["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE&output=omeka-json","accessDate":"2020-09-19T04:41:34+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","3"]]],["item",{"itemId":"627","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"797"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Smernice/Smernice_za_procenu_rizika/Smernice_za_procenu_rizika.2.pdf"],["authentication","8990564021d492430731a2347259b541"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16930"},["text","СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА\nУвод\nСврха ових смерница је да помогну послодавцу да самостално у сарадњи са запосленима\nспроведе поступак процене ризика на радним местима и донесе Акт о процени ризика.\nЗашто процена ризика?\nЗато што је процена ризика основни алат који послодавцу омoгућава свеобухватан увид у\nстање безбедности и здравља на раду и једноставно управљање радним процесима са аспекта\nбезбедности и здравља на раду, а што је веома значајан део целокупног пословања.\nШта је процена ризика и акт о процени ризика?\nПроцена ризика је процес непрекидног и систематског евидентирања и процењивања свих\nфактора у процесу рада који могу довести до настанка повреде на раду или оштећења здравља\nзапослених.\nАкт о процени ризика је документ који настаје као последица спровођења процене ризика\nи као такав не треба да буде сам себи сврха. Наиме, пажњу треба усмерити на процес (процену\nризика), а не на документ (акт о процени ризика) који прати тај процес јер ћемо се у противном\nбавити формом, а не суштином.\nПоступак процене ризика\nПоступак процене ризика покреће послодавац доношењем писмене Одлуке (у прилогу је\nдат пример одлуке) којом одређује једно или више лица одговорних за спровођење поступка\nпроцене ризика-стручно-а лице-а.\nСтручно лице је лице које је одређено Одлуком послодавца и које има положен стручни\nиспит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, а\nможе да буде сам послодавац (одговорно лице у правном лицу-директор или предузетник) или\nнеко од запослених код тог послодавца. Послодавац који у складу са Законом о безбедности и\nздрављу на раду може сам да обавља послове безбедности и здравља на раду без положеног\nодговарајућег стручног испита (послодавац који обавља неку од следећих делатности: трговине,\nугоститељства и туризма, занатских и личних услуга, финансијско-техничких и пословних\nуслуга, образовања, науке и информација, здравствене и социјалне заштите и стамбенокомуналним делатностима и има мање од десет запослених) може сам себе одредити да буде\nстручно лице и тада такође није дужан да има положен стручни испит.\nПослодавац може, али није дужан да за процену ризика ангажује правно лице или\nпредузетника који има лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду, а уколико\nих ангажује, стручно лице одређује из реда запослених код тог правног лица или предузетника.\nСтручно лице израђује, а послодавац одобрава План спровођења поступка процене ризика.\nОвај докуменат је саставни део акта о процени ризика, а пример Плана је дат у прилогу ових\nсмерница. План треба да да одговоре на питања ко, шта, када и како ради у току процене ризика.\nУ прилогу ових смерница дати су модели Акта о процени ризика, Одлуке о покретању\nпоступка процене ризика и Плана спровођења поступка процене ризика.\nНапомена: Акт о процени ризика, Одлука о покретању поступка процене ризика и\nПлан спровођења поступка процене ризика који су послодавци донели, а који нису у\nскладу са овде приказаним моделима су у потпуности прихватљиви, уколико су тим\nдокументима обухваћени сви елементи на начин који је прописан Правилником о начину\nи поступку процене ризика на радном месту и у радној околини.\n1\n\n�Како израдити Акт о процени ризика?\nЗа израду Акта о процени ризика послодавац може да користи модел акта дат у прилогу у\nкоји ће унети следеће податке:\n1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ\nПотребне податке о пословном имену / фирми радње, адреси седишта, ПИБ-у и\nделатности ( тачке 1.1, 1.2, 1.3. и 1.4.) унети из решења АПР-а или Трговинског суда.\nПотребне податке о лицима која врше процену ризика и лицима која учествују у\nпроцењивању ризика ( тачке 1.5) унети из Плана спровођења поступка процене ризика.\n2. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА, ОПИС СРЕДСТАВА ЗА РАД (И\nЊИХОВО ГРУПИСАЊЕ) И СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ\nПрикупљање потребних података који су обухваћени овим делом и снимање организације\nрада (тачке 2. и 3.) су од изузетног значаја за даљи ток процене ризика зато што се опасности и\nштетности препознају и утврђују управо на основу ових података.\nМодел Акта о процени ризика који је дат у прилогу ових смерница односи се на\nпоступак процене ризика на једном радном месту те је кораке за тачке 2, 3, 4, 5, и 6.\nпотребно поновити онолико пута колико има радних места.\n2.1.1. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА\nКратко и јасно описати технолошки процес, односно поједине технолошке операције на\nрадном месту.\n2.1.2. ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА\nОписом радног процеса треба обухватити послове који се обављају на радном месту,\nодносно само их навести – набројати. Како је детаљан опис послова садржан у тачки 3. у делу\nкоји се односи на утврђивање фактичког стања организације рада, овде га није потребно\nнаводити.\n2.1.3. ОПИС СРЕДСТАВА ЗА РАД\n2.1.3.1.ОБЈЕКТИ\nНавести и описати објекат или објекте који се користе као радни простор, а у којима\nсе обављају послови на том радном месту. Описом треба обухватити све елементе који су\nсадржани у Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту\n(,,Службени гласник РС”, број 21/09), а који се поред осталог односе на стабилност и чврстоћу,\nинсталације (електричне, грејања, флуида...), осветљење, димензије радних просторија и остало.\n2.1.3.2. ОПРЕМА ЗА РАД\nНавести и описати опрему за рад (машина, уређај, постројење, инсталација, алат и\nсл.) која се користи на том радном месту.\n2.1.3.3. КОНСТРУКЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНУ БЕЗБЕДНОСТ И\nЗДРАВЉЕ НА РАДУ\nНавести и описати конструкције и објекте за колективну безбедност и здравље на\nраду (заштита на прелазима, пролазима и прилазима, заклони од топлотних и других зрачења,\nзаштита од удара електричне струје, општа вентилација и климатизација и сл.), који се користе\nна том радном месту.\n\n2\n\n�2.1.3.4. ПОМОЋНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ, КАО И КОНСТРУКЦИЈЕ И\nОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕ ЗА РАД И КРЕТАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ\nНавести и описати помоћне конструкције и објекте, као и конструкција и објекат који\nсе привремено користи за рад и кретање запослених (скела, радна платформа, тунелска\nподграда, конструкција за спречавање одрона земље при копању дубоких ровова и сл.), који се\nкористе на том радном месту.\n2.1.3.5. ДРУГА СРЕДСТВА ЗА РАД КОЈА СЕ КОРИСТЕ У ПРОЦЕСУ РАДА ИЛИ\nСУ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН ПОВЕЗАНА СА ПРОЦЕСОМ РАДА\nНавести и описати друга средства за рад која се користе у процесу рада или су на\nбило који начин повезана са процесом рада, а која нису обухваћена у претходним тачкама.\n2.1.4. СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ\nНавести – набројати средства и опрему за личну заштиту на раду која се користе на том\nрадном месту. Како је детаљан опис средстава и опреме за личну заштиту на раду\n(карактеристике, намена и обим намене) садржан у тачки 4. у делу који се односи на утврђивање\nстања безбедности и здравља на раду, овде га није потребно наводити.\nПослодавац је дужан да одреди средства и опрему за личну заштиту на раду на основу\nпроцене ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и\nутврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној\nоколини.\n2.1.5. СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ\nНавести и описати сировине и материјале који се користе на том радном месту.\n2.1.6. ДРУГИ ПОТРЕБНИ ЕЛЕМЕНТИ\nНавести и описати друге потребне елементе који нису обухваћени у претходним тачкама, а\nкоји су значајни да би се правилно препознале и утврдиле опасности и штетности на том радном\nместу.\nНапомена: Приликом навођења и описа средстава за рад (2.1.3.) она се могу\nгруписати уколико се на једном радном месту користи више средстава за рад која су\nистоветна.\nСходно претходно наведеном могуће је груписање више истоветних машина према\nпроизвођачу, моделу и типу (нпр. користе се три иста универзална струга), док груписање\nпрема врсти машина (нпр. алатне машине) није довољно прецизно да би се правилно\nмогле препознати и утврдити све опасности и штетности на радном месту.\n3. СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА\nПриликом снимања организације рада на радном месту, односно прикупљања потребних\nподатака који се односе на локацију радног места, организацију радног времена (сменски рад,\nскраћено радно време, прерасподела радног времена, рад ноћу...), опис послова и време\nпроведено на тим пословима (детаљан опис појединих послова, односно радних активности које\nсу обухваћане тим пословима и време проведено на тим пословима-радним активностима у\nоквиру радног времена), условима за заснивање радног односа (врста и степен стручне спреме,\nпосебни здравствени услови...) и број запослених, послодавац полази од акта којим је уређена\nорганизација и систематизација послова или појединачних уговора о раду уколико послодавац\nније био дужан да донесе претходно наведени акт (послодавац који има пет и мање запослених).\nЗа правилно утврђивање опасности и штетности потребно је приликом снимања\nорганизације рада утврдити фактичко, односно стварно стање организације рада зато што\n3\n\n�опасности и штетности настају због послова који се обављају, а не послова који су прописани да\nсе обављају. Дакле, потребно је сагледати све послове и радне активности које запослени\nобављају. Уколико приликом обављања послова постоји одступање од прописане организације\nрада послодавац би требало да акта усклади са стварним стањем.\n4. ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ\nМЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ\nПрепознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту врши се на основу\nанализе прикупљених података који се односе на:\n- технолошки и радни процес, средства за рад и средства и опрему за личну заштиту на\nраду (тачка 2.),\n- организацију рада (тачка 3.) и\n- стање безбедности и здравља на раду у тренутку када се врши процена ризика, а који\nобухватају прегледе и испитивања опреме за рад, испитивање услова радне околине, претходне\nи периодичне лекарске прегледе запослених, повреде на раду и професионалне болести,\nсредства и опрему за личну заштиту на раду, мере које се предузимају, налазе из инспекцијског\nнадзора и упутства за безбедан рад и прописана документација за употребу и одржавање,\nодносно паковање, транспорт, коришћење, складиштење, уништавање... (тачке 4.1.1.1, 4.1.1.2,\n4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7. и 4.1.1.8).\nКао користан алат за препознавање опасности и штетности могу се користити контролне\nлисте (чек листе) које су дате у Приручнику за процену ризика Европске агенције за\nбезбедности и здравље на раду (користан линк: http://www.minrzs.gov.rs) или друге контролне\nлисте.\nОпасности и штетности се утврђују у складу са чл. 8. и 9. Правилника о начину и поступку\nпроцене ризика на радном месту и у радној околини и резултат овог корака је Листа утврђених\nопасности и штетности за свако радно место.\n5. ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ\nПроцењивање ризика у односу на све опасности и штетности на радном месту представља\nанализу сваке од њих појединачно и при томе опасности и штетности се могу поделити у две\nгрупе и то:\n1. опасности и штетности за које су прописима у области безбедности и здравља на раду,\nтехничким прописима, стандардима и препорукама прописане дозвољене вредности и\n2. опасности и штетности за које нису прoписане дозвољене вредности.\nНачин на који ће се анализирати опасност или штетност зависи од тога у коју од претходно\nнаведених група је сврставамо. Уопштено говорећи, најчешће ће дозвољене вредности бити\nпрописане за штетности које настају или се појављују у процесу рада (физичке, хемијске,\nбиолошке...) док се опасности (механичке, услед коришћења електричне енергије....) у већини\nслучајева могу сврстати у другу групу.\nАнализа опасности и штетности за које су прописане дозвољене вредности врши се кроз\nупоређивање вредности која је измерена на радном месту и дозвољене вредности, што\nподразумева да су претходно извршена испитивања услова радне околине.\nАнализа опасности и штетности за које нису прописане дозвољене вредности врши се\nприменом одговарајуће методе за процену ризика.\nНапомена: анализа опасности и штетности за које су прописане дозвољене вредности\nприменом метода за процену ризика (зато што нису извршена испитивања услова радне\nоколине или из било ког другог разлога) није прихватљива!\n4\n\n�Која је метода одговарајућа и како је применити?\nКако се методе за процену ризика заснивају на утврђивању нивоа ризика у зависности од\nвероватноће настанка повреде на раду или обољења (вероватноћа настанка) и тежине могуће\nповреде на раду или обољења (тежина последице), у овом тренутку свака метода за коју се\nпослодавац определи је одговарајућа уколико је правилно примени.\nОвде је приказана метода 5x5 и уколико послодавац донесе одлуку да за процену ризика\nпримени ову методу потребно је да за сваку опасност или штетност (која се анализира применом\nметоде) утврди:\n- Вероватноћу настанка према Табели 1. (одредити ниво Вероватноће од 1 до 5) и\n- Тежину последице према Табели 2. (одредити ниво Тежине последице од 1 до 5).\nПосле тога, за утврђену вероватноћу настанка и тежину последице, послодавац на основу\nТабеле 3. утврђује Ниво ризика (одредити Ниво ризика од 1 до 25).\nТабела 2.\n\nВероватноћа настанка\n\nТежина последице\n\nниво\n\nопис\n\n1\n\nпотпуно\nневероватно\n\n2\n\nневероватно\n\n3\n\nмогуће\n\n4\n\nвеома вероватно\n\n5\n\nготово сигурно\nили сигурно\n\nТабела 3.\n\nниво\n\nопис\n(последица повреде или\nобољења)\n\n1\n\nбезначајна\n(без боловања)\n\n2\n\nлака\n(боловање до 3 радна\nдана)\n\n3\n\nсредња\n(боловање од 4 до 15\nрадних дана)\n\n4\n\nтешка\n(боловање дуже од 15\nрадних дана)\n\n5\n\nкатастрофална\n(потпуни губитак радне\nспособности или смрт)\n\nНиво\nризика\n\nВероватноћа настанка\n\nНиво\nризика\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n3\n\n3\n\n6\n\n9\n\n12\n\n15\n\n4\n\n4\n\n8\n\n12\n\n16\n\n20\n\n5\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\nТежина последице\n\nТабела 1.\n\nОпис\n\n1–3\n\nНИЗАК – пратити примену мера\n\n4–8\n\nСРЕДЊИ – обезбедити стриктну контролу примене мера\n\n9 – 15\n\nВИСОК – преиспитати примену постојећих и размотрити увођење нових мера\n\n16 – 25\n\nВЕОМА ВИСОК – применити мере којима ће се смањити ниво ризика пре почетка или\nнастављања рада\n\n5\n\n�После извршене анализе свих опасности и штетности потребно је донети закључак да ли\nрадно место јесте или није радно место са повећаним ризиком.\nНапомена: приликом доношења закључка потребно је узети у обзир синергетски\nефекат опасности и штетности, односно укупан ефекат опасности и штетности које се\nпојављују истовремено!\n6. УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА\nСПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА\n\nИ\n\nМЕРА\n\nЗА\n\nОТКЛАЊАЊЕ,\n\nСМАЊЕЊЕ\n\nИЛИ\n\nПосле извршене анализе опасности и штетности потребно је утврдити начин и мере којима\nће ризик бити отклоњен, смањен или спречен. У зависности од нивоа ризика потребно је\nдефинисати рокове за примену мера за безбедан и здрав рад, дајући приоритет примени мера\nкоје треба да отклоне, смање или спрече највеће ризике.\nПослодавац је дужан да након спроведеног поступка процене ризика, на основу оцене\nслужбе медицине рада, одреди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени\nза:\n- рад на радним местима са повећаним ризиком (уколико их има) или\n- за коришћење одређене опреме за рад (уколико послодавац, на основу фактора ризика\nкоји настају на радном месту услед коришћења опреме за рад, предвиди да је за коришћење те\nопреме за рад неоходно да запослени испуњавају посебне здравствене услове).\nКао служба медицине рада подразумева се свака служба организована у складу са Законом\nо здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, број 107/05).\n7. ЗАКЉУЧАК\nЗакључак садржи:\n1) сва радна места на којима је извршена процена ризика;\n2) радна места која су утврђена као радна места са повећаним ризиком;\n3) приоритете у отклањању ризика;\n4) изјаву послодавца којом се обавезује да ће применити све утврђене мере за безбедан и\nздрав рад на радним местима и у радној околини у складу са актом о процени ризика.\n8. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА\nАкт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже:\n1. потпуној измени и допуни - након сваке колективне повреде на раду са смртним\nпоследицама.\n2. делимичним изменама и допунама (у делу који се односи на одређено радно место и с\nњим повезана радна места), и то:\n2.1. у случају смртне повреде на раду и тешке повреде на раду;\n2.2. у случају појаве сваке нове опасности или штетности, односно промене нивоа\nризика у процесу рада;\n2.3. када мере које се утврде за спречавање, отклањање или смањење ризика нису\nодговарајуће или не одговарају процењеном стању;\n2.4. када је процена заснована на подацима који нису ажурни и\n2.5. када постоје могућности и начини за унапређење, односно допуну процењених\nризика.\n3. послодавац може увек да врши измену и допуну Акта о процени ризика.\n\n6\n\n�________________________________________________________________________________\n( ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ ФИРМА РАДЊЕ )\n\nАКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА\n\n7\n\n�1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ\n1.1. ПОСЛОВНО ИМЕ / ФИРМА РАДЊЕ:\n\n____________________________________________________________________\n____________________________________________________________________\n____________________________________________________________________\n____________________________________________________________________\n____________________________________________________________________\n1.2. АДРЕСА СЕДИШТА:\n\n____________________________________________________________________\n____________________________________________________________________\n1.3. ПИБ: _________________\n1.4. ШИФРА И ОПИС ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:\n\n____________________________________________________________________\n____________________________________________________________________\n____________________________________________________________________\n1.5. ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ПРОЦЕНУ РИЗИКА И ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У\nПРОЦЕЊИВАЊУ РИЗИКА:\nИМЕ И ПРЕЗИМЕ\n\nЈМБГ\n\nСТРУЧНА СПРЕМА\n\n8\n\n�2. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА, ОПИС СРЕДСТАВА ЗА\nРАД (И ЊИХОВО ГРУПИСАЊЕ) И СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ\nЗАШТИТУ НА РАДУ\n2.1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:_________________________________________________\n2.1.1. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА:\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n2.1.2. ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА:\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n\n2.1.3. ОПИС СРЕДСТАВА ЗА РАД:\n2.1.3.1. ОБЈЕКТИ\n\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n2.1.3.2. ОПРЕМА ЗА РАД:\n\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n2.1.3.3. КОНСТРУКЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА\nРАДУ\n\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n2.1.3.4. ПОМОЋНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ, КАО И КОНСТРУКЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ\nКОЈИ СЕ ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕ ЗА РАД И КРЕТАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ\n\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n9\n\n�2.1.3.5. ДРУГА СРЕДСТВА ЗА РАД КОЈА СЕ КОРИСТЕ У ПРОЦЕСУ РАДА ИЛИ СУ НА\nБИЛО КОЈИ НАЧИН ПОВЕЗАНА СА ПРОЦЕСОМ РАДА\n\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n2.1.4. СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n2.1.5. СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n2.1.6. ДРУГИ ПОТРЕБНИ ЕЛЕМЕНТИ\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n\n3. СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА\n3.1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: _________________________________________________\n3.1.1. ЛОКАЦИЈА РАДНОГ МЕСТА: ___________________________________________\n3.1.2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ВРЕМЕНА: ___________________________________\n3.1.3. ОПИС ПОСЛОВА И ВРЕМЕ НА ТИМ ПОСЛОВИМА:\n3.1.3.1. ____________________________________________________________________\n3.1.3.2. ____________________________________________________________________\n3.1.4. УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n3.1.5. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ:\n3.1.5.1. УКУПНО:\n3.1.5.2. МУШКАРАЦА:\n3.1.5.3. ЖЕНА:\n3.1.5.4. МЛАЂИХ ОД 18 ГОДИНА :\n3.1.5.5. ИНВАЛИДА:\n\n_________\n_________\n_________\n_________\n_________\n10\n\n�3.1.6. ОДСТУПАЊЕ ОД УТВРЂЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА:\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n\n4. ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА\nРАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ\n4.1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: _________________________________________________\n4.1.1. ПОДАЦИ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ:\n4.1.1.1. ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД:\nОПРЕМА ЗА РАД\n\nБРОЈ СТРУЧНОГ НАЛАЗА\n\nНАЛАЗ\n\n4.1.1.2. ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ:\nШТЕТНОСТ\n\nБРОЈ СТРУЧНОГ НАЛАЗА\n\nНАЛАЗ\n\n4.1.1.3. ПРЕТХОДНИ И ПЕРИОДИЧНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ:\nДАТУМ ПРЕГЛЕДА\n\nБРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ\n\nНАЛАЗ\n\n4.1.1.4. ПОДАЦИ О ПОВРЕДАМА НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ БОЛЕСТИМА:\nДАТУМ НАСТАНКА\nПОВРЕДЕ / БОЛЕСТИ\n\nОПИС\nТЕЖИНЕ ПОВРЕДЕ / БОЛЕСТИ\n\nИЗВОР И УЗРОК НАСТАНКА\n\n4.1.1.5. СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ:\nСРЕДСТВО / ОПРЕМА\n\nОПИС\n\n4.1.1.6. АНАЛИЗА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА:\nМЕРА\n\nЕФЕКАТ ПРИМЕНЕ\n\nПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ\n\n11\n\n�4.1.1.7. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛАЗИ О ИЗВРШЕНОМ НАДЗОРУ:\nДАТУМ НАДЗОРА\n\nНАЛАЗ И НАЛОЖЕНЕ МЕРЕ\n\n4.1.1.8. УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДАН РАД И ПРОПИСАНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА\nУПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ, ОДНОСНО ПАКОВАЊЕ, ТРАНСПОРТ, КОРИШЋЕЊЕ,\nСКЛАДИШТЕЊЕ, УНИШТАВАЊЕ И ДР.:\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n4.1.2. ЛИСТА УТВРЂЕНИХ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ:\nР.БР.\n\nОПАСНОСТ / ШТЕТНОСТ\n\n5. ПРОЦЕЊИВАЊЕ\nШТЕТНОСТИ\n\nРИЗИКА\n\nУ\n\nОДНОСУ\n\nНА\n\nОПАСНОСТИ\n\nИ\n\n5.1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: _________________________________________________\nОПАСНОСТ /\nШТЕТНОСТ\n\nУПОРЕЂИВАЊЕ СА ДОЗВОЉЕНИМ\nВРЕДНОСТИМА\nИЗМЕРЕНА\n(И)\n\nДОЗВОЉЕНА\n(Д)\n\nДА ЛИ ЈЕ\nИ>Д\n\nПРОЦЕНА ВЕРОВАТНОЋЕ\nНАСТАНКА И ТЕЖИНЕ\nПОСЛЕДИЦЕ\nВЕРОВАТНОЋА\n\nНИВО\nРИЗИКА\n\nТЕЖИНА\n\n5.2. РАДНО МЕСТО _______________ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ.\n\n12\n\n�6. УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ\nСПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА\n6.1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: _________________________________________________\nОПАСНОСТ /\nШТЕТНОСТ\n\nНАЧИН И МЕРЕ\n\nРОКОВИ И ПРИОРИТЕТИ\n\n6.1. ПОСЕБНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ:\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n\n7. ЗАКЉУЧАК\n7.1. ПРЕГЛЕД РАДНИХ МЕСТА\nНАЗИВ РАДНОГ МЕСТА\n\nДА ЛИ ЈЕ РАДНО МЕСТО СА\nПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ\n\nПРИОРИТЕТИ У ОТКЛАЊАЊУ\nРИЗИКА\n\n7.2. ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА ЋУ ОБЕЗБЕДИТИ ПРИМЕНУ СВИХ МЕРА ЗА БЕЗБЕДАН И\nЗДРАВ РАД НА РАДНИМ МЕСТИМА И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ У СКЛАДУ СА ОВИМ\nАКТОМ.\n________________________________________\nМ.П.\n(потпис одговорног лица или предузетника)\n\n8. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА\n____________________________________________________________________\n____________________________________________________________________\n____________________________________________________________________\n13\n\n�На основу чл. 17. и 18. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у\nрадној околини („Сл.гласник РС”, бр. 72/06 и 84/06), доносим:\n\nОДЛУКУ\nО ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА\n\nПокреће се поступак процене ризика у:\n___________________________________________________________________________________\n___________________________________________________________________________________\n___________________________________________________________________________________\nОдговорно лице-а за спровођење поступка процене ризика је-су:\n1. __________________________, запослен у: ________________________________________,\n2. __________________________, запослен у: ________________________________________.\nОдговорно лице ће сачинити План спровођења поступка процене ризика и\nорганизованости и спровести поступак процене ризика у складу са одредбама Правилника о\nначину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини.\nСа овом одлуком послодавац ће упознати све запослене.\n\nБрој: ______________\nУ __________________ , дана ________________\nМ.П.\n\n____________________________________\n(име и презиме)\n\n14\n\n�ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА\n1. Правни основ за процену ризика\nПравни основ за процену ризика у ____________________________________________ је:\n(пословно име / фирма радње)\n- Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Сл.гласник РС”, бр. 101/05),\n- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној\nоколини (,,Сл.гласник РС”, бр. 72/06 и 84/06),\n- Одлукa о покретању поступка процене ризика, број:___________, од _____________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n(Навести и остале прописе у области безбедности и здравља на раду, стандарде и др, а који су коришћени у\nпроцени ризика )\n\n2. Организација и координација спровођења, измена и допуна поступка процене ризика\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n(Описати организацију и координацију, односно начин спровођења поступка процене ризика)\n\n3. Списак правних и физичких лица компетентних за процењивање ризика\n(процењивачи ризика)\nР.Бр.\n1.\n2.\n\nИме и презиме, пословно име или фирма радње\n\nЈМБГ/ПИБ\n\n4. Методе за вршење процене ризика\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n(Навести која се метода или методе користе за анализу опасности и штетности за које нису прописане\nдозвољене вредности)\n\n5. Фазе и рокови за процену ризика\nР.Бр.\n1.\n2.\n3.\n4.\n\nФаза\n\nРок\n\nПрикупљање података\nУтврђивање опасности и штетности\nПроцењивање ризика\nУтврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика\n\n15\n\n�6. Начин прикупљања документације потребне за процену ризика\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n(Описати начин прикупљања документације потребне за процену ризика)\n\n7. Информисање процењивача ризика\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n(Описати начин информисања процењивача ризика)\n\n8. Координација између процењивача ризика\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n(Описати начин координације између процењивача ризика)\n\n9. Начин прибављања информација за процену ризика од запослених\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n(Описати начин прибављања информација за процену ризика од запослених)\n\n10. Консултације са представницима запослених и информисање представника\nзапослених о резултатима процене ризика и предузетим мерама\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n(Описати начин консултација са представницима запослених у току процене ризика и начин информисања\nпредставника запослених о резултатима процене ризика и предузетим мерама)\n\n11. Друге радње\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n________________________________________________________________________________\n(Описати друге радње потребне за процену ризика које нису претходно наведене)\n\nУ __________________ , дана ________________\n\nПлан израдио\n\nПлан одобрио\n\n_________________________\nМ.П.\n\n____________________________________\n(име и презиме)\n\n16\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"21"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"7377"},["text","Смернице"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16066"},["text","Smernice"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11921"},["text","Смернице"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11922"},["text","Томашевић Александра"]],["elementText",{"elementTextId":"11923"},["text","Китановић Оливера"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11924"},["text","Смернице за процену ризика"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11925"},["text","Smernice za procenu rizika"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11926"},["text","смернице"]],["elementText",{"elementTextId":"11927"},["text","радно место"]],["elementText",{"elementTextId":"11928"},["text","ризик"]],["elementText",{"elementTextId":"11929"},["text","процена ризика"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11930"},["text","Сврха ових смерница је да помогну послодавцу да самостално у сарадњи са запосленима спроведе поступак процене ризика на радним местима и донесе Акт о процени ризика."]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11931"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/bezbednost/dokumenta/akt_o_proceni_rizika.pdf"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11932"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11933"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11934"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11935"},["text","AT-42695-0091"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"139"},["name","процена ризика"]],["tag",{"tagId":"140"},["name","радно место"]],["tag",{"tagId":"143"},["name","ризик"]],["tag",{"tagId":"221"},["name","смернице"]]]],["item",{"itemId":"584","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"754"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_prev_merama_za_bezb_i_zdrav_rad/Pravilnik_o_prev_merama_za_bezb_i_zdrav_rad.2.pdf"],["authentication","a2293e0f95f6e9065264ff5141bc3155"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16889"},["text","На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник\nРС”, број 101/05),\nминистар рада и социјалне политике доноси\nПРАВИЛНИК\nо превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту\n(,,Службени гласник РС”, број 21/09)\nI. Основне одредбе\nЧлан 1.\nОвим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да\nиспуни у обезбеђивању примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту.\nЧлан 2.\nРадно место, у смислу овог правилника, јесте простор намењен за обављање послова\nкод послодавца − у објекту намењеном за радне и помоћне просторије или у објекту\nнамењеном за рад на отвореном простору или на отвореном простору, у којем запослени\nборави или има приступ у току рада и који је под непосредном или посредном контролом\nпослодавца.\nРадне просторије и простор намењен за рад на отвореном, у смислу овог правилника,\nјесу просторије и простор у којима се обављају процеси рада.\nПомоћне просторије, у смислу овог правилника, јесу просторије које су намењене за\nхигијенске, санитарне и друге потребе запослених (просторије за одмор, санитарне\nпросторије, просторије за пружање прве помоћи, просторије за повремено загревање\nзапослених и др.).\nЧлан 3.\nОвај правилник не примењује се на:\n1) саобраћајна средства − возила и транспортна средства;\n2) привременa или покретна радна места;\n3) надземну и подземну експлоатацију руда и дубинско бушење;\n4) пловила за улов рибе;\n5) пољопривредно, шумско и друго земљиште на коме послодавци обављају\nделатност, a који су удаљени од њихових објеката намењених за радне и помоћне просторије\nили објеката намењених за рад на отвореном простору.\nII. Обавезе послодавца\nЧлан 4.\nПослодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту на којем су\nспроведене мере за безбедан и здрав рад утврђене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад на\nрадном месту.\nПреглед мера за безбедан и здрав рад на радном месту одштампан је уз овај правилник\nи чини његов саставни део.\nЧлан 5.\nПослодавац је дужан да обезбеди:\n1) да саобраћајне површине намењене за кретање возила и лица (у даљем тексту:\nсаобраћајне површине) ка излазима за евакуацију у случају опасности, као и сами излази,\nувек буду слободни;\n2) да се редовно врши техничко одржавање радног места и опреме за рад, а нарочито\nопреме наведене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад на радном месту, а све уочене\nнедостатке који могу да утичу на безбедност и здравље на раду отклони одмах;\n3) да се радно место и опрема за рад, а нарочито опрема наведена у тач. 4. и 5.\nПрегледа мера за безбедан и здрав рад на радном месту, редовно чисти и одржава на\nзадовољавајућем нивоу хигијене;\n\n�4) да се редовно одржава и проверава исправност опреме и уређаја намењених за\nспречавање или отклањање опасности и/или штетности, а нарочито опреме навeдeне у\nПрегледу мера за безбедан и здрав рад на радном месту.\nIII. Обавештавање запослених\nЧлан 6.\nПослодавац је дужан да запосленима или њиховим представницима за безбедност и\nздравље на раду обезбеди све информације које се односе на безбедност и здравље на раду, а\nнарочито о мерама које се предузимају у циљу остваривања безбедних и здравих услова за\nрад на радном месту.\nIV. Сарадња послодавца и запослених\nЧлан 7.\nПослодавац и запослени и/или њихови представници за безбедност и здравље на раду\nдужни су да сарађују у вези са питањима која се односе на безбедност и здравље на радном\nместу.\nV. Прелазне и завршне одредбе\nЧлан 8.\nПослодавци који су, пре ступања на снагу овог правилника, започели обављање\nделатности, односно обезбедили запосленом рад на радном месту на којем су примењене\nопште мере заштите на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије,\nдужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог правилника у року од три године.\nЧлан 9.\nДаном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о општим\nмерама заштите на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије\n(„Службени гласник РС”, број 29/87).\nЧлан 10.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном\nгласнику Републике Србије”.\n\nБрој 110-00-00006/2008-01\nУ Београду, 19. марта 2009. године\n\nМИНИСТАР\n\nРасим Љајић\n\n2\n\n�ПРЕГЛЕД МЕРА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД НА РАДНОМ МЕСТУ\n1. Стабилност и чврстоћа\n1.1. Објекти намењени за радне и помоћне просторије и објекти намењени за рад на\nотвореном морају да имају структуру и стабилност који одговарају њиховој намени.\n2. Инсталације\n2.1. Електричне инсталације\n2.1.1. Електричне инсталације морају да буду пројектоване и постављене тако да не\nпредстављају опасност која може бити узрок пожара или експлозије. Сва лица морају да буду\nзаштићена од опасног дејства електричне струје, односно од опасноси од директног или\nиндиректног додира инсталација и опреме под напоном.\n2.1.2. При пројектовању, постављању и избору материјала и заштитних уређаја\nмора се узети у обзир висина напона, спољашњи утицаји и компетентност лица која имају\nприступ деловима инсталација.\n2.1.3. Електричне инсталације, а нарочито оне које су изложене спољашњим\nутицајима, морају се редовно прегледати и одржавати у исправном стању.\n2.2.Инсталације за развођење флуида\n2.2.1. Инсталације за развођење флуида (компримованог ваздуха, гасова, пара, воде,\nтехнолошких раствора и течности и др.) морају да буду пројектоване и постављене тако да не\nпредстављају опасност која може бити узрок пожара или експлозије.\n2.2.2. Сва лица морају да буду заштићена од опасног и/или штетног дејства флуида\nкоји се разводи инсталацијом, односно од ризика насталих опасним и/или штетним\nделовањем флуида.\n2.2.3. Инсталације за развођење флуида, а нарочито инсталације којима се разводе\nзапаљиви, експлозивни, отровни или загушљиви флуиди, морају се редовно прегледати и\nодржавати у исправном стању.\n3. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности\n3.1. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности морају увек да\nбуду слободни и омогућавати излаз најкраћом саобраћајном површином до безбедног\nподручја.\n3.2. У случају опасности, запосленима мора бити обезбеђена благовремена и безбедна\nевакуација са свих радних места.\n3.3. Број, распоред и величина саобраћајних површина и излаза за евакуацију у случају\nопасности зависе од врсте опреме за рад која се користи, величине објекта у којем се налазе\nрадна места и највећег броја лица којa могу бити присутнa у објекту.\n3.4. Врата за евакуацију у случају опасности морају се отварати у правцу излаза из\nобјекта. Коришћење клизних или ротационих врата, као врата за евакуацију у случају\nопасности није дозвољено. Врата за евакуацију у случају опасности не смеју да буду\nзакључана или на други начин блокирана тако да их свако лице које треба да их користи не\nможе лако и брзо отворити.\n3.5. Саобраћајне површине и излази за евакуацију морају бити обележени\nодговарајућим ознакама, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. Ознаке\nморају да буду постављене на одговарајућим местима и постојане.\n3.6. Врата за евакуацију у случају опасности не смеју да буду закључана.\n3.7. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности, као и\nсаобраћајне површине и врата која омогућавају приступ њима, морају бити слободни од било\nкаквих препрека тако да се могу користити у сваком тренутку без сметњи.\n3.8. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности који захтевају\nосветљење, морају имати безбедносно осветљење одговарајућег интензитета у случају\nпрестанка општег осветљења, односно престанка снабдевања електричном енергијом.\n\n3\n\n�4. Откривање и гашење пожара\n4.1. Откривање и гашење пожара мора да буде обезбеђено у складу са прописима о\nзаштити од пожара, а нарочито да:\n4.1.1. у зависности од величине и намене објекта, опреме за рад, физичких и\nхемијских карактеристика присутних материја и највећег могућег броја присутних лица у\nобјекту, на радним местима се мора обезбедити довољан број уређаја и инсталација за\nгашење пожара и, где је то потребно, за откривање и јављање пожара;\n4.1.2. опрема за гашење пожара која није уграђена мора да буде лако доступна,\nједноставна за употребу и обележена одговарајућим ознакама које морају бити постојане и\nпостављене на одговарајућим местима.\n5. Проветравање на радним местима у затвореном простору\n5.1. На радним местима у затвореном простору мора да буде обезбеђена довољна\nколичина свежег ваздуха, узимајући у обзир радне методе и активности, односно послове\nкоји се обављају у процесу рада и физичке напоре који се захтевају од запослених.\n5.2. Када се користи систем принудног проветравања, тај систем мора се одржавати у\nисправном стању.\n5.3. Систем за принудно проветравање ваздуха мора бити опремљен уређајем за\nјављање квара.\n5.4. Ако се користе уређаји за климатизацију или вентилацију, рад тих уређаја не сме\nизазивати непријатност запосленима услед повећане брзине струјања ваздуха.\n5.5. Све наслаге прашине и нечистоће у уређајима за климатизацију или вентилацију,\nкоје могу да угрозе здравље запослених услед загађења ваздуха, морају да буду одмах\nуклоњене.\n6. Температура у радним и помоћним просторијама\n6.1. У току рада температура у радним и помоћним просторијама у којима се налазе\nрадна места мора да буде одговарајућа, у зависности од метода рада и активности, као и\nфизичког оптерећења запослених, осим на радним местима на којима је условљена\nтехнолошким процесом.\n6.2. Температура у просторијама за одмор, просторијама за запослене који су на\nдужности, у санитарним просторијама и просторијама за пружање прве помоћи мора да буде\nодговарајућа у складу са наменом тих просторија.\n6.3. Прозори, кровни прозори и стаклене преграде морају да буду изведени тако да\nспречавају прекомерно дејство сунчеве светлости на радном месту у зависности од природе\nпослова.\n6.4. Температура, релативна влажност и брзина струјања ваздуха у радним\nпросторијама морају да буду у складу са вредностима наведеним у Табели 1.\nТабела 1.\nТемпература спољашњег ваздуха\nврста рада\n\nлаки рад\n(рад\nбез\nфизичког\nнапрезања)\nсредњи рад\n(лаки\nфизички\nрад)\n\nтешки рад\n(тешки физички рад)\n\nТемпература\n[°С]\n\nдо +5°С\nРел.\nвлажност\n[%]\n\nБрзина\nструјања\n[m/s]\n\nТемпература\n[°С]\n\n18 - 28\n\nmax 75\n\nmax 0,3\n\n18 - 28\n\n15 - 28\n\n15 -28\n\nmax 75\n\nmax 75\n\nmax 0,5\n\nmax 0,5\n\n15 - 28\n\n15 - 28\n\nод +5 до +15°С\nРел.\nБрзина\nвлажност\nструјања\n[%]\n[m/s]\n\nmax 75\n\nmax 75\n\nmax 75\n\nmax 0,6\n\nmax 0,6\n\nmax 0,6\n\nТемпература\n[°С]\n\nmax 28\n\nmax 28\n\nmax 28\n\nвише од +15°С\nРел.\nвлажност\n[%]\n28°С→55\n26°С→60\n24°С→65\n< 24°С→73\n28°С→55\n26°С→60\n24°С→65\n< 24°С→73\n28°С→55\n26°С→60\n24°С→65\n< 24°С→73\n\nБрзина\nструјања\n[m/s]\n\nmax 0,5\n\nmax 0,7\n\nmax 1,0\n\n4\n\n�7. Природно и вештачко осветљење радних и помоћних просторија\n7.1. Радна места морају да имају, у највећој могућој мери, довољно природне светлости\nи морају бити опремљена изворима вештачког осветљена који морају да обезбеде адекватну\nосветљеност у циљу остваривања безбедних и здравих услова рада.\n7.2. Инсталације за осветљавање радних и помоћних просторија морају да буду\nпостављене тако да не представљају опасност за запослене која би се појавила у зависности\nод врсте осветљења.\n7.3. Радна места где су запослени посебно изложени ризицима у случају нестанка\nвештачког осветљења, морају бити опремљени безбедносним осветљењем одговарајуће\nјачине.\n7.4. Осветљење на радним местима се обезбеђује и одржава у складу са условима\nтехнолошког процеса тако да осветљеност радног места буде равномерна и уједначена.\n7.5. Боја вештачког осветљења којa се користи не сме да утиче на препознавање ознака\nза безбедност и здравље на раду.\n8. Подови, зидови, таванице и кровови радних и помоћних просторија\n8.1. Подови радних и помоћних просторија не смеју имати опасне избочине, рупе или\nнагибе и бити клизави и морају бити стабилни и чврсти.\n8.2. Подови радних и помоћних просторија морају да буду адекватно топлотно\nизоловани, узимајући у обзир врсту послова и физичке активности запослених.\n8.3. Подови радних просторија у којима се запослени задржава дуже од два сата, ради\nобављања радних активности, морају имати коефицијент топлотне проводљивости мањи од 6\nW/m²K.\n8.4. Површине подова, зидова и таваница у просторијама морају да буду такви да могу\nда се чисте или одржавају на потребном нивоу хигијене.\n8.5. Подови, зидови и таванице радних и помоћних просторија морају да буду отпорни\nна оштећење од механичких и других утицаја, водонепропусни и изведени тако да обезбеђују\nзаштиту од атмосферских утицаја, буке и вибрација и спречавају продирање опасних\nматерија.\n8.6. Подови радних просторија морају да буду електро-проводљиви или електроизолациони у зависности од услова технолошког процеса.\n8.7. Подови радних просторија морају да буду изведени са нагибом према отворима\nодводних канала, ако у просторијама може доћи до разливања течности или кондензације\nводене или других пара.\n8.8. Зидови радних и помоћних просторија морају да буду изведени тако да се код\nотвора у зиду чија је висина парапета мања од 90 cm поставља заштитна ограда.\n8.9. Провидни или прозрачни зидови, а нарочито преградни зидови од стакла, у\nпросторијама или у близини радних места и саобраћајних површина морају бити видно\nозначени и израђени од безбедног материјала или на тим местима морају да буду заштићени\nтако да запослени не могу да дођу у контакт са њима или да претрпе повреду у случају\nњиховог лома.\n8.10. Приступ крововима који су израђени од недовољно чврстог материјала не сме\nбити дозвољен, осим у случају када је обезбеђена опрема или су предузете посебне мере за\nбезбедан рад на крову.\n9. Прозори и кровни прозори\n9.1. Прозори и кровни прозори морају да буду изведени тако да запослени могу да их\nотварају, затварају, подешавају или осигурају на безбедан начин. Када су отворени, не смеју\nсе налазити у таквом положају да изазову опасност за запослене.\n9.2. Прозори и кровни прозори морају бити пројектовани и изведени са опремом или на\nдруги начин опремљени уређајима који омогућавају њихово чишћење без ризика по\nзапослене који обављају то чишћење и остале запослене који се налазе у непосредној\nблизини.\n10. Врата и капије\n5\n\n�10.1. Положај, број и димензије врата и капија као и материјали од којих су израђени\nморају да буду одређени у зависности од природе и намене просторија или простора.\n10.2. Провидна врата морају бити обележена одговарајућим, лако уочљивим ознакама.\n10.3. Салонска врата и капије морају да буду провидна или да имају провидне\nповршине.\n10.4. Ако провидне или прозрачне површине на вратима и капијама нису израђене од\nбезбедних материјала и ако постоји опасност, да у случају лома врата или капије, запослени\nпретрпе повреду те површине морају бити заштићене од лома.\n10.5. Клизна врата морају да буду уграђена са безбедоносним уређајем који спречава да\nврата искоче из шина и да се сруше.\n10.6. Врата и капије које се отварају на горе морају да буду уграђене са механизмом\nкоји спречава њихов пад.\n10.7. Врата дуж саобраћајних површина за евакуацију морају да буду обележена на\nодговарајући начин и изведена да се могу отварати са унутрашње стране брзо и лако у\nсваком тренутку без било каквих препрека или помагала док су запослени присутни на\nрадним местима.\n10.8. У непосредној близини капија које су намењене за пролаз возила, морају да буду\nи посебна врата за пролаз лица, уколико пролаз лица кроз те капије није безбедан. Та врата\nморају бити видно обележена и увек слободна.\n10.9. Врата на механизовани погон морају да функционишу тако да запослени нису\nизложени опасностима од настанка повреда. Та врата морају да буду уграђена са заштитном\nблокадом за тренутно заустављање која мора да буде лако уочљива и приступачна. Уколико\nсе, у случају нестанка напајања, врата не отварају аутоматски, мора бити могуће ручно их\nотворити.\n10.10. Врата на просторијама код којих постоји опасност од експлозије, израђују се од\nматеријала који не може да произведе варницу, а постављају се тако да се отварају у правцу\nизлаза.\n11. Саобраћајне површине – oпасне зоне\n11.1. Саобраћајне површине, укључујући степеништа, непокретне лестве, места и\nрампе за утовар и истовар, морају бити размештени и изграђени тако да се обезбеди\nједноставан, безбедан и одговарајући приступ лицима и возилима на начин да запослени који\nраде у близини тих саобраћајних површина не буду изложени опасностима.\n11.2. Димензије саобраћајних површина за кретање лица и/или превоз робе морају да\nбуду одређене у зависности од броја могућих корисника и врсте активности које се обављају.\n11.3. Ако се саобраћајне површине користе за кретање возила, мора се обезбедити\nдовољно широк и безбедан пролаз за кретање лица.\n11.4. Између саобраћајних површина за кретање возила и врата, капија, пролаза за\nлица, ходника и степеништа потребно је обезбедити довољну ширину пролаза.\n11.5. У зависности од намене радне просторије и врсте опреме, саобраћајне површине\nморају бити видно обележене одговарајућим ознакама.\n11.6. Саобраћајне површине се морају редовно контролисати и одржавати у исправном\nстању.\n11.7. Саобраћајне површине се постављају у нивоу пода тако да одступање не прелази\n± 1,0 cm.\n11.8. Саобраћајне површине и пролази у радним просторијама морају да буду изведени\nтако да њихова ширина буде једнака или већа од одговарајуће вредности наведене у Табели\n2.\nТабела 2.\nШирина\nСаобраћајне површине и пролази\n[m]\nГлавна саобраћајна површина – пролаз за запослене\n1,50\nСпоредна саобраћајна површина – пролаз за запослене\n1,00\nПролази за чишћење, одржавање и послуживање опреме за рад\n0,75\nСаобраћајна површина за кретање возила\n1,80\n6\n\n�Додатак на ширину возила, односно најширег дела који се превози да би се добила\nоптимална ширина пролаза\nПросторије ширине до 15m – један пролаз\nПросторије ширине од 16 m до 40 m – један пролаз\nједан пролаз\nПросторије ширине од 41 m до 80 m\nдва пролаза по\nПросторије ширине преко 80 m, на сваких 40 m ширине по један пролаз\n\n0,80\n1,80\n2,40\n3,00\n2,00\n3,00\n\n11.9. Ако на радним местима постоје места којима је приступ ограничен - опасне зоне,\nте зоне морају да буду опремљене направама које спречавају приступ неовлашћеним лицима.\nПотребно је предузети одговарајуће мере у циљу заштите запослених који су овлашћени да\nулазе у опасне зоне. Опасне зоне морају бити јасно обележене одговарајућим ознакама.\n12. Степеништа\n12.1. Степеништа се изводе и одржавају тако да обезбеђују:\n12.1.1. несметано излажење из свих делова објекта;\n12.1.2. потребну пропусну моћ;\n12.1.3. најкраћи пут према излазу из објекта са јасно означеним смером кретања ка\nстепеништу.\n12.2. Степеништа се изводе са степеницама једнаког облика и димензија.\n12.3. Завојно степениште издводи се тако да, на најужем делу, ширина газишта не буде\nмања од 10 cm.\n12.4. На степеништу које има преко 10 степеника заштитна ограда се поставља са обе\nстране, а на степеништу до 10 степеника, уколико не премошћава подлогу на коју се може\nпасти са висине веће од 1 m, ограда се може поставити само са једне стране.\n13. Заштитне ограде\n13.1. Пролази, прелази, радне платформе и сва радна места на висини већој од 1 m од\nпода или подлоге на коју се може пасти, ограђују се заштитном оградом.\n13.2. Заштитне ограде изводе се тако да обезбеђују:\n13.2.1. стабилност појединих елемената, међусобне везе елемената и ограде у\nцелини, прорачунатих на најнеповољније хоризонтално и вертикално оптерећење, које се\nможе појавити;\n13.2.2. конструкцију ограде са таквим распоредом елемената, у равни ограде, да\nједна димензија слободног отвора у огради не буде већа од 25 cm;\n13.2.3. да елементи испуне ограде буду са унутрашње стране стуба ограде;\n13.2.4. да висина од површине пода или подлоге до горње ивице ограде не буде мања\nод 100 cm, а код косих ограда на степеништима, да висина буде најмања 100 cm мерено\nвертикално од средине газишта до горње ивице ограде;\n13.2.5. да крајеви елемената ограде буду чврсто ослоњени, да не буду постављени у\nоблику препуста;\n13.2.6. да површине елемената ограде буду глатке и без неравнина о које би се могли\nповредити делови тела запослених или закачити одећа.\n14. Посебне мере за покретне степенице и стазе\n14.1. Покретне степенице и стазе морају да функционишу безбедно. Покретне\nстепенице и стазе морају да буду опремљене са свим неопходним заштитним уређајима и\nлако уочљивим и доступним заштитним блокадама.\n15. Места и рампе за утовар и истовар\n15.1. Места и рампе за утовар и истовар морају да одговарају димензијама терета којим\nсе манипулише.\n15.2. Места и рампе за утовар и истовар морају да имају најмање један излаз, а када је\nто технички могуће морају имати излазе на две стране.\n7\n\n�15.3. Рампе за утовар и истовар морају да буду обезбеђене тако да се спречава пад\nзапослених.\n15.4. Места и рампе за утовар и истовар морају да имају структуру и стабилност који\nодговарају њиховој намени.\n15.5. Саобраћајне површине ка местима и рампама за утовар и истовар морају да буду\nочишћене од леда и снега и посуте песком или шљунком.\n15.6. Ширина саобраћајних површина из тачке 15.5. не сме бити мања од 5 м при\nдвосмерном кретању возила, односно 3 m при једносмерном кретању возила.\n15.7. Приликом постављања возила на местима и рампама за утовар и истовар,\nрастојање између возила која стоје у колони не сме бити мање од 1 m, а растојање између\nвозила која стоје једно поред другог не сме бити мање од 1,5 m.\n15.8. Брзина кретања возила на местима и рампама за утовар и истовар и саобраћајним\nповршинама ка њима не сме бити већа од 10 km/h, а у затвореним магацинима и\nскладиштима не сме бити већа од 5 km/h.\n15.9. Места и рампе за утовар и истовар морају бити ноћу осветљене светлошћу јачине\nнајмање 10 Lx.\n16. Димензије радних и помоћних просторија - слободан простор за запослене\n16.1. Радне просторије морају имати довољну висину, површину пода и ваздушни\nпростор тако да је запосленима омогућено да безбедно обављају свој рад, без ризика по\nњихову безбедност, здравље и благостање на раду, а вредности чисте висине, површине и\nзапремине по једном запосленом морају бити једнаке или веће од одговарајућих вредности\nнаведених у Табели 3.\nТабела 3.\n\nПослови који се обављају у радној\nпросторији\nПроизводни процеси у халама, погонима,\nрадионицама и сл., где се у процесу рада\nне појављују штетности\nПроизводни процеси у халама, погонима,\nрадионицама и сл., где се у процесу рада\nпојављују штетности\nПројектантски и административни\nпослови\nПроизводни процеси у објектима у старим\nградским језгрима и сл., где се у процесу\nрада не појављују штетности\n\nНајмања величина слободног простора\nПовршина по\nЗапремина по\nЧиста\nједном\nједном\nвисина\nзапосленом\nзапосленом\n[m]\n[m2]\n[m 3]\n2,60\n\n2,00\n\n10,00\n\n3,00\n\n2,00\n\n12,00\n\n2,40\n\n3,00\n\n10,00\n\n2,20\n\n2,00\n\n10,00\n\n16.1.1. Чистом висином просторије, сматра се светла висина од завршеног пода до\nзавршене таванице без неравнина, инсталација и уређаја.\n16.1.2. Слободном површином пода, сматра се површина пода без опреме за рад,\nинсталација, материјала, готових производа и инвентара, осим радног стола и столице.\n16.1.3. Слободном запремином, сматра се ваздушни простор, без опреме за рад,\nинсталација, инвентара и простора који се користи за складиштење.\n16.2. Величине слободних простора на радним местима морају бити такве да\nомогућавају запосленима несметано кретање ради обављања радних активности.\n16.3. Чиста висина помоћних просторија обезбеђује се и одржава тако да не буде мања\nод 2,60 m.\n16.4. Привремени објекти (типа контејнера или киоска), у којима се налазе просторије\nза радна места, могу се користити за радна места, ако чиста висина просторија није мања од\n2,20 m.\n8\n\n�17. Просторије за одмор\n17.1. У циљу обезбеђивања безбедности и здравља, запосленима морају да буду\nобезбеђене приступачне просторије за одмор у зависности од врсте послова и броја\nприсутних запослених.\n17.2. Одредба тачке 17.1. се не односи на запослене који раде у канцеларијама или\nсличним радним просторијама, у којима је обезбеђен одговарајући одмор током паузе.\n17.3. Просторије за одмор морају да буду довољно велике и опремљене одговарајућим\nбројем столова и седишта са наслоном за довољан број запослених. У тим просторијама\nпотребно је спровести одговарајуће мере како би се заштитили непушачи од штетног утицаја\nдуванског дима.\n17.4. Ако се просторије за одмор користе за узимање хране морају да имају умиваоник\nса топлом и хладном водом и обезбеђено проветравање.\n17.5. Ако у току рада долази до редовних и честих прекида рада, а просторија за одмор\nније обезбеђена, мора се обезбедити друга просторија у којој запослени могу да бораве у\nтоку тих прекида. У тим просторијама предузимају се одговарајуће мере како би се\nзаштитили непушачи од штетног утицаја дуванског дима.\n18. Труднице и мајке које доје\n18.1. Трудницама и мајкама које доје мора се обезбедити да, у одговарајућим условима,\nлегну и одморе се.\n19. Санитарне просторије\n19.1. Гардеробе и гардеробни ормани\n19.1.1. Адекватне гардеробе и гардеробни ормани морају да буду обезбеђени за\nзапослене који користе радна одела и униформе уколико се због здравствених или других\nразлога не може очекивати да се пресвлаче у другим просторијама. Гардеробе морају бити\nприступачне, довољног капацитета и да имају места за седење.\n19.1.2. Гардеробе морају да буду довољно велике и да у њима сваки запослени има\nмогућност да закључа своју личну одећу и ствари у току радног времена. Када околности то\nзахтевају (нпр. опасне материје, влага, нечистоћа и сл.) морају се обезбедити услови у којима\nсе радна одећа чува на месту одвојено од личне одеће и ствари.\n19.1.3. Неопходно је обезбедити одвојене гардеробе или одвојено коришћење\nгардероба за мушкарце и жене.\n19.1.4. Уколико није неопходно обезбедити гардеробе, у складу са одредбама из\nтачке 19.1.1, тада за сваког запосленог мора да буде обезбеђен простор у којем може да\nодложи своју личну одећу.\n19.1.5. Температура ваздуха у гардеробама не сме да буде мања од 17°C.\n19.2. Тушеви и умиваоници\n19.2.1. За запослене мора да буде обезбеђен довољан број одговарајућих тушева, ако\nто захтева природа посла или из здравствених разлога, а нарочито за запослене који обављају\nпослове при којима долази до прљања, квашења тела и одеће, знојења и појаве прашине, као\nи за запослене који раде са отровним, заразним или јонизујућим материјама и запослене који\nучествују у процесу прераде прехрамбених производа или израде стерилних материјала.\nНеопходно је обезбедити одвојене тушеве или одвојено коришћење тушева за мушкарце и\nжене.\n19.2.2. Купатила са тушевима морају бити довољно велика како би сваки запослени\nмогао да се опере без ограничења у погледу услова или одговарајућих хигијенских\nстандарда. Тушеви морају да имају топлу и хладну текућу воду.\n19.2.3. Број тушева у купатилу одређује се зависно од врсте послова и броја\nприсутних запослених, тако што се:\n19.2.3.1. за послове код којих долази до појаве штетних материја, прашине и\nјачег знојења, или долази до квашења обуће и одеће обезбеђује један туш на највише пет\nзапослених;\n19.2.3.2. у случају из тачке 19.2.3.1. кад се не појављују штетне материје\nобезбеђује се један туш на највише десет запослених;\n9\n\n�19.2.3.3. за послове код којих не долази до јачег знојења, прашине, квашења\nобуће и одеће, односно код којих не долази до појаве штетних материја обезбеђује се један\nтуш на највише 20 запослених.\n19.2.4. Уколико није неопходно обезбедити тушеве у складу са одредбама тачке\n19.2.1. у близини радних места и гардероба мора да буде обезбеђен довољан број умиваоника\nса текућом водом (топлом водом ако је потребно). Неопходно је обезбедити одвојене\nумиваонике или одвојено коришћење умиваоника за мушкарце и жене, уколико то захтевају\nразлози за приватност.\n19.2.5. У умиваоницима запослени морају имати на располагању средства за\nумивање и дезинфекцију руку, као и средство за сушење руку.\n19.2.6. Ако су просторије са тушевима или умиваоницима одвојене од гардероба, те\nпросторије морају да буду непосредно повезане.\n19.3. Тоалети\n19.3.1. У близини радних места, радних просторија, просторија за одмор, гардероба и\nпросторија са тушевима, морају бити обезбеђене посебне просторије са одговарајућим\nбројем тоалета и умиваоника. Потребно је обезбедити одвојене тоалете или одвојено\nкоришћење тоалета за мушкарце и жене.\n20. Просторије за пружање прве помоћи\n20.1. У зависности од величине објекта, врсте послова и учесталости повреда на раду\nмора да буде обезбеђена једна или више просторија за пружање прве помоћи. Где постоји\nвећа могућност настанка повреда на раду на сваких 100 запослених мора да буде обезбеђена\nнајмање једна просторија за пружање прве помоћи.\n20.2. Просторије за пружање прве помоћи морају бити опремљене неопходним\nинсталацијама, опремом за пружање прве помоћи и приступачне за манипулацију носилима.\nПросторије за пружање прве помоћи морају бити обележене одговарајућим ознакама.\n20.3. Опрема за пружање прве помоћи мора да буде доступна и приступачна на свим\nместима где услови рада то захтевају и обележена у складу са прописима.\n20.4. Адреса и број телефона најближе службе хитне помоћи и здравствене установе,\nкао и имена запослених који су оспособљени и одређени за пружање прве помоћи, морају\nбити истакнути на видном месту.\n21. Просторије за повремено загревање запослених\n21.1. Просторије за повремено загревање запослених морају бити обезбеђене за\nзапослене који обављају послове у магацинима, складиштима, хладњачама или на отвореном\nпростору, а њихова величина одређује се у зависности од броја запослених који ће их\nистовремено користити.\n21.2. Температура ваздуха у просторијама за повремено загревање запослених не сме\nда буде мања од 15°C.\n22. Запослени са инвалидитетом\n22.1. Радна места морају да буду организована тако да се узме у обзир приступачност\nрадног места (врата, пролази, степеништа, помоћне просторије и др.) запосленима са\nинвалидитетом.\n23. Радна места у објектима намењеним за рад на отвореном или на отвореном\nпростору\n23.1. Радна места, саобраћајне површине и други простори или инсталације који се\nналазе на отвореном, а на којима раде или их користе запослени приликом обављања својих\nрадних активности морају да буду организовани на начин да омогуће безбедно кретање лица\nи возила.\n23.2. Одредбе тач. 11, 14 и 15, овог Прилога, примењују се на главне саобраћајне\nповршине на локацији послодавца, на саобраћајне површине које се користе за редовно\nодржавање, прегледе и испитивање инсталација, као и на места и рампе за утовар и истовар.\n23.3. Одредбе тачке 11. овог прилога примењују се и за рад на отвореном простору.\n10\n\n�23.4. Простор за рад на отвореном мора бити осветљен вештачким осветљењем када\nприродно осветљење није задовољавајуће.\n23.5. Радна места на отвореном простору морају бити тако уређена да запослени који\nраде на тим раним местима:\n23.5.1. буду заштићени од неповољних временских прилика и предмета који могу\nпасти;\n23.5.2. нису изложени нивоима физичких, хемијских, биолошких или осталих\nштетности који су штетни по безбедност и здравље;\n23.5.3. могу брзо да напусте своја радна места и да се склоне на безбедно подручје;\n23.5.4. имају обезбеђену прву помоћ;\n23.5.5. не могу да се оклизну и падну.\n23.6. У непосредној близини места где се обављају технолошки процеси на отвореном\nпростору или врши транспорт опасних материја, постављају се славине или тушеви са\nчистом, текућом водом.\n24. Саобраћајне површине на отвореном простору\n24.1. На саобраћајним површинама на којима се крећу возила, обезбеђују се:\n24.1.1. саобраћајни знаци и везе са путевима у складу са прописима о безбедности\nсаобраћаја;\n24.1.2. прописано осветљење за време рада ноћу и у условима смањене видљивости;\n24.1.3. посебне површине за паркирање путничких и теретних возила;\n24.1.4. посебни знаци упозорења, сигнали или браници на местима која немају\nдовољну прегледност.\n24.2. Ширине саобраћајних површина и растојања за слободно кретање возила и терета\nморају бити једнаке или веће од одговарајућих вредности наведених у Табели 4.\nТабела 4.\nСаобраћајне површине и пролази на отвореном\nШирина једносмерне саобраћајне површине\nШирина двосмерне саобраћајне површине\nХоризонтално растојање између објекта и габарита возила мерено по ширини\nВертикално растојање између објекта и габарита возила мерено по висини\nШирина пролаза са сваке стране бочних ивица габарита возила\nВисина пролаза више од висине габарита возила\n\nШирине и\nрастојања\n[m]\n3,00\n5,00\n0,75\n0,50\n0,50\n0,50\n\n24.3. Разводи инсталација (електричне енергије, водовода, канализације, гасова, пара,\nкомпримованог ваздуха и сл.) постављају се изван саобраћајних површина и других места\nгде постоји могућност њиховог механичког оштећења.\n\n11\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11075"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11076"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11077"},["text","Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11078"},["text","Pravilnik o prev merama za bezb i zdrav rad"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11079"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11080"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11081"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11082"},["text","превентивне мере"]],["elementText",{"elementTextId":"11083"},["text","радно место"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11084"},["text","Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11085"},["text","Министарство рада и социјалне политике"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11086"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/25._Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_na_radnom_mestu.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11087"},["text","Службени гласник РС, бр. 21/09"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11088"},["text","2009-03-19"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11089"},["text"," "]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11090"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11091"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11092"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11093"},["text","AT-42695-0050"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"169"},["name","превентивне мере"]],["tag",{"tagId":"140"},["name","радно место"]]]],["item",{"itemId":"573","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"743"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_proc_rizika_na_rad_mestu_i_u_rad_okolini/Pravilnik_o_proc_rizika_na_rad_mestu_i_u_rad_okolini.2.pdf"],["authentication","fbf35bcfb13d12e48adbdfbdb7fbae59"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16878"},["text","Правилник\nо начину и поступку процене ризика на радном\nместу и у радној околини\n(\"Сл. гласник РС\", бр. 72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010)\n\nСадржина правилника\nЧлан 1\nОвим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду\nили оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини,\nкао и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика.\n\nОснов и сврха процене ризика\nЧлан 2\nПроцена ризика и мере које послодавац утврди обезбеђују се применом прописа о\nбезбедности и здрављу на раду и других прописа, а примењују се ради отклањања опасности\nи штетности на радном месту и у радној околини, односно ради отклањања или смањења\nризика, у обиму којим се спречава повреда на раду, оштећење здравља или обољење\nзапосленог.\n\nОбухват процене ризика\nЧлан 3\nПроцена ризика заснива се на систематском евидентирању и процењивању свих фактора у\nпроцесу рада - могућих врста опасности и штетности на радном месту и у радној околини које\nмогу да проузрокују повреду на раду, оштећење здравља или обољење запосленог.\nПроценом ризика сагледавају се организација рада, радни процеси, средства за рад,\nсировине и материјали који се користе у технолошким и радним процесима, средства и опрема\nза личну заштиту на раду, као и други елементи који могу да изазову ризик од повреда на\nраду, оштећења здравља или обољења запосленог.\nПроцена ризика обухвата:\n1) опште податке о послодавцу;\n2) опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад, и њихово груписање и опис\nсредстава и опреме за личну заштиту на раду;\n3) снимање организације рада;\n4) препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној\nоколини;\n5) процењивање ризика у односу на опасности и штетности;\n6) утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика;\n7) закључак;\n8) измене и допуне акта о процени ризика.\n\n�Општи подаци о послодавцу\nЧлан 4\nОпшти подаци о послодавцу садрже:\n1) пословно име (назив), седиште, односно адресу послодавца;\n2) делатност послодавца;\n3) податке о лицима која врше процену ризика и лицима која учествују у процењивању\nризика (име, презиме, стручна спрема и др.).\n\nОпис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад (и\nњихово груписање) и средстава и опреме за личну заштиту на раду\nЧлан 5\nОпис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад која се користе у тим процесима\n(и њихово груписање) и опис средстава и опреме за личну заштиту на раду врши се на начин\nпогодан за прикупљање и процењивање потребних информација о тим процесима и\nсредствима према постојећем стању.\nОписом се обухватају:\n1) објекти који се користе као радни и помоћни простор, укључујући и објекте на\nотвореном простору, са свим припадајућим инсталацијама;\n2) опрема за рад (машине, уређаји, постројења, инсталације, алат и сл.) која се користи у\nпроцесу рада и врши се њихово груписање;\n3) конструкције и објекти за колективну безбедност и здравље на раду (заштита на\nпрелазима, пролазима и прилазима, заклони од топлотних и других зрачења, заштита\nод удара електричне струје, општа вентилација и климатизација и сл.), опис њихове\nнамене и начина коришћења;\n4) помоћне конструкције и објекти, као и конструкције и објекти који се привремено\nкористе за рад и кретање запослених (скела, радна платформа, тунелска подграда,\nконструкција за спречавање одрона земље при копању дубоких ровова и сл.);\n5) друга средства за рад која се користе у процесу рада или су на било који начин\nповезана са процесом рада, њихова намена и начин коришћења;\n6) средства и опрема за личну заштиту на раду;\n7) сировине и материјали који се користе;\n8) други потребни елементи.\n\nСнимање организације рада\nЧлан 6\nСнимање организације рада обухвата увид у акт послодавца којим се уређује његово\nунутрашње уређење, односно организација и систематизација радних места за обављање\nпослова из делатности послодавца и другу документацију послодавца која се односи на\nорганизацију рада, као и непосредну проверу прописане, односно утврђене организације рада\nи фактичког стања организације рада код послодавца.\nСнимак организације рада послодавца садржи послове, називе и локацију радних места где\nсе обављају послови, услове за заснивање радног односа и број запослених на тим радним\nместима, од тога број жена, мушкараца, млађих од 18 година, инвалида, радно време и време\nпроведено на одређеним пословима, одступања прописане, односно утврђене организације\nрада од фактичког стања организације рада код послодавца и др.\n\n�Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном\nместу и у радној околини\nЧлан 7\nПрепознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини врши\nсе на основу података који се прикупљају из документације којом располаже послодавац,\nпосматрањем и праћењем процеса рада на радном месту, прибављањем потребних\nинформација од запослених и информација из других извора и разврставањем у врсте\nприкупљених података, односно могућих опасности и штетности на које ти подаци указују.\nПри утврђивању података о опасностима и штетностима на радном месту и у радној околини\nполази се од постојећег стања безбедности и здравља на раду (важећи стручни налази о\nизвршеним прегледима и испитивањима средстава за рад, као и о извршеним испитивањима\nуслова радне околине, извештаји о претходним и периодичним лекарским прегледима\nзапослених, подаци о повредама на раду, професионалним болестима и обољењима у вези\nса радом, средствима и опремом за личну заштиту на раду, анализа предузетих мера ради\nспречавања повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом,\nинспекцијски налази о извршеном надзору, упутства за безбедан рад, прописана\nдокументација за употребу и одржавање, односно паковање, транспорт, коришћење,\nскладиштење, уништавање и др.).\n\nОпасности и штетности групишу се у зависности од њихове врсте и\nприроде.\nЧлан 8\nОпасности се групишу у:\n1) механичке опасности, које се појављују коришћењем опреме за рад, као што су:\n(1) недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова,\n(2) слободно кретање делова или материјала који могу нанети повреду\nзапосленом,\n(3) унутрашњи транспорт и кретање радних машина или возила, као и померања\nодређене опреме за рад,\n(4) коришћење опасних средстава за рад, која могу произвести експлозије или\nпожар,\n(5) немогућност или ограниченост правовременог уклањања са места рада,\nизложеност затварању, механичком удару, поклапању, и сл.,\n(6) други фактори који могу да се појаве као механички извори опасности;\n2) опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места, као што су:\n(1) опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима запослени\nдолази у додир, а које имају оштре ивице - рубове, шиљке, грубе површине,\nизбочене делове, и сл.),\n(2) рад на висини или у дубини, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду,\n(3) рад у скученом, ограниченом или опасном простору (између два или више\nфиксираних делова, између покретних делова или возила, рад у затвореном\nпростору који је недовољно осветљен или проветраван, и сл.),\n(4) могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине), (5) физичка\nнестабилност радног места,\n(5) могуће последице или сметње услед обавезне употребе средстава или опреме\nза личну заштиту\n3) на раду,\n(1) утицаји услед обављања процеса рада коришћењем неодговарајућих или\nнеприлагођених метода рада,\n(2) друге опасности које се могу појавити у вези са карактеристикама радног места\nи начином рада (коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду која\nоптерећују запосленог, и сл.);\n\n�4) опасности које се појављују коришћењем електричне енергије, као што су:\n(1) опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и опреме\nпод напоном,\n(2) опасност од индиректног додира,\n(3) опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и инсталације\n(прегревање, пожар, експлозија, електрични лук или варничење, и др.),\n(4) опасности услед удара грома и последица атмосферског пражњења,\n(5) опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања,\n(6) друге опасности које се могу појавити у вези са коришћењем електричне\nенергије.\nЧлан 9\nШтетности се групишу у:\n1) штетности које настају или се појављују у процесу рада, као што су:\n(1) хемијске штетности, прашина и димови (удисање, гушење, уношење у\nорганизам, продор у тело кроз кожу, опекотине, тровање, и сл.),\n(2) физичке штетности (бука и вибрације),\n(3) биолошке штетности (инфекције, излагање микроорганизмима и алергентима),\n(4) штетни утицаји микроклиме (висока или ниска температура, влажност и брзина\nструјања ваздуха), (5) неодговарајућа - недовољна осветљеност,\n(5) штетни утицаји зрачења (топлотног, јонизујућег или нејонизујућег, ласерског,\nултразвучног), (7) штетни климатски утицаји (рад на отвореном),\n(6) штетности које настају коришћењем опасних материја у производњи,\nтранспорту, паковању, складиштењу или уништавању,\n(7) друге штетности које се појављују у радном процесу, а које могу да буду узрок\nповреде на раду запосленог, професионалног обољења или обољења у вези са\nрадом;\n2) штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора који се узрочно\nвезују за радно место и послове које запослени обавља, као што су:\n(1) напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или вучење\nтерета, разне дуготрајне повећане телесне активности и сл.),\n(2) нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање и\nсл.),\n(3) напори при обављању одређених послова који проузрокују психолошка\nоптерећења (стрес,\n3) монотонија и сл.),\n(1) одговорност у примању и преношењу информација, коришћење одговарајућег\nзнања и способности, одговорност у правилима понашања, одговорност за брзе\nизмене радних процедура, интензитет у раду, просторна условљеност радног\nместа, конфликтне ситуације, рад са странкама и новцем, недовољна\nмотивација за рад, одговорност у руковођењу, и сл.;\n4) штетности везане за организацију рада, као што су: рад дужи од пуног радног времена\n(прековремени рад), рад у сменама, скраћено радно време, рад ноћу, приправност за\nслучај интервенција, и сл.;\n5) остале штетности које се појављују на радним местима, као што су:\n(1) штетности које проузрокују друга лица (насиље према лицима која раде на\nшалтерима, лица на обезбеђењу, и сл.),\n(2) рад са животињама,\n(3) рад у атмосфери са високим или ниским притиском,\n(4) рад у близини воде или испод површине воде.\n\n�Процењивање ризика у односу на опасности и штетности\nЧлан 10\nПроцена ризика заснива се на анализи вероватноће настанка и тежине могуће повреде на\nраду, оштећења здравља или обољења запосленог у вези са радом проузрокованих на\nрадном месту и у радној околини.\nНа основу прикупљених података и препознатих, односно утврђених опасности и штетности и\nутврђене листе опасности и штетности у радној околини на сваком радном месту, избором и\nприменом одговарајућих метода врши се процењивање ризика - вероватноће настанка и\nтежине повреда на раду, оштећења здравља или обољења запосленог.\nПроцењивање ризика врши се за сваку препознату, односно утврђену опасност или штетност,\nупоређивањем са дозвољеним вредностима прописаним одговарајућим прописима у области\nбезбедности и здравља на раду, техничким прописима, стандардима и препорукама.\nВероватноћа настанка повреде на раду, оштећења здравља или обољења запосленог у вези\nса радом, проузрокованих опасностима и штетностима на радном месту и у радној околини,\nпроцењује се на основу претходне анализе која узима у обзир учесталост и трајање\nизложености запослених опасностима и штетностима, вероватноћу настанка опасног догађаја\nи техничке или друге могућности за њихово избегавање, односно ограничење.\nТежина могуће повреде на раду, оштећења здравља или обољења запосленог процењује се\nна основу претходне анализе која узима у обзир предвидиву врсту повреде (смртна, тешка,\nколективна или лака повреда на раду) која се може очекивати.\nАко се утврди да на радном месту и поред потпуно или делимично примењених мера у\nобласти безбедности и здравља на раду и других мера, постоје опасности и штетности, које\nпрема налазу процењивача ризика могу да изазову повреду или угрозе здравље запосленог,\nсматра се да је такво место са повећаним ризиком, што се утврђује актом о процени ризика.\n\nУтврђивање начина и мера за отклањање, смањење или\nспречавање ризика\nЧлан 11\nНа основу процењених ризика на радном месту и у радној околини, послодавац утврђује начин\nи мере за њихово спречавање, отклањање или смањење на најмању могућу меру.\nАко су процењени ризици такве природе да живот и здравље запослених нису теже угрожени,\nа за чије отклањање су потребна већа инвестициона улагања, актом о процени ризика могу\nсе утврдити мере и рокови за њихово спровођење којима се у потпуности отклањају ризици\nили којима се они смањују на најмању могућу меру.\nО спровођењу мера за отклањање, смањење или спречавање ризика стара се послодавац\nнепосредно или преко лица одређеног за безбедност и здравље на раду или другог лица\nодређеног актом о процени ризика.\nЧлан 12\nМере за спречавање, отклањање или смањење ризика послодавац утврђује полазећи од\nпроцењеног ризика, утврђеног приоритета и поштујући принципе превенције, у складу са\nпрописима о безбедности и здрављу на раду, техничким прописима, стандардима или опште\nпризнатим мерама.\nМере које се утврђују за спречавање, отклањање или смањење ризика јесу:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nодржавање у исправном стању и вршење прегледа и испитивања средстава за рад;\nобезбеђивање прописаних услова за безбедан и здрав рад у радној околини;\nоспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;\nобезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, њихово одржавање и\nиспитивање;\n\n�5) упућивање запослених на претходне и периодичне лекарске прегледе у складу са\nоценом службе медицине рада, и др.\nЧлан 13\nНа основу оцене службе медицине рада, послодавац актом о процени ризика утврђује\nпосебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са\nповећаним ризиком или за употребу односно руковање одређеном опремом за рад.\n\nЗакључак\nЧлан 14\nПо спроведеном поступку снимања организације рада, препознавања и утврђивања\nопасности и штетности, процењивања ризика у односу на опасности и штетности и\nутврђивања начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика, у складу са овим\nправилником, послодавац доноси закључак.\nЗакључак садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nсва радна места на којима је извршена процена ризика;\nрадна места која су утврђена као радна места са повећаним ризиком;\nприоритете у отклањању ризика;\nизјаву послодавца којом се обавезује да ће применити све утврђене мере за безбедан\nи здрав рад на радним местима и у радној околини у складу са актом о процени ризика.\n\nИзмене и допуне акта о процени ризика\nЧлан 15\nАкт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже потпуној измени и допуни\nнакон сваке колективне повреде на раду са смртним последицама, која се догоди на радном\nместу и у радној околини послодавца.\nАкт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже делимичним изменама и\nдопунама (у делу\nкоји се односи на одређено радно место и с њим повезана радна места), и то:\n1) у случају смртне повреде на раду и тешке повреде на раду;\n2) у случају појаве сваке нове опасности или штетности, односно промене нивоа ризика\nу процесу рада;\n3) када мере које се утврде за спречавање, отклањање или смањење ризика нису\nодговарајуће или не\n4) одговарају процењеном стању;\n5) када је процена заснована на подацима који нису ажурни;\n6) када постоје могућности и начини за унапређење, односно допуну процењених ризика.\nЧлан 16\nАкт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже потпуној или делимичној\nизмени или допуни и на основу наложене мере инспектора рада.\n\nПокретање поступка процене ризика\nЧлан 17\nПоступак процене ризика покреће послодавац доношењем одлуке о покретању поступка\nпроцене ризика.\n\n�Одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика\nЧлан 18\nПослодавац одлуком о покретању поступка процене ризика одређује једно или више лица\nодговорних за спровођење поступка процене ризика у складу са овим правилником (у даљем\nтексту: стручно лице).\nСтручно лице може да буде послодавац, запослени код послодавца или запослени код\nправног лица или предузетника са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља\nна раду, уколико има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање\nпослова безбедности и здравља на раду.\nПослодавац који је одређен да буде стручно лице није дужан да има положен одговарајући\nстручни испит уколико послове безбедности и здравља на раду може да обавља сам без\nположеног одговарајућег стручног испита.\nПослодавац, у случају када за вршење процене ризика ангажује правно лице или\nпредузетника са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду, на основу\nуговора о ангажовању правног лица или предузетника одређује једно или више стручних лица\nиз реда запослених код ангажованог правног лица или предузетника.\n\nПлан спровођења поступка процене ризика\nЧлан 19\nСтручно лице саставља план спровођења поступка процене ризика који одобрава\nпослодавац, а који садржи:\n1) правни основ за процену ризика (прописи у области безбедности и здравља на раду,\nнационални и међународни стандарди, и др.);\n2) организацију и координацију спровођења, измена и допуна поступка процене ризика;\n3) списак правних и физичких лица компетентних за процењивање ризика (у даљем\nтексту: процењивачи ризика);\n4) методе за вршење процене ризика;\n5) фазе и рокове за процену ризика;\n6) начин прикупљања документације потребне за процену ризика (упутства за безбедан\nрад, упутства за одржавање, стручни налази о прегледима и испитивањима опреме за\nрад, испитивања услова радне околине и др.);\n7) информисање процењивача ризика;\n8) координацију између процењивача ризика;\n9) начин прибављања информација за процену ризика од запослених;\n10) консултације са представницима запослених и информисање представника\nзапослених о резултатима процене ризика и предузетим мерама;\n11) друге радње потребне за спровођење, измене и допуне поступка процене ризика.\nАко послодавац ангажује правно лице, односно предузетника за обављање послова процене\nризика, ангажовано правно лице, односно предузетник, уз план спровођења поступка процене\nризика прилаже фотокопију лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду.\nПлан спровођења поступка процене ризика јесте саставни део документације о процени\nризика.\n\nПровера ефикасности примене акта о процени ризика\nЧлан 20\nПровера ефикасности примене акта о процени ризика врши се непрекидно, тако што се\nпроверава ефикасност\n\n�спроведених мера и процењује успешност њиховог спровођења у погледу отклањања и\nсмањења ризика.\nПроверу ефикасности примене акта о процени ризика врши лице одређено за безбедност и\nздравље на раду код послодавца.\nАко у поступку провере ефикасности примене акта о процени ризика лице за безбедност и\nздравље на раду уочи њихову неефикасност, предлаже корекцију тих мера.\nПоступак спровођења корективних мера врши се изменама и допунама акта о процени ризика.\n\nПрелазна и завршна одредба\nЧлан 21\nПослодавац је дужан да акт о процени ризика, усклађен са одредбама овог правилника,\nдонесе у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника, у складу са законом.\nДо доношења акта о процени ризика према одредбама овог правилника, мере безбедности и\nздравља на раду које се спроводе ради спречавања повреда на раду, професионалних\nобољења и болести у вези са радом спроводе се сагласно одредбама општег акта или уговора\nо раду којим се код послодавца уређују права, обавезе и одговорности из области\nбезбедности и здравља на раду.\nЧлан 22\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10819"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10820"},["text","Томашевић Александра"]],["elementText",{"elementTextId":"10821"},["text","Китановић Оливера"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10822"},["text","Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10823"},["text","Pravilnik o proc rizika na rad mestu i u rad okolini"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10824"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"10825"},["text","процена ризика"]],["elementText",{"elementTextId":"10826"},["text","радно место"]],["elementText",{"elementTextId":"10827"},["text","радна околина"]],["elementText",{"elementTextId":"10828"},["text","повреда на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"10829"},["text","обољење"]],["elementText",{"elementTextId":"10830"},["text","ризик"]],["elementText",{"elementTextId":"10831"},["text","процена ризика"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10832"},["text","Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика."]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10833"},["text","http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_nacinu_i_postupku_procene_rizika_na_radnom_mestu_i_u_radnoj_okolini.html"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10834"},["text","Службени гласник РС, бр. 72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010 и 102/2015"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10835"},["text","2006"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10836"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10837"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10838"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10839"},["text","AT-42695-0039"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"142"},["name","обољење"]],["tag",{"tagId":"141"},["name","повреда на раду"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"139"},["name","процена ризика"]],["tag",{"tagId":"9"},["name","радна околина"]],["tag",{"tagId":"140"},["name","радно место"]],["tag",{"tagId":"143"},["name","ризик"]]]]]