http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-09-21T09:00:29+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/771 <![CDATA[Оптимизација система одводњавања површинских копова]]> Истраживања у дисертацији односе се на дефинисање модела за оптимизацију система одводњавања површинских копова базираном на процесно орјентисаној методологији која подразумева системску и процесну анализу избора система одводњавања и дефинисање процесних модела почев од анализе улазних података и услова одводњавања преко избора функционално поузданих и економски и еколошки ефикасних објеката и система одводњавања. У оквиру истраживања дефинисан је модел процеса система одводњавања на бази кога су изграђени процесни модели свих појединачних процеса у оквиру модела и заједно чине методолошки приступ оптимизацији система одводњавања. У модел су увршћене и методе поузданости, анализе еколошких аспеката и економске оцене у функцији избора оптимизованих решења система одводњавања.
Циљ истраживања је да се на бази постављеног модела дефинише оптимална структура система одводњавања по критеријуму поузданости, еколошких утицаја и економичности у условима реалних природних, техничких и организационих ограничења.
Методологија и интегрални техно-економски модел за оптимизацију система одводњавања површинских копова су применљиви у свим фазама површинске експлоатације, односно у свим фазама животног циклуса површинског копа. Имплементација овако конципираног модела у рударску праксу би омогућила знатно поузданија пројектна решења система одводњавања уз боље економске и еколошке учинке.]]>
2018-09-11T21:02:21+02:00

Dublin Core

Наслов

Оптимизација система одводњавања површинских копова
Optimization of opencast mines dewatering systems

Аутор

Шубарановић Томислав

Предметна одредница

одводњавање
површински коп
процес
поузданост
екологија
економија
dewatering
opencast mine
process
reliability
environment
economics

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Павловић Владимир
Колоња Божо
Душан Поломчић
Милан Кукрика

Опис

Савремена површинска експлоатација минералних сировина подразумева еколошки и економски ефикасно и поуздано одводњавање без обзира на сложеност хидрогеолошких, хидролошких и других природних услова лежишта. Систем одводњавања површинског копа треба да буде добро одабран, да је састављен од објеката који по својим капацитетима и поузданошћу рада могу да обезбеде сакупљање и одвођење површинских вода и успешну заштиту од подземних вода са аспекта поуздане експлоатације лежишта, заштите људи и инфраструктурних објеката уз истовремено, најмање еколошки негативне утицаје.
Истраживања у дисертацији односе се на дефинисање модела за оптимизацију система одводњавања површинских копова базираном на процесно орјентисаној методологији која подразумева системску и процесну анализу избора система одводњавања и дефинисање процесних модела почев од анализе улазних података и услова одводњавања преко избора функционално поузданих и економски и еколошки ефикасних објеката и система одводњавања. У оквиру истраживања дефинисан је модел процеса система одводњавања на бази кога су изграђени процесни модели свих појединачних процеса у оквиру модела и заједно чине методолошки приступ оптимизацији система одводњавања. У модел су увршћене и методе поузданости, анализе еколошких аспеката и економске оцене у функцији избора оптимизованих решења система одводњавања.
Циљ истраживања је да се на бази постављеног модела дефинише оптимална структура система одводњавања по критеријуму поузданости, еколошких утицаја и економичности у условима реалних природних, техничких и организационих ограничења.
Методологија и интегрални техно-економски модел за оптимизацију система одводњавања површинских копова су применљиви у свим фазама површинске експлоатације, односно у свим фазама животног циклуса површинског копа. Имплементација овако конципираног модела у рударску праксу би омогућила знатно поузданија пројектна решења система одводњавања уз боље економске и еколошке учинке.
Modern surface mining of raw minerals means ecologically and economically efficient and reliable dewatering regardless of the hydro-geological, hydrological, and other natural deposits conditions complexity. Dewatering system of the opencast mine should be well selected, being made up of facilities that by their capacity and reliability of operation can provide collection and drainage of surface water and effective protection against groundwater in terms of reliable deposit mining, people protection and infrastructure facilities with at the same time, at the least negative environmental impacts.
The research in this dissertation refer to the defining model for optimization of the dewatering system for opencast mines based on process-oriented methodology that involves system and process analysis for selection of dewatering system and definition of process models starting from analysis of input data and dewatering conditions to selecting of functionally reliable and economically and environmentally efficient facilities and dewatering systems. Within research has been defined a dewatering system process model based on, which was developed a process models of all individual processes within the model making together methodological approach for dewatering system optimization. In the model have been incorporated reliability methods, analysis of environmental aspects and economic assessments in the function to select optimized solutions for dewatering system.
The aim of the research is that on the base of the presented model is to be defined the optimal structure of dewatering system, according to the reliability criteria, environmental impacts and cost-effectiveness in terms of real natural, technical and organizational constraints.
Methodology and an integrated techno-economic model for dewatering system optimization at opencast mines are applicable in all phases of surface mining, that is, in all phases of the opencast mine life. The implementation of this model concept into the mining practices would enable more reliable design solutions for dewatering system with better economic and environmental effects.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/660 <![CDATA[Аспекти управљања ризиком у рударству]]> 2018-09-11T21:02:09+02:00

Dublin Core

Наслов

Аспекти управљања ризиком у рударству

Аутор

Радосављевић Слободан

Предметна одредница

ризик
поузданост
сигурност
технички систем
угаљ
рударство
менаџмент ризика
менаџер ризика

Издавач

Висока техничка школа струковних студија

Опис

У овом раду се презентирају неки од аспеката и практичних искустава управљања ризиком за комплексне техничко технолошке системе у рударству са посебним освртом на прераду угља. Контрола и управљање ризиком радних места постаје централна категоријална варијабла логистичке операбилности топ менаџмента у контексту генерисања квалитетних стратешких одлука у дугорочном смислу са циљем сигурног, поузданог, безбедног и профитабилног рада уз остварење задовољства корисника производа, услуга и запослених.

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/635 <![CDATA[Развој алгоритма процене ефеката ризика рада рударских машина на бази фази алгебре]]> This PhD Dissertation presents the re suits of research is related to risk assessment of mining equipment failures. Research goal w as to develop an algorithm for implementation of risky occurrence effects, i.e. to assess the consequences of equipment operation failure to equipment construction, technological process and environment, and create a synthesis model for risk assessment of any specific machine engaged in mining industry.
The result of researches is theoretically defined procedure for analysis of equipment failure risk for machines and technical systems utilized in mining industry. With application and combination of existing statistical and analytical methods and procedures f or risk analysis and determination of system reliability, the dissertation provides universal model for risk assessment and reliability evaluation of technical systems. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic theories. combined with statistical methods, were used for processing data on equipment failures in mining. Also, the consequences of risky occurrences were analyzed, as well as period of tune between failures, m order to predict the consequence of a failure to working environment and employees. Model of risk assessment was then applied to mobile crusher "Lokotrack LT1213S", engaged in "Ladne vode" quarry, situated near Petrovac na Mlavi. Eastern Serbia. Such developed model represents a new methodological approach to risk assessment of equipment failure.]]>
2018-09-11T21:02:02+02:00

Dublin Core

Наслов

Развој алгоритма процене ефеката ризика рада рударских машина на бази фази алгебре
Development of Algorithm for Risk Assessment of Mining Equipment Operations Based on Fuzzy Algebra

Аутор

Петровић Дејан

Предметна одредница

ризик
поузданост
технички систем
рударство
рударске машине
отказ
фази скупови
фази логика
risk
reliability
technical system
mining
mining equipment
failure
fuzzy

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Танасијевић Милош
Лилић Никола
Ивезићдр Дејан
Јованчић Предраг
Милић Витомир

Опис

Mining equipment failures are common and they occur on daily basis- Probability of failure occurrence, as well as its consequences, is the area that requires constant monitoring and research work, application of different approaches and analysis of influence factors. Special attention has to be paid to consequences of failures and their influence to further operations of technical systems. employees and working environment. It is necessary to establish a series of organizational and technical measures m order to determine critical points inside the system s and find causes of failures, with the aim to minimize negative effects of risky occurrences.
This PhD Dissertation presents the re suits of research is related to risk assessment of mining equipment failures. Research goal w as to develop an algorithm for implementation of risky occurrence effects, i.e. to assess the consequences of equipment operation failure to equipment construction, technological process and environment, and create a synthesis model for risk assessment of any specific machine engaged in mining industry.
The result of researches is theoretically defined procedure for analysis of equipment failure risk for machines and technical systems utilized in mining industry. With application and combination of existing statistical and analytical methods and procedures f or risk analysis and determination of system reliability, the dissertation provides universal model for risk assessment and reliability evaluation of technical systems. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic theories. combined with statistical methods, were used for processing data on equipment failures in mining. Also, the consequences of risky occurrences were analyzed, as well as period of tune between failures, m order to predict the consequence of a failure to working environment and employees. Model of risk assessment was then applied to mobile crusher "Lokotrack LT1213S", engaged in "Ladne vode" quarry, situated near Petrovac na Mlavi. Eastern Serbia. Such developed model represents a new methodological approach to risk assessment of equipment failure.
Појава изненадних отказа елемената техничких система у рударству је свакодневна појава. Опасност односно вероватноћа настанка или појаве ризичног догађаја и величина његових последица представља простор на коме треба стално радити, применити различите приступе и начине сагледавања утицајних чинилаца на појаву нежељеног ризичног догађаја. Посебна пажња се треба посветити сагледавању озбиљности последица ризичног догађаја као и њихов утицај на даље функционисање техничког система, запослене и радно окружење. Неопходно је спровести низ организационих и техничких мера на утврђивању слабих и критичних места у систему и изналажењу узрочника настанка отказа у циљу смањења негативних ефеката ризичног догађаја.
Докторска дисертација са наведеним насловом презентује резултате истраживања ризика отказа техничких система у рударству. Циљ овог истраживања јесте развој алгоритма за имплементацију ефеката ризика односно вероватноће настанка последице непланираног застоја, отказа, хаваријске ситуације у раду машине на: конструкцијску структуру саме машине, технолошки процес производње у коме учествује и радну и животну средину у синтезни модел оцене нивоа ризика рада одговарајуће машине која ради у рударској индустрији.
Резултат истраживања ове дисертације јесте теоријски дефинисан поступак анализе ефеката ризика отказа код машина и техничких система у рударству. Применом и комбинацијом постојећих статистичких и аналитичких метода и поступака за анализу ризика и одређивање нивоа поузданости, као циљ рада направљен је универзалан модел којим се одређује ниво ризика и поузданост техничких система. Применом теорије фази скупова и фази логике у комбинацији са статистичким методама обрађени су подаци о отказима, анализирани су озбиљности штетног деловања случајног догађаја, времена између отказа исте врсте и предвиђене последице које се могу појавити као резултат негативног деловања хаварија на околину и запослене. Представљени модел процене ризика заснован на фазилогичком закључивању приказан је на примеру мобилне дробилице "Lokotrack LT1213S", која ради на каменолому "Ʌадне воде" код Петровца на Млави. Развијени модел представља нов методолошки приступ процене ризика отказа техничких система.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11730/bdef:Content/get

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>