["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0&output=omeka-json","accessDate":"2020-08-03T23:03:24+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","1"]]],["item",{"itemId":"556","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"726"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_nacinu_vrsenja_rud_merenja/Pravilnik_o_nacinu_vrsenja_rud_merenja.1.pdf"],["authentication","4117833091289775e99b8f12717c7f49"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16862"},["text","Правилник\nо начину вршења рударских мерења\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 40/97.\n\nI. Уводне одредбе\nЧлан 1.\nОвим правилником прописује се начин вршења рударских мерења и чувања оригинала\nпланова и карата, као и начин израде рударских планова, вођења мерачких књига и\nинтерног катастра непокретности рудника.\nЧлан 2.\nУ зависности од учесталости, нивоа и обима рударских радова, обављају се:\n1) капитална рударска мерења, која обухватају постављање и реконструкцију\nгеометријске основе за висинска и хоризонтална одређивања, као и за специфичне\nзадатке;\n2) основна рударска мерења, која обухватају:\n(1) у подземној експлоатацији - повезивање јамских полигонских и нивелманских\nвлакова са геометријском основом на површини терена и мерења у јами, у\nциљу одређивања стања и међусобних односа рударских радова и објеката,\n(2) у површинској експлоатацији - постављање геометријских основа на\nкоповима и јаловиштима, опажања у вези стабилности косина, мерења на\nмонтажном пољу, обележавања и трасирања при инвестиционим радовима у\nредовној производњи;\n3) редовна мерења која обухватају хоризонтална и висинска одређивања код\nпопуњавања рудничких планова, локална мерења при изради објеката и праћење\nрударских радова.\nЧлан 3.\nПодаци о извршеном мерењу, обради података и пратећим цртежима уносе се у мерачке\nкњиге, и то:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nмерачку књигу о постављању основне рудничке тригонометријске мреже;\nмерачку књигу о геометријском повезивању јаме са површном;\nмерачку књигу о пробојима између рудничких просторија;\nмерачку књигу о заштитним стубовима;\nмерачку књигу о опажању померања - слегања терена.\n\nМерачке књиге чувају се на начин на који се чува архивска грађа.\n\nII. Рудничке геометријске основе на површини терена\nЧлан 4.\nРудничку геометријску основу на површини терена чине системи датих тачака на подручју\nрудника, који служе за одређивање положаја карактеристичних тачака у хоризонталној и\nвертикалној пројекцији за потребе геометријских оријентација рударских радова и објеката.\nРудничка геометријска основа за хоризонтална и висинска одређивања на површини терена\nсадржи:\n1) основну рудничку тригонометријску мрежу (ОРТМ) коју чине условљене тачке и\nпостојеће тачке државне тригонометријске мреже, на просечном растојању од 1 км,\nу виду јединствене геометријске целине хомогене тачности;\n\n�2) аналитичку мрежу (АМ) коју дефинишу попуњавајуће тачке у оквиру ОРТМ чија је\nгустина и тачност условљена задатком и конфигурацијом терена;\n3) полигонске влаке (ПВ) који служе за попуњавање АМ када је потребна већа густина\nтачака, или за непосредно попуњавање ОРТМ у случајевима потпуног\nпрогушњавања;\n4) основну рудничку нивелманску мрежу (ОРНМ) коју чини систем тачака нивелманске\nмреже, као јединствена основа на експлоатационом пољу рудника.\n\n1. Основна рудничка тригонометријска мрежа (ОРТМ)\nЧлан 5.\nТачке се обележавају металним клином са рупицом пречника 1,5 km на бетонском белегу и\nдугорочно заштићују.\nМерење и тачност мерења\nЧлан 6.\nЗа угловна мерења у мрежи користе се једносекундни теодолити, а за дужинска мерења\nелектро-оптички даљинометри, тачност ± 1 cm.\nУгловна мерења обављају се гирусном методом. Број гируса износи најмање 3. Средња\nгрешка правца не може бити већа од ± 2,5\", а одступања од аритметичке средине највише\n4\".\nПри дужинским мерењима укупна грешка изражена као разлика обавезних двоструких\nмерења (напред - назад) износи највише ± 1,5 cm.\nХомогенизација и изравнање мреже\nЧлан 7.\nАко се у ОРТМ обављају једнородна мерења - само дужине или само праваца, онда се\nхомогеност обезбеђује теренским мерењима. При изравнању овакве мреже не уводе се\nтежине мерених величина.\nУ случају комбинованих мерења, мере се и дужине и правци и обезбеђује се усаглашеност\nњихове тачности, односно тежине.\nСвака измена и допуна у мрежи, условљава поновно изравнавање мреже. Тачке које не\nмењају координате, улазе у ново изравнавање као дате тачке, тако да се увек полази од\nпуне матрице нормалних једначина у којој се избацују одговарајући редови и колоне за\nусловно дате тачке.\nСредња грешка праваца из изравнате мреже износи највише ± 2,5\", а средња грешка\nизравнате дужине ± 1,5 cm.\nКонтрола ОРТМ\nЧлан 8.\nНа теренима под утицајем рударских радова или других утицаја, обавља се редовна\nконтрола стабилности тла и терена од којих зависи тачност ОРТМ.\nДинамику периодичних мерења одређује упутством руководилац мерења у складу са\nинтензитетом и вредностима померања тла.\n\n2. Аналитичка мрежа (АМ)\nЧлан 9.\nАМ чине тачке попуњавајуће мреже на просечном растојању од 0,3 km. Тачке се повезују\nметодом пресецања, методом полигона, односно другом аналитичком везом и изравнавају\nметодом посредних мерења.\n\n�АМ служи као непосредна основна за преношење пројекта на терен, обележавање\nусловљених тачака и уметање полигонских влакова.\nЗа угловна и дужинска мерења у АМ користе се исти методи и инструменти као при мерењу\nу ОРТМ који одговарају условљеној тачности.\nУсловна тачност тачака АМ задата је преко средњих положајних грешака Mz Мy од 3 cm, у\nодносу на тачке основне РТМ, при чему се дате тачке сматрају као апсолутно тачне.\nТачке из става 4. овог члана обележавају се на исти начин на који се обележавају тачке у\nОРТМ.\n\n3. Полигонски влаци (ПВ)\nЧлан 10.\nПолигонске влаке чине посебни системи тачака у оквиру ОРТМ или АМ, који служе као\nоснова за хоризонтална одређивања, када су дате тачке потребне на растојању мањем од\n300 m.\nНамену, временско коришћење, потребну тачност, стабилизацију и начин обележавања\nтачака из става 1. овог члана (трајне, привремене и др.) одређује упутством руководилац\nмерења.\nПри прелазу из мреже у мрежу релативна грешка износи највише ± 3 cm у односу на мрежу\nвишег реда.\nКада су полигонски влаци попуњавајући систем у оквиру ОРТМ положајна грешка\nполигонских тачака износи највише ± 3 cm у односу на тачке ОРТМ.\nКада су полигонски влаци попуњавајући систем у оквиру ОРТМ положајна грешка\nполигонских тачака износи највише ± 3 cm у односу на тачке ОРТМ.\nКада су полигонски влаци систем у оквиру тачака АМ, положајна грешка полигонских тачака\nу односу на тачке АМ износи највише ± 3 cm. Положајна грешка тачака АМ у односу на тачке\nОРТМ износи највише ± 3 cm.\n\n4. Основна рудничка нивелманска мрежа (ОРНМ)\nЧлан 11.\nОРНМ чини систем посебно стабилизованих репера који служи за висинска одређивања на\nповршини и у јами.\nУ рудницима са подземном експлоатацијом ОРНМ чини систем трајно стабилизованих\nрепера, на местима и објектима изван утицаја рударских радова, а обавезно код улаза у\nјаму. Грешка код одређивања ових репера је реда прецизног нивелмана и износи највише\n± 2 mm/km.\nУ рудницима са површинском експлоатацијом ОРНМ чини посебан систем репера. Грешка\nкод одређивања ових репера је реда техничког нивелмана повећане тачности и износи\nнајвише ± 5 mm/km.\n\nIII. Мерења у рудницима са подземном експлоатацијом\nЧлан 12.\nМерења у рудницима са подземном експлоатацијом обухватају: повезивање јамских\nполигонских и нивелманских влакова са геометријском основом на површини терена,\nмерења у подземним рудничким просторијама и просторно приказивање рударских радова\nи мерења у оквиру специјалних задатака.\nПовезивање јамских полигонских влакова и геометријске основе на површини терена\nобавља се геометријским и физичким методама, кроз све објекте јамског отварања.\n\n�Мерења се обављају по критеријуму повећане тачности, са средњим квадратним грешкама\nза углове од ± 5\" до ± 10\", а за дужине ± 1:10.000.\n\n1. Мерења у јамским полигонским влацима\nЧлан 13.\nЈамски полигонски влаци представљају основ за снимање подземних рударских радова, и\nто:\n1) основни влаци постављају се у просторијама отварања јаме и служе као најкраћа\nвеза између геометријске основе на површини терена у полигонским влацима са\nпојединим хоризонтима, а мерења се у њима обављају по критеријуму повећане\nтачности;\n2) главни влаци постављају се у главним јамским транспортним и вентилационим\nпросторијама припреме и разраде јаме и прикључени су на дате тачке из основног\nвлака, а мерења се у њима обављају по критеријумима повећане или обичне\nтачности;\n3) допунски влаци постављају се у откопном пољу, и то:\n(1) у просторијама откопне припреме, дужине су до 2 km, а мерења се у њима\nобављају по критеријуму обичне тачности,\n(2) у откопним просторијама, дужине су до 500 m, а мерења се у њима обављају\nпо критеријуму мале тачности;\n4) специјални влаци постављају се при извођењу дугачких пробоја, при чему се број\nтачака, њихова стабилизација и методи мерења одређују у складу са дозвољеном\nгрешком пробоја.\nЧлан 14.\nАко у јамским условима није могуће мерењем влака велике дужине постићи задату тачност,\nвлак се дели на одговарајући број секција са независно одређеним дирекционим угловима\nпомоћу жиротеодолита.\n\n2. Нивелисање у јами\nЧлан 15.\nУ јами се обавља нивелисање у вертикалним окнима и нивелисање у хоризонталним и\nкосим рудничким просторијама.\nЧлан 16.\nДозвољена одступања између два независна нивелисања у јами износе:\n1) за нивелисање у откопном пољу израчунава се према следећој формули:\n\nd (mm) = 50 l (km)\nd - дозвољено одступање\nl - дужина влака\n2) за нивелисање на основном хоризонту израчунава се према следећој формули:\n\nd (mm) = 25 l (km)\nd - дозвољено одступање\nl - дужина влакна\nСредња грешка одређивања висинске разлике нивелисањем у окну износи највише ± 30\nmm.\n\n�Средња положајна грешка по висини најудаљеније тачке на основном хоризонту израчунава\nсе према следећој формули:\n\nM=\n\n15 mm\n= L (km)\n2\n\nКод мерења дугачких пробоја дозвољена одступања одређују се на основу претходне\nанализе тачности.\n\nIV. Мерења у рудницима са површинском експлоатацијом\n1. Основе\nЧлан 17.\nГрафичке основе за истраживање, пројектовање, извођење инвестиционих радова и\nредовна снимања у току производње су ситуациони планови терена у размери од 1:500 до\n1:2.500, зависно од природних и рударско-технолошких услова експлоатације.\nСитуациони планови израђују се у складу са прописима о државном премеру и катастру.\nПланове посебне намене и планове који се израђују за потребе и по захтевима рударске\nинспекције оверавају својим потписом одговорна лица у служби рударских мерења.\n\n2. Редовна мерења у току производње\nМерења на копу\nЧлан 19.\nРедовна мерења у току експлоатације обухватају месечно снимање ситуације копа и\nодлагалишта, као и мерења која су потребна за редовну производњу.\nЧлан 20.\nНа основу месечних снимања израђују се етажни планови, са разнобојно уцртаним\nмесечним стањем горње и доње ивице етаже, на термостабилним и водоотпорним\nматеријалима у размери ситуационог плана копа.\nКоличина откопних маса обрачунава се на етажним плановима, по профилним линијама\nуправним на пружање етаже.\nТачност снимљених тачака на етажама треба да обезбеди рачунање откопних маса са\nмаксималном грешком од 2,5%.\nЧлан 21.\nСитуациони планови копа ажурирају се на основу месечних снимања са етажних планова.\nСитуациони планови копа израђују се на најквалитетнијој пластичној фолији, која омогућава\nвишеструко брисање старих и уношење нових ситуација.\nНове месечне ситуације на ситуационом плану копа копирају се и архивирају у потребном\nброју примерака.\nМерења при бушачко-минерским радовима\nЧлан 22.\nМерења при минирању на површинским коповима садрже снимање ситуације етаже пре\nминирања, обележавање пројектованих минских бушотина на терену, снимање етаже после\nминирања.\nСитуациони план етаже у размери 1:1.000 или 1:500 садржи: границе етажне равни и\nкосина; границе одминираних маса; положај транспортних путева; коте карактеристичних\n\n�тачака горње и доње етаже; контакте орудњења са стенским масивом, пукотине и раседе;\nистражне дренажне бушотине; затајиле мине; границе опасне зоне при минирању.\nМинске бушотине обележавају се графички очитаним координатама или мерама датим у\nпројекту.\nМерења на спољним одлагалиштима\nЧлан 23.\nМерења на спољним одлагалиштима обављају се ради контроле стабилности\nодлагалишних система и објеката и ради утврђивања последица померања терена, а\nизводе се периодичним снимањем стања одлагалишта и ажурирањем ситуационих\nпланова, који се раде у истој размери као и планови копа.\nПериодичност снимања зависи од обима и стабилности одложених маса, при чему су\nобавезна полугодишња мерења.\nМерења из става 1. овог члана обављају се по посебном програму предузећа.\nМерења на саобраћајницама\nЧлан 24.\nМерења на саобраћајницама обављају се ради израде и контроле пројектом условљених\nгеометријских карактеристика при трасирању, експлоатацији и одржавању путева, пруга и\nтранспортних трака на површинским коповима.\nТачност мерења одређује се према упутству произвођача опреме за коју се изграђују ови\nобјекти.\nМерења на монтажном пољу\nЧлан 25.\nМерења на монтажном пољу обављају се постављањем геометријске основе за\nхоризонтална и висинска одређивања око објекта који се монтира, обележавањем\nконструктивних осовина и хоризонталним одређивањем карактеристичних тачака\nмонтираног објекта као завршне контроле, редовном периодичном геометријском\nконтролом великих производних јединица, геометријском контролом производних јединица\nпосле хаварије, оправке и ремонта.\nЧлан 26.\nГеометријска основа за хоризонтална и висинска одређивања поставља се у виду микро\nмреже или затвореног полигонског влака уз потпуну или делимичну контролу\nкарактеристичних тачака на објекту.\nПри потпуној геометријско-конструктивној контроли дозвољена грешка одређивања\nположаја сигналисаних тачака на багеру износи највише Mxyz = 5 mm ( Mxyz = 2 mm, Mz =\n± 3 mm ). При делимичној контроли може се поставити строжији критеријум.\nЧлан 27.\nКомплексна контрола великих багера обавља се само на равном терену (као што је\nмонтажно поље), где је могуће оптимално постављање геометријске основе и снимање\nдетаљних тачака на багеру. Делимична контрола може се обавити и на радној етажи.\nМерења при опажању стабилности етажа\nЧлан 28.\nМерења при опажању стабилности етажа обављају се у редовној експлоатацији или после\nпринудног померања из било којих разлога периодичним положајним одређивањем тачака\n\n�постављеним по профилним линијама у правцу највећег пада генералне косине. На почетку\nсваке профилне линије поставља се најмање три репера у непоремећеној зони.\nРастојање између редовних репера износи од 5 до 30 m.\n\nV. Рудничка графичка документација\nЧлан 29.\nРудничка графичка документација може бити:\n1) основна графичка документација, коју чине графички прикази који садрже податке\nосновних геометријских информација;\n2) тематска графичка документација, коју чине прикази техничко-технолошких\nинформација о природним условима лежишта.\nЧлан 30.\nОсновна графичка документација садржи: ситуациони план - карту експлоатационог поља;\nситуациони план рудника; ситуациони план појединих јама и копова; план јаме, хоризоната,\nревира и откопног поља и геолошку карту експлоатационог поља.\nЧлан 31.\nТематска графичка документација садржи планове у које се уносе одговарајуће стандардне\nознаке из области енергетике, одводњавања, проветравања, одбране и спасавања и\nосталих технолошких процеса експлоатације минералних сировина и природних услова.\nОбим и садржај документације из става 1. овог члана зависи од геометријских\nкарактеристика лежишта, врсте минералних сировина, фазе радова и начина\nексплоатације.\nДокументација из става 1. овог члана дели се на документацију технолошких процеса и\nдокументацију о природним условима у лежишту.\nЧлан 32.\nЗа израду основне рударско-геолошке документације примењују се стандардне размере, и\nто: 1:500; 1:1.000; 1:2.500; 1:5.000; 1:10.000; 1:25.000 и 1:50.000.\nЗа скице и профиле локације уређаја, места удеса и сл, користе се крупне размере, и то:\n1:250; 1:200; 1:100; 1:50; 1:25 и 1:10.\nЧлан 33.\nОригинали планова чувају се у наменској просторији у орманима заштићеним од ватре и\nвлаге.\nКопије планова могу се архивирати и на микрофилмовима или на неком од компјутерских\nмедија, са могућношћу њиховог репродуковања.\nЧлан 34.\nПодаци и скице теренских мерења сређују се и повезују у виду мерачке књиге.\nНа основу података из мерачке књиге обавља се картирање и уношење података\nкапиталних, основних и редовних мерења на оригиналне планове.\nПодаци из групе мале тачности добијени снимањем на откопном пољу и у рудничким\nпросторијама привременог карактера, са рударском висећом бусолом и сличним\nупрошћеним приборима уносе се поларном методом.\nЧлан 35.\nВеличина листова, односно састава више листова за ситуационе планове одређене\nразмере дата је у следећој табели:\n\n�Табела 1.\nРазмера\n1:10.000\n1:5.000\n1:2.500\n1:2.000\n1:1000\n1:500\n\nх\n60\n60\n60\n60\n50\n50\n\nВеличина корисног простора\nНа листу (cm)\ny\n45\n45\n90\n75\n75\n75\n\nУ природи (m)\nх\ny\n6.000\n4.500\n3.000\n2.250\n1.500\n2.200\n1.000\n1.500\n500\n750\n250\n375\n\nЗа основну графичку документацију користе се стандардни формати листова по ЈУС-у\nМ.АО.010, или њихови састави прилагођени потребним димензијама.\nСавијање графичке документације за потребе рудничких елабората у виду књиге, врши се\nпо ЈУС-у М.АО.011.\nЧлан 36.\nЗа израду ситуационих планова користе се приписане ознаке из топографског кључа.\nЗа израду рударских планова користе се стандардне ознаке по ЈУС-у Б.А3.013 до Б.А3.023.\n\n1. Основна графичка документација\nЧлан 37.\nОсновна графичка документација садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n8)\n9)\n\nситуациони план експлоатационог поља;\nситуациони план рудника;\nситуациони план рудника са површинским копом;\nситуациони план погона за експлоатацију нафте и земних гасова;\nплан јаме;\nплан откопног поља;\nплан површинског копа;\nетажне планове површинског копа;\nгеолошку карту експлоатационог поља.\nЧлан 38.\n\nСитуациони план експлоатационог поља израђује се на једном листу топографске основе,\nкоја покрива површину од економског значаја за рудник, у размери која зависи од димензија\nексплоатационог поља.\nЧлан 39.\nСитуациони план рудника садржи приказ рељефа, објеката на површини терена и главне\nрудничке просторије појединих јама или копова.\nПлан из става 1. овог члана израђује се у размери од 1:1.000 до 1:5.000, а допуњава по\nпотреби, зависно од промена стања на површини или у јами.\nЧлан 40.\nСитуациони план рудника са површинским копом, поред података наведених за ситуациони\nплан рудника који се односе на површину терена, садржи и: границе лежишта и границе\nоткопавања, етаже у корисној супстанци и јаловини, транспортне путеве, одлагалишта\nкорисне минералне сировине и јаловишта, приказ истражних и подземних рударских\nрадова.\nПлан из става 1. овог члана израђује се у размери од 1:500 до 1:2.500.\n\n�Члан 41.\nСитуациони план погона за експлоатацију нафте и земних гасова, поред података\nнаведених за ситуациони план рудника који се односе на површину терена, садржи и:\nграничну линију лежишта нафте и гаса са изданцима, контуре рубне воде, границе\nексплоатационог поља и истражених простора суседних нафтних и плинских поља,\nистражне и експлатационе бушотине и геофизичка испитивања, уређаје за опрему нафте и\nгаса (нафтоводе, плиноводе, сабирне станице и резервоаре, отпремне станице и остале\nпратеће објекте), погонске објекте (компресорске станице, дегазолинаже и сличне објекте).\nЧлан 42.\nПлан јаме садржи графички приказ подземних рудничких просторија (активних радилишта\nи откопаног простора), опреме и уређаја појединих технолошких процеса, геометријских и\nквалитетних карактеристика лежишта минералних сировина, поремећаја и завршавања,\nјамских и спољних бушотина, места појаве метана и продора воде, граница откопавања\nзбог сигурности рада или заштите објеката, граница експлоатационог поља, истражних\nрадова, истражних просторија и граница суседних рудника.\nПлан из става 1. овог члана израђује у размери 1:1.000, а допуњава месечно, по потреби и\nчешће: када се отвара ново радилиште, по избијању у неки ранији или стари рад и по\nзавршетку или напуштању неког радилишта. Када се радови приближавају затвореним или\nстарим радовима, граничним и сигурносним стубовима, раседним и другим опасним зонама\nили када се радови изводе у близини неког другог радилишта или површине, мерења и\nдопуне плана обављају се и посебним опажањима у складу са упутством техничког\nруководиоца погона.\nАко се јамски радови одвијају по слојевима, хоризонтима или етажама, поред плана јаме\nраде се и планови по слојевима, хоризонтима или етажама у које се уносе сви радови у\nтоме делу јаме који су непосредно везани за радове слоја, хоризонта или етаже, као и\nпросторије означене на општем плану јаме намењене проветравању, пролазу или смештају\nопреме.\nЧлан 43.\nПлан откопног поља, односно план откопа садржи детаљне информације о технолошком\nпроцесу откопавања, транспорта и вентилације.\nПлан из става 1. овог члана израђује се у размери од 1:250, 1:500 и 1:1.000 а допуњава\nсвакодневно.\nЧлан 44.\nПлан површинског копа садржи: графички приказ рељефа, приказ истражних радова и\nбушотина, раседнутих и поремећених зона, хидрогеологије, етажа у корисној минералној\nсировини и јаловини, граница лежишта и границе откопавања, рударских радова,\nпроизводно-транспортних система, места карактеристичних природних појава и друге\nинформације од важности за експлоатацију.\nПоред плана из става 1. овог члана израђују се подужни и попречни профили за етаже у\nлежишту, јаловини и етаже одлагалишта.\nПлан из става 1. овог члана израђује се у размери од 1:500 до 1:2.500, а допуњава крајем\nсваког месеца на основу месечних стања етажних планова.\nЧлан 45.\nЕтажни планови површинског копа садрже геометријске и технолошке податке појединих\nетажа. Ови планови се допуњују сваког месеца.\nПланови из става 1. овог члана израђују се у размери плана површинског копа, а допуњавају\nсваког месеца.\n\n�Члан 46.\nГеолошка карта експлоатационог поља садржи графички приказ геолошких података о\nраспореду и саставу стена, њиховим петрографским, стратиграфским тектонским и\nхидролошким карактеристикама; приказ истражних радова; распоред минералних сировина\nоконтурених по степену истражености; јамске отворе и главне јамске саобраћајнице.\nГеолошка карта из става 1. овог члана израђује се у размери од 1:5.000 до 1:10.000, а у\nприлогу садржи више уздужних и попречних профила урађених преко лежишта минералних\nсировина.\nПоред карте из става 1. овог члана израђује се и геолошка карта рудника, јаме или\nхоризонта са свим геолошким подацима.\n\n2. Тематска графичка документација\nЧлан 47.\nТеметска графичка документација садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nхидролошки план рудника;\nплан одводњавања;\nплан тектонике рудника;\nплан проветравања јаме;\nплан енергетске мреже.\nЧлан 48.\n\nХидролошки план рудника садржи графички приказ површинских вода и њихових сливова,\nпојава подземних вода, водоносних хоризоната, јамских просторија намењених\nодводњавању и протоку воде, уређаја за одбрану од продора воде, важнијих раседа и\nотвора који би могли утицати на режим подземних и површинских вода.\nПлан из става 1. овог члана израђује се у размери од 1:500 до 1:2.500, а допуњава кад\nнаступе знатније промене у режиму одводњавања и заштитних мера.\nЧлан 49.\nПлан одводњавања садржи графички приказ појаве подземних и површинских вода,\nпостројења и уређаја намењених одводњавању рудника и одбрани од продора воде; свих\nјамских отвора; отворених јамских просторија, које служе за одводњавање или којима\nслободно тече јамска вода; дубљих јамских истражних радова и бушотина; затворених\nјамских просторија и старих радова, ако кроз њих пролази јамска вода или би се у њима\nмогла накупити и угрозити јаму; зидова, водних врата, баража и остале градње израђене у\nциљу одбране од продора воде, као и места за мерење притиска воде и места филтера за\nодређивање или испитивање; сталних и периодичних појава воде у јами, са ознаком\nлокалитета, притиска, притока и њиховог састава; места на којима се вода делимично или\nпотпуно губи и датум појаве већих притока или провале воде.\nКод површинске експлоатације план из става 1. овог члана садржи све објекте одбране и\nодводњавања.\nПлан из става 1. овог члана израђује се у размери од 1:500 до 1:2.500, а допуњава кад\nнаступе знатније промене у режиму одводњавања и заштитних мера.\nЧлан 50.\nПлан тектонике рудника садржи графички приказ детаљно разрађене тектонике у оквиру\nгранице рудника, са главним геолошким карактеристикама и јамским просторијама.\nПлан из става 1. овог члана израђује се у размери од 1:500 до 1:2.500, а допуњава на основу\nподатака који се добијају у току истражних радова, отварања или при експлоатацији\nрудника.\n\n�Члан 51.\nПлан проветравања јаме садржи графички приказ система ветрења са распоредом\nвентилатора (на површини и у јами), станица за мерење количине, брзине кретања и\nтемпературе ваздуха, појава гасова, пожара, смештајног простора експлозивног и\nзапаљивог материјала, пукотина, раседа и поремећених зона које би могле довести до\nпојаве пожара, гасова или губитака ваздушне струје.\nПлан из става 1. овог члана израђује се у размери од 1:500 до 1:2.500, а допуњава сваког\nмесеца и по потреби када настану знатније измене у режиму проветравања.\nЧлан 52.\nПлан енергетске мреже садржи графички приказ распореда енергетских уређаја и\nинсталација (електричне енергије и компримираног ваздуха).\nПлан из става 1. овог члана за руднике са површинском експлоатацијом израђује се у\nразмери од 1:500 до 1:5.000, а за руднике са подземном експлоатацијом у размери од 1:500\nдо 1:2.500 и допуњава кад год наступе промене у погледу уређаја, а најмање једанпут\nгодишње.\nЧлан 53.\nВрсте графичке документације за руднике са подземном и површинском експлоатацијом и\nњихове размере дате су у следећим табелама:\nТабела 2.\nБр.\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\n\n6.\n\n7.\n\nВрста основне графичке докуметације за раднике са\nподземном експлоатацијом\nСитуациони план експлоатационог поља\nГеолошка карта експлоатационог поља\nСитуациони план рудника са приказом подземних простора\nПлан праћења слегања терена\nПлан јаме\nПланови по слојевима, хоризонтима етажама\n- за лежиште са падом од 0° - 30°\n- пројекција на хоризонталну раван;\n- за лежиште са падом од 30° - 60° пројекција на слој (косу\nпројекцијску раван)\n- за лежишта са падом од 60° - 90° пројекција на вертикалну\nпројекцијску раван\nПлан откопног поља или план откопа\n\nРазмера\n1:2.500 - 1:25.000\n1:5.000 - 1:10.000\n1:500 - 1:5.000\n1:1.000\n1:500 - 1:2.500\n\n1:500 - 1:2.500\n\n1:250 - 1:1.000\n\nТабела 3.\nБр.\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\n6.\n7.\n8.\n\nВрста тематске графичке документације за руднике са\nподземном експлоатацијом\nПлан ветрења са приказом свих уређаја за вентилацију и\nзаштитне мере\nПлан одводњавања (са распоредом уређаја и постројења)и\nзаштитне мере\nПлан одбране и спасавања\nПлан транспорта и извоза, главне саобраћајнице у јами\nПлан енергетске мреже\nПлан снабдевања јаме електричном енергијом са распоредом\nуређаја и водовода\nПлан снабдевања јаме компримираним ваздухом и разводна\nмрежа\nПлан јаловишта засипног материјала\n\nРазмера\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:5.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:1.000 - 1:5.000\n\n�Бр.\n9.\n10.\n11.\n12.\n13.\n14.\n\nВрста тематске графичке документације за руднике са\nподземном експлоатацијом\nПлан флотациског и сепарациског јаловишта\nПлан заштитних стубова за техничке и природне објекте на\nповршини\nПлан осовинских тачака извозног комплекса и рудничког\nдворишта\nХидролошки план\nПлан тектонике\nПлан са изолинијама повлате слоја (лежишта), могућности\nслоја (лежишта) и садржаја минералних сировина\n\nРазмера\n1:1.000 - 1:5.000\n1:1.000 - 1:2.500\n1:250 - 1:500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n\nТабела 4.\nБр.\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\n6.\n7.\n8.\n\nВрсте основне графичке документације за руднике са\nповршинском експлоатацијом\nСитуациони план експлоатационог поља\nГеолошка карта експлоатационог поља\nСитуациони план рудника са приказом површинског копа\nПлан праћења слегања терена када је коп изнад јамских\nрадова\nПриказ отварања, припреме и експлоатације лежишта\nПлан површинског копа\nЕтажни планови површинског копа\nКарактеристични профили на радним етажама и одлагалишту\n\nРазмера\n1:2.500 - 1:25.000\n1:5.000 - 1:10.000\n1:500 - 1:5.000\n1:1.000\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n\nТабела 5.\nВрсте тематске графичке документације за руднике са\nповршинском експлоатацијом\n1. План одлагалишта на површинском копу\nПлан одводњавања на површинском копу и одлагалишту са\n2.\nдренажним радовима (и подужним профилима)\nПриказ распореда транспортних трака (БТО систем) на\n3.\nповршинском копу\nПлан сигурности површинског копа са приказаним обезбеђеним\n4.\nивицама копа и зоанама зарушавања\n5. План монтажног поља са прилазним путевима\n6. План ветрења дубоких копова (са распоредом постојења)\n7. Хидролошки план\n8. План тектонике\nПлан са изолинијама повлате и падине слоја (лежишта), и\n9.\nсадржаја минералних сировина\n10. План са изолинијама откривке\nПлан изолинија улегања терена услед снижавања нивоа\n11.\nподземних вода\n\nБр.\n\nРазмера\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n1:500 - 1:2.500\n\nVI. Катастар непокретности рудника\nЧлан 54.\nРудник формира интерни катастар непокретности који садржи систематизован преглед\nземљишних парцела за извођење истражних радова, експлоатацију, депоновање јаловине\n\n�и изградњу, као и производних, стамбених и других објеката на експлоатационом пољу\nстечених откупом, заменом или на неки други начин.\nЧлан 55.\nЕвиденција о непокретностима води се у служби за обављање мерења, и то:\n1) у књизи, у коју се уписује број парцеле, врста и намена објекта, начин стицања објекта,\nодносно парцеле и др;\n2) у плановима, у којима се бојама, знацима и симболима обележава земљиште у поседу\nрудника и ближе описују његове карактеристике.\nЧлан 56.\nКњигу интерног катастра рудника води и допуњава овлашћени мерач.\nКњига из става 1. овог члана чува се на начин уређен прописом о начину чувања и\nкоришћења документације премера и катастра.\n\nVII. Завршна одредба\nЧлан 57.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10501"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10502"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10503"},["text","Правилник о начину вршења рударских мерења"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10504"},["text","Pravilnik o nacinu vrsenja rud merenja"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10505"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"10506"},["text","рударска мерења"]],["elementText",{"elementTextId":"10507"},["text","рударски планови"]],["elementText",{"elementTextId":"10508"},["text","карата"]],["elementText",{"elementTextId":"10509"},["text","мерачке књиге"]],["elementText",{"elementTextId":"10510"},["text","интерни катастар непокретности рудника"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10511"},["text","Овим правилником прописује се начин вршења рударских мерења и чувања оригинала планова и карата, као и начин израде рударских планова, вођења мерачких књига и интерног катастра непокретности рудника."]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10513"},["text","Службени гласник РС, бр. 40/97"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10514"},["text","1997"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10515"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10516"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10517"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10518"},["text","AT-42695-0022"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16604"},["text","http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/13_Pravilnik_o_nacinu_vrsenja_rudarskih_merenja.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"85"},["name","интерни катастар непокретности рудника"]],["tag",{"tagId":"83"},["name","карта"]],["tag",{"tagId":"84"},["name","мерачке књиге"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"81"},["name","рударска мерења"]],["tag",{"tagId":"82"},["name","рударски планови"]]]]]