Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине правилник опрема за рад испитивање превентивни преглед периодични преглед опрема за рад радна околина преглед хемијска штетност биолошка штетност физичка штетност микроклима осветљеност Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине Републички секретаријат за законодавство http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/12.3_Ispravka_Pravilnik_o_postupku_pregleda_i_ispitivanja_oprem.pdf Службени гласник РС, бр. 108/06 AT-42695-0043 application/pdf српски text AT-42695-0046 Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине правилник опрема за рад испитивање превентивни преглед периодични преглед опрема за рад радна околина преглед хемијска штетност биолошка штетност физичка штетност микроклима осветљеност Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/12.2_Pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_Pr._Sl.glasnik_102-15.pdf Службени гласник РС, бр. 102/15 2015-12-07 Вулин Александар AT-42695-0043 application/pdf српски text AT-42695-0045 Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине правилник опрема за рад испитивање превентивни преглед периодични преглед опрема за рад радна околина преглед хемијска штетност биолошка штетност физичка штетност микроклима осветљеност Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/12.1_Pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_Pravilnika_Sl.glasnik_114-14.pdf Службени гласник РС, бр. 114/14 2014-10-14 Вулин Александар AT-42695-0043 application/pdf српски text AT-42695-0044 Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине правилник опрема за рад испитивање превентивни преглед периодични преглед опрема за рад радна околина преглед хемијска штетност биолошка штетност физичка штетност микроклима осветљеност Овим правилником прописују се поступак и рокови превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_postupku_pregleda_i_ispitivanja_opreme_za_rad_i_ispitivanja_uslova_radne_okoline.html Службени гласник РС, бр. 94/06 2006-10-25 Лаловић Слободан application/pdf српски text AT-42695-0043 Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини правилник процена ризика радно место радна околина повреда на раду обољење ризик процена ризика Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика. http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_nacinu_i_postupku_procene_rizika_na_radnom_mestu_i_u_radnoj_okolini.html Службени гласник РС, бр. 72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010 и 102/2015 application/pdf српски text AT-42695-0039 Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду закон безбедност на раду здравље на раду радна околина повреде на раду професионална обољења обољења у вези са радом Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2256-15.pdf Службени гласник РС, бр. 91/15 2015-11-03 AT-42695-0005 application/pdf српски text AT-42695-0006 Закон о безбедности и здрављу на раду закон безбедност на раду здравље на раду радна околина повреде на раду професионална обољења обољења у вези са радом Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html Службени гласник РС, бр. 101/2005 2005-11-14 application/pdf српски text AT-42695-0005