стандарду JUS N.B2.761. Члан 7. Испитивање хемијских штетности на радном месту и у радној просторији, у смислу члана 25. став 2. тачка 1. Закона, врши предузеће које има: 1) методологију испитивања хемијских штетности квалитативном и квантитативном анализом, у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, осим лекара специјалисте медицине рада и лекара специјалисте хигијене који могу бити ангажовани са једном трећином пуног радног времена, најмање по једног радника високе стручне спреме, и то: (1) дипломираног инжењера технологије или дипломираног хемичара или дипломираног физикохемичара, као и специјалисту токсиколошке хемије или дипломираног фармацеута; (2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене и (3) дипломираног инжењера заштите на раду; 3) одговарајуће лабораторије са опремом и уређајима према методологији из тачке 1. овог члана, и то: (1) прибор за тренутно и континуално узорковање штетних материја; (2) апарат за тежинско одређивање прашине; (3) апарат за бројчано одређивање прашине; (4) аналитичку вагу; (5) техничку вагу; (6) термостат; (7) вакуум сушницу; (8) апарат за производњу дестиловане воде; (9) разна купатила; (10) дигестор; (11) пећ за жарење; (12) pH - метар са електродама по методологији; (13) магнетне мешалице; (14) центрифугу; (15) лабораторијски фрижидер; (16) UV/VIS - спектрофотометар; (17) IR - спектрофотометар; (18) гасни хроматограф; (19) апарат за кондуктометријску и потенциометријску титрацију; (20) атомски апсорпциони спектрофотометар; (21) аутоматске бирете, пипете (разне), пехари (разни) и друге лабораторијске посуде; (22) друге уређаје и апарате према методологији; (23) мерну траку за мерење дужине. Радници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства на пословима испитивања хемијских штетности. Члан 8. Испитивање у радној просторији и на радном месту, где се у процесу рада јављају физичке штетности (бука и вибрације), у смислу члана 25. став 2. тачка 2. Закона, врши предузеће које има: �1) методологију испитивања буке и вибрација, у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима, којима су утврђени принципи испитивања; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по једног радника високе стручне спреме, и то: (1) дипломираног машинског инжењера или дипломираног инжењера електротехнике или дипломираног физичара, и (2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене или дипломираног инжењера заштите на раду; 3) одговарајућу опрему и инструменте чије су карактеристике у складу са југословенским стандардима, и то: (1) за мерење буке А пондерисаног нивоа прецизним мерачем нивоа звука са 1/3 октавним филтером, верификованим од Савезног завода за мере и драгоцене метале; (2) за мерење еквивалентног нивоа буке или нивоа изложености буци аутоматским инструментом којим се непосредно добија еквивалентни ниво, односно ниво изложености буци, или одговарајућим инструментима (мерач нивоа звука, магнетофон, писач и сл.), верификованим од Савезног завода за мере и драгоцене метале; (3) калибратор звука; (4) променљиви појасни филтер; (5) мерач вибрација; (6) калибратор акцелерометар; (7) преносни писач нивоа. Радници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства на пословима испитивања физичких штетности. Члан 9. Испитивање у радној просторији и на радном месту на којима се при процесу рада појављују штетна зрачења (осим јонизујућих), у смислу члана 25. став 2. тачка 2. Закона, врши предузеће које има: 1) методологију испитивања и мерења присутности зрачења по врстама у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима, којима су утврђени принципи испитивања и мерења; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по једног радника високе стручне спреме, и то: (1) дипломираног машинског инжењера или дипломираног инжењера електротехнике или дипломираног физичара или дипломираног физикохемичара, и (2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене или дипломираног инжењера заштите на раду; 3) одговарајућу опрему и инструменте, и то: (1) индустријске термометре (разне); (2) актинометре; (3) глобус термометре (разне); (4) психрометре; (5) кататермометре (разне); (6) пирометре (разне); (7) инструмент за мерење континуалног ласерског зрачења са одговарајућим сондама; (8) инструмент за мерење импулсног ласерског зрачења са одговарајућим сондама; (9) инструмент за мерење интензитета ултраљубичастог (ултравиолетног) зрачења; �(10) мерач зрачења са пратећим сондама за мерење густине снаге зрачења; (11) опрему за мерење јачине електричног поља и магнетног поља. Радници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства на пословима испитивања штетних зрачења. Члан 10. Испитивање у радној просторији и на радном месту на којима се при процесу рада јављају биолошке штетности, у смислу члана 25. став 2. тачка 4. Закона, врши предузеће које има: 1) методологију испитивања присутности биолошких штетности квантитативном и квалитативном анализом узорака присутности биолошких штетности; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по једног радника високе стручне спреме, са најмање три године радног искуства на пословима испитивања, и то: (1) дипломираног биолога или дипломираног микробиолога или дипломираног биохемичара и (2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене; 3) одговарајуће лабораторије са опремом и инструментима за испитивање и анализу, и то: (1) SAS инструмент за микробиолошко испитивање ( Surface Air Sistem ); (2) микроскоп; (3) комора за стерилан рад; (4) еза (платинска игла за расејавање бактерија); (5) аутоклав; (6) суви стерилизатор; (7) петријеве шоље; (8) мензуре; (9) хранљиве подлоге; (10) епрувете. Члан 11. Испитивање квалитета осветљења у радној просторији и на радном месту у зависности од врсте послова у смислу члана 25. став 2. тачка 3. Закона, врши предузеће које има: 1) методологију испитивања и мерења квалитета осветљења у радним просторијама и на радним местима, у зависности од врсте послова које обавља радник, у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање једног радника високе стручне спреме електротехничке струке или дипломираног физичара; 3) одговарајућу опрему и инструменте и то: (1) луксметар са више опсега и одговарајућим филтерима; (2) преносни волтметар за контролу напона електричне инсталације у поступку мерења осветљености; (3) мерну траку за мерење дужине; (4) двометар за мерење дужине. Радници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства у струци. Члан 12. Испитивање микроклиме у радној и помоћној просторији, у смислу члана 25. ст. 3, 4. и 5. Закона, у којима се обавља процес рада или се радник креће при раду, врши предузеће које има: �1) методологију испитивања микроклиме и одређивања квалитета микроклиматских параметара у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима којима су прописани поступци испитивања; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по једног радника високе стручне спреме са најмање три године радног искуства у струци, и то: (1) дипломираног физикохемичара или дипломираног физичара или дипломираног машинског инжењера, и (2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене или дипломираног инжењера заштите на раду; 3) одговарајућу опрему и инструменте, и то: (1) Асманов психрометар; (2) термометре (разне); (3) хигрометар; (4) анемометар; (5) кататермометре (разне); (6) хронометар. Члан 13. Испитивања опасних материја, у смислу чл. 16а и 18. Закона, врши предузеће које има: 1) методологију вршења хемијске анализе, у складу са научним принципима, а у циљу дефинисања прописаних идентификационих података и израде упутстава у смислу члана 16. Закона; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по једног радника високе стручне спреме са најмање три године радног искуства на пословима испитивања опасних материја, и то: (1) дипломираног инжењера технологије; (2) дипломираног хемичара; (3) дипломираног физикохемичара, и (4) лекара специјалисту медицине рада; 3) одговарајуће лабораторије са опремом и уређајима према методологији из тачке 1) овог члана, и то: (1) прибор за узорковање штетних материја; (2) апарат за тежинско одређивање прашине; (3) апарат за бројчано одређивање прашине; (4) аналитичку вагу; (5) техничку вагу; (6) термостат; (7) вакуум сушницу; (8) апарат за производњу дестиловане воде; (9) разна купатила; (10) дигестор; (11) пећ за жарење; (12) pH - метар са електродама по методологији; (13) магнетне мешалице; (14) центрифугу; (15) лабораторијски фрижидер; (16) UV/VIS - спектрофотометар; (17) IR - спектрофотометар; (18) гасни хроматограф; (19) апарат за кондуктометријску и потенциометријску титрацију; (20) атомски апсорпциони спектрофотометар; �(21) аутоматске бирете, пипете (разне), пехаре лабораторијске посуде; (22) други уређаји и апарати према методологији; (23) апарат за NMR -спектроскопију; (24) масени спектрометар. (разне), и друге Члан 14. Преглед и испитивање средстава и опреме заштите, у смислу чл. 16а и 18. Закона, врши предузеће које има: 1) методологију прегледа и испитивања средстава и опреме личне заштите уређених у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима, којом су утврђени принципи испитивања и мерења; 2) у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање по једног радника високе стручне спреме, и то: (1) дипломираног инжењера технологије, (2) дипломираног машинског инжењера, (3) дипломираног инжењера електротехнике, и (4) лекара специјалисту медицине рада или дипломираног инжењера заштите на раду; 3) одговарајућу опрему и уређаје за испитивање средстава и опреме личне заштите. Радници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства у струци. Члан 15. Преглед и испитивање изолационих апарата за заштиту органа за дисање, у смислу члана 25а Закона, врши предузеће које има: 1) методологију прегледа и испитивања изолационих апарата уређених у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и југословенским стандардима, којом су утврђени принципи испитивања и мерења; 2) у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, најмање једног радника високе стручне спреме машинске струке; 3) одговарајућу опрему и уређаје, и то: (1) универзални контролни прибор (за испитивање дозира и за мерење дозирања, мерење притиска и контролу херметичности); (2) прибор за блокирање вентила надпритиска; (3) адаптере за прикључивање контролних инструмената на апарат који се испитује; (4) вагу мерног опсега до 5 кг. Радници из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства у струци. Члан 16. Оспособљавање радника за безбедан рад, у смислу члана 41. Закона, за потребе трећих лица, врши предузеће које има: 1) методологију извођања обуке, односно оспособљавања радника за безбедан рад; 2) у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, најмање по једног радника високе стручне спреме, и то: (1) дипломираног правника, (2) дипломираног инжењера грађевинарства, (3) дипломираног инжењера машинства, �(4) дипломираног инжењера електротехнике, (5) дипломираног инжењера технологије, (6) лекара специјалисту медицине рада, (7) дипломираног инжењера заштите на раду, (8) дипломираног инжењера пољопривреде, и (9) дипломираног инжењера шумарства; 3) одговарајућу опрему и учила за извођење обуке. Члан 17. Захтев за вршење прегледа и испитивање и оспособљавање радника за безбедан рад и доказе о испуњености услова из чл. 2. до 16. овог правилника, предузеће подноси министарству надлежном за послове рада. Члан 18. Овлашћено предузеће по сваком извршеном прегледу и испитивању и оспособљавању радника за безбедан рад, уз стручни налаз, који потписују директор и радник тог предузећа овлашћен за спровођење испитивања и оверавање стручног налаза, прилаже и оверену копију решења министарства надлежног за послове рада о давању овлашћења за вршење прегледа и испитивања и оспособљавања радника за безбедан рад, предузећу коме се доставља стручни налаз. Члан 19. Овлашћеном предузећу, које престане да испуњава услове прописане овим правилником, односно не врши преглед и испитивање и оспособљавање радника за безбедан рад у складу са Законом, одузима се овлашћење за вршење прегледа и испитивања и оспособљавања радника за безбедан рад. Предузеће коме је одузето овлашћење у смислу става 1. овог члана, може поднети нових захтев по истеку рока од две године од дана правоснажности решења о одузимању овлашћења. Члан 20. Даном почетка примене овог правилника, престаје да важи Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад ("Службени гласник РС", број 7/99). Члан 21. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o pregledu teh dokumentacije Subject The topic of the resource правилник преглед техничка документација оруђе за рад опасне материје инсталације радна средина средства личне заштите опрема личне заштите безбедност на раду Description An account of the resource Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 13/2000 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2000 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0047 Source A related resource from which the described resource is derived http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/04_Pravilnik_o_pregledu_tehnicke_dokumentacije.pdf безбедност на раду инсталације опасне материје опрема личне заштите оруђе за рад правилник преглед радна средина средства личне заштите техничка документација