Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине закон животна средина заштита спречавање и контрола загађења Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине. http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html Службени гласник РС, бр. 135/04 2004-12-21 application/pdf српски text AT-42695-0016