Модел за оптимизацију граничног садржаја метала у руди у функцији дугорочног планирања површинских копова Model for the Cut Off Grade Optimization in the Function of Long-Term Planning of the Open Pits површински коп дугорочно планирање оптимизација граничног садржаја максимизација нето садашње вредности (NPV) open pit long-term planning cut off grade optimization maximization of net present value (NPV) Оптимизација граничног садржаја метала у руди један је од основних корака у планирању и дизајнирању површинских копова и има за циљ постизање максималне нето садашње вредности (НПВ). Из тог разлога, оптимизација граничног садржаја и данас је предмет многих истраживања у рударској науци, са циљем решавања практичних проблема у експлоатацији лежишта. Дугорочно планирање експлоатације на површинским коповима подразумева сагледавање свих релевантих параметара и фактора (геологије рудног лежишта, технологије производног процеса, капацитета откопавања и прераде, трошкова, цена метала, искоришћења и др) како би рударски пројекат постигао максималан профит. Применом различитих метода и оптимизационих алгоритама, који се данас користе у савременим софтверским алатима, могуће је управљати производним трошковима и приходима, односно економијом пословања. Са истим циљем у овој докторској дисертацији развијен је интегрални математички модел за оптимизацију граничног садржаја метала у руди, чијом се имплементацијом постиже унапређење економских резултата у интегрисаном систему експлоатације, флотацијске и металуршке прераде руде. Конкретно, применом предложеног модела постиже се максимизација нето садашње вредности пројекта. Значај оптимизације граничног садржаја метала у руди код дугорочног планирања експлоатације на површинским коповима илустрован је на примеру полиметаличног лежишта Краку Бугареску Цементација, у оквиру кога се експлоатишу два типа руде, сулфидна и оксидна. Резултати анализе показују да би се селективним откопавањем руде са садржајем оксидног бакра максимално до 10%, и руде са садржајем оксидног бакра већег од 10%, постигло повећање вредности НПВ за 24,77%, а оптимизацијом граничног садржаја метала у руди додатно повећање вредности НПВ за 10,07%. Укупно повећање вредности НПВ износи 37,34%, што је значајно побољшање укупних економских ефеката у пословном систему рударство – металургија. Optimization the cut off grade of metal in the ore is one of the basic steps in planning and design of the open pit and is aimed to achieve maximum net present value (NPV). For this reason, the optimization of cut off grade is even today the subject of many researches in the mining science, with the aim of solving the practical problems in the exploitation of deposits. Long-term planning of exploitation at the open pit involves consideration of all relevant parameters and factors (geology of ore deposit, production process technology, capacity of mining and processing, costs, metal prices, recovery, etc.) for maximum profit of mining project. By applying various methods and optimization algorithms, which are used today in the modern software tools, it is possible to manage the production costs and revenues or economy of operation. With the same aim of this doctoral dissertation, the integrated mathematical model has been developed for optimization the cut off grade of metal in the ore, whose implementation is used to achieve the improvement of economic results in the integrated system of exploitation, flotation and metallurgical processing of ore. In particular, the application of proposed model is achieved by maximization the net present value of the project. The importance of optimization the cut off grade of metal in the ore for long-term planning in exploitation the open pits is illustrated in the case of polymetallic deposit Kraku Bugaresku Cementacija, within two types of ore, sulhide and oxide, are mined. The results of analysis show that the selective excavation of ore with the oxide copper content to maximum of 10%, and the ore with the oxide copper content greater than 10%, an increase in the value of NPV would be achieved for 24.77%, while optimizing the cut off grade of metal in the ore further increase the value of NPV to 10.07%. Total increase in the value of NPV is 37.34%, which is a significant improvement in the overall economic effects in the business system mining – metallurgy. Кржановић Даниел Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет Лилић Никола Колоња Божо Кнежевић Динко Стевановић Дејан Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0) pdf српски text AT-42833-0202