Генерички стандарди за управљање ризицима безбедност ризик стандард управљање safety risk standard management Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и усклађеност с реалним ризицима. Обзиром да не постоји "0 - нулти ризик", неопходно је у свим подручјима пословања, спроводити квалитетну идентификацију, анализу и валоризацију ризика, те након тога одредити мере за смањивање ризика тј. довођење у стање прихватљивог ризика. Циљ овог рада је да се прикажу међународни стандарди за управљање ризицима: ИСО Гуиде 73:2009, ИСО 31000:2009, ИСО 31010:2009 и БС 31100:2011. У питању су генерички стандарди чија је примена могућа у готово свим подручјима људског деловања. Ови стандарди нису предвиђени за сертификацију од независних тела, већ садрже смернице и методологију за практичну примену. Сафетy оф еверy бусинесс сyстем муст бе адаптед анд матцхед то реал рискс. Ит хас лонг беен кноwн тхат тхере ис но "О" - зеро риск, тхерефоре, ит ис нецессарy, ин алл ареас оф бусинесс, то имплемент хигх-qуалитy идентифицатион, аналyсис анд евалуатион оф рискс, анд тхен то специфy меасурес то минимизе тхе риск и.е. ацхиевинг тхе стате оф аццептабле риск. Тхе аим оф тхис папер ис то пресент стандардс фор риск манагемент: ИСО Гуиде 73:2009, ИСО 31000:2009, ИСО 31010:2009 анд БС 31100:2011. Листед стандардс аре генериц, wхицх меанс тхат тхеир усе ис енаблед ин алмост алл ареас оф хуман ацтивитy анд аре нот интендед фор цертифицатион бy индепендент бодиес, бут цонтаин гуиделинес анд метходологиес фор працтицал апплицатион. Шијаковић Ана Савић Сузана Николић Весна Таради Јосип 11._Међународно_саветовање_Ризик_и_безбедносни_инжењеринг,_Зборник_радова Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду application/pdf српски text AT-42708-0119 Утицај примене стандарда ОХСАС 18001 и ИСО 14001 на побољшање перформанси квалитета радне и животне средине The Effect of OHSAS 18001 and ISO 14001 Standards Application on Improvement of Quality Performance of Working and Living Environment ISO 14001 OHSAS 18001 побољшање перформансе радна средина стандард утицај животна средина improvement performance working environment standard impact environment Према подацима Међународне организације рада трошкови повреда на раду износе око 4% БДП сваке државе што представља огромне финансијске губитке. Такође, према подацима Европска агенција за околину трошкови загађења околине на нивоу појединих држава износе 2,5 до 7,9% од БДП. Да би предузећа опстала на тржишту у савременом пословању од изузетне је важности ефикасно управљање свим трошковима. Смањење трошкова у области заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине постиже се стандардизацијом и применом различитих мера и поступака које утичу на побољшање перформанси овог подручја. Рад обрађује проблематику утицаја примене захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на побољшање перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине. У поступку израде рада због потврђивања постављених хипотеза детаљније су истражене и анализиране теоријске основе подручја управљања заштитом здравља, безбедности на раду и заштитом животне средине, системи управљања заштитом здравља, безбедности на раду и заштитом животне средине према стандардима OHSAS 18001 и ISO 14001, те захтеви стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001. Кључни део истраживања представља прикупљање и анализа података о примени захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на одређеном узорку предузећа, утврђивање повезаности примене захтева стандарда са побољшањем перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите околине те постављање модела за мерење утицаја примене захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на побољшање перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине. У поступку обраде података емпиријског истраживања кориштен је низ статистичких метода дескриптивне и инференцијалне статистике. На основу резултата статистичке анализе постављен је модел за мерење утицаја примене захтева стандарда OHSAS 18001 и ISO 14001 на побољшање перформанси заштите здравља, безбедности на раду и заштите животне средине те су потврђене постављене хипотезе. According to the International Labor Organization, costs of occupational injuries amount to about 4 % of the GDP of each country which are huge financial losses. Also, according to the European Environment Agency, costs of environmental pollution at the national level amount to 2.5 to 7.9 % of GDP. In order to companies remain on the market, in modern business is extremely important to effectively manage all the expenses. Reducing costs in the area of occupational health, safety and environmental protection is achieved by standardizing and applying various measures and procedures that affect the improvement of the performances in this area. The paper is dealing with the impact of implementing the requirements of OHSAS 18001 and ISO 14001 standards to improve the performance of occupational health, safety and environmental protection. In the process of making the paper, for confirmation set hypotheses, were further researched and analyzed the theoretical foundations in the field of occupational health, safety and environmental protection, occupational health, safety and environmental management systems according to OHSAS 18001 and ISO 14001 standards and the requirements of OHSAS 18001 and ISO 14001 standards. A key part of research are collecting and analysis of data on the implementation of the requirements of OHSAS 18001 and ISO 14001 standards in a particular sample of companies, determining connection between the application standard requirements, by improving performance of occupational health, safety and environmental protection as well as setting up a model for measuring the impact of application requirements of the standards OHSAS 18001 and ISO 14001 on improvement of performance in occupational health, safety and environmental protection. A number of statistical methods of descriptive and inferential statistics were used during the processing of empirical research data. Based on results of statistical analysis, has been set model for measuring the impact of application requirements standards OHSAS 18001 and ISO 14001 on improvement of performance in occupational health, safety and environmental protection and the proposed hypotheses are confirmed. Палачић Дарко https://fedorani.ni.ac.rs/fedora/get/o:1076/bdef:Content/get Универзитет у Нишу Факултет заштите на раду у Нишу Живковић Снежана Анђелковић Бранислав Цингула Маријан Милутиновић Слободан Крстић Бојан Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0) application/pdf српски text AT-42695-0098