["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0&output=omeka-json","accessDate":"2020-10-26T07:46:08+01:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","1"]]],["item",{"itemId":"550","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"720"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_integris_sprec_i_kontroli_zagadj_ziv_sredine/Zakon_o_integris_sprec_i_kontroli_zagadj_ziv_sredine.1.pdf"],["authentication","bc7e6e59993ec21a62c5173405be0942"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16856"},["text","ЗАКОН\nо интегрисаном спречавању и контроли\nзагађивања животне средине\nI. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ\nПредмет\nЧлан 1.\nОвим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и\nактивности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или\nматеријална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за\nспречавање и контролу загађивања животне средине.\n\nЗначење израза\nЧлан 2.\nПоједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:\n1) материја, односно супстанца јесте сваки хемијски елеменат и његова једињења осим\nрадиоактивних материја и генетски модификованих организама у оквиру значења одређених\nзаконом;\n2) загађење јесте непосредно или посредно уношење материја, вибрација, топлоте или буке\nу ваздух, воду или земљиште изазвано људском активношћу које може бити штетно по\nздравље људи или квалитет животне средине и које може довести до оштећења\nматеријалних добара;\n3) постројење јесте стационарна техничка јединица у којој се изводи једна или више\nактивности које су утврђене посебним прописом и за које се издаје интегрисана дозвола, као\nи свака друга активност код које постоји техничка повезаност са активностима које се изводе\nна том месту и која може произвести емисије и загађење;\n4) постојеће постројење јесте постројење које је пуштено у рад, у складу са прописима који\nсу важили до дана ступања на снагу овог закона или за које је добијена интегрисана дозвола\nили које, по мишљењу надлежног органа, у потпуности испуњава услове за подношење\nзахтева за добијање интегрисане дозволе за рад, под условом да такво постројење буде\nпуштено у рад најкасније у року утврђеном овим законом, према програму усклађивања\nпојединих привредних грана са одредбама овог закона;\n5) емисија јесте непосредно или посредно испуштање материја, вибрација, топлоте или\nбуке из извора у постројењу, у ваздух, воду или земљиште;\n6) гранична вредност емисије јесте маса изражена у облику одређених специфичних\nпараметара, концентрације и/или нивоа појединачне емисије коју није дозвољено прећи у\nтоку једног или више временских периода, у складу са посебним прописом;\n7) стандард квалитета животне средине јесте скуп услова и захтева који морају бити\nиспуњени у одређено време и на одређеном подручју или у појединим елементима животне\nсредине, у складу са посебним прописима;\n8) надлежни орган јесте орган одговоран за спровођење обавеза у оквиру овлашћења\nутврђених овим законом, и то:\n−\n−\n−\n\nминистарство надлежно за послове заштите животне средине;\nпокрајински орган надлежан за послове заштите животне средине;\nорган јединице локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине;\n\n�9) захтев за издавање интегрисане дозволе јесте писани акт који оператер, заједно са\nпрописаном документацијом подноси надлежном органу ради издавања интегрисане\nдозволе за рад постројења;\n10) интегрисана дозвола јесте одлука надлежног органа донета у форми решења којом се\nодобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности чији\nсаставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво\nпостројење или активност одговарају захтевима предвиђеним овим законом;\n11) измена у погону јесте промена природе или функционисања или проширење\nпостројења који могу утицати на животну седину;\n12) битна измена у раду постројења јесте промена која, по мишљењу надлежног органа,\nможе имати значајне негативне последице по здравље људи, животну средину или\nматеријална добра;\n13) регистар издатих дозвола јесте главна књига у коју се уписују подаци који се односе на\nиздате дозволе и збирка исправа на основу којих се подаци уписују у главну књигу;\n14) најбоље доступне технике (БАТ) - најделотворније и најмодерније фазе у развоју\nактивности и начину њиховог обављања које омогућавају погоднију примену одређених\nтехника за задовољавање граничних вредности емисија, прописаних у циљу спречавања\nили ако то није изводљиво, у циљу смањења емисија и утицаја на животну средину као\nцелину;\nПоједини елементи израза \"најбоље доступне технике\" имају следећа значења:\n− техника - начин на који је постројење пројектовано, изграђено, одржавано, на који\nфункционише и ставља се ван погона или затвара, укључујући и технологију која се\nкористи;\n− доступна - техника развијена до степена који омогућава примену у одређеном\nсектору индустрије под економски и технички прихватљивим условима, укључујући\nтрошкове и користи, ако је под уобичајеним условима доступна оператеру;\n− најбољи - подразумева најефикаснији учинак у постизању високог општег нивоа\nзаштите животне средине;\n15) оператер јесте свако физичко или правно лице које, у складу са прописима, управља\nпостројењем или га контролише или је овлашћен за доношење економских одлука у области\nтехничког функционисања постројења и на чије име се издаје интегрисана дозвола;\n16) јавност обухвата једно или више физичких или правних лица, њихова удружења,\nорганизације или групе;\n17) заинтересована јавност обухвата јавност на коју рад постројења и обављање\nактивности утиче или је вероватно да ће утицати, укључујући невладине организације које се\nбаве заштитом животне средине и које су евидентиране код надлежног органа.\n\nНачела интегрисаног спречавања и контроле загађивања\nЧлан 3.\nОсновна начела интегрисаног спречавања и контроле загађивања су:\n1) Начело предострожности - свака активност мора бити спроведена на начин да се: не\nпроузрокује било какво знатно загађење; спрече или смање емисије на самом извору\nзагађивања које доводе до загађења ваздуха, воде и земљишта; спречи или смањи\nкоришћење необновљивих природних ресурса и енергије; спречи или смањи стварање\nотпада; сведе на минимум ризик по здравље људи, животну средину и материјална добра.\nНачело предострожности остварује се проценом утицаја на животну средину, проценом\nопасности од ризика и коришћењем најбоље доступних техника.\nОдсуство научне поузданости не може бити разлог за непредузимање мера интегрисаног\nспречавања и контроле загађивања животне средине у случају могућих значајних утицаја на\nживотну средину.\n\n�2) Начело интегрисаности и координације - интегрисани приступ издавања дозвола је\nусклађен поступак издавања дозволе у ком учествује више од једног надлежног органа који\nпредузимају мере за ефикасан и интегрисан приступ овом поступку.\nПотпуна узајамна координација надлежних органа у поступку издавања дозвола и\nодређивању услова омогућава постизање највишег практично могућег нивоа заштите\nживотне средине као целине.\n3) Начело одрживог развоја - ради остваривања веће одрживе равнотеже између људских\nактивности и друштвено-економског развоја с једне стране и ресурса и способности\nобнављања природе с друге стране, режим интегрисаног спречавања и контроле\nзагађивања обезбеђује се издавањем дозвола, утврђивањем услова за одрживо коришћење\nприродних ресурса, сировина и енергије.\n\nНеобновљиви природни ресурси користе се под условима који обезбеђују њихово\nдугорочно и разумно коришћење.\nОдрживо управљање отпадом значи ефикасније коришћење ресурса, смањење количине\nотпада и поступање са њим на начин који доприноси циљевима одрживог развоја.\n4) Начело хијерархије управљања отпадом - хијерархија управљања отпадом\nпредставља редослед приоритета у пракси управљања отпадом који чине: спречавање\nстварања отпада и редукција, односно смањење коришћења ресурса и смањење количина\nи/или опасних карактеристика насталог отпада; поновна употреба, односно коришћење\nпроизвода за исту или другу намену; рециклажа, односно третман отпада ради добијања\nсировине за производњу истог или другог производа; искоришћење, односно коришћење\nвредности отпада (компостирање, поврат енергије и др).\n5) Начело \"загађивач плаћа\" - загађивач мора да сноси пуне трошкове последица својих\nактивности, односно трошкове настале угрожавањем животне средине, који укључују\nтрошкове за угрожавање и ризик по животну средину и трошкове уклањања штете нанете\nживотној средини, односно враћања локације у задовољавајуће стање животне средине\nпосле затварања постројења или престанка обављања активности.\n6) Начело јавности - у циљу информисања јавности о раду постројења и о њиховом\nмогућем утицају на животну средину, као и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка\nиздавања дозвола, јавност мора имати приступ информацијама које се односе на захтев за\nиздавање дозволе за нова постројења или за битне измене у раду постројења, израду\nнацрта дозволе, решења о издавању дозволе и о сваком њеном обнављању, као и на\nрелевантне податке добијене мониторингом.\n\nII. ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА\nВрсте активности и постројења\nЧлан 4.\nВрсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (у даљем тексту:\nдозвола) класификују се према нивоу загађивања и ризику који те активности могу имати по\nздравље људи и животну средину, укључујући и друге технички сродне активности које могу\nпроизвести емисије и загађење животне средине.\nВрсте активности и постројења из става 1. овог члана обухватају нова и постојећа\nпостројења.\nВлада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) прописује врсте активности и постројења\nза које се издаје дозвола.\n\n�Надлежни орган\nЧлан 5.\nМинистарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту:\nМинистарство) издаје дозволу у складу са овим законом за постројења и активности за која\nдозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање\nактивности, издаје друго надлежно министарство.\nПокрајински орган надлежан за послове заштите животне средине издаје дозволу у складу\nса овим законом за постројења и активности за која дозволу или одобрење за изградњу и\nпочетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје други надлежни\nпокрајински орган.\nОрган јединице локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине издаје\nдозволу у складу са овим законом за постројења и активности за која дозволу или одобрење\nза изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје други\nнадлежни орган јединице локалне самоуправе.\n\nОбавезе надлежног органа\nЧлан 6.\nНадлежни орган обезбеђује:\n1)\n\nда рад нових постројења не започне пре добијања дозволе осим у случају\nпробног рада одобреног у складу са законом;\n\n2)\n\nда рад постојећих постројења започет пре дана ступања на снагу овог\nзакона буде усклађен са захтевима и условима утврђеним овим законом;\n\n3)\n\nда услови и поступак издавања дозвола буду у потпуности координирани у\nслучају да у поступку учествује више од једног надлежног органа;\n\n4)\n\nпраћење развоја најбољих доступних техника;\n\n5)\n\nпраћење и развој мониторинга који примењује оператер;\n\n6)\n\nревизију и, по потреби, ажурирање услова у дозволи;\n\n7)\n\nприступ јавности садржају захтева за издавање дозволе, издатим\nдозволама и резултатима мониторинга;\n\n8)\n\nрегистар резултата мониторинга који обавља оператер;\n\n9)\n\nпредузимање и других мера утврђених законом и другим прописима.\n\nДозвола\nЧлан 7.\nЗа рад постројења и обављање активности оператер прибавља дозволу надлежног органа.\nДозволом се одобрава:\n1)\n\nрад новог постројења и обављање његове активности;\n\n2)\n\nрад и битне измене у раду, односно функционисању постојећег постројења.\n\nДозвола се, изузетно, може односити и на престанак активности.\nДозвола се издаје на период који не може бити дужи од десет година, за једно или више\nпостројења на истом месту којим управља исти оператер.\n\n�Захтев за издавање дозволе\nЧлан 8.\nОператер подноси надлежном органу захтев за издавање дозволе који садржи нарочито\nподатке о:\n1)\n2)\n\nпостројењу и његовој активности;\nсировинама и помоћном материјалу, другим материјама и енергији који се\nкористе у постројењу или се у њему стварају;\n\n3)\n\nизворима емисија које потичу из постројења;\n\n4)\n\nусловима карактеристичним за локацију на којој се постројење налази;\n\n5)\n\nприроди и количини предвиђених емисија које из постројења доспевају у\nводу, ваздух и земљиште;\n\n6)\n\nидентификованим значајним утицајима емисија на животну средину и\nмогућности утицаја на већу удаљеност;\n\n7)\n\nпредложеној технологији и другим техникама којима се спречавају или, ако\nто није могуће, смањују емисије;\n\n8)\n\nнајбољим доступним техникама које оператер активности новог или\nпостојећег постројења примењује или планира да примени ради спречавања или\nсмањења загађивања;\n\n9)\n\nмерама за смањење настајања и уклањање отпада који настаје приликом\nфункционисања постројења;\n\n10)\n\nмерама за ефикасно коришћење енергије;\n\n11)\n\nпланираним мерама мониторинга емисија у животну средину;\n\n12)\n\nприказ главних алтернатива које је оператер разматрао;\n\n13)\n\nнетехнички приказ података на којима се захтев заснива;\n\n14)\n\nдругим мерама чије предузимање се планира у складу са прописима.\n\nАко је оператер у прибављању доказа у складу са другим прописима обезбедио неке од\nподатака из става 1. овог члана прилаже их уз захтев за издавање дозволе.\nНадлежни орган може затражити додатне податке у одређеним областима за издавање\nдозволе.\nМинистар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: министар) ближе\nуређује садржај, изглед и начин попуњавања захтева, као и друга питања од значаја за\nподношење захтева за издавање дозволе.\n\nДокументација која се прилаже уз захтев\nЧлан 9.\nУз захтев за издавање дозволе подносилац захтева прилаже следећу документацију:\n1)\n\nпројекат за планирано, односно изграђено постројење;\n\n2)\n\nизвештај о последњем техничком прегледу;\n\n3)\n\nплан вршења мониторинга;\n\n4)\n\nрезултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других\nпараметара у току трајања пробног рада;\n\n5)\n\nплан управљања отпадом;\n\n6)\n\nплан мера за ефикасно коришћење енергије;\n\n�7)\n8)\n9)\n10)\n11)\n\nплан мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;\nплан мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања\nпостројења;\nакт о праву коришћења природних ресурса;\nизјаву којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините,\nтачне, потпуне и доступне јавности;\nдоказ о уплаћеној административној такси.\n\nПоред документације из става 1. овог члана подносилац захтева, зависно од постројења,\nприлаже:\n1)\n\nза нова постројења - сагласност на студију о процени утицаја на животну\nсредину и сагласност на процену опасности од удеса;\n\n2)\n\nза постојећа постројења - сагласност на студију утицаја затеченог стања,\nпроцену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег\nпостројења или активности условима прописаним овим законом.\n\nВлада прописује ближу садржину програма мера из става 2. тачка 2) овог члана.\n\nIII. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ\nРазматрање захтева\nЧлан 10.\nНадлежни орган разматра поднети захтев и ако захтев не садржи прописане податке и/или\nдокументацију затражиће од подносиоца захтева да, у примереном року, достави податке,\nдокументацију или информације које недостају.\nАко подносилац захтева не достави податке, документацију и информације у одређеном\nроку надлежни орган ће без одлагања донети закључак о одбацивању захтева.\nНадлежни орган врши проверу података и информација садржаних у захтеву за издавање\nдозволе, примењивости предложеног програма мера из члана 9. став 2. тачка 2) овог закона\nи других података из захтева, као и приложене документације.\n\nОбавештавање органа и организација и јавности\nЧлан 11.\nНадлежни орган обавештава органе и организације у области: пољопривреде,\nводопривреде, шумарства, планирања, изградње, саобраћаја, енергетике, рударства,\nзаштите културних добара, заштите природе и др. као и органе локалне самоуправе на чијој\nтериторији се планира активност, односно налази постројење (у даљем тексту: други органи\nи организације) и заитересовану јавност о пријему захтева, у року од пет дана од дана\nпријема уредног захтева за издавање дозволе.\nНадлежни орган на захтев других органа и организација из става 1. овог члана доставља\nкопију захтева за издавање дозволе и ставља на увид одговарајућу документацију из члана\n9. овог закона.\nНа захтев заинтересоване јавности надлежни орган доставиће копију захтева за издавање\nдозволе.\nПодносилац захтева из става 3. овог члана сноси трошкове израде и достављања копије\nзахтева за издавање дозволе, у прописаном износу.\nДруги органи и организације и представници заинтересоване јавности достављају своја\nмишљења надлежном органу у року од 15 дана од дана пријема обавештења из става 1.\nовог члана.\n\n�Нацрт дозволе\nЧлан 12.\nНадлежни орган је дужан да нацрт дозволе изради у року од 45 дана од дана пријема\nуредног захтева за издавање дозволе. Приликом израде нацрта дозволе надлежни орган\nразматра мишљења других органа и организација и заинтересоване јавности.\nНадлежни орган је дужан да о нацрту дозволе и о могућности увида у пратећу документацију\nобавести друге органе и организације и јавност, у року од пет дана од дана пријема таквог\nзахтева.\nНадлежни орган на захтев других органа и организација из става 1. овог члана без одлагања\nдоставља копију нацрта дозволе.\nНа захтев заинтересоване јавности надлежни орган доставиће копију нацрта дозволе.\nПодносилац захтева из става 4. овог члана сноси трошкове израде и достављања копије\nнацрта дозволе, у прописаном износу.\nДруги органи и организације и представници заинтересоване јавности могу надлежном\nоргану доставити своја мишљења о нацрту дозволе, у року од 15 дана од дана пријема\nобавештења из става 2. овог члана.\nНадлежни орган нацрт дозволе заједно са захтевом оператера и пратећом документацијом,\nмишљењима других органа и организација и заинтересоване јавности датих на нацрт\nдозволе, доставља техничкој комисији, у року од 10 дана од истека рока из става 6. овог\nчлана.\n\nТехничка комисија\nЧлан 13.\nЗа оцену услова утврђених у нацрту дозволе надлежни орган образује техничку комисију.\nАктом о образовању техничке комисије одређује се њен састав, задаци и друга питања од\nзначаја за рад техничке комисије.\nПредседник техничке комисије именује се из реда запослених или постављених лица у\nнадлежном органу.\nЗа чланове техничке комисије могу бити именована лица са високом стручном спремом\nодговарајуће струке, односно смера и одговарајућим стручним резултатима, а из реда:\n1)\n\nзапослених или постављених лица у надлежном органу;\n\n2)\n\nзапослених или постављених лица у другим органима и организацијама;\n\n3)\n\nнезависних стручњака.\n\nЧланови техничке комисије не могу бити лица која су:\n1) учествовала у изради студије о процени утицаја која је предмет оцене;\n2) оснивачи правног лица или предузетник који је израдио студију о процени утицаја или\nзапослени код тих лица;\n3) оснивачи или запослени код носиоца пројекта, односно оператера;\n4) брачни другови, крвни сродници до четвртог степена сродства и сродници по тазбини\nдо другог степена сродства лица наведених у тач. 1) до 3).\n\nРазматрање нацрта дозволе\nЧлан 14.\nТехничка комисија разматра захтев оператера и приложену документацију, нацрт дозволе,\nмишљења других органа и организација и заинтересоване јавности из члана 12. став 1. овог\n\n�закона, као и мишљења прибављена у поступку размене информација и консултација о\nпрекограничном утицају.\nРаду техничке комисије може присуствовати оператер или лице које он овласти.\nТехничка комисија анализира нарочито:\n1)\n\nстудију о процени утицаја на животну средину, односно студију о процени\nзатеченог стања на животну средину;\n\n2)\n\nочекиване локалне и шире утицаје рада постројења на животну средину;\n\n3)\n\nпримену најбољих доступних техника;\n\n4)\n\n5)\n\n6)\n\nочекиване економске и социјалне последице и промене стања животне\nсредине на конкретној локацији, као и очекиване последице на живот и здравље\nстановништва;\nдокументацију из члана 9. став 1. тач. 3) до 7) овог закона;\n\nиспуњеност услова из нацрта дозволе који се односе на тач. 1) до 5)\nовог става.\n\nТехничка комисија израђује извештај који без одлагања доставља надлежном органу.\n\nОдлучивање\nЧлан 15.\nНадлежни орган одлучује о издавању дозволе на основу захтева оператера, приложене\nдокументације, извештаја и оцене техничке комисије, као и прибављених мишљења других\nоргана и организација и заинтересоване јавности, у року од 120 дана од дана пријема\nуредног захтева за издавање дозволе.\nУ изузетним случајевима, на захтев оператера или на иницијативу надлежног органа, рок из\nстава 1. овог члана може се продужити, али не дуже од 240 дана од дана пријема уредног\nзахтева.\nО продужењу рока из става 2. овог члана, разлозима, као и новом року за доношење одлуке,\nнадлежни орган обавештава подносиоца захтева.\nНадлежни орган решењем одлучује о издавању дозволе, односно о одбијању захтева за\nиздавање дозволе.\nНадлежни орган ће одбити захтев за издавање дозволе ако:\n1)\n\nпостројење за обављање активности за коју се захтева дозвола не\nиспуњава прописане услове;\n\n2)\n\nна основу података и документације садржаних у захтеву нису испуњени\nуслови за примену прописаних стандарда животне средине;\n\n3)\n\nзахтев садржи нетачне податке који су од утицаја на издавање дозволе.\n\nРешење о издавању дозволе, односно о одбијању захтева за издавање дозволе надлежни\nорган доставља оператеру и о томе обавештава друге органе и организације и јавност у року\nод осам дана од дана доношења решења.\nПротив решења надлежног органа из става 4. овог члана није допуштена жалба и може се\nпокренути управни спор.\n\nУслови који се утврђују дозволом\nЧлан 16.\nДозволом се утврђују услови за рад постројења и обављање активности и обавезе\nопаратера у зависности од природе активности и њиховог утицаја на животну средину.\n\n�Дозвола садржи услове који се односе на:\n1)\n\nпримену најбољих доступних техника или других техничких услова и мера;\n\n2)\n\nмере из студије о процени утицаја на животну средину или студије о\nпроцени утицаја затеченог стања на животну средину;\n\n3)\n\nграничне вредности емисија загађујућих материја утврђене за дато\nпостројење;\n\n4)\n5)\n\nмере заштите ваздуха, воде и земљишта;\nмере које се односе на управљање отпадом који настаје при раду\nпостројења;\n\n6)\n\nмере за смањење буке и вибрација;\n\n7)\n\nмере које се односе на ефикасно коришћење енергије;\n\n8)\n\nзахтеве за мониторинг емисија са:\n−\n−\n−\n−\n\nспецифицираном методологијом;\nдефинисаном учесталошћу мерења;\nдефинисаним правилима за тумачење резултата мерења;\nутврђеном обавезом достављања података надлежном органу;\n\n9)\n\nмере за спречавање удеса и отклањање њихових последица;\n\n10)\n\nсмањење загађења, укључујући и прекогранично загађење животне\nсредине;\n\n11)\n\nмере предвиђене за почетак рада, за тренутно заустављање у случају\nпоремећаја у функционисању постројења, као и за престанак рада постројења;\n\n12)\n\nпредузимање мера заштите животне средине после престанка активности\nу циљу избегавања ризика од загађења и враћања локације у задовољавајуће стање;\n\n13)\n\nначин и учесталост извештавања и обим података садржаних у извештају\nкоји се доставља надлежном органу у складу са прописима;\n\n14)\n\nрезултате ревизије услова и обавеза утврђених дозволом;\n\n15)\n\nдруге специфичне захтеве.\n\nАко се према одређеном стандарду квалитета животне средине захтевају строжији услови\nод оних који се могу постићи применом најбољих доступних техника, дозвола садржи\nдодатне мере којима се обезбеђује примена ових стандарда.\nУ случају из става 3. овог члана надлежни орган дозволом утврђује мере и рокове за\nпримену стандарда квалитета животне средине, прописаних у складу са законом, а\nнарочито:\n1)\n\nдатум од када се стандарди примењују и подручја на која се односе;\n\n2)\n\nнајвиши и најнижи прихватљив ниво загађујућих материја и буке у животној\nсредини;\n\n3)\n\nодређене параметре, процедуру мониторинга и методе којима се\nутврђују прекорачења стандарда, као и мере које се предузимају у том случају.\n\nДозвола може садржати привремено ослобађање од придржавања одређених услова,\nуколико се усвојеним санационим програмом обезбеђује примена мера које воде ка\nсмањењу загађења и испуњењу услова.\nВлада утврђује критеријуме за одређивање најбољих доступних техника, за примену\nстандарда квалитета животне средине, као и за одређивање граничних вредности емисија у\nдозволи.\nМинистар ближе прописује садржину и изглед дозволе.\n\n�Министар прописује услове за примену најбољих доступних техника.\n\nОбавезе оператера\nЧлан 17.\nОператер је обавезан да:\n1)\n\nпоступа у складу са условима утврђеним у дозволи;\n\n2)\n\nдостави надлежном органу резултате мониторинга;\n\n3)\n\nобавештава надлежни орган о свакој промени у раду, односно\nфункционисању постројења или о удесу, са могућим видљивим утицајима на животну\nсредину или здравље људи;\n\n4)\n\nдоставља надлежном органу годишњи извештај о вршењу активности за\nкоје је дозвола издата;\n\n5)\n\nобавештава надлежни орган о планираној промени оператера;\n\n6)\n\nизврши све мере које надлежни орган утврди после престанка важности\nдозволе.\n\nОператер је дужан да врши мониторинг спровођењем плана мониторинга из члана 9. став 1.\nтачка 3) овог закона и у складу са условима утврђеним у дозволи који се односе на захтеве\nза мониторинг емисија.\nВлада ближе уређује начин и методе мониторинга.\nНа захтев надлежног органа који издаје дозволу или инспектора, оператер је обавезан да:\n1)\n\nдостави податке надлежном органу неопходне за издавање, измену или\nпрестанак важности дозволе;\n\n2)\n\nомогући инспекцији увид у документацију коју чува у вези са издавањем\nдозволе, обезбеди приступ узорцима и местима за мониторинг одређеним у дозволи\nи омогући им несметано прибављање информација о поступању у складу са\nусловима у дозволи.\n\nАко загађење потиче из постројења које има дозволу или подлеже издавању дозволе,\nоператер ће о свом трошку санирати последице загађења у најкраћем могућем року,\nузимајући у обзир техничке и економске могућности.\nАко оператер не изврши санацију надлежни орган ће санирати загађење о трошку\nоператера.\nОператер је дужан да за време важења дозволе и најмање пет година после престанка\nважења дозволе чува сву документацију у вези са издавањем дозволе, мониторингом и\nинспекцијским надзором над обављањем активности.\n\nРевизија дозволе\nЧлан 18.\nИздата дозвола подлеже поновном разматрању (у даљем тексту: ревизија) најмање два пута\nу току важења.\nПоступак ревизије надлежни орган покреће по службеној дужности или на захтев оператера\nи врши се у складу са чл. 10. до 15. овог закона .\nНадлежни орган по службеној дужности покреће поступак ревизије, ако:\n1)\n\nје загађење које проузрокује постројење таквог значаја да је потребно\nизвршити ревизију постојећих граничних вредности емисија, или је такве нове\nвредности потребно утврдити у дозволи;\n\n�2)\n\nпостоји опасност да загађење проузрокује штету или настане штета по\nживотну средину и здравље људи;\n\n3)\n\nсуштинске промене у најбољим доступним техникама омогућавају значајно\nсмањење емисија без великих додатних трошкова;\n\n4)\n\nпромене у захтевима за безбедност у раду постројења или сигурност\nодређене активности захтевају увођење нових техника;\n\n5)\n\nизмене у прописима о заштити животне средине то захтевају.\n\nУ случајевима из става 3. овог члана ревизија дозволе врши се у року од 30 дана од дана\nпријема обавештења о насталом случају.\nАко надлежни орган покрене поступак за ревизију дозволе обавестиће оператера о\nразлозима за то и затражити да у одређеном року достави податке из члана 8. овог закона.\n\nПромена оператера\nЧлан 19.\nУ случају промене оператера, надлежни орган ће, у року од пет дана од дана пријема тог\nобавештења, извршити промену у дозволи без спровођења ревизије и о томе обавестити\nоператера, као и надлежни орган на чијој територији оператер има седиште.\n\nРевизија услова у дозволи\nЧлан 20.\nУ случају ревизије дозволе по службеној дужности, као и планиране измене у постројењу\nили његовом раду која не чини битну измену у смислу овог закона, надлежни орган може\nизменити услове утврђене дозволом.\nАко велики број измена у дозволи отежава ефикасну контролу активности надлежни орган\nможе затражити од оператера да достави нови захтев за издавање дозволе.\n\nПродужење важности дозволе\nЧлан 21.\nРок на који је издата дозвола може се продужити на захтев оператера.\nЗахтев из става 1. овог члана оператер подноси најкасније четири месеца пре истека рока\nњене важности.\nПродужење важења дозволе врши се на начин и по поступку прописаним за њено издавање.\n\nПрестанак важења дозволе\nЧлан 22.\nДозвола може престати да важи, ако:\n1)\n\nистекне рок на који је издата;\n\n2)\n\nоператер то захтева;\n\n3)\n4)\n5)\n\nоператер не започне рад постројења у року од 12 месеци од дана добијања\nдозволе, а не поднесе захтев за измену услова из дозволе у том периоду;\nоператер престане да испуњава неки од услова који је утврђен дозволом;\nоператер нема техничких и финансијских средстава за задовољавајуће\nиспуњавање својих обавеза утврђених дозволом;\n\n�6)\n\nнадлежни орган утврди да је оператер у захтеву за издавање дозволе\nподнео нетачне податке или фалсификовао документа од значаја за издавање\nдозволе или оператер непрестано одлаже крајњи рок за подношење тражених\nподатака, као и у другим случајевима које утврди инспектор;\n\n7)\n\nоператер не врши мониторинг и не доставља податке у складу са овим\nзаконом;\n\n8)\n\nоператер у остављеном року не поступи по захтеву инспектора или не\nпредузме наложене мере;\n\n9)\n\nоператер буде два пута узастопно кажњен за привредни преступ или\nпрекршај у складу са овим или посебним законом;\n\n10)\n\nје покренут стечајни поступак, а активност не настави други оператер.\n\nНадлежни орган закључком покреће поступак за престанак важења дозволе и о томе\nобавештава оператера у року од пет дана од дана покретања поступка уз образложење\nразлога за покретање поступка.\nПротив закључка из става 2. овог члана оператер може изјавити жалбу у року од осам дана\nод дана пријема закључка.\nРешење о престанку важења дозволе је коначно у управном поступку.\nПротив решења о престанку важења дозволе оператер може покренути управни спор.\nРешењем о престанку важења дозволе утврђују се и обавезне мере старања о постројењу и\nлокацији после престанка активности опаретатера да би се избегао ризик по животну\nсредину, здравље људи и материјална добра.\n\nНачин обавештавања других органа, организација и јавности\nЧлан 23.\nНадлежни орган дужан је да обавештава друге органе и организације и јавност у\nслучајевима из чл. 11, 12. и 15. овог закона путем медија и то најмање у једном локалном\nлисту који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем активности и постројења, као\nи путем интернета.\nУ случајевима из става 1. овог члана надлежни орган доставља у писаној форми\nобавештење другим органима и организацијама.\nОбавештење из ст. 1. и 2. овог члана садржи податке о:\n1)\n\nназиву и седишту, односно имену и адреси оператера;\n\n2)\n\nлокацији на којој се планира или обавља активност за коју се захтева\nдозвола;\n\n3)\n\nактивности и постројењу;\n\n4)\n\nроку за достављање мишљења;\n\n5)\n\nместу и времену за јавни увид у поднети захтев за издавање дозволе,\nпратећу документацију или нацрт дозволе;\n\n6)\n\nрешењу о издавању дозволе, односно о одбијању захтева за издавање\nдозволе, посебно разлозима на којима се решење заснива, као и о сваком даљем\nобнављању дозволе.\n\nАко захтев оператера за издавање дозволе, нацрт дозволе или дозвола садрже пословну\nтајну или податак који, у складу са законом, захтева ограничен приступ јавности за добијање\nинформација, надлежни орган може одлучити да за одређене делове захтева, односно\nнацрта дозволе или дозволе ограничи приступ јавности.\n\n�О одлуци о ограничавању приступа јавности за добијање информација у смислу става 4.\nовог члана, надлежни орган је дужан да обавести јавност на начин утврђен у ставу 1. овог\nчлана, а органе из члана 11. став 1. овог закона на начин утврђен у ставу 2. овог члана, у\nроку од пет дана од дана доношења одлуке.\nОграничење из става 4. овог члана не односи се на информације о емисијама, ризицима од\nудеса, резултате мониторинга и инспекцијског надзора.\n\nРазмена информација о прекограничном утицају\nЧлан 24.\nРазмену информација о прекограничном утицају рада постројења и активности на животну\nсредину врши Министарство.\nАко рад неког постројења може имати значајан негативан утицај на животну средину друге\nдржаве или ако држава чија животна средина може бити значајно угрожена то затражи,\nМинистарство, у поступку консултација, доставља другој држави на мишљење информације,\nи то:\n1)\n\nо захтеву за издавање дозволе, укључујући и опис података из члана 8.\nовог закона;\n\n2)\n\nо надлежном органу који доноси одлуку о издавању дозволе;\n\n3)\n\nо природи одлуке која може бити донета;\n\n4)\n\nо поступку учешћа јавности, укључујући и заинтересовану јавност.\n\nО одлуци о издавању дозволе или одбијању захтева за њено издавање, Министарство\nобавештава другу државу која је била консултована у поступку одлучивања, достављањем\nинформација, и то:\n1)\n\nо садржају одлуке о издавању дозволе, односно одбијању захтева за\nиздавање дозволе;\n\n2)\n\nо разлозима на којима се одлука заснива, укључујући информације о\nпоступку учешћа јавности.\n\nКонсултације о прекограничном утицају врше се на начин и у роковима који се утврђују\nспоразумима између надлежних органа држава на принципима реципроцитета и\nравноправности.\nО примљеним информацијама о прекограничном утицају постројења и активности у другој\nдржави Министарство обавештава јавност на начин утврђен у члану 23. став 1. овог закона.\nРезултате консултација и прибављеног мишљења заинтересоване јавности Министарство\nузима у обзир приликом давања мишљења надлежном органу друге државе.\n\nРегистар издатих дозвола\nЧлан 25.\nРегистар издатих дозвола као део информационог система животне средине води надлежни\nорган.\nУвид у регистар издатих дозвола је јаван.\nМинистар ближе прописује садржину и начин вођења регистра из става 1. овог члана.\n\n�ИВ. НАДЗОР\nУправни надзор\nЧлан 26.\nНадзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона врши\nМинистарство.\nИнспекцијски надзор врши Министарство преко инспектора за заштиту животне средине (у\nдаљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом.\nПоверава се аутономној покрајини вршење инспекцијског надзора над постројењима и\nактивностима за које дозволу у складу са овим законом издаје надлежни покрајински орган.\nПоверава се јединици локалне самоуправе вршење инспекцијског надзора над\nпостројењима и активностима за које дозволу у складу са овим законом издаје надлежни\nорган локалне самоуправе.\n\nПрава и дужности инспектора\nЧлан 27.\nУ вршењу инспекцијског надзора, инспектор има право и дужност да утврђује:\n1)\n2)\n\nда ли нова постројења имају дозволу издату у складу са овим законом;\nда ли су постојећа постројења поднела захтев за издавање дозволе у\nскладу са овим законом;\n\n3)\n\nда ли се рад постројења одвија у складу са условима из издате дозволе;\n\n4)\n\nсваку промену у раду, односно функционисању постројења;\n\n5)\n\nспровођење других прописаних мера заштите животне средине.\n\nОвлашћења инспектора\nЧлан 28.\nУ вршењу инспекцијског надзора из члана 27. овог закона инспектор је овлашћен да:\n1)\n\nзабрани употребу објекта, односно рад постројења и обављање активности\nдок се не прибави дозвола;\n\n2)\n\nзабрани рад постројења, односно обављање активности ако се то чини\nпротивно условима прописаним у дозволи;\n\n3)\n\nнареди прибављање дозволе у складу са овим законом;\n\n4)\n\nнареди предузимање мера и услова утврђених у дозволи;\n\n5)\n\nнареди достављање података неопходних за издавање, измену или\nпрестанак важности дозволе;\n\n6)\n\nнареди извршење мера старања о постројењу и локацији после престанка\nактивности, ако је дозвола престала да важи;\n\n7)\n\nнареди извршење и других прописаних обавеза у одређеном року.\n\nНа решење инспектора може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема\nрешења.\nНа решење инспектора у вршењу поверених послова из члана 26. ст. 3. и 4. овог закона\nможе се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема решења.\nЖалба на решења инспектора из ст. 2. и 3. овог члана не одлаже извршење решења.\n\n�Решења министра по жалби из ст. 2. и 3. овог члана су коначна.\n\nV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ\n1. Привредни преступи\nЧлан 29.\nНовчаном казном од 150.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ оператер\n- правно лице ако:\n1)\n\nотпочне рад постројења и обављање његових активности без дозволе\n(члан 7. став 1);\n\n2)\n\nне поступа у складу са условима утврђеним у дозволи (члан 17. став 1.\nтачка 1);\n\n3)\n\nне доставља надлежном органу резултате мониторинга (члан 17. став 1.\nтачка 2);\n\n4)\n\nне обавештава надлежни орган о свакој промени у раду, односно\nфункционисању постројења или о удесу (члан 17. став 1. тачка 3);\n\n5)\n\nне доставља надлежном органу годишњи извештај о вршењу активности за\nкоје је дозвола издата (члан 17. став 1. тачка 4);\n\n6)\n\nне обавештава надлежни орган о планираној промени оператера (члан 17.\nстав 1. тачка 5);\n\n7)\n\nне изврши све мере које је утврдио надлежни орган после престанка\nважења дозволе (члан 17. став 1. тачка 6);\n\n8)\n\nне изврши санацију последица загађења у најкраћем могућем року и о свом\nтрошку (члан 17. став 5).\n\nЗа привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу оператеру новчаном казном од 30.000 до 200.000 динара.\nЗа привредни преступ из става 1. овог члана казниће се страно правно лице - оператер\nновчаном казном од 150.000 до 3.000.000 динара ако има представништво на територији\nРепублике Србије.\nЗа привредни преступ из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у страном правном\nлицу - оператеру новчаном казном од 30.000 до 200.000 динара.\n\n2. Прекршаји\nЧлан 30.\nНовчаном казном од 30.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице оператер ако:\n1)\n\nне достави податке надлежном органу неопходне за издавање, измену или\nпрестанак важења дозволе (члан 17. став 4. тачка 1);\n\n2)\n\nонемогући инспекцији увид у документацију коју чува у вези са издавањем\nдозволе, не обезбеди приступ узорцима и местима за мониторинг одређеним у\nдозволи и онемогући им несметано прибављање информација о поступању у складу\nса условима у дозволи (члан 17. став 4. тачка 2);\n\n3)\n\nза време важења дозволе и најмање пет година после престанка важења\nдозволе не чува сву документацију у вези са издавањем дозволе, мониторингом и\nинспекцијским надзором над обављањем активности (члан 17. став 7);\n\n4)\n\nне поступи по решењу инспектора (члан 28).\n\n�За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу - оператеру\nновчаном казном од 5.000 до 20.000 динара.\nЗа прекршај из става 1. овог члана казниће се и оператер као физичко лице новчаном\nказном од 5.000 до 20.000 динара.\n\nНовчане казне за одговорно лице у надлежном органу\nЧлан 31.\nНовчаном казном од 5.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у\nнадлежном органу ако:\n1)\n\nдонесе одлуку о издавању дозволе супротно прописаном поступку (чл. 1013, члан 15. ст. 1-6);\n\n2)\n\nизда дозволу која не садржи прописане услове (члан 16. ст. 1-5);\n\n3)\n\nне изврши ревизију дозволе (члан 18);\n\n4)\n\nне донесе решење о престанку важења дозволе у складу са прописаним\nусловима (члан 22);\n\n5)\n\nне обавештава друге органе, организације и јавност на прописани начин\n(члан 23);\n\n6)\n\nне води регистар издатих дозвола и онемогући увид у регистар (члан 25.\nст. 1. и 2).\n\nЗаштитне мере\nЧлан 32.\nЗа привредни преступ из члана 29. овог закона, поред прописане новчане казне, правном\nлицу се може изрећи мера забране обављања одређене привредне делатности, а\nодговорном лицу мера забране вршења одређене дужности у трајању до десет година.\n\nVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ\nПрограм усклађивања\nЧлан 33.\nПрограм усклађивања појединих привредних грана са одредбама овог закона доноси Влада,\nна предлог Министарства и у сарадњи са другим органима и организацијама.\nПредлог из става 1. овог члана Министарство је дужно да достави Влади у року од годину\nдана од дана ступања на снагу овог закона.\nУ року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона Влада ће прописати\nпривремене граничне вредности емисија у ваздух и воду за првих пет година усклађивања\nпојединих привредних грана са одредбама овог закона.\n\nОбавезе оператера постојећих постројења\nЧлан 34.\nЗа постојећа постројења и активности оператер ће прибавити дозволу најкасније до 2015.\nгодине у складу са Програмом усклађивања појединих привредних грана са одредбама овог\nзакона.\nОператер подноси захтев за издавање дозволе најкасније годину дана пре рока утврђеног\nпрограмом из члана 33. овог закона.\n\n�Ступање на снагу\nЧлан 35.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10381"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10382"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10383"},["text","Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10384"},["text","Zakon o integris sprec i kontroli zagadj ziv sredine"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10385"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10386"},["text","животна средина"]],["elementText",{"elementTextId":"10387"},["text","заштита"]],["elementText",{"elementTextId":"10388"},["text","спречавање и контрола загађења"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10389"},["text","Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине."]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10390"},["text","http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10391"},["text","Службени гласник РС, бр. 135/04"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10392"},["text","2004-12-21"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10393"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10394"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10395"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10396"},["text","AT-42695-0016"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"61"},["name","животна средина"]],["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"47"},["name","заштита"]],["tag",{"tagId":"63"},["name","контрола загађења"]],["tag",{"tagId":"62"},["name","спречавање загађења"]]]]]