Одлагање индустријског отпада индустријски отпад одлагање заштита животне средине депоновањем неопасног отпада флотацијска јаловина пепео шљака гипс одсумпоравање димних гасова Уџбеник се бави депоновањем неопасног отпада минералног порекла. Опредељење за овај приступ везано је за више чињеница: масено овог отпада има највише, његово рециклирање и поновно коришћење је само симболично, тако да се он углавном депонује формирањем озбиљних и просторно великих депонија, прерада и коришћење минералних сировина, по правилу, захтева далекосежно уситњавање, сировина пролази кроз различите фазе технолошког процеса унутар којег долази до физичких и физичко-хемијских измена полазне сировине што може битно да утичу на њихово стање и има утицај на животну средину, неопасни отпад који се издваја у другим индустријама масено је подређен, често се рециклира или му се налази нека друга намена, а ако се депонује примењују се исти принципи и технике који се користе и код отпада минералног порекла па тако овај уџбеник посредно покрива и ту област, инертном отпаду није дат посебан простор јер га масено има веома мало, углавном се рециклира, а сам поступак депоновања је везан за попуњавање постојећих рупа и удубљења тако да нема ни говора о озбиљним депонијама или угрожавању животне средине. Када се детаљније погледа садржај овог уџбеника може се уочити да нема дела који третира рудничку откривку и њено одлагање. Масе овога отпада су веома значајне, али се овде не третирају из следећих разлога: откопавање откривке је уско везано за технолошки процес површинске експлоатације минералних сировина па је и формирање тих одлагалишта део ускорударског технолошког процеса, откривка не пролази кроз било коју фазу технолошке прераде и од изворног облика разликује се само по уситњености коју изискује величина транспортних средстава (дакле, ради се о крупнозрном отпаду) па је и сваки утицај на окружење безначајан. Књига је, у основи, подељена у два дела. У првом делу који обухвата првих петнаест поглавља, изложена су општа теоријска и практична знања везана за депоновање индустријског отпада, а у другом делу, у поглављима 16 до 21 дат је конкретан приказ примене тих сазнања на појединим индустријским отпадима. Обрађени су флотацијска јаловина, пепео и шљака, гипс из одсумпоравања димних гасова и производње фосфорне киселине, црвени муљ и отпадна исплака. Разуме се, међу више од 1000 врста отпада ово је мали репрезент, али одабрани и обрађени отпади масено доминирају, њихове депоније су просторно највеће и најскупље, проблеми који се појављују су озбиљни и завређују пажњу и добро познавање. Кнежевић Динко Торбица Славко Рајковић Златко Недић Мирко Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет application/pdf српски text AT-42695-0116 ISBN 978-86-7352-285-2