["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B0&sort_field=Dublin+Core%2CCreator&output=omeka-json","accessDate":"2020-06-04T02:34:17+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","2"]]],["item",{"itemId":"539","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"709"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu/Zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.2.pdf"],["authentication","77185dd3930fcf4c5d0e0a8a9c2b1943"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16845"},["text","Закон\nо безбедности и здрављу на раду\nI. Основне одредбе\nЧлан 1.\nОвим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица\nкоја учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради\nспречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.\nЗа обављање одређених послова државне управе у области безбедности и здравља на раду,\nовим законом образује се Управа за безбедност и здравље на раду као орган управе у саставу\nМинистарства рада, запошљавања и социјалне политике, и утврђује њена надлежност.\nЧлан 2.\nПрава, обавезе и одговорности послодаваца и запослених, надлежности и мере чијом се\nприменом, односно спровођењем осигурава безбедност и здравље на раду остварују се у\nскладу са овим законом и прописима донетим на основу закона, осим ако посебним законом\nније другачије одређено.\nЧлан 3.\nПрава, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду, утврђене овим\nзаконом, ближе се уређују колективним уговором, општим актом послодавца или уговором о\nраду.\nЧлан 4.\nПоједини изрази који се користе у овом закону имају следеће значење:\n1) Запослени јесте домаће или страно физичко лице које је у радном односу код\nпослодавца, као и лице које по било ком основу обавља рад или се оспособљава за\nрад код послодавца, осим лица које је у радном односу код послодавца ради\nобављања послова кућног помоћног особља;\n2) Послодавац јесте домаће или страно правно лице, односно физичко лице које\nзапошљава, односно радно ангажује једно или више лица;\n3) Представник запослених јесте лице изабрано да представља запослене у области\nбезбедности и здравља на раду код послодавца;\n4) Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у\nнајвећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења\nу вези са радом и који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и\nсоцијално благостање запослених;\n5) Превентивне мере јесу све мере које се предузимају или чије се предузимање планира\nна свим нивоима рада код послодавца, ради спречавања повређивања или оштећења\nздравља запослених;\n6) Радно место јесте простор намењен за обављање послова код послодавца (у објекту\nили на отвореном као и на привременим и покретним градилиштима, објектима,\nуређајима, саобраћајним средствима, и сл.) у којем запослени борави или има приступ\nу току рада и који је под непосредном или посредном контролом послодавца;\n7) Радна околина јесте простор у којем се обавља рад и који укључује радна места, радне\nуслове, радне поступке и односе у процесу рада;\n8) Средство за рад јесте:\n(1) објекат који се користи као радни и помоћни простор, укључујући и објекат на\nотвореном простору, са свим припадајућим инсталацијама (инсталације\nфлуида, грејање, електричне инсталације и др.),\n\n�(2) опрема за рад (машина, уређај, постројење, инсталација, алат и сл.) која се\nкористи у процесу рада,\n(3) конструкција и објекат за колективну безбедност и здравље на раду (заштита на\nпрелазима, пролазима и прилазима, заклони од топлотних и других зрачења,\nзаштита од удара електричне струје, општа вентилација и климатизација и сл.),\n(4) помоћна конструкција и објекат, као и конструкција и објекат који се привремено\nкористи за рад и кретање запослених (скела, радна платформа, тунелска\nподграда, конструкција за спречавање одрона земље при копању дубоких\nровова и сл.),\n(5) друго средство које се користи у процесу рада или је на било који начин\nповезано са процесом рада;\n9) Средство и опрема за личну заштиту на раду јесте одећа, обућа, помоћне направе и\nуређаји који служе за спречавање повреда на раду, професионалних обољења,\nболести у вези са радом и других штетних последица по здравље запосленог;\n10) Опасне материје јесу експлозивне, запаљиве, оксидирајуће, отровне, гадне, заразне,\nкорозивне, канцерогене и радиоактивне материје утврђене стандардима и другим\nпрописима, а које се производе, користе или складиште у процесу рада, као и материје\nчија су својства, када су везане за неке супстанце, опасна по живот и здравље\nзапослених;\n11) Опасност јесте околност или стање које може угрозити здравље или изазвати повреду\nзапосленог;\n12) Опасна појава јесте догађај којим су угрожени или би могли да буду угрожени живот и\nздравље запосленог или постоји опасност од повређивања запосленог;\n13) Ризик јесте вероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења здравља\nзапосленог услед опасности;\n14) Акт о процени ризика јесте акт који садржи опис процеса рада са проценом ризика од\nповреда и/или оштећења здравља на радном месту у радној околини и мере за\nотклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на\nраду;\n15) Процена ризика јесте систематско евидентирање и процењивање свих фактора у\nпроцесу рада који могу узроковати настанак повреда на раду, обољења или оштећења\nздравља и утврђивање могућности, односно начина спречавања, отклањања или\nсмањења ризика;\n16) Радно место са повећаним ризиком јесте радно место утврђено актом о процени ризика\nна коме, и поред потпуно или делимично примењених мера у складу са овим законом,\nпостоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље запосленог;\n17) Лице за безбедност и здравље на раду јесте лице које обавља послове безбедности и\nздравља на раду, има положен стручни испит о практичној оспособљености и које\nпослодавац писменим актом одреди за обављање тих послова;\n18) Правно лице за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и\nиспитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких\nштетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености јесте правно лице\nкојем је министар надлежан за рад издао лиценцу, у складу са овим законом;\n19) Служба медицине рада јесте служба којој послодавац повери обављање послова\nзаштите здравља запослених;\n20) Стручни налаз јесте извештај о извршеном прегледу и испитивању опреме за рад или\nиспитивању услова радне околине са закључком да ли су примењене или нису\nпримењене прописане мере за безбедност и здравље на раду;\n21) Одговорно лице за обављање прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања\nуслова радне околине, као и за потписивање стручних налаза, јесте лице са лиценцом\nза вршење тих послова (у даљем тексту: одговорно лице);\n22) Лиценца јесте овлашћење које министар надлежан за рад даје правном или физичком\nлицу за обављање одређених послова у области безбедности и здравља на раду, у\nскладу са овим законом.\nЧлан 5.\nПраво на безбедност и здравље на раду имају:\n\n�1) запослени;\n2) ученици и студенти када се налазе на обавезном производном раду, професионалној\nпракси или практичној настави (радионице, економије, кабинети, лабораторије и др.);\n3) лица која се налазе на стручном оспособљавању, преквалификацији или\nдоквалификацији;\n4) лица на професионалној рехабилитацији;\n5) лица која се налазе на издржавању казне затвора док раде у привредној јединици\nзавода за извршење казне затвора (радионице, градилишта и сл.) и на другом месту\nрада;\n6) лица на добровољним и јавним радовима организованим у општем интересу, радним\nакцијама и такмичењима у вези са радом;\n7) лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених послова, ако је о\nњиховом присуству упознат послодавац.\nБезбедност и здравље на раду лицима из става 1. тач. 1), 2) , 4) и 7) овог члана обезбеђује\nпослодавац, лицима из тачке 3) овог члана образовна организација, лицима из тачке 5) овог\nчлана заводи за извршење казне затвора, а лицима из тачке 6) овог члана - организатор\nрадова и такмичења.\nЧлан 6.\nПосебна права, обавезе и мере у вези са безбедношћу и здрављем на раду младих (нарочито\nу вези са њиховим духовним и телесним развојем), жена које раде на радном месту са\nповећаним ризиком који би могао да им угрози остваривање материнства, инвалида и\nпрофесионално оболелих - уређују се овим законом, другим прописима, колективним\nуговором, општим актом послодавца и уговором о раду.\n\nII. Превентивне мере\nЧлан 7.\nПревентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду обезбеђују се применом\nсавремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих\nи других мера и средстава за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља\nзапослених, и /или њиховог свођења на најмању могућу меру, у поступку:\n1) пројектовања, изградње, коришћења и одржавања објеката намењених за радне и\nпомоћне просторије, као и објеката намењених за рад на отвореном простору у циљу\nбезбедног одвијања процеса рада;\n2) пројектовања, изградње, коришћења и одржавања технолошких процеса рада са свом\nприпадајућом опремом за рад, у циљу безбедног рада запослених и усклађивања\nхемијских, физичких и биолошких штетности, микроклиме и осветљења на радним\nместима и у радним и помоћним просторијама са прописаним мерама и нормативима\nза делатност која се обавља на тим радним местима и у тим радним просторијама;\n3) пројектовања, израде, коришћења и одржавања опреме за рад, конструкција и објеката\nза колективну безбедност и здравље на раду, помоћних конструкција и објеката и\nдругих средстава која се користе у процесу рада или која су на било који начин\nповезана са процесом рада, тако да се у току њихове употребе спречава повређивање\nили оштећење здравља запослених;\n4) производње, паковања, превоза, складиштења, употребе и уништавања опасних\nматерија, на начин и по прописима и правилима којима се отклањају могућности\nповређивања или оштећења здравља запослених;\n5) пројектовања, производње и коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду,\nчијом се употребом отклањају ризици или опасности који нису могли да буду отклоњени\nприменом одговарајућих превентивних мера;\n6) образовања, васпитања и оспособљавања у области безбедности и здравља на раду.\nПревентивне мере у поступцима из става 1. овог члана прописује министар надлежан за рад.\n\n�III. Обавезе и одговорности послодавца\n1. Опште обавезе\nЧлан 8.\nОбавезе послодавца, у смислу овог закона и прописа донетих на основу овог закона,\nистовремено представљају права запослених у вези са спровођењем мера безбедности и\nздравља на раду.\nЧлан 9.\nПослодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у\nкојима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.\nПослодавац се не ослобађа обавеза и одговорности у вези са применом мера безбедности и\nздравља на раду одређивањем другог лица или преношењем својих обавеза и одговорности\nна друго лице.\nУ случају настанка повреде на раду због неуобичајених и непредвидивих околности које су\nизван контроле послодавца или због изузетних догађаја чије се последице упркос свим\nнастојањима нису могле избећи, послодавац није одговоран у смислу овог закона.\nПослодавац је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким\nмогућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну\nзаштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени, да не угрожавају\nбезбедност и здравље запосленог.\nЧлан 10.\nПослодавац је дужан да обезбеди да спровођење мера безбедности и здравља на раду не\nпроузрокује финансијске обавезе за запосленог и представника запослених и не утиче на\nњихов материјални и социјални положај стечен на раду и у вези са радом.\nЧлан 11.\nПослодавац је дужан да, приликом организовања рада и радног процеса, обезбеди\nпревентивне мере ради заштите живота и здравља запослених као и да за њихову примену\nобезбеди потребна финансијска средства.\nПослодавац је дужан да обезбеди превентивне мере пре почетка рада запосленог, у току\nрада, као и код сваке измене технолошког поступка, избором радних и производних метода\nкојима се обезбеђује највећа могућа безбедност и заштита здравља на раду, заснована на\nпримени прописа у области безбедности и здравља на раду, радног права, техничких прописа\nи стандарда, прописа у области здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и\nпензијског и инвалидског осигурања, и др.\nЧлан 12.\nПревентивне мере обезбеђује послодавац полазећи од следећих начела:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nизбегавање ризика;\nпроцена ризика који се не могу избећи на радном месту;\nотклањање ризика на њиховом извору применом савремених техничких решења;\nприлагођавање рада и радног места запосленом, нарочито у погледу избора опреме\nза рад и метода рада, као и избора технолошког поступка да би се избегла монотонија\nу раду, у циљу смањења њиховог утицаја на здравље запосленог;\n5) замена опасних технолошких процеса или метода рада безопасним или мање\nопасним;\n6) давање предности колективним над појединачним мерама безбедности и здравља на\nраду;\n7) одговарајуће оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и издавање\nупутстава за рад на сигуран начин.\n\n�Члан 13.\nПослодавац је дужан да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у\nрадној околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање.\nПослодавац је дужан да измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и\nпромене нивоа ризика у процесу рада.\nАкт о процени ризика заснива се на утврђивању могућих врста опасности и штетности на\nрадном месту у радној околини, на основу којих се врши процена ризика од настанка повреда\nи оштећења здравља запосленог.\nНачин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини прописује министар\nнадлежан за рад.\nЧлан 14.\nПослодавац је дужан да општим актом, односно колективним уговором, утврди права, обавезе\nи одговорности у области безбедности и здравља на раду.\nПослодавац који има до десет запослених - права, обавезе и одговорности из става 1. овог\nчлана може утврдити уговором о раду.\nЧлан 15.\nПослодавац је дужан да:\n1) актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на раду;\n2) запосленом одреди обављање послова на којима су спроведене мере безбедности и\nздравља на раду;\n3) обавештава запослене и њиховог представника о увођењу нових технологија и\nсредстава за рад, као и о опасностима од повреда и оштећења здравља који настају\nњиховим увођењем, односно да у таквим случајевима донесе одговарајућа упутства за\nбезбедан рад;\n4) оспособљава запослене за безбедан и здрав рад;\n5) обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду;\n6) обезбеди одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду\nу исправном стању;\n7) ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних\nпрегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања\nуслова радне околине;\n8) обезбеди на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине рада прописане\nлекарске прегледе запослених у складу са овим законом;\n9) обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број запослених за\nпружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности;\n10) заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или\nздравље запослених.\nПоступак и рокове превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад као и\nпревентивних и периодичних испитивања услова радне околине, односно хемијских,\nбиолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености\nпрописује министар надлежан за рад.\nПравно лице из става 1. тачка 7) овог члана дужно је да изда стручни налаз по извршеном\nпрегледу и испитивању опреме за рад или испитивању радне околине.\nЧлан 16.\nПослодавац је дужан да актом о процени ризика, на основу оцене службе медицине рада,\nодреди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени за обављање\nодређених послова на радном месту у радној околини или за употребу поједине опреме за\nрад.\n\n�Послодавац је дужан да служби медицине рада, коју ангажује, обезбеди услове за самостално\nобављање послова заштите здравља запослених.\nЧлан 17.\nПослодавац је дужан да запосленом изда на употребу средство и/или опрему за личну\nзаштиту на раду, у складу са актом о процени ризика.\n\n2. Посебне обавезе\nЧлан 18.\nПослодавац је дужан да, најмање осам дана пре почетка рада, надлежну инспекцију рада\nизвести о:\n1) почетку свога рада;\n2) раду одвојене јединице;\n3) свакој промени технолошког поступка, уколико се тим променама мењају услови рада.\nПослодавац који изводи радове на изградњи или реконструкцији грађевинског објекта или\nврши промену технолошког процеса дуже од седам дана, дужан је да изради прописан\nелаборат о уређењу градилишта који уз извештај о почетку рада доставља надлежној\nинспекцији рада.\nПослодавац је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност\nи здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта.\nСадржај елабората о уређењу градилишта прописује министар надлежан за рад.\nИспуњеност прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка\nобављања делатности послодавца, у складу са законом, утврђује министарство надлежно за\nрад, на захтев послодавца.\nПоступак утврђивања испуњености прописаних услова из става 5. овог члана прописује\nминистар надлежан за рад.\nВисину трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова из става 5. овог члана\nспоразумно прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за финансије.\nСредства остварена од наплаћених трошкова за утврђивање испуњености прописаних услова\nиз става 5. овог члана приход су буџета Републике Србије.\nЧлан 19.\nКад два или више послодаваца у обављању послова деле радни простор, дужни су да\nсарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.\nПослодавци из става 1. овог члана дужни су да, узимајући у обзир природу послова које\nобављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од\nповређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и\nсвоје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово\nотклањање.\nНачин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. овог члана послодавци утврђују писменим\nспоразумом.\nСпоразумом из става 3. овог члана одређује се лице за координацију спровођења заједничких\nмера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.\nЧлан 20.\nПослодавац је дужан да предузме мере за спречавање приступа у круг објекта или у подручје\nградилишта лицима и средствима саобраћаја која немају основа да се налазе у њима.\n\n�Члан 21.\nПослодавац који за обављање својих послова ангажује запослене код другог послодавца\nдужан је да за те запослене обезбеди прописане мере за безбедност и здравље на раду у\nскладу са овим законом.\nЧлан 22.\nПослодавац је дужан да при свакој промени технолошког процеса средства за рад прилагоди\nтом технолошком процесу пре почетка рада.\nЧлан 23.\nПослодавац је дужан да запосленима да на употребу средства за рад, односно средства и\nопрему за личну заштиту на раду на којима су примењене прописане мере за безбедност и\nздравље на раду и да обезбеди контролу њихове употребе у складу са наменом.\nЧлан 24.\nПослодавац може запосленима дати на употребу опрему за рад, средство и опрему за личну\nзаштиту на раду или опасне материје, само:\n1) ако располаже прописаном документацијом на српском језику за њихову употребу и\nодржавање, односно паковање, транспорт, коришћење и складиштење, у којој је\nпроизвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за\nоцењивање и отклањање ризика на раду;\n2) ако је обезбедио све мере за безбедност и здравље које су одређене том\nдокументацијом, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, техничким\nпрописима и стандардима.\nИзузетно, када послодавац није у могућности да обезбеди документацију из става 1. тачка 1)\nовог члана, дужан је да ту документацију прибави од правног лица регистрованог за послове\nконтроле квалитета производа.\nПослодавац је дужан, када је то потребно, да обезбеди превод документације из ст. 1. и 2.\nовог члана на језик који запослени разуме.\nЧлан 25.\nКада због увођења нове технологије нису прописане мере безбедности и здравља на раду,\nпослодавац, до доношења одговарајућих прописа, примењује опште признате мере којима се\nосигурава безбедност и здравље запослених.\nОпште признатом мером, у смислу става 1. овог члана, сматра се мера којом се може\nотклонити опасност при раду или смањити штетност по здравље запосленог, у мери у којој је\nто разумно изводљиво.\nЧлан 26.\nАко актом о процени ризика утврди недостатке у области безбедности и здравља на раду за\nчије су отклањање потребна већа инвестициона улагања, а живот и здравље запосленог нису\nтеже угрожени, послодавац је дужан да сачини посебан програм о поступном отклањању\nнедостатака и утврди рокове за реализацију програма.\n\n3. Оспособљавање запослених\nЧлан 27.\nПослодавац је дужан да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад код\nзаснивања радног односа, односно премештаја на друге послове, приликом увођења нове\nтехнологије или нових средстава за рад, као и код промене процеса рада који може\nпроузроковати промену мера за безбедан и здрав рад.\n\n�Послодавац је дужан да запосленог у току оспособљавања за безбедан и здрав рад упозна\nса свим врстама ризика на пословима на које га одређује и о конкретним мерама за\nбезбедност и здравље на раду у складу са актом о процени ризика.\nОспособљавање из става 1. овог члана послодавац обезбеђује у току радног времена, а\nтрошкови оспособљавања не могу бити на терет запосленог.\nОспособљавање за безбедан и здрав рад запосленог мора да буде прилагођено\nспецифичностима његовог радног места.\nАко послодавац одреди запосленом да истовремено обавља послове на два или више радних\nместа, дужан је да запосленог оспособи за безбедан и здрав рад на сваком од радних места.\nЧлан 28.\nОспособљавање запослених за безбедан и здрав рад послодавац обавља теоријски и\nпрактично.\nПровера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад обавља\nсе на радном месту.\nПериодичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад запосленог који ради на\nрадном месту са повећаним ризиком врше се на начин и по поступку утврђеним актом о\nпроцени ризика.\nЧлан 29.\nПослодавац код кога, на основу уговора, споразума или по било ком другом основу, обављају\nрад запослени другог послодавца, дужан је да те запослене оспособи за безбедан и здрав\nрад, у складу са овим законом.\nЧлан 30.\nКада технолошки процес рада захтева додатно оспособљавање запосленог за безбедан и\nздрав рад, послодавац је дужан да упозна запосленог о обављању процеса рада на безбедан\nначин, путем обавештавања, упутстава или инструкција у писменој форми.\nУ изузетним случајевима, када запосленом прети непосредна опасност по живот или\nздравље, због хитности, обавештења, упутства или инструкције могу се дати у усменој форми.\nПослодавац је дужан да обезбеди да запослена жена за време трудноће, запослени млађи од\n18 година живота и запослени са смањеном радном способношћу, и поред оспособљавања\nза безбедан и здрав рад, буду у писменој форми обавештени о резултатима процене ризика\nна радном месту и о мерама којима се ризици отклањају у циљу повећања безбедности и\nздравља на раду.\nЧлан 31.\nПослодавац је дужан да свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини,\nупозори на опасна места или на штетности по здравље које се јављају у технолошком\nпроцесу, односно на мере безбедности које мора да примени, и да га усмери на безбедне зоне\nза кретање.\nПослодавац је дужан да видно обележи и истакне ознаке за безбедност и/или здравље ради\nобавештавања и информисања запослених о ризицима у технолошком процесу, правцима\nкретања и дозвољеним местима задржавања као и о мерама за спречавање или отклањање\nризика.\nПослодавац је дужан да обезбеди да приступ радном месту у радној околини, на коме прети\nнепосредна опасност од повређивања или здравствених оштећења (тровања, гушења, и сл.),\nимају само лица која су оспособљена за безбедан и здрав рад, која су добила посебна\nупутства за рад на таквом месту и која су снабдевена одговарајућим средствима и опремом\nза личну заштиту на раду.\n\n�IV. Права и обавезе запослених\nЧлан 32.\nЗапослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и\nздравља на раду на пословима или на радном месту на које је одређен, као и да се\nоспособљава за њихово спровођење.\nЗапослени има право:\n1) да послодавцу даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима безбедности и\nздравља на раду;\n2) да контролише своје здравље према ризицима радног места, у складу са прописима о\nздравственој заштити.\nЗапослени који ради на радном месту са повећаним ризиком, има право и обавезу да обави\nлекарски преглед на који га упућује послодавац.\nЗапослени је дужан да ради на радном месту са повећаним ризиком, на основу извештаја\nслужбе медицине рада, којим се утврђује да је здравствено способан за рад на том радном\nместу.\nЧлан 33.\nЗапослени има право да одбије да ради:\n1) ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене\nпрописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које је одређен, све док\nсе те мере не обезбеде;\n2) ако му послодавац није обезбедио прописани лекарски преглед или ако се на\nлекарском прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене услове, у смислу\nчлана 43. овог закона, за рад на радном месту са повећаним ризиком;\n3) ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама\nризика и мерама за њихово отклањање, у смислу члана 27. став 2. овог закона, на\nпословима или на радном месту на које га је послодавац одредио;\n4) дуже од пуног радног времена, односно ноћу ако би, према оцени службе медицине\nрада, такав рад могао да погорша његово здравствено стање;\n5) на средству за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност и здравље\nна раду.\nУ случајевима из става 1. овог члана, запослени може да се писменим захтевом обрати\nпослодавцу ради предузимања мера које, по мишљењу запосленог, нису спроведене.\nАко послодавац не поступи по захтеву из става 2. овог члана у року од осам дана од пријема\nзахтева, запослени има право да поднесе захтев за заштиту права инспекцији рада.\nКада запослени одбије да ради у случајевима из става 1. овог члана, а послодавац сматра да\nзахтев запосленог није оправдан, послодавац је дужан да одмах обавести инспекцију рада.\nЧлан 34.\nКада му прети непосредна опасност по живот или здравље, запослени има право да предузме\nодговарајуће мере, у складу са својим знањем и техничким средствима која му стоје на\nрасполагању и да напусти радно место, радни процес, односно радну околину.\nУ случају из става 1. овог члана запослени није одговоран за штету коју проузрокује\nпослодавцу.\nЧлан 35.\nЗапослени је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, да наменски\nкористи средства за рад и опасне материје, да користи прописана средстава и опрему за\nличну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и\nздравље као и безбедност и здравље других лица.\n\n�Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства\nза рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду, и да у случају уочених\nнедостатака извести послодавца или друго овлашћено лице.\nПре напуштања радног места запослени је дужан да радно место и средства за рад остави у\nстању да не угрожавају друге запослене.\nЧлан 36.\nЗапослени је дужан да, у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о\nнеправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла\nда угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених.\nАко послодавац после добијеног обавештења из става 1. овог члана не отклони\nнеправилности, штетности, опасности или друге појаве у року од осам дана или ако запослени\nсматра да за отклањање утврђених појава нису спроведене одговарајуће мере за безбедност\nи здравље, запослени се може обратити надлежној инспекцији рада, о чему обавештава лице\nза безбедност и здравље на раду.\nЗапослени је дужан да сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду,\nкако би се спровеле прописане мере за безбедност и здравље на пословима на којима ради.\n\nV. Организовање послова безбедности и здравља на раду\nЧлан 37.\nПослодавац је дужан да организује послове за безбедност и здравље на раду.\nПослове безбедности и здравља на раду може да обавља лице које има положен стручни\nиспит у складу са овим законом.\nПослове безбедности и здравља на раду послодавац може да обавља сам у делатностима\nтрговине, угоститељства и туризма, занатских и личних услуга, финансијско-техничких и\nпословних услуга, образовања, науке и информација, здравствене и социјалне заштите и у\nстамбено-комуналним делатностима, ако има до десет запослених и није дужан да има\nположен стручни испит из става 2. овог члана.\nЗа обављање послова безбедности и здравља на раду послодавац може да одреди једног\nили више од својих запослених или да ангажује правно лице, односно предузетника који имају\nлиценцу (у даљем тексту: лице за безбедност и здравље на раду).\nПослодавац одлучује о начину организовања послова за безбедност и здравље на раду у\nзависности од:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nтехнолошког процеса,\nорганизације, природе и обима процеса рада,\nброја запослених који учествују у процесу рада,\nброја радних смена,\nпроцењених ризика,\nброја локацијски одвојених јединица,\nврсте делатности.\nЧлан 38.\n\nПослодавац је дужан да омогући лицу за безбедност и здравље на раду независно и\nсамостално обављање послова у складу са овим законом и приступ свим потребним\nподацима у области безбедности и здравља на раду.\nЛице за безбедност и здравље на раду непосредно је одговорно послодавцу код кога обавља\nте послове и не може да трпи штетне последице ако свој посао обавља у складу са овим\nзаконом.\n\n�Послодавац је дужан да обезбеди усавршавање знања у области безбедности и здравља на\nраду запосленом кога одреди за обављање тих послова.\nЧлан 39.\nПослодавац који за обављање послова безбедности и здравља на раду ангажује правно лице\nили предузетника дужан је да их претходно упозна са технолошким процесом, ризицима у\nпроцесу рада и мерама за отклањање ризика.\nЧлан 40.\nЛице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са овим законом, а нарочито:\n1) учествује у припреми акта о процени ризика;\n2) врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и\nодржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту\nна раду;\n3) учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и\nздравих услова рада;\n4) организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;\n5) организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад;\n6) предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним\nризиком;\n7) свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених\nна раду;\n8) прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и\nболестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема\nизвештаје са предлозима мера за њихово отклањање;\n9) припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;\n10) припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;\n11) забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају када утврди\nнепосредну опасност по живот или здравље запосленог;\n12) сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области\nбезбедности и здравља на раду;\n13) води евиденције у области безбедности и здравља на раду код послодавца.\nЛице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писменој форми извести послодавца и\nпредставника запослених о забрани рада из става 1. тачка 11) овог члана.\nАко послодавац, и поред забране рада у смислу става 1. тачка 11) овог члана, наложи\nзапосленом да настави рад, лице за безбедност и здравље на раду дужно је да о томе одмах\nизвести надлежну инспекцију рада.\nЧлан 41.\nЗа обављање послова заштите здравља запослених на раду послодавац ангажује службу\nмедицине рада.\nСлужба медицине рада из става 1. овог члана дужна је да обавља послове у складу са овим\nзаконом, а нарочито:\n1) учествује у идентификацији и процени ризика на радном месту и радној околини\nприликом састављања акта о процени ризика;\n2) упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са њиховим радом и\nобавља послове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи;\n3) утврђује и испитује узроке настанка професионалних обољења и болести у вези са\nрадом;\n4) оцењује и утврђује посебне здравствене способности које морају да испуњавају\nзапослени за обављање одређених послова на радном месту са повећаним ризиком\nили за употребу, односно руковање одређеном опремом за рад;\n\n�5) врши претходне и периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са\nповећаним ризиком и издаје извештаје о лекарским прегледима у складу са прописима\nо безбедности и здрављу на раду;\n6) учествује у организовању прве помоћи, спасавању и евакуацији у случају повређивања\nзапослених или хаварија;\n7) даје савете послодавцу при избору другог одговарајућег посла према здравственој\nспособности запосленог;\n8) саветује послодавца у избору и тестирању нових средстава за рад, опасних материја\nи средстава и опреме за личну заштиту на раду, са здравственог аспекта;\n9) учествује у анализи повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са\nрадом;\n10) непосредно сарађује са лицем за безбедност и здравље на раду.\nПретходне и периодичне лекарске прегледе запослених у смислу става 2. тачка 5) овог члана\nможе да врши служба медицине рада која има прописану опрему, просторије и стручни кадар.\nЧлан 42.\nЛични подаци прикупљени у вези са лекарским прегледима запосленог поверљиве су природе\nи под надзором су службе медицине рада, која врши те прегледе.\nПодаци о повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом\nдостављају се организацијама здравственог и пензијског и инвалидског осигурања у складу\nса законом.\nПодаци из става 2. овог члана могу се достављати другим лицима, само уз писмену\nсагласност запосленог.\nИзвештај о лекарском прегледу запосленог доставља се послодавцу на начин којим се не\nнарушава принцип поверљивости личних података.\nНије дозвољено коришћење података прикупљених по основу лекарских прегледа запослених\nу сврху дискриминације запослених.\nЧлан 43.\nПослодавац је дужан да запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре почетка рада\nобезбеди претходни лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада.\nПретходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним\nризиком врше се на начин, по поступку и у роковима утврђеним прописима о безбедности и\nздрављу на раду које споразумно прописују министар надлежан за рад и министар надлежан\nза здравље.\nАко се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава посебне\nздравствене услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком,\nпослодавац је дужан да га премести на друго радно место које одговара његовим\nздравственим способностима.\nНеиспуњавање посебних здравствених услова за рад на радном месту са повећаним ризиком\nне може бити разлог за отказ уговора о раду.\n\nVI. Представник запослених за безбедност и здравље на раду\nЧлан 44.\nЗапослени код послодавца имају право да изаберу једног или више представника за\nбезбедност и здравље на раду (у даљем тексту: представник запослених).\nНајмање три представника запослених образују Одбор за безбедност и здравље на раду (у\nдаљем тексту: Одбор).\n\n�Послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у Одбор именује најмање једног свог\nпредставника, тако да број представника запослених буде већи за најмање један од броја\nпредставника послодавца.\nПоступак избора и начин рада представника запослених и Одбора, број представника\nзапослених код послодавца, као и њихов однос са синдикатом уређују се колективним\nуговором.\nЧлан 45.\nПослодавац је дужан да представнику запослених, односно Одбору омогући:\n1) увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду;\n2) да учествују у разматрању свих питања која се односе на\nспровођење безбедности и здравља на раду.\nПослодавац је дужан да представника запослених, односно Одбор информише о свим\nподацима који се односе на безбедност и здравље на раду.\nЧлан 46.\nПредставник запослених, односно Одбор имају право:\n1) да послодавцу дају предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и здравље\nна раду;\n2) да захтевају од послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање или\nсмањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених;\n3) да захтевају вршење надзора од стране инспекције рада, ако сматрају да послодавац\nније спровео одговарајуће мере за безбедност и здравље на раду.\nПредставник запослених, односно члан Одбора имају право да присуствују инспекцијском\nнадзору.\nЧлан 47.\nПослодавац је дужан да представника запослених, односно\nОдбор упозна:\n1) са налазима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада;\n2) са извештајима о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у\nвези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду;\n3) о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље.\nЧлан 48.\nПослодавац и представник запослених, односно Одбор и синдикат, дужни су да међусобно\nсарађују о питањима безбедности и здравља на раду, у складу са овим законом и другим\nпрописима.\n\nVII. Евиденција, сарадња и извештавање\nЧлан 49.\nПослодавац је дужан да води и чува евиденције о:\n1) радним местима са повећаним ризиком;\n2) запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским\nпрегледима запослених распоређених на та радна места;\n3) повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом;\n4) запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад;\n5) опасним материјама које користи у току рада;\n6) извршеним испитивањима радне околине;\n\n�7) извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и средстава и опреме за личну\nзаштиту на раду;\n8) пријавама из члана 50. овог закона.\nНачин вођења евиденција из става 1. овог члана прописује министар надлежан за рад.\nЧлан 50.\nПослодавац је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, усмено и у писменој\nформи пријави надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове сваку\nсмртну, колективну или тешку повреду на раду, повреду на раду због које запослени није\nспособан за рад више од три узастопна радна дана, као и опасну појаву која би могла да угрози\nбезбедност и здравље запослених.\nПослодавац је дужан да, најкасније у року од три узастопна радна дана од дана сазнања,\nпријави надлежној инспекцији рада професионално обољење, односно обољење у вези са\nрадом запосленог.\nЧлан 51.\nИзвештај о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом који се\nдогоде на радном месту, послодавац доставља запосленом који је претрпео повреду, односно\nобољење и организацијама надлежним за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.\nСадржај и начин издавања обрасца извештаја из става 1. овог члана прописује министар\nнадлежан за рад.\nПослодавац је дужан да на захтев инспектора рада или представника запослених достави\nизвештај о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о спроведеним мерама.\nЧлан 52.\nПослодавци, синдикати, осигуравајућа друштва, организације надлежне за здравствено и\nпензијско и инвалидско осигурање дужни су да сарађују и учествују у доношењу заједничких\nставова о питањима унапређивања безбедности и здравља на раду, као и да се старају о\nразвоју и унапређивању опште културе безбедности и здравља на раду, у складу са овим\nзаконом.\nОрганизације надлежне за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање дужне су да\nминистарству надлежном за рад доставе податке о повредама на раду, професионалним\nобољењима, обољењима у вези са радом и инвалидима рада најмање једном годишње и то\nнајкасније до 31. јануара наредне године за претходну годину, а на захтев министарства\nнадлежног за рад и у краћем року.\nЧлан 53.\nПослодавац је дужан да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и\nобољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.\nФинансијска средства за осигурање из става 1. овог члана падају на терет послодавца, а\nодређују се у зависности од нивоа ризика од повређивања, професионалног обољења или\nобољења у вези са радом на радном месту и радној околини.\nУслови и поступци осигурања од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у\nвези са радом запослених уређују се законом.\n\nVIII. Стручни испит и издавање лиценци\nЧлан 54.\nЗа обављање послова за безбедност и здравље на раду и послова одговорног лица полаже\nсе одговарајући стручни испит.\n\n�Стручни испит из става 1. овог члана полаже се пред одговарајућом комисијом коју образује\nминистар надлежан за рад.\nПрограм, начин и висину трошкова полагања стручног испита из става 1. овог члана прописује\nминистар надлежан за рад.\nСредства остварена од наплаћених трошкова за полагање стручног испита из става 1. овог\nчлана приход су буџета Републике Србије.\nЧлан 55.\nМинистар надлежан за рад решењем издаје лиценцу:\n1) правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и здравља на раду\nиз члана 40. овог закона;\n2) правном лицу за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и\nиспитивања услова радне околине;\n3) одговорном лицу у правном лицу из тачке 2) овог члана.\nЧлан 56.\nЛиценцу за обављање послова у области безбедности и здравља на раду, из члана 40. овог\nзакона, може да добије правно лице, односно предузетник који има запосленог са високом\nшколском спремом одговарајуће струке, положеним стручним испитом из члана 54. овог\nзакона и најмање три године радног искуства на тим пословима.\nЛиценцу за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова\nрадне околине може да добије правно лице које испуњава прописане услове у погледу\nобезбеђивања одговарајућих стручних кадрова, техничке опреме, методологије вршења\nодређених прегледа и испитивања и које има запослено одговорно лице.\nЛиценцу за обављање послова одговорног лица може да добије лице са високом школском\nспремом одговарајуће струке, положеним стручним испитом из члана 54. овог закона и\nнајмање три године радног искуства на тим пословима.\nУслове и висину трошкова за издавање лиценце из ст. 1. до 3. овог члана прописује министар\nнадлежан за рад.\nСредства остварена од наплаћених трошкова за издавање лиценце из ст. 1. до 3. овог члана\nприход су буџета Републике Србије.\nЧлан 57.\nМинистар надлежан за рад може решењем одузети лиценцу:\n1) правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и здравља на\nраду, из члана 55. тачка 1) овог закона, ако утврди да послове обавља супротно закону;\n2) правном лицу за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и\nиспитивања услова радне околине, из члана 55. тачка 2) овог закона, ако утврди да\nпослове обавља супротно закону;\n3) одговорном лицу из члана 55. тачка 3) овог закона ако утврди да несавесно и нестручно\nобавља послове за које му је лиценца издата.\nЧлан 58.\nПротив решења из чл. 55. и 57. овог закона није дозвољена жалба, али се може покренути\nуправни спор.\n\nIX. Управа за безбедност и здравље на раду\nЧлан 59.\nУ саставу министарства надлежног за рад образује се Управа за безбедност и здравље на\nраду, која обавља послове државне управе са циљем унапређивања и развоја безбедности и\n\n�здравља на раду, односно смањења повреда на раду, професионалних обољења и обољења\nу вези са радом (у даљем тексту: Управа).\nЧлан 60.\nУправа обавља следеће послове:\n1) припрема прописе у области безбедности и здравља на раду, као и мишљења за\nњихову примену;\n2) припрема стручне основе за израду националног програма развоја безбедности и\nздравља на раду и прати његово остваривање;\n3) прати и оцењује стање безбедности и здравља на раду и припрема ставове за\nјединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су предмет овог\nзакона и других прописа;\n4) истражује и подстиче развој у области хуманизације рада;\n5) пружа стручну помоћ у области безбедности и здравља запослених;\n6) припрема методологије за обављање послова прегледа и испитивања у области\nбезбедности и здравља на раду;\n7) проучава узроке и појаве који за последицу имају повреде на раду, професионалне\nболести и болести у вези са радом;\n8) организује полагање стручних испита из члана 54. овог закона, о чему води евиденцију;\n9) врши надзор над законитошћу рада правних лица и предузетника као и одговорних\nлица са лиценцом и припрема предлоге решења за издавање и одузимање лиценци из\nчл. 55. и 57. овог закона, о чему води евиденцију;\n10) прикупља и анализира податке о повредама на раду, професионалним обољењима,\nболестима у вези са радом и појавама које утичу на здравље запослених;\n11) обавља информационо-документациону делатност у области безбедности и здравља\nзапослених;\n12) организује саветовања, врши едукацију запослених, послодаваца, лица за безбедност\nи здравље на раду, инспектора и др., објављује различите материјале и информише\nјавност о стању у области безбедности и здравља на раду;\n13) стара се о примени међународних аката у области безбедности и здравља на раду;\n14) подстиче образовање и развијање културе рада у области безбедности и здравља на\nраду;\n15) обавља друге послове одређене законом.\n\nX. Надзор\nЧлан 61.\nИнспекцијски надзор над применом овог закона, прописа донетих на основу овог закона,\nтехничких и других мера које се односе на безбедност и здравље на раду, као и над применом\nмера о безбедности и здравља на раду прописаним општим актом послодавца, колективним\nуговором или уговором о раду, врши министарство надлежно за рад преко инспектора рада.\nЧлан 62.\nПослове инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду могу да обављају\nинспектори рада који имају високу стручну спрему, најмање три године радног искуства у\nструци и положен стручни испит за рад у органима државне управе.\nИзузетно, послове инспекцијског надзора у области трговине, угоститељства и туризма,\nзанатских и личних услуга, финансијско-техничких и пословних услуга, образовања, науке и\nинформација, здравствене и социјалне заштите, у стамбено-комуналним делатностима, као и\nпослове утврђивања испуњености прописаних услова из безбедности и здравља на раду, могу\nда обављају инспектори рада који имају вишу стручну спрему одговарајућег смера, положен\nстручни испит за рад у органима државне управе и најмање три године радног искуства у\nструци.\n\n�Члан 63.\nУ поступку инспекцијског надзора инспектор рада има право и дужност да предузима радње\nкојима се контролишу безбедност и здравље на раду, а нарочито хигијена и услови рада,\nпроизводња, стављање у промет, коришћење и одржавање средстава за рад, средстава и\nопреме за личну заштиту на раду, опасне материје и др., као и да:\n1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;\n2) саслуша и узима изјаве од одговорних и заинтересованих лица;\n3) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, средства и опрему за\nличну заштиту, предмете и робу и сл.;\n4) узима узорке ради анализе, експертиза и сл.;\n5) наређује мерења која обавља друга стручна организација кад послодавац самостално\nили преко одређене стручне организације врши мерења у одговарајућим областима, а\nрезултати извршеног мерења пружају основ за то;\n6) послодавцима, запосленим, њиховим представницима и синдикату даје обавештења и\nсавете у области безбедности и здравља на раду, као и о мерама чијом применом се\nобезбеђује извршавање овог закона на најефикаснији начин;\n7) у складу са поднетим захтевом, послодавца и запосленог или представника\nзапослених обавести о извршеном инспекцијском надзору и утврђеном стању;\n8) предузима друге радње за које је овлашћен другим прописом.\nЧлан 64.\nПослодавац је дужан да, ради вршења надзора, омогући инспектору рада:\n1) улазак у објекте и просторије, у свако доба када има запослених на раду;\n2) одреди најмање једног запосленог који ће инспектору пружати потребне информације\nи обавештења, давати податке, акте и документацију;\n3) увид у доказе о стабилности објекта;\n4) увид у примењене мере безбедности и здравља на раду на средствима за рад и у\nрадној околини;\n5) увид у средства и опрему за личну заштиту на раду;\n6) увид у податке и евиденције о производњи, коришћењу и складиштењу опасних\nматерија.\nЧлан 65.\nИнспектор рада дужан је да изврши надзор одмах, након пријаве послодавца о свакој смртној,\nтешкој или колективној повреди на раду, као и опасној појави која би могла да угрози\nбезбедност и здравље на раду, односно одмах по пријему захтева, односно обавештења из\nчлана 33. ст. 3. и 4. овог закона.\nЧлан 66.\nИнспектор рада дужан је да послодавцу, односно запосленом наложи предузимање мера и\nрадњи за отклањање узрока који су изазвали повреде, довели до настанка опасности по\nбезбедност и здравље на раду, односно које могу спречити настанак повреде и умањити или\nотклонити опасности по безбедност или здравље на раду.\nИнспектор рада је дужан да, за време трајања околности које доводе до угрожавања\nбезбедности и здравља запосленог, забрани рад на радном месту код послодавца, а нарочито\nкад утврди:\n1) да су непосредно угрожени безбедност и здравље запосленог;\n2) да се користи средство за рад на коме нису примењене мере за безбедност и здравље\nна раду;\n3) да се не користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду;\n4) да запослени ради на радном месту са повећаним ризиком, а не испуњава прописане\nуслове за рад на том радном месту, као и ако се није подвргао лекарском прегледу у\nпрописаном року;\n5) да запослени није оспособљен за безбедан рад на радном месту на ком ради;\n\n�6) да послодавац није спровео мере или извршио радње које му је, ради отклањања\nузрока који доводе до угрожавања безбедности и здравља запосленог, наложио\nинспектор рада.\nАко примена мера, односно потреба за усаглашавањем са прописаним мерама заштите\nбезбедности и здравља на раду представља недостатак за чије су отклањање потребна већа\nинвестициона улагања, а живот и здравље запослених нису теже угрожени, инспектор рада\nможе наложити послодавцу да сачини посебан програм о поступном отклањању недостатака\nса утврђеним роковима за њихово отклањање.\nИнспектор рада може да наложи да се спроведе и опште призната мера којом се може\nотклонити опасност при раду или смањити ризик по здравља запосленог, у мери у којој је то\nмогуће.\nЧлан 67.\nПредузимање мера и радњи чијом применом и извршавањем се, у складу са одредбама овог\nзакона, обезбеђује заштита безбедности и здравља на раду запослених - инспектор рада\nналаже решењем.\nПротив решења инспектора рада може се изјавити жалба министру надлежном за рад, у року\nод осам дана од дана достављања решења.\nЖалба не одлаже извршење решења којим је наређена забрана рада.\nРешење министра надлежног за рад, донето поводом жалбе, коначно је у управном поступку\nи против њега се може покренути управни спор.\nЧлан 68.\nПослодавац је дужан да, у року који одреди инспектор рада, предузме наложене мере и\nотклони утврђене недостатке или неправилности.\nПослодавац је дужан да у року од осам дана од истека рока за отклањање утврђеног\nнедостатка или неправилности, обавести у писменој форми, надлежну инспекцију о извршењу\nналожене обавезе.\n\nXI. Казнене одредбе\nЧлан 69.\nНовчаном казном од 800.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај послодавац са\nсвојством правног лица:\n1) ако запосленом не обезбеди рад на радном месту и у радној околини на/и у којима су\nспроведене мере безбедности и здравља на раду (члан 9. став 1);\n2) ако приликом организовања рада и радног процеса не обезбеди превентивне мере\nради заштите живота и здравља запослених, као и ако за њихову примену не обезбеди\nпотребна финансијска средства (члан 11. став 1);\n3) ако у писменој форми не донесе акт о процени ризика за сва радна места у радној\nоколини и не утврди начин и мере за отклањање ризика, као и када не измени акт о\nпроцени ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у\nпроцесу рада (члан 13. ст. 1. и 2);\n4) ако општим актом, односно колективним уговором или уговором о раду не утврди\nправа, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду (члан 14);\n5) ако писменим актом не одреди лице за безбедност и здравље на раду (члан 15. став\n1. тачка 1);\n6) ако запосленом одреди да обавља послове на којима нису спроведене мере\nбезбедности и здравља на раду (члан 15. став 1. тачка 2);\n7) ако запослене и њиховог представника не обавештава о увођењу нових технологија и\nсредстава за рад, као и опасностима од повреда и оштећења здравља који настају\n\n�њиховим увођењем, односно ако у таквим случајевима не донесе одговарајућа\nупутства за безбедан рад (члан 15. став 1. тачка 3);\n8) ако не изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад (члан 15. став 1.\nтачка 4, чл. 27, 28. и 29);\n9) ако запосленом не обезбеди коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду\n(члан 15. став 1. тачка 5);\n10) ако не обезбеди одржавање у исправном стању средстава за рад и средстава и опреме\nза личну заштиту на раду (члан 15. став 1. тачка 6);\n11) ако не ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и\nпериодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних\nиспитивања услова радне околине (члан 15. став 1. тачка 7);\n12) ако на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине рада не обезбеди у\nскладу са овим законом прописане лекарске прегледе запослених (члан 15. став 1.\nтачка 8);\n13) ако не обезбеди пружање прве помоћи, као и ако не оспособи одговарајући број\nзапослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности\n(члан 15. став 1. тачка 9);\n14) ако не заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или\nздравље запослених (члан 15. став 1. тачка 10);\n15) ако на основу оцене службе медицине рада актом о процени ризика не одреди посебне\nздравствене услове које морају испуњавати запослени за обављање одређених\nпослова на радном месту у радној околини или за употребу поједине опреме за рад\n(члан 16. став 1);\n16) ако служби медицине рада, коју ангажује, не обезбеди услове за самостално\nобављање послова заштите здравља запослених (члан 16. став 2);\n17) ако запосленом не изда на употребу средство и/или опрему за личну заштиту на раду\nу складу са актом о процени ризика (члан 17);\n18) ако најмање осам дана пре почетка рада не извести надлежну инспекцију рада о\nпочетку свога рада, раду одвојене јединице или свакој промени технолошког поступка,\nуколико се тим променама мењају услови рада (члан 18. став 1);\n19) ако за радове на изградњи или реконструкцији грађевинског објекта, односно промени\nтехнолошког процеса, које изводи дуже од седам дана, не изради прописан елаборат\nо уређењу градилишта и ако исти не достави надлежној инспекцији рада уз извештај о\nпочетку рада (члан 18. став 2);\n20) ако са другим послодавцем, са којим дели радни простор у обављању послова, не\nзакључи споразум о примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду\nзапослених и не одреди лице за координацију спровођења заједничких мера којим се\nобезбеђује безбедност и здравље свих запослених (члан 19);\n21) ако не обезбеди прописане мере за безбедност и здравље на раду, у складу са овим\nзаконом, за запослене које ангажује од другог послодавца (члан 21);\n22) ако при промени технолошког процеса рада, пре почетка рада, не прилагоди средства\nза рад новом технолошком процесу (члан 22);\n23) ако запосленом да на употребу средство за рад, односно средство и опрему за личну\nзаштиту на раду на којима нису примењене прописане мере за безбедност и здравље\nна раду или ако не обезбеди контролу њихове наменске употребе (члан 23 );\n24) ако запосленом да на употребу опрему за рад, средстава и опрему за личну заштиту\nна раду или опасне материје за које не располаже са прописаном документацијом на\nсрпском језику за њихову употребу, или ако није обезбедио све мере за безбедност и\nздравље које су одређене том документацијом (члан 24. ст. 1. и 2);\n25) ако не сачини посебан програм о поступном отклањању недостатака који су утврђени\nактом о процени ризика, односно ако не утврди рокове за реализацију програма (члан\n26);\n26) ако не организује послове безбедности и здравља на раду, односно ако за обављање\nтих послова одреди лице које нема, у складу са овим законом, положен стручни испит\n(члан 37. ст. 1. и 2);\n27) ако за обављање послова безбедности и здравља на раду ангажује правно лице или\nпредузетника који немају одговарајућу лиценцу (члан 37. став 4);\n\n�28) ако запосленом на радном месту са повећаним ризиком не обезбеди претходни,\nодносно периодични лекарски преглед (члан 43. став 1);\n29) ако запосленог који обавља послове на радном месту са повећаним ризиком, за кога\nсе у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да не испуњава прописане\nздравствене услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком, не\nпремести на друго радно место које одговара његовим здравственим способностима\n(члан 43. став 3);\n30) ако одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, усмено и у писменој форми не\nпријави надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове сваку\nсмртну, колективну или тешку повреду на раду, повреду на раду због које запослени\nније способан за рад више од три узастопна радна дана, или опасну појаву која би\nмогла да угрози безбедност и здравље запослених (члан 50. став 1);\n31) ако најкасније у року од три узастопна радна дана од дана сазнања, надлежној\nинспекцији рада не пријави професионално обољење, односно обољење запосленог у\nвези са радом (члан 50. став 2);\n32) ако инспектору рада не омогући вршење надзора, односно улазак у објекте и\nпросторије у свако доба када има запослених на раду, или ако не одреди најмање\nједног запосленог који ће инспектору рада пружати потребне информације и\nобавештавања, или ако инспектору рада не омогући увид у доказе о стабилности\nобјекта, акте и документацију, примењене мере безбедности и здравља на раду на\nсредствима за рад, опрему за личну заштиту на раду или у податке и евиденције о\nкоришћењу и складиштењу опасних материја (члан 64);\n33) ако у одређеном року не отклони утврђене недостатке и неправилности чије\nотклањање је решењем наредио инспектор рада (члан 68. став 1).\nНовчаном казном од 400.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана\nпослодавац који је приватни предузетник.\nНовчаном казном од 40.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана\nдиректор, односно друго одговорно лице код послодавца.\nЧлан 70.\nНовчаном казном од 600.000 до 800.000 динара казниће се за прекршај послодавац са\nсвојством правног лица:\n1) ако не предузме мере да спречи приступ у круг објекта или у подручје градилишта\nнеовлашћеним лицима и средствима саобраћаја (члан 20);\n2) ако запосленог, на начин утврђен овим законом, не упозна о обављању процеса рада\nна безбедан начин, када технолошки процес рада захтева додатно оспособљавање за\nбезбедан и здрав рад (члан 30. ст. 1. и 2);\n3) ако запосленој жени за време трудноће, запосленом млађем од 18 година живота и\nзапосленом са смањеном радном способношћу не обезбеди писмено обавештење о\nрезултатима процене ризика на радном месту на које су одређени, као и мерама којима\nсе ризици отклањају (члан 30. став 3);\n4) ако свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, не упозори на\nопасна места и штетности по здравље које се јављају у технолошком процесу, односно\nна мере безбедности које мора да примени, као и ако га не усмери на безбедне зоне\nкретања (члан 31. став 1);\n5) ако видно не обележи и истакне ознаке за безбедност и/или здравље запослених ( члан\n31. став 2);\n6) ако дозволи приступ радном месту у радној околини на коме прети непосредна\nопасност од повређивања или здравствених оштећења, лицима која нису оспособљена\nза безбедан и здрав рад, која нису добила посебна упутства за рад на таквим местима\nили која нису снабдевена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на\nраду (члан 31. став 3);\n7) ако не обавести надлежану инспекцију рада кад запослени одбије да ради у\nслучајевима утврђеним чланом 33. став 1. овог закона (члан 33. став 4);\n\n�8) ако лицу које обавља послове безбедности и здравља на раду не омогући независно\nи самостално обављање послова у складу са овим законом и приступ свим потребним\nподацима из области безбедности и здравља на раду (члан 38. став 1);\n9) ако претходно не упозна правно лице, односно предузетника кога ангажује за\nобављање послова безбедности и здравља на раду са технолошким процесом,\nризицима у процесу рада и мерама за отклањање ризика (члан 39);\n10) ако запосленима не омогући да бирају свог представника за безбедност и здравље на\nраду или не именује свог представника (члан 44);\n11) ако представнику запослених, односно Одбору не омогући увид у сва акта везана за\nбезбедност и здравље запослених и да учествују у разматрању свих питања која се\nодносе на спровођење безбедности и здравља на раду (члан 45. став 1);\n12) ако не упозна представника запослених, односно Одбор са налазима и предлозима\nили предузетим мерама инспекције рада, или са извештајима о повредама на раду,\nпрофесионалним обољењима и обољењима у вези са радом и о предузетим мерама\nза безбедност и здравље на раду, или са мерама предузетим за спречавање\nнепосредне опасности по живот и здравље (члан 47);\n13) ако не води и не чува прописане евиденције (члан 49);\n14) ако на захтев инспектора рада или представника запослених не достави извештај о\nстању безбедности и здравља на раду запослених, као и о спроведеним мерама у овој\nобласти (члан 51. став 3).\nНовчаном казном од 200.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана\nпослодавац који је приватни предузетник.\nНовчаном казном од 30.000 до 40.000 казниће се за прекршај из става 1. овог члана директор,\nодносно друго одговорно лице код послодавца.\nЧлан 71.\nНовчаном казном од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај послодавац са\nсвојством правног лица ако у року од осам дана по истеку утврђеног рока за отклањање\nнедостатака или неправилности у писменој форми, не обавести надлежну инспекцију рада о\nизвршењу наложене обавезе ( члан 68. став 2).\nНовчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана\nпослодавац који је приватни предузетник.\nНовчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана\nдиректор, односно друго одговорно лице код послодавца.\nЧлан 72.\nНовчаном казном од 400.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај здравствена установа\nкоја има организовану службу медицине рада ако не достави прописани извештај о лекарском\nпрегледу запосленог (члан 41. став 2. тачка 5).\nНовчаном казном од 20.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана\nодговорно лице у здравственој установи.\nЧлан 73.\nНовчаном казном од 400.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај правно лице:\n1) ако не изда стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању опреме за рад или\nиспитивању услова радне околине (члан 15. став 3);\n2) ако обавља послове безбедности и здравља на раду из члана 40. овог закона, а нема\nодговарајућу лиценцу (члан 55. тачка 1);\n3) ако обавља послове прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне\nоколине, а нема одговарајућу лиценцу (члан 55. тачка 2).\nНовчаном казном од 200.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај из става 1. тачка 2.\nовог члана приватни предузетник.\n\n�Новчаном казном од 20.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана\nодговорно лице у правном лицу, као и лице у правном лицу које, без одговарајуће лиценце\n(члан 55. тачка 3), обавља послове одговорног лица за које је прописано поседовање лиценце.\nЧлан 74.\nНовчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај лице за безбедност и\nздравље на раду ако не обавља послове одређене овим законом (члан 40).\nЧлан 75.\nНовчаном казном од 10.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај запослени:\n1) ако не примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, ако ненаменски користи\nсредства за рад и опасне материје или ако не користи прописана средства и опрему за\nличну заштиту на раду или ако са њима пажљиво не рукује (члан 35);\n2) ако, у складу са својим сазнањима, одмах не обавести послодавца о неправилностима,\nнедостацима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту\nмогла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других\nзапослених (члан 36. став 1).\n\nXII. Прелазне и завршне одредбе\nЧлан 76.\nПравна лица овлашћена на основу прописа који су важили до ступања на снагу овог закона,\nда врше претходне и периодичне лекарске прегледе, периодичне прегледе и испитивање\nоруђа за рад и радне средине, као и оспособљавање запослених из заштите на раду,\nускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања\nна снагу овог закона.\nЧлан 77.\nДо доношења прописа из чл. 15. став 2, 18. ст. 4, 6. и 7, 43. став 2, 49. став 2. и 51. став 2. овог\nзакона примењиваће се:\n1) Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и\nиспитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава\nи опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад (\"Службени\nгласник РС\", број 13/00);\n2) Правилник о поступку прегледа и испитивања радне средине, опасних материја, оруђа\nза рад, инсталација и средстава и опреме личне заштите (\"Службени гласник РС\", број\n7/99);\n3) Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (\"Службени гласник РС\", број\n31/92);\n4) Правилник о вођењу евиденција из заштите на раду (\"Службени гласник РС\", број 2/92);\n5) Правилник о поступку и условима за вршење претходних и периодичних лекарских\nпрегледа радника (\"Службени гласник РС\", број 23/92);\n6) Правилник о садржини и начину издавања листе о повреди на раду (\"Службени гласник\nРС\", број 2/92);\n7) Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова из заштите на раду\n(\"Службени гласник РС\", број 7/99);\n8) Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова\nиз заштите на раду (\"Службени гласник РС\", бр.40/01 и 53/01).\nЧлан 78.\nДо доношења прописа о превентивним мерама за безбедност и здравље на раду, ако нису у\nсупротности са овим законом, примењиваће се мере заштите на раду (правила) садржана у\nследећим прописима:\n\n�1) Правилник о посебним мерама заштите на раду на преради неметалних минерала\n(\"Службени гласник СРС\", број 2/83);\n2) Правилник о посебним мерама заштите на раду у железничком саобраћају (\"Службени\nгласник СРС\", број 19/85);\n3) Правилник о посебним мерама заштите на раду при производњи и преради обојених\nметала (\"Службени гласник СРС\", број 19/85);\n4) Правилник о посебним мерама заштите на раду у црној металургији (\"Службени\nгласник СРС\", број 25/87);\n5) Правилник о општим мерама заштите на раду за грађевинске објекте намењене за\nрадне и помоћне просторије (\"Службени гласник СРС\", број 29/87);\n6) Правилник о посебним мерама заштите на раду у шумарству (\"Службени гласник СРС\",\nброј 33/88);\n7) Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и обради\nдрвета и сличних материјала (\"Службени гласник СРС\", број 51/88);\n8) Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у\nобјектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (\"Службени\nгласник СРС\", број 21/89);\n9) Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (\"Службени гласник\nСРС\", број 53/97).\nЧлан 79.\nДо доношења прописа о општим и посебним мерама безбедности и здравља на раду, уколико\nнису у супротности са овим законом, примењиваће се мере заштите на раду (правила),\nсадржана у следећим прописима:\n1) Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду (\"Службени\nлист ФНРЈ\", бр. 16/47, 18/47 и 36/50), осим чл. 26. - 32, чл. 50. - 75, чл. 78. - 86, чл. 88. 99, чл. 104. - 151. и чл. 184. - 186;\n2) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у кудељарама\n(\"Службени лист ФНРЈ\", број 56/47);\n3) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у графичким\nпредузећима (\"Службени лист ФНРЈ\", број 56/47);\n4) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у каменоломима и\nцигланама, као и код вађења глине, песка и шљунка (\"Службени лист ФНРЈ\", број\n69/48), осим чл. 58. - 61;\n5) Правилник о техничким и здравствено - техничким заштитним мерама на радовима при\nхемијско-технолошким процесима (\"Службени лист ФНРЈ\", број 55/50) - Прилог број 9;\n6) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при ронилачким радовима\n(\"Службени лист ФНРЈ\", број 36/58);\n7) Правилник о хигијенско-техничким заштитним мерама при лучко-транспортном раду\n(\"Службени лист ФНРЈ\", број 14/64);\n8) Правилник о заштити на раду при термичком обрађивању легура лаких метала у\nкупатилима са нитратним солима (\"Службени .лист СФРЈ\", број 48/65);\n9) Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним\nвозилима (\"Службени лист СФРЈ\", број 55/65);\n10) Упутство о начину вршења надзора над придржавањем прописа о заштити на раду у\nорганима унутрашњих послова и установама органа унутрашњих послова (\"Службени\nлист СФРЈ\", број 55/65);\n11) Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару\nтерета из таквих возила (\"Службени лист СФРЈ\", број 17/66);\n12) Упутство о начину вршења надзора над придржавањем прописа о заштити на раду у\nпредузећима која производе за одређене војне потребе (\"Службени лист СФРЈ\", број\n23/66);\n13) Правилник о заштити на раду и о техничким мерама за развијаче ацетилена и\nацетиленске станице (\"Службени лист СФРЈ\", бр. 6/67, 29/67, 27/69, 52/90 и 6/92);\n14) Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и\nминирању у рударству (\"Службени лист СФРЈ\", бр. 26/88 и 63/88);\n\n�15) Наредба о забрани употребе моторних бензина за одмашћивање, прање или чишћење\nметалних делова предмета од другог материјала (\"Службени лист СФРЈ\", број 23/67);\n16) Правилник о заштити на раду у пољопривреди (\"Службени лист СФРЈ\", број 34/68);\n17) Правилник о обезбеђивању смештаја и исхране радника, односно њиховог превоза од\nместа становања до места рада и натраг (\"Службени лист СФРЈ\", број 41/68);\n18) Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми (\"Службени\nлист СФРЈ\", број 35/69);\n19) Правилник о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању\nексплозивима и барутима (\"Службени лист СФРЈ\", број 55/69);\n20) Правилник о посебним мерама и нормативима заштите на раду при преради и обради\nкоже, крзна и отпадака коже (\"Службени лист СФРЈ\", број 47/70);\n21) Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе\nспасавања у случају незгоде на раду (\"Службени лист СФРЈ\", број 21/71);\n22) Правилник о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад (\"Службени\nлист СФРЈ\", број 18/91);\n23) Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама\n(\"Службени лист СФРЈ\", број 21/92).\nЧлан 80.\nАкт о процени ризика из члана 13. ст. 1. и 2. овог закона послодавци су дужни да донесу у року\nод годину дана од дана ступања на снагу акта из члана 13. став 4. овог закона.\nЧлан 81.\nДаном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити на раду (\"Службени\nгласник РС\", бр. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 42/98).\nЧлан 82.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику Републике\nСрбије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10186"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10187"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10188"},["text","Закон о безбедности и здрављу на раду"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10189"},["text","Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10190"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10191"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10192"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10193"},["text","радна околина"]],["elementText",{"elementTextId":"10194"},["text","повреде на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10195"},["text","професионална обољења"]],["elementText",{"elementTextId":"10196"},["text","обољења у вези са радом"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10197"},["text","Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом."]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10198"},["text","http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10199"},["text","Службени гласник РС, бр. 101/2005"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10200"},["text","2005-11-14"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10201"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10202"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10203"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10204"},["text","AT-42695-0005"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"12"},["name","обољења у вези са радом"]],["tag",{"tagId":"10"},["name","повреде на раду"]],["tag",{"tagId":"11"},["name","професионална обољења"]],["tag",{"tagId":"9"},["name","радна околина"]]]],["item",{"itemId":"540","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"710"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu_Izmena_1/Zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu_Izmena_1.1.pdf"],["authentication","49dd776b2bea285b5bd302e5f8667f09"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16846"},["text","Закон\nо изменама и допунама Закона о безбедности и\nздрављу на раду\nЧлан 1.\nУ Закону о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05), у члану 2.\nзапета и речи: „осим ако посебним законом није другачије одређено” бришу се.\nДодаје се став 2, који гласи:\n„Овај закон се не примењује при обављању специфичне војне службе у Војсци Србије и\nобављању полицијских и послова заштите и спасавања из делокруга надлежног државног\nоргана, као и обављању послова заштите и спасавања које обављају други субјекти у складу\nса посебним законом, у којима су питања безбедности и здравља на раду при обављању те\nслужбе и тих послова уређена посебним законом и прописима донетим на основу тог закона.”.\nЧлан 2.\nУ члану 4. тачкa 2) тачка и запета се замењује са две тачке.\nДодају се подтач. (1) и (2), које гласе:\n„(1) као послодавац у смислу овог закона сматра се и физичко лице које по било ком правном\nоснову обезбеђује посао запосленом, изузимајући лице, које посао обезбеђује у домаћинству\nи носиоца породичног пољопривредног газдинства, који обављају посао са члановима\nпородичног пољопривредног домаћинства у складу са прописима о пољопривреди,\n(2) као послодавац сматра се и физичко лице које са члановима свог породичног домаћинства\nобавља привредну или другу делатност;”.\nУ тачки 16) речи: „или делимично” бришу се.\nУ тачки 22) тачка се замењује тачком и запетом.\nДодају се тач. 23) и 24), које гласе:\n„23) Превенција јесте процес обезбеђивања мера на радном месту и у радној околини код\nпослодавца у циљу спречавања или смањења ризика на раду;\n24) Језик који запослени разуме јесте матерњи језик, језик који је у службеној употреби на\nтериторији на којој послодавац има седиште, односно запослени обавља послове и који\nзапослени говори, чита и пише, као и језик који је утврђен као услов за обављање послова\nрадног места.”.\nЧлан 3.\nУ члану 6. реч: „инвалида” замењује се речима: „особа са инвалидитетом”, а после речи:\n„уређују се овим” додају се речи: „и другим”.\nДодаје се став 2, који гласи:\n„Превентивне мере у вези са безбедношћу и здрављем на раду младих, запослене жене за\nвреме трудноће и запослене која доји дете споразумно прописују министар надлежан за рад\nи министар надлежан за здравље.”.\nЧлан 4.\nУ члану 12. тачка 5) мења се и гласи:\n„5) замена опасног безопасним или мање опасним;”.\nУ тачки 7) тачка се замењује тачком и запетом.\n\n�Додају се тач. 8) и 9), које гласе:\n„8) прилагођавања техничком напретку;\n9) развијања кохерентне целокупне политике превенције.”.\nЧлан 5.\nУ члану 15. став 1. тачка 2) после речи: „послова” додају се речи: „на радном месту”.\nУ тачки 10) тачка се замењује тачком и запетом.\nДодаје се тачка 11), која гласи:\n„11) обезбеди мере заштите од пожара, спасавање и евакуацију у складу са посебним\nзаконом.”.\nУ ставу 3. после речи: „или испитивању” додаје се реч: „услова”.\nПосле става 3. додаје се став 4, који гласи:\n„Начин пружања прве помоћи, врсте средстава и опреме који морају бити обезбеђени на\nрадном месту, начин и рокове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи\nспоразумно прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за здравље.”.\nЧлан 6.\nУ члану 16. став 1. речи: „за обављање одређених послова на радном месту у радној околини\nили за употребу поједине опреме за рад” замењују се речима: „на радном месту са повећаним\nризиком. ”.\nЧлан 7.\nУ члану 18. став 2. мења се и гласи:\n„Послодавац који изводи радове на изградњи објекта у складу са прописима о безбедности и\nздрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, дужан је да изради прописан\nелаборат о уређењу градилишта који уз извештај о почетку рада доставља надлежној\nинспекцији рада.”.\nПосле става 4. додаје се нови став 5, који гласи:\n„Послодавац је дужан да одмах, од настанка, усмено и у писменој форми пријави надлежној\nинспекцији рада извођење радова ради отклањања великих кварова или хаварија на објекту,\nкоји могу да угрозе функционисање техничко-технолошких система или обављање\nделатности.”.\nДосадашњи став 5. постаје став 6.\nУ досадашњим ст. 6, 7. и 8. који постају ст. 7, 8. и 9. број: „5.” замењује се бројем „6.”.\nЧлан 8.\nЧлан 24. мења се и гласи:\n„Члан 24.\nПослодавац може да запосленима да на коришћење опрему за рад и средство и опрему за\nличну заштиту на раду, само ако су усаглашени са прописаним техничким захтевима, ако је\nњихова усаглашеност оцењена према прописаном поступку, ако су означени у складу са\nпрописима и ако их прате прописане исправе о усаглашености и друга прописана\nдокументација.\nПослодавац који је запосленима дао на коришћење опрему за рад и средство и опрему за\nличну заштиту на раду пре ступања на снагу прописа којим је утврђена обавеза из става 1.\nовог члана, дужан је да обезбеди упутство за њихову употребу и одржавање.\n\n�Послодавац је дужан да обезбеди запосленима упутства за безбедан рад по прописима о\nбезбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад и средстава и опреме за личну\nзаштиту на раду.\nПослодавац је дужан да обезбеди превод документације из става 3. овог члана на језик који\nзапослени разуме.\nОдредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се на све промене радног и технолошког процеса.”.\nЧлан 9.\nПосле члана 24. додаје се члан 24а, који гласи:\n„Члан 24а\nПослодавац може да запосленима да на коришћење опасне хемијске материје и друге\nхемијске материје за које је прописана обавеза израде и достављања безбедносног листа\nсамо ако му је уз хемијску материју учинио доступним безбедносни лист, у складу са\nпрописима којима се уређују хемикалије, као и ако је обезбедио све мере које произлазе из\nсадржаја безбедносног листа.\nПослодавац треба да држи безбедносни лист на српском језику.\nПослодавац је дужан да обезбеди превод безбедносног листа на језик који запослени разуме,\nкао и да омогући запосленом приступ подацима садржаним у безбедносном листу.”.\nЧлан 10.\nУ члану 27. став 1. после речи: „код заснивања радног односа, односно” додају се речи: „другог\nрадног ангажовања,”, а после речи: „за рад” додају се речи: „или промене опреме за рад”.\nУ ставу 4. после речи: „места” додају се речи: „и спроводи се по програму, чији садржај\nпослодавац мора, када је то потребно, да обнавља и мења.”.\nЧлан 11.\nУ члану 28. став 1. после речи: „практично” додају се запета и речи: „у складу са програмом\nоспособљавања за безбедан и здрав рад који доноси послодавац”.\nУ ставу 3. речи: „на начин и по поступку утврђеним актом о процени ризика” замењују се\nречима: „најкасније у року од једне године од дана претходне провере, а на осталим радним\nместима најкасније у року од четири године од дана претходне провере”.\nПосле става 3. додаје се став 4, који гласи:\n„Оспособљавање за безбедан и здрав рад обавља се на језику који запослени разуме и\nприлагођава се могућностима и способностима особа са инвалидитетом.”.\nЧлан 12.\nУ члану 30. став 3. после речи: „трудноће” додају се речи: „и запослена која доји дете”, после\nречи: „живота” додаје се запета, а речи: „и запослени са смањеном радном способношћу”\nзамењују се речима: „особе са инвалидитетом и професионално оболели”.\nЧлан 13.\nУ члану 31. став 1. после речи: „дужан” додају се речи: „што је могуће пре”.\nУ ставу 3. после речи: „су добила” додају се речи: „упутства да престану да раде и/или одмах\nнапусте радно место и оду на безбедно место,”.\nЧлан 14.\nУ члану 34. став 1. после речи: „и да” додају се речи: „престане да ради,”.\nУ ставу 2. после речи: „запослени” додају се речи: „који престане да ради, напусти радно\nместо, радни процес, односно радну околину”.\n\n�Члан 15.\nУ члану 35. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:\n„Запосленом је забрањено да самовољно искључује, мења или уклања безбедносне уређаје\nна средствима за рад.”.\nДосадашњи став 3. постаје став 4.\nЧлан 16.\nУ члану 37. став 3. мења се и гласи:\n„Послове безбедности и здравља на раду послодавац може да обавља сам у делатностима\nтрговине на мало, услуга смештаја и исхране, информисања и комуникацијa, финансијским и\nосигурања, пословања некретнинама, стручним, научним, иновационим, административним и\nпомоћним услужним делатностима, обавезног социјалног осигурања, образовања, уметности,\nзабаве и рекреације, као и осталим услужним делатностима, ако има до 20 запослених и није\nдужан да има положен стручни испит из става 2. овог члана.”.\nЧлан 17.\nПосле члана 37. додаје се члан 37а, који гласи:\n„Члан 37а\nПослодавац у делатностима грађевинарства, пољопривреде, шумарства и рибарства,\nрударства, прерађивачке индустрије, снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и\nклиматизације (осим трговине електричном енергијом и гасовитим горивима преко гасоводне\nмреже), снабдевања водом, управљања отпадним водама, контролисања процеса уклањања\nотпада и сличним активностима, као и у делатностима здравствене и социјалне заштите,\nдужан је да за послове безбедности и здравља на раду одреди лице које има најмање стечено\nвисоко образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,\nосновним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године из научне,\nодносно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука,\nприродно-математичких наука или медицинских наука.”.\nЧлан 18.\nУ члану 38. после става 3. додаје се став 4, који гласи:\n„Програм усавршавања знања и друга питања у вези са усавршавањем знања запосленог из\nстава 3. овог члана, прописује министар надлежан за рад.”.\nЧлан 19.\nУ члану 40. став 1. тачка 1) мења се и гласи:\n„1) спроводи поступак процене ризика;”.\nУ тачки 7) речи: „запослених на раду” замењују се речима: „код послодавца”.\nПосле става 3. додаје се став 4, који гласи:\n„Лице за безбедност и здравље на раду је дужно да континуирано усавршава знања у области\nбезбедности и здравља на раду у смислу члана 38. став 4. овог закона.”.\nЧлан 20.\nУ члану 44. став 3. речи: „који има 50 и више запослених” бришу се.\nУ ставу 4. после речи: „уговором” додају се речи: „или споразумом закљученим између\nпослодавца и представника запослених”.\nПосле става 4. додаје став 5, који гласи:\n„Послодавац је дужан да најмање једном представнику запослених за безбедност и здравље\nна раду омогући одсуство са рада у обављању послова радног места на које је распоређен у\nтрајању од најмање пет часова рада месечно с правом на накнаду зараде која се обрачунава\n\n�и исплаћује у истом износу као да је радио на пословима радног места, као и да обезбеди\nтехничко-просторне услове у складу са просторним и финансијским могућностима, ради\nобављања активности представника запослених.”.\nЧлан 21.\nУ члану 45. став 1. тачка 2) речи: „спровођење безбедности и здравља на раду” замењују се\nречима: „безбедност и здраље на раду, да предлажу и буду консултовани”.\nЧлан 22.\nУ члану 47. тачка 1) после речи: „предлозима” додају се речи: „мера заштите и превентивних\nмера”.\nЧлан 23.\nУ члану 49. став 1. тачка 6) после речи: „испитивањима” додаје се реч: „услова”.\nУ тачки 7) речи: „и средстава и опреме за личну заштиту на раду” бришу се.\nУ тачки 8) тачка се замењује тачком и запетом.\nДодају се тач. 9) и 10), које гласе:\n„9) издатим средствима и опреми за личну заштиту на раду;\n10) извршеним лекарским прегледима запослених у складу са прописима о безбедности и\nздрављу на раду.”.\nЧлан 24.\nПосле члана 49. додаје се члан 49а, који гласи:\n„Члан 49а\nПослодавац у евиденцијама из члана 49. став 1. тач. 2), 3), 4), 9) и 10) овог закона уноси име\nи презиме запосленог и назив радног места.\nАкти у поступку обезбеђивања претходног и периодичног лекарског прегледа запосленог на\nрадном месту са повећаним ризиком из члана 43. овог закона садрже податке о личности: име\nи презиме лица, јединствени матични број грађана, односно датум рођења, место рођења и\nопштина, занимање, степен стручне спреме, назив радног места и податке о здравственом\nстању.\nИзвештај о повреди на раду и професионалном обољењу из члана 51. овог закона садрже\nподатке о личности: име и презиме лица, пол, јединствени матични број грађана, односно\nдатум рођења, пребивалиште, односно боравиште, степен стручне спреме, податке о радном\nместу и повреди на раду, односно о врсти професионалног обољења и о здравственом стању.\nПодаци о личности из става 3. овог члана достављају се на коришћење организацијама\nнадлежним за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање и Управи за безбедност и\nздрављe на раду.\nАкта која се установљавају подзаконским прописима којима се уређују превентивне мере из\nчлана 7. овог закона не могу да садрже више података о личности од следећих података, и\nто: име и презиме, јединствени матични број грађана, датум рођења, место рођења и\nопштина, занимање, степен стручне спреме, назив радног места и податке о здравственом\nстању.”.\nЧлан 25.\nУ члану 50. став 2. запета и речи: „односно обољење у вези са радом запосленог” бришу се.\nЧлан 26.\nУ члану 51. став 1. мења се и гласи:\n\n�„Извештај о повреди на раду и професионалном обољењу који се догоде на радном месту,\nпослодавац је дужан да достави запосленом који је претрпео повреду, односно код кога је\nутврђено професионално обољење и организацијама надлежним за здравствено и пензијско\nи инвалидско осигурање.”.\nЧлан 27.\nУ члану 52. став 2. запета и речи: „обољењима у вези са радом” бришу се.\nЧлан 28.\nУ члану 56. став 1. речи: „запосленог са високом школском спремом одговарајуће струке”\nзамењују се речима: „у радном односу најмање два запослена који имају стечено високо\nобразовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,\nмастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким\nструковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године\nили специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру\nобразовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или\nмедицинских наука”, а после речи: „на тим пословима” додају се речи: „и ако оснивачу или са\nњим повезаном лицу, односно предузетнику или са њим повезаном лицу у смислу прописа о\nпривредним друштвима лиценца издата у складу са овим законом није одузета у претходне\nтри године.”.\nУ ставу 2. после речи: „има” додају се речи: „у радном односу”, а после речи: „одговорно лице”\nдодају се речи: „и ако оснивачу или са њим повезаном лицу у смислу прописа о привредним\nдруштвима лиценца издата у складу са овим законом није одузета у претходне три године.”.\nУ ставу 3. речи: „високом школском спремом одговарајуће струке” замењују се речима:\n„стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240\nЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,\nспецијалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од\nнајмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно\nстручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природноматематичких наука или медицинских наука”, а после речи: „пословима” додају се речи: „или\nнајмање пет година радног искуства у струци и ако том лицу лиценца издата у складу са овим\nзаконом није одузета у претходне три године.”.\nПосле става 4. додају се нови ст. 5. до 7, који гласе:\n„Ако правно лице или предузетник престане да испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана,\nовлашћено службено лице надлежно за вршење надзора над радом правног лица и\nпредузетника са лиценцом налаже том правном лицу, односно предузетнику поступање којим\nсе обезбеђује испуњеност услова за добијање лиценце и одређује му рок за то поступање,\nкоји не може бити дужи од 90 дана од дана обавештавања о наложеној мери и том правном\nлицу, односно предузетнику привремено забрањује обављање послова за чије вршење је\nлиценца услов, а најдуже до истека рока утврђеног овим ставом.\nАко правно лице, односно предузетник са лиценцом обавести орган надлежан за вршење\nнадзора над његовим радом да је престао да испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана, то\nобавештење уподобљава се налогу, односно решењу из става 5. овог члана.\nЛиценце из ст. 1. и 2. овог члана министар надлежан за рад издаје са роком важења од пет\nгодина. Лиценца се може обновити на начин и под условима под којима се издаје, с тим да се\nзахтев за обнављање лиценце мора поднети најкасније 30 дана пре истека рока важења\nлиценце.”.\nДосадашњи став 5. постаје став 8.\nЧлан 29.\nУ члану 57. тачка 3) тачка се замењује тачком и запетом.\nДодаје се тачка 4), која гласи:\n\n�„4) имаоцу лиценце, ако у периоду важења лиценце престане да испуњава услове из члана\n56. овог закона.”.\nЧлан 30.\nУ члану 60. тачка 9) реч: „законитошћу” брише се, а реч: „рада” замењује се речју: „радом”.\nУ тачки 14) после речи: „на раду” додају се запета и речи: „стара се о додели националних\nпризнања у области безбедности и здравља на раду, о чему води евиденцију у коју уноси име\nи презиме физичког лица”.\nДодаје се став 2, који гласи:\n„У поступку организовања полагања стручних испита из члана 54. овог закона и припреме\nпредлога решења за издавање и одузимање лиценци из чл. 55. и 57. овог закона, врши се\nобрада података о личности: име, име једног родитеља и презиме лица, датум и место\nрођења, јединствени матични број грађана, место и адреса пребивалишта, односно\nборавишта, врста и степен стручне спреме, радно место - послови које лице обавља, контакт\nтелефон, телефакс и адреса електронске поште.”.\nЧлан 31.\nПосле члана 60. додају се Глава IXа и члан 60а, који гласе:\n„IXа НАЦИОНАЛНА ПРИЗНАЊА\nЧлан 60а\nРади унапређења безбедности и здравља на раду у Републици Србији, правним и физичким\nлицима, Одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима, за изузетна\nпостигнућа у области безбедности и здравља на раду, могу се доделити национална\nпризнања из области безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: признања).\nВрсте признања јесу:\n1) Повеља „28. април”;\n2) Плакета „28. април”;\n3) Похвалница „28. април”.\nПовеља „28. април” додељује се правном лицу или предузетнику, у две категорије (до 250\nзапослених и преко 250 запослених) - за посебан допринос и афирмацију безбедности и\nздравља на раду, кроз њихово законито, благовремено и превентивно поступање у примени\nутврђених мера.\nПлакета „28. април” додељује се физичким лицима, организацијама и удружењима за\nпостигнуте резултате и заслуге у промоцији безбедности и здравља на раду.\nПохвалница „28. април” додељује се лицу за безбедност и здравље на раду, представнику\nзапослених, Одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима који\nсвојим радом доприносе подизању свести код запослених о значају безбедности и здравља\nна раду.\nПризнања се додељују на Дан безбедности и здравља на раду у Републици Србији 28. априла.\nИницијативу за доделу признања Управи за безбедност и здравље на раду могу поднети\nправна и физичка лица, предузетници, организације запослених и послодаваца и друга\nудружења.\nИспуњеност услова за доделу признања испитује Управа за безбедност и здравље на раду уз\nучешће представника социјалних партнера, односно репрезентативних организација\nзапослених и послодаваца, инспектора рада и других стручњака из области безбедности и\nздравља на раду.\nПредлог за доделу признања Управа за безбедност и здравље на раду доставља министру\nнадлежном за рад.\n\n�Садржину и изглед националних признања прописује министар надлежан за рад.”.\nЧлан 32.\nУ члану 61. реч: „прописаним” замењује се речима: „утврђеним актом о процени ризика,”.\nЧлан 33.\nУ члану 62. став 1. речи: „високу стручну спрему” замењују се речима: „стечено високо\nобразовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,\nмастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким\nструковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године\nили специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру\nобразовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука,\nприродно-математичких наука или медицинских наука”.\nСтав 2. брише се.\nЧлан 34.\nУ члану 69. став 1. тачка 6) после речи: „пословe” додају се речи: „на радном месту”.\nУ тачки 15) речи: „за обављање одређених послова на радном месту у радној околини или за\nупотребу поједине опреме за рад” замењују се речима: „на радном месту са повећаним\nризиком”.\nУ тачки 19) речи: „ако за радове на изградњи или реконструкцији грађевинског објекта,\nодносно промени технолошког процеса, које изводи дуже од седам дана” замењују се речима:\n„ако за радове на изградњи објекта у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду\nна привременим или покретним градилиштима”.\nПосле тачке 19) додаје се тачка 19а), која гласи:\n„19а) ако одмах, од настанка, усмено и у писменој форми не пријави надлежној инспекцији\nрада извођење радова ради отклањања великих кварова или хаварија на објекту, који могу да\nугрозе функционисање техничко-технолошких система или обављање делатности (члан 18.\nстав 5);”.\nТачка 24) мења се и гласи:\n„24) ако запосленима да на коришћење опрему за рад и средства и опрему за личну заштиту\nна раду који нису усаглашени са прописаним техничким захтевима или није обезбедио\nупутство за њихову употребу и одржавање, као и ако није обезбедио упутства за безбедан\nрад по прописима о безбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад и средстава\nи опреме за личну заштиту на раду (члан 24);”.\nПосле тачке 24) додаје се тачка 24а), која гласи:\n„24а) ако запосленима да на коришћење опасне хемијске материје и друге хемијске материје\nза које је прописана обавеза израде и достављања безбедносног листа, а није учинио\nдоступним безбедносни лист, или ако нису обезбеђене све мере које произлазе из садржаја\nбезбедносног листа (члан 24а);”.\nПосле тачке 27) додаје се тачка 27а), која гласи:\n„27а) ако у делатностима грађевинарства, пољопривреде, шумарства и рибарства, рударства,\nпрерађивачке индустрије, снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизације\n(осим трговине електричном енергијом и гасовитим горивима преко гасоводне мреже),\nснабдевања водом, управљања отпадним водама, контролисања процеса уклањања отпада\nи сличним активностима, као и у делатностима здравствене и социјалне заштите не одреди\nлице за безбедност и здравље на раду које испуњава услове прописане овим законом (члан\n37а);”.\nУ тачки 31) запета и речи: „односно обољење запосленог у вези са радом” бришу се.\nПосле тачке 31) додаје се тачка 31а), која гласи:\n\n�„31а) ако не достави запосленом који је претрпео повреду, односно код кога је утврђено\nпрофесионално обољење и организацијама надлежним за здравствено и пензијско и\nинвалидско осигурање извештај о повреди на раду и професионалном обољењу који се\nдогоде на радном месту (члан 51. став 1);”.\nЧлан 35.\nУ члану 70. став 1. тачка 3) речи: „и запосленом са смањеном радном способношћу” замењују\nсе речима: „особама са инвалидитетом и професионално оболелим”.\nУ тачки 4) после речи: „ако” додају се речи: „што је могуће пре”.\nУ тачки 6) после речи: „добила” додају се речи: „упутства да престану да раде и/или одмах\nнапусте радно место и оду на безбедно место,”.\nУ тачки 11) речи: „спровођење безбедности и здравља на раду” замењују се речима:\n„безбедност и здравље на раду, да предлажу и буду консултовани”.\nУ тачки 12) после речи: „предлозима” додају се речи: „мера заштите и превентивних мера”.\nЧлан 36.\nУ члану 75. тачка 1) после речи: „рукује” додају се запета и речи: „ако самовољно искључује,\nмења или уклања безбедносне уређаје на средствима за рад”.\nЧлан 37.\nУ члану 78. тачка 3) брише се.\nЧлан 38.\nУ члану 79. тач. 1), 3), 10) и 14) бришу се.\nЧлан 39.\nУ члану 4. тач. 18), 20) и 21), члану 15. став 1. тачка 7), ст. 2. и 3, члану 40. став 1. тачка 5),\nчлану 49. став 1. тачка 7), члану 55. тачка 2), члану 56. став 2, члану 57. тачка 2), члану 69.\nстав 1. тачка 11) и члану 73. став 1. тач. 1) и 3) речи: „испитивања опреме” у одређеном падежу\nзамењују се речима: „провера опреме” у одговарајућем падежу.\nЧлан 40.\nПодзаконски акти из чл. 3, 5. и 31. (нови члан 60а) овог закона биће донети у року од годину\nдана од дана ступања на снагу овог закона, а подзаконски акти из члана 18. овог закона биће\nдонети у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.\nСтручни испит, положен пре ступања на снагу овог закона, остаје да важи.\nЛице које се 1. децембра 2017. године затекне да обавља послове безбедности и здравља на\nраду, а не испуњава услове утврђене у члану 17. овог закона, може да настави да обавља те\nпослове до испуњења услова утврђених овим законом, а најдуже пет година, осим лица које\nих је обављало до дана почетка примене члана 17. и којем је до испуњења услова за\nпрестанак радног односа са правом на старосну пензију преостало највише пет година.\nПравна лица и предузетници којима су издате лиценце из члана 55. тач. 1) и 2) Закона о\nбезбедности и здрављу на раду, ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року\nод годину дана од дана ступања на снагу овог закона.\nПравна лица и предузетници којима је лиценца издата пре пет и више година дужни су да\nзахтев за обнављање лиценце у складу са овим законом поднесу без одлагања, а најкасније\nу року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, а правна лица и предузетници код\nкојих од издавања лиценце није протекло пет година дужни су да захтев за обнављање\nлиценце у складу са овим законом поднесу најкасније 30 дана пре него што се напуни пет\nгодина од дана издавања лиценце.\n\n�Члан 41.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике\nСрбије”, осим члана 17. који се примењује од 1. децембра 2017. године.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10205"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10206"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10207"},["text","Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10208"},["text","Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu_Izmena 1"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10209"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10210"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10211"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10212"},["text","радна околина"]],["elementText",{"elementTextId":"10213"},["text","повреде на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10214"},["text","професионална обољења"]],["elementText",{"elementTextId":"10215"},["text","обољења у вези са радом"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10216"},["text","Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10217"},["text","http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2256-15.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10218"},["text","Службени гласник РС, бр. 91/15"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10219"},["text","2015-11-03"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10220"},["text","AT-42695-0005"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10221"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10222"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10223"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10224"},["text","AT-42695-0006"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"46"},["name","допуна закона"]],["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"45"},["name","измена закона"]],["tag",{"tagId":"12"},["name","обољења у вези са радом"]],["tag",{"tagId":"10"},["name","повреде на раду"]],["tag",{"tagId":"11"},["name","професионална обољења"]],["tag",{"tagId":"9"},["name","радна околина"]]]]]