["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&output=omeka-json","accessDate":"2020-08-03T22:13:48+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","1"]]],["item",{"itemId":"609","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"779"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_sadrz_dokum_koja_se_odnosi_na_hidrogeol_i_inz-geol_podloge/Pravilnik_o_sadrz_dokum_koja_se_odnosi_na_hidrogeol_i_inz-geol_podloge.2.pdf"],["authentication","ec8cfe7e306112de55525d3abdd93d2a"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16914"},["text","Правилник\nо садржини документације која се односи на\nхидрогеолошке и инжењерско - геолошке\nподлоге за изградњу високих брана,\nхидроелектрана, термоелектрана и објеката\nсаобраћајне инфраструктуре\nСл. гласник РС, бр. 51/96\nЧлан 1.\nОвим правилником ближе се одређује садржина документације која се односи на\nхидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу високих брана,\nакумулација површинских вода чија је запремина већа од милион кубних метара,\nодносно брана већих од 15 метара грађевинске висине, тунела, хидроелектрана,\nтермоелектрана, аутопутева, магистралних путева, метроа и железничких пруга.\nЧлан 2.\nЗа објекте из члана 1. Овог правилника истражни радови се морају извести пре почетка\nизраде техничке документације за изградњу објеката, у оквиру претходне студије\nоправданости, у циљу обезбеђења хидрогеолошких и инжењерскогеолошких подлога за\nпројектовање.\nЧлан 3.\nХидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу високих брана и\nакумулација површинских вода запремине веће од милион кубних метара, или чије су\nбране веће од 15 метара грађевинске висине, садрже резултате о извршеним\nиспитивањима, и то:\n1) утицају геоморфологије терена на избор микролокације бране, односно\nакумулације;\n2) утицају геолошке грађе терена на изградњу објеката;\n3) сеизмичности подручја бране, односно акумулације, са извршеним одређивањем\nпројектног и максималног земљотреса на основу истраживања сеизмичког\nризика;\n4) хидрогеолошким облицима терена са посебним освртом на водопропусност под\nпритиском, стањем подземних вода и њихове агресивности на бетон и друге\nматеријале;\n5) савременим геодинамичким проценама, стању њихових творевина и\nмогућностима њиховог развоја за време изградње и касније експлоатације\nобјекта;\n6) геомеханичким својствима терена с посебним освртом на носивост, односно\nдозвољено оптерећење и могућности смицања тела бране;\n7) геотехничким својствима стенских маса, односно њиховог утицаја на ископ,\nбушење и разарање нарочито на месту на коме ће се фундирати сама брана и\nградити пратећи објекти;\n8) могућностима снабдевања природним (геолошким) грађевинским материјалом;\n9) резервама минералних сировина и других добара на терену.\n\n�Члан 4.\nХидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за израду линијских објеката аутопутева, магистралних путева и железничких пруга садрже резултате извршених\nиспитивања:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nизбор идејног правца;\nутицај рељефа на објекат;\nутицај геолошке градње терена;\nутицај хидрогеолошких и инжењерскогеолошких својстава терена;\nутицај геодинамичких процеса, стања њихових творевина и могућности њиховог\nразвоја за време изградње и касније експлоатације објекта;\n6) геомеханичка и геотехничка својства стенских маса са посебном пажњом на\nносивост, односно њихов утицај на ископ, бушење и разарање;\n7) могућности снабдевања природним (геолошким) грађевинским материјалом.\nЧлан 5.\nХидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за израду хидроелектрана, и\nтермоелектрана садрже резултате извршених испитивања:\n1) утицај геоморфологије терена на избор локације објекта;\n2) утицај геолошке градње терена на изградњу објеката;\n3) сеизмичности подручја објекта са извршеним одређивањем пројектног и\nмаксималног земљотреса на основу истраживања сеизмичког ризика;\n4) хидрогеолошких облика терена са посебним освртом на присуство и стање\nподземних вода и њихове агресивности на бетон и друге грађевинске\nматеријале;\n5) савремених геодинамичких процеса, стања њихових творевина и могућности\nњиховог развоја за време изградње и касније експлоатације објекта;\n6) геолошких својстава терена са посебном пажњом на носивост, односно\nдозвољено оптерећење тла и могућности смицања на локацијама изградње\nенергана и пратећих објеката;\n7) геотехничких својстава стенских маса, односно њихов утицај на технологију\nископа, бушења и разарања стена на месту изградње енергана и пратећих\nобјеката;\n8) снабдевања природним (геолошким) грађевинским материјалом.\nЧлан 6.\nХидролошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу тунела и метроа садрже\nрезултате извршених испитивања:\n1) за избор идејног правца;\n2) утицаја геолошке грађе терена на изградњу објекта;\n3) хидрогеолошких одлика терена са посебним освртом на присуство и стање\nподземних вода, њихову агресивност на бетон и друге грађевинске материјале,\nпојаву и врсту природних гасова и близину минералних извора са очекиваним\nтемпературама радне средине по траси објекта;\n4) савремених геодинамичких процеса, стања њихових творевина и могућности\nњиховог развоја за време изградње и касније експлоатације објеката;\n5) геотехничких својстава терена, напонског стања и деформабилности стенских\nмаса, њиховог утицаја на технологију бушења, разарања и ископа стенских маса;\n6) геомеханичких својстава стенских маса терена са посебном пажњом на\nносивост, слегање и могућност смицања и\n7) могућности снабдевања природним (геолошким) грађевинским материјалом и\nрешења одлагалишта за ископ.\n\n�Члан 7.\nХидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу објеката из члана 1. Овог\nправилника садрже графичке прилоге, и то:\n1) хидрогеолошку карту терена погодне размере;\n2) инжењерскогеолошку карту терена погодне размере;\n3) хидрогеолошке и инжењерскогеолошке уздужне и попречне профиле кроз радну\nсредину у погодној размери;\n4) геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке карте и профиле истражних\nобјеката и\n5) графички приказ резултата извршених испитивања и тестирања истражних\nобјеката.\nЧлан 8.\nДокументациони материјал хидрогеолошких и инжењерскогеолошких подлога за\nизградњу објекта из члана 1. Овог правилника садржи:\n1) геодетска осматрања терена објекта на терену и геодинамичких појава;\n2) резултате лабораторијских испитивања геотехничких својстава терена на\nпоремећеним и непоремећеним узорцима;\n3) резултате одређивања динамике подземних вода (кретање, издашност,\nизданског тока, и одређивање хидрогеолошких својстава терена) ;\n4) резултате истраживања инжењерскогеолошких и технички значајних својстава\nстена\n5) (петрографска, физичка, механичка, технолошка) и дејства воде, мраза и ветра\nна стене;\n6) табеле, дијаграме и прорачуне одређених својстава стенских маса као радне\nсредине и\n7) атест лабораторијских испитивања.\nЧлан 9.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11579"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11580"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11581"},["text","Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11582"},["text","Pravilnik o sadrz dokum koja se odnosi na hidrogeol i inz-geol podloge"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11583"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11584"},["text","хидрогеолошке подлоге"]],["elementText",{"elementTextId":"11585"},["text","инжењерско-геолошке подлоге"]],["elementText",{"elementTextId":"11586"},["text","садржина"]],["elementText",{"elementTextId":"11587"},["text","документација"]],["elementText",{"elementTextId":"11588"},["text","високе бране"]],["elementText",{"elementTextId":"11589"},["text","хидроелектране"]],["elementText",{"elementTextId":"11590"},["text","термоелектране"]],["elementText",{"elementTextId":"11591"},["text","саобраћајна инфраструктура"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11592"},["text","Овим правилником ближе се одређује садржина документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу високих брана, акумулација површинских вода чија је запремина већа од милион кубних метара, односно брана већих од 15 метара грађевинске висине, тунела, хидроелектрана, термоелектрана, аутопутева, магистралних путева, метроа и железничких пруга."]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11594"},["text","Службени гласник РС, бр. 51/96"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11595"},["text","1996"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11596"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11597"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11598"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11599"},["text","AT-42695-0075"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16623"},["text","http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/20_Pravilnik_o_sadrzini_dokumentacije.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"196"},["name","високе бране"]],["tag",{"tagId":"195"},["name","документација"]],["tag",{"tagId":"193"},["name","инжењерско-геолошке подлоге"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"194"},["name","садржина"]],["tag",{"tagId":"199"},["name","саобраћајна инфраструктура"]],["tag",{"tagId":"198"},["name","термоелектране"]],["tag",{"tagId":"192"},["name","хидрогеолошке подлоге"]],["tag",{"tagId":"197"},["name","хидроелектране"]]]]]