["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80&output=omeka-json","accessDate":"2020-08-03T22:26:12+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","2"]]],["item",{"itemId":"546","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"716"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_zastiti_od_pozara_Izmena_1/Zakon_o_zastiti_od_pozara_Izmena_1.2.pdf"],["authentication","4badf57d166ff188020e62f0cdb7d065"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16852"},["text","Закон\nо изменама и допунама закона о заштити од пожара\nЧлан 1.\nУ Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09) у члану 4. тачка 2) мења\nсе и гласи:\n„2) експлозија је процес наглог сагоревања који настаје као последица употребе запаљивих\nтечности, запаљивих гасова и осталих горивих материја које са ваздухом могу створити\nексплозивну смешу експлозивних материја праћену ударним таласом притиска продуката\nсагоревања и порастом температуре, којим се угрожавају живот и здравље људи и\nматеријална добра;”.\nПосле тачке 4) додају се тачка и запета и тач. 5)–16) које гласе:\n„5) карактеристике реакције материјала на пожар су доприноси материјала развоју пожара\nуслед сопствене разградње до које долази излагањем тог материјала стандардом\nдефинисаним испитним условима, које се огледају кроз класу запаљивости, емисију дима,\nоткапавање и/или друга очекивана својства, која угрожавају евакуацију;\n6) отпорност на пожар је способност објекта или дела објекта да за утврђено време испуњава\nзахтевану носивост (Р) и/или интегритет (Е) и/или топлотну изолацију (И) и/или друго\nочекивано својство, како је прописано стандардима о испитивању и класификацији отпорности\nна пожар;\n7) евакуациони пут из објекта је пут који води од било које тачке у објекту до спољног простора\nили сигурног и безбедног простора у објекту;\n8) коридор евакуације чине грађевинске конструкције зграде којима се ограничавају\nпросторије за комуникацију (ходници, тампон-просторије, степеништа, ветробрани, улаз и сл.)\nи тако спречава продор пламена и дима из просторија за боравак и других просторија\nугрожених пожаром, а које имају такве карактеристике (отпорност и реакција на пожар,\nширина, висина и др.) да омогућавају да особе затечене у пожару могу сигурно и безбедно\n(самостално или уз помоћ спасиоца) напустити објекат;\n9) заштитни системи и уређаји су системи у функцији безбедности људи који бораве у објекту,\nобјекта и ватрогасаца – спасилаца (стабилни системи за гашење пожара, стабилни системи\nза дојаву пожара, стабилни системи за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, системи\nза контролу дима и топлоте, сигурносни системи напајања, инсталације хидрантске мреже за\nгашење пожара, као и мобилни уређаји за гашење пожара);\n10) стамбени, односно стамбено пословни објекат јесте објекат који има више од 80% корисне\nповршине намењене за становање и пратеће садржаје (просторије за гаражирање возила,\nстанарске оставе, подстаницу грејања, ходнике, степеништа, лифтовска окна и сл.) и у коме\nостатак чини пословни простор;\n11) пословни, односно пословно стамбени објекат јесте објекат који има више од 80% корисне\nповршине намењене за пословање (продају, куповину, услуге и сл.) и у коме су остале\nпросторије стамбене и/или јавне намене;\n12) објекат јавне намене јесте објекат који има више од 80% корисне површине намењене за\nокупљање људи (угоститељски објекти за смештај – изузев кампа, куће и стана за одмор, соба\nза изнајмљивање, угоститељски објекти за исхрану и пиће – изузев киоска и сличних\nобјеката,\nобразовни, културни, спортски, религиозни, и слични објекти, аутобуски,\nжелезнички, авио-терминали, путничка пристаништа и сл.) и у коме су остале просторије\nстамбене и/или пословне намене;\n13) процена опасности од пожара јесте део главног пројекта заштите од пожара односно део\nтехничке документације за изградњу објеката којим се утврђују захтеви у погледу мера\n\n�заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и потреба за опремањем\nзаштитним системима и уређајима, када то није утврђено прописом;\n14) техничка документација јесте скуп пројеката који чине пројекат за извођење у смислу\nзакона који уређује изградњу, а који се израђују за потребе изградње, доградње и\nреконструкције објеката;\n15) добровољна ватрогасна друштва јесу удружења основана ради организованог\nдобровољног учешћа грађана у спровођењу заштите од пожара, спасавању људи и имовине;\n16) ватрогасни савези (општински, градски, окружни, покрајински и Ватрогасни савез Србије)\nсу стручне и хуманитарне организације од посебног интереса основане у циљу организованог\nи јединственог учешћа у остваривању заштите од пожара, њихових заједничких циљева и\nразвијања свести о значају заштите од пожара, у оквиру којих делују добровољна ватрогасна\nдруштва и добровољне ватрогасне јединице.”\nЧлан 2.\nУ члану 6. став 1. после речи: „прописима донесеним на основу њега,” додају се речи: „да\nпримењују мере заштите од пожара и експлозија прописане законом, подзаконским прописима\nи општим актима,”.\nЧлан 3.\nПосле члана 6. додаје се члан 6а који гласи:\n„Члан 6а\nУ циљу стицања знања, вештина и навика неопходних за унапређивање и учвршћивање\nпозитивних ставова и понашања значајних за заштиту од пожара деце и ученика, надлежне\nшколске и предшколске установе дужне су да у оквиру школских и предшколских програма\nутврде и спроведу програм едукације о заштити од пожара.\nНадзор над утврђивањем и спровођењем програма едукације о заштити од пожара спроводи\nминистарство надлежно за послове просвете.”\nЧлан 4.\nЧлан 16. брише се.\nЧлан 5.\nУ члану 17. став 2. тачка 6) речи: „и Санационог плана” бришу се.\nЧлан 6.\nУ члану 20. став 2. после речи: „На План заштите од пожара” додају се запета и речи:\n„укључујући и његове измене и допуне,”.\nЧлан 7.\nУ члану 22. став 2. после речи: „На План заштите од пожара” додају се запета и речи:\n„укључујући и његове измене и допуне,”.\nЧлан 8.\nУ члану 23. став 4. речи: „и објеката од посебног значаја за одбрану” замењују се речима: „и\nобјеката које користи Министарствo одбране и Војска Србије”.\nЧлан 9.\nЧлан 24. мења се и гласи:\n„Члан 24.\nПривредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно\nкорисник објекта или земљишта са високим ризиком од избијања пожара разврстава се у прву\nкатегорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекат у првој категорији) и обавезно је\n\n�да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара, обезбеди технички\nопремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем ватрогасаца и обезбеди\nадекватну опрему и уређаје за гашење пожара.\nПривредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник\nобјекта или земљишта са повећаним ризиком од избијања пожара разврстава се у другу\nкатегорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекат у другој категорији) и обавезно је\nда организује спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са\nпотребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и\nобезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.\nПривредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник\nобјекта или земљишта са извесним ризиком од избијања пожара разврстава се у трећу\nкатегорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекат у трећој категорији) и обавезно је\nда организује спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица\nстручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему\nи уређаје за гашење пожара.\nРазврставање привредних друштава и других правних и физичких лица из овог члана врши\nсе решењем из члана 23. овог закона.\nМинистар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар) прописује потребну\nтехничку опремљеност ватрогасне јединице и број ватрогасаца из става 1. овог члана, као и\nпотребан број лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара из става 2. овог\nчлана.”\nЧлан 10.\nУ члану 25. став 2. после речи: „закона” додају се речи: „и услове и начин издавања и\nодузимања овлашћења из става 1. овог члана.”\nЧлан 11.\nУ члану 27. став 1. додају се тачка и запета и тачка 7) која гласи:\n„7) прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта.”\nДодаје се нови став 2. који гласи:\n„Субјекти из става 1. овог члана дужни су да поступају по прорачунима из Плана заштите од\nпожара.”\nДосадашњи став 2. постаје став 3.\nДодаје се нови став 4. који гласи:\n„План заштите од пожара (аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе и субјеката из\nстава 1. овог члана) мора бити усклађен са променама насталим као последица\nурбанистичких, техничко-технолошких и других промена од значаја за заштиту од пожара кроз\nизмене и допуне плана заштите од пожара.”\nДосадашњи став 3. који постаје став 5. мења се и гласи:\n„На План заштите од пожара и измене и допуне тог плана прибавља се сагласност\nМинистарства.”\nДосадашњи став 4. постаје став 6.\nЧлан 12.\nПосле члана 27. додају се назив изнад члана и члан 27а који гласе:\n„План евакуације и упутства за поступање у случају пожара\nЧлан 27а\n\n�Субјекти у првој, другој и трећој категорији угрожености од пожара морају имати План\nевакуације и упутства за поступање у случају пожара, који морају бити истакнути на видљивом\nместу.\nСубјекти у трећој категорији угрожености од пожара План евакуације и упутства за поступање\nу случају пожара доносе у складу са чланом 28. овог закона.”\nЧлан 13.\nЧлан 28. мења се и гласи:\n„Члан 28.\nПривредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник\nпословних, индустријских и објеката јавне намене и слободностојећих гаража, а који нису у\nобавези да имају План заштите од пожара према члану 27. овог закона, као и објеката у трећој\nкатегорији угрожености од пожара, и стамбене зграде доносе Правила заштите од пожара која\nобухватају:\n1) организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде\nотклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена безбедна евакуација људи и\nимовине и спречено његово ширење;\n2) заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица\nоспособљених за обављање послова заштите од пожара;\n3) План евакуације и упутства за поступање у случају пожара;\n4) начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара;\n5) права, обавезе и одговорности запослених за спровођење превентивних мера заштите од\nпожара;\n6) прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта.\nТач. 2), 4), 5) и 6) из става 1. овог члана не односе се на обавезе стамбене зграде.\nПлан евакуације и упутства за поступање у случају пожара из става 1. тачка 3) овог члана\nморају бити истакнути на видљивом месту.\nСубјекти из става 1. овог члана дужни су да поступају по прорачунима из Правила заштите од\nпожара.”\nЧлан 14.\nНазив изнад члана и члан 29. мењају се и гласе:\n„Заштита од пожара у планским документима\nЧлан 29.\nПлански документ, поред услова прописаних посебним законом који уређује област градње и\nуређења простора, у погледу мера заштите од пожара и експлозија, садржи:\n1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују\nдовољно количине воде за гашење пожара;\n2) удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона\nпредвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;\n3) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;\n4) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије,\nсигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;\n5) могућности евакуације и спасавања људи.\nПре израде планских докумената носилац посла на изради планског документа дужан је да\nприбави мишљење Министарства, које садржи услове заштите од пожара и експлозија које је\nпотребно предвидети предметним планским документима.”\n\n�Члан 15.\nНазив изнад члана и члан 30. мењају се и гласе:\n„Основни захтеви заштите од пожара приликом пројектовања и изградње\nЧлан 30.\nПриликом пројектовања и изградње објекта, који се гради према закону који уређује област\nпланирања и изградње, морају се обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се\nу случају пожара:\n1) очува носивост конструкције током одређеног времена;\n2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта;\n3) спречи ширење ватре на суседне објекте;\n4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.\nСматра се да су основни захтеви заштите од пожара из става 1. овога члана испуњени уколико\nсу спроведени захтеви заштите од пожара:\n1) утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област\nзаштите од пожара и експлозија;\n2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере заштите од пожара за\nконструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима.\nУколико испуњеност захтева заштите од пожара није могуће доказати на начин прописан у\nставу 2. овог члана, Министарство може прихватити доказивање испуњености захтева\nзаштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим\nметодама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.\nИспуњеност основних захтева заштите од пожара према признатим методама прорачуна и\nмоделима из става 3. овог члана доказује се функционалном пробом система у реалним\nусловима приликом утврђивања подобности за употребу у погледу спроведености мера\nзаштите од пожара из члана 36. овог закона.\nОдступање од основног захтева заштите од пожара могуће је ако је тај захтев ближе уређен\nпосебним прописом.”\nЧлан 16.\nЧлан 31. мења се и гласи:\n„Члан 31.\nГлавни пројекат заштите од пожара је саставни део техничке документације за изградњу,\nдоградњу и реконструкцију објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и\nуређајима.\nГлавни пројекат заштите од пожара из става 1. овог члана садржи:\n1) технички извештај (податке о локацији објекта значајне за заштиту од пожара, опис објекта,\nпроцену опасности од пожара, поделу објекта на пожарне секторе, дефинисање евакуационих\nпутева, критеријуме за избор материјала за конструкције које треба да буду отпорне на пожар,\nкритеријуме за избор материјала за ентеријер за који постоје посебни захтеви у погледу\nотпорности на пожар, процену опасности од пожара која потиче од технолошког процеса и\nматерија које се у њима користе или складиште, опис инсталација за аутоматско откривање и\nдојаву пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, као и опис стабилних и мобилних\nинсталација и уређаја за гашење пожара, евакуационе путеве за спасавање лица и имовине,\nкритеријуме за избор мобилне опреме за гашење пожара, опис инсталација за флуиде који се\nкористе у објекту и др.),\n2) прорачунске основе (прорачун пожарног оптерећења пожарних сектора, прорачун\nкапацитета евакуационих путева у објекту, прорачун времена потребног за евакуацију људи\nи др.),\n\n�3) графичку документацију (ситуациони план са уцртаним суседним објектима и\nсаобраћајницама, основе свих нивоа и крова, карактеристичне подужне и попречне пресеке\nса уцртаним пожарним секторима, диспозицију процесне технолошке опреме и опреме која\nприпада инсталацијама за гашење пожара, шеме система за откривање и дојаву пожара,\nгасну детекцију, громобранске инсталације, разводе машинских инсталација за аутоматско\nгашење пожара, систем за одвођење дима и топлоте, системе за вентилацију и др.) и\n4) предмер опреме и средстава за заштиту од пожара.\nИзузетно од става 1. овог члана главни пројекат заштите од пожара не мора бити саставни\nдео техничке документације уколико се основни захтеви заштите од пожара из члaна 30. овог\nзакона могу сагледати кроз техничку документацију за изградњу, доградњу и реконструкцију\nобјекта.”\nЧлан 17.\nЧлан 33. мења се и гласи:\n„Члан 33.\nПодручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара дају\nсагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу,\nреконструкцију и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и\nуређајима и то:\n1) стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката површине веће од 2.000 m2 или\nспратности П+4+Пк(ПС) и преко, зграда за становање заједница, хотела, мотела и зграда за\nтрговину на велико и мало површине веће од 400 m2 или спратности преко П+2, као и\nресторана, барова и сличних угоститељских објеката;\n2) објеката јавне намене на другом месту непоменутих;\n3) великих и средњих гаража које су самосталне или великих и средњих гаража са\nприпадајућим објектима;\n4) објеката и простора на којима се производе, прерађују и складиште хемикалије које могу\nизазвати пожар или експлозију или угрозити здравље и безбедност људи и материјалних\nдобара;\n5) објеката у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују чврсте запаљиве материје,\nпри чему настају експлозивне смеше гасова, пара и прашине;\n6) станица за снабдевање горивом моторних возила или пловила на сопствени погон,\nскладишног капацитета до 500 m3 запаљивих течности;\n7) индустријских објеката, високорегалних складишта, складишних објеката површине преко\n1.500 m2, као и других складишних објеката одређених посебним прописом;\n8) електроенергетских постројења називног напона од 20 и 35 kV и трафо-станица на\nотвореном снаге преко 2000 kVA;\n9) нафтовода, продуктовода и гасовода који нису обухваћени чланом 34. став 1. тачка 1);\n10) објеката за складиштење експлозивних материја до 1000 кг;\n11) слободностојеће котларнице снаге преко 50 kW;\n12) објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објеката\nза прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука, објеката за производњу целулозе и\nпапира и објеката за прераду неметаличних минералних сировина, објеката за производњу\nбиодизела;\n13) силоса, граничних прелаза, објеката казнено-поправних установа;\n14) стадиона од 1.000 до 20.000 гледалаца, објеката у категорији високих до 50m;\n\n�15) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге до 10 МW,\nтермоелектрана снаге до 10 МW и термоелектрана-топлана електричне снаге до 10 МW и\nдалековода и трафостаница напона до 110 кВ;\n16) објеката и постројења за припрему воде за пиће и објеката и постројења за пречишћавање\nотпадних вода;\n17) културних добара од изузетног значаја и објеката у њиховој заштићеној околини и\nкултурних добара уписаних у Листу светске културне баштине (осим претварања заједничких\nпросторија у стан односно пословни простор у заштићеној околини културних добара од\nизузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине);\n18) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским поступцима\nодређена посебним прописом;\n19) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичкохемијским, хемијским поступцима, као и централних складишта и/или депонија за одлагање\nопасног отпада и регионалних депонија односно депонија за одлагање опасног отпада,\nодређена посебним прописом;\n20) пристаништа, лука;\n21) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, биогас, соларна\nенергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, гас из комуналних отпадних вода и\nдр.) и електрана са комбинованом производњом, појединачне снаге до 10 МW;\n22) објеката, односно делова објеката унутар којих се смешта телекомуникациона опрема и\nсистеми.\nОдредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на техничку документацију\nкоја садржи измене настале у току грађења објекта у односу на техничку документацију на коју\nје дата сагласност, уколико те измене утичу на безбедност са аспекта заштите од пожара и\nексплозија.\nСагласност из става 1. и 2. овог члана прибавља инвеститор, односно власник објекта у\nпроцедури прописаној законом који уређује изградњу.\nСагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи Министарство\nодбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у складу са посебним законом.”\nЧлан 18.\nЧлан 34. мења се и гласи:\n„Члан 34.\nМинистарство даје сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара,\nза изградњу, реконструкцију и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама,\nопремом и уређајима и то:\n1) објеката за прераду нафте и гаса, међународних и магистралних продуктовода, гасовода и\nнафтовода за транспорт, гасовода називног радног натпритиска преко 20 бара, уколико\nпрелазе најмање две општине, складишта нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко\n500 m3, складишта запаљивих гасова преко 200 m3, као и терминала за опасне терете и свих\nобјеката ове намене у лукама односно пристаништима;\n2) стадиона за 20.000 и више гледалаца, објеката висине 50 и више метара, објеката који се\nбаве производњом за војне потребе (наменска индустрија);\n3) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге 10 и више МW,\nтермоелектрана снаге 10 и више МW и термоелектрана-топлана електричне снаге 10 и више\nМW и далековода и трафостаница напона 110 и више кВ;\n4) аеродрома за јавни ваздушни саобраћај;\n5) друмских и железничких тунела и метроа;\n\n�6) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, биогас, соларна\nенергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, гас из комуналних отпадних вода и\nдр.) и електрана са комбинованом производњом, појединачне снаге 10 и више МW;\n7) нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу нуклеарног горива,\nрадиоизотопа, озрачивање, ускладиштење радиоактивних отпадних материја за научноистраживачке сврхе;\n8) објеката за складиштење експлозивних материја преко 1000 кг.\nОдредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на техничку документацију\nкоја садржи измене настале у току грађења објекта у односу на техничку документацију на коју\nје дата сагласност, уколико те измене утичу на безбедност са аспекта заштите од пожара и\nексплозија.\nСагласност из става 1. овог члана прибавља инвеститор, односно власник објекта у\nпроцедури прописаној законом који уређује изградњу.\nСагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи Министарство\nодбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у складу са посебним законом.”\nЧлан 19.\nЧлан 36. мења се и гласи:\n„Члан 36.\nКада је предмет техничког прегледа у смислу закона којим се уређује изградња објекат из\nчлана 34. овог закона, члан комисије за технички преглед који утврђује подобност објекта за\nупотребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој\nдокументацији је лице са лиценцом запослено у органу државне управе надлежном за\nпослове заштите од пожара овлашћено за доношење решења у делокругу рада. За потребе\nовог лица техничке послове обављају стручне особе запослене у органу државне управе\nнадлежном за послове заштите од пожара.\nОдредбе става 1. овог члана примењују се и на поједине објекте из чл. 33. и то:\n1) стамбене, стамбено-пословне и пословне објекте, а који спадају у високе објекте у складу\nса посебним прописом;\n2) зграде за становање заједница, хотеле, мотеле, ресторане и објекте за трговину на велико\nи мало, површине преко 2.000 m2 ;\n3) ноћне клубове и сличне угоститељске објекте;\n4) друге објекте јавне намене површине преко 500 m2 ;\n5) велике самосталне гараже;\n6) објекте у којима се производе, прерађују и складиште хемикалије које могу изазвати пожар\nили експлозију или угрозити здравље и безбедност људи и материјалних добара;\n7) објекте у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују чврсте запаљиве материје,\nпри чему настају експлозивне смеше гасова, пара и прашине;\n8) станице за снабдевање горивом моторних возила или пловила на сопствени погон,\nскладишног капацитета до 500 m3 запаљивих течности;\n9) индустријске објекте површине преко 3.000 m2 и складишне објекте површине преко 1.500\nm2 , као и сва високорегална складишта;\n10) електроенергетска постројења називног напона од 35 kV и трафо-станице на отвореном\nснаге преко 10 MVA;\n11) нафтоводе, продуктоводе и гасоводе који нису обухваћени чланом 34. став 1. тачка 1) овог\nзакона;\n12) објекте за складиштење експлозивних материја до 1.000 кг;\n\n�13) слободностојеће котларнице снаге преко 300 kW;\n14) објекте базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објекте за\nпрераду каучука, објекте за производњу целулозе и папира, објекте за прераду неметаличних\nминералних сировина и објекте за производњу биодизела;\n15) објекте казнено-поправних установа;\n16) стадиони од 1.000 до 20.000 гледалаца;\n17) трафостанице напона од 35 kV;\n18) културна добра од изузетног значаја и објекте у њиховој заштићеној околини и културна\nдобра уписана у Листу светске културне баштине (осим претварања заједничких просторија у\nстан односно пословни простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја\nи културних добара уписаних у Листу светске културне баштине);\n19) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским поступцима,\nодређена посебним прописима;\n20) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичкохемијским, хемијским поступцима, као и централна складишта и/или депонија за одлагање\nопасног отпада и регионалних депонија односно депоније за одлагање опасног отпада,\nодређена посебним прописима;\n21) пристаништа и луке;\n22) објекте за призводњу енергије из биогаса и биомасе и електране са комбинованом\nпроизводњом, појединачне снаге до 10 МW.\nЛице из става 1. овог члана утврђује подобност објекта за употребу у погледу спроведености\nмера заштите од пожара решењем из става 1. у року од 15 дана од дана достављања захтева\nод стране инвеститора.\nКада је предмет техничког прегледа објекат који није обухваћен ставовима 1. и 2. овог члана,\nчлан комисије за технички преглед који утврђује подобност објекта за употребу у погледу\nспроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији је лице које\nпоседује одговарајућу лиценцу према прописима из заштите од пожара.\nОбјекат је подобан за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара ако је:\n1) изграђен у складу с техничком документацијом на коју је дата сагласност;\n2) обезбеђен доказ о карактеристикама конструкција као и елементима конструкција који\nтреба да буду отпорни према пожару, доказ о карактеристикама опреме, уређаја и\nинсталација са посебним карактеристикама према пожару и експлозији, као и доказ о\nкарактеристикама материјала за ентеријер и инсталације за које се постављају посебни\nзахтеви у погледу карактеристика према пожару, материјалима који се користе или складиште\nу технолошком процесу;\n3) обезбеђен доказ о исправном функционисању и деловању изведених инсталација и уређаја\nза аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара и детекцију експлозивних и\nзапаљивих гасова, инсталација у зонама опасности од експлозије, и инсталација за одвођење\nдима и топлоте;\n4) обезбеђен доказ о исправном функционисању и деловању изведених инсталација\nхидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилних уређаја за гашење пожара;\n5) обезбеђен доказ о извршеним мерењима и прегледу уграђених машинских, водоводних и\nелектричних инсталација.\nДоказ из става 5. тачка 3) овог члана издаје овлашћено правно лице - извођач радова са\nодговарајућим овлашћењем за извођење посебних система и мера заштите од пожара.\nДоказ из става 5. тачка 4) овог члана издаје овлашћено правно лице из члана 44. овог закона.\n\n�Члан 20.\nУ члану 40. став 2. мења се и гласи:\n„За финалну обраду хоризонталних и вертикалних површина коридора евакуације у објектима\nиз става 1. овог члана могу се употребљавати само материјали који имају захтеване\nкарактеристике реакције на пожар у складу са прописима и стандардима за које се мора\nприбавити доказ о карактеристикама реакције на пожар издат од надлежне установе у складу\nса посебним прописима и дати га на увид надлежном органу.”\nДодаје се нови став 3. који гласи:\n„У објектима из става 1. овог члана, начин постављања инсталација и материјали за\nинсталације морају имати одговарајуће карактеристике у пожару у складу са прописима и\nстандардима, и за то је потребно прибавити доказ издат од надлежне установе у складу са\nпосебним прописима и дати га на увид надлежном органу.”\nДосадашњи став 3. постаје став 4.\nЧлан 21.\nЧлан 42. мења се и гласи:\n„Члан 42.\nПри пројектовању и изградњи објеката као што су хотели, робне куће, тржни центри,\nбиоскопи, дечије установе, школе, високошколске установе, установе културе, здравствене\nустанове, спортске и концертне дворане, стадиони са пословним простором, аеродромске\nзграде и високи објекти, обавезна је уградња система за откривање и дојаву пожара.\nПри пројектовању и изградњи високих објеката (осим стамбених објеката) обавезна је\nуградња система за гашење пожара.\nПри пројектовању и изградњи објеката из става 1. овог члана (осим високих објеката)\nобавезна је израда процене ризика на основу прорачунске методе према одговарајућим\nтехничким прописима и стандардима у циљу утврђивања потребе за уградњом стабилних\nсистема за гашење пожара када обавеза уградње није дефинисана посебним прописом.\nЗа објекте који нису обухваћени ставом 1. обавезна је израда процене ризика којом се утврђује\nпотреба за уградњом система за благовремено откривање, дојаву и гашење пожара.”\nЧлан 22.\nНазив изнад члана и члан 43. мењају се и гласе:\n„Одржавање инсталација и уређаја\nЧлан 43.\nИнсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију\nексплозивних и запаљивих гасова, инсталације у зонама опасности од експлозије,\nинсталације за одвођење дима и топлоте, инсталације хидрантске мреже за гашење пожара,\nкао и мобилни уређаји за гашење пожара морају се одржавати у исправном и функционалном\nстању, спровођењем одредби техничких прописа, стандарда и упутстава произвођача.”\nЧлан 23.\nНазив изнад члана и члан 44. мењају се и гласе:\n„Контролисање инсталација и уређаја\nЧлан 44.\nИсправност инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара,\nдетекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација у зонама опасности од експлозије,\nинсталација за одвођење дима и топлоте, инсталација хидрантске мреже за гашење пожара,\nкао и мобилних уређаја за гашење пожара мора се контролисати на сваких шест месеци од\nстране овлашћеног правног лица.\n\n�Министар прописује посебне услове за давање и одузимање овлашћења, начин давања и\nодузимања овлашћења, посебне услове техничке опремљености, начин и послове\nконтролисања, садржај исправе о контролисању као и број, стручну спрему и услове за\nзапослена лица који обављају послове контролисања из става 1. овог члана.”\nЧлан 24.\nПосле члана 44. додају се назив изнад члана и члан 44а који гласе:\n„Доношење техничких прописа\nЧлан 44а\nМинистар доноси техничке прописе којима се уређују безбедност и заштита од пожара и\nексплозија на инсталацијама и објектима узимајући у обзир врсту инсталација, специфичност\nсамог објекта, делатност која се у објекту обавља и опасност од пожара и експлозија за људе\nи имовину, као и друге техничке прописе потребне за спровођење овог закона.”\nЧлан 25.\nУ члану 52. став 1. тачка 1) речи: „мора имати високу школску спрему техничке струке”,\nзамењују се речима: „може бити лице које је стекло најмање 240 ЕСПБ бодова на академским\nили струковним студијама техничко-технолошке научне области”, а речи: „вишу стручну\nспрему” замењују се речима: „први степен високог образовања техничко-технолошке научне\nобласти”.\nУ тачки 2) речи: „вишу стручну спрему” замењују се речима: „први степен високог образовања”.\nУ тачки 3) речи: „средњу стручну спрему” замењују се речима: „средње образовање”.\nДодаје се став 3. који гласи:\n„Услови из става 2. овог члана примењују се и на професионалне ватрогасно-спасилачке\nјединице Министарства.”\nЧлан 26.\nУ члану 53. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:\n„Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене одмах по\nступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на рад.\nОсновну обуку и практичну проверу знања запослених за потребе трећих лица обављају\nправна лица из члана 25. и члана 56. став 1. овог закона. Лица која раде на пословима\nзаштите од пожара могу обављати основну обуку и практичну проверу знања из става 1. овог\nчлана у правном лицу у коме су запослени.”\nДодаје се нови став 4. који гласи:\n„Програм основне обуке запослених има општи део и посебни део који садржи специфичности\nзаштите од пожара за делатност којом се правно лице бави. Минимум садржаја програма\nосновне обуке запослених из става 1. овог члана прописује министар.“\nДосадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.\nЧлан 27.\nУ члану 59. додаје се став 4. који гласи:\n„Министарство врши надзор над радом ватрогасних јединица, осим ватрогасних јединица\nМинистарства одбране и Војске Србије.”\nЧлан 28.\nДодају се назив изнад члана и члан 59а који гласе:\n„Ватрогасно-спасилачке јединице Министарства\nЧлан 59а\n\n�Ватрогасно-спасилачке јединице Министарства из члана 59. овог закона јесу снаге заштите и\nспасавања у Републици Србији у складу са посебним законом, и реагују у акцијама усмереним\nна елиминисању појава несреће, спасавања угроженог становништва и материјалних добара\nи отклањања последица пожара, елементарних непогода и других несрећа.\nНа права и обавезе припадника ватрогасно-спасилачких јединица у погледу радноправног\nстатуса, примењују се прописи којима је уређен радно правни статус запослених у\nМинистарству.\nОрганизацију, начин рада, поступање приликом извршавања задатака заштите и спасавања\nкао и начин вршења службе, као и унутрашњем реду у јединици, у погледу специфичности\nуређења рада ватрогасно-спасилачких јединица, ближе прописује министар.\nУниформисани припадници ватрогасно-спасилачких јединица Министарства могу бити само\nони кандидати који након спроведеног конкурса успешно заврше Основну обуку за припаднике\nватрогасно спасилачких јединица Министарства.\nПолазник курса за Основну обуку за припаднике ватрогасно спасилачких јединица\nМинистарства, осим основних услова за пријем у радни однос у Министарству, утврђених\nпосебним законом, морају да задовољавају и посебне услове, и то:\n1) да не може бити млађи од 19 година нити старији од 30 година;\n2) да најмање годину дана имају пребивалиште на територији организационе јединице за коју\nсе расписује конкурс;\n3) да испуни посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базичне\nмоторичке способности.\nЗа распоређивање на руководећа радна места у ватрогасно- спасилачким јединицама\nМинистарства потребно је најмање пет година радног стажа на пословима заштите и\nспасавања у ватрoгасно-спасилачким јединицама.\nПрипадници ватрогасно-спасилачких јединица Министарства дужни су да се стручно\nусавршавају у складу са плановима и програмима које утврђује Министарство.\nБлиже прописе о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку\nприпадника ватрогасно-спасилачких јединица, као и о стручном оспособљавању,\nусавршавању и напредовању припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства,\nдоноси министар.”\nЧлан 29.\nЧлан 63. брише се.\nЧлан 30.\nНазив изнад члана и члан 65. мењају се и гласе:\n„Добровољно ватрогаство\nЧлан 65.\nУ буџету јединица локалне самоуправе, буџету аутономне покрајне и буџету Републике\nСрбије обезбеђују се средства за програмске активности добровољних ватрогасних друштава\nодносно ватрогасних савеза основаних за одређену територију, у складу са законом.\nОснивање, организацију, деловање, права и обавезе припадника добровољних ватрогасних\nјединица, друштава односно савеза прописује министар.”\nЧлан 31.\nУ члану 73. став 2. речи: „и правним лицима која се баве производњом за војне потребе\n(наменска индустрија)” бришу се.\nЧлан 32.\nЧлан 77. став 1. тачка 2) мења се и гласи:\n\n�„2) забрану вршења одређеног посла у објекту, делу објекта или простору ако им очигледно\nпрети опасност од избијања и ширења пожара или ако нису обезбеђени услови за сигурну\nевакуацију људи, док се другим противпожарним мерама (адаптација објекта, дела објекта\nили простора постављањем противпожарних запрека и сл.) ова непосредна опасност не\nотклони, као и забрану употребе објекта, ако није утврђена подобност објекта за употребу\nпрема члану 36. Закона;”\nУ тачки 6) реч: „непосредно” брише се, а после речи: „пожара” додају се речи: „и обезбеде\nзаштиту људи и имовине”.\nЧлан 33.\nЧлан 80. мења се и гласи:\n„Члан 80.\nНадзор над грађењем објеката обухвата:\n1) контролу да ли се грађење врши према овереним главним пројектима, главном пројекту\nзаштите од пожара и главним пројектима посебних система и мерама заштите од пожара;\n2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда\nна које се технички прописи позивају и техничких норматива из области заштите од пожара;\nпроверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују,\nпрема овереним главним пројектима, главном пројекту заштите од пожара и главним\nпројектима посебних система и мера заштите од пожара; давање упутства извођачу радова;\nсарадњу са пројектантом ради обезбеђења технолошких и организационих решења за\nизвођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.\nНадзор из става 1. овог члана врши лице које испуњава услове за вршење стручног надзора,\nу складу са прописима о планирању и изградњи и које има одговарајуће лиценце из чл. 32. и\n38. овог закона, а писаним актом инвеститора или његовог заступника је одређено да у току\nизвођења радова обавља ове послове.\nМинистар прописује ближе услове и начин одузимања овлашћења и лиценци из чл. 32. и 38.\nовог закона, као и састав и начин рада комисије за одузимање лиценци коју решењем образује\nминистар.\nМинистарство води евиденције о одузетим овлашћењима и лиценцама из става 3. овог\nчлана.”\n\nКазнене одредбе\nЧлан 34.\nУ члану 81. став 1. тачка 4) мења се и гласи:\n„4) обавља послове из члана 44. став 1, а не испуњава прописане услове и нема овлашћење\n(члан 44);”.\nЧлан 35.\nУ члану 82. став 1. мења се и гласи:\n„Новчаном казном од 300.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице\nако:\n1) не обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем\nватрогасаца, не обезбеди спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално\nдежурство са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење заштите од\nпожара, не организује спровођење превентивних мера заштите од пожара с потребним бројем\nлица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара и не обезбеди адекватну\nопрему и уређаје за гашење пожара (члан 24. ст. 1, 2. и 3);\n2) не донесе План заштите од пожара (члан 27. ст. 1. и 3);\n\n�3) не поступа по прорачунима из плана заштите од пожара (члан 27. став 2);\n4) не донесе измене и допуне плана заштите од пожара (члан 27. став 4);\n5) не истакне на видљивом месту план евакуације и упутства за поступање у случају пожара\n(члан 27а);\n6) не поступа по прорачунима из правила заштите од пожара (члан 28. став 4);\n7) не донесе Правила заштите од пожара (члан 28. став 1);\n8) не истакне План евакуације и упутства за поступање у случају пожара на видљиво место\n(члан 28. став 3);\n9) не прибави сагласност Министарства у складу са чланом 33. ст. 1. 2. и 3, чланом 34. ст. 1.\n2. и 3, и чланом 35. овог закона;\n10) обавља технолошке процесе на местима и начин супротно члану 37. ст. 1. и 2. овог закона;\n11) у објектима високоградње не обезбеди услове за сигурну евакуацију људи (члан 40. став\n1);\n12) не угради материјале захтеваних карактеристика реакције на пожар у складу са прописима\nи стандардима, не прибави доказ о карактеристикама реакције на пожар и не да га на увид\nнадлежном органу (члан 40. став 2);\n13) не изврши постављање инсталација на одговарајући начин или ако материјали за\nинсталације немају одговарајуће карактеристике у складу са прописима и стандардима, не\nприбави доказ од надлежне установе и не да га на увид надлежном органу (члан 40. став 3);\n14) уграђене инсталације у објектима не одржава у исправном стању и периодично не\nконтролише у складу са техничким прописима и стандардима на које се ти прописи позивају\n(члан 40. став 4);\n15) гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, пролазима, платоима и сличним\nприлазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи\nи имовине угрожених пожаром (члан 41);\n16) не угради системе за откривање и дојаву пожара (члан 42. став 1);\n17) не угради системе за гашење пожара (члан 42. став 2);\n18) не изради процену ризика из члана 42. овог закона (члан 42. ст. 3. и 4);\n19) инсталације и уређаје из члана 43. овог закона не одржава у исправном и функционалном\nстању (члан 43);\n20) не изврши контролу исправности инсталација и уређаја у складу са чланом 44. овог закона\n(члан 44);\n21) не утврди превентивне мере заштите од пожара у плану управљања заштићеног подручја\nи не прибави сагласност Министарства (члан 47);\n22) смешта запаљиви материјал на простору супротно члану 48. овог закона;\n23) за време жетвених радова не предузима посебне мере заштите стрних усева од пожара\n(члан 49. ст. 1. и 2);\n24) спаљује остатке стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору (члан 50.\nстав 1);\n25) не организује противпожарну стражу (члан 51);\n26) не организује основну обуку запослених из области заштите од пожара у прописаном року\nи не врши практичну проверу знања запослених у прописаном року (члан 53. ст. 1. и 6);\n27) лица која раде на пословима заштите од пожара не похађају посебну обуку из области\nзаштите од пожара и не положе стручни испит најкасније у року од годину дана од дана\nзаснивања радног односа, односно распоређивања на послове заштите од пожара (члан 55.\nстав 1);\n\n�28) ако инспектору не омогући несметано вршење послова, ако не стави на увид потребна\nдокумента и предмете и не пружи другу тражену помоћ (члан 76. став 2);\n29) ако не спроведе наложене мере заштите од пожара у року одређеном решењем надлежног\nоргана управе за унутрашње послове (чл. 77. и 78);\n30) ако повреди решење о забрани (члан 79);\n31) не одреди лице за вршење надзора над грађењем објекта (члан 80).”\nЧлан 36.\nУ члану 83. став 1. тачка 1) брише се.\nДодаје се тачка 2а) која гласи:\n„2а) не донесе и не изврши измене и допуне плана заштите од пожара (члан 27. став 3);”\nТач. 3) и 4) мењају се и гласе:\n„3) не прибави мишљење Министарства које садржи услове заштите од пожара и експлозија\n(члан 29. став 2);\n4) изда употребну дозволу без претходно прибављене сагласности о подобности за употребу\nу погледу спроведености мера заштите од пожара (члан 36. став 6);”.\nУ тачки 5) речи: „(члан 53. ст. 1. и 5)” замењују се речима: „(члан 53. ст. 1. и 6)”.\nЧлан 37.\nУ члану 84. став 1. тачка 5) брише се.\nДодаје се тачка 8а) која гласи:\n„8а) не прибави сагласности у складу са чл. 33, 34. и 35. овог закона.”\nДодаје се став 2. који гласи:\n„Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако\nспаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на отвореном простору (члан 50. став\n1).”\n\nПрелазне и завршне одредбе\nЧлан 38.\nПодзаконски прописи предвиђени овим законом донеће се у року од шест месеци од дана\nступања на снагу овог закона.\nЧлан 39.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике\nСрбије”.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10317"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10318"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10319"},["text","Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10320"},["text","Zakon o zastiti od pozara_Izmena 1"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10321"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10322"},["text","заштита"]],["elementText",{"elementTextId":"10323"},["text","пожар"]],["elementText",{"elementTextId":"10324"},["text","систем заштите од пожара"]],["elementText",{"elementTextId":"10325"},["text","организација ватрогасне службе"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10326"},["text","Измене и допуне Закона о заштити од пожара"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10327"},["text","http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/4827-14.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10328"},["text","Службени гласник РС, бр. 20/15"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10329"},["text","2015-02-20"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10330"},["text","AT-42695-0011"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10331"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10332"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10333"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10334"},["text","AT-42695-0012"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"46"},["name","допуна закона"]],["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"47"},["name","заштита"]],["tag",{"tagId":"45"},["name","измена закона"]],["tag",{"tagId":"55"},["name","организација ватрогасне службе"]],["tag",{"tagId":"53"},["name","пожар"]],["tag",{"tagId":"54"},["name","систем заштите од пожара"]]]],["item",{"itemId":"545","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"715"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_zastiti_od_pozara/Zakon_o_zastiti_od_pozara.2.pdf"],["authentication","f66005965443af2112cf083414d79b12"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16851"},["text","На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу\nзакона о заштити од пожара Проглашава се Закон о заштити од пожара, који је донела\nНародна скупштина Републике Србије на Седмој седници Другог редовног заседања у 2009.\nгодини, 29. децембра 2009. године.\nПР број 253\nУ Београду, 29. децембра 2009. године\nПредседник Републике,\nБорис Тадић, с.р.\n\nЗакон\nо заштити од пожара\n(Сл. гласник РС бр. 111/09)\n\nI. Основне одредбе\nПредмет закона\nЧлан 1.\n(1) Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа,\nоргана аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава,\nдругих правних и физичких лица, организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем\nовог закона и друга питања од значаја за систем заштите од пожара.\n(2) Одредбе овог закона сходно се примењују и на заштиту од експлозија.\n\nСистем заштите од пожара\nЧлан 2.\nСистем заштите од пожара (у даљем тексту: заштита од пожара) обухвата скуп мера и радњи\nза планирање, финансирање, организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите\nод пожара, за спречавање избијања и ширења пожара, откривање и гашење пожара,\nспасавање људи и имовине, заштиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока\nпожара, као и за пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром.\n\nСубјекти заштите од пожара\nЧлан 3.\nСубјекти заштите од пожара су државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединица\nлокалне самоуправе, привредна друштва, друга правна и физичка лица.\n\nПојмови\nЧлан 4.\nПоједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:\n1) пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају живот и здравље\nљуди, материјална добра и животна средина;\n2) експлозија је процес наглог сагоревања који настаје као последица употребе\nзапаљивих течности и гасова и осталих горивих материја које са ваздухом могу\nстворити експлозивну смешу, праћену ударним таласом притиска продуката\nсагоревања и порастом температуре, као и наглог разарања плашта посуда услед\nнепланираног или неконтролисаног ширења флуида и разлетања делова уређаја,\n\n�технолошке опреме или објеката, којим се угрожавају живот и здравље људи и\nматеријална добра;\n3) хаварија је разарање основних склопова постројења у привредним, јавним и другим\nобјектима које представља опасност за живот и здравље људи, за материјална добра\nи избијање пожара;\n4) спасавање представља интервенцију ватрогасно-спасилачких и ватрогасних јединица\nради заштите људских живота, телесног интегритета и материјалних добара приликом\nпожара, хаварија и других ванредних догађаја, у складу с посебним законом.\n\nНачин остваривања заштите од пожара\nЧлан 5.\nЗаштита од пожара остварује се:\n1) организовањем и припремањем субјеката заштите од пожара за спровођење заштите\nод пожара;\n2) обезбеђивањем услова за спровођење заштите од пожара;\n3) предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и\nживотне средине приликом избијања пожара;\n4) надзором над применом мера заштите од пожара.\n\nОбавезе субјеката заштите од пожара\nЧлан 6.\n(1) Субјекти заштите од пожара дужни су да поступају у складу с обавезама утврђеним овим\nзаконом и прописима донесеним на основу њега, да обезбеде примену планова заштите од\nпожара и других аката и одговорни су за сваку активност којом мењају или могу променити\nстање и услове заштите од пожара.\n(2) Субјекти заштите од пожара дужни су да ангажовањем расположивих људских и\nматеријалних ресурса учествују у гашењу пожара и спасавању људи и имовине угрожених\nпожаром, ако то могу да учине без опасности за себе или другога.\n\nНачело заштите\nЧлан 7.\nОсновни циљ прописаних мера заштите од пожара јесте заштита живота људи, телесног\nинтегритета, материјалних добара и животне средине.\n\nНачело превенције\nЧлан 8.\nПревенција заштите од пожара обезбеђује се планирањем и спровођењем превентивних мера\nи радњи тако да се што ефикасније спречи избијање пожара, а да се у случају избијања\nпожара ризик по живот и здравље људи и угрожавање материјалних добара као и угрожавање\nживотне средине сведе на најмању могућу меру и пожар ограничи на самом месту избијања.\n\nНачело сталности\nЧлан 9.\nЗаштита од пожара се организује и непрекидно спроводи на свим местима и у свим објектима\nкоји су изложени опасности од пожара.\n\n�Начело јачања свести\nЧлан 10.\nСубјекти заштите од пожара подстичу, усмеравају и обезбеђују јачање свести о значају\nзаштите од пожара кроз систем образовања и васпитања, научно-истраживачког и\nтехнолошког развоја, усавршавања у процесу рада, као и јавног информисања.\n\nНачело јавности\nЧлан 11.\nДржавни органи, органи аутономне покрајине, органи јединице локалне самоуправе,\nпривредна друштва и друга правна лица дужни су да обавештавају јавност о стању заштите\nод пожара и чине доступним потребне информације, у складу са законом.\n\nНачело сарадње\nЧлан 12.\n(1) Субјекти заштите од пожара дужни су да међусобно размењују информације од значаја за\nзаштиту од пожара и ускладе активности од значаја за заштиту од пожара.\n(2) Република Србија сарађује у области заштите од пожара са другим државама и\nмеђународним организацијама.\n\nНачело солидарности\nЧлан 13.\nСубјекти заштите од пожара дужни су да међусобно помажу једни другима у отклањању\nпоследица пожара.\n\nНачело одговорности\nЧлан 14.\nОдговорна лица у државним органима, органима аутономне покрајине и органима јединице\nлокалне самоуправе, привредна друштва и друга правна и физичка лица одговорна су за\nспровођење мера заштите од пожара.\n\nII. Планирање и организовање заштите од пожара\nСтратегија заштите од пожара\nЧлан 15.\n(1) Стратегију заштите од пожара (у даљем тексту: Стратегија) доноси Влада.\n(2) Стратегијом се утврђује стање у области заштите од пожара и мере које треба предузети.\n(3) Стратегија се доноси за период од најмање пет година и садржи нарочито:\n1) опис и оцену стања у области заштите од пожара;\n2) основне циљеве и критеријуме за спровођење заштите од пожара у целини, по\nобластима и просторним целинама са приоритетним мерама заштите;\n3) услове за примену најповољнијих привредних, техничких, технолошких, економских и\nдругих мера за заштиту од пожара;\n4) дугорочне и краткорочне мере за спречавање избијања, ублажавања последица\nпожара и контролу спровођења мера заштите од пожара;\n5) начин обезбеђивања средстава за заштиту од пожара.\n\n�Санациони план\nЧлан 16.\n(1) Привредно друштво и друго правно лице доноси санациони план за отклањање последица\nпожара.\n(2) Јединица локалне самоуправе доноси санациони план за отклањање последица пожара\nна својој територији.\n(3) Аутономна покрајина доноси санациони план за отклањање последица пожара на својој\nтериторији.\n(4) Влада доноси Санациони план Републике Србије за санирање последица проузрокованих\nпожаром ако последице пожара превазилазе могућности санације јединице локалне\nсамоуправе или аутономне покрајине, ако опасност од пожара угрожава објекте и простор од\nизузетног значаја за Републику Србију или на њему изазива велике последице и у случају\nхаварије.\n(5) Санациони планови садрже: стање, мере, процену утицаја на живот и здравље људи,\nпроцену утицаја на животну средину, носиоце, начин, динамику и средства за реализацију\nплана.\n\nМинистарство унутрашњих послова\nЧлан 17.\n(1) Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), у оквиру свог\nделокруга, обавља послове значајне за спровођење заштите од пожара.\n(2) Министарство обавља послове који се односе на:\n1) планирање, организовање и спровођење мера заштите од пожара;\n2) превентивне мере за спречавање избијања пожара и ублажавања последица пожара;\n3) надзор над применом одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега,\nпланова заштите од пожара и других аката који се односе на заштиту од пожара;\n4) стручно оспособљавање припадника ватрогасно-спасилачких јединица;\n5) школовање и усавршавање лица за обављање послова заштите од пожара;\n6) израду Стратегије и Санационог плана;\n7) сарадњу с осталим субјектима заштите од пожара;\n8) друге послове у области заштите од пожара одређене законом.\n\nМинистарство одбране и Војска Србије\nЧлан 18.\nМинистарство одбране обавља послове који се односе на уређивање, планирање,\nорганизовање, спровођење и контролу заштите од пожара и експлозија у Министарству\nодбране и Војсци Србије у складу с одредбама овог закона, закона којим се уређује систем\nодбране Републике Србије и прописима донетим на основу закона.\n\nАутономна покрајина\nЧлан 19.\nАутономна покрајина у оквиру надлежности утврђених Уставом и законом, обезбеђује услове\nза спровођење мера заштите од пожара и пружање помоћи код отклањања односно\nублажавања последица проузрокованих пожаром и доноси акте за унапређење стања\nзаштите од пожара.\n\n�План заштите од пожара аутономне покрајине\nЧлан 20.\n(1) Аутономна покрајина доноси План заштите од пожара који садржи нарочито:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nприказ постојећег стања заштите од пожара;\nпроцену угрожености од пожара;\nорганизацију заштите од пожара;\nпредлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и унапређење\nстања заштите од пожара;\n5) прорачун потребних финансијских средстава;\n6) прописане прорачунске и графичке прилоге.\n\n(2) На План заштите од пожара прибавља се сагласност Министарства.\n\nЈединица локалне самоуправе\nЧлан 21.\nЈединица локалне самоуправе у оквиру надлежности утврђених Уставом и законом организује\nи обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара и пружање помоћи код\nотклањања односно ублажавања последица проузрокованих пожаром и доноси акте за\nунапређење стања заштите од пожара.\n\nПлан заштите од пожара јединице локалне самоуправе\nЧлан 22.\n(1) Јединица локалне самоуправе доноси План заштите од пожара који садржи нарочито:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nприказ постојећег стања заштите од пожара;\nпроцену угрожености од пожара;\nорганизацију заштите од пожара;\nпредлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и унапређење\nстања заштите од пожара;\n5) прорачун потребних финансијских средстава;\n6) прописане прорачунске и графичке прилоге.\n\n(2) На План заштите од пожара прибавља се сагласност Министарства.\n\nКатегоризација према угрожености од пожара\nЧлан 23.\n(1) У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних за успешно\nфункционисање и спровођење заштите од пожара, Министарство врши категоризацију\nобјеката, делатности и земљишта према угрожености од пожара у зависности од технолошког\nпроцеса који се у њима одвија; врсте и количине материјала који се производи, прерађује или\nскладишти; врсте материјала употребљеног за изградњу објекта; значаја и величине објекта\nи врсте биљног покривача.\n(2) Објекти, делатности и земљишта разврставају се у следеће категорије:\n1) са високим ризиком од избијања пожара - прва категорија угрожености од пожара;\n2) са повећаним ризиком од избијања пожара - друга категорија угрожености од пожара;\n3) са извесним ризиком од избијања пожара - трећа категорија угрожености од пожара.\n(3) На решење о категоризацији из става 1. овог члана може се изјавити жалба Министарству\nу року од 15 дана од дана достављања решења.\n(4) Изузетно од става 1. овог члана, Министарство одбране врши категоризацију војних\nобјеката и објеката од посебног значаја за одбрану.\n(5) Влада прописује основе, мерила и услове категоризације из става 1. овог члана.\n\n�Организовање заштите од пожара према угрожености од пожара\nЧлан 24.\n(1) Власник односно корисник објекта или земљишта и привредно друштво односно друго\nправно лице разврстано у прву категорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекти у\nпрвој категорији) обавезно је да обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу\nса потребним бројем ватрогасаца.\n(2) Власник односно корисник објекта или земљишта и привредно друштво односно друго\nправно лице разврстано у другу категорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекти\nу другој категорији) обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од\nпожара и стално дежурство са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење\nзаштите од пожара.\n(3) Власник односно корисник објекта или земљишта и привредно друштво односно друго\nправно лице разврстано у трећу категорију угрожености од пожара (у даљем тексту: субјекти\nу трећој категорији) обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од\nпожара с потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара.\n(4) Министар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар) прописује потребну\nтехничку опремљеност ватрогасне јединице и број ватрогасаца из става 1. овог члана, као и\nпотребан број лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара из става 2. овог\nчлана.\n\nАнгажовање правног лица за обављање послова\nЧлан 25.\n(1) За обављање послова из члана 24. може се уговором ангажовати привредно друштво\nодносно друго правно лице које испуњава прописане услове и има овлашћење Министарства\nза обављање ових послова.\n(2) Министар прописује ближе услове за обављање послова из члана 24. овог закона.\n\nЗаштита од пожара у објектима посебне намене које користи Министарство\nодбране и Војска Србије\nЧлан 26.\nПослове заштите од пожара у објектима посебне намене које користи Министарство одбране\nи Војска Србије обављају надлежни војни органи, под условима које прописује министар\nодбране, а у складу са одредбама овог закона.\n\nПлан заштите од пожара\nЧлан 27.\n(1) Субјекти у првој и другој категорији угрожености од пожара обавезни су да донесу План\nзаштите од пожара који садржи нарочито:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nприказ постојећег стања заштите од пожара;\nпроцену угрожености од пожара;\nорганизацију заштите од пожара;\nпредлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и унапређење\nстања заштите од пожара;\n5) прорачун потребних финансијских средстава;\n6) прописане прорачунске и графичке прилоге.\n\n(2) У Плану заштите од пожара, поред података из става 1. овог члана, ближе се приказују и\nподаци о броју ватрогасаца, техничкој опремљености и обучености ватрогасне јединице,\nодносно организацији превентивних мера заштите од пожара, сталног дежурства и подаци о\nброју стручно оспособљених лица за спровођење заштите од пожара.\n\n�(3) На План заштите од пожара прибавља се сагласност Министарства.\n(4) Министар прописује начин израде и садржај планова заштите од пожара аутономне\nпокрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката у првој и другој категорији.\n\nПравила заштите од пожара\nЧлан 28.\n(1) Власник односно корисник пословних, индустријских и објеката јавне намене, објеката\nблоковског типа и подземних гаража и објеката у трећој категорији угрожености од пожара и\nскупштина зграде односно савет зграде у стамбеним објектима доносе Правила заштите од\nпожара која обухватају:\n1) организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и ширења пожара\nбуде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена безбедна евакуација\nљуди и имовине и спречено његово ширење;\n2) заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица\nоспособљених за обављање послова заштите од пожара;\n3) доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара;\n4) начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара.\n(2) План евакуације и упутства за поступање у случају пожара из става 1. тачка 3) овог члана\nморају бити истакнути на видљивом месту.\n\nIII. Мере заштите од пожара\nЗаштита од пожара у просторном и урбанистичком плану\nЧлан 29.\n(1) Просторни и урбанистички план, поред услова прописаних посебним законом, садрже:\n1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују\nдовољно количине воде за гашење пожара;\n2) удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона\nпредвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;\n3) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;\n4) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара.\n(2) Орган надлежан за доношење просторног, односно урбанистичког плана, дужан је да у\nроку од 60 дана од дана одређеног за разматрање обавести Министарство о доношењу\nпросторног и урбанистичког плана.\n\nТехничка документација\nЧлан 30.\n(1) Техничка документација за претходне радове, у смислу закона којим се уређује планирање\nи изградња, за грађење објеката утврђених овим законом, мора да садржи услове заштите од\nпожара прописане проценом ризика од пожара, у складу с овим законом, прописима\nдонесеним на основу закона и техничким прописима и стандардима на које се ти прописи\nпозивају.\n(2) Министарство даје сагласност на техничку документацију и одобрава локације за објекте\nкоји служе за производњу у војне сврхе (наменску индустрију), објекте од посебног значаја за\nодбрану земље и објекте који се граде у близини објеката посебне намене које користи\nМинистарство одбране и Војска Србије, уз претходно прибављено мишљење Министарства\nодбране.\n\n�Главни пројекат заштите од пожара\nЧлан 31.\nГлавни пројекат заштите од пожара, као саставни део техничке документације за изградњу\nобјеката утврђених овим законом, садржи:\n1) технички извештај (податке о локацији објекта значајне за заштиту од пожара, опис\nобјекта, процену опасности од пожара, поделу објекта на пожарне секторе,\nдефинисање евакуационих путева, избор материјала за конструкције које треба да\nбуду отпорне на пожар, избор материјала за ентеријер за који постоје посебни захтеви\nу погледу отпорности на пожар, процену опасности од пожара која потиче од\nтехнолошког процеса и материја које се у њима користе или складиште, опис\nинсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара, детекцију експлозивних и\nзапаљивих гасова, као и опис стабилних и мобилних инсталација и уређаја за гашење\nпожара, евакуационе путеве за спасавање лица и имовине, избор мобилне опреме за\nгашење пожара, опис инсталација за флуиде који се користе у објекту и др.);\n2) прорачунске основе (прорачун пожарног оптерећења пожарних сектора, прорачун\nкапацитета евакуационих путева у објекту, прорачун времена потребног за евакуацију\nљуди и др.);\n3) графичку документацију (ситуациони план са уцртаним суседним објектима и\nсаобраћајницама, основе свих нивоа и крова, карактеристичне подужне и попречне\nпресеке са уцртаним пожарним секторима, диспозицију процесне технолошке опреме\nи опреме која припада инсталацијама за гашење пожара, шеме система за откривање\nи дојаву пожара, гасну детекцију, громобранске инсталације, разводе машинских\nинсталација за аутоматско гашење пожара, систем за одвођење дима и топлоте,\nсистеме за вентилацију и др.);\n4) предмер и предрачун опреме и средстава за заштиту од пожара.\n\nИзрада Главног пројекта заштите од пожара\nЧлан 32.\n(1) Главни пројекат заштите од пожара израђује привредно друштво односно друго правно\nлице које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности израде техничке\nдокументације, које има овлашћење Министарства за израду Главног пројекта заштите од\nпожара и има запослена лица са лиценцом за израду пројекта заштите од пожара.\n(2) Лиценцу из става 1. овог члана може добити лице које има:\n1) најмање високу стручну спрему техничког смера;\n2) најмање пет година радног искуства на пословима пројектовања мера заштите од\nпожара или њиховог надзора;\n3) положен стручни испит из области заштите од пожара.\n(3) Министар прописује ближе услове за добијање овлашћења за израду Главног пројекта\nзаштите од пожара, као и програм и начин полагања стручног испита из става 2. тачка 3) овог\nчлана.\n(4) Министарство води евиденције о издатим овлашћењима и лиценцама из става 1. овог\nчлана.\n\nСагласност Министарства\nЧлан 33.\n(1) Министарство даје сагласност на пројектну документацију, у делу који се односи на\nзаштиту од пожара, за изградњу, адаптацију и реконструкцију:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nпословних објеката;\nобјеката јавне намене;\nздравствених установа, стационара и домова за смештај лица са посебним потребама;\nобјеката блоковског типа, високих објеката, надземних и подземних гаража;\n\n�5) објеката и простора на којима се производе, прерађују и складиште запаљиве течности\nили запаљиви гасови, материје склоне самозапаљењу, отровне или нагризајуће\nматерије и оксиданти или материје које се могу запалити или експлодирати због\nделовања воде или кисеоника;\n6) објеката у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују чврсте запаљиве\nматерије, при чему настају експлозивне смеше гасова, пара и прашине;\n7) станица за снабдевање горивом моторних возила;\n8) индустријских и складишних објеката;\n9) електроенергетских постројења називног напона од 35 кВ и више и трафо-станица\nснаге преко 2000 кВА;\n10) тунела дужих од 1000 м;\n11) нафтовода, продуктовода и гасовода;\n12) објеката за производњу и складиштење експлозива.\n(2) Одредба става 1. овог члана односи се на давање сагласности на типске пројекте објеката\nугрожених пожаром и пројекте изведеног стања, у складу са законом којим се уређује простор\nи изградња.\n(3) Сагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи Министарство\nодбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у складу са посебним законом.\n\nСагласност за посебне објекте\nЧлан 34.\n(1) Министарство даје сагласност на пројектну документацију у погледу мера заштите од\nпожара за изградњу, адаптацију и реконструкцију следећих објеката:\n1) високих брана и акумулација напуњених водом, јаловином или пепелом за које је\nпрописано техничко осматрање;\n2) нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу енергије, нуклеарног\nгорива, радиоизотопа, озрачивање, ускладиштење радиоактивних отпадних материја\nза научно-истраживачке сврхе;\n3) објеката за прераду нафте и гаса, међународних и магистралних продуктовода,\nгасовода и нафтовода за транспорт, гасовода називног радног натпритиска преко 16\nбара, уколико прелазе најмање две општине, складишта нафте, гаса и нафтних\nдеривата капацитета преко 500 т, складишта запаљивих гасова преко 200 т,\nмагистралних и регионалних топлодалековода, објеката за производњу биодизела;\n4) објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене металургије,\nобјеката за прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука, објеката за производњу\nцелулозе и папира и објеката за прераду неметаличних минералних сировина;\n5) стадиона за 10.000 и више гледалаца, објеката конструктивног распона 50 и више м,\nобјеката висине 50 и више м, силоса капацитета преко 10.000 м³, граничних прелаза,\nобјеката казнено-поправних установа, објеката од значаја за одбрану земље и објеката\nкоји се баве производњом за војне потребе (наменска индустрија);\n6) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге 10 и више МW,\nтермоелектрана снаге 10 и више МW и термоелектрана - топлана електричне снаге 10\nи више МW и далековода и трафостаница напона 110 и више кВ;\n7) међурегионалних и регионалних објеката водоснабдевања и канализације, система за\nводоснабдевање и каналисање отпадних вода у градовима преко 100.000 становника,\nукључујући израду - бушење бунара за експлоатацију подземних вода, постројења за\nприпрему воде за пиће капацитета преко 40 л/с и постројења за пречишћавање\nотпадних вода у насељима преко 15.000 становника или капацитета 40 л/с;\n8) регулационих радова за заштиту од великих вода градских подручја и руралних\nповршина већих од 300 ха;\n9) културних добара од изузетног значаја и објеката у њиховој заштићеној околини и\nкултурних добара уписаних у Листу светске културне баштине (осим претварања\nзаједничких просторија у стан односно пословни простор у заштићеној околини\nкултурних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске\n\n�културне баштине), објеката у националним парковима и објеката у заштићеним\nприродним добрима од изузетног значаја (осим породичних стамбених објеката,\nпољопривредних и економских објеката и њима потребних објеката инфраструктуре,\nкоји се граде у селима), у складу са законом;\n10) постројења за третман опасног отпада, спаљивањем или хемијским поступцима,\nкапацитета више од 70 т дневно;\n11) постројења за третман неопасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким,\nфизичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централних складишта и/или\nдепонија за одлагање опасног отпада;\n12) аеродрома;\n13) пристаништа, лука, пристана и марина;\n14) државних путева првог и другог реда, путних објеката и саобраћајних прикључака на\nове путеве и граничних прелаза;\n15) јавне железничке инфраструктуре са прикључцима и метроа;\n16) телекомуникационих објеката, односно мрежа, система или средстава који су\nмеђународног и магистралног значаја и телекомуникационих објеката који се граде на\nтериторији две или више општина, закључно са главним капацитетима;\n17) хидрограђевинских објеката на пловним путевима;\n18) пловних канала и бродских преводница које нису у саставу хидроенергетског система;\n19) регионалних депонија односно депонија за одлагање неопасног отпада за подручје\nнастањено са преко 200.000 становника;\n20) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, биогас,\nсоларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, гас из комуналних\nотпадних вода), као и електрана са комбинованом производњом снаге 10 и више МW.\n(2) Сагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи Министарство\nодбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у складу са посебним законом.\n\nСагласност за део објекта\nЧлан 35.\nСагласност из чл. 33. и 34. овог закона даје се за цео објекат, а када се објекат гради по\nделовима за део објекта, ако тај део представља економско-техничку целину и може се\nсамостално користити, односно ако ће изградња целог објекта трајати дуже.\n\nПодобност објекта за употребу\nЧлан 36.\n(1) Орган надлежан за издавање дозволе за употребу дужан је да прибави сагласност\nМинистарства за објекат односно део објекта из чл. 33. и 34. овог закона у погледу\nспроведености мера заштите од пожара.\n(2) Објекат је подобан за употребу ако је:\n1) изграђен у складу с Главним пројектом заштите од пожара;\n2) обезбеђен доказ о карактеристикама уграђених материјала за конструкцију која треба\nда буде отпорна на пожар, материјалима за ентеријер за које постоје посебни захтеви\nу погледу отпорности на пожар, материјалима који се користе или складиште у\nтехнолошком процесу;\n3) обезбеђен доказ о исправном деловању изведених инсталација и уређаја за\nаутоматско откривање и дојаву пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова,\nинсталација за одимљавање, као и стабилних и мобилних инсталација и уређаја за\nгашење пожара, избору мобилне опреме за гашење пожара;\n4) ако су испуњени други технички услови.\n\n�Технолошки процеси\nЧлан 37.\n(1) Технолошки процеси у којима се користе или производе запаљиве течности и гасови или\nексплозивне материје обављају се у објектима или деловима објекта који су одвојени од\nдругих производних и складишних објеката и простора ватроотпорним зидовима који\nонемогућавају ширење пожара.\n(2) Технолошки процеси из става 1. овог члана, као и радови с отвореним пламеном у близини\nзапаљивих течности, гасова, експлозивних и других материја које могу изазвати пожар, морају\nбити организовани на такав начин да, зависно од природе и услова рада, опасност од пожара\nбуде отклоњена.\n(3) Објекти из става 1. овог члана могу се градити само на местима где се не ствара опасност\nод избијања пожара у складу са одредбама посебног закона и техничких прописа.\n\nПројектовање и извођење посебних система\nЧлан 38.\n(1) Пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара у објектима у\nкојима се производе, прерађују и складиште запаљиве течности и гасови, експлозивне и друге\nматерије које могу довести до пожара и у другим сложеним објектима обавља привредно\nдруштво, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за делатност\nпројектовања и извођења радова, задовољава посебне услове у погледу техничке\nопремљености и има запослена лица са лиценцом за пројектовање и извођење посебних\nсистема и мера заштите од пожара.\n(2) Стручни испит за добијање лиценце из става 1. овог члана полаже се пред комисијом\nМинистарства.\n(3) Министар прописује програм стручног испита, услове за добијање лиценце, ближе услове\nза добијање овлашћења за обављање послова и посебне услове техничке опремљености из\nстава 1. овог члана, као и висину накнаде за комисију из става 2. овог члана.\n(4) Списак овлашћених правних лица која обављају послове из става 1. овог члана објављује\nсе у \"Службеном гласнику Републике Србије\".\n(5) Министарство води евиденције о издатим овлашћењима и лиценцама из става 1. овог\nчлана.\n\nПослови пројектовања и извођења посебних система\nЧлан 39.\nПод пројектовањем и извођењем посебних система и мера заштите од пожара из члана 38.\nподразумевају се послови:\n1) израде пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система;\n2) израде пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система;\n3) израде пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара и\nизвођење ових система;\n4) израде анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на местима која су\nугрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих\nтечности и експлозивних прашина;\n5) пројектовања и извођења електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене\nексплозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и\nексплозивним прашинама);\n6) пројектовања и извођења система за одвођење дима и топлоте.\n\n�Превентивне мере у објектима високоградње\nЧлан 40.\n(1) Објекат високоградње, у смислу посебног прописа, у зависности од врсте и намене мора\nбити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују услови за\nсигурну евакуацију људи.\n(2) За финалну обраду хоризонталних и вертикалних површина излаза и излазних путева у\nобјектима из става 1. овог члана уграђују се само материјали пожарних карактеристика у\nскладу са стандардима. За уграђене материјале потребно је прибавити извештај од\nовлашћеног правног лица о пожарним карактеристикама и дати га на увид надлежном органу.\n(3) Све уграђене инсталације у објектима морају се одржавати у исправном стању и\nпериодично контролисати у складу са техничким прописима и стандардима на које се ти\nпрописи позивају.\n\nПутеви, пролази, платои и слични прилази објектима\nЧлан 41.\nНа путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за\nпролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром није\nдозвољено градити или постављати објекте и друге запреке.\n\nУређаји за откривање и јављање пожара и уређаји за гашење пожара\nЧлан 42.\n(1) При пројектовању и изградњи високих стамбених објеката и објеката јавне намене (хотели,\nробне куће, биоскопи, позоришта, библиотеке, дечје установе, школе и високошколске\nустанове, здравствене установе, спортске дворане, концертне дворане, стадиони и сл.), као и\nу објектима у којима се чувају уметничка дела, обавезна је уградња уређаја који омогућавају\nблаговремено откривање и јављање пожара.\n(2) У објектима у којима се одвијају технолошки процеси у којима се производе, прерађују,\nкористе и складиште запаљиве, експлозивне и друге опасне материје, у високим објектима\n(осим стамбених зграда), у зградама архива и документације од посебне вредности, у\nобјектима у којима се обавља трговина површине преко 3500 м², у објектима који служе за\nизложбе површине преко 1000 м², музејима, биоскопима, позориштима, аеродромским\nзградама површине преко 1000 м², поред уређаја из става 1. овог члана, обавезна је и уградња\nуређаја који омогућавају благовремено гашење пожара (стабилни системи за гашење\nпожара).\n\nОдржавање уређаја\nЧлан 43.\nУређаји за откривање и јављање пожара и уређаји за гашење пожара морају се одржавати у\nисправном стању, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се\nобезбеди њихово стално и несметано функционисање.\n\nСтабилне инсталације\nЧлан 44.\n(1) За изведене стабилне инсталације намењене гашењу или дојави пожара, детекцији\nзапаљивих гасова и пара, као и за друге заштитне уређаје, опрему и инсталације које служе\nза спречавање избијања, ширења и гашење пожара, извођач радова је дужан да прибави\nсертификат од овлашћеног правног лица о исправности тих уређаја, опреме и инсталација и\nда записник о обављеном испитивању исправног функционисања тих уређаја, опреме и\nинсталација стави на увид комисији надлежној за технички пријем објеката.\n\n�(2) Исправност инсталација из става 1. овог члана мора се проверавати најмање два пута\nгодишње од стране овлашћеног правног лица, у складу с техничким прописима и упутствима\nпроизвођача.\n(3) О обављеним проверама води се евиденција у коју се уносе подаци о извршеној провери\nи стручни налаз.\n(4) Запослени у овлашћеном правном лицу који обављају испитивања морају имати положен\nстручни испит.\n(5) Министар прописује посебне техничке и друге услове које мора испуњавати овлашћено\nправно лице из става 1. овог члана, као и програм и начин полагања испита из става 4. овог\nчлана.\n(6) Министарство даје овлашћење правном лицу за обављање послова из ст. 1. и 2. овог члана\nи води евиденцију о издатим овлашћењима за обављање послова испитивања уређаја\nинсталација и опреме из става 1. овог члана.\n\nПревентивне мере у природи\nЧлан 45.\nПри обављању послова у природи који могу изазвати пожар, а нарочито приликом употребе\nотвореног пламена, морају се спроводити мере заштите од пожара.\n\nЗабрана ложења ватре у шуми\nЧлан 46.\nЗабрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, изузев\nна одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама заштите\nод пожара.\n\nЗаштићена подручја\nЧлан 47.\n(1) Управљач заштићеног подручја установљеног на основу прописа који уређује заштиту\nприроде дужан је да планом управљања тим подручјем утврди превентивне мере заштите од\nпожара, сходно величини заштићеног подручја, врсти и намени земљишта или објеката којима\nуправља.\n(2) Ако је заштићено подручје из става 1. овог члана у првој или другој категорији угрожености\nод пожара, управљач заштићеног подручја ће превентивне мере заштите од пожара утврдити\nкроз План заштите од пожара из члана 27. овог закона.\n(3) На план управљања из става 1. овог члана прибавља се сагласност Министарства.\n\nСмештање запаљивог материјала\nЧлан 48.\nЗапаљиви материјал не сме се смештати на простору који није удаљен најмање 6 м од објекта\nили дела објекта, ако техничким прописима није другачије одређено.\n\nЖетвени радови\nЧлан 49.\n(1) Привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице,\nпредузетник и пољопривредник који врши жетвене радове дужан је да предузме посебне мере\nзаштите стрних усева од пожара.\n(2) Под посебним мерама заштите стрних усева од пожара подразумевају се:\n\n�1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nорганизовање сталног дежурства;\nорганизовање осматрачке службе;\nорганизовање службе везе и обавештавања;\nопремање механизације одговарајућом противпожарном опремом;\nконтрола противпожарне опреме;\nконтрола исправности механизације;\nконтрола ускладиштавања усева.\n\n(3) Министар надлежан за пољопривреду, уз сагласност министра, доноси пропис којим ближе\nуређује мере заштите од пожара у пољопривреди.\n\nСпаљивање на отвореном простору\nЧлан 50.\n(1) Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном\nпростору и спаљивање биљних остатака.\n(2) Лице које је радњама из става 1. овог члана изазвало пожар дужно је да ватрогасноспасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописом.\n\nПротивпожарна стража\nЧлан 51.\n(1) Противпожарну стражу дужно је да организује:\n1) лице које претаче запаљиве течности или запаљиве гасове у количини изнад 5 m³;\n2) лице које изводи радове заваривања, резања и лемљења, користи отворени пламен\nили алат који приликом коришћења варничи у просторији која није посебно\nприлагођена за обављање тог посла или на удаљености од 200 M од руба шуме;\n3) организатор јавног скупа или приредбе на којој постоји опасност од избијања пожара.\n(2) Под противпожарном стражом из става 1. овог члана подразумева се присуство лица\nстручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара са одговарајућом\nпротивпожарном опремом.\n\nУслови за обављање послова заштите од пожара\nЧлан 52.\n(1) Поред општих услова за заснивање радног односа, посебне психофизичке и здравствене\nспособности, за обављање послова заштите од пожара потребни су следећи услови:\n1) за субјекте у првој категорији из члана 24. став 1. руководилац на пословима\nпревентивне мора имати високу школску спрему техничке струке, а руководилац\nватрогасне јединице мора имати најмање вишу школску спрему;\n2) за субјекте у другој категорији из члана 24. став 2. руководилац службе заштите од\nпожара и лице које ради на организовању и спровођењу превентивних мера заштите\nод пожара мора имати најмање вишу школску спрему;\n3) запослени у ватрогасним јединицама, у служби заштите од пожара и на пословима\nзаштите од пожара морају имати најмање средњу стручну спрему.\n(2) Лица из става 1. тачка 3) овог члана која први пут заснивају радни однос или се први пут\nраспоређују на послове заштите од пожара не могу бити старија од 30 година.\n\nОсновна обука запослених\nЧлан 53.\n(1) Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене, најкасније у\nроку од једне године од дана ступања на рад.\n\n�(2) Основну обуку и практичну проверу знања запослених обављају правна лица из члана 56.\nстав 1. овог закона и лица која раде на пословима заштите од пожара.\n(3) Програм основне обуке доноси послодавац односно руководилац државног органа, органа\nаутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе, по прибављеној сагласности\nМинистарства.\n(4) Изузетно од става 3. овог члана Министарство одбране не прибавља сагласност.\n(5) Провера знања запослених врши се једном у три године.\n\nОбавезно присуствовање обуци\nЧлан 54.\nЗапослени су дужни да присуствују обуци и провери знања из области заштите од пожара и\nда се у раду придржавају прописаних упутстава, упозорења, забрана, мера заштите од\nпожара, као и да у случају пожара приступе гашењу пожара.\n\nПосебна обука из области заштите од пожара\nЧлан 55.\n(1) Лица која раде на пословима заштите од пожара дужна су да похађају посебну обуку из\nобласти заштите од пожара (у даљем тексту: посебна обука) и положе стручни испит\nнајкасније у року од годину дана од дана заснивања радног односа, односно распоређивања\nна послове заштите од пожара.\n(2) Лица која су се као припадници Војске Србије стручно оспособљавала на курсевима\nзаштите од пожара, по програму који је усклађен са Министарством, стичу право на полагање\nстручног испита из става 1. овог члана.\n(3) Стручни испит се полаже пред комисијом Министарства.\n(4) Врсту и програм обуке, обим и услове посебне обуке, начин полагања, висину трошкова\nстручног испита, као и висину накнаде члановима комисије из става 3. овог члана прописује\nминистар.\n\nПравна лица која изводе посебну обуку\nЧлан 56.\n(1) Посебну обуку изводе правна лица која испуњавају одређене услове и имају одобрење\nМинистарства.\n(2) Услове из става 1. овог члана утврђује Министарство.\n\nПосебна обука из области заштите од пожара у Министарству одбране и Војсци\nСрбије\nЧлан 57.\nЛица која раде на пословима заштите од пожара у Министарству одбране и Војсци Србије\nдужна су да похађају посебну обуку из области заштите од пожара и положе посебан стручни\nиспит, на начин који прописује министар одбране.\n\n�IV. Организација ватрогасне службе\nВатрогасне јединице\nЧлан 58.\nРади спровођења заштите од пожара, спасавања људи и имовине, спречавања и сузбијања\nдругих техничко-технолошких несрећа и елементарних непогода, оснивају се ватрогасне\nјединице.\n\nПрофесионалне и добровољне ватрогасне јединице\nЧлан 59.\n(1) Ватрогасне јединице могу бити професионалне и добровољне.\n(2) Професионалне ватрогасне јединице јесу ватрогасно-спасилачке јединице Министарства\n(у даљем тексту: ватрогасно-спасилачке јединице), ватрогасне јединице Министарства\nодбране и Војске Србије, ватрогасне јединице локалне самоуправе и ватрогасне јединице\nправних лица сврстаних у прву категорију угрожености од пожара.\n(3) Јединице локалне самоуправе, правна лица и удружења могу оснивати добровољне\nватрогасне јединице.\n\nПрофесионалне ватрогасне јединице локалне самоуправе\nЧлан 60.\n(1) Јединице локалне самоуправе оснивају професионалне ватрогасне јединице када се\nобезбеде одговарајући објекти за смештај људства, опрема и техника, као и лично-заштитна\nопрема, ватрогасне справе и опрема и ватрогасна техника по важећим стандардима и\nнормама.\n(2) Минимални број ватрогасаца, као и техничку опремљеност и обученост професионалних\nватрогасних јединица локалне самоуправе прописује министар.\n\nПрава, обавезе и одговорности припадника ватрогасних јединица\nЧлан 61.\n(1) На права, обавезе и одговорности припадника ватрогасно-спасилачких јединица\nпримењују се прописи о полицији.\n(2) На права, обавезе и одговорности припадника ватрогасних јединица Министарства\nодбране и Војске Србије примењују се прописи о одбрани и Војсци Србије.\n(3) На права, обавезе и одговорности припадника ватрогасних јединица локалне самоуправе\nпримењују се прописи о радним односима у локалној самоуправи.\n\nСтручни испит\nЧлан 62.\n(1) По пријему у радни однос у ватрогасно-спасилачку јединицу запослени је дужан да похађа\nобуку и положи стручни испит из области заштите од пожара према плану и програму који\nпрописује министар.\n(2) Запосленом који не положи испит у прописаном року престаје радни однос.\n(3) Министар прописује програм и садржину обуке и полагање стручног испита из става 1. овог\nчлана.\n\n�Стручно усавршавање\nЧлан 63.\nПрипадници ватрогасно-спасилачке јединице дужни су да се стручно усавршавају према\nпрограму који доноси министар.\n\nУниформа и интервентна опрема\nЧлан 64.\nПрипадници ватрогасно-спасилачке јединице носе прописану униформу за извршавање\nпослова и задатака, а приликом гашења пожара и осталих интервенција прописану\nинтервентну опрему, у складу са прописима о полицији.\n\nВатрогасни савези\nЧлан 65.\n(1) Добровољне ватрогасне јединице могу се удруживати и оснивати ватрогасне савезе.\n(2) Ватрогасни савези организују и спроводе акције за развијање свести о значају заштите од\nпожара и старају се о стручном оспособљавању и техничком опремању добровољних\nватрогасних јединица.\n(3) Ближе услове и начин организовања добровољних ватрогасних јединица, ватрогасних\nдруштава и савеза прописује министар.\n\nСарадња при гашењу пожара\nЧлан 66.\n(1) Ватрогасне јединице су дужне да међусобно сарађују и једна другој пружају помоћ при\nгашењу пожара и у ванредним ситуацијама, у складу с посебним законом.\n(2) Ради гашења пожара и спасавања људи и имовине угрожених пожаром ватрогасне\nјединице могу пружати помоћ ватрогасним јединицама суседних држава, односно од њих\nтражити помоћ, у складу са одлуком Владе и закљученим уговорима о међународној сарадњи.\n\nРуковођење\nЧлан 67.\n(1) Ако у гашењу пожара учествује ватрогасно-спасилачка јединица, гашењем пожара\nруководи руководилац те јединице.\n(2) До доласка ватрогасно-спасилачке јединице гашењем руководи руководилац ватрогасне\nјединице која је прва започела гашење.\n\nПрава руководиоца акције\nЧлан 68.\nУ току гашења пожара и заштите људи и имовине угрожених пожаром и осталих интервенција\nруководилац акције гашења пожара, односно руководилац интервенције, има право да:\n1) непозваним лицима забрани приступ на место гашења пожара или другог ванредног\nдогађаја, као и да обустави саобраћај поред тог места;\n2) нареди евакуацију лица и имовине из угрожених територија, просторија и објеката;\n3) нареди прекид довођења електричне струје, гаса и течних горива;\n4) нареди употребу воде и других средстава за гашење пожара које користе правна и\nфизичка лица ако се на други начин не може обезбедити потребна количина воде\nодносно других средстава за гашење пожара;\n\n�5) нареди коришћење возила правних и физичких лица за превоз повређених у пожару,\nевакуацију лица и имовине и допремање средстава за гашење пожара;\n6) нареди уклањање возила и других предмета који се налазе на противпожарном путу\nили поред хидранта и који онемогућавају или отежавају приступ месту гашења пожара\nили коришћење хидрантске мреже;\n7) нареди другим правним и физичким лицима да ставе на располагање алат, превозна,\nтехничка и друга средства потребна за гашење пожара и спасавање људи и имовине\nугрожених пожаром;\n8) нареди делимично или потпуно рушење објеката или делова објеката који нису\nзахваћени пожаром, у случају да се на други начин не може обезбедити гашење пожара\nили спасавање живота људи;\n9) предузме мере за обезбеђење евакуисане имовине;\n10) предузме мере и радње да би се обезбедили трагови и предмети значајни за\nутврђивање узрока пожара;\n11) нареди насилно отварање закључаног објекта или просторије ради гашења пожара и\nспасавања људи и имовине;\n12) нареди радно способним лицима, која станују у непосредној близини места пожара,\nкао и лицима која се затекну на месту пожара, да пруже помоћ у гашењу пожара и\nспасавању људи и имовине;\n13) затражи помоћ других ватрогасних јединица и свих осталих служби које се могу\nангажовати у акцији гашења пожара и спасавања лица и имовине.\n\nЕвиденције\nЧлан 69.\n(1) Ватрогасне јединице достављају извештај о свим извршеним интервенцијама надлежној\nватрогасно-спасилачкој јединици, која води јединствену евиденцију извршених интервенција.\n(2) Министарство води евиденцију свих ванредних догађаја и пожара за територију Републике\nСрбије и на захтев заинтересованог лица издаје уверење о насталом пожару.\n(3) Министар прописује садржај и начин вођења евиденција из ст. 1. и 2. овог члана.\n\nОперативне карте\nЧлан 70.\n(1) Ватрогасно-спасилачке јединице израђују оперативне карте гашења пожара субјеката\nсврстаних у прву и другу категорију угрожености од пожара.\n(2) Примерак оперативне карте доставља се ватрогасној јединици односно одговарајућој\nслужби заштите од пожара у субјекту.\n(3) Субјекти из става 1. овог члана дужни су да пруже све потребне податке и стручну помоћ\nза израду оперативне карте.\n\nОбавезе грађана\nЧлан 71.\n(1) Грађанин који примети непосредну опасност од избијања пожара или примети пожар дужан\nје да уклони опасност, односно да угаси пожар ако то може учинити без опасности за себе или\nдругог. Ако грађанин не може сам да угаси пожар, дужан је да о томе без одлагања обавести\nнајближу ватрогасну јединицу, односно полицијску станицу.\n(2) Забрањена је лажна пријава пожара и других техничко-технолошких несрећа.\n(3) Трошкове интервенције ватрогасно-спасилачке јединице по лажној пријави пожара сноси\nлице које је лажно пријавило пожар.\n\n�Права грађана који су учествовала у гашењу пожара\nЧлан 72.\n(1) Лице које приликом пружања помоћи гашења пожара или у вршењу обуке гашења пожара\nбуде повређено или оболи, па због тога одсуствује с рада, односно постане неспособно за\nрад, има права из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања под условима утврђеним\nза полицијског службеника.\n(2) Ако у пружању помоћи из става 1. овог члана лице изгуби живот, његова породица има\nправа из пензијског осигурања као и породица полицијског службеника који је изгубио живот у\nвршењу или поводом вршења послова.\n(3) Лице које стави на располагање средства и опрему за гашење пожара по наређењу\nруководиоца акције гашења пожара, односно руководиоца интервенције у складу с чланом 68.\nовог закона, има право на накнаду материјалне штете, у складу са законом.\n\nV. Надзор над спровођењем заштите од пожара\nНадзор\nЧлан 73.\n(1) Надзор над извршавањем одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега врши\nМинистарство преко инспектора.\n(2) Изузетно од става 1. овог члана, надзор над спровођењем заштите од пожара у објектима\nпосебне намене које користи Министарство одбране и Војска Србије и правним лицима која\nсе баве производњом за војне потребе (наменска индустрија) врши Министарство одбране.\n(3) За субјекте у првој и другој категорији угрожености од пожара врши се периодични преглед,\nу складу с актом који доноси министар.\n\nИнспектори\nЧлан 74.\n(1) Послове инспектора обавља лице које има високу односно вишу стручну спрему техничког\nили другог одговарајућег смера и положен посебан стручни испит Министарства и испуњава\nдруге услове прописане законом.\n(2) Министар прописује програм и начин полагања посебног стручног испита за инспекторе из\nстава 1. овог члана.\n\nВршење увиђаја\nЧлан 75.\nИнспектори учествују у вршењу увиђаја приликом избијања пожара и предузимају мере за\nутврђивање узрока пожара и отклањање штетних последица.\n\nПрава и дужности инспектора\nЧлан 76.\n(1) У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да:\n1) уђе у приватни посед на захтев станара или у случају отклањања озбиљне непосредне\nопасности по живот и здравље људи и имовину већег обима;\n2) обавести надлежни орган односно надлежног инспектора да се градња објеката не\nспроводи у складу с мерама заштите од пожара предвиђеним у главном пројекту.\n\n�(2) Власници односно корисници објеката и других непокретности дужни су да омогуће\nобављање инспекцијских послова и да инспектору дају на увид прописану документацију,\nпотребне податке и обавештења.\n\nНалагање мера\nЧлан 77.\n(1) Инспектор може решењем наложити предузимање следећих мера:\n1) забрану употребе оруђа и средстава од којих прети непосредна опасност од избијања\nпожара, док се опасност не отклони;\n2) забрану вршења одређеног посла у објекту, делу објекта или простору ако очигледно\nпрети опасност од избијања и ширења пожара и ако се другим противпожарним\nмерама (адаптација објекта, дела објекта или простора постављањем противпожарних\nзапрека и сл.) ова непосредна опасност не може отклонити;\n3) адаптацију или преграђивање на објекту да би се спречило избијање и ширење пожара\nи угрожавање људи и имовине;\n4) забрану пушења, употребу отворене ватре или уређаја на одређеним местима на\nкојима прети опасност од избијања пожара;\n5) набавку неопходне ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара, као и њихово\nодржавање у исправном стању;\n6) друге мере које имају за циљ да спрече непосредно избијање и ширење пожара. (2)\nЖалба против решења из става 1. тач. 1), 4) и 6) не одлаже извршење.\n\nОвлашћења инспектора\nЧлан 78.\nУ вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да наложи да се:\n1) доведу у исправно стање постројења, инсталације и уређаји;\n2) обави реконструкција објекта или појединих просторија у њему ради спровођења мера\nзаштите од пожара;\n3) уклони отпад из затвореног и отвореног простора који је настао у процесу рада или је\nодложен на забрањеним местима;\n4) уклоне предмети из просторија или простора који представљају опасност од настајања\nи ширења пожара или онемогућавају брз и сигуран излазак из угроженог објекта или\nпростора;\n5) одржавају сви шумски путеви и просеци у стању које омогућава свакодневни приступ\nватрогасним возилима;\n6) изведу стабилни, полустабилни, мобилни, односно други одговарајући уређаји и\nинсталације за дојаву и гашење пожара, као и други заштитни уређаји и инсталације;\n7) изведу потребни излази из објекта или његовог дела да би се омогућио брз излазак\nлица у случају пожара;\n8) онемогући приступ возилима која при раду могу избацивати искре на местима где би\nто представљало опасност од избијања пожара;\n9) доведу у исправно стање ватрогасна опрема и средства за гашење пожара или та\nопрема и средства поставе на одређено место;\n10) уклоне односно измене они елементи на постројењима, инсталацијама и уређајима\nкоји при употреби могу изазвати пожар;\n11) уклоне запаљиве материје којима су обрађене водоравне и вертикалне површине\nевакуационих путева;\n12) провери знање и обученост припадника ватрогасних јединица.\n\nРешења о забрани\nЧлан 79.\n(1) Инспектор ће због непосредне опасности од пожара решењем забранити:\n\n�1) држање сировина, готових производа или других предмета у затвореним или\nотвореним складишним просторима од којих прети опасност од избијања и ширења\nпожара;\n2) употребу отворене ватре у затвореним и отвореним просторима (пушење, заваривање,\nупотребу светиљки са отвореним пламеном, отворена ложишта, електроинсталације\nкоје нису у посебној изведби и сл.);\n3) употребу објеката или њихових делова, делова постројења, инсталација или других\nуређаја ако се њиховим преуређењем не може отклонити недостатак који може\nизазвати пожар;\n4) употребу уређаја, инсталација и средстава док се не предузму мере да се опасност\nуклони;\n5) обављање одређеног посла у објекту или његовом делу, просторији односно простору\n(лакирање, претакање запаљивих течности и гасова и сл.).\n(2) Жалба против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење.\n\nНадзор над грађењем објеката\nЧлан 80.\nНадзор над грађењем објекта обухвата:\n1) контролу да ли се грађење врши према Главном пројекту заштите од пожара;\n2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа,\nстандарда на које се технички прописи позивају и техничких норматива из области\nзаштите од пожара; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и\nинсталација који се уграђују, према Главном пројекту заштите од пожара; давање\nупутства извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења технолошких и\nорганизационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве\nу току извођења радова.\n\nVI. Казнене одредбе\nПривредни преступи\nЧлан 81.\n(1) Новчаном казном од 500.000. до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно\nлице ако:\n1) обавља послове из члана 24. овог закона а не испуњава прописане услове и нема\nовлашћење Министарства за обављање ових послова ( члан 25. став 1);\n2) израђује Главни пројекат заштите од пожара а не испуњава прописане услове ( члан\n32. став 1);\n3) обавља послове из члана 38. став 1. овог закона а не испуњава прописане услове;\n4) о обављеним проверама о исправности стабилних инсталација не води евиденцију са\nподацима о извршеној провери и стручном налазу ( члан 44. ст. 2. и 3);\n5) изводи посебну обуку а не испуњава одређене услове и нема одобрење Министарства\n( члан 56. став 1).\n(2) За привредне преступе из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 до\n200.000 динара и одговорно лице у правном лицу.\n(3) За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се изрећи и заштитна мера\nзабране правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу, односно заштитна\nмера забране одговорном лицу у правном лицу да врши одређене дужности у трајању од шест\nмесеци до пет година.\n\n�Прекршаји правног лица\nЧлан 82.\n(1) Новчаном казном од 300.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно\nлице ако:\n1) не донесе санациони план ( члан 16. став 1);\n2) не обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем\nватрогасаца; не обезбеди спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално\nдежурство са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење заштите\nод пожара; не организује спровођење превентивних мера заштите од пожара с\nпотребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара (\nчлан 24. ст. 1, 2. и 3);\n3) не донесе План заштите од пожара ( члан 27. ст. 1, 2. и 3);\n4) не донесе Правила заштите од пожара ( члан 28. став 1);\n5) не истакне План евакуације и упутства за поступање у случају пожара на видљиво\nместо ( члан 28. став 2);\n6) не прибави сагласност Министарства у складу са чланом 33. став 1, чланом 34. став 1.\nи чланом 35. овог закона;\n7) обавља технолошке процесе на местима и начин супротно члану 37. ст. 1. и 2. овог\nзакона;\n8) у објектима високоградње не обезбеди услове за сигурну евакуацију људи ( члан 40.\nстав 1);\n9) не угради материјале пожарних карактеристика у складу са стандардима, не прибави\nизвештај од овлашћеног правног лица о пожарним карактеристикама и не да га на увид\nнадлежном органу ( члан 40. став 2);\n10) уграђене инсталације у објектима не одржава у исправном стању и периодично не\nконтролише у складу са техничким прописима и стандардима на које се ти прописи\nпозивају ( члан 40. став 3);\n11) гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, пролазима, платоима и\nсличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или\nевакуацију људи и имовине угрожених пожаром ( члан 41 );\n12) не угради уређаје који омогућавају благовремено откривање и јављање пожара ( члан\n42. став 1);\n13) не угради уређаје који омогућавају благовремено откривање и јављање пожара и\nуређаје који омогућавају благовремено гашење пожара ( члан 42. став 2);\n14) уређаје из члана 42. овог закона не одржава у исправном стању и не обезбеди њихово\nстално и несметано функционисање ( члан 43 );\n15) не прибави сертификат од овлашћеног правног лица о исправности уређаја, опреме и\nинсталација и записник о обављеном испитивању исправног функционисања тих\nуређаја, опреме и инсталација не стави на увид комисији надлежној за технички пријем\nобјеката ( члан 44. став 1);\n16) не проверава исправност инсталација у складу са чланом 44. став 2. овог закона;\n17) не утврди превентивне мере заштите од пожара у плану управљања заштићеног\nподручја и не прибави сагласност Министарства ( члан 47 );\n18) смешта запаљиви материјал на простору супротно члану 48. овог закона;\n19) за време жетвених радова не предузима посебне мере заштите стрних усева од\nпожара ( члан 49. ст. 1. и 2);\n20) спаљује остатке стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору ( члан\n50. став 1);\n21) не организује противпожарну стражу ( члан 51 );\n22) не организује основну обуку запослених из области заштите од пожара у прописаном\nроку и не врши практичну проверу знања запослених у прописаном року ( члан 53. ст.\n1. и 5);\n23) лица која раде на пословима заштите од пожара не похађају посебну обуку из области\nзаштите од пожара и не положе стручни испит најкасније у року од годину дана од дана\n\n�заснивања радног односа, односно распоређивања на послове заштите од пожара (\nчлан 55. став 1).\n(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 до 50.000\nдинара и одговорно лице у правном лицу.\n(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 150.000\nдо 500.000 динара.\n(4) За прекршаје из става 1. овог члана правном лицу и предузетнику може се изрећи заштитна\nмера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до три године.\n\nПрекршаји одговорног лица у државном органу, органу аутономне покрајине и\nјединице локалне самоуправе\nЧлан 83.\nНовчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се одговорно лице у надлежном органу\nако:\n1) не донесе санациони план ( члан 16. ст. 2. и 3);\n2) не донесе План заштите од пожара (чл. 20. и 22 );\n3) не обавести Министарство о доношењу просторног и урбанистичког плана у року од 60\nдана од дана одређеног за разматрање ( члан 29. став 2);\n4) не прибави сагласност Министарства из члана 36. став 1. овог закона;\n5) не организује основну обуку запослених из области заштите од пожара у прописаном\nроку и не врши практичну проверу знања запослених у прописаном року ( члан 53. ст.\n1. и 5).\n\nПрекршаји физичког лица\nЧлан 84.\nНовчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:\n1) гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, пролазима, платоима и\nсличним прилазима\n2) објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и\nимовине угрожених пожаром (члан 41);\n3) ложи отворену ватру у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме супротно члану\n46. овог закона;\n4) смешта запаљиви материјал на простору супротно члану 48. Закона;\n5) за време жетве не предузима посебне мере заштите стрних усева од пожара ( члан 49.\nст. 1. и 2);\n6) спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на отвореном простору ( члан\n50. став 1);\n7) не организује противпожарну стражу ( члан 51 );\n8) примети непосредну опасност од избијања пожара или пожар а не уклони опасност,\nодносно не угаси пожар или о пожару без одлагања не обавести надлежну ватрогасну\nјединицу или полицијску станицу ( члан 71. став 1);\n9) лажно пријави пожар или другу техничко-технолошку несрећу ( члан 71. став 2).\n\nVII. Прелазне и завршне одредбе\nСпоразум Министарства и јединице локалне самоуправе\nЧлан 85.\n(1) На територији локалне самоуправе на којој није основана ватрогасна јединица послове те\nјединице до њеног оснивања обавља ватрогасно-спасилачка јединица Министарства.\n\n�(2) Министарство и локалне самоуправе могу закључити споразум којим се уређују питања\nпреношења односно преузимања опреме и средстава којима располаже Министарство а која\nсу неопходна за почетак рада професионалних ватрогасних јединица.\n\nУсклађивање пословања и општих аката\nЧлан 86.\n(1) Привредна друштва и друга правна лица која обављају послове за које су овим законом\nпрописани посебни услови дужна су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона у\nроку од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.\n(2) Државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединице локалне самоуправе,\nпривредна друштва и друга правна лица дужни су да ускладе своје опште акте који се односе\nна заштиту од пожара са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на\nснагу овог закона.\n\nЛица која су положила стручни испит\nЧлан 87.\nЛица која су до дана ступања на снагу овог закона положила стручни испит којим је извршена\nпровера стручне оспособљености за рад на пословима одређеним овим законом по\nпрописима који су били на снази у време њиховог полагања, као и лица којима је тим\nпрописима признато право вршења одређених послова, испуњавају услове за вршење тих\nпослова и према одредбама овог закона ако испуњавају и остале прописане услове.\n\nНаставак поступака\nЧлан 88.\nПоступци који су започети до дана ступања на снагу овог закона наставиће се по прописима\nкоји су важили до дана ступања на снагу овог закона.\n\nПрестанак важења\nЧлан 89.\n(1) Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о заштити од пожара\n(\"Службени гласник СРС\", број 37/88 и \"Службени гласник РС\", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и\n101/05), осим одредаба чл. 74-79 , који престају да важе у складу са посебним законом.\n(2) Подзаконски прописи предвиђени овим законом донеће се у року од шест месеци од дана\nступања на снагу овог закона.\n(3) До почетка примене подзаконских прописа из става 2. овог члана примењују се одредбе\nважећих подзаконских прописа које нису у супротности са одредбама овог закона.\n\nСтупање на снагу\nЧлан 90.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику РС\", а\nпримењује се по истеку девет месеци од дана ступања на снагу овог закона.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10300"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10301"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10302"},["text","Закон о заштити од пожара"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10303"},["text","Zakon o zastiti od pozara"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10304"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10305"},["text","заштита"]],["elementText",{"elementTextId":"10306"},["text","пожар"]],["elementText",{"elementTextId":"10307"},["text","систем заштите од пожара"]],["elementText",{"elementTextId":"10308"},["text","организација ватрогасне службе"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10309"},["text","Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица, организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за систем заштите од пожара."]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10311"},["text","Службени гласник РС, бр. 111/09"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10312"},["text","2009-12-29"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10313"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10314"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10315"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10316"},["text","AT-42695-0011"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16597"},["text","http://www.fb.bg.ac.rs/download/Download/Zakon_o_zastiti_od_pozara.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"47"},["name","заштита"]],["tag",{"tagId":"55"},["name","организација ватрогасне службе"]],["tag",{"tagId":"53"},["name","пожар"]],["tag",{"tagId":"54"},["name","систем заштите од пожара"]]]]]