<![CDATA[ROmeka@RGF]]> http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&output=rss2 Wed, 02 Dec 2020 17:18:54 +0100 dalibor.vorkapic@rgf.bg.ac.rs (ROmeka@RGF) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Прогноза оперативне ефикасности активног подземног рудника заснована на теорији сивих система]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/768

Dublin Core

Наслов

Прогноза оперативне ефикасности активног подземног рудника заснована на теорији сивих система
Operational Efficiency Forecasting Model of an Existing Underground Mine Using Grey System Theory

Аутор

Штрбац-Савић Светлана

Предметна одредница

подземни рудник
оперативна ефикасност
прогноза
теорија сивих система
стохастичке диференцијалне једначине
симулација
underground mine
operational efficiency
forecast
grey system theory
stochastic differential equations
simulation

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Глигорић Зоран
Бељић Чедомир
Глушцевић Бранко
Гроздановић Инес

Опис

Ефикасност представља предуслов за опстанак сваке рударске компаније, посебно у условима изузетно конкурентног тржишног окружења као што је то рударска индустрија. Ефикасност означава способност компаније да испуни своје краткорочне или дугорочне циљеве. Оперативна ефикасност се дефинише као однос између улазних параметара потребних за одвијање производње и показатеља добијених производњом. У контексту рударског пословања, оперативна ефикасност се односи на време потребно да се минерално добро трансформише у новчана средства. Висока оперативна ефикасност се постиже када се оствари права комбинација карактеристика минералног лежишта, људских ресурса, технологије експлоатације и технологије припреме минералних сировина како би се оптимизовале перформансе експлоатације.
Оперативна ефикасност се односи на проналажење најбољег начина експлоатације у производњи минералног добра. Она омогућава менаџменту рударске компаније да повећа продуктивност, повећа профитабилност, побољша конкуретност компаније, искористи капацитете и омогући компанији раст односно повећање њене будуће вредности.
Рударске компаније примењују различите стратегије како би реализовале своје унапред дефинисане циљеве. Један од најважнијих елемената у пословању менаџмента јесте прогноза који су то реални циљеви и процена способности компаније да их оствари. Планери настоје да направе прогнозу понашања улазних променљивих унутар производног окружења као и да направе прогнозу како достићи до жељених стања. Они креирају своје стратегије на основу реалних циљева проистеклих из прогноза. Прогноза се заснива на историјским и тренутним показатељима производње, тј. на бројчаним показатељима пословања. Веома је важно нагласити да прављење прогноза служи као основа за даље планирање.
Процес прогнозирања се изводи у специфичном окружењу. Ако узмемо у обзир чињеницу да се окружење мења током времена онда је очигледно да се и прогнозе и циљеви такође мењају. Менаџмент мора бити способан да опише окружење како би стратешки повезао поступак прогнозирања и функције планирања, побољшавајући перформансе и прогнозе и плана.
Пројекти који захтевају велике инвестиције, као што су то пројекти у рударској индустрији, често су скопчани са различитим изворима како унутрашњих тако и спољашњих неодређености. Ове неодређености могу у великој мери да утичу на оперативну ефикасност. Поседовање способности да се ове неодређености планирају препознато је као критично за дугорочни успех рударске компаније. Посебно у рударској индустрији, зависности између улазних променљивих, које се могу бити контролисане или не, и физичких и економских показатеља су комплексне и често имају нелинеарни карактер. Прогноза оперативне ефикасности рудника у данашњем окружењу је много сложенија него што је то било само неколико година уназад. Постоји много променљивих, које су директно или индиректно повезане са процесом прогнозирања.
Овај рад истражује зависност између капацитета производње руде, фиксних трошкова, прихода, трошкова производње, броја радних дана, степена искоришћености производних капацитета, као улазних променљивих и Степена оперативне способности (DOL) као показатеља оперативне ефикасности активног подземног рудника. За успостављање динамичке једначине DOL-а примењен је мултипараметарски сиви модел. Ова једначина нам омогућава да предвидимо будуће вредности временске серије DOL-а које су засноване само на скупу недавних података. Да би смањили неодређеност будућих вредности оперативне ефикасности користимо експертско знање и процес симулација за проналажење будућих вредности улазних променљивих које утичу на њих. Процењивање будућих прихода заснива се на примени процеса повратка на средњу вредност, нормалне и униформне расподеле. Геометријско Брауново кретање се примењује за дефинисање будућих вредности трошкова производње. Капацитет производње, фиксни трошкови, број радних дана и степен искоришћености производних капацитета процењени су на основу експертског знања.
Симулирањем система прогнозе, вештачки креирамо његову акцију како би измерили одзив система (излаз) према различитим улазима. Симулирање омогућава аналитичарима да опишу неодређености променљивих које утичу на вредност DOL-а помоћу различитих динамичких сценарија. Први циљ примене симулација у прогнозирању јесте одређивање дистрибуције DOL-а, у зависности од променљивих које утичу на његову перформансу, која резултује средњом или очекиваном вредношћу DOL-а за сваку годину током дефинисаног временског хоризонтал.
Efficiency is a prerequisite for the survival of every mining company, especially in high competitive market environment such as mineral resource industry. Efficiency signifies company's ability to meet its short or long-term goals. Operational efficiency is defined as the ratio between the input required to run production process and the output gained from the production. In the context of mining business, operational efficiency refers to the length of time until mineral assets are transformed to money. Peak operational efficiency occurs when the right combination of mineral deposit characteristics, human resources, mining technology, and mineral processing come together to optimize mining performance.
Operational efficiency is related to finding the very best way of mining to produce a mineral asset. It enables management of the mining company to increase productivity, increase profitability, improve competitiveness, use freed-up capacity, and enable company to grow or increase its future market value.
Mining company's management uses different strategies to reach their defined goals. One of the most important elements of a company's management operations is to forecast what goals are realistic and capability estimation of the company in order to achieve them. Planners try to forecast the behavior of the input variables of production environment and arrive at desirable states. They create their strategies on realistic targets drawn from these forecasts. A forecast is based on past and current production indicators, that is, business numbers. It is very important to emphasize the forecasting acts serve as a basis for further planning.
The forecasting process is performed in a specific environment. If we take into consideration the fact that the environment is changed over time then it is obvious that the forecasts and targets are changed as well. Management must be able to describeenvironment changes in order to strategically link the forecasting and planning functions, improving the performance of both.
Large capital intensive projects, such as those in the mineral resource industry, are often associated with diverse sources of both endogenous and exogenous uncertainties. These uncertainties can greatly influence the operational efficiency. Having the ability to plan for these uncertainties is increasingly recognized as critical to long-term mining company success. In the mining industry in particular, the relationships between input variables that are controllable and those that are not and the physical and economic outcomes are complex and often nonlinear. Operational efficiency forecasting of mine in today's environment is much complex than it was just a few years ago. There are typically many variables, which are directly or indirectly associated with the forecasting process.
This paper investigates the relationship between ore production rate, fixed costs, revenues, production costs, working days, and degree of use of production capacity, as input variables, and Degree of Operating Leverage (DOL) as indicator of operational efficiency of an existing underground mine. Multivariable grey model is used to establish the time sequence response formula of DOL. This formula enables us to predict the future values of DOL time series based only on a set of the most recent data. To decrease uncertainty of future values of the operational efficiency we use expert's knowledge and simulation processes to find future values of input variables affecting them. Estimation of future revenues is based on the applicationofmean reversion process, normal and uniform distribution. Geometric Brownian motion is used to define future values of production costs. Values of ore production rate, fixed costs, working days, and degree of use of production capacity are estimated by expert's knowledge.
By simulating a forecasting system, we imitate its action in order to measure its response (output) to different inputs. The simulation allows analysts to describe the uncertainty of variables that influence the value of DOL by different time depending scenarios. The first objective of the use of simulation in the forecasting is to determine the distribution of the DOL from the variables that affect his performance, which results in the average or expected value of DOL for every year of defined time horizon.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
DD_Strbac Savic Svetlana.PDF
]]>
Sat, 08 Apr 2017 17:22:33 +0200