1 500 9 http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora_Izmena_2/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora_Izmena_2.1.pdf b1ae3904a8583908b07e4e88adeb660f PDF Text Text На основу члана 7. став 1. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова (,,Службени гласник РС”, број 111/15) Члан 1. У Правилнику о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова (,,Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 57/14), у члану 16. став 1. речи: ,,по истеку три месеца од претходног полагања стручног испита” бришу се. Члан 2. Програм припреме за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова (Прилог 1.) одштампан уз Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова (,,Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 57/14), замењује се одговарајућим Програмом припреме за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова (Прилог 1.) који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део. Члан 3. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. Број:110-00-00009/2015-01 У Београду, 25. децембра 2015. године МИНИСТАР Александар Вулин �Прилог 1. Програм припреме за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова 1. Заједничке области 1. Права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у области безбедности и здравља на раду 1.1. Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15) – значење појединих израза; лица која остварују право на безбедност и здравље на раду; превентивне мере; обавезе и одговорности послодавца (опште обавезе, посебне обавезе, оспособљавање запослених); права и обавезе запослених; организовање послова безбедности и здравља на раду; представник запослених за безбедност и здравље на раду; евиденција, сарадња и извештавање; надзор. 2. Минимални захтеви које су инвеститор, односно заступник инвеститора за реализацију пројекта, координатор за израду пројекта, координатор за извођење радова, послодавац и друга лица дужни да испуне у обезбеђивању примене превентивних мера на привременим или покретним градилиштима 2.1. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) – значење појединих израза; одређивање координатора за израду пројекта и координатора за извођење радова; план превентивних мера; пријава градилишта; фаза израде пројекта (примена начела превенције, послови координатора за израду пројекта); фаза извођења радова (примена начела превенције, послови координатора за извођење радова); одговорност инвеститора, односно заступника инвеститора, послодавца и других лица; обавезе послодавца (опште обавезе, обавештавање запослених, сарадња са запосленима); обавезе других лица на градилишту; надзор. 3. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини 3.1. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном мeсту и у радној околини (,,Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06 – исправка, 30/10 и 102/15) – основ и сврха процене ризика; обухват процене ризика; општи подаци о послодавцу; опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду; снимање организације рада; препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини; процењивање ризика у односу на опасности и штетности; утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика; закључак; измене и допуне акта о процени ризика; покретање поступка процене ризика; одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика; план спровођења поступка процене ризика; провера ефикасности примене акта о процени ризика. 4. Превентивне мере за безбедан и здрав рад на радном месту 4.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (,,Службени гласник РС”, број 21/09) – обавезе послодавца; обавештавање запослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених. 5. Посебне мере и нормативи заштите на раду на градилиштима 5.1. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (,,Службени гласник РС”, број 53/97) – уређење градилишта; земљани радови; радна платформа и лестве (помоћни ослонци); заштита од пада преко ивице и упада у отвор; зидарски радови; вертикалне лестве са леђобраном и пењалице; грађење фабричких димњака и појам рада на висини; складиштење резане грађе и сортимената; тесарски радови; коси прилази, пролази и рампе; радни подови; заштитна ограда; радне скеле; носеће скеле; висеће скеле; заштитне скеле; радови у близини саобраћаја; израда елемената од преднапрегнутог бетона; армирачки радови; бетонски радови; радови на крову; монтажно грађење; рушење објеката; изградња путева; изградња мостова; кесонски радови; побијање �готових шипова; израда прибоја, загата и дијафрагми; уређај за монтажу готових бетонских носача; мере заштите при радовима на висини; тунелски радови; минерски радови; рад са грађевинском механизацијом; дизалице и пренос материјала и опреме; превоз материјала и опреме; привремена електрична инсталација; опасне материје; садржај пријаве о почетку радова. 5.2. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (,,Службени гласник РС”, бр. 121/12 и 102/15) – циљ и сврха елабората о уређењу градилишта. 2. Посебне области 2.1. За полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта 2.1.1. Израда Плана превентивних мера 2.1.1.1 Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) – План превентивних мера (шема градилишта, односно ситуациони план; опис организације и технологије извођења радова; план фаза и рокова извођења појединих радова, са детаљним инструкцијама за координацију активности послодаваца и других лица; специфичне мере за безбедан и здрав рад у односу на индустријске активности у близини градилишта; специфичне мере за безбедан и здрав рад за радове наведене у Прегледу радова при којима се појављује специфичан ризик од настанка повреда и оштећења здравља запослених. 2.2. За полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова 2.2.1. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад 2.2.1.1 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (,,Службени гласник РС”, бр. 23/09, 123/12 и 102/15) – обавезе послодавца; превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад; обавештавање запослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених; општи захтеви за опрему за рад; додатни захтеви за одређене категорије опреме за рад; општи захтеви при коришћењу опреме за рад; одредбе у вези коришћења покретне опреме за рад, самоходне или без сопственог погона; одредбе у вези коришћења опреме за рад и дизање терета; одредбе у вези коришћења опреме за рад намењене за привремене радове на висини. 2.2.2.2. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06 – исправка, 114/14 и 102/15) – прегледи и провере опреме за рад (предмет превентивних и периодичних прегледа и провере опреме за рад, опрема за рад која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама, вршилац превентивних и периодичних прегледа и провера опреме за рад, стручни налаз, садржина стручног налаза, рокови за превентивне прегледе и провере опреме за рад, рокови за периодичне прегледе и провере опреме за рад), испитивање услова радне околине (предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, садржина и обим испитивања, испитивање микроклиме, испитивање хемијских штетности, испитивање физичких штетности, испитивање осветљености, вршилац превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, стручни налаз, садржина стручног налаза, извештај о испитивању, рокови за превентивне прегледе и испитивања услова радне околине, рокови за периодична испитивања услова радне околине). 2.2.2. Превентивне мере од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима 2.2.2.1. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (,,Службени гласник СРС”, брoj 21/89) (чл. 87 до 121) – радне просторије и радилишта (сталне електричне инсталације, привремене електричне инсталације); преносни алат, преносне елктричне светиљке и заштитни трансформатори; испитивање, надзор и контрола. 2.2.3. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду �2.2.3.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду (,,Службени гласник РС”, број 92/08) – обавезе послодавца (обезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, одређивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, процена средстава и опреме за личну заштиту на раду, коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду); обавештавање запослених; сарадња послодавца и запослених. 2.2.4. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту и хемијским материјама 2.2.4.1. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту („Службени гласник РС”, број 108/15) – обавезе послодавца (опште обавезе, посебне обавезе); праћење здравственог стања запослених; обавештавање запослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених. 2.2.4.2. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца (процењивање ризика у односу на опасне хемијске материје, примена начела превенције, превентивне мере, поступци у случају повреда на раду и опасних појава, информисање и оспособљавање запослених); забране; праћење здравственог стања; сарадња послодавца и запослених. 2.2.5. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета: 2.2.5.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца; обавештавање запослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених. 2.2.6 Планирање и изградња објеката 2.2.6.1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) – значење појединих израза; грађевински производи; регистар инвеститора; правила грађења; изградња објеката (садржина и врсте техничке документације, идејни пројекат, главни пројекат, посебне врсте главних пројеката, извођачки пројекат, пројекат изведеног објекта, идејни пројекат за грађење објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, израда техничке документације, одговорни пројектант, техничка контрола, чување техничке документације, ревизија пројеката); грађење (пријава радова, припрема за грађење, извођач радова, одговорни извођач радова, обавезе извођача радова и одговорног извођача радова, стручни надзор); употребна дозвола (технички преглед објекта, комисија за технички преглед објекта, пробни рад, издавање употребне дозволе, одржавање објекта). � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora_Izmena 2 Subject The topic of the resource правилник стручни испит координатор за израду пројекта координатор за извођење радова Description An account of the resource Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 111/15 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015-12-25 Relation A related resource AT-42695-0069 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0071 Creator An entity primarily responsible for making the resource Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања измена правилника координатор за извођење радова координатор за израду пројекта правилник стручни испит http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora_Izmena_1/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora_Izmena_1.2.pdf 024f44220f077ca8d0fca872c13f708f PDF Text Text На основу члана 7. став 1. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова („Службени гласник РС”, број 57/14) Члан 1. У Правилнику о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова („Службени гласник РС”, број 113/13), прилози 2, 3, 4, 5, 7. и 8. и обрасци 1. и 2. замењују се одговарајућим прилозима и обрасцима који су одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни део. Члан 2. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Број 110-00-00003/2014-01 У Београду, 22. маја 2014. године МИНИСТАР Александар Вулин, с.р. �Прилог 2. Република Србија Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Управа за безбедност и здравље на раду Београд, Немањина 22 - 26 ПРИЈАВА ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КООРДИНАТОРА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 1. ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА ________________________________________________________________________________________________ 2. ЈМБГ 3. МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА И АДРЕСА КАНДИДАТА ________________________________________________________________________________________________ 4. НАПОМЕНА: положио/ла стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова 5. КОНТАКТ ПОДАЦИ: телефон телефакс Место и датум: ____________________________ Прилог: 1. диплома о нивоу и врсти образовања (оверен препис или оверена фотокопија дипломе); 2. фотокопија личне карте; 3. доказ о уплати трошкова за припрему стручног испита; 4. лиценца за одговорног пројектанта (оверен препис или оверена фотокопија); 5. кандидат који је положио/ла стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова доставља, поред наведних доказа и доказ о уплати трошкова за припрему стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта, у износу од 13.000,00 динара. е-пошта ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ______________________ (потпис кандидата) �Прилог 3. Република Србија Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Управа за безбедност и здравље на раду Београд, Немањина 22 - 26 ПРИЈАВА ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КООРДИНАТОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 1. ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА ________________________________________________________________________________________________ 2. ЈМБГ 3. МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА И АДРЕСА КАНДИДАТА ________________________________________________________________________________________________ 4. УКУПАНО РАДНО ИСКУСТВО _______ год., - на пословима изградње објеката _______ год., или - на пословима безбедности и здравља на раду код извођача радова_______ год., 5. НАПОМЕНА: положио/ла стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта 6. КОНТАКТ ПОДАЦИ: телефон телефакс Место и датум: ____________________________ Прилог: 1. диплома о нивоу и врсти образовања (оверен препис или оверена фотокопија дипломе); 2. фотокопија личне карте; 3. доказ о уплати трошкова за припрему стручног испита; 4. доказ о радном искуству (потврда, уговор о раду и др.); 5. кандидат који је положио/ла стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта, доставља, поред наведених доказа и доказ о уплати трошкова за припрему стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова, у износу од 13.000,00 динара. е-пошта ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ______________________ (потпис кандидата) �Прилог 4. Република Србија Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Управа за безбедност и здравље на раду Београд, Немањина 22 - 26 ПРИЈАВА ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КООРДИНАТОРА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 1. ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА ________________________________________________________________________________________________ 2. ЈМБГ 3. МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА И АДРЕСА КАНДИДАТА ________________________________________________________________________________________________ 4. НАПОМЕНА:__________________________________________________________________________________ 5. КОНТАКТ ПОДАЦИ: телефон телефакс Место и датум: ____________________________ Прилог: 1. доказ о уплати трошкова за поновно полагање стручног испита е-пошта ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ______________________ (потпис кандидата) �Прилог 5. Република Србија Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Управа за безбедност и здравље на раду Београд, Немањина 22 - 26 ПРИЈАВА ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КООРДИНАТОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 1. ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА ________________________________________________________________________________________________ 2. ЈМБГ 3. МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА И АДРЕСА КАНДИДАТА ________________________________________________________________________________________________ 4. НАПОМЕНА:__________________________________________________________________________________ 5. КОНТАКТ ПОДАЦИ: телефон телефакс Место и датум: ____________________________ Прилог: 1. доказ о уплати трошкова за поновно полагање стручног испита е-пошта ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ______________________ (потпис кандидата) � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora_Izmena 1 Subject The topic of the resource правилник стручни испит координатор за израду пројекта координатор за извођење радова Description An account of the resource Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 57/14 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014-05-22 Relation A related resource AT-42695-0069 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0070 Creator An entity primarily responsible for making the resource Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања измена правилника координатор за извођење радова координатор за израду пројекта правилник стручни испит http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_koordinatora.1.pdf 2f3b490c6cd1f69aa0f0473bcea6163c PDF Text Text На основу члана 7. став 1. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10), министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова (,,Службени гласник РС”, број 113/13) I. Основна одредба Члан 1. Овим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова (у даљем тексту: стручни испит). Стручни испит полажу лица која ће обављати послове координатора за израду пројекта или послове координатора за извођење радова. II. Програм припреме за полагање стручних испита Члан 2. Програм припреме за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова (у даљем тексту: Програм) садржи следеће: 1) заједничке области, и то: (1) права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у области безбедности и здравља на раду, (2) минимални захтеви које су инвеститор, односно заступник инвеститора за реализацију пројекта, координатор за израду пројекта, координатор за извођење радова, послодавац и друга лица дужни да испуне у обезбеђивању примене превентивних мера на привременим или покретним градилиштима, (3) начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини, (4) превентивне мере за безбедан и здрав рад на радном месту, (5) посебне мере и нормативе заштите на раду на градилиштима; 2) посебне области, и то: (1) за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта: i. израда Плана превентивних мера, (2) за полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова: i. превентивне мере безбедности и здравља на раду, и то: при коришћењу опреме за рад; од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима; при �коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду; при излагању азбесту и хемијским материјама; при ручном преношењу терета; ii. планирање и изградња објеката. Програм је одштампан уз овај правилник (Прилог 1) и чини његов саставни део. III. Припрема за полагање стручног испита Члан 3. Припрема за полагање стручног испита врши се по Програму и обављају је предавачи и њихови заменици (у даљем тексту: предавачи) у трајању од 40 школских часова. Предавачи који обављају припрему за област из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (1) – (3) овог правилника, морају да имају најмање завршене студије другог степена (дипломске академске, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије) у области права, односно основне студије у трајању од најмање четири године у области права и пет година радног искуства у струци. Предавачи који обављају припрему за области из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (4) и (5) и тачка 2) подтачка (2) овог правилника, морају да имају најмање завршене студије другог степена (дипломске академске, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), у области: архитектуре, грађевинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства или саобраћајног инжењерства, односно основне студије у трајању од најмање четири године у одговарајућој области техничких наука и пет година радног искуства у струци, a предавачи за област из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (1), поред услова у погледу нивоа и врсте стеченог образовања и лиценцу за одговорног пројектанта у складу са прописима о планирању и изградњи. Предавачи се одређују из реда истакнутих стручњака за поједине области из Програма. Члан 4. Лице које је положило стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта, уколико жели да полаже стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова, дужно је да присуствује свим часовима који су обухваћени припремом за полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова, а који се односе на област из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (2) овог правилника. Лице које је положило стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова, уколико жели да полаже стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта, дужно је да присуствује свим часовима који су обухваћени припремом за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта, а који се односе на област из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (1) овог правилника. Члан 5. Пријава за припрему за полагање стручног испита подноси се Управи за безбедност и здравље на раду на одговарајућем обрасцу (Прилог 2 и 3), који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. Пријава за припрему за полагање стручног испита обухвата и прво полагање одговарајућег стручног испита, односно сматра се и пријавом за прво полагање одговарајућег стручног испита. Пријаву за припрему за полагање стручног испита може да поднесе лице које испуњава одговарајуће услове из члана 5. или члана 6. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима. Члан 6. Лице које је поднело пријаву за припрему за полагање стручног испита јесте кандидат. �Кандидат уз пријаву прилаже: 1) диплому о нивоу и врсти образовања (оверен препис или оверена фотокопија дипломе); 2) фотокопију личне карте; 3) доказ о уплати трошкова за припрему за полагање стручног испита. Поред доказа из става 2. овог члана уз пријаву за припрему за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта кандидат прилаже лиценцу за одговорног пројектанта у складу са прописима о планирању и изградњи (оверен препис или оверена фотокопија лиценце), а уз пријаву за припрему за полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова кандидат прилаже доказ о најмање три године радног искуства на пословима изградње објекта или пословима безбедности и здравља на раду код извођача радова. Члан 7. Управа за безбедност и здравље на раду дужна је да писменим путем обавести кандидата о датуму, времену и месту одржавања припреме за полагање или полагања стручног испита, најкасније 15 дана пре датума одређеног за одржавање припреме за полагање, односно за полагање стручног испита. Члан 8. Пре почетка припреме за полагање и полагања стручног испита утврђује се идентитет кандидата увидом у личну карту или другу личну исправу. За време припреме за полагање и полагања стручног испита кандидати поступају узимајући у обзир правила из Кодекса пословне етике („Службени гласник РС”, број 1/06), а предавачи поступају узимајући у обзир правила из Кодекса понашања државних службеника („Службени гласник РС”, број 29/08). Члан 9. Кандидат је дужан да присуствује припреми за полагање стручног испита у трајању од најмање 80% од укупног броја часова утврђеног у члану 3. став 1. овог правилника. Ако кандидат не приступи припреми за полагање стручног испита или ако није био присутан на довољном броју часова утврђеном у ставу 1. овог члана и члану 4. овог правилника, сматраће се да није обавио припрему за полагање стручног испита и не може приступити полагању стручног испита. На писмени захтев кандидата, уз који подноси одговарајуће доказе, Управа за безбедност и здравље на раду може одложити припрему за полагање стручног испита ако је кандидат из оправданих разлога спречен да приступи припреми за полагање стручног испита. Оправданим разлогом због којег кандидат није приступио припреми за полагање стручног испита сматра се несрећа, смрт у породици, повреда или болест кандидата или члана његове уже породице, као и одсуство које је последица елементарних непогода и других непредвидивих случајева. IV. Полагање стручног испита Члан 10. Стручни испит полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и координатора за извођење радова (у даљем тексту: Комисија). Комисија има председника, три члана и секретара. Председник, чланови Комисије и секретар имају заменике. �Решењем министра надлежног за рад одређују се предавачи из члана 3. овог правилника и међу њима се одређује председник Комисије и његов заменик, чланови Комисије и њихови заменици, као и секретар и његов заменик. У случају потребе да се обезбеди благовремено полагање стручног испита за сва пријављена лица, на предлог директора Управе за безбедност и здравље на раду, послове секретара Комисије у вези са полагањем испита могу истовремено обављати секретар и његов заменик. Комисијом руководи председник Комисије, а за време његовог одсуства заменик председника Комисије. Члан 11. Полагање стручног испита обавља се у року од 30 дана после завршене припреме за полагање стручног испита. Члан 12. Стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта полаже се писмено и то: 1) попуњавањем теста који обухвата заједничке области, односно области из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника и 2) израдом Плана превентивних мера у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима. Тест из става 1. овог члана садржи 20 питања, која су укупно вреднована са 40 бодова. Полагање испита из става 1. овог члана почиње преузимањем теста. Попуњавање теста траје један сат. Кандидат који је на тесту остварио најмање 30 бодова положио је тест. Оцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”. Кандидат који је положио тест може да приступи изради Плана превентивних мера из става 1. овог члана. Израда Плана превентивних мера почиње добијањем задатка од испитивача за ту област и траје три сата. Након израде Плана превентивних мера кандидат приступа одбрани рада пред испитивачем. Оцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”. Кандидат је положио стручни испит из става 1. овог члана ако је положио тест и израду Плана превентивних мера. Кандидат који је положио стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова, уколико жели да полаже испит из става 1. овог члана полаже одговарајућу разлику у испитима, односно израђује План превентивних мера из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (1). Члан 13. Стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова полаже се писмено попуњавањем теста који обухвата области из члана 2. став 1. тачка 1) и тачка 2) подтачка (2) овог правилника. Тест из става 1. овог члана садржи 50 питања, која су укупно вреднована са 100 бодова. Полагање испита из става 1. овог члана почиње преузимањем теста. Попуњавање теста траје три сата. Кандидат, који је на тесту остварио најмање 75 бодова положио је тест. Оцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”. Кандидат који је положио стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта, уколико жели да полаже испит из става 1. овог члана полаже одговарајућу разлику �у испитима, односно попуњава тест који обухвата области из члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (2) овог правилника. Члан 14. Комисија припрема, прегледа и оцењује тестове из чл. 12. и 13. овог правилника. Председник Комисије одговоран је за припрему тестова. Комисија је дужна да омогући кандидату увид у његов тест. Управа за безбедност и здравље на раду, на писмени захтев кандидата, уз који поднесе одговарајуће доказе, може одложити полагање стручног испита, ако је кандидат из оправданих разлога из члана 9. став 4. овог правилника спречен да полаже стручни испит. Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или ако пре полагања стручног испита изјави да одустаје од полагања стручног испита, сматраће се да није положио стручни испит. Изостанак са испита, односно одустајање од полагања кандидат може да оправда ако, одмах или најкасније у року од седам дана, достави писмене доказе о оправданости изостанка, односно одустајања. Председник Комисије може одложити започето полагање стручног испита ако је кандидат због болести или из других оправданих разлога спречен да настави полагање стручног испита. Члан 16. Кандидат који не положи стручни испит, може поднети пријаву за поновно полагање стручног испита по истеку три месеца од претходног полагања стручног испита. Образац пријаве за поновно полагање стручног испита (Прилог 4 и 5) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. Кандидат је дужан да понови припрему за полагање стручног испита ако у року од годину дана од завршене припреме за полагање стручног испита не положи стручни испит. Члан 17. Секретар Комисије води евиденцију о дневној присутности кандидата припреми за полагање стручног испита на одговарајућем обрасцу (Прилог 6) који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 18. О току полагања стручног испита води се одговарајући записник који потписују председник, чланови и секретар Комисије. Обрасци записника из става 1. овог члана (Прилог 7 и 8) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. Тест и План превентивних мера које је кандидат израдио чине саставни део записника. Управа за безбедност и здравље на раду води евиденцију о кандидатима за припрему и полагање стручног испита. Члан 19. Кандидату који је положио стручни испит издаје се: 1) Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду пројекта; 2) Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за извођење радова. Обрасци уверења из става 1. овог члана (Образац 1 и 2) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. �V. Висина трошкова припреме и полагања стручног испита Члан 20. Висина трошкова припреме за полагање и полагања стручног испита износи 25.000 динара по кандидату. Висина трошкова припреме за полагање и полагања стручног испита кандидата који полаже стручни испит из члана 4. овог правилника, износи 13.000 динара. Висина трошкова поновног полагања стручног испита износи 5.000 динара. Износ средстава утврђен у ст. 1–3. овог члана уплаћује се на рачун буџета Републике Србије. Члан 21. У случају када пријаву за припрему за полагање стручног испита поднесе лице које не испуњава одговарајуће услове из члана 5. или члана 6. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, извршиће се повраћај трошкова припреме за полагање и полагања стручног испита, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода. Члан 22. Предавачима, односно члановима Комисије и њиховим заменицима за њихов рад у току припреме и полагања стручног испита, односно секретару Комисије и његовом заменику за њихов рад у току полагања стручног испита, припада накнада чија висина се одређује решењем из члана 10. овог правилника. VI. Завршне одредбе Члан 23. Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање полова координатора за извођење радова („Службени гласник РС”, бр. 72/10 и 91/12) („Службени гласник РС”, бр. 72/10, 91/12 и 19/13). Члан 24. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2014. године. Број 110-00-00010/2013-01 У Београду, 10. децембра 2013. године МИНИСТАР др Јован Кркобабић �Прилог 1 Програм припреме за полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова 1. Заједничке области 1. Права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у области безбедности и здравља на раду 1.1. Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05) – значење појединих израза; лица која остварују право на безбедност и здравље на раду; превентивне мере; обавезе и одговорности послодавца (опште обавезе, посебне обавезе, оспособљавање запослених); права и обавезе запослених; организовање послова безбедности и здравља на раду; представник запослених за безбедност и здравље на раду; евиденција, сарадња и извештавање; надзор. 2. Минимални захтеви које су инвеститор, односно заступник инвеститора за реализацију пројекта, координатор за израду пројекта, координатор за извођење радова, послодавац и друга лица дужни да испуне у обезбеђивању примене превентивних мера на привременим или покретним градилиштима 2.1. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) – значење појединих израза; одређивање координатора за израду пројекта и координатора за извођење радова; план превентивних мера; пријава градилишта; фаза израде пројекта (примена начела превенције, послови координатора за израду пројекта); фаза извођења радова (примена начела превенције, послови координатора за извођење радова); одговорност инвеститора, односно заступника инвеститора, послодавца и других лица; обавезе послодавца (опште обавезе, обавештавање запослених, сарадња са запосленима); обавезе других лица на градилишту; надзор. 3. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини 3.1. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном мeсту и у радној околини (,,Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06-исправка и 30/10) – основ и сврха процене ризика; обухват процене ризика; општи подаци о послодавцу; опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду; снимање организације рада; препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини; процењивање ризика у односу на опасности и штетности; утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика; закључак; измене и допуне акта о процени ризика; покретање поступка процене ризика; одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика; план спровођења поступка процене ризика; провера ефикасности примене акта о процени ризика. 4. Превентивне мере за безбедан и здрав рад на радном месту 4.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (,,Службени гласник РС”, број 21/09) – обавезе послодавца; обавештавање запослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених. 5. Посебне мере и нормативи заштите на раду на градилиштима 5.1. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (,,Службени гласник РС”, број 53/97) – уређење градилишта; земљани радови; радна платформа и лестве (помоћни ослонци); заштита од пада преко ивице и упада у отвор; зидарски радови; вертикалне лестве са леђобраном и пењалице; грађење фабричких димњака и појам рада на висини; складиштење резане грађе и сортимената; тесарски радови; коси прилази, пролази и рампе; радни подови; заштитна ограда; радне скеле; носеће скеле; висеће скеле; заштитне скеле; радови у близини саобраћаја; израда елемената од преднапрегнутог бетона; армирачи радови; бетонски радови; радови на крову; монтажно �грађење; рушење објеката; изградња путева; изградња мостова; кесонски радови; побијање готових шипова; израда прибоја, загата и дијафрагми; уређај за монтажу готових бетонских носача; мере заштите при радовима на висини; тунелски радови; минерски радови; рад са грађевинском механизацијом; дизалице и пренос материјала и опреме; превоз материјала и опреме; привремена електрична инсталација; опасне материје; садржај пријаве о почетку радова. 5.2. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (,,Службени гласник РС”, број 121/12) – циљ и сврха елабората о уређењу градилишта. 2. Посебне области 2.1. За полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта 2.1.1. Израда Плана превентивних мера 2.1.1.1 Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) – План превентивних мера (шема градилишта, односно ситуациони план; опис организације и технологије извођења радова; план фаза и рокова извођења појединих радова, са детаљним инструкцијама за координацију активности послодаваца и других лица; специфичне мере за безбедан и здрав рад у односу на индустријске активности у близини градилишта; специфичне мере за безбедан и здрав рад за радове наведене у Прегледу радова при којима се појављује специфичан ризик од настанка повреда и оштећења здравља запослених. 2.2. За полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова 2.2.1. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад 2.2.1.1 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (,,Службени гласник РС”, бр. 23/09 и 123/12) – обавезе послодавца; превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад; обавештавање запослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених; општи захтеви за опрему за рад; додатни захтеви за одређене категорије опреме за рад; општи захтеви при коришћењу опреме за рад; одредбе у вези коришћења покретне опреме за рад, самоходне или без сопственог погона; одредбе у вези коришћења опреме за рад за дизање терета; одредбе у вези коришћења опреме за рад намењене за привремене радове на висини. 2.2.2.2. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06- исправка) – прегледи и испитивања опреме за рад (предмет превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, опрема за рад која подлеже превентивним и периодичним прегледима и испитивањима, вршилац превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, стручни налаз, садржина стручног налаза, рокови за превентивне прегледе и испитивања опреме за рад, рокови за периодичне прегледе и испитивања опреме за рад), испитивање услова радне околине (предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, садржина и обим испитивања, испитивање микроклиме, испитивање хемијских штетности, испитивање физичких штетности, испитивање осветљености, вршилац превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, стручни налаз, садржина стручног налаза, извештај о испитивању, рокови за превентивне прегледе и испитивања услова радне околине, рокови за периодична испитивања услова радне околине). 2.2.2. Превентивне мере од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима 2.2.2.1. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (,,Службени гласник СРС”, бр. 21/89) (чл. 87 до 121) – радне просторије и радилишта (сталне електричне инсталације, привремене електричне инсталације); преносни алат, преносне елктричне светиљке и заштитни трансформатори; испитивање, надзор и контрола. 2.2.3. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду �2.2.3.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду (,,Службени гласник РС”, број 92/08) – обавезе послодавца (обезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, одређивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, процена средстава и опреме за личну заштиту на раду, коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду); обавештавање запослених; сарадња послодавца и запослених. 2.2.4. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту и хемијским материјама: 2.2.4.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца (опште обавезе, посебне обавезе); праћење здравственог стања запослених; обавештавање запослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених. 2.2.4.2. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца (процењивање ризика у односу на опасне хемијске материје, примена начела превенције, превентивне мере, поступци у случају повреда на раду и опасних појава, информисање и оспособљавање запослених); забране; праћење здравственог стања; сарадња послодавца и запослених. 2.2.5. Превентивне мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета: 2.2.5.1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета („Службени гласник РС”, број 106/09) – обавезе послодавца; обавештавање запослених; оспособљавање запослених; сарадња послодавца и запослених. 2.2.6 Планирање и изградња објеката 2.2.6.1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – УС, 24/11 и 121/12) – значење појединих израза; грађевински производи; регистар инвеститора; правила грађења; изградња објеката (садржина и врсте техничке документације, идејни пројекат, главни пројекат, посебне врсте главних пројеката, извођачки пројекат, пројекат изведеног објекта, идејни пројекат за грађење објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, израда техничке документације, одговорни пројектант, техничка контрола, чување техничке документације, ревизија пројеката); грађење (пријава радова, припрема за грађење, извођач радова, одговорни извођач радова, обавезе извођача радова и одговорног извођача радова, стручни надзор); употребна дозвола (технички преглед објекта, комисија за технички преглед објекта, пробни рад, издавање употребне дозволе, одржавање објекта). � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora Subject The topic of the resource правилник стручни испит координатор за израду пројекта координатор за извођење радова Description An account of the resource Овим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова. Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 113/13 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013-12-10 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0069 Creator An entity primarily responsible for making the resource Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања координатор за извођење радова координатор за израду пројекта правилник стручни испит http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_3/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_3.2.pdf 32704aaa8c6d74ccfb46d3675c8fa4fc PDF Text Text На основу члана 54. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (,,Службени гласник РС”, број 111/15) Члан 1. У Правилнику о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, бр. 111/13, 57/14 и 126/14), у члану 1. став 2, члану 5. став 1, члану 21. став 4, члану 28. став 1. тачка 2) и члану 29. став 1. тачка 2) речи: „испитивања опреме” замењују се речима: „провере опреме”. Члан 2. У члану 7. став 1. тачка 3) речи: „испитивања опреме” замењују се речима: „провере опреме”, а реч: „испитивањима” замењује се речју: „проверама”. Члан 3. Програм о полагању стручног испита – о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине и обрасци 1б, 2б и Образац 4. одштампани уз Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, бр. 111/13, 57/14 и 126/14), замењују се одговарајућим Програмом о полагању стручног испита – о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине и одговарајућим обрасцима који су одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни део. Члан 4. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Број:110-00-00019/2015-01 У Београду, 25. децембра 2015. године МИНИСТАР Александар Вулин �Прилог Програм о полагању стручног испита – о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине I. Општи део програма 1. Међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији 1) Устав Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број 98/06 – чл. 21, 25, 26, 55, 60, 61, 68, 83, 86. и 97); 2) Резолуција о придруживању ЕУ Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број 112/04); 3) Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране (,,Службени гласник РС”, број 83/08 – чл. 79. и 101); 4) Уговори о оснивању ЕУ (чл. 100. и 118. – Рим; члан 118а – Луксембург; чл. 136. и 137. – Мастрихт, чл. 151. и 153. – Уговор о функционисању ЕУ) (www.seio.gov.rs или www.minrzs.gov.rs); 5) Закон о потврђивању ревидиране европске социјалне повеље (,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 42/09 – члан 3); (www.minrzs.gov.rs); 6) Резолуција Савета ЕУ од 21. децембра 1987. године о безбедности, хигијени и здрављу на раду (88/С28/01) (www.seio.gov.rs или www.minrzs.gov.rs); 7) Стратешки оквир за безбедност и здравље на раду ЕУ 2014 – 2020 (www.minrzs.gov.rs); 8) Конвенције МОР-а, и то: (1) Конвенција 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној околини (,,Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 7/87), (2) Конвенција 161 о службама медицине рада (,,Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 14/89), (3) Конвенција 81 о инспекцији рада у индустрији и трговини (,,Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори”, број 5/56), (4) Конвенција 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду (,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 42/09); 9) Директива ЕУ: - 89/391/ЕЕЗ (1989) о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља радника на раду (www.minrzs.gov.rs); 10) Одлука о образовању Савета за безбедност и здравље на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 40/05 и 71/07); 11) Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15); 12) Кривични законик (,,Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14 – чл. 163, 166, 167, 168, 169, 251, 280– 288, 322, 323. и 353). 2. Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених према прописима из области рада, здравствене и социјалне заштите (радни односи, здравствена заштита, здравствено и пензијско и инвалидско осигурање) 1. Закон о раду (,,Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) 1) Основне одредбе (чл. 1–4, 8–11, чл. 12. и 13, члан 15–18, члан 20–22), 2) Заснивање радног односа (чл. 24–30, чл. 33–35. и члан 38), 3) Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца (чл. 42. и 44), 4) Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање (члан 49), 5) Радно време (чл. 50–63), 6) Одмори и одсуства (чл. 64–73. и члан 75), 7) Заштита запослених (чл. 80–103), 8) Накнада зараде (чл. 115. и 117), 9) Друга примања (члан 119. став 1), 10) Накнада штете (чл. 163. и 164), �11) Измена уговора о раду (чл. 171. и 174), 12) Разлози за отказ (члан 179), 13) Организације запослених и послодаваца (чл. 205. и 239), 14) Колективни уговори (чл. 240. и 250), 15) Надзор (чл. 268–272), 16) Казнене одредбе (члан 273. став 1. тачка 1, и ст. 2. и 3, члан 274. став 1. тач. 1–9 и тачка 13. и ст. 2. и 3, члан 275. став 1. тач. 1–3. и ст. 2. и 3. и члан 276. став 1. тач. 1. и 2. и став 2); 2) Закон о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14 и 96/15) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Учесници у здравственој заштити (члан 4), Друштвена брига за здравље на нивоу послодавца (члан 14), Врсте, услови за оснивање и престанак рада здравствених установа (чл. 46. и 51), Здравствена делатност на примарном нивоу (члан 98), Завод за медицину рада (члан 124), Надзор над радом здравствених установа и приватне праксе (члан 243), Казнене одредбе (члан 260); 3) Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 – УС) 1) 2) 3) 4) 5) Обавезно здравствено осигурање (члан 9), Осигураници (чл. 17–21), Права из обавезног здравственог осигурања (чл. 30. и 31), Право на здравствену заштиту (чл. 33. и 34), Здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (члан 45), 6) Здравствена заштита која се не обезбеђује у обавезном здравственом осигурању (члан 61. став 1. тачка 4), 7) Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад (члан 73. и члан 74. став 1. тачка 2), 8) Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности пред надлежним пензијско-инвалидским органом (чл. 81–84), 9) Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде (члан 85), 10) Висина накнаде зараде (чл. 95. и 96), 11) Обезбеђивање исплате накнаде зараде (члан 102), 12) Утврђивање својства осигураног лица (члан 111), 13) Изабрани лекар (чл. 146. и 151), 14) Накнада штете у спровођењу здравственог осигурања (чл. 191–200); 4) Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС; 84/04 – др. закон; 85/05, 101/05 – др. закон; 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14) 1) Обавезно пензијско и инвалидско осигурање (чл. 10–15), 2) Лица којима се обезбеђују права за случај инвалидности и телесног оштећења проузроковани повредом на раду или професионалном болешћу (члан 17), 3) Права из пензијског и инвалидског осигурања (члан 18), 4) Инвалидска пензија (чл. 21–26), 5) Новчана накнада за телесно оштећење проузроковано повредом на раду, односно професионалном болешћу (чл. 37–40), 6) Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем (чл. 52–58), 7) Накнада штете (чл. 208–210). II. Посебни део програма 1. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини �1) Начин и поступак процене ризика у складу са Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06 – исправка, 30/10 и 102/15), Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06 – исправка, 114/14 и 102/15) и Смерницама за процену ризика EU ISBN 92-827-4278-4 из 1996. године: (1) Основ и сврха процене ризика, (2) Обухват процене ризика, (3) Општи подаци о послодавцу, (4) Опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад (и њихово груписање) и средстава и опреме за личну заштиту на раду, (5) Снимање организације рада, (6) Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини, (7) Процењивање ризика у односу на опасности и штетности, (8) Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика, (9) Закључак, (10) Измене и допуне акта о процени ризика, (11) Покретање поступка процене ризика, (12) Одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика, (13) План спровођења поступка процене ризика, (14) Провера ефикасности примене акта о процени ризика. 2) Прегледи и провере опреме за рад Стручни налаз о извршеном прегледу и провери прописане опреме за рад и његова садржина. 3) Испитивање услова радне околине Стручни налаз о извршеном испитивању услова радне околине и његова садржина. 4) Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС”, број 13/10) (1) Декларација о усаглашености машине и декларација о уградњи делимично завршене машине – ПРИЛОГ 2, (2) Знак усаглашености – ПРИЛОГ 3, (3) Техничка документација за машину и техничка документација за делимично завршену машину – ПРИЛОГ 7. 2. Опште и посебне мере у области безбедности и здравља на раду 1) Објекти, просторије и простори намењени за рад (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту – „Службени гласник РС”, број 21/09); 2) Средства за рад (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад – „Службени гласник РС”, бр. 23/09, 123/12 и 102/15); 3) Средства и опрема за личну заштиту на раду (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду – „Службени гласник РС”, број 92/08); 4) Ознаке за безбедност и здравље на раду (Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду – „Службени гласник РС”, број 95/10); 5) Мере безбедности и здравља на раду приликом извођења грађевинских радова (Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима – ,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10; Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова – „Службени гласник РС”, број 53/97; Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта – „Службени гласник РС”, бр. 121/12 и 102/15); 6) Мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета – ,,Службени гласник РС”, број 106/09); 7) Мере безбедности и здравља на раду при излагању хемијским материјама (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама – ,,Службени гласник РС”, број 106/09); �8) Мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад са екраном (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном – ,,Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 93/13); 9) Мере безбедности и здравља на раду при излагању биолошким штетностима (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима – ,,Службени гласник РС”, број 96/10); 10) Мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту (Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту – ,,Службени гласник РС”, број 108/15); 11) Мере безбедности и здравља на раду при излагању вибрацијама (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама – 12) ,,Службени гласник РС”, број 93/11); 13) Мере безбедности и здравља на раду при излагању буци (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци – ,,Службени гласник РС”, бр. 96/11 и 78/15); 14) Мере безбедности и здравља на раду при излагању карциногенима и мутагенима (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима – ,,Службени гласник РС”, број 96/11); 15) Мере безбедности и здравља на раду услед ризика од експлозивних атмосфера (Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка); 16) Мере безбедности од опасног дејства електричне струје (Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима – „Службени гласник СРС”, број 21/89); 17) Мере безбедности и здравља на раду при преради и обради дрвета и сличних материјала (Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала – „Службени гласник СРС”, број 51/88); 18) Мере безбедности и здравља на раду у шумарству (Правилник о посебним мерама заштите на раду у шумарству – „Службени гласник СРС”, број 33/88); 19) Мере безбедности и здравља на раду у саобраћају и одржавању транспортних средстава (Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима – „Службени лист СФРЈ”, број 55/65; Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила – „Службени лист СФРЈ”, број 17/66); 20) Мере безбедности и здравља на раду у пољопривреди (Правилник о заштити на раду у пољопривреди – „Службени лист СФРЈ”, број 34/68); 21) Мере безбедности и здравља на раду у поступку пружања прве помоћи (Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у случају незгоде на раду – „Службени лист СФРЈ”, број 21/71). 3. Методолошки поступци прегледа и провере опреме за рад, односно опреме која подлеже превентивним и периодичним проверама у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду 1) Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06 – исправка, 114/14 и 102/15); 2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине: 2.1. предмет превентивних и периодичних прегледа и провере опреме за рад 2.1.1. дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више, као и привремено постављена конзолна дизалица и витло носивости од 0,5 тона и више, на механизовани погон, који служе за дизање, спуштање и преношење терета помоћу челичног или другог ужета, ланца, хидраулике и др.; 2.1.2. регална дизалица на механизовани погон (у регалном ходнику и ван њега, везана за шине или која има на други начин аутоматски регулисане позиције) која служи за уношење у регал и узимање из регала палета или материјала; 2.1.3. подизна платформа на механизовани погон, која помоћу уграђене платформе или корпе, служи за дизање и спуштање запослених ради обављања радних операција; �2.1.4. висећа скела, на механизовани погон, која на вертикалним површинама зграда, на фасадама зграда, градилиштима и у објектима намењеним за радне и помоћне просторије служи за дизање и спуштање запослених и материјала; 2.1.5. самоходно возило, на механизовани погон, које се користи за унутрашњи транспорт – вучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета; 2.1.6. преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон који су фиксно постављени, за сечење, пресовање, савијање и извлачење материјала, а у које се материјал за обраду улаже или вади ручно; 2.1.7. опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на механизовани погон, која је фиксно постављена, у коју се материјал за обраду улаже и вади ручно; 2.1.8. уређаји у којима се наносе и суше премазна средства чије компоненте у додиру са ваздухом образују запаљиве и експлозивне смеше, испарења и хемијске штетности опасне по здравље запослених; 2.1.9. опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и контролу, са цевоводима за напајање, развођење и транспорт експлозивних, отровних и загушљивих флуида-гасова или течности, осим природног гаса (земни гас), у објектима који се користе као радни и помоћни простор; 2.1.10. противексплозијско заштићена опрема за рад, која се користи у технолошким процесима; 2.1.11. привремена електрична инсталација са уређајима, опремом и прибором, постављена за време изградње грађевинских објеката или извођења других радова; 2.1.12. опрема за рад (машине, уређаји, постројења инсталације и алати) за коју је послодавац актом о процени ризика утврдио да се на њој врше превентивни и периодични прегледи и провере. 2.2. садржина и обим испитивања 2.2.1. Методе испитивања 2.2.2. Декларисане вредности 2.2.3. Уређаји, опрема и прибор за испитивање 2.3. садржина стручног налаза. 3) Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка); 4) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број 41/09); 5) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени гласник РС”, број 36/09); 6) Правилник о безбедности машина (,,Службени гласник РС”, број 13/10). 4. Методолошки поступци испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) микроклиме и осветљености 1) Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06 – исправка, 114/14 и 102/15); 2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине: 2.1. предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне околине 2.1.1. Испитивање микроклиме 2.1.1.1. Испитивање температуре ваздуха 2.1.1.2. Испитивање брзине струјања ваздуха 2.1.1.3. Испитивање влажности ваздуха �2.1.2. Испитивање хемијских штетности 2.1.2.1. Испитивање гасова 2.1.2.2. Испитивање пара 2.1.2.3. Испитивање димова 2.1.2.4. Испитивање прашине 2.1.3. Испитивање физичких штетности 2.1.3.1. Испитивање буке 2.1.3.2. Испитивање вибрација 2.1.3.3. Испитивање електромагнетног поља ниских и високих фреквенција 2.1.3.4. Испитивање радиофреквенцијског зрачења 2.1.3.5. Испитивање ласерског зрачења 2.1.3.6. Испитивање микроталасног зрачења 2.1.3.7. Испитивање ултраљубичастог и ИЦ зрачења 2.1.4. Испитивање осветљености 2.1.5. Испитивање биолошких штетности 2.2. садржина и обим испитивања 2.2.1. Методе испитивања 2.2.2. Декларисане вредности 2.2.3. Уређај, опрема и прибор за испитивање. 2.3. садржина стручног налаза; 3) Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка); 4) Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС”, брoj 100/11); 5) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС”, број 96/10); 6) Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) (чл. 9–14, чл. 20–23. и чл. 49. и 50); 7) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број 41/09); 8) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени гласник РС”, број 36/09). � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 3 Subject The topic of the resource правилник стручни испит безбедност на раду здравље на раду одговорно лице обављање послова Description An account of the resource Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Source A related resource from which the described resource is derived http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 111/15 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015-12-25 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Вулин Александар Relation A related resource AT-42695-0065 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0068 Creator An entity primarily responsible for making the resource Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања безбедност на раду здравље на раду измена правилника обављање послова одговорно лице правилник стручни испит http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_2/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_2.1.pdf 62c902b9ab4f6c791f331bb00eb2f060 PDF Text Text На основу члана 54. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, брoj 126/14) Члан 1. У Правилнику о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, бр. 111/13 и 57/14), Програм о полагању стручног испита – о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, замењује се новим програмом који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 2. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Број 110-00-00008/2014-01 У Београду, 12. новембра 2014. године МИНИСТАР Александар Вулин, с.р. �Прилог Програм о полагању стручног испита – о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине I. Општи део програма 1. Међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији 1) Устав Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број 98/06 – чл. 21, 25, 26, 55, 60, 61, 68, 83, 86. и 97); 2) Резолуција о придруживању ЕУ Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број 112/04); 3) Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране (,,Службени гласник РС”, број 83/08 – чл. 79. и 101); 4) Уговори о оснивању ЕУ (чл. 100. и 118. – Рим; члан 118а – Луксембург; чл. 136. и 137. – Мастрихт, чл. 151. и 153. – Уговор о функционисању ЕУ) (www.seio.gov.rs или www.minrzs.gov.rs); 5) Закон о потврђивању ревидиране европске социјалне повеље (,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 42/09 – члан 3); (www.minrzs.gov.rs); 6) Резолуција Савета ЕУ од 21. децембра 1987. године о безбедности, хигијени и здрављу на раду (88/С28/01) (www.seio.gov.rs или www.minrzs.gov.rs); 7) Стратешки оквир за безбедност и здравље на раду ЕУ 2014 – 2020 (www.minrzs.gov.rs); 8) Конвенције МОР-а, и то: (1) Конвенција 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној околини (,,Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 7/87), (2) Конвенција 161 о службама медицине рада (,,Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 14/89), (3) Конвенција 81 о инспекцији рада у индустрији и трговини (,,Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори”, број 5/56), (4) Конвенција 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду (,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 42/09); 9) Директива ЕУ: 89/391/ЕЕС (1989) о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља радника на раду (www.minrzs.gov.rs); 10) Одлука о образовању Савета за безбедност и здравље на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 40/05 и 71/07); 11) Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05); 12) Кривични законик (,,Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14 – чл. 163, 166, 167, 168, 169, 251, 280– 288, 322, 323. и 353). 2. Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених према прописима из области рада, здравствене и социјалне заштите (радни односи, здравствена заштита, здравствено и пензијско и инвалидско осигурање) 1) Закон о раду (,,Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) (1) Основне одредбе (чл. 1–4, 8–11, чл. 12. и 13, члан 15–18, члан 20–22), (2) Заснивање радног односа (чл. 24–30, чл. 33–35. и члан 38), (3) Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца (чл. 42. и 44), (4) Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање (члан 49), (5) Радно време (чл. 50–63), (6) Одмори и одсуства (чл. 64–73. и члан 75), (7) Заштита запослених (чл. 80–103), (8) Накнада зараде (чл. 115. и 117), (9) Друга примања (члан 119. став 1), (10) Накнада штете (чл. 163. и 164), (11) Измена уговора о раду (чл. 171. и 174), �(12) (13) (14) (15) (16) Разлози за отказ (члан 179), Организације запослених и послодаваца (чл. 205. и 239), Колективни уговори (чл. 240. и 250), Надзор (чл. 268–272), Казнене одредбе (члан 273. став 1. тачка 1, и ст. 2. и 3, члан 274. став 1. тач. 1–9 и тачка 13. и ст. 2. и 3, члан 275. став 1. тач. 1–3. и ст. 2. и 3. и члан 276. став 1. тач. 1. и 2. и став 2); 2) Закон о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон и 93/14) (1) Учесници у здравственој заштити (члан 4), (2) Друштвена брига за здравље на нивоу послодавца (члан 14), (3) Врсте, услови за оснивање и престанак рада здравствених установа (чл. 46. и 51), (4) Здравствена делатност на примарном нивоу (члан 98), (5) Завод за медицину рада (члан 124), (6) Надзор над радом здравствених установа и приватне праксе (члан 243), (7) Казнене одредбе (члан 260); 3) Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12 и 99/14) (1) Обавезно здравствено осигурање (члан 9), (2) Осигураници (чл. 17–21), (3) Права из обавезног здравственог осигурања (чл. 30. и 31), (4) Право на здравствену заштиту (чл. 33. и 34), (5) Здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (члан 45), (6) Здравствена заштита која се не обезбеђује у обавезном здравственом осигурању (члан 61. став 1. тачка 4), (7) Право на накнаду зараде за времe привремене спречености за рад (члан 73. и члан 74. став 1. тачка 2), (8) Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности пред надлежним пензијско-инвалидским органом (чл. 81–84), (9) Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде (члан 85), (10) Висина накнаде зараде (чл. 95. и 96), (11) Обезбеђивање исплате накнаде зараде (члан 102), (12) Утврђивање својства осигураног лица (члан 111), (13) Изабрани лекар (чл. 146. и 151), (14) Накнада штете у спровођењу здравственог осигурања (чл. 191–200); 4) Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС; 84/04 – др. закон; 85/05, 101/05 – др. закон; 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14) (1) Обавезно пензијско и инвалидско осигурање (чл. 10–15), (2) Лица којима се обезбеђују права за случај инвалидности и телесног оштећења проузроковани повредом на раду или професионалном болешћу (члан 17), (3) Права из пензијског и инвалидског осигурања (члан 18), (4) Инвалидска пензија (чл. 21–26), (5) Новчана накнада за телесно оштећење проузроковано повредом на раду, односно професионалном болешћу (чл. 37–40), (6) Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем (чл. 52–58), (7) Накнада штете (чл. 208–210). II. Посебни део програма 1. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини 1) Начин и поступак процене ризика у складу са Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06 – исправка и 30/10), Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06 – �исправка и 114/14) и Смерницама за процену ризика EU ISBN 92-827-4278-4 из 1996. године: (1) Основ и сврха процене ризика, (2) Обухват процене ризика, (3) Општи подаци о послодавцу, (4) Опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад (и њихово груписање) и средстава и опреме за личну заштиту на раду, (5) Снимање организације рада, (6) Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини, (7) Процењивање ризика у односу на опасности и штетности, (8) Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика, (9) Закључак, (10) Измене и допуне акта о процени ризика, (11) Покретање поступка процене ризика, (12) Одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика, (13) План спровођења поступка процене ризика, (14) Провера ефикасности примене акта о процени ризика. 2) Прегледи и испитивања опреме за рад Стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању прописане опреме за рад и његова садржина. 3) Испитивање услова радне околине Стручни налаз о извршеном испитивању услова радне околине и његова садржина. 4) Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС”, број 13/10) (1) Декларација о усаглашености машине и декларација о уградњи делимично завршене машине – ПРИЛОГ 2, (2) Знак усаглашености – ПРИЛОГ 3, (3) Техничка документација за машину и техничка документација за делимично завршену машину – ПРИЛОГ 7. 2. Опште и посебне мере у области безбедности и здравља на раду 1) Објекти, просторије и простори намењени за рад (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту – „Службени гласник РС”, број 21/09); 2) Средства за рад (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад – „Службени гласник РС”, бр. 23/09 и 123/12); 3) Средства и опрема за личну заштиту на раду (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду – „Службени гласник РС”, број 92/08); 4) Ознаке за безбедност и здравље на раду (Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду – „Службени гласник РС”, број 95/10); 5) Мере безбедности и здравља на раду приликом извођења грађевинских радова (Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима – ,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10; Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова – „Службени гласник РС”, број 53/97; Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта – „Службени гласник РС”, број 121/12 ); 6) Мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета – ,,Службени гласник РС”, број 106/09); 7) Мере безбедности и здравља на раду при излагању хемијским материјама (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама – ,,Службени гласник РС”, број 106/09); 8) Мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад са екраном (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном – ,,Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 93/13); �9) Мере безбедности и здравља на раду при излагању биолошким штетностима (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима – ,,Службени гласник РС”, број 96/10); 10) Мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту – ,,Службени гласник РС”, бр. 106/09, 6/10 – исправка и 15/10 – исправка); 11) Мере безбедности и здравља на раду при излагању вибрацијама (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама – ,,Службени гласник РС”, број 93/11); 12) Мере безбедности и здравља на раду при излагању буци (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци – ,,Службени гласник РС”, број 96/11); 13) Мере безбедности и здравља на раду при излагању карциногенима и мутагенима (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима – ,,Службени гласник РС”, број 96/11); 14) Мере безбедности и здравља на раду услед ризика од експлозивних атмосфера (Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка); 15) Мере безбедности од опасног дејства електричне струје (Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима – „Службени гласник СРС”, број 21/89); 16) Мере безбедности и здравља на раду при преради и обради дрвета и сличних материјала (Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала – „Службени гласник СРС”, број 51/88); 17) Мере безбедности и здравља на раду у шумарству (Правилник о посебним мерама заштите на раду у шумарству – „Службени гласник СРС”, број 33/88); 18) Мере безбедности и здравља на раду у саобраћају и одржавању транспортних средстава (Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима – „Службени лист СФРЈ”, број 55/65; Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила – „Службени лист СФРЈ”, број 17/66); 19) Мере безбедности и здравља на раду у пољопривреди (Правилник о заштити на раду у пољопривреди – „Службени лист СФРЈ”, број 34/68); 20) Мере безбедности и здравља на раду у поступку пружања прве помоћи (Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у случају незгоде на раду – „Службени лист СФРЈ”, број 21/71). 3. Методолошки поступци прегледа и испитивања опреме за рад, односно опреме која подлеже превентивним и периодичним испитивањима у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду 1) Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06 – исправка и 114/14); 2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине: 2.1. предмет превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад 2.1.1. дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више, као и привремено постављена конзолна дизалица и витло носивости од 0,5 тона и више, на механизовани погон, који служе за дизање, спуштање и преношење терета помоћу челичног или другог ужета, ланца, хидраулике и др.; 2.1.2. регална дизалица на механизовани погон (у регалном ходнику и ван њега, везана за шине или која има на други начин аутоматски регулисане позиције) која служи за уношење у регал и узимање из регала палета или материјала; 2.1.3. подизна платформа на механизовани погон, која помоћу уграђене платформе или корпе, служи за дизање и спуштање запослених ради обављања радних операција; �2.1.4. висећа скела, на механизовани погон, која на вертикалним површинама зграда, на фасадама зграда, градилиштима и у објектима намењеним за радне и помоћне просторије служи за дизање и спуштање запослених и материјала; 2.1.5. самоходно возило, на механизовани погон, које се користи за унутрашњи транспорт – вучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета; 2.1.6. преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон који су фиксно постављени, за сечење, пресовање, савијање и извлачење материјала, а у које се материјал за обраду улаже или вади ручно; 2.1.7. опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на механизовани погон, која је фиксно постављена, у коју се материјал за обраду улаже и вади ручно; 2.1.8. уређаји у којима се наносе и суше премазна средства чије компоненте у додиру са ваздухом образују запаљиве и експлозивне смеше, испарења и хемијске штетности опасне по здравље запослених; 2.1.9. опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и контролу, са цевоводима за напајање, развођење и транспорт експлозивних, отровних и загушљивих флуида-гасова или течности, осим природног гаса (земни гас), у објектима који се користе као радни и помоћни простор; 2.1.10. противексплозијско заштићена опрема за рад, која се користи у технолошким процесима; 2.1.11. привремена електрична инсталација са уређајима, опремом и прибором, постављена за време изградње грађевинских објеката или извођења других радова; 2.1.12. опрема за рад (машине, уређаји, постројења инсталације и алати) за коју је послодавац актом о процени ризика утврдио да се на њој врше превентивни и периодични прегледи и испитивања. 2.2. садржина и обим испитивања 2.2.1. Методе испитивања 2.2.2. Декларисане вредности 2.2.3. Уређаји, опрема и прибор за испитивање 3) Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка); 4) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број 41/09); 5) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени гласник РС”, број 36/09); 6) Правилник о безбедности машина (,,Службени гласник РС”, број 13/10). 4. Методолошки поступци испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) микроклиме и осветљености 1) Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06 – исправка и 114/14); 2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине: 2.1. предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне околине 2.1.1. Испитивање микроклиме 2.1.1.1. Испитивање температуре ваздуха 2.1.1.2. Испитивање брзине струјања ваздуха 2.1.1.3. Испитивање влажности ваздуха 2.1.2. Испитивање хемијских штетности 2.1.2.1. Испитивање гасова �2.1.2.2. Испитивање пара 2.1.2.3. Испитивање димова 2.1.2.4. Испитивање прашине 2.1.3. Испитивање физичких штетности фреквенција 2.1.3.1. Испитивање буке 2.1.3.2. Испитивање вибрација 2.1.3.3. Испитивање електромагнетног поља ниских и високих 2.1.3.4. Испитивање радиофреквенцијског зрачења 2.1.3.5. Испитивање ласерског зрачења 2.1.3.6. Испитивање микроталасног зрачења 2.1.3.7. Испитивање ултраљубичастог и ИЦ зрачења 2.1.4. Испитивање осветљености 2.1.5. Испитивање биолошких штетности 2.2. садржина и обим испитивања 2.2.1. Методе испитивања 2.2.2. Декларисане вредности 2.2.3. Уређај, опрема и прибор за испитивање. 2.3. садржина стручног налаза; 3) Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера („Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13 – исправка); 4) Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС”, брoj 100/11); 5) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС”, број 96/10); 6) Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12) (чл. 9– 14, чл. 20–23. и чл. 49. и 50); 7) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број 41/09); 8) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени гласник РС”, број 36/09). � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 2 Subject The topic of the resource правилник стручни испит безбедност на раду здравље на раду одговорно лице обављање послова Description An account of the resource Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Source A related resource from which the described resource is derived http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 126/14 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014-11-12 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Вулин Александар Relation A related resource AT-42695-0065 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0067 Creator An entity primarily responsible for making the resource Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања безбедност на раду здравље на раду измена правилника обављање послова одговорно лице правилник стручни испит http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_1/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb_Izmena_1.1.pdf f65447d04dfb6eff626cc99e414d9ac7 PDF Text Text На основу члана 54. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, број 57/14) Члан 1. У Правилнику о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (,,Службени гласник РС”, број 111/13), обрасци 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3, 4. и 5. замењују се одговарајућим обрасцима који су одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни део. Члан 2. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Број 110-00-00005/2014-01 У Београду, 21. маја 2014. године МИНИСТАР Александар Вулин, �2 Образац 1а ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА О ПРАКТИЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ поднета МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА УПРАВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Београд, Ул. Немањина 22-26 __________________________________________________________________________________________ ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА __________________________________________________________________________________________ ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА ЈМБГ __________________________________________________________________________________________ МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА КАНДИДАТА __________________________________________________________________________________________ СТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ − ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ __________________________________________________________________________________________ НАЗИВ И АДРЕСА СЕДИШТА ПОСЛОДАВЦА __________________________________________________________________________________________ РАДНО МЕСТО − ПОСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЉА УКУПАН РАДНИ СТАЖ ________(год.), ОД ЧЕГА НА ПОСЛОВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ _______ (год.) НАПОМЕНЕ:______________________________________________________________________________ телефон телефакс Место и датум: ____________________________ Прилог: 1. диплома о врсти и степену последњег стеченог образовања (оверен препис или копија дипломе); 2. фотокопија личне карте; 3. доказ о уплати трошкова полагања стручног испита. е-пошта ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ________________________________________ (потпис одговорног лица и печат послодавца или потпис кандидата) �3 Образац 1б ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА О ПРАКТИЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД поднета МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА УПРАВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Београд, Ул. Немањина 22-26 __________________________________________________________________________________________ ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА __________________________________________________________________________________________ ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА ЈМБГ __________________________________________________________________________________________ МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА КАНДИДАТА __________________________________________________________________________________________ СТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ − ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ __________________________________________________________________________________________ НАЗИВ И АДРЕСА СЕДИШТА ПОСЛОДАВЦА __________________________________________________________________________________________ РАДНО МЕСТО − ПОСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЉА УКУПАН РАДНИ СТАЖ ________(год.), ОД ЧЕГА НА ПОСЛОВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ _______ (год.) НАПОМЕНЕ:______________________________________________________________________________ телефон телефакс Место и датум: ____________________________ Прилог: 1. диплома о врсти и степену последњег стеченог образовања (оверен препис или копија дипломе); 2. фотокопија личне карте; 3. доказ о уплати трошкова полагања стручног испита. е-пошта ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ________________________________________ (потпис одговорног лица и печат послодавца или потпис кандидата) �4 Образац 1в ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА О ПРАКТИЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ поднета МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА УПРАВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Београд, Ул. Немањина 22-26 __________________________________________________________________________________________ ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА __________________________________________________________________________________________ ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА ЈМБГ __________________________________________________________________________________________ МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА КАНДИДАТА __________________________________________________________________________________________ СТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ − ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ __________________________________________________________________________________________ НАЗИВ И АДРЕСА СЕДИШТА ПОСЛОДАВЦА __________________________________________________________________________________________ РАДНО МЕСТО − ПОСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЉА УКУПАН РАДНИ СТАЖ ________(год.), ОД ЧЕГА НА ПОСЛОВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ _______ (год.) НАПОМЕНЕ:______________________________________________________________________________ телефон телефакс Место и датум: ____________________________ Прилог: 1. диплома о врсти и степену последњег стеченог образовања (оверен препис или копија дипломе); 2. фотокопија личне карте; 3. доказ о уплати трошкова полагања стручног испита е-пошта ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ________________________________________ (потпис одговорног лица и печат послодавца или потпис кандидата) � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb_Izmena 1 Subject The topic of the resource правилник стручни испит безбедност на раду здравље на раду одговорно лице обављање послова Description An account of the resource Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Source A related resource from which the described resource is derived http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 57/14 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014-05-21 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Вулин Александар Relation A related resource AT-42695-0065 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0066 Creator An entity primarily responsible for making the resource Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања безбедност на раду здравље на раду измена правилника обављање послова одговорно лице правилник стручни испит http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb/Pravilnik_o_polag_struc_ispita_za_obavlj_poslova_bezb.2.pdf 6d80a5b8207fb04cc0cf7df4f034f5f2 PDF Text Text На основу члана 54. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05), министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (,,Службени гласник РС”, број 111/13) Основне одредбе Члан 1. Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (у даљем тексту: стручни испит). Стручни испит полажу лица која се оспособљавају за практично обављање послова безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: стручно лице), као и лица која се оспособљавају за практично обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и послова испитивања услова радне околине (у даљем тексту: одговорно лице). Члан 2. Стручни испит полаже се у министарству надлежном за послове рада (у даљем тексту: министарство). Члан 3. Стручни испит састоји се од општег и посебног дела, а полаже се усмено и писмено. Члан 4. Трошкове полагања стручног испита сноси послодавац, односно стручно или одговорно лице које се пријави за полагање стручног испита. Програм стручног испита Члан 5. Стручни испит полаже се по Програму за полагање стручног испита – о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (у даљем тексту: Програм). Програм се састоји од општег и посебног дела. Програм је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 6. Општи део Програма садржи познавање: 1) међународних правних извора у области безбедности и здравља на раду и система безбедности и здравља на раду у Републици Србији; �2) права, обавеза и одговорности послодаваца и запослених према прописима у области рада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни односи, здравствена заштита, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање). Општи део Програма обезбеђује да се стручно, односно одговорно лице оспособи за познавање и практичну примену прописа којима су утврђена права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених у области безбедности и здравља на раду. Члан 7. Посебни део Програма садржи познавање: 1) начина и поступка процене ризика на радном месту и у радној околини; 2) општих и посебних мера безбедности и здравља на раду; 3) методолошких поступака прегледа и испитивања опреме за рад, односно опреме која подлеже превентивним и периодичним прегледима и испитивањима у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду; 4) методолошких поступака испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености. Посебни део Програма обезбеђује да се стручно, односно одговорно лице, сагласно пословима које обавља и лиценци која му се издаје, оспособи за примену специфичних мера и поступака у области безбедности и здравља на раду који се могу применити или који се обавезно примењују код послодавца код кога обавља послове. Начин полагања стручног испита Члан 8. Стручни испит полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (у даљем тексту: Комисија), коју решењем образује министар надлежан за послове рада (у даљем тексту: министар). Члан 9. Комисија има председника и четири члана. Председник и чланови Комисије имају заменике. Председник и чланови Комисије јесу испитивачи за одређене области. За поједине области, у случају потребе, могу се именовати испитивачи из реда истакнутих стручњака за поједине области из посебног дела Програма, који улазе у састав Комисије. Решењем о образовању Комисије, утврђује се њен састав и одређују председник, заменик председника, чланови, њихови заменици и испитивачи за поједине области, као и секретар и његов заменик који обављају административне послове. Изузетно, у случају потребе да се обезбеди благовремено полагање стручног испита за сва пријављена лица, на предлог директора Управе за безбедност и здравље на раду, може се образовати више комисија. Члан 10. Комисијом руководи председник Комисије, а за време његовог одсуства или спречености заменик председника Комисије. Испитивачи морају имати високу школску спрему. �Члан 11. Пријава за полагање стручног испита (у даљем тексту: пријава) подноси се министарству – Управи за безбедност и здравље на раду на одговарајућем обрасцу - обрасци 1а, 1б и 1в који су одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни део. Пријаву подноси послодавац у року од годину дана од дана одређивања лица за обављање послова стручног лица, а може је поднети и лице које жели да се оспособи за обављање послова стручног лица. Послодавац подноси пријаву за одговорно лице када је то лице запослено код послодавца, а може је поднети и лице које жели да се оспособи за обављање послова одговорног лица. Лице које је пријављено за полагање стручног испита јесте кандидат за полагање стручног испита (у даљем тексту: кандидат). Уз пријаву се прилаже: 1) диплома о степену и врсти образовања (оверен препис или копија дипломе); 2) фотокопија личне карте кандидата; 3) доказ о уплати трошкова полагања стручног испита. Кандидат, у једном испитном року, може да се пријави за полагање стручног испита за стручно лице или за одговорно лице, односно за једну врсту стручне оспособљености одговорног лица. Кандидат који је положио стручни испит за једну врсту стручне оспособљености може да поднесе пријаву за полагање стручног испита за другу врсту стручне оспособљености. Тај кандидат полаже стручни испит само у делу Програма који се разликује од дела Програма по коме је положио стручни испит. Члан 12. Комисија утврђује рок у коме кандидат приступа полагању стручног испита, који не може бити дужи од три месеца од дана пријема пријаве. Члан 13. О датуму, времену и месту полагања стручног испита Комисија је дужна да подносиоцу пријаве достави писмено обавештење, најкасније 15 дана пре дана одређеног за полагање стручног испита. Члан 14. Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или ако пре полагања стручног испита изјави да одустаје од полагања стручног испита, сматраће се да је одустао од пријаве за полагање стручног испита. Комисија, на писмени захтев кандидата, уз који поднесе одговарајуће доказе – одмах или најкасније у року од седам дана, може одложити полагање стручног испита ако је кандидат из оправданих разлога (због болести или из других оправданих разлога) спречен да полаже стручни испит. Члан 15. Пре почетка полагања стручног испита, утврђује се идентитет кандидата увидом у личну карту или другу личну исправу и кандидати се упознају са правилима којих се морају придржавати током стручног испита. Члан 16. Стручни испит почиње полагањем општег дела испита. Општи део стручног испита полаже се усмено. �Члан 17. Ако у току трајања испита кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио. Комисија може одложити започето полагање стручног испита ако је кандидат због болести или из других оправданих разлога спречен да настави полагање стручног испита. Члан 18. Успех на општем делу стручног испита оцењују испитивачи који су одређени за тај део испита. Оцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”. Члан 19. Кандидат који није положио општи део стручног испита не може приступити полагању посебног дела стручног испита. Члан 20. Након положеног општег дела стручног испита кандидат приступа полагању посебног дела стручног испита. Посебни део стручног испита полаже се писмено и усмено. Члан 21. Посебни део стручног испита почиње полагањем писменог дела испита. Писмени део посебног дела стручног испита траје два часа. Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за стручно лице (за обављање послова безбедности и здравља на раду у смислу члана 40. Закона о безбедности и здрављу на раду) полаже писмени део стручног испита који обухвата израду писменог рада, у којем обрађује задату тему из члана 7. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника. Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно лице које обавља послове прегледа и испитивања опреме за рад полаже писмени део стручног испита који обухвата израду писменог рада, у којем кандидат обрађује задату тему из члана 7. став 1. тачка 3) овог правилника. Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно лице које обавља послове испитивања услова радне околине полаже писмени део стручног испита који обухвата израду писменог рада, у којем кандидат обрађује задату тему из члана 7. став 1. тачка 4) овог правилника. Тему за израду писменог рада у оквиру посебног дела стручног испита одређује испитивач. Члан 22. Успех на писменом делу посебног дела стручног испита оцењује испитивач који је одређен за тај део испита. Оцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”. Члан 23. Кандидат који није положио писмени део посебног дела стручног испита не може приступити усменом полагању посебног дела стручног испита. Члан 24. Након положеног писменог дела стручног испита кандидат приступа усменом полагању посебног дела стручног испита. Кандидат полаже усмени део посебног дела стручног испита, који обухвата одбрану писменог рада, односно проверу знања из области из које је радио писмени рад, као и из области послова стручног или одговорног лица за које се оспособљава. �Члан 25. Успех на усменом делу посебног дела стручног испита оцењују испитивачи који су одређени за тај део испита. Оцењивање се врши оценом ,,положио” или ,,није положио”. Члан 26. Кандидат који је положио општи део стручног испита, а није положио посебни део стручног испита, поново полаже само посебни део стручног испита. Члан 27. О току стручног испита води се записник, који потписују председник Комисије, испитивачи и секретар Комисије. Обрасци записника из става 1. овог члана - обрасци 2а, 2б и 2в одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. Члан 28. Кандидату који је положио стручни испит издаје се: 1) Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду (Образац 3); 2) Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености одговорног лица, за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад (Образац 4). 3) Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености одговорног лица, за обављање послова испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености (Образац 5); Обрасци уверења из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. Трошкови полагања стручног испита Члан 29. Висина трошкова полагања стручног испита износи, и то: 1) за стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду - 12.000,00 динара; 2) за стручни испит о практичној оспособљености одговорног лица, за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и за стручни испит о практичној оспособљености одговорног лица за обављање послова испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености - 15.000,00 динара. Висина трошкова поновног полагања стручног испита истоветна је висини трошкова утврђеној у ставу 1. овог члана, ако кандидат поново полаже и општи и посебан део стручног испита. Ако кандидат поново полаже посебни део стручног испита, висина трошкова поновног полагања износи 70% од одговарајућег износа утврђеног у ставу 1. овог члана, а ако кандидат полаже само усмени део посебног дела стручног испита висина трошкова поновног полагања износи 50% од одговарајућег износа утврђеног у ставу 1. овог члана. Трошкове полагања стручног испита, као и трошкове поновног полагања испита, сноси послодавац код кога је кандидат запослен, односно кандидат који поднесе пријаву за полагање стручног испита. Износ средства, утврђен у ст. 1-3. овог члана, на име трошкова полагања стручног испита, уплаћује се на рачун буџета Републике Србије. �Члан 30. Део средстава остварених на име трошкова полагања стручног испита користи се за финансирање рада Комисије, у складу са законом. Завршне одредбе Члан 31. Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, бр. 29/06, 62/07, 91/12 и 19/13). Члан 32. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2014. године. Број: 110-00-00009/2013-01 У Београду, 10. децембра 2013. године МИНИСТАР др Јован Кркобабић Прилог Програм о полагању стручног испита – о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине I. Општи део програма 1. Међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији 1) Устав Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број 98/06 – чл. 21, 25, 26, 55, 60, 61, 68, 83, 86. и 97); 2) Резолуција о придруживању ЕУ Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број 112/04); 3) Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Републике Србије (,,Службени гласник РС”, број 83/08); 4) Уговори о оснивању ЕУ (чл. 100. и 118. – Рим; члан 118а – Луксембург; чл. 136. и 137. – Мастрихт, чл. 151. и 153. – Уговор о функционисању ЕУ) (www.seio.gov.rs или www.minrzs.gov.rs); 5) Закон о потврђивању ревидиране европске социјалне повеље (,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 42/09); (www.minrzs.gov.rs); 6) Резолуција Савета ЕУ од 21. децембра 1987. године о безбедности, хигијени и здрављу на раду (88/С28/01) (www.seio.gov.rs или www.minrzs.gov.rs); �7) Стратегија Заједнице 2007 – 2012. за здрављe и безбедност на раду (www.seio.gov.rs или www.minrzs.gov.rs); 8) Конвенције МОР-а, и то: (1) Конвенција 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној околини (,,Службени лист СФР – Међународни уговори”, број 7/87), (2) Конвенција 161 о службама медицине рада (,,Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 14/89), (3) Конвенција 81 о инспекцији рада у индустрији и трговини (,,Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори”, број 5/56), (4) Конвенција 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду (,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 42/09); 9) Директива ЕУ: (1) 89/391/ЕЕС (1989) о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља радника на раду (www.minrzs.gov.rs); 10) Одлука о образовању Савета за безбедност и здравље на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 40/05 и 71/07); 11) Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05); 12) Кривични законик (,,Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка и 111/09 – чл. 163, 166, 167, 168, 169, 251, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 322, 323. и 353). 2. Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених према прописима из области рада, здравствене и социјалне заштите (радни односи, здравствена заштита, здравствено и пензијско и инвалидско осигурање) 1) Закон о раду (,,Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09) (1) Основне одредбе (чл. 1–4, 8–11, члан 12. став 1, члан 13, члан 15. тач. 2. и 4, члан 16. тач. 2. и 3, чл. 17. и 18, члан 20. тачка 2, члан 22 став 1), (2) Заснивање радног односа (чл. 24–30, чл. 33–35. и члан 38), (3) Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање (члан 49), (4) Радно време (чл. 50–63), (5) Одмори и одсуства (чл. 64–73. и члан 75), (6) Заштита запослених (чл. 80–103), (7) Накнада штете (чл. 163. и 164), (8) Измена уговора о раду (чл. 171. и 174), (9) Организације запослених и послодаваца (чл. 205. и 239), (10) Колективни уговори (чл. 240. и 250), (11) Надзор (чл. 268–272), (12) Казнене одредбе (члан 273. став 1. тач. 1, 2, 3, 9, 10. и ст. 2. и 3, члан 274. став 1. тач. 1, 2, 4–10. и 14. и ст. 2. и 3, члан 275. став 1. тачка 3. и ст. 2. и 3. и члан 276. став 1. тачка 1. и ст. 2. и 3); 2) Закон о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) (1) Учесници у здравственој заштити (члан 4), (2) Друштвена брига за здравље на нивоу послодавца (члан 14), (3) Право на приватност и поверљивост информација (члан 30), (4) Право на увид у медицинску документацију (члан 36), (5) Право на тајност података (члан 37), (6) Врсте, услови за оснивање и престанак рада здравствених установа (чл. 46. и 51), (7) Здравствена заштита на примарном нивоу (члан 98), (8) Завод за медицину рада (члан 124), (9) Надзор над радом здравствених установа и приватне праксе (члан 243), (10) Казнене одредбе (члан 256. став 1. тач. 10. и 14. и ст. 2. и 3, члан 259. став 1. тачка 2. и став 2, члан 260); 3) Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка и 57/11) (1) Обавезно здравствено осигурање (члан 9), �(2) (3) (4) (5) Осигураници (чл. 16–21), Права из обавезног здравственог осигурања (чл. 30. и 31), Право на здравствену заштиту (чл. 33. и 34), Здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (члан 45), (6) Здравствена заштита која се не обезбеђује у обавезном здравственом осигурању (члан 61. став 1. тачка 4), (7) Право на накнаду зараде за времe привремене спречености за рад (члан 73. и члан 74. став 1. тачка 2), (8) Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности пред надлежним пензијско-инвалидским органом (чл. 81–84), (9) Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде (члан 85), (10) Обезбеђивање исплате накнаде зараде (члан 102), (11) Утврђивање својства осигураног лица (члан 111), (12) Изабрани лекар (чл. 146. и 151), (13) Накнада штете у спровођењу здравственог осигурања (чл. 191 – 200); 4) Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС; 84/04 – др. закон; 85/05, 101/05 – др. закон; 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 30/10 – др. закон и 101/10) (1) Обавезно пензијско и инвалидско осигурање (чл. 10–15), (2) Лица којима се обезбеђују права за случај инвалидности и телесног оштећења проузроковани повредом на раду или професионалном болешћу (члан 17), (3) Права из пензијског и инвалидског осигурања (члан 18), (4) Услови за стицање права из пензијског и инвалидског осигурања - инвалидска пензија (чл. 21–27), (5) Новчана накнада за телесно оштећење проузроковано повредом на раду, односно професионалном болешћу (чл. 37–40), (6) Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем (чл. 52–58), (7) Утврђивање права из пензијског и инвалидског осигурања (члан 69. ст. 2, 6. и 7), (8) Накнаде штете (чл. 208–210). II. Посебни део програма 1. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини 1) Начин и поступак процене ризика у складу са Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06 – исправка и 30/10), Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06 – исправка) и Смерницама за процену ризика EU ISBN 92-827-4278-4 из 1996. године: (1) Основ и сврха процене ризика; (2) Обухват процене ризика; (3) Општи подаци о послодавцу; (4) Опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад (и њихово груписање) и средстава и опреме за личну заштиту на раду; (5) Снимање организације рада; (6) Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини; (7) Процењивање ризика у односу на опасности и штетности; (8) Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика; (9) Закључак; (10) Измене и допуне акта о процени ризика; (11) Покретање поступка процене ризика; (12) Одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика; (13) План спровођења поступка процене ризика; (14) Провера ефикасности примене акта о процени ризика. �2) Испитивања услова радне околине (хемијске, биолошке и физичке штетности, микроклима и осветљеност). Стручни налази о испитивањима услова радне околине и њихов садржај са закључком. 3) Прегледи, испитивања и одржавање опреме за рад (машине, уређаји, постројења, инсталације и алати). Прописана опрема за рад која подлеже периодичним прегледима и испитивањима и услови за вршење прегледа и испитивања. Стручни налази о прегледима и испитивањима прописане опреме за рад. 4) Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС”, број 13/10). 2. Опште и посебне мере у области безбедности и здравља на раду 1) Објекти, просторије и простори намењени за рад (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту – „Службени гласник РС”, број 21/09); 2) Средства за рад (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад – „Службени гласник РС”, бр. 23/09 и 123/12); 3) Средства и опрема за личну заштиту на раду (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду – „Службени гласник РС”, број 92/08); 4) Ознаке за безбедност и здравље на раду (Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду – „Службени гласник РС”, број 95/10); 5) Мере безбедности и здравља на раду приликом извођења грађевинских радова (Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима – ,,Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10; Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова – „Службени гласник РС”, број 53/97); 6) Мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета – ,,Службени гласник РС”, број 106/09); 7) Мере безбедности и здравља на раду при излагању хемијским материјама (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама – ,,Службени гласник РС”, број 106/09); 8) Мере безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад са екраном (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном – ,,Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 93/13); 9) Мере безбедности и здравља на раду при излагању биолошким штетностима (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима – ,,Службени гласник РС”, број 96/10); 10) Мере безбедности и здравља на раду при излагању азбесту (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту – ,,Службени гласник РС”, бр. 106/09, 6/10 – исправка и 15/10 – исправка); 11) Мере безбедности и здравља на раду при излагању вибрацијама (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама – ,,Службени гласник РС”, број 93/11); 12) Мере безбедности и здравља на раду при излагању буци (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци – ,,Службени гласник РС”, број 96/11); 13) Мере безбедности и здравља на раду при излагању карциногенима и мутагенима (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима – ,,Службени гласник РС”, број 96/11); 14) Мере безбедности од опасног дејства електричне струје (Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима – „Службени гласник СРС”, број 21/89); 15) Мере безбедности и здравља на раду при преради и обради дрвета и сличних материјала (Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала – „Службени гласник СРС”, број 51/88); �16) Мере безбедности и здравља на раду у шумарству (Правилник о посебним мерама заштите на раду у шумарству – „Службени гласник СРС”, број 33/88); 17) Мере безбедности и здравља на раду у хемијско технолошким процесима (Правилник о техничким и здравствено – техничким заштитним мерама на радовима при хемијско– технолошким процесима – „Службени лист ФНРЈ”, број 55/50 – Прилог број 9); 18) Мере безбедности и здравља на раду у саобраћају и одржавању транспортних средстава (Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима – „Службени лист СФРЈ”, број 55/65; Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила – „Службени лист СФРЈ”, број 17/66); 19) Мере безбедности и здравља на раду у пољопривреди (Правилник о заштити на раду у пољопривреди – „Службени лист СФРЈ”, број 34/68); 20) Мере безбедности и здравља на раду у поступку пружања прве помоћи (Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у случају незгоде на раду – „Службени лист СФРЈ”, број 21/71). 3. Методолошки поступци прегледа и испитивања опреме за рад, односно опреме која подлеже превентивним и периодичним испитивањима у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду 1) Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06 – исправка); 2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине: 2.1. предмет превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад 2.1.1. дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више, као и привремено постављена конзолна дизалица и витло носивости од 0,3 тона и више, на механизовани погон, који служе за дизање, спуштање и преношење терета помоћу челичног или другог ужета, ланца, хидраулике и др.; 2.1.2. регална дизалица на механизовани погон (у регалном ходнику и ван њега, везана за шине или која има на други начин аутоматски регулисане позиције) која служи за уношење у регал и узимање из регала палета или материјала; 2.1.3. подизна платформа на механизовани погон која, помоћу уграђене платформе или корпе, служи за дизање и спуштање запослених ради обављања радних операција; 2.1.4. висећа скела, фасадни, теретни и путнички лифт (изузев лифтова у стамбеним зградама), на механизовани погон, који на вертикалним површинама зграда, на фасадама зграда, градилиштима и у објектима намењеним за радне и помоћне просторије служе за дизање и спуштање запослених и материјала; 2.1.5. самоходно возило, на механизовани погон, које се користи за унутрашњи транспорт вучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета; 2.1.6. преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон, за сечење, пресовање, савијање и извлачење материјала, а у које се материјал за обраду улаже или вади ручно; 2.1.7. опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на механизовани погон, која је постављена на темеље, у коју се материјал за обраду улаже и вади ручно; 2.1.8. уређаји у којима се наносе и суше премазна средства чије компоненте у додиру са ваздухом образују запаљиве и експлозивне смеше, испарења и хемијске штетности опасне по здравље запослених; 2.1.9. опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и контролу, са цевоводима за напајање, развођење и транспорт експлозивних, отровних и загушљивих флуида-гасова или течности, осим природног гаса (земни гас), у објектима који се користе као радни и помоћни простор; 2.1.10. противексплозијско заштићена опрема за рад, која се користи у технолошким процесима; �2.1.11. привремена електрична инсталација са уређајима, опремом и прибором, постављена за време изградње грађевинских објеката или извођења других радова; 2.1.12. опрема за рад (машине, уређаји, постројења инсталације и алати) за коју је послодавац актом о процени ризика утврдио да се на њој врше превентивни и периодични прегледи и испитивања. 2.2. садржина и обим испитивања 2.2.1. Методе испитивања 2.2.2. Декларисане вредности 2.2.3. Уређаји, опрема и прибор за испитивање 2.3. садржина стручног налаза. 1) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број41/09); 2) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени гласник РС”, број 36/09); 3) Правилник о безбедности машина (,,Службени гласник РС”, број 13/10); 4) Правилник о безбедности лифтова (,,Службени гласник РС”, број 101/10). 4. Методолошки поступци испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) микроклиме и осветљености 1) Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (,,Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06 – исправка); 2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине: 2.1. предмет превентивних и периодичних испитивања услова радне околине 2.1.1. Испитивање микроклиме 2.1.1.1. Испитивање температуре ваздуха 2.1.1.2. Испитивање брзине струјања ваздуха 2.1.1.3. Испитивање влажности ваздуха 2.1.2. Испитивање хемијских штетности 2.1.2.1. Испитивање гасова 2.1.2.2. Испитивање пара 2.1.2.3. Испитивање димова 2.1.2.4. Испитивање прашине 2.1.3. Испитивање физичких штетности 2.1.3.1. Испитивање буке 2.1.3.2. Испитивање вибрација 2.1.3.3. Испитивање електромагнетног поља ниских и високих фреквенција 2.1.3.4. Испитивање радиофреквенцијског зрачења 2.1.3.5. Испитивање ласерског зрачења 2.1.3.6. Испитивање микроталасног зрачења 2.1.3.7. Испитивање ултраљубичастог и ИЦ зрачења 2.1.4. Испитивање осветљености 2.1.5. Испитивање биолошких штетности 2.2. садржина и обим испитивања �2.2.1. Методе испитивања 2.2.2. Декларисане вредности 2.2.3. Уређај, опрема и прибор за испитивање. 2.3. садржина стручног налаза; 1) Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 92/11) (чл. 9–14, чл. 20–23. и чл. 49. и 50); 2) Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС”, бр. 81/10 и 100/11), а од 1. јануара 2013. године Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС”, број 100/11); 3) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС”, број 96/10); 4) Закон о општој безбедности производа (,,Службени гласник РС”, број 41/09); 5) Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Службени гласник РС”, број 36/09). � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb Subject The topic of the resource правилник стручни испит безбедност на раду здравље на раду одговорно лице обављање послова Description An account of the resource Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица. Source A related resource from which the described resource is derived http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 111/13 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013-12-10 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0065 Creator An entity primarily responsible for making the resource Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања безбедност на раду здравље на раду обављање послова одговорно лице правилник стручни испит http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_str_ispita_za_obavlj_struc_posl_pri_ekspl_min_sir/Pravilnik_o_polag_str_ispita_za_obavlj_struc_posl_pri_ekspl_min_sir.2.pdf e47de030e14b76386de4469e0cfaab85 PDF Text Text Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 21/96 и 47/96. Члан 1. Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката, руковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења пословима заштите на раду, стручног надзора при експлоатацији минералних сировина, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова. Члан 2. Стручни испит полаже се по програму прописаном овим правилником и састоји се из општег и посебног дела. Општи део стручног испита полаже се према јединственом програму. Посебни део стручног испита полаже се према посебно утврђеном програму за одређени степен школске спреме. Члан 3. Лице које је положило стручни испит предвиђен за нижи степен школске спреме, а накнадно заврши виши степен школске спреме, полаже само посебни део стручног испита предвиђен за тај степен школске спреме. Лице које је положило стручни испит према другим прописима, за обављање послова из члана 1. овог правилника полаже само посебни део стручног испита. Члан 4. Стручни испит према одредбама овог правилника полажу лица која имају високу школску спрему, вишу школску спрему и средњу школску спрему рударске, геодетске или друге одговарајуће техничке струке, као и лица са завршеном средњом школом у трогодишњем трајању (КВ), петим степеном стручне спреме (ВКВ) и вишом школом за образовање радника техничке струке, за обављање послова надзорника и пословође при експлоатацији минералних сировина. Право на полагање стручног испита, лица из става 1. овог члана стичу са најмање 2 године радног искуства на пословима експлоатације минералних сировина. Члан 5. Стручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита (у даљем тексту: Комисија) коју образује министар надлежан за послове рударства (у даљем тексту: министар). Комисија има председника и два члана, који имају заменике. На предлог председника Комисије, могу се за поједине предмете ангажовати испитивачи ван састава Комисије. �О ангажовању испитивача из става 3. овог члана министар доноси посебно решење. Председнику, члановима Комисије и испитивачу припада накнада чија се висина одређује решењем о образовању Комисије. Члан 6. Административно-стручне и техничке послове везане за полагање стручног испита обавља Савез инжењера и техничара Србије, Београд. Уговором који закључују министарство надлежно за послове рударства (у даљем тексту: Министарство) и организација из става 1. овог члана, ближе се уређују питања услова и начина организовања и висине трошкова полагања стручног испита. Члан 7. Трошкове полагања стручног испита, као и трошкове полагања поправног испита, сноси лице које полаже стручни испит (у даљем тексту: кандидат) или предузеће, односно друго правно лице у коме је кандидат запослен. Члан 8. Писмену пријаву за полагање стручног испита кандидат подноси организацији из члана 6. став 1. овог правилника. Пријава из става 1. овог члана садржи: 1) 2) 3) 4) име, очево име и презиме кандидата; датум и место рођења кандидата; врсту школске спреме и смер који је кандидат завршио; назив предузећа у коме је кандидат запослен, врсту послова које обавља и године радног искуства; 5) предлог теме за израду писменог рада; 6) врсту испита за који се кандидат пријављује и у ком испитном року жели да полаже. Уз пријаву кандидат прилаже: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) оверен препис дипломе или сведочанство о завршеној школи; 3) потврду предузећа о врсти послова на којима је кандидат радио и о радном искуству. Члан 9. Кандидату који је приложио прописане доказе Комисија у обавештењу о испуњености услова за полагање стручног испита одређује тему и рок за достављање писменог рада. Тему за израду писменог рада може предложити кандидат или предузеће у коме је кандидат запослен. Из оправданих разлога, а на писмени захтев кандидата, рок за достављање писменог стручног рада може се продужити, с тим што се писмени рад мора доставити најкасније 15 дана пре полагања стручног испита. Члан 10. Писмени рад оцењује испитивач. Кандидат може полагати усмени део испита и општи део испита ако је писмени рад позитивно оцењен од стране испитивача. �Члан 11. Кандидат се на стручном испиту оцењује за општи део једном оценом, а за посебни део из сваког предмета посебно. Коначан успех кандидата на стручном испиту утврђује Комисија. Успех кандидата на стручном испиту оцењује се оценом "положио" или "није положио". Оценом "није положио" оцењује се кандидат који није показао довољан успех из општег дела и једног предмета из посебног дела испита, или ако није показао довољан успех из два предмета посебног дела. Члан 12. Кандидат који није показао довољан успех из општег дела или из једног предмета посебног дела може полагати поправни испит у року који не може бити краћи од три месеца од дана када је испит полагао. Члан 13. Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или пре почетка полагања стручног испита изјави да одустаје од испита, сматраће се да није ни полагао испит. Члан 14. Ако кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио. Започето полагање стручног испита може се одложити ако је кандидат због болести или из других оправданих разлога био спречен да настави полагање стручног испита. Захтев за одлагање испита из става 2. овог члана кандидат подноси Комисији. Члан 15. О полагању стручног испита води се записник који садржи: име и презиме кандидата, степен стручне спреме; назив предузећа или другог правног лица у коме је кандидат запослен; састав Комисије; име и презиме испитивача; датум и место полагања стручног испита: тему писменог рада; постављена питања; оцену из сваког предмета и закључак о одлагању или неодлагању стручног испита или о упућивању на поновно полагање испита из једног предмета. Записник потписују председник, чланови Комисије и испитивач. Члан 16. На основу записника о полагању стручног испита кандидату се издаје уверење о положеном стручном испиту. Уверење из става 1. овог члана садржи: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) назив Министарства; пропис на основу кога се издаје уверење; име, презиме и место рођења кандидата; врсту послова за чије обављање је кандидат положио стручни испит; регистарски број евиденције; датум издавања уверења; потпис председника Комисије и овлашћеног лица Министарства. Уверење из става 1. овог члана оверава се печатом Министарства. �Члан 17. Евиденцију лица која су полагала стручни испит води организација из члана 6. овог правилника и по окончању испитног рока са примерком уверења, доставља је Министарству. Евиденција садржи податке о кандидату и то: име и презиме, годину и место рођења, пребивалиште, време полагања стручног испита, као и податке о успеху на испиту. Члан 18. Општи део стручног испита обухвата следеће градиво: 1) Уставно уређење - Основи уставног уређења Савезне Републике Југославије и Републике Србије; карактер савезне државе и Републике Србије; слободе, права и дужности човека и грађанина (по Уставу Савезне Републике Југославије и Уставу Републике Србије); економско и социјално уређење; надлежност Савезне Републике Југославије и права и дужности Републике Србије; органи Савезне Републике Југославије и органи Републике Србије; уставност и законитост; територијална организација Републике Србије; доношење и промена савезног и републичког устава. 2) Радни односи - Заснивање радног односа. - Распоређивање радника. - Права радника за чијим је радом престала потреба. - Радно време. - Одмори и одсуства. - Зараде и накнаде. - Заштита радника. - Одговорност радника. - Престанак радног односа. - Заштита права радника. - Пословодни орган предузећа. Организовани прекид рада запослених (штрајк). 3) Управни поступак - Начела управног поступка. - Стварна и месна надлежност. Странка у управном поступку. - Покретање управног поступка (по захтеву странке и по службеној дужности). - Доказивање у управном поступку. - Достављање. Рокови. - Решења (саставни делови, рокови за доношење решења). - Жалба и поступак по жалби. - Појам коначног, извршног и правоснажног решења. Извршење решења. - Трошкови управног поступка. Правни извори и литература: 1) Устав Савезне Републике Југославије ("Службени лист Савезне Републике Југославије", број 1/92); 2) Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", број 1/90); 3) Закон о радним односима ("Службени гласник РС", бр. 45/91, 70/91, 18/92, 34/94, 48/94, 49/95 и 53/95); 4) Закон о општем управном поступку ("Службени лист СФРЈ", број 47/86). Члан 19. Посебни део стручног испита обухвата: 1) Писмени део испита: - израда писменог стручног рада односно пројекта. 2) Усмени део испита: - одбрана стручног рада; - провера познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других прописа из области из које кандидат полаже стручни испит; - прописе из области заштите на раду при експлоатацији минералних сировина. Члан 20. Писмени рад кандидат израђује под надзором испитивача из чије области је тема писменог рада и у зависности од степена школске спреме, састоји се од израде: 1) за високу школску спрему - главног и допунског рударског пројекта; �2) за вишу школску спрему - техничког или упрошћеног рударског пројекта; 3) за средњу школску спрему - упрошћеног рударског пројекта; 4) за трећи степен образовања (КВ) пети степен стручне спреме (ВКВ) и вишу школу за образовање радника техничке струке - упрошћеног рударског пројекта, или извођачког пројекта за делове технолошког процеса, реконструкције или ремонта. Члан 21. Усмени део испита за кандидате рударске струке обухвата: 1) одбрану писменог стручног рада; 2) проверу познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других прописа из области из које кандидат полаже стручни испит; 3) провера познавања прописа из области заштите на раду при експлоатацији минералних сировина. Усмени део испита за кандидате других техничких струка обухвата одбрану и проверу знања из става 1. тач. 1. и 2. овог члана. Правни извори и литература: 1) Закон о рударству ("Службени гласник РС", број 44/95); 2) Закон о заштити на раду ("Службени гласник РС", број 42/91); 3) Закон о заштити од пожара ("Службени гласник СРС", бр. 37/88, 53/93, 67/93 и 48/94); 4) Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења ("Службени гласник СРС", број 50/79); 5) Правилник о садржини рударских пројеката ("Службени гласник СРС", број 10/84); 6) Правилник о мерама заштите при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству ("Службени лист СФРЈ", број 9/67); 7) Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију угља ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/89 и 54/90); 8) Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина ("Службени лист СФРЈ", број 4/86); 9) Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију архитектонско грађевинског камена (украсног камена) техничког камена, шљунка и песка и прераду архитектонског грађевинског камена ("Службени лист СФРЈ", број 11/86); 10) Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству ("Службени лист СФРЈ", број 26/88); 11) Правилник о техничким нормативима при изградњи јамских магацина експлозивних средстава у рудницима са подземном експлоатацијом минералних сировина ("Службени лист СФРЈ", број 12/88); 12) Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и инсталације у рудницима са подземном експлоатацијом ("Службени лист СФРЈ", број 21/88); 13) Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина ("Службени лист СФРЈ", број 66/87); 14) Правилник о техничким нормативима при превозу људи и материјала окнима рудника ("Службени лист СРЈ", број 18/92); 15) Правилник о техничким нормативима за машине са дизел моторима које се користе при подземним рударским радовима у неметанским јамама ("Службени лист СФРЈ", број 66/78); 16) Правилник о техничким нормативима за истраживање, добијање и припрему нуклеарних минералних сировина ("Службени лист СФРЈ", број 39/85); �17) Правилник о техничким нормативима за припремање минералних сировина руда обојених метала ("Службени лист СФРЈ", број 36/79), 18) Правилник о техничким нормативима при истраживању и експлоатацији нафте, земних гасова и слојних вода ("Службени лист СФРЈ", бр. 43/79, 41/81 и 15/82), 19) Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију металичних и неметаличних минералних сировина ("Службени лист СФРЈ", број 24/91), 20) Правилник о техничким нормативима при превозу људи у рудницима са подземном експлоатацијом минералних сировина хоризонталним и косим просторијама ("Службени лист СФРЈ", број 34/89), 21) Правилник о техничким нормативима за превоз транспортерима са траком у рударству ("Службени лист СФРЈ", број 5/73), 22) Прописи о техничким мерама и заштити на раду при рударским подземним радовима ("Службени лист СФРЈ", број 11/67), 23) Стандарди из противексплозивне заштите издати од Завода за стандардизацију групе ЈУС Н.С. 8.000 - Н.С. 8.999 Члан 22. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". Основни текст Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 21/96. Члан 1. Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката, руковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења пословима заштите на раду, стручног надзора при експлоатацији минералних сировина, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова. Члан 2. Стручни испит полаже се по програму прописаном овим правилником и састоји се из општег и посебног дела. Општи део стручног испита полаже се према јединственом програму. Посебни део стручног испита полаже се према посебно утврђеном програму за одређени степен школске спреме. Члан 3. Лице које је положило стручни испит предвиђен за нижи степен школске спреме, а накнадно заврши виши степен школске спреме, полаже само посебни део стручног испита предвиђен за тај степен школске спреме. Лице које је положило стручни испит према другим прописима, за обављање послова из члана 1. овог правилника полаже само посебни део стручног испита. �Члан 4. Стручни испит према одредбама овог правилника полажу лица која имају високу школску спрему ( VII степен образовања), вишу школску спрему ( V степен образовања) и средњу школску спрему ( IV степен образовања) рударске, геодетске или друге одговарајуће техничке струке. Право на полагање стручног испита, лица из става 1. овог члана стичу са најмање 2 године радног искуства на пословима експлоатације минералних сировина. Члан 5. Стручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита (у даљем тексту: Комисија) коју образује министар надлежан за послове рударства (у даљем тексту: министар). Комисија има председника и два члана, који имају заменике. На предлог председника Комисије, могу се за поједине предмете ангажовати испитивачи ван састава Комисије. О ангажовању испитивача из става 3. овог члана министар доноси посебно решење. Председнику, члановима Комисије и испитивачу припада накнада чија се висина одређује решењем о образовању Комисије. Члан 6. Административно-стручне и техничке послове везане за полагање стручног испита обавља Савез инжењера и техничара Србије, Београд. Уговором који закључују министарство надлежно за послове рударства (у даљем тексту: Министарство) и организација из става 1. овог члана, ближе се уређују питања услова и начина организовања и висине трошкова полагања стручног испита. Члан 7. Трошкове полагања стручног испита, као и трошкове полагања поправног испита, сноси лице које полаже стручни испит (у даљем тексту: кандидат) или предузеће, односно друго правно лице у коме је кандидат запослен. Члан 8. Писмену пријаву за полагање стручног испита кандидат подноси организацији из члана 6. став 1. овог правилника. Пријава из става 1. овог члана садржи: 1) 2) 3) 4) име, очево име и презиме кандидата; датум и место рођења кандидата; врсту школске спреме и смер који је кандидат завршио; назив предузећа у коме је кандидат запослен, врсту послова које обавља и године радног искуства; 5) врсту испита за који се кандидат пријављује и у ком испитном року жели да полаже. Уз пријаву кандидат прилаже: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) оверен препис дипломе или сведочанство о завршеној школи; 3) потврду предузећа о врсти послова на којима је кандидат радио и о радном искуству. �Члан 9. Кандидату који је приложио прописане доказе Комисија у обавештењу о испуњености услова за полагање стручног испита одређује тему и рок за достављање писменог рада. Тему за израду писменог рада може предложити кандидат или предузеће у коме је кандидат запослен. Из оправданих разлога, а на писмени захтев кандидата, рок за достављање писменог стручног рада може се продужити, с тим што се писмени рад мора доставити најкасније 15 дана пре полагања стручног испита. Члан 10. Писмени рад оцењује испитивач. Кандидат може полагати усмени део испита и општи део испита ако је писмени рад позитивно оцењен од стране испитивача. Члан 11. Кандидат се на стручном испиту оцењује за општи део једном оценом, а за посебни део из сваког предмета посебно. Коначан успех кандидата на стручном испиту утврђује Комисија. Успех кандидата на стручном испиту оцењује се оценом "положио" или "није положио". Оценом "није положио" оцењује се кандидат који није показао довољан успех из општег дела и једног предмета из посебног дела испита, или ако није показао довољан успех из два предмета посебног дела. Члан 12. Кандидат који није показао довољан успех из општег дела или из једног предмета посебног дела може полагати поправни испит у року који не може бити краћи од три месеца од дана када је испит полагао. Члан 13. Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или пре почетка полагања стручног испита изјави да одустаје од испита, сматраће се да није ни полагао испит. Члан 14. Ако кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио. Започето полагање стручног испита може се одложити ако је кандидат због болести или из других оправданих разлога био спречен да настави полагање стручног испита. Захтев за одлагање испита из става 2. овог члана кандидат подноси Комисији. Члан 15. О полагању стручног испита води се записник који садржи: име и презиме кандидата, степен стручне спреме; назив предузећа или другог правног лица у коме је кандидат запослен; састав Комисије; име и презиме испитивача; датум и место полагања стручног испита: тему писменог рада; постављена питања; оцену из писменог рада кандидата и закључак о одлагању или неодлагању стручног испита или о упућивању на поновно полагање испита из једног предмета. Записник потписују председник, чланови Комисије и испитивач. �Члан 16. На основу записника о полагању стручног испита кандидату се издаје уверење о положеном стручном испиту. Уверење из става 1. овог члана садржи: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) назив Министарства; пропис на основу кога се издаје уверење; име, презиме и место рођења кандидата; врсту послова за чије обављање је кандидат положио стручни испит; регистарски број евиденције; датум издавања уверења; потпис председника Комисије и овлашћеног лица Министарства. Уверење из става 1. овог члана оверава се печатом Министарства. Члан 17. Евиденцију лица која су полагала стручни испит води организација из члана 6. овог правилника и по окончању испитног рока са примерком уверења, доставља је Министарству. Евиденција садржи податке о кандидату и то: име и презиме, годину и место рођења, пребивалиште, време полагања стручног испита, као и податке о успеху на испиту. Члан 18. Општи део стручног испита обухвата следеће градиво: 1) Уставно уређење - Основи уставног уређења Савезне Републике Југославије и Републике Србије; карактер савезне државе и Републике Србије; слободе, права и дужности човека и грађанина (по Уставу Савезне Републике Југославије и Уставу Републике Србије); економско и социјално уређење; надлежност Савезне Републике Југославије и права и дужности Републике Србије; органи Савезне Републике Југославије и органи Републике Србије; уставност и законитост; територијална организација Републике Србије; доношење и промена савезног и републичког устава. 2) Радни односи - Заснивање радног односа. - Распоређивање радника. - Права радника за чијим је радом престала потреба. - Радно време. - Одмори и одсуства. - Зараде и накнаде. - Заштита радника. - Одговорност радника. - Престанак радног односа. - Заштита права радника. - Пословодни орган предузећа. Организовани прекид рада запослених (штрајк). 3) Управни поступак - Начела управног поступка. - Стварна и месна надлежност. Странка у управном поступку. - Покретање управног поступка (по захтеву странке и по службеној дужности). - Доказивање у управном поступку. - Достављање. Рокови. - Решења (саставни делови, рокови за доношење решења). - Жалба и поступак по жалби. - Појам коначног, извршног и правоснажног решења. Извршење решења. - Трошкови управног поступка. Правни извори и литература: 1) Устав Савезне Републике Југославије ("Службени лист Савезне Републике Југославије", број 1/92); 2) Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", број 1/90); 3) Закон о радним односима ("Службени гласник РС", бр. 45/91, 70/91, 18/92, 34/94, 48/94, 49/95 и 53/95); 4) Закон о општем управном поступку ("Службени лист СФРЈ", број 47/86). �Члан 19. Посебни део стручног испита обухвата: 1) Писмени део испита: - израда писменог стручног рада односно пројекта. 2) Усмени део испита: - одбрана стручног рада; - провера познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других прописа из области из које кандидат полаже стручни испит; - прописе из области заштите на раду при експлоатацији минералних сировина. Члан 20. Писмени рад кандидат израђује под надзором испитивача из чије области је тема писменог рада и у зависности од врсте и степена школске спреме састоји се од израде: А. Рударска струка: 1) за високу школску спрему - главног или допунског рударског пројекта; 2) за вишу школску спрему - израда техничког или упрошћеног рударског пројекта; 3) средња школска спрема и А степен стручног образовања, мање сложених техничких и упрошћених рударских пројеката. Б. Друге техничке струке а) за високу школску спрему: - техничких или упрошћених пројеката за реконструкцију и одржавање као и уградњу електро-машинских инсталација, постројења и опреме; техничких решења заштите снабдевања и развођења електричне енергије, компримираног ваздуха, индустријске и пијаће воде, топлотне енергије, телефонске везе, сигнализације и аутоматизације, техничких решења заштите од кратког споја додирног напона, статичног електрицитета као и примену, уградњу и одржавање електричних уређаја у експлозивној заштити; б) за средњу школску спрему и А степен стручног образовања: - мање сложених техничких или упрошћених рударских пројеката. Члан 21. Усмени део испита за кандидате рударске струке обухвата: 1) одбрану писменог стручног рада; 2) проверу познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других прописа из области из које кандидат полаже стручни испит; 3) провера познавања прописа из области заштите на раду при експлоатацији минералних сировина. Усмени део испита за кандидате других техничких струка обухвата одбрану и проверу знања из става 1. тач. 1. и 2. овог члана. Правни извори и литература: 1) Закон о рударству ("Службени гласник РС", број 44/95); 2) Закон о заштити на раду ("Службени гласник РС", број 42/91); 3) Закон о заштити од пожара ("Службени гласник СРС", бр. 37/88, 53/93, 67/93 и 48/94); 4) Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења ("Службени гласник СРС", број 50/79); �5) Правилник о садржини рударских пројеката ("Службени гласник СРС", број 10/84); 6) Правилник о мерама заштите при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству ("Службени лист СФРЈ", број 9/67); 7) Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију угља ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/89 и 54/90); 8) Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина ("Службени лист СФРЈ", број 4/86); 9) Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију архитектонско грађевинског камена (украсног камена) техничког камена, шљунка и песка и прераду архитектонског грађевинског камена ("Службени лист СФРЈ", број 11/86); 10) Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству ("Службени лист СФРЈ", број 26/88); 11) Правилник о техничким нормативима при изградњи јамских магацина експлозивних средстава у рудницима са подземном експлоатацијом минералних сировина ("Службени лист СФРЈ", број 12/88); 12) Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и инсталације у рудницима са подземном експлоатацијом ("Службени лист СФРЈ", број 21/88); 13) Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина ("Службени лист СФРЈ", број 66/87); 14) Правилник о техничким нормативима при превозу људи и материјала окнима рудника ("Службени лист СРЈ", број 18/92); 15) Правилник о техничким нормативима за машине са дизел моторима које се користе при подземним рударским радовима у неметанским јамама ("Службени лист СФРЈ", број 66/78); 16) Правилник о техничким нормативима за истраживање, добијање и припрему нуклеарних минералних сировина ("Службени лист СФРЈ", број 39/85); 17) Правилник о техничким нормативима за припремање минералних сировина руда обојених метала ("Службени лист СФРЈ", број 36/79), 18) Правилник о техничким нормативима при истраживању и експлоатацији нафте, земних гасова и слојних вода ("Службени лист СФРЈ", бр. 43/79, 41/81 и 15/82), 19) Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију металичних и неметаличних минералних сировина ("Службени лист СФРЈ", број 24/91), 20) Правилник о техничким нормативима при превозу људи у рудницима са подземном експлоатацијом минералних сировина хоризонталним и косим просторијама ("Службени лист СФРЈ", број 34/89), 21) Правилник о техничким нормативима за превоз транспортерима са траком у рударству ("Службени лист СФРЈ", број 5/73), 22) Прописи о техничким мерама и заштити на раду при рударским подземним радовима ("Службени лист СФРЈ", број 11/67), 23) Стандарди из противексплозивне заштите издати од Завода за стандардизацију групе ЈУС Н.С. 8.000 - Н.С. 8.999 Члан 22. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". �Измене Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 47/96. Члан 1. У Правилнику о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина ("Службени гласник РС", број 21/96) у члану 4. став 1. заграде и речи у заградама: "(VII степен образовања), (V степен образовања) и (IV степен образовања)", бришу се, тачна на крају замењује се запетом и додају речи: "као и лица са завршеном средњом школом у трогодишњем трајању (КВ), петим степеном стручне спреме (ВКВ) и вишом школом за образовање радника техничке струке, за обављање послова надзорника и пословође при експлоатацији минералних сировина". Члан 2. У члану 8. став 2. после тачке 4) додаје се нова тачка 5) која гласи: "5) предлог теме за израду писменог рада;". Досадашња тачка 5) постаје тачка 6). Члан 3. У члану 15. у ставу 1. речи: "оцену из писменог рада кандидата", замењују се речима: "оцену из сваког предмета". Члан 4. Члан 20. мења се и гласи: Члан 20. Писмени рад кандидат израђује под надзором испитивача из чије области је тема писменог рада и у зависности од степена школске спреме, састоји се од израде: 1) 2) 3) 4) за високу школску спрему - главног и допунског рударског пројекта; за вишу школску спрему - техничког или упрошћеног рударског пројекта; за средњу школску спрему - упрошћеног рударског пројекта; за трећи степен образовања (КВ) пети степен стручне спреме (ВКВ) и вишу школу за образовање радника техничке струке - упрошћеног рударског пројекта, или извођачког пројекта за делове технолошког процеса, реконструкције или ремонта." Члан 5. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС". � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o polag str ispita za obavlj struc posl pri ekspl min sir Subject The topic of the resource правилник експлоатација минералних сировина стручни испит услови начин програм Description An account of the resource Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката, руковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења пословима заштите на раду, стручног надзора при експлоатацији минералних сировина, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова. Creator An entity primarily responsible for making the resource Министарство рударства и енергетике Републике Србије Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 21/96 и 47/96 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1996 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Костић Драган Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0032 Source A related resource from which the described resource is derived http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/10_Pravilnik_o_uslovima_nacinu_i_programu_polaganja_strucnog_ispita_za_obavljanje_strucnih_poslova_pri_eksploataciji_mineralnih_sirovina.pdf експлоатација минералних сировина начин правилник програм стручни испит услови http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_polag_str_isp_za_obav_pol_izr_proj_i_elab_i_izvodj_geol_istr/Pravilnik_o_polag_str_isp_za_obav_pol_izr_proj_i_elab_i_izvodj_geol_istr.2.pdf 191ac0c91df0a304c9037ff6773aa50b PDF Text Text Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања "Службени гласник РС", бр. 21/96 Члан 1. Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање послова израде пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања; руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких истражних радова, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова. Члан 2. Стручни испит полаже се по програму прописаном овим правилником и састоји се из општег и посебног дела. Општи део стручног испита полаже се према јединственом програму. Посебни део стручног испита полаже се према посебно утврђеном програму за одређени степен школске спреме. Члан 3. Лице које је положило стручни испит предвиђен за нижи степен школске спреме, а накнадно заврши виши степен школске спреме, полаже само посебни део стручног испита предвиђен за тај степен школске спреме. Лице које је положило стручни испит према другим прописима, за обављање послова из члана 1. овог правилника, полаже само посебни део стручног испита. Члан 4. Стручни испит према одредбама овог правилника, полажу лица која имају високу школску спрему (VII степен образовања), вишу школску спрему (V степен образовања) и средњу школску спрему (IV степен образовања) геолошке или друге одговарајуће техничке струке. Право на полагање стручног испита лица из става 1. овог члана стичу се са најмање 2 године радног искуства на пословима геолошких истраживања. Члан 5. Стручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита (у даљем тексту: Комисија) коју образује министар надлежан за послове геологије (у даљем тексту: министар). Комисија има председника и два члана, који имају заменике. На предлог председника Комисије, за поједине предмете могу се ангажовати испитивачи ван састава Комисије. О ангажовању испитивача из става 3. овог члана министар доноси посебно решење. Председнику, члановима Комисије и испитивачу припада накнада чија се висина одређује решењем о образовању Комисије. Члан 6. Административно-стручне и техничке послове везане за полагање стручног испита обавља Савез инжењера и техничара Србије, Београд. �Уговором који закључују министарство надлежно за послове геологије (у даљем тексту: Министарство) и организација из става 1. овог члана, ближе се уређују питања услова и начина организовања и висине трошкова полагања стручног испита. Члан 7. Трошкове полагања стручног испита, као и трошкове полагања поправног испита, сноси лице које полаже стручни испит (у даљем тексту: кандидат) или предузеће, односно друго правно лице, у коме је кандидат запослен. Члан 8. Писмену пријаву за полагање стручног испита кандидат подноси организацији из члана 6. став 1. овог правилника. Пријава из става 1. овог члана садржи: 1) 2) 3) 4) име, очево име и презиме кандидата; датум и место рођења кандидата; врсту школске спреме и смер који је кандидат завршио; назив предузећа у коме је кандидат запослен, врсту послова које обавља и године радног искуства; 5) врсту испита за који се кандидат пријављује и у ком испитном року жели да полаже. Уз пријаву кандидат прилаже: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) оверен препис дипломе или сведочанство о завршеној школи; 3) потврду предузећа о врсти послова на којима је кандидат радио и о радном искуству. Члан 9. Кандидату који је приложио прописане доказе Комисија у обавештењу о испуњености услова за полагање стручног испита одређује тему и рок за достављање писменог рада. Тему за писмени рад може предложити кандидат или предузеће у коме је кандидат запослен. Из оправданих разлога, а на писмени захтев кандидата, рок за достављање писменог стручног рада може се продужити, с тим што се писмени рад мора доставити најкасније 15 дана пре полагања стручног испита. Члан 10. Писмени рад оцењује испитивач. Кандидат може полагати усмени део испита и општи део испита ако је писмени рад позитивно оцењен од стране испитивача. Члан 11. Кандидат се на стручном испиту оцењује за општи део једном оценом, а за посебни део из сваког предмета посебно. Коначан успех кандидата на стручном испиту утврђује Комисија. Успех кандидата на стручном испиту оцењује се оценом "положио" или "није положио". Оценом "није положио" оцењује се кандидат који није показао довољан успех из општег дела и једног предмета из посебног дела испита, или ако није показао довољан успех из два предмета посебног дела. Члан 12. Кандидат који није показао довољан успех из општег дела или из једног предмета посебног дела може полагати поправни испит у року који не може бити краћи од три месеца од дана када је испит полагао. �Члан 13. Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или пре почетка полагања стручног испита изјави да одустаје од испита, сматраће се да није ни полагао испит. Члан 14. Ако кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио. Започето полагање стручног испита може се одложити ако је кандидат због болести или из других оправданих разлога био спречен да настави полагање стручног испита. Захтев за одлагање испита из става 2. овог члана кандидат подноси Комисији. Члан 15. О полагању стручног испита води се записник који садржи: име и презиме кандидата, степен стручне спреме; назив предузећа или другог правног лица у коме је кандидат запослен; састав Комисије; име и презиме испитивача; датум и место полагања стручног испита; тему писменог рада; постављена питања; оцену из писменог рада и из појединих предмета и коначан успех кандидата; закључак о одлагању или неодлагању стручног испита или о упућивању на поновно полагање испита из једног предмета. Записник потписују председник, чланови Комисије и испитивач. Члан 16. На основу записника о полагању стручног испита кандидату се издаје уверење о положеном стручном испиту. Уверење из става 1. овог члана садржи: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) назив Министарства; пропис на основу кога се издаје уверење; име, презиме и место рођења кандидата; врсту послова за чије обављање је кандидат положио стручни испит; регистарски број евиденције; датум издавања уверења; потпис председника Комисије и овлашћеног лица Министарства. Уверење из става 1. овог члана оверава се печатом Министарства. Члан 17. Евиденцију лица која су полагала стручни испит води организација из члана 6. овог правилника и по окончању испитног рока, са примерком уверења, доставља је Министарству. Евиденција садржи податке о кандидату и то: име и презиме, годину и место рођења, пребивалиште, време полагања стручног испита, као и податке о успеху на испиту. Члан 18. 1. Општи део стручног испита обухвата следеће градиво: 1) Уставно уређење - Основи уставног уређења Савезне Републике Југославије и Републике Србије; карактер савезне државе и Републике Србије; слободе, права и дужности човека и грађанина (по Уставу Савезне Републике Југославије и Уставу Републике Србије); економско и социјално уређење; надлежност Савезне Републике Југославије и права и дужности Републике Србије; органи Савезне Републике Југославије и органи Републике Србије; уставност и законитост; територијална организација Републике Србије и доношење и промена савезног и републичког устава. 2) Радни односи - Заснивање радног односа. - Распоређивање радника. - Права радника за чијим је радом престала потреба. - Радно време. - Одмори и одсуства. - Зараде и накнаде. - Заштита радника. - Одговорност радника. - Престанак радног односа. - �Заштита права радника. - Пословни орган предузећа. - Организовани прекид рада запослених (штрајк). 3) Управни поступак - Начела управног поступка. - Стварна и месна надлежност. Странка у управном поступку. - Покретање управног поступка (по захтеву странке и по службеној дужности). - Доказивање у управном поступку. - Достављање. - Рокови. Решења (саставни делови, рокови за доношење решења). - Жалба и поступак по жалби. - Појам коначног, извршног и правоснажног решења. - Извршење решења. Трошкови управног поступка. Правни извори и литература: 1) Устав Савезне Републике Југославије ("Службени лист Савезне Републике Југославије", број 1/92); 2) Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", број 1/90); 3) Закон о радним односима ("Службени гласник РС", бр. 45/91, 70/91, 18/92, 34/94, 48/94, 49/95 и 53/95); 4) Закон о општем управном поступку ("Службени лист СФРЈ" број 47/86). Члан 19. Посебни део стручног испита обухвата: 1) Писмени део испита: - израда писменог стручног рада односно пројекта. 2) Усмени део испита: - одбрана стручног рада; - провера познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других прописа из области из које кандидат полаже стручни испит. Члан 20. Писмени рад који кандидат израђује под надзором испитивача из чије области је тема писменог рада и у зависности од степена школске спреме састоји се: 1) за високу школску спрему - израда пројекта геолошких истраживања или елабората и резултати геолошких истраживања; 2) средња школска спрема - израда техничке документације за мање сложене геолошке истражне радове или дела пројекта геолошких истраживања. Члан 21. 1. Усмени део испита обухвата: 1) одбрану писменог стручног рада; 2) проверу познавања закона, техничких прописа, норматива и стандарда и других прописа из области из које кандидат полаже стручни испит. Правни извори и литература: 1) Закон о геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 44/95); 2) Закон о јединственом начину утврђивања, евидентирања и прикупљања података о резервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерви ("Службени лист СФРЈ", бр. 53/77, 24/86, 17/90 и 24/94); 3) Закон о основама геолошке делатности од интереса за целу земљу ("Службени лист СФРЈ", бр. 63/90 и 24/94); 4) Закон о програму припрема за штампање Основне хидролошке карте Југославије Основне инжењерско-геолошке карте Југославије за период 1988-2009. године ("Службени лист СФРЈ", бр. 74/87); 5) Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима ("Службени лист СФРЈ", број 53/79); �6) Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима ("Службени лист СФРЈ", број 34/79); 7) Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних гасова и вођењу евиденције о њима ("Службени лист СФРЈ", број 80/87); 8) Правилник о изради пројеката геолошких истраживања ("Службени гласник СРС", број 26/84); 9) Правилник о критеријумима на основу којих се утврђује потенцијалност подручја у погледу изналажења минералних сировина ("Службени гласник СРС", број 16/85); 10) Правилник о начину чувања и сређивању геолошке документације ("Службени гласник СРС", број 26/84); 11) Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге ("Службени гласник СРС", број 26/84); 12) Правилник о садржини и начину вођења документације о микросеизмичким, макросеизмичким, сеизмотектонским и сеизмогеолошким подацима ("Службени гласник СРС", број 20/84). Члан 22. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Правилници Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnici Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Правилници Mediator An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver. Томашевић Александра Title A name given to the resource Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Pravilnik o polag str isp za obav pol izr proj i elab i izvodj geol istr Subject The topic of the resource правилник стручни испит начин и програм полагања израда пројеката и елабората геолошка истраживања Description An account of the resource Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање послова израде пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања, руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких истражних радова, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова. Creator An entity primarily responsible for making the resource Министарство рударства и енергетике Републике Србије Publisher An entity responsible for making the resource available Службени гласник РС, бр. 21/96 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1996 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Костић Драган Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Language A language of the resource српски Type The nature or genre of the resource text Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context AT-42695-0031 Source A related resource from which the described resource is derived http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/11_Pravilnik_o_uslovima_polaganja_strucnog_ispita.pdf геолошка истраживања израда пројеката и елабората начин и програм полагања правилник стручни испит