["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82&output=omeka-json","accessDate":"2021-01-15T18:48:48+01:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","9"]]],["item",{"itemId":"605","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"775"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora_Izmena_2/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora_Izmena_2.1.pdf"],["authentication","b1ae3904a8583908b07e4e88adeb660f"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16910"},["text","На основу члана 7. став 1. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или\nпокретним градилиштима (,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10), министар за рад,\nзапошљавање, борачка и социјална питања доноси\n\nПравилник\nо изменама Правилника о програму, начину и висини\nтрошкова припреме и полагања стручног испита за\nобављање послова координатора за израду пројекта и\nстручног испита за обављање послова координатора за\nизвођење радова\n(,,Службени гласник РС”, број 111/15)\nЧлан 1.\nУ Правилнику о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита\nза обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање\nпослова координатора за извођење радова (,,Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 57/14), у\nчлану 16. став 1. речи: ,,по истеку три месеца од претходног полагања стручног испита” бришу\nсе.\nЧлан 2.\nПрограм припреме за полагање стручног испита за обављање послова координатора за\nизраду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова\n(Прилог 1.) одштампан уз Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и\nполагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног\nиспита за обављање послова координатора за извођење радова (,,Службени гласник РС”, бр.\n113/13 и 57/14), замењује се одговарајућим Програмом припреме за полагање стручног испита\nза обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање\nпослова координатора за извођење радова (Прилог 1.) који је одштампан уз овај правилник и\nкоји чини његов саставни део.\nЧлан 3.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\nБрој:110-00-00009/2015-01\nУ Београду, 25. децембра 2015. године\nМИНИСТАР\nАлександар Вулин\n\n�Прилог 1.\n\nПрограм припреме за полагање стручног испита за обављање послова\nкоординатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова\nкоординатора за извођење радова\n1. Заједничке области\n1. Права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у области безбедности и здравља\nна раду\n1.1. Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15) –\nзначење појединих израза; лица која остварују право на безбедност и здравље на раду;\nпревентивне мере; обавезе и одговорности послодавца (опште обавезе, посебне обавезе,\nоспособљавање запослених); права и обавезе запослених; организовање послова\nбезбедности и здравља на раду; представник запослених за безбедност и здравље на раду;\nевиденција, сарадња и извештавање; надзор.\n2. Минимални захтеви које су инвеститор, односно заступник инвеститора за реализацију\nпројекта, координатор за израду пројекта, координатор за извођење радова, послодавац и\nдруга лица дужни да испуне у обезбеђивању примене превентивних мера на привременим\nили покретним градилиштима\n2.1. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима\n(,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) – значење појединих израза; одређивање\nкоординатора за израду пројекта и координатора за извођење радова; план превентивних\nмера; пријава градилишта; фаза израде пројекта (примена начела превенције, послови\nкоординатора за израду пројекта); фаза извођења радова (примена начела превенције,\nпослови координатора за извођење радова); одговорност инвеститора, односно заступника\nинвеститора, послодавца и других лица; обавезе послодавца (опште обавезе, обавештавање\nзапослених, сарадња са запосленима); обавезе других лица на градилишту; надзор.\n3. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини\n3.1. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном мeсту и у радној околини\n(,,Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06 – исправка, 30/10 и 102/15) – основ и сврха процене\nризика; обухват процене ризика; општи подаци о послодавцу; опис технолошког и радног\nпроцеса, опис средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду; снимање\nорганизације рада; препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у\nрадној околини; процењивање ризика у односу на опасности и штетности; утврђивање\nначина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика; закључак; измене и\nдопуне акта о процени ризика; покретање поступка процене ризика; одређивање лица\nодговорних за спровођење процене ризика; план спровођења поступка процене ризика;\nпровера ефикасности примене акта о процени ризика.\n4. Превентивне мере за безбедан и здрав рад на радном месту\n4.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (,,Службени\nгласник РС”, број 21/09) – обавезе послодавца; обавештавање запослених; оспособљавање\nзапослених; сарадња послодавца и запослених.\n5. Посебне мере и нормативи заштите на раду на градилиштима\n5.1. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (,,Службени гласник\nРС”, број 53/97) – уређење градилишта; земљани радови; радна платформа и лестве\n(помоћни ослонци); заштита од пада преко ивице и упада у отвор; зидарски радови;\nвертикалне лестве са леђобраном и пењалице; грађење фабричких димњака и појам рада\nна висини; складиштење резане грађе и сортимената; тесарски радови; коси прилази,\nпролази и рампе; радни подови; заштитна ограда; радне скеле; носеће скеле; висеће скеле;\nзаштитне скеле; радови у близини саобраћаја; израда елемената од преднапрегнутог\nбетона; армирачки радови; бетонски радови; радови на крову; монтажно грађење;\nрушење објеката; изградња путева; изградња мостова; кесонски радови; побијање\n\n�готових шипова; израда прибоја, загата и дијафрагми; уређај за монтажу готових\nбетонских носача; мере заштите при радовима на висини; тунелски радови; минерски\nрадови; рад са грађевинском механизацијом; дизалице и пренос материјала и опреме;\nпревоз материјала и опреме; привремена електрична инсталација; опасне материје;\nсадржај пријаве о почетку радова.\n5.2. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (,,Службени гласник РС”, бр.\n121/12 и 102/15) – циљ и сврха елабората о уређењу градилишта.\n2. Посебне области\n2.1. За полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта\n2.1.1. Израда Плана превентивних мера\n2.1.1.1 Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним\nградилиштима (,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) – План превентивних мера (шема\nградилишта, односно ситуациони план; опис организације и технологије извођења радова;\nплан фаза и рокова извођења појединих радова, са детаљним инструкцијама за\nкоординацију активности послодаваца и других лица; специфичне мере за безбедан и\nздрав рад у односу на индустријске активности у близини градилишта; специфичне мере за\nбезбедан и здрав рад за радове наведене у Прегледу радова при којима се појављује\nспецифичан ризик од настанка повреда и оштећења здравља запослених.\n2.2. За полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова\n2.2.1. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад\n2.2.1.1 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме\nза рад (,,Службени гласник РС”, бр. 23/09, 123/12 и 102/15) – обавезе послодавца;\nпревентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад; обавештавање\nзапослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених; општи\nзахтеви за опрему за рад; додатни захтеви за одређене категорије опреме за рад; општи\nзахтеви при коришћењу опреме за рад; одредбе у вези коришћења покретне опреме за рад,\nсамоходне или без сопственог погона; одредбе у вези коришћења опреме за рад и дизање\nтерета; одредбе у вези коришћења опреме за рад намењене за привремене радове на висини.\n2.2.2.2. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне\nоколине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06 – исправка, 114/14 и 102/15) – прегледи\nи провере опреме за рад (предмет превентивних и периодичних прегледа и провере\nопреме за рад, опрема за рад која подлеже превентивним и периодичним прегледима\nи проверама, вршилац превентивних и периодичних прегледа и провера опреме за рад,\nстручни налаз, садржина стручног налаза, рокови за превентивне прегледе и провере\nопреме за рад, рокови за периодичне прегледе и провере опреме за рад), испитивање\nуслова радне околине (предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне\nоколине, садржина и обим испитивања, испитивање микроклиме, испитивање хемијских\nштетности, испитивање физичких штетности, испитивање осветљености, вршилац\nпревентивних и периодичних испитивања услова радне околине, стручни налаз, садржина\nстручног налаза, извештај о испитивању, рокови за превентивне прегледе и испитивања\nуслова радне околине, рокови за периодична испитивања услова радне околине).\n2.2.2. Превентивне мере од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад,\nрадним просторијама и на радилиштима\n2.2.2.1. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у\nобјектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (,,Службени гласник\nСРС”, брoj 21/89) (чл. 87 до 121) – радне просторије и радилишта (сталне електричне\nинсталације, привремене електричне инсталације); преносни алат, преносне елктричне\nсветиљке и заштитни трансформатори; испитивање, надзор и контрола.\n2.2.3. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при коришћењу средстава и опреме\nза личну заштиту на раду\n\n�2.2.3.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу\nсредстава и опреме за личну заштиту на раду (,,Службени гласник РС”, број 92/08) – обавезе\nпослодавца (обезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду,\nодређивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, процена средстава и опреме\nза личну заштиту на раду, коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду);\nобавештавање запослених; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.4. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту и\nхемијским материјама\n2.2.4.1. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту\n(„Службени гласник РС”, број 108/15) – обавезе послодавца (опште обавезе, посебне\nобавезе);\nпраћење\nздравственог стања\nзапослених;\nобавештавање запослених;\nоспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.4.2. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским\nматеријама („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца (процењивање ризика\nу односу на опасне хемијске материје, примена начела превенције, превентивне мере,\nпоступци у случају повреда на раду и опасних појава, информисање и оспособљавање\nзапослених); забране; праћење здравственог стања; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.5. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета:\n2.2.5.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу\nтерета („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца; обавештавање\nзапослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.6 Планирање и изградња објеката\n2.2.6.1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка,\n64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) – значење\nпојединих израза; грађевински производи; регистар инвеститора; правила грађења;\nизградња објеката (садржина и врсте техничке документације, идејни пројекат, главни\nпројекат, посебне врсте главних пројеката, извођачки пројекат, пројекат изведеног објекта,\nидејни пројекат за грађење објеката и извођење радова за које се не издаје\nграђевинска дозвола, израда техничке документације, одговорни пројектант, техничка\nконтрола, чување техничке документације, ревизија пројеката); грађење (пријава радова,\nприпрема за грађење, извођач радова, одговорни извођач радова, обавезе извођача\nрадова и одговорног извођача радова, стручни надзор); употребна дозвола (технички\nпреглед објекта, комисија за технички преглед објекта, пробни рад, издавање употребне\nдозволе, одржавање објекта).\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11496"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11497"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11498"},["text","Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11499"},["text","Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora_Izmena 2"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11500"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11501"},["text","стручни испит"]],["elementText",{"elementTextId":"11502"},["text","координатор за израду пројекта"]],["elementText",{"elementTextId":"11503"},["text","координатор за извођење радова"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11504"},["text","Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11508"},["text","Службени гласник РС, бр. 111/15"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11509"},["text","2015-12-25"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11510"},["text","AT-42695-0069"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11511"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11512"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11513"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11514"},["text","AT-42695-0071"]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"14600"},["text","Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"137"},["name","измена правилника"]],["tag",{"tagId":"185"},["name","координатор за извођење радова"]],["tag",{"tagId":"184"},["name","координатор за израду пројекта"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"117"},["name","стручни испит"]]]],["item",{"itemId":"604","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"774"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora_Izmena_1/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora_Izmena_1.2.pdf"],["authentication","024f44220f077ca8d0fca872c13f708f"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16909"},["text","На основу члана 7. став 1. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или\nпокретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10), министар за рад,\nзапошљавање, борачка и социјална питања доноси\n\nПравилник\nо изменама Правилника о програму, начину и висини\nтрошкова припреме и полагања стручног испита за\nобављање послова координатора за израду пројекта и\nстручног испита за обављање послова координатора за\nизвођење радова\n(„Службени гласник РС”, број 57/14)\nЧлан 1.\nУ Правилнику о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита\nза обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање\nпослова координатора за извођење радова („Службени гласник РС”, број 113/13), прилози 2,\n3, 4, 5, 7. и 8. и обрасци 1. и 2. замењују се одговарајућим прилозима и обрасцима који су\nодштампани уз овај правилник и који чине његов саставни део.\nЧлан 2.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\nБрој 110-00-00003/2014-01\nУ Београду, 22. маја 2014. године\nМИНИСТАР\nАлександар Вулин, с.р.\n\n�Прилог 2.\n\nРепублика Србија\nМинистарство за рад, запошљавање, борачка\nи социјална питања\nУправа за безбедност и здравље на раду\nБеоград, Немањина 22 - 26\n\nПРИЈАВА ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА\nЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КООРДИНАТОРА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА\n1. ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА\n________________________________________________________________________________________________\n2. ЈМБГ\n\n3. МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА И АДРЕСА КАНДИДАТА\n________________________________________________________________________________________________\n\n4. НАПОМЕНА: положио/ла стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова\n\n5. КОНТАКТ ПОДАЦИ:\n\nтелефон\n\nтелефакс\n\nМесто и датум:\n____________________________\nПрилог:\n1. диплома о нивоу и врсти образовања (оверен препис\nили оверена фотокопија дипломе);\n2. фотокопија личне карте;\n3. доказ о уплати трошкова за припрему стручног\nиспита;\n4. лиценца за одговорног пројектанта (оверен препис\nили оверена фотокопија);\n5. кандидат који је положио/ла стручни испит за\nобављање послова координатора за извођење радова\nдоставља, поред наведних доказа и доказ о уплати\nтрошкова за припрему стручног испита за обављање\nпослова координатора за израду пројекта, у износу од\n13.000,00 динара.\n\nе-пошта\n\nПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ\n______________________\n(потпис кандидата)\n\n�Прилог 3.\n\nРепублика Србија\nМинистарство за рад, запошљавање, борачка\nи социјална питања\nУправа за безбедност и здравље на раду\nБеоград, Немањина 22 - 26\n\nПРИЈАВА ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА\nЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КООРДИНАТОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА\n1. ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА\n________________________________________________________________________________________________\n\n2. ЈМБГ\n\n3. МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА И АДРЕСА КАНДИДАТА\n________________________________________________________________________________________________\n\n4. УКУПАНО РАДНО ИСКУСТВО _______ год.,\n- на пословима изградње објеката _______ год., или\n- на пословима безбедности и здравља на раду код извођача радова_______ год.,\n\n5. НАПОМЕНА: положио/ла стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта\n\n6. КОНТАКТ ПОДАЦИ:\n\nтелефон\n\nтелефакс\n\nМесто и датум:\n____________________________\nПрилог:\n1. диплома о нивоу и врсти образовања (оверен препис\nили оверена фотокопија дипломе);\n2. фотокопија личне карте;\n3. доказ о уплати трошкова за припрему стручног\nиспита;\n4. доказ о радном искуству (потврда, уговор о раду и др.);\n5. кандидат који је положио/ла стручни испит за\nобављање послова координатора за израду пројекта,\nдоставља, поред наведених доказа и доказ о уплати\nтрошкова за припрему стручног испита за обављање послова\nкоординатора за извођење радова, у износу од 13.000,00 динара.\n\nе-пошта\n\nПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ\n______________________\n(потпис кандидата)\n\n�Прилог 4.\n\nРепублика Србија\nМинистарство за рад, запошљавање, борачка\nи социјална питања\nУправа за безбедност и здравље на раду\nБеоград, Немањина 22 - 26\n\nПРИЈАВА ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА\nЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КООРДИНАТОРА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА\n1. ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА\n________________________________________________________________________________________________\n\n2. ЈМБГ\n\n3. МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА И АДРЕСА КАНДИДАТА\n________________________________________________________________________________________________\n\n4. НАПОМЕНА:__________________________________________________________________________________\n\n5. КОНТАКТ ПОДАЦИ:\n\nтелефон\n\nтелефакс\n\nМесто и датум:\n____________________________\nПрилог:\n1. доказ о уплати трошкова за поновно полагање\nстручног испита\n\nе-пошта\n\nПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ\n______________________\n(потпис кандидата)\n\n�Прилог 5.\n\nРепублика Србија\nМинистарство за рад, запошљавање, борачка\nи социјална питања\nУправа за безбедност и здравље на раду\nБеоград, Немањина 22 - 26\n\nПРИЈАВА ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА\nЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КООРДИНАТОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА\n1. ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА\n________________________________________________________________________________________________\n\n2. ЈМБГ\n\n3. МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА И АДРЕСА КАНДИДАТА\n________________________________________________________________________________________________\n\n4. НАПОМЕНА:__________________________________________________________________________________\n\n5. КОНТАКТ ПОДАЦИ:\n\nтелефон\n\nтелефакс\n\nМесто и датум:\n____________________________\nПрилог:\n1. доказ о уплати трошкова за поновно полагање\nстручног испита\n\nе-пошта\n\nПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ\n______________________\n(потпис кандидата)\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11477"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11478"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11479"},["text","Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11480"},["text","Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora_Izmena 1"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11481"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11482"},["text","стручни испит"]],["elementText",{"elementTextId":"11483"},["text","координатор за израду пројекта"]],["elementText",{"elementTextId":"11484"},["text","координатор за извођење радова"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11485"},["text","Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11489"},["text","Службени гласник РС, бр. 57/14"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11490"},["text","2014-05-22"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11491"},["text","AT-42695-0069"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11492"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11493"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11494"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11495"},["text","AT-42695-0070"]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"14599"},["text","Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"137"},["name","измена правилника"]],["tag",{"tagId":"185"},["name","координатор за извођење радова"]],["tag",{"tagId":"184"},["name","координатор за израду пројекта"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"117"},["name","стручни испит"]]]],["item",{"itemId":"603","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"773"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora.1.pdf"],["authentication","2f3b490c6cd1f69aa0f0473bcea6163c"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16908"},["text","На основу члана 7. став 1. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или\nпокретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10), министар рада,\nзапошљавања и социјалне политике доноси\n\nПравилник\nо програму, начину и висини трошкова припреме и\nполагања стручног испита за обављање послова\nкоординатора за израду пројекта и стручног испита\nза обављање послова координатора за извођење\nрадова\n(,,Службени гласник РС”, број 113/13)\n\nI. Основна одредба\nЧлан 1.\nОвим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања\nстручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за\nобављање послова координатора за извођење радова (у даљем тексту: стручни испит).\nСтручни испит полажу лица која ће обављати послове координатора за израду пројекта или\nпослове координатора за извођење радова.\n\nII. Програм припреме за полагање стручних испита\nЧлан 2.\nПрограм припреме за полагање стручног испита за обављање послова координатора за\nизраду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова\n(у даљем тексту: Програм) садржи следеће:\n1) заједничке области, и то:\n(1) права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у области безбедности\nи здравља на раду,\n(2) минимални захтеви које су инвеститор, односно заступник инвеститора за\nреализацију пројекта, координатор за израду пројекта, координатор за\nизвођење радова, послодавац и друга лица дужни да испуне у обезбеђивању\nпримене превентивних мера на привременим или покретним градилиштима,\n(3) начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини,\n(4) превентивне мере за безбедан и здрав рад на радном месту,\n(5) посебне мере и нормативе заштите на раду на градилиштима;\n2) посебне области, и то:\n(1) за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду\nпројекта:\ni. израда Плана превентивних мера,\n(2) за полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење\nрадова:\ni. превентивне мере безбедности и здравља на раду, и то: при коришћењу\nопреме за рад; од опасног дејства електричне струје у објектима\nнамењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима; при\n\n�коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду; при излагању\nазбесту и хемијским материјама; при ручном преношењу терета;\nii. планирање и изградња објеката.\nПрограм је одштампан уз овај правилник (Прилог 1) и чини његов саставни део.\n\nIII. Припрема за полагање стручног испита\nЧлан 3.\nПрипрема за полагање стручног испита врши се по Програму и обављају је предавачи и\nњихови заменици (у даљем тексту: предавачи) у трајању од 40 школских часова.\nПредавачи који обављају припрему за област из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (1) – (3) овог\nправилника, морају да имају најмање завршене студије другог степена (дипломске академске,\nспецијалистичке академске или специјалистичке струковне студије) у области права, односно\nосновне студије у трајању од најмање четири године у области права и пет година радног\nискуства у струци.\nПредавачи који обављају припрему за области из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (4) и (5) и\nтачка 2) подтачка (2) овог правилника, морају да имају најмање завршене студије другог\nстепена (дипломске академске, специјалистичке академске или специјалистичке струковне\nстудије), у области: архитектуре, грађевинског инжењерства, електротехничког и рачунарског\nинжењерства, машинског инжењерства или саобраћајног инжењерства, односно основне\nстудије у трајању од најмање четири године у одговарајућој области техничких наука и пет\nгодина радног искуства у струци, a предавачи за област из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка\n(1), поред услова у погледу нивоа и врсте стеченог образовања и лиценцу за одговорног\nпројектанта у складу са прописима о планирању и изградњи.\nПредавачи се одређују из реда истакнутих стручњака за поједине области из Програма.\nЧлан 4.\nЛице које је положило стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта,\nуколико жели да полаже стручни испит за обављање послова координатора за извођење\nрадова, дужно је да присуствује свим часовима који су обухваћени припремом за полагање\nстручног испита за обављање послова координатора за извођење радова, а који се односе на\nобласт из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (2) овог правилника.\nЛице које је положило стручни испит за обављање послова координатора за извођење\nрадова, уколико жели да полаже стручни испит за обављање послова координатора за израду\nпројекта, дужно је да присуствује свим часовима који су обухваћени припремом за полагање\nстручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта, а који се односе на\nобласт из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (1) овог правилника.\nЧлан 5.\nПријава за припрему за полагање стручног испита подноси се Управи за безбедност и\nздравље на раду на одговарајућем обрасцу (Прилог 2 и 3), који су одштампани уз овај\nправилник и чине његов саставни део.\nПријава за припрему за полагање стручног испита обухвата и прво полагање одговарајућег\nстручног испита, односно сматра се и пријавом за прво полагање одговарајућег стручног\nиспита.\nПријаву за припрему за полагање стручног испита може да поднесе лице које испуњава\nодговарајуће услове из члана 5. или члана 6. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на\nпривременим или покретним градилиштима.\nЧлан 6.\nЛице које је поднело пријаву за припрему за полагање стручног испита јесте кандидат.\n\n�Кандидат уз пријаву прилаже:\n1) диплому о нивоу и врсти образовања (оверен препис или оверена фотокопија\nдипломе);\n2) фотокопију личне карте;\n3) доказ о уплати трошкова за припрему за полагање стручног испита.\nПоред доказа из става 2. овог члана уз пријаву за припрему за полагање стручног испита за\nобављање послова координатора за израду пројекта кандидат прилаже лиценцу за\nодговорног пројектанта у складу са прописима о планирању и изградњи (оверен препис или\nоверена фотокопија лиценце), а уз пријаву за припрему за полагање стручног испита за\nобављање послова координатора за извођење радова кандидат прилаже доказ о најмање три\nгодине радног искуства на пословима изградње објекта или пословима безбедности и\nздравља на раду код извођача радова.\nЧлан 7.\nУправа за безбедност и здравље на раду дужна је да писменим путем обавести кандидата о\nдатуму, времену и месту одржавања припреме за полагање или полагања стручног испита,\nнајкасније 15 дана пре датума одређеног за одржавање припреме за полагање, односно за\nполагање стручног испита.\nЧлан 8.\nПре почетка припреме за полагање и полагања стручног испита утврђује се идентитет\nкандидата увидом у личну карту или другу личну исправу.\nЗа време припреме за полагање и полагања стручног испита кандидати поступају узимајући у\nобзир правила из Кодекса пословне етике („Службени гласник РС”, број 1/06), а предавачи\nпоступају узимајући у обзир правила из Кодекса понашања државних службеника („Службени\nгласник РС”, број 29/08).\nЧлан 9.\nКандидат је дужан да присуствује припреми за полагање стручног испита у трајању од\nнајмање 80% од укупног броја часова утврђеног у члану 3. став 1. овог правилника.\nАко кандидат не приступи припреми за полагање стручног испита или ако није био присутан\nна довољном броју часова утврђеном у ставу 1. овог члана и члану 4. овог правилника,\nсматраће се да није обавио припрему за полагање стручног испита и не може приступити\nполагању стручног испита.\nНа писмени захтев кандидата, уз који подноси одговарајуће доказе, Управа за безбедност и\nздравље на раду може одложити припрему за полагање стручног испита ако је кандидат из\nоправданих разлога спречен да приступи припреми за полагање стручног испита.\nОправданим разлогом због којег кандидат није приступио припреми за полагање стручног\nиспита сматра се несрећа, смрт у породици, повреда или болест кандидата или члана његове\nуже породице, као и одсуство које је последица елементарних непогода и других\nнепредвидивих случајева.\n\nIV. Полагање стручног испита\nЧлан 10.\nСтручни испит полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова\nкоординатора за израду пројекта и координатора за извођење радова (у даљем тексту:\nКомисија).\nКомисија има председника, три члана и секретара. Председник, чланови Комисије и секретар\nимају заменике.\n\n�Решењем министра надлежног за рад одређују се предавачи из члана 3. овог правилника и\nмеђу њима се одређује председник Комисије и његов заменик, чланови Комисије и њихови\nзаменици, као и секретар и његов заменик.\nУ случају потребе да се обезбеди благовремено полагање стручног испита за сва пријављена\nлица, на предлог директора Управе за безбедност и здравље на раду, послове секретара\nКомисије у вези са полагањем испита могу истовремено обављати секретар и његов заменик.\nКомисијом руководи председник Комисије, а за време његовог одсуства заменик председника\nКомисије.\nЧлан 11.\nПолагање стручног испита обавља се у року од 30 дана после завршене припреме за\nполагање стручног испита.\nЧлан 12.\nСтручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта полаже се писмено и\nто:\n1) попуњавањем теста који обухвата заједничке области, односно области из члана 2.\nстав 1. тачка 1) овог правилника и\n2) израдом Плана превентивних мера у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на\nраду на привременим или покретним градилиштима.\nТест из става 1. овог члана садржи 20 питања, која су укупно вреднована са 40 бодова.\nПолагање испита из става 1. овог члана почиње преузимањем теста.\nПопуњавање теста траје један сат.\nКандидат који је на тесту остварио најмање 30 бодова положио је тест. Оцењивање се врши\nоценом „положио” или „није положио”.\nКандидат који је положио тест може да приступи изради Плана превентивних мера из става 1.\nовог члана.\nИзрада Плана превентивних мера почиње добијањем задатка од испитивача за ту област и\nтраје три сата.\nНакон израде Плана превентивних мера кандидат приступа одбрани рада пред испитивачем.\nОцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”.\nКандидат је положио стручни испит из става 1. овог члана ако је положио тест и израду Плана\nпревентивних мера.\nКандидат који је положио стручни испит за обављање послова координатора за извођење\nрадова, уколико жели да полаже испит из става 1. овог члана полаже одговарајућу разлику у\nиспитима, односно израђује План превентивних мера из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (1).\nЧлан 13.\nСтручни испит за обављање послова координатора за извођење радова полаже се писмено\nпопуњавањем теста који обухвата области из члана 2. став 1. тачка 1) и тачка 2) подтачка (2)\nовог правилника.\nТест из става 1. овог члана садржи 50 питања, која су укупно вреднована са 100 бодова.\nПолагање испита из става 1. овог члана почиње преузимањем теста.\nПопуњавање теста траје три сата.\nКандидат, који је на тесту остварио најмање 75 бодова положио је тест. Оцењивање се врши\nоценом „положио” или „није положио”.\nКандидат који је положио стручни испит за обављање послова координатора за израду\nпројекта, уколико жели да полаже испит из става 1. овог члана полаже одговарајућу разлику\n\n�у испитима, односно попуњава тест који обухвата области из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка\n(2) овог правилника.\nЧлан 14.\nКомисија припрема, прегледа и оцењује тестове из чл. 12. и 13. овог правилника. Председник\nКомисије одговоран је за припрему тестова.\nКомисија је дужна да омогући кандидату увид у његов тест.\nУправа за безбедност и здравље на раду, на писмени захтев кандидата, уз који поднесе\nодговарајуће доказе, може одложити полагање стручног испита, ако је кандидат из\nоправданих разлога из члана 9. став 4. овог правилника спречен да полаже стручни испит.\nАко кандидат не приступи полагању стручног испита или ако пре полагања стручног испита\nизјави да одустаје од полагања стручног испита, сматраће се да није положио стручни испит.\nИзостанак са испита, односно одустајање од полагања кандидат може да оправда ако, одмах\nили најкасније у року од седам дана, достави писмене доказе о оправданости изостанка,\nодносно одустајања.\nПредседник Комисије може одложити започето полагање стручног испита ако је кандидат због\nболести или из других оправданих разлога спречен да настави полагање стручног испита.\nЧлан 16.\nКандидат који не положи стручни испит, може поднети пријаву за поновно полагање стручног\nиспита по истеку три месеца од претходног полагања стручног испита.\nОбразац пријаве за поновно полагање стручног испита (Прилог 4 и 5) одштампани су уз овај\nправилник и чине његов саставни део.\nКандидат је дужан да понови припрему за полагање стручног испита ако у року од годину дана\nод завршене припреме за полагање стручног испита не положи стручни испит.\nЧлан 17.\nСекретар Комисије води евиденцију о дневној присутности кандидата припреми за полагање\nстручног испита на одговарајућем обрасцу (Прилог 6) који је одштампан уз овај правилник и\nчини његов саставни део.\nЧлан 18.\nО току полагања стручног испита води се одговарајући записник који потписују председник,\nчланови и секретар Комисије.\nОбрасци записника из става 1. овог члана (Прилог 7 и 8) одштампани су уз овај правилник и\nчине његов саставни део.\nТест и План превентивних мера које је кандидат израдио чине саставни део записника.\nУправа за безбедност и здравље на раду води евиденцију о кандидатима за припрему и\nполагање стручног испита.\nЧлан 19.\nКандидату који је положио стручни испит издаје се:\n1) Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду\nпројекта;\n2) Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за\nизвођење радова.\nОбрасци уверења из става 1. овог члана (Образац 1 и 2) одштампани су уз овај правилник и\nчине његов саставни део.\n\n�V. Висина трошкова припреме и полагања стручног\nиспита\nЧлан 20.\nВисина трошкова припреме за полагање и полагања стручног испита износи 25.000 динара по\nкандидату.\nВисина трошкова припреме за полагање и полагања стручног испита кандидата који полаже\nстручни испит из члана 4. овог правилника, износи 13.000 динара.\nВисина трошкова поновног полагања стручног испита износи 5.000 динара.\nИзнос средстава утврђен у ст. 1–3. овог члана уплаћује се на рачун буџета Републике Србије.\nЧлан 21.\nУ случају када пријаву за припрему за полагање стручног испита поднесе лице које не\nиспуњава одговарајуће услове из члана 5. или члана 6. Уредбе о безбедности и здрављу на\nраду на привременим или покретним градилиштима, извршиће се повраћај трошкова\nприпреме за полагање и полагања стручног испита, у складу са законом којим се уређује\nнаплата јавних прихода.\nЧлан 22.\nПредавачима, односно члановима Комисије и њиховим заменицима за њихов рад у току\nприпреме и полагања стручног испита, односно секретару Комисије и његовом заменику за\nњихов рад у току полагања стручног испита, припада накнада чија висина се одређује\nрешењем из члана 10. овог правилника.\n\nVI. Завршне одредбе\nЧлан 23.\nДаном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о програму, начину и\nвисини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора\nза израду пројекта и стручног испита за обављање полова координатора за извођење радова\n(„Службени гласник РС”, бр. 72/10 и 91/12) („Службени гласник РС”, бр. 72/10, 91/12 и 19/13).\nЧлан 24.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2014. године.\nБрој 110-00-00010/2013-01\nУ Београду, 10. децембра 2013. године\nМИНИСТАР\nдр Јован Кркобабић\n\n�Прилог 1\n\nПрограм припреме за полагање стручног испита за обављање послова\nкоординатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова\nкоординатора за извођење радова\n1. Заједничке области\n1. Права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у области безбедности и здравља\nна раду\n1.1. Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05) – значење\nпојединих израза; лица која остварују право на безбедност и здравље на раду; превентивне\nмере; обавезе и одговорности послодавца (опште обавезе, посебне обавезе, оспособљавање\nзапослених); права и обавезе запослених; организовање послова безбедности и здравља на\nраду; представник запослених за безбедност и здравље на раду; евиденција, сарадња и\nизвештавање; надзор.\n2. Минимални захтеви које су инвеститор, односно заступник инвеститора за реализацију\nпројекта, координатор за израду пројекта, координатор за извођење радова, послодавац и\nдруга лица дужни да испуне у обезбеђивању примене превентивних мера на привременим\nили покретним градилиштима\n2.1. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима\n(,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) – значење појединих израза; одређивање\nкоординатора за израду пројекта и координатора за извођење радова; план превентивних\nмера; пријава градилишта; фаза израде пројекта (примена начела превенције, послови\nкоординатора за израду пројекта); фаза извођења радова (примена начела превенције,\nпослови координатора за извођење радова); одговорност инвеститора, односно заступника\nинвеститора, послодавца и других лица; обавезе послодавца (опште обавезе, обавештавање\nзапослених, сарадња са запосленима); обавезе других лица на градилишту; надзор.\n3. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини\n3.1. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном мeсту и у радној околини\n(,,Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06-исправка и 30/10) – основ и сврха процене ризика;\nобухват процене ризика; општи подаци о послодавцу; опис технолошког и радног процеса,\nопис средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду; снимање организације\nрада; препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној\nоколини; процењивање ризика у односу на опасности и штетности; утврђивање начина и мера\nза отклањање, смањење или спречавање ризика; закључак; измене и допуне акта о процени\nризика; покретање поступка процене ризика; одређивање лица одговорних за спровођење\nпроцене ризика; план спровођења поступка процене ризика; провера ефикасности примене\nакта о процени ризика.\n4. Превентивне мере за безбедан и здрав рад на радном месту\n4.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (,,Службени\nгласник РС”, број 21/09) – обавезе послодавца; обавештавање запослених; оспособљавање\nзапослених; сарадња послодавца и запослених.\n5. Посебне мере и нормативи заштите на раду на градилиштима\n5.1. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова\n(,,Службени гласник РС”, број 53/97) – уређење градилишта; земљани радови; радна\nплатформа и лестве (помоћни ослонци); заштита од пада преко ивице и упада у отвор;\nзидарски радови; вертикалне лестве са леђобраном и пењалице; грађење фабричких\nдимњака и појам рада на висини; складиштење резане грађе и сортимената; тесарски радови;\nкоси прилази, пролази и рампе; радни подови; заштитна ограда; радне скеле; носеће скеле;\nвисеће скеле; заштитне скеле; радови у близини саобраћаја; израда елемената од\nпреднапрегнутог бетона; армирачи радови; бетонски радови; радови на крову; монтажно\n\n�грађење; рушење објеката; изградња путева; изградња мостова; кесонски радови; побијање\nготових шипова; израда прибоја, загата и дијафрагми; уређај за монтажу готових бетонских\nносача; мере заштите при радовима на висини; тунелски радови; минерски радови; рад са\nграђевинском механизацијом; дизалице и пренос материјала и опреме; превоз материјала и\nопреме; привремена електрична инсталација; опасне материје; садржај пријаве о почетку\nрадова.\n5.2. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (,,Службени гласник РС”, број\n121/12) – циљ и сврха елабората о уређењу градилишта.\n\n2. Посебне области\n2.1. За полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта\n2.1.1. Израда Плана превентивних мера\n2.1.1.1 Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним\nградилиштима (,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) – План превентивних мера (шема\nградилишта, односно ситуациони план; опис организације и технологије извођења радова;\nплан фаза и рокова извођења појединих радова, са детаљним инструкцијама за координацију\nактивности послодаваца и других лица; специфичне мере за безбедан и здрав рад у односу\nна индустријске активности у близини градилишта; специфичне мере за безбедан и здрав рад\nза радове наведене у Прегледу радова при којима се појављује специфичан ризик од настанка\nповреда и оштећења здравља запослених.\n2.2. За полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова\n2.2.1. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад\n2.2.1.1 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме\nза рад (,,Службени гласник РС”, бр. 23/09 и 123/12) – обавезе послодавца; превентивни и\nпериодични прегледи и испитивања опреме за рад; обавештавање запослених;\nоспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених; општи захтеви за опрему за\nрад; додатни захтеви за одређене категорије опреме за рад; општи захтеви при коришћењу\nопреме за рад; одредбе у вези коришћења покретне опреме за рад, самоходне или без\nсопственог погона; одредбе у вези коришћења опреме за рад за дизање терета; одредбе у\nвези коришћења опреме за рад намењене за привремене радове на висини.\n2.2.2.2. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова\nрадне околине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06- исправка) – прегледи и\nиспитивања опреме за рад (предмет превентивних и периодичних прегледа и испитивања\nопреме за рад, опрема за рад која подлеже превентивним и периодичним прегледима и\nиспитивањима, вршилац превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад,\nстручни налаз, садржина стручног налаза, рокови за превентивне прегледе и испитивања\nопреме за рад, рокови за периодичне прегледе и испитивања опреме за рад), испитивање\nуслова радне околине (предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне\nоколине, садржина и обим испитивања, испитивање микроклиме, испитивање хемијских\nштетности, испитивање физичких штетности, испитивање осветљености, вршилац\nпревентивних и периодичних испитивања услова радне околине, стручни налаз, садржина\nстручног налаза, извештај о испитивању, рокови за превентивне прегледе и испитивања\nуслова радне околине, рокови за периодична испитивања услова радне околине).\n2.2.2. Превентивне мере од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад,\nрадним просторијама и на радилиштима\n2.2.2.1. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у\nобјектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (,,Службени гласник\nСРС”, бр. 21/89) (чл. 87 до 121) – радне просторије и радилишта (сталне електричне\nинсталације, привремене електричне инсталације); преносни алат, преносне елктричне\nсветиљке и заштитни трансформатори; испитивање, надзор и контрола.\n2.2.3. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при коришћењу средстава и опреме\nза личну заштиту на раду\n\n�2.2.3.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу\nсредстава и опреме за личну заштиту на раду (,,Службени гласник РС”, број 92/08) – обавезе\nпослодавца (обезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, одређивање\nсредстава и опреме за личну заштиту на раду, процена средстава и опреме за личну заштиту\nна раду, коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду); обавештавање\nзапослених; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.4. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту и хемијским\nматеријама:\n2.2.4.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту\n(„Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца (опште обавезе, посебне\nобавезе); праћење здравственог стања запослених; обавештавање запослених;\nоспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.4.2. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским\nматеријама („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца (процењивање ризика\nу односу на опасне хемијске материје, примена начела превенције, превентивне мере,\nпоступци у случају повреда на раду и опасних појава, информисање и оспособљавање\nзапослених); забране; праћење здравственог стања; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.5. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета:\n2.2.5.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу\nтерета („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца; обавештавање\nзапослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених.\n2.2.6 Планирање и изградња објеката\n2.2.6.1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – УС,\n24/11 и 121/12) – значење појединих израза; грађевински производи; регистар инвеститора;\nправила грађења; изградња објеката (садржина и врсте техничке документације, идејни\nпројекат, главни пројекат, посебне врсте главних пројеката, извођачки пројекат, пројекат\nизведеног објекта, идејни пројекат за грађење објеката и извођење радова за које се не издаје\nграђевинска дозвола, израда техничке документације, одговорни пројектант, техничка\nконтрола, чување техничке документације, ревизија пројеката); грађење (пријава радова,\nприпрема за грађење, извођач радова, одговорни извођач радова, обавезе извођача радова\nи одговорног извођача радова, стручни надзор); употребна дозвола (технички преглед објекта,\nкомисија за технички преглед објекта, пробни рад, издавање употребне дозволе, одржавање\nобјекта).\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11459"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11460"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11461"},["text","Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11462"},["text","Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11463"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11464"},["text","стручни испит"]],["elementText",{"elementTextId":"11465"},["text","координатор за израду пројекта"]],["elementText",{"elementTextId":"11466"},["text","координатор за извођење радова"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11467"},["text","Овим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова."]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11471"},["text","Службени гласник РС, бр. 113/13"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11472"},["text","2013-12-10"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11473"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11474"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11475"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11476"},["text","AT-42695-0069"]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"14598"},["text","Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"185"},["name","координатор за извођење радова"]],["tag",{"tagId":"184"},["name","координатор за израду пројекта"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"117"},["name","стручни испит"]]]],["item",{"itemId":"602","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"772"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_3/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_3.2.pdf"],["authentication","32704aaa8c6d74ccfb46d3675c8fa4fc"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16907"},["text","На основу члана 54. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”,\nбр. 101/05 и 91/15), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси\n\nПравилник\nо изменама Правилника о програму, начину и\nвисини трошкова полагања стручног испита за\nобављање послова безбедности и здравља на раду\nи послова одговорног лица\n(,,Службени гласник РС”, број 111/15)\nЧлан 1.\nУ Правилнику о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање\nпослова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”,\nбр. 111/13, 57/14 и 126/14), у члану 1. став 2, члану 5. став 1, члану 21. став 4, члану 28. став\n1. тачка 2) и члану 29. став 1. тачка 2) речи: „испитивања опреме” замењују се речима:\n„провере опреме”.\nЧлан 2.\nУ члану 7. став 1. тачка 3) речи: „испитивања опреме” замењују се речима: „провере опреме”,\nа реч: „испитивањима” замењује се речју: „проверама”.\nЧлан 3.\nПрограм о полагању стручног испита – о практичној оспособљености лица за обављање\nпослова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и испитивања опреме за рад и\nиспитивања услова радне околине и обрасци 1б, 2б и Образац 4. одштампани уз Правилник\nо програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова\nбезбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, бр.\n111/13, 57/14 и 126/14), замењују се одговарајућим Програмом о полагању стручног испита –\nо практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и\nпослова прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине и\nодговарајућим обрасцима који су одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни\nдео.\nЧлан 4.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\nБрој:110-00-00019/2015-01\nУ Београду, 25. децембра 2015. године\nМИНИСТАР\nАлександар Вулин\n\n�Прилог\n\nПрограм о полагању стручног испита – о практичној оспособљености лица за\nобављање послова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и\nпровере опреме за рад и испитивања услова радне околине\nI. Општи део програма\n1. Међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и систем\nбезбедности и здравља на раду у Републици Србији\n1) Устав Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број 98/06 – чл. 21, 25, 26, 55, 60, 61,\n68, 83, 86. и 97);\n2) Резолуција о придруживању ЕУ Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број\n112/04);\n3) Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских\nзаједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге\nстране (,,Службени гласник РС”, број 83/08 – чл. 79. и 101);\n4) Уговори о оснивању ЕУ (чл. 100. и 118. – Рим; члан 118а – Луксембург; чл. 136. и 137.\n– Мастрихт, чл. 151. и 153. – Уговор о функционисању ЕУ) (www.seio.gov.rs или\nwww.minrzs.gov.rs);\n5) Закон о потврђивању ревидиране европске социјалне повеље (,,Службени гласник РС\n– Међународни уговори”, број 42/09 – члан 3); (www.minrzs.gov.rs);\n6) Резолуција Савета ЕУ од 21. децембра 1987. године о безбедности, хигијени и здрављу\nна раду (88/С28/01) (www.seio.gov.rs или www.minrzs.gov.rs);\n7) Стратешки оквир за безбедност и здравље на раду ЕУ 2014 – 2020 (www.minrzs.gov.rs);\n8) Конвенције МОР-а, и то:\n(1) Конвенција 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној околини\n(,,Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 7/87),\n(2) Конвенција 161 о службама медицине рада (,,Службени лист СФРЈ –\nМеђународни уговори”, број 14/89),\n(3) Конвенција 81 о инспекцији рада у индустрији и трговини (,,Службени лист ФНРЈ\n– Међународни уговори”, број 5/56),\n(4) Конвенција 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду\n(,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 42/09);\n9) Директива ЕУ: - 89/391/ЕЕЗ (1989) о увођењу мера за подстицање побољшања\nбезбедности и здравља радника на раду (www.minrzs.gov.rs);\n10) Одлука о образовању Савета за безбедност и здравље на раду (,,Службени гласник\nРС”, бр. 40/05 и 71/07);\n11) Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15);\n12) Кривични законик (,,Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 –\nисправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14 – чл. 163, 166, 167, 168, 169, 251, 280–\n288, 322, 323. и 353).\n2. Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених према прописима из области\nрада, здравствене и социјалне заштите (радни односи, здравствена заштита, здравствено и\nпензијско и инвалидско осигурање)\n1. Закон о раду (,,Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)\n1) Основне одредбе (чл. 1–4, 8–11, чл. 12. и 13, члан 15–18, члан 20–22),\n2) Заснивање радног односа (чл. 24–30, чл. 33–35. и члан 38),\n3) Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца (чл. 42. и 44),\n4) Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање (члан 49),\n5) Радно време (чл. 50–63),\n6) Одмори и одсуства (чл. 64–73. и члан 75),\n7) Заштита запослених (чл. 80–103),\n8) Накнада зараде (чл. 115. и 117),\n9) Друга примања (члан 119. став 1),\n10) Накнада штете (чл. 163. и 164),\n\n�11) Измена уговора о раду (чл. 171. и 174),\n12) Разлози за отказ (члан 179),\n13) Организације запослених и послодаваца (чл. 205. и 239),\n14) Колективни уговори (чл. 240. и 250),\n15) Надзор (чл. 268–272),\n16) Казнене одредбе (члан 273. став 1. тачка 1, и ст. 2. и 3, члан 274. став 1. тач. 1–9 и\nтачка 13. и ст. 2. и 3, члан 275. став 1. тач. 1–3. и ст. 2. и 3. и члан 276. став 1. тач. 1. и\n2. и став 2);\n2) Закон о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10,\n99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14 и 96/15)\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nУчесници у здравственој заштити (члан 4),\nДруштвена брига за здравље на нивоу послодавца (члан 14),\nВрсте, услови за оснивање и престанак рада здравствених установа (чл. 46. и 51),\nЗдравствена делатност на примарном нивоу (члан 98),\nЗавод за медицину рада (члан 124),\nНадзор над радом здравствених установа и приватне праксе (члан 243),\nКазнене одредбе (члан 260);\n\n3) Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка,\n57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 – УС)\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n\nОбавезно здравствено осигурање (члан 9),\nОсигураници (чл. 17–21),\nПрава из обавезног здравственог осигурања (чл. 30. и 31),\nПраво на здравствену заштиту (чл. 33. и 34),\nЗдравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања\n(члан 45),\n6) Здравствена заштита која се не обезбеђује у обавезном здравственом осигурању (члан\n61. став 1. тачка 4),\n7) Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад (члан 73. и члан\n74. став 1. тачка 2),\n8) Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности пред надлежним\nпензијско-инвалидским органом (чл. 81–84),\n9) Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде (члан 85),\n10) Висина накнаде зараде (чл. 95. и 96),\n11) Обезбеђивање исплате накнаде зараде (члан 102),\n12) Утврђивање својства осигураног лица (члан 111),\n13) Изабрани лекар (чл. 146. и 151),\n14) Накнада штете у спровођењу здравственог осигурања (чл. 191–200);\n\n4) Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 –\nУС; 84/04 – др. закон; 85/05, 101/05 – др. закон; 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13,\n108/13, 75/14 и 142/14)\n1) Обавезно пензијско и инвалидско осигурање (чл. 10–15),\n2) Лица којима се обезбеђују права за случај инвалидности и телесног оштећења\nпроузроковани повредом на раду или професионалном болешћу (члан 17),\n3) Права из пензијског и инвалидског осигурања (члан 18),\n4) Инвалидска пензија (чл. 21–26),\n5) Новчана накнада за телесно оштећење проузроковано повредом на раду, односно\nпрофесионалном болешћу (чл. 37–40),\n6) Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем (чл. 52–58),\n7) Накнада штете (чл. 208–210).\n\nII. Посебни део програма\n1. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини\n\n�1) Начин и поступак процене ризика у складу са Правилником о начину и поступку\nпроцене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, бр. 72/06,\n84/06 – исправка, 30/10 и 102/15), Правилником о поступку прегледа и провере опреме\nза рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06\n– исправка, 114/14 и 102/15) и Смерницама за процену ризика EU ISBN 92-827-4278-4\nиз 1996. године:\n(1) Основ и сврха процене ризика,\n(2) Обухват процене ризика,\n(3) Општи подаци о послодавцу,\n(4) Опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад (и њихово\nгруписање) и средстава и опреме за личну заштиту на раду,\n(5) Снимање организације рада,\n(6) Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у\nрадној околини,\n(7) Процењивање ризика у односу на опасности и штетности,\n(8) Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика,\n(9) Закључак,\n(10) Измене и допуне акта о процени ризика,\n(11) Покретање поступка процене ризика,\n(12) Одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика,\n(13) План спровођења поступка процене ризика,\n(14) Провера ефикасности примене акта о процени ризика.\n2) Прегледи и провере опреме за рад\nСтручни налаз о извршеном прегледу и провери прописане опреме за рад и његова садржина.\n3) Испитивање услова радне околине\nСтручни налаз о извршеном испитивању услова радне околине и његова садржина.\n4) Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС”, број 13/10)\n(1) Декларација о усаглашености машине и декларација о уградњи делимично\nзавршене машине – ПРИЛОГ 2,\n(2) Знак усаглашености – ПРИЛОГ 3,\n(3) Техничка документација за машину и техничка документација за делимично\nзавршену машину – ПРИЛОГ 7.\n2. Опште и посебне мере у области безбедности и здравља на раду\n1) Објекти, просторије и простори намењени за рад (Правилник о превентивним мерама\nза безбедан и здрав рад на радном месту – „Службени гласник РС”, број 21/09);\n2) Средства за рад (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при\nкоришћењу опреме за рад – „Службени гласник РС”, бр. 23/09, 123/12 и 102/15);\n3) Средства и опрема за личну заштиту на раду (Правилник о превентивним мерама за\nбезбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду –\n„Службени гласник РС”, број 92/08);\n4) Ознаке за безбедност и здравље на раду (Правилник о обезбеђивању ознака за\nбезбедност и здравље на раду – „Службени гласник РС”, број 95/10);\n5) Мере безбедности и здравља на раду приликом извођења грађевинских радова\n(Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним\nградилиштима – ,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10; Правилник о заштити на\nраду при извођењу грађевинских радова – „Службени гласник РС”, број 53/97;\nПравилник о садржају елабората о уређењу градилишта – „Службени гласник РС”, бр.\n121/12 и 102/15);\n6) Мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета (Правилник о\nпревентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета –\n,,Службени гласник РС”, број 106/09);\n7) Мере безбедности и здравља на раду при излагању хемијским материјама (Правилник\nо превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама\n– ,,Службени гласник РС”, број 106/09);\n\n�8) Мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад са екраном\n(Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме\nза рад са екраном – ,,Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 93/13);\n9) Мере безбедности и здравља на раду при излагању биолошким штетностима\n(Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким\nштетностима – ,,Службени гласник РС”, број 96/10);\n10) Мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту (Уредба о превентивним\nмерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту – ,,Службени гласник РС”, број\n108/15);\n11) Мере безбедности и здравља на раду при излагању вибрацијама (Правилник о\nпревентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама –\n12) ,,Службени гласник РС”, број 93/11);\n13) Мере безбедности и здравља на раду при излагању буци (Правилник о превентивним\nмерама за безбедан и здрав рад при излагању буци – ,,Службени гласник РС”, бр. 96/11\nи 78/15);\n14) Мере безбедности и здравља на раду при излагању карциногенима и мутагенима\n(Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању\nкарциногенима или мутагенима – ,,Службени гласник РС”, број 96/11);\n15) Мере безбедности и здравља на раду услед ризика од експлозивних атмосфера\n(Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од\nексплозивних атмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка);\n16) Мере безбедности од опасног дејства електричне струје (Правилник о општим мерама\nзаштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад,\nрадним просторијама и на радилиштима – „Службени гласник СРС”, број 21/89);\n17) Мере безбедности и здравља на раду при преради и обради дрвета и сличних\nматеријала (Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и\nобради дрвета и сличних материјала – „Службени гласник СРС”, број 51/88);\n18) Мере безбедности и здравља на раду у шумарству (Правилник о посебним мерама\nзаштите на раду у шумарству – „Службени гласник СРС”, број 33/88);\n19) Мере безбедности и здравља на раду у саобраћају и одржавању транспортних\nсредстава (Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу\nмоторним возилима – „Службени лист СФРЈ”, број 55/65; Правилник о заштити на раду\nпри утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила –\n„Службени лист СФРЈ”, број 17/66);\n20) Мере безбедности и здравља на раду у пољопривреди (Правилник о заштити на раду\nу пољопривреди – „Службени лист СФРЈ”, број 34/68);\n21) Мере безбедности и здравља на раду у поступку пружања прве помоћи (Правилник о\nопреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у\nслучају незгоде на раду – „Службени лист СФРЈ”, број 21/71).\n3. Методолошки поступци прегледа и провере опреме за рад, односно опреме која подлеже\nпревентивним и периодичним проверама у складу са прописима у области безбедности и\nздравља на раду\n1) Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне\nоколине („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06 – исправка, 114/14 и 102/15);\n2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и провере опреме за рад и\nиспитивања услова радне околине:\n2.1. предмет превентивних и периодичних прегледа и провере опреме за рад 2.1.1. дизалица\nи уређај носивости од 0,5 тона и више, као и привремено постављена конзолна дизалица и\nвитло носивости од 0,5 тона и више, на механизовани погон, који служе за дизање, спуштање\nи преношење терета помоћу челичног или другог ужета, ланца, хидраулике и др.;\n2.1.2. регална дизалица на механизовани погон (у регалном ходнику и ван њега, везана за\nшине или која има на други начин аутоматски регулисане позиције) која служи за уношење у\nрегал и узимање из регала палета или материјала;\n2.1.3. подизна платформа на механизовани погон, која помоћу уграђене платформе или корпе,\nслужи за дизање и спуштање запослених ради обављања радних операција;\n\n�2.1.4. висећа скела, на механизовани погон, која на вертикалним површинама зграда, на\nфасадама зграда, градилиштима и у објектима намењеним за радне и помоћне просторије\nслужи за дизање и спуштање запослених и материјала;\n2.1.5. самоходно возило, на механизовани погон, које се користи за унутрашњи транспорт –\nвучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета;\n2.1.6. преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон који су фиксно постављени, за\nсечење, пресовање, савијање и извлачење материјала, а у које се материјал за обраду улаже\nили вади ручно;\n2.1.7. опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на механизовани\nпогон, која је фиксно постављена, у коју се материјал за обраду улаже и вади ручно;\n2.1.8. уређаји у којима се наносе и суше премазна средства чије компоненте у додиру са\nваздухом образују запаљиве и експлозивне смеше, испарења и хемијске штетности опасне по\nздравље запослених;\n2.1.9. опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и контролу, са\nцевоводима за напајање, развођење и транспорт експлозивних, отровних и загушљивих\nфлуида-гасова или течности, осим природног гаса (земни гас), у објектима који се користе као\nрадни и помоћни простор;\n2.1.10. противексплозијско заштићена опрема за рад, која се користи у технолошким\nпроцесима;\n2.1.11. привремена електрична инсталација са уређајима, опремом и прибором, постављена\nза време изградње грађевинских објеката или извођења других радова;\n2.1.12. опрема за рад (машине, уређаји, постројења инсталације и алати) за коју је послодавац\nактом о процени ризика утврдио да се на њој врше превентивни и периодични прегледи и\nпровере.\n2.2. садржина и обим испитивања\n2.2.1. Методе испитивања\n2.2.2. Декларисане вредности\n2.2.3. Уређаји, опрема и прибор за испитивање\n2.3. садржина стручног налаза.\n3) Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних\nатмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка);\n4) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број 41/09);\n5) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени\nгласник РС”, број 36/09);\n6) Правилник о безбедности машина (,,Службени гласник РС”, број 13/10).\n4. Методолошки поступци испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких\nи физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) микроклиме и осветљености\n1) Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне\nоколине („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06 – исправка, 114/14 и 102/15);\n2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и провере опреме за рад и\nиспитивања услова радне околине:\n2.1. предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне околине\n2.1.1. Испитивање микроклиме\n2.1.1.1. Испитивање температуре ваздуха\n2.1.1.2. Испитивање брзине струјања ваздуха\n2.1.1.3. Испитивање влажности ваздуха\n\n�2.1.2. Испитивање хемијских штетности\n2.1.2.1. Испитивање гасова\n2.1.2.2. Испитивање пара\n2.1.2.3. Испитивање димова\n2.1.2.4. Испитивање прашине\n2.1.3. Испитивање физичких штетности\n2.1.3.1. Испитивање буке\n2.1.3.2. Испитивање вибрација\n2.1.3.3. Испитивање електромагнетног поља ниских и високих фреквенција\n2.1.3.4. Испитивање радиофреквенцијског зрачења\n2.1.3.5. Испитивање ласерског зрачења\n2.1.3.6. Испитивање микроталасног зрачења\n2.1.3.7. Испитивање ултраљубичастог и ИЦ зрачења\n2.1.4. Испитивање осветљености\n2.1.5. Испитивање биолошких штетности\n2.2. садржина и обим испитивања\n2.2.1. Методе испитивања\n2.2.2. Декларисане вредности\n2.2.3. Уређај, опрема и прибор за испитивање.\n2.3. садржина стручног налаза;\n3) Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних\nатмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка);\n4) Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС”, брoj 100/11);\n5) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким\nштетностима („Службени гласник РС”, број 96/10);\n6) Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)\n(чл. 9–14, чл. 20–23. и чл. 49. и 50);\n7) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број 41/09);\n8) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени\nгласник РС”, број 36/09).\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11436"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11437"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11438"},["text","Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11439"},["text","Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 3"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11440"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11441"},["text","стручни испит"]],["elementText",{"elementTextId":"11442"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11443"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11444"},["text","одговорно лице"]],["elementText",{"elementTextId":"11445"},["text","обављање послова"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11446"},["text","Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11450"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11451"},["text","Службени гласник РС, бр. 111/15"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11452"},["text","2015-12-25"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11453"},["text","Вулин Александар"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11454"},["text","AT-42695-0065"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11455"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11456"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11457"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11458"},["text","AT-42695-0068"]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"14597"},["text","Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"137"},["name","измена правилника"]],["tag",{"tagId":"183"},["name","обављање послова"]],["tag",{"tagId":"182"},["name","одговорно лице"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"117"},["name","стручни испит"]]]],["item",{"itemId":"601","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"771"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_2/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_2.1.pdf"],["authentication","62c902b9ab4f6c791f331bb00eb2f060"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16906"},["text","На основу члана 54. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”,\nброј 101/05), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси\n\nПравилник\nо измени Правилника о програму, начину и висини\nтрошкова полагања стручног испита за обављање\nпослова безбедности и здравља на раду и послова\nодговорног лица\n(„Службени гласник РС”, брoj 126/14)\nЧлан 1.\nУ Правилнику о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање\nпослова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”,\nбр. 111/13 и 57/14), Програм о полагању стручног испита – о практичној оспособљености лица\nза обављање послова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и испитивања\nопреме за рад и испитивања услова радне околине, замењује се новим програмом који је\nодштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.\nЧлан 2.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\nБрој 110-00-00008/2014-01\nУ Београду, 12. новембра 2014. године\nМИНИСТАР\nАлександар Вулин, с.р.\n\n�Прилог\n\nПрограм о полагању стручног испита – о практичној оспособљености лица за\nобављање послова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и\nиспитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине\nI. Општи део програма\n1. Међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и систем\nбезбедности и здравља на раду у Републици Србији\n1) Устав Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број 98/06 – чл. 21, 25, 26, 55, 60, 61,\n68, 83, 86. и 97);\n2) Резолуција о придруживању ЕУ Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број\n112/04);\n3) Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских\nзаједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге\nстране (,,Службени гласник РС”, број 83/08 – чл. 79. и 101);\n4) Уговори о оснивању ЕУ (чл. 100. и 118. – Рим; члан 118а – Луксембург; чл. 136. и 137.\n– Мастрихт, чл. 151. и 153. – Уговор о функционисању ЕУ) (www.seio.gov.rs или\nwww.minrzs.gov.rs);\n5) Закон о потврђивању ревидиране европске социјалне повеље (,,Службени гласник РС\n– Међународни уговори”, број 42/09 – члан 3); (www.minrzs.gov.rs);\n6) Резолуција Савета ЕУ од 21. децембра 1987. године о безбедности, хигијени и здрављу\nна раду (88/С28/01) (www.seio.gov.rs или www.minrzs.gov.rs);\n7) Стратешки оквир за безбедност и здравље на раду ЕУ 2014 – 2020 (www.minrzs.gov.rs);\n8) Конвенције МОР-а, и то:\n(1) Конвенција 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној околини\n(,,Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 7/87),\n(2) Конвенција 161 о службама медицине рада (,,Службени лист СФРЈ –\nМеђународни уговори”, број 14/89),\n(3) Конвенција 81 о инспекцији рада у индустрији и трговини (,,Службени лист ФНРЈ\n– Међународни уговори”, број 5/56),\n(4) Конвенција 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду\n(,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 42/09);\n9) Директива ЕУ: 89/391/ЕЕС (1989) о увођењу мера за подстицање побољшања\nбезбедности и здравља радника на раду (www.minrzs.gov.rs);\n10) Одлука о образовању Савета за безбедност и здравље на раду (,,Службени гласник\nРС”, бр. 40/05 и 71/07);\n11) Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05);\n12) Кривични законик (,,Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 –\nисправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14 – чл. 163, 166, 167, 168, 169, 251, 280–\n288, 322, 323. и 353).\n2. Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених према прописима из области\nрада, здравствене и социјалне заштите (радни односи, здравствена заштита, здравствено и\nпензијско и инвалидско осигурање)\n1) Закон о раду (,,Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)\n(1) Основне одредбе (чл. 1–4, 8–11, чл. 12. и 13, члан 15–18, члан 20–22),\n(2) Заснивање радног односа (чл. 24–30, чл. 33–35. и члан 38),\n(3) Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца (чл. 42. и 44),\n(4) Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање (члан 49),\n(5) Радно време (чл. 50–63),\n(6) Одмори и одсуства (чл. 64–73. и члан 75),\n(7) Заштита запослених (чл. 80–103),\n(8) Накнада зараде (чл. 115. и 117),\n(9) Друга примања (члан 119. став 1),\n(10) Накнада штете (чл. 163. и 164),\n(11) Измена уговора о раду (чл. 171. и 174),\n\n�(12)\n(13)\n(14)\n(15)\n(16)\n\nРазлози за отказ (члан 179),\nОрганизације запослених и послодаваца (чл. 205. и 239),\nКолективни уговори (чл. 240. и 250),\nНадзор (чл. 268–272),\nКазнене одредбе (члан 273. став 1. тачка 1, и ст. 2. и 3, члан 274. став 1. тач.\n1–9 и тачка 13. и ст. 2. и 3, члан 275. став 1. тач. 1–3. и ст. 2. и 3. и члан 276.\nстав 1. тач. 1. и 2. и став 2);\n2) Закон о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон,\n88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон и 93/14)\n(1) Учесници у здравственој заштити (члан 4),\n(2) Друштвена брига за здравље на нивоу послодавца (члан 14),\n(3) Врсте, услови за оснивање и престанак рада здравствених установа (чл. 46. и\n51),\n(4) Здравствена делатност на примарном нивоу (члан 98),\n(5) Завод за медицину рада (члан 124),\n(6) Надзор над радом здравствених установа и приватне праксе (члан 243),\n(7) Казнене одредбе (члан 260);\n3) Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 –\nисправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12 и 99/14)\n(1) Обавезно здравствено осигурање (члан 9),\n(2) Осигураници (чл. 17–21),\n(3) Права из обавезног здравственог осигурања (чл. 30. и 31),\n(4) Право на здравствену заштиту (чл. 33. и 34),\n(5) Здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог\nосигурања (члан 45),\n(6) Здравствена заштита која се не обезбеђује у обавезном здравственом\nосигурању (члан 61. став 1. тачка 4),\n(7) Право на накнаду зараде за времe привремене спречености за рад (члан 73. и\nчлан 74. став 1. тачка 2),\n(8) Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности пред\nнадлежним пензијско-инвалидским органом (чл. 81–84),\n(9) Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде (члан 85),\n(10) Висина накнаде зараде (чл. 95. и 96),\n(11) Обезбеђивање исплате накнаде зараде (члан 102),\n(12) Утврђивање својства осигураног лица (члан 111),\n(13) Изабрани лекар (чл. 146. и 151),\n(14) Накнада штете у спровођењу здравственог осигурања (чл. 191–200);\n4) Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04\n– УС; 84/04 – др. закон; 85/05, 101/05 – др. закон; 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12,\n62/13, 108/13 и 75/14)\n(1) Обавезно пензијско и инвалидско осигурање (чл. 10–15),\n(2) Лица којима се обезбеђују права за случај инвалидности и телесног оштећења\nпроузроковани повредом на раду или професионалном болешћу (члан 17),\n(3) Права из пензијског и инвалидског осигурања (члан 18),\n(4) Инвалидска пензија (чл. 21–26),\n(5) Новчана накнада за телесно оштећење проузроковано повредом на раду,\nодносно професионалном болешћу (чл. 37–40),\n(6) Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем (чл. 52–58),\n(7) Накнада штете (чл. 208–210).\n\nII. Посебни део програма\n1. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини\n1) Начин и поступак процене ризика у складу са Правилником о начину и поступку\nпроцене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, бр. 72/06,\n84/06 – исправка и 30/10), Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за\nрад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06 –\n\n�исправка и 114/14) и Смерницама за процену ризика EU ISBN 92-827-4278-4 из 1996.\nгодине:\n(1) Основ и сврха процене ризика,\n(2) Обухват процене ризика,\n(3) Општи подаци о послодавцу,\n(4) Опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад (и њихово\nгруписање) и средстава и опреме за личну заштиту на раду,\n(5) Снимање организације рада,\n(6) Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у\nрадној околини,\n(7) Процењивање ризика у односу на опасности и штетности,\n(8) Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика,\n(9) Закључак,\n(10) Измене и допуне акта о процени ризика,\n(11) Покретање поступка процене ризика,\n(12) Одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика,\n(13) План спровођења поступка процене ризика,\n(14) Провера ефикасности примене акта о процени ризика.\n2) Прегледи и испитивања опреме за рад\nСтручни налаз о извршеном прегледу и испитивању прописане опреме за рад и његова\nсадржина.\n3) Испитивање услова радне околине\nСтручни налаз о извршеном испитивању услова радне околине и његова садржина.\n4) Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС”, број 13/10)\n(1) Декларација о усаглашености машине и декларација о уградњи делимично\nзавршене машине – ПРИЛОГ 2,\n(2) Знак усаглашености – ПРИЛОГ 3,\n(3) Техничка документација за машину и техничка документација за делимично\nзавршену машину – ПРИЛОГ 7.\n2. Опште и посебне мере у области безбедности и здравља на раду\n1) Објекти, просторије и простори намењени за рад (Правилник о превентивним мерама\nза безбедан и здрав рад на радном месту – „Службени гласник РС”, број 21/09);\n2) Средства за рад (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при\nкоришћењу опреме за рад – „Службени гласник РС”, бр. 23/09 и 123/12);\n3) Средства и опрема за личну заштиту на раду (Правилник о превентивним мерама за\nбезбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду –\n„Службени гласник РС”, број 92/08);\n4) Ознаке за безбедност и здравље на раду (Правилник о обезбеђивању ознака за\nбезбедност и здравље на раду – „Службени гласник РС”, број 95/10);\n5) Мере безбедности и здравља на раду приликом извођења грађевинских радова\n(Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним\nградилиштима – ,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10; Правилник о заштити на\nраду при извођењу грађевинских радова – „Службени гласник РС”, број 53/97;\nПравилник о садржају елабората о уређењу градилишта – „Службени гласник РС”, број\n121/12 );\n6) Мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета (Правилник о\nпревентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета –\n,,Службени гласник РС”, број 106/09);\n7) Мере безбедности и здравља на раду при излагању хемијским материјама (Правилник\nо превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама\n– ,,Службени гласник РС”, број 106/09);\n8) Мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад са екраном\n(Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме\nза рад са екраном – ,,Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 93/13);\n\n�9) Мере безбедности и здравља на раду при излагању биолошким штетностима\n(Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким\nштетностима – ,,Службени гласник РС”, број 96/10);\n10) Мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту (Правилник о\nпревентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту – ,,Службени\nгласник РС”, бр. 106/09, 6/10 – исправка и 15/10 – исправка);\n11) Мере безбедности и здравља на раду при излагању вибрацијама (Правилник о\nпревентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама –\n,,Службени гласник РС”, број 93/11);\n12) Мере безбедности и здравља на раду при излагању буци (Правилник о превентивним\nмерама за безбедан и здрав рад при излагању буци – ,,Службени гласник РС”, број\n96/11);\n13) Мере безбедности и здравља на раду при излагању карциногенима и мутагенима\n(Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању\nкарциногенима или мутагенима – ,,Службени гласник РС”, број 96/11);\n14) Мере безбедности и здравља на раду услед ризика од експлозивних атмосфера\n(Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од\nексплозивних атмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка);\n15) Мере безбедности од опасног дејства електричне струје (Правилник о општим мерама\nзаштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад,\nрадним просторијама и на радилиштима – „Службени гласник СРС”, број 21/89);\n16) Мере безбедности и здравља на раду при преради и обради дрвета и сличних\nматеријала (Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и\nобради дрвета и сличних материјала – „Службени гласник СРС”, број 51/88);\n17) Мере безбедности и здравља на раду у шумарству (Правилник о посебним мерама\nзаштите на раду у шумарству – „Службени гласник СРС”, број 33/88);\n18) Мере безбедности и здравља на раду у саобраћају и одржавању транспортних\nсредстава (Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу\nмоторним возилима – „Службени лист СФРЈ”, број 55/65; Правилник о заштити на раду\nпри утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила –\n„Службени лист СФРЈ”, број 17/66);\n19) Мере безбедности и здравља на раду у пољопривреди (Правилник о заштити на раду\nу пољопривреди – „Службени лист СФРЈ”, број 34/68);\n20) Мере безбедности и здравља на раду у поступку пружања прве помоћи (Правилник о\nопреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у\nслучају незгоде на раду – „Службени лист СФРЈ”, број 21/71).\n3. Методолошки поступци прегледа и испитивања опреме за рад, односно опреме која\nподлеже превентивним и периодичним испитивањима у складу са прописима у области\nбезбедности и здравља на раду\n1) Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова\nрадне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06 – исправка и 114/14);\n2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и испитивања опреме за рад и\nиспитивања услова радне околине:\n2.1. предмет превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад\n2.1.1. дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више, као и привремено постављена конзолна\nдизалица и витло носивости од 0,5 тона и више, на механизовани погон, који служе за дизање,\nспуштање и преношење терета помоћу челичног или другог ужета, ланца, хидраулике и др.;\n2.1.2. регална дизалица на механизовани погон (у регалном ходнику и ван њега, везана за\nшине или која има на други начин аутоматски регулисане позиције) која служи за уношење у\nрегал и узимање из регала палета или материјала;\n2.1.3. подизна платформа на механизовани погон, која помоћу уграђене платформе или корпе,\nслужи за дизање и спуштање запослених ради обављања радних операција;\n\n�2.1.4. висећа скела, на механизовани погон, која на вертикалним површинама зграда, на\nфасадама зграда, градилиштима и у објектима намењеним за радне и помоћне просторије\nслужи за дизање и спуштање запослених и материјала;\n2.1.5. самоходно возило, на механизовани погон, које се користи за унутрашњи транспорт –\nвучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета;\n2.1.6. преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон који су фиксно постављени, за\nсечење, пресовање, савијање и извлачење материјала, а у које се материјал за обраду улаже\nили вади ручно;\n2.1.7. опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на механизовани\nпогон, која је фиксно постављена, у коју се материјал за обраду улаже и вади ручно;\n2.1.8. уређаји у којима се наносе и суше премазна средства чије компоненте у додиру са\nваздухом образују запаљиве и експлозивне смеше, испарења и хемијске штетности опасне по\nздравље запослених;\n2.1.9. опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и контролу, са\nцевоводима за напајање, развођење и транспорт експлозивних, отровних и загушљивих\nфлуида-гасова или течности, осим природног гаса (земни гас), у објектима који се користе као\nрадни и помоћни простор;\n2.1.10. противексплозијско заштићена опрема за рад, која се користи у технолошким\nпроцесима;\n2.1.11. привремена електрична инсталација са уређајима, опремом и прибором, постављена\nза време изградње грађевинских објеката или извођења других радова;\n2.1.12. опрема за рад (машине, уређаји, постројења инсталације и алати) за коју је послодавац\nактом о процени ризика утврдио да се на њој врше превентивни и периодични прегледи и\nиспитивања.\n2.2. садржина и обим испитивања\n2.2.1. Методе испитивања\n2.2.2. Декларисане вредности\n2.2.3. Уређаји, опрема и прибор за испитивање\n3) Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних\nатмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка);\n4) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број 41/09);\n5) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени\nгласник РС”, број 36/09);\n6) Правилник о безбедности машина (,,Службени гласник РС”, број 13/10).\n4. Методолошки поступци испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких\nи физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) микроклиме и осветљености\n1) Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова\nрадне околине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06 – исправка и 114/14);\n2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и испитивања опреме за рад и\nиспитивања услова радне околине:\n2.1. предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне околине\n2.1.1. Испитивање микроклиме\n2.1.1.1. Испитивање температуре ваздуха\n2.1.1.2. Испитивање брзине струјања ваздуха\n2.1.1.3. Испитивање влажности ваздуха\n2.1.2. Испитивање хемијских штетности\n2.1.2.1. Испитивање гасова\n\n�2.1.2.2. Испитивање пара\n2.1.2.3. Испитивање димова\n2.1.2.4. Испитивање прашине\n2.1.3. Испитивање физичких штетности фреквенција\n2.1.3.1. Испитивање буке\n2.1.3.2. Испитивање вибрација\n2.1.3.3. Испитивање електромагнетног поља ниских и високих\n2.1.3.4. Испитивање радиофреквенцијског зрачења\n2.1.3.5. Испитивање ласерског зрачења\n2.1.3.6. Испитивање микроталасног зрачења\n2.1.3.7. Испитивање ултраљубичастог и ИЦ зрачења\n2.1.4. Испитивање осветљености\n2.1.5. Испитивање биолошких штетности\n2.2. садржина и обим испитивања\n2.2.1. Методе испитивања\n2.2.2. Декларисане вредности\n2.2.3. Уређај, опрема и прибор за испитивање.\n2.3. садржина стручног налаза;\n3) Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних\nатмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка);\n4) Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС”, брoj 100/11);\n5) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким\nштетностима („Службени гласник РС”, број 96/10);\n6) Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12) (чл. 9–\n14, чл. 20–23. и чл. 49. и 50);\n7) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број 41/09);\n8) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени\nгласник РС”, број 36/09).\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11413"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11414"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11415"},["text","Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11416"},["text","Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 2"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11417"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11418"},["text","стручни испит"]],["elementText",{"elementTextId":"11419"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11420"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11421"},["text","одговорно лице"]],["elementText",{"elementTextId":"11422"},["text","обављање послова"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11423"},["text","Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11427"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11428"},["text","Службени гласник РС, бр. 126/14"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11429"},["text","2014-11-12"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11430"},["text","Вулин Александар"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11431"},["text","AT-42695-0065"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11432"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11433"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11434"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11435"},["text","AT-42695-0067"]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"14596"},["text","Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"137"},["name","измена правилника"]],["tag",{"tagId":"183"},["name","обављање послова"]],["tag",{"tagId":"182"},["name","одговорно лице"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"117"},["name","стручни испит"]]]],["item",{"itemId":"600","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"770"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_1/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_1.1.pdf"],["authentication","f65447d04dfb6eff626cc99e414d9ac7"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16905"},["text","На основу члана 54. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”,\nброј 101/05), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси\n\nПравилник\nо изменама Правилника о програму, начину и\nвисини трошкова полагања стручног испита за\nобављање послова безбедности и здравља на раду\nи послова одговорног лица\n(„Службени гласник РС”, број 57/14)\nЧлан 1.\nУ Правилнику о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање\nпослова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (,,Службени гласник РС”,\nброј 111/13), обрасци 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3, 4. и 5. замењују се одговарајућим обрасцима\nкоји су одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни део.\nЧлан 2.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\nБрој 110-00-00005/2014-01\nУ Београду, 21. маја 2014. године\nМИНИСТАР\nАлександар Вулин,\n\n�2\nОбразац 1а\nПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА О ПРАКТИЧНОЈ\nОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА\nЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ\nподнета\nМИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,\nБОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА\nУПРАВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ\nБеоград, Ул. Немањина 22-26\n__________________________________________________________________________________________\nИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА\n\n__________________________________________________________________________________________\nДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА\n\nЈМБГ\n__________________________________________________________________________________________\nМЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА КАНДИДАТА\n\n__________________________________________________________________________________________\nСТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ − ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ\n\n__________________________________________________________________________________________\nНАЗИВ И АДРЕСА СЕДИШТА ПОСЛОДАВЦА\n\n__________________________________________________________________________________________\nРАДНО МЕСТО − ПОСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЉА\nУКУПАН РАДНИ СТАЖ ________(год.), ОД ЧЕГА НА ПОСЛОВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА\nНА РАДУ _______ (год.)\nНАПОМЕНЕ:______________________________________________________________________________\n\nтелефон\n\nтелефакс\n\nМесто и датум:\n____________________________\nПрилог:\n1. диплома о врсти и степену последњег стеченог\nобразовања (оверен препис или копија дипломе);\n2. фотокопија личне карте;\n3. доказ о уплати трошкова полагања стручног\nиспита.\n\nе-пошта\nПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ\n\n________________________________________\n(потпис одговорног лица и печат послодавца\nили потпис кандидата)\n\n�3\nОбразац 1б\nПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА О ПРАКТИЧНОЈ\nОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ\nЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД\nподнета\nМИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,\nБОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА\nУПРАВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ\nБеоград, Ул. Немањина 22-26\n__________________________________________________________________________________________\nИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА\n\n__________________________________________________________________________________________\nДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА\n\nЈМБГ\n__________________________________________________________________________________________\nМЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА КАНДИДАТА\n\n__________________________________________________________________________________________\nСТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ − ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ\n\n__________________________________________________________________________________________\nНАЗИВ И АДРЕСА СЕДИШТА ПОСЛОДАВЦА\n\n__________________________________________________________________________________________\nРАДНО МЕСТО − ПОСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЉА\nУКУПАН РАДНИ СТАЖ ________(год.), ОД ЧЕГА НА ПОСЛОВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА\nНА РАДУ _______ (год.)\nНАПОМЕНЕ:______________________________________________________________________________\n\nтелефон\n\nтелефакс\n\nМесто и датум:\n____________________________\nПрилог:\n1. диплома о врсти и степену последњег стеченог\nобразовања (оверен препис или копија дипломе);\n2. фотокопија личне карте;\n3. доказ о уплати трошкова полагања стручног\nиспита.\n\nе-пошта\nПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ\n\n________________________________________\n(потпис одговорног лица и печат послодавца\nили потпис кандидата)\n\n�4\nОбразац 1в\nПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА О ПРАКТИЧНОЈ\nОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ\nЛИЦА ЗА ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ\nподнета\nМИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,\nБОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА\nУПРАВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ\nБеоград, Ул. Немањина 22-26\n__________________________________________________________________________________________\nИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА\n\n__________________________________________________________________________________________\nДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА\n\nЈМБГ\n__________________________________________________________________________________________\nМЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА КАНДИДАТА\n\n__________________________________________________________________________________________\nСТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ − ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ\n\n__________________________________________________________________________________________\nНАЗИВ И АДРЕСА СЕДИШТА ПОСЛОДАВЦА\n\n__________________________________________________________________________________________\nРАДНО МЕСТО − ПОСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЉА\nУКУПАН РАДНИ СТАЖ ________(год.), ОД ЧЕГА НА ПОСЛОВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА\nНА РАДУ _______ (год.)\nНАПОМЕНЕ:______________________________________________________________________________\n\nтелефон\n\nтелефакс\n\nМесто и датум:\n____________________________\nПрилог:\n1. диплома о врсти и степену последњег стеченог\nобразовања (оверен препис или копија дипломе);\n2. фотокопија личне карте;\n3. доказ о уплати трошкова полагања стручног\nиспита\n\nе-пошта\nПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ\n\n________________________________________\n(потпис одговорног лица и печат послодавца\nили потпис кандидата)\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11390"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11391"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11392"},["text","Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11393"},["text","Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 1"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11394"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11395"},["text","стручни испит"]],["elementText",{"elementTextId":"11396"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11397"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11398"},["text","одговорно лице"]],["elementText",{"elementTextId":"11399"},["text","обављање послова"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11400"},["text","Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11404"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11405"},["text","Службени гласник РС, бр. 57/14"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11406"},["text","2014-05-21"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11407"},["text","Вулин Александар"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11408"},["text","AT-42695-0065"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11409"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11410"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11411"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11412"},["text","AT-42695-0066"]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"14595"},["text","Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"137"},["name","измена правилника"]],["tag",{"tagId":"183"},["name","обављање послова"]],["tag",{"tagId":"182"},["name","одговорно лице"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"117"},["name","стручни испит"]]]],["item",{"itemId":"599","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"769"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb.2.pdf"],["authentication","6d80a5b8207fb04cc0cf7df4f034f5f2"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16904"},["text","На основу члана 54. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”,\nброј 101/05), министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси\n\nПравилник\nо програму, начину и висини трошкова полагања\nстручног испита за обављање послова безбедности\nи здравља на раду и послова одговорног лица\n(,,Службени гласник РС”, број 111/13)\n\nОсновне одредбе\nЧлан 1.\nОвим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита\nза обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (у даљем\nтексту: стручни испит).\nСтручни испит полажу лица која се оспособљавају за практично обављање послова\nбезбедности и здравља на раду (у даљем тексту: стручно лице), као и лица која се\nоспособљавају за практично обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и\nпослова испитивања услова радне околине (у даљем тексту: одговорно лице).\nЧлан 2.\nСтручни испит полаже се у министарству надлежном за послове рада (у даљем тексту:\nминистарство).\nЧлан 3.\nСтручни испит састоји се од општег и посебног дела, а полаже се усмено и писмено.\nЧлан 4.\nТрошкове полагања стручног испита сноси послодавац, односно стручно или одговорно лице\nкоје се пријави за полагање стручног испита.\n\nПрограм стручног испита\nЧлан 5.\nСтручни испит полаже се по Програму за полагање стручног испита – о практичној\nоспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова\nпрегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (у даљем тексту:\nПрограм).\nПрограм се састоји од општег и посебног дела.\nПрограм је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.\nЧлан 6.\nОпшти део Програма садржи познавање:\n1) међународних правних извора у области безбедности и здравља на раду и система\nбезбедности и здравља на раду у Републици Србији;\n\n�2) права, обавеза и одговорности послодаваца и запослених према прописима у области\nрада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни односи, здравствена\nзаштита, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање).\nОпшти део Програма обезбеђује да се стручно, односно одговорно лице оспособи за\nпознавање и практичну примену прописа којима су утврђена права, обавезе и одговорности\nпослодаваца и запослених у области безбедности и здравља на раду.\nЧлан 7.\nПосебни део Програма садржи познавање:\n1) начина и поступка процене ризика на радном месту и у радној околини;\n2) општих и посебних мера безбедности и здравља на раду;\n3) методолошких поступака прегледа и испитивања опреме за рад, односно опреме која\nподлеже превентивним и периодичним прегледима и испитивањима у складу са\nпрописима у области безбедности и здравља на раду;\n4) методолошких поступака испитивања услова радне околине, односно хемијских,\nбиолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и\nосветљености.\nПосебни део Програма обезбеђује да се стручно, односно одговорно лице, сагласно\nпословима које обавља и лиценци која му се издаје, оспособи за примену специфичних мера\nи поступака у области безбедности и здравља на раду који се могу применити или који се\nобавезно примењују код послодавца код кога обавља послове.\n\nНачин полагања стручног испита\nЧлан 8.\nСтручни испит полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова\nбезбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (у даљем тексту: Комисија), коју\nрешењем образује министар надлежан за послове рада (у даљем тексту: министар).\nЧлан 9.\nКомисија има председника и четири члана.\nПредседник и чланови Комисије имају заменике.\nПредседник и чланови Комисије јесу испитивачи за одређене области.\nЗа поједине области, у случају потребе, могу се именовати испитивачи из реда истакнутих\nстручњака за поједине области из посебног дела Програма, који улазе у састав Комисије.\nРешењем о образовању Комисије, утврђује се њен састав и одређују председник, заменик\nпредседника, чланови, њихови заменици и испитивачи за поједине области, као и секретар и\nњегов заменик који обављају административне послове.\nИзузетно, у случају потребе да се обезбеди благовремено полагање стручног испита за сва\nпријављена лица, на предлог директора Управе за безбедност и здравље на раду, може се\nобразовати више комисија.\nЧлан 10.\nКомисијом руководи председник Комисије, а за време његовог одсуства или спречености\nзаменик председника Комисије.\nИспитивачи морају имати високу школску спрему.\n\n�Члан 11.\nПријава за полагање стручног испита (у даљем тексту: пријава) подноси се министарству –\nУправи за безбедност и здравље на раду на одговарајућем обрасцу - обрасци 1а, 1б и 1в који\nсу одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни део.\nПријаву подноси послодавац у року од годину дана од дана одређивања лица за обављање\nпослова стручног лица, а може је поднети и лице које жели да се оспособи за обављање\nпослова стручног лица.\nПослодавац подноси пријаву за одговорно лице када је то лице запослено код послодавца, а\nможе је поднети и лице које жели да се оспособи за обављање послова одговорног лица.\nЛице које је пријављено за полагање стручног испита јесте кандидат за полагање стручног\nиспита (у даљем тексту: кандидат).\nУз пријаву се прилаже:\n1) диплома о степену и врсти образовања (оверен препис или копија дипломе);\n2) фотокопија личне карте кандидата;\n3) доказ о уплати трошкова полагања стручног испита.\nКандидат, у једном испитном року, може да се пријави за полагање стручног испита за стручно\nлице или за одговорно лице, односно за једну врсту стручне оспособљености одговорног\nлица.\nКандидат који је положио стручни испит за једну врсту стручне оспособљености може да\nподнесе пријаву за полагање стручног испита за другу врсту стручне оспособљености. Тај\nкандидат полаже стручни испит само у делу Програма који се разликује од дела Програма по\nкоме је положио стручни испит.\nЧлан 12.\nКомисија утврђује рок у коме кандидат приступа полагању стручног испита, који не може бити\nдужи од три месеца од дана пријема пријаве.\nЧлан 13.\nО датуму, времену и месту полагања стручног испита Комисија је дужна да подносиоцу\nпријаве достави писмено обавештење, најкасније 15 дана пре дана одређеног за полагање\nстручног испита.\nЧлан 14.\nАко кандидат не приступи полагању стручног испита или ако пре полагања стручног испита\nизјави да одустаје од полагања стручног испита, сматраће се да је одустао од пријаве за\nполагање стручног испита.\nКомисија, на писмени захтев кандидата, уз који поднесе одговарајуће доказе – одмах или\nнајкасније у року од седам дана, може одложити полагање стручног испита ако је кандидат из\nоправданих разлога (због болести или из других оправданих разлога) спречен да полаже\nстручни испит.\nЧлан 15.\nПре почетка полагања стручног испита, утврђује се идентитет кандидата увидом у личну карту\nили другу личну исправу и кандидати се упознају са правилима којих се морају придржавати\nтоком стручног испита.\nЧлан 16.\nСтручни испит почиње полагањем општег дела испита.\nОпшти део стручног испита полаже се усмено.\n\n�Члан 17.\nАко у току трајања испита кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног\nиспита, сматраће се да испит није положио.\nКомисија може одложити започето полагање стручног испита ако је кандидат због болести или\nиз других оправданих разлога спречен да настави полагање стручног испита.\nЧлан 18.\nУспех на општем делу стручног испита оцењују испитивачи који су одређени за тај део испита.\nОцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”.\nЧлан 19.\nКандидат који није положио општи део стручног испита не може приступити полагању\nпосебног дела стручног испита.\nЧлан 20.\nНакон положеног општег дела стручног испита кандидат приступа полагању посебног дела\nстручног испита.\nПосебни део стручног испита полаже се писмено и усмено.\nЧлан 21.\nПосебни део стручног испита почиње полагањем писменог дела испита.\nПисмени део посебног дела стручног испита траје два часа.\nКандидат који је пријављен за полагање стручног испита за стручно лице (за обављање\nпослова безбедности и здравља на раду у смислу члана 40. Закона о безбедности и здрављу\nна раду) полаже писмени део стручног испита који обухвата израду писменог рада, у којем\nобрађује задату тему из члана 7. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника.\nКандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно лице које обавља\nпослове прегледа и испитивања опреме за рад полаже писмени део стручног испита који\nобухвата израду писменог рада, у којем кандидат обрађује задату тему из члана 7. став 1.\nтачка 3) овог правилника.\nКандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно лице које обавља\nпослове испитивања услова радне околине полаже писмени део стручног испита који\nобухвата израду писменог рада, у којем кандидат обрађује задату тему из члана 7. став 1.\nтачка 4) овог правилника.\nТему за израду писменог рада у оквиру посебног дела стручног испита одређује испитивач.\nЧлан 22.\nУспех на писменом делу посебног дела стручног испита оцењује испитивач који је одређен за\nтај део испита.\nОцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”.\nЧлан 23.\nКандидат који није положио писмени део посебног дела стручног испита не може приступити\nусменом полагању посебног дела стручног испита.\nЧлан 24.\nНакон положеног писменог дела стручног испита кандидат приступа усменом полагању\nпосебног дела стручног испита.\nКандидат полаже усмени део посебног дела стручног испита, који обухвата одбрану писменог\nрада, односно проверу знања из области из које је радио писмени рад, као и из области\nпослова стручног или одговорног лица за које се оспособљава.\n\n�Члан 25.\nУспех на усменом делу посебног дела стручног испита оцењују испитивачи који су одређени\nза тај део испита.\nОцењивање се врши оценом ,,положио” или ,,није положио”.\nЧлан 26.\nКандидат који је положио општи део стручног испита, а није положио посебни део стручног\nиспита, поново полаже само посебни део стручног испита.\nЧлан 27.\nО току стручног испита води се записник, који потписују председник Комисије, испитивачи и\nсекретар Комисије.\nОбрасци записника из става 1. овог члана - обрасци 2а, 2б и 2в одштампани су уз овај\nправилник и чине његов саставни део.\nЧлан 28.\nКандидату који је положио стручни испит издаје се:\n1) Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање\nпослова безбедности и здравља на раду (Образац 3);\n2) Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености одговорног лица,\nза обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад (Образац 4).\n3) Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености одговорног лица,\nза обављање послова испитивања услова радне околине, односно хемијских,\nбиолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и\nосветљености (Образац 5);\nОбрасци уверења из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов\nсаставни део.\n\nТрошкови полагања стручног испита\nЧлан 29.\nВисина трошкова полагања стручног испита износи, и то:\n1) за стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и\nздравља на раду - 12.000,00 динара;\n2) за стручни испит о практичној оспособљености одговорног лица, за обављање послова\nпрегледа и испитивања опреме за рад и за стручни испит о практичној оспособљености\nодговорног лица за обављање послова испитивања услова радне околине, односно\nхемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме\nи осветљености - 15.000,00 динара.\nВисина трошкова поновног полагања стручног испита истоветна је висини трошкова утврђеној\nу ставу 1. овог члана, ако кандидат поново полаже и општи и посебан део стручног испита.\nАко кандидат поново полаже посебни део стручног испита, висина трошкова поновног\nполагања износи 70% од одговарајућег износа утврђеног у ставу 1. овог члана, а ако кандидат\nполаже само усмени део посебног дела стручног испита висина трошкова поновног полагања\nизноси 50% од одговарајућег износа утврђеног у ставу 1. овог члана.\nТрошкове полагања стручног испита, као и трошкове поновног полагања испита, сноси\nпослодавац код кога је кандидат запослен, односно кандидат који поднесе пријаву за\nполагање стручног испита.\nИзнос средства, утврђен у ст. 1-3. овог члана, на име трошкова полагања стручног испита,\nуплаћује се на рачун буџета Републике Србије.\n\n�Члан 30.\nДео средстава остварених на име трошкова полагања стручног испита користи се за\nфинансирање рада Комисије, у складу са законом.\n\nЗавршне одредбе\nЧлан 31.\nДаном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о програму, начину и\nвисини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на\nраду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, бр. 29/06, 62/07, 91/12 и 19/13).\nЧлан 32.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2014. године.\nБрој: 110-00-00009/2013-01\nУ Београду, 10. децембра 2013. године\nМИНИСТАР\nдр Јован Кркобабић\nПрилог\n\nПрограм о полагању стручног испита – о практичној\nоспособљености лица за обављање послова безбедности\nи здравља на раду и послова прегледа и испитивања\nопреме за рад и испитивања услова радне околине\nI. Општи део програма\n\n1. Међународни правни извори у области\nбезбедности и здравља на раду и систем\nбезбедности и здравља на раду у Републици Србији\n1) Устав Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број 98/06 – чл. 21, 25, 26, 55, 60, 61,\n68, 83, 86. и 97);\n2) Резолуција о придруживању ЕУ Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број\n112/04);\n3) Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Републике Србије (,,Службени\nгласник РС”, број 83/08);\n4) Уговори о оснивању ЕУ (чл. 100. и 118. – Рим; члан 118а – Луксембург; чл. 136. и 137.\n– Мастрихт, чл. 151. и 153. – Уговор о функционисању ЕУ) (www.seio.gov.rs или\nwww.minrzs.gov.rs);\n5) Закон о потврђивању ревидиране европске социјалне повеље (,,Службени гласник РС\n– Међународни уговори”, број 42/09); (www.minrzs.gov.rs);\n6) Резолуција Савета ЕУ од 21. децембра 1987. године о безбедности, хигијени и здрављу\nна раду (88/С28/01) (www.seio.gov.rs или www.minrzs.gov.rs);\n\n�7) Стратегија Заједнице 2007 – 2012. за здрављe и безбедност на раду (www.seio.gov.rs\nили www.minrzs.gov.rs);\n8) Конвенције МОР-а, и то:\n(1) Конвенција 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној околини\n(,,Службени лист СФР – Међународни уговори”, број 7/87),\n(2) Конвенција 161 о службама медицине рада (,,Службени лист СФРЈ –\nМеђународни уговори”, број 14/89),\n(3) Конвенција 81 о инспекцији рада у индустрији и трговини (,,Службени лист ФНРЈ\n– Међународни уговори”, број 5/56),\n(4) Конвенција 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду\n(,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 42/09);\n9) Директива ЕУ:\n(1) 89/391/ЕЕС (1989) о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и\nздравља радника на раду (www.minrzs.gov.rs);\n10) Одлука о образовању Савета за безбедност и здравље на раду (,,Службени гласник\nРС”, бр. 40/05 и 71/07);\n11) Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05);\n12) Кривични законик (,,Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 –\nисправка и 111/09 – чл. 163, 166, 167, 168, 169, 251, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287,\n288, 322, 323. и 353).\n2. Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених према прописима из области\nрада, здравствене и социјалне заштите (радни односи, здравствена заштита, здравствено и\nпензијско и инвалидско осигурање)\n1) Закон о раду (,,Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09)\n(1) Основне одредбе (чл. 1–4, 8–11, члан 12. став 1, члан 13, члан 15. тач. 2. и 4,\nчлан 16. тач. 2. и 3, чл. 17. и 18, члан 20. тачка 2, члан 22 став 1),\n(2) Заснивање радног односа (чл. 24–30, чл. 33–35. и члан 38),\n(3) Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање (члан 49),\n(4) Радно време (чл. 50–63),\n(5) Одмори и одсуства (чл. 64–73. и члан 75),\n(6) Заштита запослених (чл. 80–103),\n(7) Накнада штете (чл. 163. и 164),\n(8) Измена уговора о раду (чл. 171. и 174),\n(9) Организације запослених и послодаваца (чл. 205. и 239),\n(10) Колективни уговори (чл. 240. и 250),\n(11) Надзор (чл. 268–272),\n(12) Казнене одредбе (члан 273. став 1. тач. 1, 2, 3, 9, 10. и ст. 2. и 3, члан 274. став\n1. тач. 1, 2, 4–10. и 14. и ст. 2. и 3, члан 275. став 1. тачка 3. и ст. 2. и 3. и члан\n276. став 1. тачка 1. и ст. 2. и 3);\n2) Закон о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон,\n88/10, 99/10 и 57/11)\n(1) Учесници у здравственој заштити (члан 4),\n(2) Друштвена брига за здравље на нивоу послодавца (члан 14),\n(3) Право на приватност и поверљивост информација (члан 30),\n(4) Право на увид у медицинску документацију (члан 36),\n(5) Право на тајност података (члан 37),\n(6) Врсте, услови за оснивање и престанак рада здравствених установа (чл. 46. и\n51),\n(7) Здравствена заштита на примарном нивоу (члан 98),\n(8) Завод за медицину рада (члан 124),\n(9) Надзор над радом здравствених установа и приватне праксе (члан 243),\n(10) Казнене одредбе (члан 256. став 1. тач. 10. и 14. и ст. 2. и 3, члан 259. став 1.\nтачка 2. и став 2, члан 260);\n3) Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка\nи 57/11)\n(1) Обавезно здравствено осигурање (члан 9),\n\n�(2)\n(3)\n(4)\n(5)\n\nОсигураници (чл. 16–21),\nПрава из обавезног здравственог осигурања (чл. 30. и 31),\nПраво на здравствену заштиту (чл. 33. и 34),\nЗдравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог\nосигурања (члан 45),\n(6) Здравствена заштита која се не обезбеђује у обавезном здравственом\nосигурању (члан 61. став 1. тачка 4),\n(7) Право на накнаду зараде за времe привремене спречености за рад (члан 73. и\nчлан 74. став 1. тачка 2),\n(8) Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности пред\nнадлежним пензијско-инвалидским органом (чл. 81–84),\n(9) Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде (члан 85),\n(10) Обезбеђивање исплате накнаде зараде (члан 102),\n(11) Утврђивање својства осигураног лица (члан 111),\n(12) Изабрани лекар (чл. 146. и 151),\n(13) Накнада штете у спровођењу здравственог осигурања (чл. 191 – 200);\n4) Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04\n– УС; 84/04 – др. закон; 85/05, 101/05 – др. закон; 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 30/10 – др.\nзакон и 101/10)\n(1) Обавезно пензијско и инвалидско осигурање (чл. 10–15),\n(2) Лица којима се обезбеђују права за случај инвалидности и телесног оштећења\nпроузроковани повредом на раду или професионалном болешћу (члан 17),\n(3) Права из пензијског и инвалидског осигурања (члан 18),\n(4) Услови за стицање права из пензијског и инвалидског осигурања - инвалидска\nпензија (чл. 21–27),\n(5) Новчана накнада за телесно оштећење проузроковано повредом на раду,\nодносно професионалном болешћу (чл. 37–40),\n(6) Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем (чл. 52–58),\n(7) Утврђивање права из пензијског и инвалидског осигурања (члан 69. ст. 2, 6. и 7),\n(8) Накнаде штете (чл. 208–210).\n\nII. Посебни део програма\n1. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини\n1) Начин и поступак процене ризика у складу са Правилником о начину и поступку\nпроцене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, бр. 72/06,\n84/06 – исправка и 30/10), Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за\nрад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06 –\nисправка) и Смерницама за процену ризика EU ISBN 92-827-4278-4 из 1996. године:\n(1) Основ и сврха процене ризика;\n(2) Обухват процене ризика;\n(3) Општи подаци о послодавцу;\n(4) Опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад (и њихово\nгруписање) и средстава и опреме за личну заштиту на раду;\n(5) Снимање организације рада;\n(6) Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у\nрадној околини;\n(7) Процењивање ризика у односу на опасности и штетности;\n(8) Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика;\n(9) Закључак;\n(10) Измене и допуне акта о процени ризика;\n(11) Покретање поступка процене ризика;\n(12) Одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика;\n(13) План спровођења поступка процене ризика;\n(14) Провера ефикасности примене акта о процени ризика.\n\n�2) Испитивања услова радне околине (хемијске, биолошке и физичке штетности,\nмикроклима и осветљеност).\nСтручни налази о испитивањима услова радне околине и њихов садржај са закључком.\n3) Прегледи, испитивања и одржавање опреме за рад (машине, уређаји, постројења,\nинсталације и алати).\nПрописана опрема за рад која подлеже периодичним прегледима и испитивањима и услови\nза вршење прегледа и испитивања.\nСтручни налази о прегледима и испитивањима прописане опреме за рад.\n4) Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС”, број 13/10).\n2. Опште и посебне мере у области безбедности и здравља на раду\n1) Објекти, просторије и простори намењени за рад (Правилник о превентивним мерама\nза безбедан и здрав рад на радном месту – „Службени гласник РС”, број 21/09);\n2) Средства за рад (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при\nкоришћењу опреме за рад – „Службени гласник РС”, бр. 23/09 и 123/12);\n3) Средства и опрема за личну заштиту на раду (Правилник о превентивним мерама за\nбезбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду –\n„Службени гласник РС”, број 92/08);\n4) Ознаке за безбедност и здравље на раду (Правилник о обезбеђивању ознака за\nбезбедност и здравље на раду – „Службени гласник РС”, број 95/10);\n5) Мере безбедности и здравља на раду приликом извођења грађевинских радова\n(Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним\nградилиштима – ,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10; Правилник о заштити на\nраду при извођењу грађевинских радова – „Службени гласник РС”, број 53/97);\n6) Мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета (Правилник о\nпревентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета –\n,,Службени гласник РС”, број 106/09);\n7) Мере безбедности и здравља на раду при излагању хемијским материјама (Правилник\nо превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама\n– ,,Службени гласник РС”, број 106/09);\n8) Мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад са екраном\n(Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме\nза рад са екраном – ,,Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 93/13);\n9) Мере безбедности и здравља на раду при излагању биолошким штетностима\n(Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким\nштетностима – ,,Службени гласник РС”, број 96/10);\n10) Мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту (Правилник о\nпревентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту – ,,Службени\nгласник РС”, бр. 106/09, 6/10 – исправка и 15/10 – исправка);\n11) Мере безбедности и здравља на раду при излагању вибрацијама (Правилник о\nпревентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама –\n,,Службени гласник РС”, број 93/11);\n12) Мере безбедности и здравља на раду при излагању буци (Правилник о превентивним\nмерама за безбедан и здрав рад при излагању буци – ,,Службени гласник РС”, број\n96/11);\n13) Мере безбедности и здравља на раду при излагању карциногенима и мутагенима\n(Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању\nкарциногенима или мутагенима – ,,Службени гласник РС”, број 96/11);\n14) Мере безбедности од опасног дејства електричне струје (Правилник о општим мерама\nзаштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад,\nрадним просторијама и на радилиштима – „Службени гласник СРС”, број 21/89);\n15) Мере безбедности и здравља на раду при преради и обради дрвета и сличних\nматеријала (Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и\nобради дрвета и сличних материјала – „Службени гласник СРС”, број 51/88);\n\n�16) Мере безбедности и здравља на раду у шумарству (Правилник о посебним мерама\nзаштите на раду у шумарству – „Службени гласник СРС”, број 33/88);\n17) Мере безбедности и здравља на раду у хемијско технолошким процесима (Правилник\nо техничким и здравствено – техничким заштитним мерама на радовима при хемијско–\nтехнолошким процесима – „Службени лист ФНРЈ”, број 55/50 – Прилог број 9);\n18) Мере безбедности и здравља на раду у саобраћају и одржавању транспортних\nсредстава (Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу\nмоторним возилима – „Службени лист СФРЈ”, број 55/65; Правилник о заштити на раду\nпри утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила –\n„Службени лист СФРЈ”, број 17/66);\n19) Мере безбедности и здравља на раду у пољопривреди (Правилник о заштити на раду\nу пољопривреди – „Службени лист СФРЈ”, број 34/68);\n20) Мере безбедности и здравља на раду у поступку пружања прве помоћи (Правилник о\nопреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у\nслучају незгоде на раду – „Службени лист СФРЈ”, број 21/71).\n3. Методолошки поступци прегледа и испитивања опреме за рад, односно опреме која\nподлеже превентивним и периодичним испитивањима у складу са прописима у области\nбезбедности и здравља на раду\n1) Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова\nрадне околине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06 – исправка);\n2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и испитивања опреме за рад и\nиспитивања услова радне околине:\n2.1. предмет превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад\n2.1.1. дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више, као и привремено постављена конзолна\nдизалица и витло носивости од 0,3 тона и више, на механизовани погон, који служе за дизање,\nспуштање и преношење терета помоћу челичног или другог ужета, ланца, хидраулике и др.;\n2.1.2. регална дизалица на механизовани погон (у регалном ходнику и ван њега, везана за\nшине или која има на други начин аутоматски регулисане позиције) која служи за уношење у\nрегал и узимање из регала палета или материјала;\n2.1.3. подизна платформа на механизовани погон која, помоћу уграђене платформе или корпе,\nслужи за дизање и спуштање запослених ради обављања радних операција;\n2.1.4. висећа скела, фасадни, теретни и путнички лифт (изузев лифтова у стамбеним\nзградама), на механизовани погон, који на вертикалним површинама зграда, на фасадама\nзграда, градилиштима и у објектима намењеним за радне и помоћне просторије служе за\nдизање и спуштање запослених и материјала;\n2.1.5. самоходно возило, на механизовани погон, које се користи за унутрашњи транспорт вучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета;\n2.1.6. преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон, за сечење, пресовање, савијање и\nизвлачење материјала, а у које се материјал за обраду улаже или вади ручно;\n2.1.7. опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на механизовани\nпогон, која је постављена на темеље, у коју се материјал за обраду улаже и вади ручно;\n2.1.8. уређаји у којима се наносе и суше премазна средства чије компоненте у додиру са\nваздухом образују запаљиве и експлозивне смеше, испарења и хемијске штетности опасне по\nздравље запослених;\n2.1.9. опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и контролу, са\nцевоводима за напајање, развођење и транспорт експлозивних, отровних и загушљивих\nфлуида-гасова или течности, осим природног гаса (земни гас), у објектима који се користе као\nрадни и помоћни простор;\n2.1.10. противексплозијско заштићена опрема за рад, која се користи у технолошким\nпроцесима;\n\n�2.1.11. привремена електрична инсталација са уређајима, опремом и прибором, постављена\nза време изградње грађевинских објеката или извођења других радова;\n2.1.12. опрема за рад (машине, уређаји, постројења инсталације и алати) за коју је послодавац\nактом о процени ризика утврдио да се на њој врше превентивни и периодични прегледи и\nиспитивања.\n2.2. садржина и обим испитивања\n2.2.1. Методе испитивања\n2.2.2. Декларисане вредности\n2.2.3. Уређаји, опрема и прибор за испитивање\n2.3. садржина стручног налаза.\n1) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број41/09);\n2) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени\nгласник РС”, број 36/09);\n3) Правилник о безбедности машина (,,Службени гласник РС”, број 13/10);\n4) Правилник о безбедности лифтова (,,Службени гласник РС”, број 101/10).\n4. Методолошки поступци испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких\nи физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) микроклиме и осветљености\n1) Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова\nрадне околине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06 – исправка);\n2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и испитивања опреме за рад и\nиспитивања услова радне околине:\n2.1. предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне околине\n2.1.1. Испитивање микроклиме\n2.1.1.1. Испитивање температуре ваздуха\n2.1.1.2. Испитивање брзине струјања ваздуха\n2.1.1.3. Испитивање влажности ваздуха\n2.1.2. Испитивање хемијских штетности\n2.1.2.1. Испитивање гасова\n2.1.2.2. Испитивање пара\n2.1.2.3. Испитивање димова\n2.1.2.4. Испитивање прашине\n2.1.3. Испитивање физичких штетности\n2.1.3.1. Испитивање буке\n2.1.3.2. Испитивање вибрација\n2.1.3.3. Испитивање електромагнетног поља ниских и високих фреквенција\n2.1.3.4. Испитивање радиофреквенцијског зрачења\n2.1.3.5. Испитивање ласерског зрачења\n2.1.3.6. Испитивање микроталасног зрачења\n2.1.3.7. Испитивање ултраљубичастог и ИЦ зрачења\n2.1.4. Испитивање осветљености\n2.1.5. Испитивање биолошких штетности\n2.2. садржина и обим испитивања\n\n�2.2.1. Методе испитивања\n2.2.2. Декларисане вредности\n2.2.3. Уређај, опрема и прибор за испитивање.\n2.3. садржина стручног налаза;\n1) Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 92/11) (чл. 9–14, чл.\n20–23. и чл. 49. и 50);\n2) Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС”, бр. 81/10 и 100/11),\nа од 1. јануара 2013. године Правилник о садржају безбедносног листа („Службени\nгласник РС”, број 100/11);\n3) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким\nштетностима („Службени гласник РС”, број 96/10);\n4) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број 41/09);\n5) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени\nгласник РС”, број 36/09).\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11369"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11370"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11371"},["text","Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11372"},["text","Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11373"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"11374"},["text","стручни испит"]],["elementText",{"elementTextId":"11375"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11376"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11377"},["text","одговорно лице"]],["elementText",{"elementTextId":"11378"},["text","обављање послова"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11379"},["text","Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица."]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11383"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11384"},["text","Службени гласник РС, бр. 111/13"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11385"},["text","2013-12-10"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11386"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11387"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11388"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11389"},["text","AT-42695-0065"]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"14594"},["text","Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"183"},["name","обављање послова"]],["tag",{"tagId":"182"},["name","одговорно лице"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"117"},["name","стручни испит"]]]],["item",{"itemId":"566","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"736"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_str_ispita_za_obavlj_struc_posl_pri_ekspl_min_sir/Pravilnik_o_polag_str_ispita_za_obavlj_struc_posl_pri_ekspl_min_sir.2.pdf"],["authentication","e47de030e14b76386de4469e0cfaab85"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16871"},["text","Правилник\nо условима, начину и програму полагања\nстручног испита за обављање стручних послова\nпри експлоатацији минералних сировина\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 21/96 и 47/96.\nЧлан 1.\nОвим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за\nобављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката,\nруковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења\nпословима заштите на раду, стручног надзора при експлоатацији минералних сировина,\nкао и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за\nобављање тих послова.\nЧлан 2.\nСтручни испит полаже се по програму прописаном овим правилником и састоји се из\nопштег и посебног дела.\nОпшти део стручног испита полаже се према јединственом програму.\nПосебни део стручног испита полаже се према посебно утврђеном програму за\nодређени степен школске спреме.\nЧлан 3.\nЛице које је положило стручни испит предвиђен за нижи степен школске спреме, а\nнакнадно заврши виши степен школске спреме, полаже само посебни део стручног\nиспита предвиђен за тај степен школске спреме.\nЛице које је положило стручни испит према другим прописима, за обављање послова из\nчлана 1. овог правилника полаже само посебни део стручног испита.\nЧлан 4.\nСтручни испит према одредбама овог правилника полажу лица која имају високу\nшколску спрему, вишу школску спрему и средњу школску спрему рударске, геодетске\nили друге одговарајуће техничке струке, као и лица са завршеном средњом школом у\nтрогодишњем трајању (КВ), петим степеном стручне спреме (ВКВ) и вишом школом за\nобразовање радника техничке струке, за обављање послова надзорника и пословође\nпри експлоатацији минералних сировина.\nПраво на полагање стручног испита, лица из става 1. овог члана стичу са најмање 2\nгодине радног искуства на пословима експлоатације минералних сировина.\nЧлан 5.\nСтручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита (у даљем тексту:\nКомисија) коју образује министар надлежан за послове рударства (у даљем тексту:\nминистар).\nКомисија има председника и два члана, који имају заменике.\nНа предлог председника Комисије, могу се за поједине предмете ангажовати\nиспитивачи ван састава Комисије.\n\n�О ангажовању испитивача из става 3. овог члана министар доноси посебно решење.\nПредседнику, члановима Комисије и испитивачу припада накнада чија се висина\nодређује решењем о образовању Комисије.\nЧлан 6.\nАдминистративно-стручне и техничке послове везане за полагање стручног испита\nобавља Савез инжењера и техничара Србије, Београд.\nУговором који закључују министарство надлежно за послове рударства (у даљем тексту:\nМинистарство) и организација из става 1. овог члана, ближе се уређују питања услова\nи начина организовања и висине трошкова полагања стручног испита.\nЧлан 7.\nТрошкове полагања стручног испита, као и трошкове полагања поправног испита, сноси\nлице које полаже стручни испит (у даљем тексту: кандидат) или предузеће, односно\nдруго правно лице у коме је кандидат запослен.\nЧлан 8.\nПисмену пријаву за полагање стручног испита кандидат подноси организацији из члана\n6. став 1. овог правилника.\nПријава из става 1. овог члана садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nиме, очево име и презиме кандидата;\nдатум и место рођења кандидата;\nврсту школске спреме и смер који је кандидат завршио;\nназив предузећа у коме је кандидат запослен, врсту послова које обавља и\nгодине радног искуства;\n5) предлог теме за израду писменог рада;\n6) врсту испита за који се кандидат пријављује и у ком испитном року жели да\nполаже.\n\nУз пријаву кандидат прилаже:\n1) извод из матичне књиге рођених;\n2) оверен препис дипломе или сведочанство о завршеној школи;\n3) потврду предузећа о врсти послова на којима је кандидат радио и о радном\nискуству.\nЧлан 9.\nКандидату који је приложио прописане доказе Комисија у обавештењу о испуњености\nуслова за полагање стручног испита одређује тему и рок за достављање писменог рада.\nТему за израду писменог рада може предложити кандидат или предузеће у коме је\nкандидат запослен.\nИз оправданих разлога, а на писмени захтев кандидата, рок за достављање писменог\nстручног рада може се продужити, с тим што се писмени рад мора доставити најкасније\n15 дана пре полагања стручног испита.\nЧлан 10.\nПисмени рад оцењује испитивач.\nКандидат може полагати усмени део испита и општи део испита ако је писмени рад\nпозитивно оцењен од стране испитивача.\n\n�Члан 11.\nКандидат се на стручном испиту оцењује за општи део једном оценом, а за посебни део\nиз сваког предмета посебно.\nКоначан успех кандидата на стручном испиту утврђује Комисија.\nУспех кандидата на стручном испиту оцењује се оценом \"положио\" или \"није положио\".\nОценом \"није положио\" оцењује се кандидат који није показао довољан успех из општег\nдела и једног предмета из посебног дела испита, или ако није показао довољан успех\nиз два предмета посебног дела.\nЧлан 12.\nКандидат који није показао довољан успех из општег дела или из једног предмета\nпосебног дела може полагати поправни испит у року који не може бити краћи од три\nмесеца од дана када је испит полагао.\nЧлан 13.\nАко кандидат не приступи полагању стручног испита или пре почетка полагања стручног\nиспита изјави да одустаје од испита, сматраће се да није ни полагао испит.\nЧлан 14.\nАко кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће\nсе да испит није положио.\nЗапочето полагање стручног испита може се одложити ако је кандидат због болести или\nиз других оправданих разлога био спречен да настави полагање стручног испита.\nЗахтев за одлагање испита из става 2. овог члана кандидат подноси Комисији.\nЧлан 15.\nО полагању стручног испита води се записник који садржи: име и презиме кандидата,\nстепен стручне спреме; назив предузећа или другог правног лица у коме је кандидат\nзапослен; састав Комисије; име и презиме испитивача; датум и место полагања стручног\nиспита: тему писменог рада; постављена питања; оцену из сваког предмета и закључак\nо одлагању или неодлагању стручног испита или о упућивању на поновно полагање\nиспита из једног предмета.\nЗаписник потписују председник, чланови Комисије и испитивач.\nЧлан 16.\nНа основу записника о полагању стручног испита кандидату се издаје уверење о\nположеном стручном испиту.\nУверење из става 1. овог члана садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nназив Министарства;\nпропис на основу кога се издаје уверење;\nиме, презиме и место рођења кандидата;\nврсту послова за чије обављање је кандидат положио стручни испит;\nрегистарски број евиденције;\nдатум издавања уверења;\nпотпис председника Комисије и овлашћеног лица Министарства.\n\nУверење из става 1. овог члана оверава се печатом Министарства.\n\n�Члан 17.\nЕвиденцију лица која су полагала стручни испит води организација из члана 6. овог\nправилника и по окончању испитног рока са примерком уверења, доставља је\nМинистарству.\nЕвиденција садржи податке о кандидату и то: име и презиме, годину и место рођења,\nпребивалиште, време полагања стручног испита, као и податке о успеху на испиту.\nЧлан 18.\nОпшти део стручног испита обухвата следеће градиво:\n1) Уставно уређење - Основи уставног уређења Савезне Републике Југославије и\nРепублике Србије; карактер савезне државе и Републике Србије; слободе, права\nи дужности човека и грађанина (по Уставу Савезне Републике Југославије и\nУставу Републике Србије); економско и социјално уређење; надлежност Савезне\nРепублике Југославије и права и дужности Републике Србије; органи Савезне\nРепублике Југославије и органи Републике Србије; уставност и законитост;\nтериторијална организација Републике Србије; доношење и промена савезног и\nрепубличког устава.\n2) Радни односи - Заснивање радног односа. - Распоређивање радника. - Права\nрадника за чијим је радом престала потреба. - Радно време. - Одмори и одсуства.\n- Зараде и накнаде. - Заштита радника. - Одговорност радника. - Престанак\nрадног односа. - Заштита права радника. - Пословодни орган предузећа. Организовани прекид рада запослених (штрајк).\n3) Управни поступак - Начела управног поступка. - Стварна и месна надлежност. Странка у управном поступку. - Покретање управног поступка (по захтеву странке\nи по службеној дужности). - Доказивање у управном поступку. - Достављање. Рокови. - Решења (саставни делови, рокови за доношење решења). - Жалба и\nпоступак по жалби. - Појам коначног, извршног и правоснажног решења. Извршење решења. - Трошкови управног поступка.\nПравни извори и литература:\n1) Устав Савезне Републике Југославије (\"Службени лист Савезне Републике\nЈугославије\", број 1/92);\n2) Устав Републике Србије (\"Службени гласник РС\", број 1/90);\n3) Закон о радним односима (\"Службени гласник РС\", бр. 45/91, 70/91, 18/92, 34/94,\n48/94, 49/95 и 53/95);\n4) Закон о општем управном поступку (\"Службени лист СФРЈ\", број 47/86).\nЧлан 19.\nПосебни део стручног испита обухвата:\n1) Писмени део испита:\n- израда писменог стручног рада односно пројекта.\n2) Усмени део испита:\n- одбрана стручног рада;\n- провера познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других\nпрописа из области из које кандидат полаже стручни испит;\n- прописе из области заштите на раду при експлоатацији минералних сировина.\nЧлан 20.\nПисмени рад кандидат израђује под надзором испитивача из чије области је тема\nписменог рада и у зависности од степена школске спреме, састоји се од израде:\n1) за високу школску спрему - главног и допунског рударског пројекта;\n\n�2) за вишу школску спрему - техничког или упрошћеног рударског пројекта;\n3) за средњу школску спрему - упрошћеног рударског пројекта;\n4) за трећи степен образовања (КВ) пети степен стручне спреме (ВКВ) и вишу школу\nза образовање радника техничке струке - упрошћеног рударског пројекта, или\nизвођачког пројекта за делове технолошког процеса, реконструкције или\nремонта.\nЧлан 21.\nУсмени део испита за кандидате рударске струке обухвата:\n1) одбрану писменог стручног рада;\n2) проверу познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других\nпрописа из области из које кандидат полаже стручни испит;\n3) провера познавања прописа из области заштите на раду при експлоатацији\nминералних сировина.\nУсмени део испита за кандидате других техничких струка обухвата одбрану и проверу\nзнања из става 1. тач. 1. и 2. овог члана.\nПравни извори и литература:\n1) Закон о рударству (\"Службени гласник РС\", број 44/95);\n2) Закон о заштити на раду (\"Службени гласник РС\", број 42/91);\n3) Закон о заштити од пожара (\"Службени гласник СРС\", бр. 37/88, 53/93, 67/93 и\n48/94);\n4) Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања\nи лемљења (\"Службени гласник СРС\", број 50/79);\n5) Правилник о садржини рударских пројеката (\"Службени гласник СРС\", број\n10/84);\n6) Правилник о мерама заштите при руковању експлозивним средствима и\nминирању у рударству (\"Службени лист СФРЈ\", број 9/67);\n7) Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију угља\n(\"Службени лист СФРЈ\", бр. 4/89 и 54/90);\n8) Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију лежишта\nминералних сировина (\"Службени лист СФРЈ\", број 4/86);\n9) Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију\nархитектонско грађевинског камена (украсног камена) техничког камена, шљунка\nи песка и прераду архитектонског грађевинског камена (\"Службени лист СФРЈ\",\nброј 11/86);\n10) Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и\nминирању у рударству (\"Службени лист СФРЈ\", број 26/88);\n11) Правилник о техничким нормативима при изградњи јамских магацина\nексплозивних средстава у рудницима са подземном експлоатацијом минералних\nсировина (\"Службени лист СФРЈ\", број 12/88);\n12) Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и\nинсталације у рудницима са подземном експлоатацијом (\"Службени лист СФРЈ\",\nброј 21/88);\n13) Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у\nрудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина (\"Службени\nлист СФРЈ\", број 66/87);\n14) Правилник о техничким нормативима при превозу људи и материјала окнима\nрудника (\"Службени лист СРЈ\", број 18/92);\n15) Правилник о техничким нормативима за машине са дизел моторима које се\nкористе при подземним рударским радовима у неметанским јамама (\"Службени\nлист СФРЈ\", број 66/78);\n16) Правилник о техничким нормативима за истраживање, добијање и припрему\nнуклеарних минералних сировина (\"Службени лист СФРЈ\", број 39/85);\n\n�17) Правилник о техничким нормативима за припремање минералних сировина руда обојених метала (\"Службени лист СФРЈ\", број 36/79),\n18) Правилник о техничким нормативима при истраживању и експлоатацији нафте,\nземних гасова и слојних вода (\"Службени лист СФРЈ\", бр. 43/79, 41/81 и 15/82),\n19) Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију металичних и\nнеметаличних минералних сировина (\"Службени лист СФРЈ\", број 24/91),\n20) Правилник о техничким нормативима при превозу људи у рудницима са\nподземном експлоатацијом минералних сировина хоризонталним и косим\nпросторијама (\"Службени лист СФРЈ\", број 34/89),\n21) Правилник о техничким нормативима за превоз транспортерима са траком у\nрударству (\"Службени лист СФРЈ\", број 5/73),\n22) Прописи о техничким мерама и заштити на раду при рударским подземним\nрадовима (\"Службени лист СФРЈ\", број 11/67),\n23) Стандарди из противексплозивне заштите издати од Завода за стандардизацију\nгрупе ЈУС Н.С. 8.000 - Н.С. 8.999\nЧлан 22.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\nОсновни текст\n\nПравилник\nо условима, начину и програму полагања\nстручног испита за обављање стручних послова\nпри експлоатацији минералних сировина\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 21/96.\nЧлан 1.\nОвим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за\nобављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката,\nруковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења\nпословима заштите на раду, стручног надзора при експлоатацији минералних сировина,\nкао и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за\nобављање тих послова.\nЧлан 2.\nСтручни испит полаже се по програму прописаном овим правилником и састоји се из\nопштег и посебног дела.\nОпшти део стручног испита полаже се према јединственом програму.\nПосебни део стручног испита полаже се према посебно утврђеном програму за\nодређени степен школске спреме.\nЧлан 3.\nЛице које је положило стручни испит предвиђен за нижи степен школске спреме, а\nнакнадно заврши виши степен школске спреме, полаже само посебни део стручног\nиспита предвиђен за тај степен школске спреме.\nЛице које је положило стручни испит према другим прописима, за обављање послова из\nчлана 1. овог правилника полаже само посебни део стручног испита.\n\n�Члан 4.\nСтручни испит према одредбама овог правилника полажу лица која имају високу\nшколску спрему ( VII степен образовања), вишу школску спрему ( V степен образовања)\nи средњу школску спрему ( IV степен образовања) рударске, геодетске или друге\nодговарајуће техничке струке.\nПраво на полагање стручног испита, лица из става 1. овог члана стичу са најмање 2\nгодине радног искуства на пословима експлоатације минералних сировина.\nЧлан 5.\nСтручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита (у даљем тексту:\nКомисија) коју образује министар надлежан за послове рударства (у даљем тексту:\nминистар).\nКомисија има председника и два члана, који имају заменике.\nНа предлог председника Комисије, могу се за поједине предмете ангажовати\nиспитивачи ван састава Комисије.\nО ангажовању испитивача из става 3. овог члана министар доноси посебно решење.\nПредседнику, члановима Комисије и испитивачу припада накнада чија се висина\nодређује решењем о образовању Комисије.\nЧлан 6.\nАдминистративно-стручне и техничке послове везане за полагање стручног испита\nобавља Савез инжењера и техничара Србије, Београд.\nУговором који закључују министарство надлежно за послове рударства (у даљем тексту:\nМинистарство) и организација из става 1. овог члана, ближе се уређују питања услова\nи начина организовања и висине трошкова полагања стручног испита.\nЧлан 7.\nТрошкове полагања стручног испита, као и трошкове полагања поправног испита, сноси\nлице које полаже стручни испит (у даљем тексту: кандидат) или предузеће, односно\nдруго правно лице у коме је кандидат запослен.\nЧлан 8.\nПисмену пријаву за полагање стручног испита кандидат подноси организацији из члана\n6. став 1. овог правилника.\nПријава из става 1. овог члана садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nиме, очево име и презиме кандидата;\nдатум и место рођења кандидата;\nврсту школске спреме и смер који је кандидат завршио;\nназив предузећа у коме је кандидат запослен, врсту послова које обавља и\nгодине радног искуства;\n5) врсту испита за који се кандидат пријављује и у ком испитном року жели да\nполаже.\n\nУз пријаву кандидат прилаже:\n1) извод из матичне књиге рођених;\n2) оверен препис дипломе или сведочанство о завршеној школи;\n3) потврду предузећа о врсти послова на којима је кандидат радио и о радном\nискуству.\n\n�Члан 9.\nКандидату који је приложио прописане доказе Комисија у обавештењу о испуњености\nуслова за полагање стручног испита одређује тему и рок за достављање писменог рада.\nТему за израду писменог рада може предложити кандидат или предузеће у коме је\nкандидат запослен.\nИз оправданих разлога, а на писмени захтев кандидата, рок за достављање писменог\nстручног рада може се продужити, с тим што се писмени рад мора доставити најкасније\n15 дана пре полагања стручног испита.\nЧлан 10.\nПисмени рад оцењује испитивач.\nКандидат може полагати усмени део испита и општи део испита ако је писмени рад\nпозитивно оцењен од стране испитивача.\nЧлан 11.\nКандидат се на стручном испиту оцењује за општи део једном оценом, а за посебни део\nиз сваког предмета посебно.\nКоначан успех кандидата на стручном испиту утврђује Комисија.\nУспех кандидата на стручном испиту оцењује се оценом \"положио\" или \"није положио\".\nОценом \"није положио\" оцењује се кандидат који није показао довољан успех из општег\nдела и једног предмета из посебног дела испита, или ако није показао довољан успех\nиз два предмета посебног дела.\nЧлан 12.\nКандидат који није показао довољан успех из општег дела или из једног предмета\nпосебног дела може полагати поправни испит у року који не може бити краћи од три\nмесеца од дана када је испит полагао.\nЧлан 13.\nАко кандидат не приступи полагању стручног испита или пре почетка полагања стручног\nиспита изјави да одустаје од испита, сматраће се да није ни полагао испит.\nЧлан 14.\nАко кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће\nсе да испит није положио.\nЗапочето полагање стручног испита може се одложити ако је кандидат због болести или\nиз других оправданих разлога био спречен да настави полагање стручног испита.\nЗахтев за одлагање испита из става 2. овог члана кандидат подноси Комисији.\nЧлан 15.\nО полагању стручног испита води се записник који садржи: име и презиме кандидата,\nстепен стручне спреме; назив предузећа или другог правног лица у коме је кандидат\nзапослен; састав Комисије; име и презиме испитивача; датум и место полагања стручног\nиспита: тему писменог рада; постављена питања; оцену из писменог рада кандидата и\nзакључак о одлагању или неодлагању стручног испита или о упућивању на поновно\nполагање испита из једног предмета.\nЗаписник потписују председник, чланови Комисије и испитивач.\n\n�Члан 16.\nНа основу записника о полагању стручног испита кандидату се издаје уверење о\nположеном стручном испиту.\nУверење из става 1. овог члана садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nназив Министарства;\nпропис на основу кога се издаје уверење;\nиме, презиме и место рођења кандидата;\nврсту послова за чије обављање је кандидат положио стручни испит;\nрегистарски број евиденције;\nдатум издавања уверења;\nпотпис председника Комисије и овлашћеног лица Министарства.\n\nУверење из става 1. овог члана оверава се печатом Министарства.\nЧлан 17.\nЕвиденцију лица која су полагала стручни испит води организација из члана 6. овог\nправилника и по окончању испитног рока са примерком уверења, доставља је\nМинистарству.\nЕвиденција садржи податке о кандидату и то: име и презиме, годину и место рођења,\nпребивалиште, време полагања стручног испита, као и податке о успеху на испиту.\nЧлан 18.\nОпшти део стручног испита обухвата следеће градиво:\n1) Уставно уређење - Основи уставног уређења Савезне Републике Југославије и\nРепублике Србије; карактер савезне државе и Републике Србије; слободе, права\nи дужности човека и грађанина (по Уставу Савезне Републике Југославије и\nУставу Републике Србије); економско и социјално уређење; надлежност Савезне\nРепублике Југославије и права и дужности Републике Србије; органи Савезне\nРепублике Југославије и органи Републике Србије; уставност и законитост;\nтериторијална организација Републике Србије; доношење и промена савезног и\nрепубличког устава.\n2) Радни односи - Заснивање радног односа. - Распоређивање радника. - Права\nрадника за чијим је радом престала потреба. - Радно време. - Одмори и одсуства.\n- Зараде и накнаде. - Заштита радника. - Одговорност радника. - Престанак\nрадног односа. - Заштита права радника. - Пословодни орган предузећа. Организовани прекид рада запослених (штрајк).\n3) Управни поступак - Начела управног поступка. - Стварна и месна надлежност. Странка у управном поступку. - Покретање управног поступка (по захтеву странке\nи по службеној дужности). - Доказивање у управном поступку. - Достављање. Рокови. - Решења (саставни делови, рокови за доношење решења). - Жалба и\nпоступак по жалби. - Појам коначног, извршног и правоснажног решења. Извршење решења. - Трошкови управног поступка.\nПравни извори и литература:\n1) Устав Савезне Републике Југославије (\"Службени лист Савезне Републике\nЈугославије\", број 1/92);\n2) Устав Републике Србије (\"Службени гласник РС\", број 1/90);\n3) Закон о радним односима (\"Службени гласник РС\", бр. 45/91, 70/91, 18/92, 34/94,\n48/94, 49/95 и 53/95);\n4) Закон о општем управном поступку (\"Службени лист СФРЈ\", број 47/86).\n\n�Члан 19.\nПосебни део стручног испита обухвата:\n1) Писмени део испита:\n- израда писменог стручног рада односно пројекта.\n2) Усмени део испита:\n- одбрана стручног рада;\n- провера познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других\nпрописа из области из које кандидат полаже стручни испит;\n- прописе из области заштите на раду при експлоатацији минералних сировина.\nЧлан 20.\nПисмени рад кандидат израђује под надзором испитивача из чије области је тема\nписменог рада и у зависности од врсте и степена школске спреме састоји се од израде:\nА. Рударска струка:\n1) за високу школску спрему - главног или допунског рударског пројекта;\n2) за вишу школску спрему - израда техничког или упрошћеног рударског пројекта;\n3) средња школска спрема и А степен стручног образовања, мање сложених\nтехничких и упрошћених рударских пројеката.\nБ. Друге техничке струке\nа) за високу школску спрему:\n-\n\nтехничких или упрошћених пројеката за реконструкцију и одржавање као и\nуградњу електро-машинских инсталација, постројења и опреме;\nтехничких решења заштите снабдевања и развођења електричне енергије,\nкомпримираног ваздуха, индустријске и пијаће воде, топлотне енергије,\nтелефонске везе, сигнализације и аутоматизације,\nтехничких решења заштите од кратког споја додирног напона, статичног\nелектрицитета као и примену, уградњу и одржавање електричних уређаја у\nексплозивној заштити;\n\nб) за средњу школску спрему и А степен стручног образовања:\n-\n\nмање сложених техничких или упрошћених рударских пројеката.\nЧлан 21.\n\nУсмени део испита за кандидате рударске струке обухвата:\n1) одбрану писменог стручног рада;\n2) проверу познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других\nпрописа из области из које кандидат полаже стручни испит;\n3) провера познавања прописа из области заштите на раду при експлоатацији\nминералних сировина.\nУсмени део испита за кандидате других техничких струка обухвата одбрану и проверу\nзнања из става 1. тач. 1. и 2. овог члана.\nПравни извори и литература:\n1) Закон о рударству (\"Службени гласник РС\", број 44/95);\n2) Закон о заштити на раду (\"Службени гласник РС\", број 42/91);\n3) Закон о заштити од пожара (\"Службени гласник СРС\", бр. 37/88, 53/93, 67/93 и\n48/94);\n4) Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања\nи лемљења (\"Службени гласник СРС\", број 50/79);\n\n�5) Правилник о садржини рударских пројеката (\"Службени гласник СРС\", број\n10/84);\n6) Правилник о мерама заштите при руковању експлозивним средствима и\nминирању у рударству (\"Службени лист СФРЈ\", број 9/67);\n7) Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију угља\n(\"Службени лист СФРЈ\", бр. 4/89 и 54/90);\n8) Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију лежишта\nминералних сировина (\"Службени лист СФРЈ\", број 4/86);\n9) Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију\nархитектонско грађевинског камена (украсног камена) техничког камена, шљунка\nи песка и прераду архитектонског грађевинског камена (\"Службени лист СФРЈ\",\nброј 11/86);\n10) Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и\nминирању у рударству (\"Службени лист СФРЈ\", број 26/88);\n11) Правилник о техничким нормативима при изградњи јамских магацина\nексплозивних средстава у рудницима са подземном експлоатацијом минералних\nсировина (\"Службени лист СФРЈ\", број 12/88);\n12) Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и\nинсталације у рудницима са подземном експлоатацијом (\"Службени лист СФРЈ\",\nброј 21/88);\n13) Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у\nрудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина (\"Службени\nлист СФРЈ\", број 66/87);\n14) Правилник о техничким нормативима при превозу људи и материјала окнима\nрудника (\"Службени лист СРЈ\", број 18/92);\n15) Правилник о техничким нормативима за машине са дизел моторима које се\nкористе при подземним рударским радовима у неметанским јамама (\"Службени\nлист СФРЈ\", број 66/78);\n16) Правилник о техничким нормативима за истраживање, добијање и припрему\nнуклеарних минералних сировина (\"Службени лист СФРЈ\", број 39/85);\n17) Правилник о техничким нормативима за припремање минералних сировина руда обојених метала (\"Службени лист СФРЈ\", број 36/79),\n18) Правилник о техничким нормативима при истраживању и експлоатацији нафте,\nземних гасова и слојних вода (\"Службени лист СФРЈ\", бр. 43/79, 41/81 и 15/82),\n19) Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију металичних и\nнеметаличних минералних сировина (\"Службени лист СФРЈ\", број 24/91),\n20) Правилник о техничким нормативима при превозу људи у рудницима са\nподземном експлоатацијом минералних сировина хоризонталним и косим\nпросторијама (\"Службени лист СФРЈ\", број 34/89),\n21) Правилник о техничким нормативима за превоз транспортерима са траком у\nрударству (\"Службени лист СФРЈ\", број 5/73),\n22) Прописи о техничким мерама и заштити на раду при рударским подземним\nрадовима (\"Службени лист СФРЈ\", број 11/67),\n23) Стандарди из противексплозивне заштите издати од Завода за стандардизацију\nгрупе ЈУС Н.С. 8.000 - Н.С. 8.999\nЧлан 22.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�Измене\n\nПравилник\nо изменама и допунама Правилника о условима,\nначину и програму полагања стручног испита за\nобављање стручних послова при експлоатацији\nминералних сировина\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 47/96.\nЧлан 1.\nУ Правилнику о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање\nстручних послова при експлоатацији минералних сировина (\"Службени гласник РС\",\nброј 21/96) у члану 4. став 1. заграде и речи у заградама: \"(VII степен образовања), (V\nстепен образовања) и (IV степен образовања)\", бришу се, тачна на крају замењује се\nзапетом и додају речи: \"као и лица са завршеном средњом школом у трогодишњем\nтрајању (КВ), петим степеном стручне спреме (ВКВ) и вишом школом за образовање\nрадника техничке струке, за обављање послова надзорника и пословође при\nексплоатацији минералних сировина\".\nЧлан 2.\nУ члану 8. став 2. после тачке 4) додаје се нова тачка 5) која гласи: \"5) предлог теме за\nизраду писменог рада;\".\nДосадашња тачка 5) постаје тачка 6).\nЧлан 3.\nУ члану 15. у ставу 1. речи: \"оцену из писменог рада кандидата\", замењују се речима:\n\"оцену из сваког предмета\".\nЧлан 4.\nЧлан 20. мења се и гласи:\nЧлан 20.\nПисмени рад кандидат израђује под надзором испитивача из чије области је тема\nписменог рада и у зависности од степена школске спреме, састоји се од израде:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nза високу школску спрему - главног и допунског рударског пројекта;\nза вишу школску спрему - техничког или упрошћеног рударског пројекта;\nза средњу школску спрему - упрошћеног рударског пројекта;\nза трећи степен образовања (КВ) пети степен стручне спреме (ВКВ) и вишу школу\nза образовање радника техничке струке - упрошћеног рударског пројекта, или\nизвођачког пројекта за делове технолошког процеса, реконструкције или\nремонта.\"\nЧлан 5.\n\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРС\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10682"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10683"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10684"},["text","Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10685"},["text","Pravilnik o polag str ispita za obavlj struc posl pri ekspl min sir"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10686"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"10687"},["text","експлоатација минералних сировина"]],["elementText",{"elementTextId":"10688"},["text","стручни испит"]],["elementText",{"elementTextId":"10689"},["text","услови"]],["elementText",{"elementTextId":"10690"},["text","начин"]],["elementText",{"elementTextId":"10691"},["text","програм"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10692"},["text","Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката, руковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења пословима заштите на раду, стручног надзора при експлоатацији минералних сировина, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10693"},["text","Министарство рударства и енергетике Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10695"},["text","Службени гласник РС, бр. 21/96 и 47/96"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10696"},["text","1996"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10697"},["text","Костић Драган"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10698"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10699"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10700"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10701"},["text","AT-42695-0032"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16614"},["text","http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/10_Pravilnik_o_uslovima_nacinu_i_programu_polaganja_strucnog_ispita_za_obavljanje_strucnih_poslova_pri_eksploataciji_mineralnih_sirovina.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"90"},["name","експлоатација минералних сировина"]],["tag",{"tagId":"120"},["name","начин"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"121"},["name","програм"]],["tag",{"tagId":"117"},["name","стручни испит"]],["tag",{"tagId":"110"},["name","услови"]]]],["item",{"itemId":"565","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"735"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_str_isp_za_obav_pol_izr_proj_i_elab_i_izvodj_geol_istr/Pravilnik_o_polag_str_isp_za_obav_pol_izr_proj_i_elab_i_izvodj_geol_istr.2.pdf"],["authentication","191ac0c91df0a304c9037ff6773aa50b"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16870"},["text","Правилник\nо условима, начину и програму полагања стручног\nиспита за обављање послова израде пројеката и\nелабората и извођења геолошких истраживања\n\"Службени гласник РС\", бр. 21/96\nЧлан 1.\nОвим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за\nобављање послова израде пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима\nгеолошких истраживања; руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких\nистражних радова, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано\nовлашћење за обављање тих послова.\nЧлан 2.\nСтручни испит полаже се по програму прописаном овим правилником и састоји се из општег\nи посебног дела.\nОпшти део стручног испита полаже се према јединственом програму.\nПосебни део стручног испита полаже се према посебно утврђеном програму за одређени\nстепен школске спреме.\nЧлан 3.\nЛице које је положило стручни испит предвиђен за нижи степен школске спреме, а накнадно\nзаврши виши степен школске спреме, полаже само посебни део стручног испита предвиђен\nза тај степен школске спреме.\nЛице које је положило стручни испит према другим прописима, за обављање послова из члана\n1. овог правилника, полаже само посебни део стручног испита.\nЧлан 4.\nСтручни испит према одредбама овог правилника, полажу лица која имају високу школску\nспрему (VII степен образовања), вишу школску спрему (V степен образовања) и средњу\nшколску спрему (IV степен образовања) геолошке или друге одговарајуће техничке струке.\nПраво на полагање стручног испита лица из става 1. овог члана стичу се са најмање 2 године\nрадног искуства на пословима геолошких истраживања.\nЧлан 5.\nСтручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита (у даљем тексту:\nКомисија) коју образује министар надлежан за послове геологије (у даљем тексту: министар).\nКомисија има председника и два члана, који имају заменике.\nНа предлог председника Комисије, за поједине предмете могу се ангажовати испитивачи ван\nсастава Комисије.\nО ангажовању испитивача из става 3. овог члана министар доноси посебно решење.\nПредседнику, члановима Комисије и испитивачу припада накнада чија се висина одређује\nрешењем о образовању Комисије.\nЧлан 6.\nАдминистративно-стручне и техничке послове везане за полагање стручног испита обавља\nСавез инжењера и техничара Србије, Београд.\n\n�Уговором који закључују министарство надлежно за послове геологије (у даљем тексту:\nМинистарство) и организација из става 1. овог члана, ближе се уређују питања услова и\nначина организовања и висине трошкова полагања стручног испита.\nЧлан 7.\nТрошкове полагања стручног испита, као и трошкове полагања поправног испита, сноси лице\nкоје полаже стручни испит (у даљем тексту: кандидат) или предузеће, односно друго правно\nлице, у коме је кандидат запослен.\nЧлан 8.\nПисмену пријаву за полагање стручног испита кандидат подноси организацији из члана 6. став\n1. овог правилника.\nПријава из става 1. овог члана садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nиме, очево име и презиме кандидата;\nдатум и место рођења кандидата;\nврсту школске спреме и смер који је кандидат завршио;\nназив предузећа у коме је кандидат запослен, врсту послова које обавља и године\nрадног искуства;\n5) врсту испита за који се кандидат пријављује и у ком испитном року жели да полаже.\n\nУз пријаву кандидат прилаже:\n1) извод из матичне књиге рођених;\n2) оверен препис дипломе или сведочанство о завршеној школи;\n3) потврду предузећа о врсти послова на којима је кандидат радио и о радном искуству.\nЧлан 9.\nКандидату који је приложио прописане доказе Комисија у обавештењу о испуњености услова\nза полагање стручног испита одређује тему и рок за достављање писменог рада. Тему за\nписмени рад може предложити кандидат или предузеће у коме је кандидат запослен.\nИз оправданих разлога, а на писмени захтев кандидата, рок за достављање писменог стручног\nрада може се продужити, с тим што се писмени рад мора доставити најкасније 15 дана пре\nполагања стручног испита.\nЧлан 10.\nПисмени рад оцењује испитивач.\nКандидат може полагати усмени део испита и општи део испита ако је писмени рад позитивно\nоцењен од стране испитивача.\nЧлан 11.\nКандидат се на стручном испиту оцењује за општи део једном оценом, а за посебни део из\nсваког предмета посебно.\nКоначан успех кандидата на стручном испиту утврђује Комисија.\nУспех кандидата на стручном испиту оцењује се оценом \"положио\" или \"није положио\".\nОценом \"није положио\" оцењује се кандидат који није показао довољан успех из општег дела\nи једног предмета из посебног дела испита, или ако није показао довољан успех из два\nпредмета посебног дела.\nЧлан 12.\nКандидат који није показао довољан успех из општег дела или из једног предмета посебног\nдела може полагати поправни испит у року који не може бити краћи од три месеца од дана\nкада је испит полагао.\n\n�Члан 13.\nАко кандидат не приступи полагању стручног испита или пре почетка полагања стручног\nиспита изјави да одустаје од испита, сматраће се да није ни полагао испит.\nЧлан 14.\nАко кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да\nиспит није положио.\nЗапочето полагање стручног испита може се одложити ако је кандидат због болести или из\nдругих оправданих разлога био спречен да настави полагање стручног испита.\nЗахтев за одлагање испита из става 2. овог члана кандидат подноси Комисији.\nЧлан 15.\nО полагању стручног испита води се записник који садржи: име и презиме кандидата, степен\nстручне спреме; назив предузећа или другог правног лица у коме је кандидат запослен; састав\nКомисије; име и презиме испитивача; датум и место полагања стручног испита; тему писменог\nрада; постављена питања; оцену из писменог рада и из појединих предмета и коначан успех\nкандидата; закључак о одлагању или неодлагању стручног испита или о упућивању на\nпоновно полагање испита из једног предмета.\nЗаписник потписују председник, чланови Комисије и испитивач.\nЧлан 16.\nНа основу записника о полагању стручног испита кандидату се издаје уверење о положеном\nстручном испиту.\nУверење из става 1. овог члана садржи:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nназив Министарства;\nпропис на основу кога се издаје уверење;\nиме, презиме и место рођења кандидата;\nврсту послова за чије обављање је кандидат положио стручни испит;\nрегистарски број евиденције;\nдатум издавања уверења;\nпотпис председника Комисије и овлашћеног лица Министарства.\n\nУверење из става 1. овог члана оверава се печатом Министарства.\nЧлан 17.\nЕвиденцију лица која су полагала стручни испит води организација из члана 6. овог\nправилника и по окончању испитног рока, са примерком уверења, доставља је Министарству.\nЕвиденција садржи податке о кандидату и то: име и презиме, годину и место рођења,\nпребивалиште, време полагања стручног испита, као и податке о успеху на испиту.\nЧлан 18.\n1. Општи део стручног испита обухвата следеће градиво:\n1) Уставно уређење - Основи уставног уређења Савезне Републике Југославије и\nРепублике Србије; карактер савезне државе и Републике Србије; слободе, права и\nдужности човека и грађанина (по Уставу Савезне Републике Југославије и Уставу\nРепублике Србије); економско и социјално уређење; надлежност Савезне Републике\nЈугославије и права и дужности Републике Србије; органи Савезне Републике\nЈугославије и органи Републике Србије; уставност и законитост; територијална\nорганизација Републике Србије и доношење и промена савезног и републичког устава.\n2) Радни односи - Заснивање радног односа. - Распоређивање радника. - Права радника\nза чијим је радом престала потреба. - Радно време. - Одмори и одсуства. - Зараде и\nнакнаде. - Заштита радника. - Одговорност радника. - Престанак радног односа. -\n\n�Заштита права радника. - Пословни орган предузећа. - Организовани прекид рада\nзапослених (штрајк).\n3) Управни поступак - Начела управног поступка. - Стварна и месна надлежност. Странка у управном поступку. - Покретање управног поступка (по захтеву странке и по\nслужбеној дужности). - Доказивање у управном поступку. - Достављање. - Рокови. Решења (саставни делови, рокови за доношење решења). - Жалба и поступак по\nжалби. - Појам коначног, извршног и правоснажног решења. - Извршење решења. Трошкови управног поступка.\nПравни извори и литература:\n1) Устав Савезне Републике Југославије (\"Службени лист Савезне Републике\nЈугославије\", број 1/92);\n2) Устав Републике Србије (\"Службени гласник РС\", број 1/90);\n3) Закон о радним односима (\"Службени гласник РС\", бр. 45/91, 70/91, 18/92, 34/94, 48/94,\n49/95 и 53/95);\n4) Закон о општем управном поступку (\"Службени лист СФРЈ\" број 47/86).\nЧлан 19.\nПосебни део стручног испита обухвата:\n1) Писмени део испита:\n- израда писменог стручног рада односно пројекта.\n2) Усмени део испита:\n- одбрана стручног рада;\n- провера познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других\nпрописа из области из које кандидат полаже стручни испит.\nЧлан 20.\nПисмени рад који кандидат израђује под надзором испитивача из чије области је тема\nписменог рада и у зависности од степена школске спреме састоји се:\n1) за високу школску спрему - израда пројекта геолошких истраживања или елабората и\nрезултати геолошких истраживања;\n2) средња школска спрема - израда техничке документације за мање сложене геолошке\nистражне радове или дела пројекта геолошких истраживања.\nЧлан 21.\n1. Усмени део испита обухвата:\n1) одбрану писменог стручног рада;\n2) проверу познавања закона, техничких прописа, норматива и стандарда и других\nпрописа из области из које кандидат полаже стручни испит.\nПравни извори и литература:\n1) Закон о геолошким истраживањима (\"Службени гласник РС\", бр. 44/95);\n2) Закон о јединственом начину утврђивања, евидентирања и прикупљања података о\nрезервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерви\n(\"Службени лист СФРЈ\", бр. 53/77, 24/86, 17/90 и 24/94);\n3) Закон о основама геолошке делатности од интереса за целу земљу (\"Службени лист\nСФРЈ\", бр. 63/90 и 24/94);\n4) Закон о програму припрема за штампање Основне хидролошке карте Југославије Основне инжењерско-геолошке карте Југославије за период 1988-2009. године\n(\"Службени лист СФРЈ\", бр. 74/87);\n5) Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и\nвођењу евиденције о њима (\"Службени лист СФРЈ\", број 53/79);\n\n�6) Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу\nевиденције о њима (\"Службени лист СФРЈ\", број 34/79);\n7) Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних\nгасова и вођењу евиденције о њима (\"Службени лист СФРЈ\", број 80/87);\n8) Правилник о изради пројеката геолошких истраживања (\"Службени гласник СРС\", број\n26/84);\n9) Правилник о критеријумима на основу којих се утврђује потенцијалност подручја у\nпогледу изналажења минералних сировина (\"Службени гласник СРС\", број 16/85);\n10) Правилник о начину чувања и сређивању геолошке документације (\"Службени гласник\nСРС\", број 26/84);\n11) Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге (\"Службени гласник СРС\", број 26/84);\n12) Правилник о садржини и начину вођења документације о микросеизмичким,\nмакросеизмичким, сеизмотектонским и сеизмогеолошким подацима (\"Службени\nгласник СРС\", број 20/84).\nЧлан 22.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10663"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10664"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10665"},["text","Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10666"},["text","Pravilnik o polag str isp za obav pol izr proj i elab i izvodj geol istr"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10667"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"10668"},["text","стручни испит"]],["elementText",{"elementTextId":"10669"},["text","начин и програм полагања"]],["elementText",{"elementTextId":"10670"},["text","израда пројеката и елабората"]],["elementText",{"elementTextId":"10671"},["text","геолошка истраживања"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10672"},["text","Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање послова израде пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања, руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких истражних радова, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10673"},["text","Министарство рударства и енергетике Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10675"},["text","Службени гласник РС, бр. 21/96"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10676"},["text","1996"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10677"},["text","Костић Драган"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10678"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10679"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10680"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10681"},["text","AT-42695-0031"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16613"},["text","http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/11_Pravilnik_o_uslovima_polaganja_strucnog_ispita.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"16"},["name","геолошка истраживања"]],["tag",{"tagId":"119"},["name","израда пројеката и елабората"]],["tag",{"tagId":"118"},["name","начин и програм полагања"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"117"},["name","стручни испит"]]]]]