Изучавање процеса окрупњавања млевеног кречњака ради примене у пољопривреди Studying the Agglomeration Process of Ground Limestone for Application in Agriculture литотамнијски кречњак бентонит брикет пелет рол-преса пелетизациони тањир механичке особине брикета и пелета litotamnian limestone bentonite briquett pellet roll-press disc pelletizer mechanical properties of pellets and briquettes Примена кречњака је веома широка, на свим „киселим“ земљиштима у ратарству, воћарству, виноградарству, хортикултури и шумарству, за подизање приноса и квалитета производа. Циљ је да се постигне оптимална пХ вредност земљишта (пХ у нормалном раствору КЦл од 5 до 5,5). Како се за ову примену углавном користи и прашкасти кречњак из разних филтерских постројења, највећи проблем при његовој апликацији је расипање при транспорту и манипулацији. Такође долази до разношења те прашине са земљишта путем ветра. Са друге стране кречњак треба буде довољно ситан да би се под утицајем атмосферилија растворио и равномерно распоредио у земјишту Након прелиминарних опита окрупњавања утврђено је да се окрупњавање млевеног литотамнијског кречњака лежишта „Добриловићи“, код Лознице, може обавити (једноставним и економичним) поступцима брикетирања и пелетизације. Поступци окрупњавања у највећем броју случајева захтевају примену везивних средстава (у овом случају бентонит), која утичу на квалитет (механичка својства) готових производа (брикета и пелета). Из тих разлога је основни задатак испитивања извршених у оквиру ове докторске дисертације био да се испита утицај различитих поступака окрупњавања на квалитет тј. хемијски састав, гранулометријски састав, отпорност на удар, отпорност на притисак и дезинтеграцију у води производа окрупњавања (брикета и пелета) добијених од литотамнијског кречњака лежишта „Добриловићи“, као и њихову растворљивост у води, а испитиван је и утицај ветра на разношење материјала током примене. Такође, на брикетима и пелетима су урађене ДТА/ТГ анализа, анализа ФТ-ИР и СЕМ анализе. Сагледавањем резултата добијених испитивањем механичких особина добијених брикета и пелета можемо рећи да је могуће добити производ захтеваних карактеристика за потребе пољопривреде, а то су узорци брикета са масеним уделом везива од 10% за све радне притиске пресе (2, 5, 10, 15, 20 и 25 кН), као и три узорка брикета са масеним уделом везива од 5%, при високим и највишим вредностима радног притиска пресе (20 и 25 кН). Ово представља испуњење једног од циљева израде ове дисертације – „Утврђивање оптималних параметара у процесу окрупњавања“, као и потврду хипотеза представљених у поставци дисертације. Дакле, са аспекта одржања квалитета хемијског састава кречњака за потребе пољопривреде, као и економије, садржај везивног средства треба да буде контролисан и низак, док са аспекта механичких карактеристика учешће везива треба да буде што веће. Мада оцена економичности наведених поступака није изведена логично је да смањење везива доприноси смањењу трошкова. Руководећи се овим сазнањима, уз јасну тежњу да се квалитет добијених производа окрупњавања (пелета и брикета) одржи у захтеваним границама, изведена испитивања показују да се најквалитетнији производи добијају поступком брикетирања и то при свим областима радног притиска пресе, од ниског преко средњег до високог, као и при различитим уделима везивног средства. Претходни закључак показује да је постављени циљ – добијање квалитетног производа окрупњавања на млевеном кречњаку остварен, што је истовремено и практични допринос ове дисертације. Истовремено је показано да постоји веза између поступка окрупњавања, услова окрупњавања, као и удела везивног средства са квалитетом добијених производа. Wide application of limestone on the „acidic“ soils in farming, fruit growing, viticulture, horticulture and forestry, for increase in yield and quality of products. The aim is to achieve the optimal pH value of soil (pH in normal solution of KCl, in the range between 5 and 5.5). For this purpose, the most often material that is aplicated is the powdered limestone from a variety of filter plants. The great problem, connected with application of powdered material is wastage during transport and manipulation. Additionally, the spreading the dust from the land by the wind is present. On the other hand, limestone should be fine grinded so it could be diluted and evenly distributed into the soil under the atmospheric influence. After the preliminary trials, it was concluded that agglomeration of grinded litotamnian limestone form the „Dobrilovići“ deposite, near Loznica, could be done (simply and economically) using briquetting and pelletization process. Agglomeration processes, in the most cases, demand application of binding agens (bentonite, in this case), which influences the quality (mechanical characteristics) of the final products (briquettes and pellets). The aim of this doctoral dissertation is to investigate the influence of the different agglomeration processes on the quality, e.g. chemical composition, granulometrical composition, impact resistance, compressive strength as well as disintegrating in water, of the agglomeration products (briquettes and pellets) produced using the litotamnian limestone from the „Dobrilovići“ deposite. Additionally, the water solubility and the influence of the windage loss during application. Also, the DTA/TG, FT-IR and SEM analysis were done. The results obtained from the investigation of mechanical characteristics of obtained briquettes and pellets it could be concluded that it is possible to get the product with required characteristics for the agriculture application. These are briquette samples with 10wt.% of binder for press at all operating pressures (2, 5, 10, 15, 20 and 25 kN), as well as three briquette samples with 5wt.% of binder, under the high and highest values of operating pressure (20 and 25 kN). This represents the fulfillment of one of the objectives of this doctoral dissertation - „Establishing the optimal parameters in agglomeration process“, as well as the confirmation of the hypotheses put into the setting of dissertation. So, from the point of the aspect of maintaining the quality of chemical composition of the limestone for the agriculture purposes, as well as the economy, the binder content should be low and controlled. On the other hand, from the point of mechanical characteristics, the binder content should be as high as possible. Even though economic evaluation of these procedures is not provided, it is logical that the reduction of binders content leeds to costs reduction. Guided by these findings, with a clear tendency that the quality of the obtained agglomeration products (pellets and briquettes) keep the required limits, provided investigation showed that the highest quality products can be obtained by briquetting process for all operating pressures, from low to high, as well as for different amounts of binder. The previous conclusion shows that the set goal – obtaining the quality agglomeration product from grinded limestone is achieved, which was, at the same time, the practical contribution of this doctoral dissertation. At the same time, the connection between the agglomeration process, the conditions of agglomeration, as well as the binder amount with the quality of obtains product is established. Јовановић Владимир Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет Кнежевић Динко Лазић Предраг Секулић Живко Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0) pdf српски text AT-42833-0201