["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8&output=omeka-json","accessDate":"2020-08-06T23:25:26+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","1"]]],["item",{"itemId":"567","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"737"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_usl_za_obavlj_odredj_struc_posl_pri_eksploat_min_sir/Pravilnik_o_usl_za_obavlj_odredj_struc_posl_pri_eksploat_min_sir.2.pdf"],["authentication","3955116954b28d3dc9f67211cb435dbb"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16872"},["text","Правилник\nо условима за обављање одређених стручних\nпослова при експлоатацији минералних\nсировина\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 40/97 и 32/98.\nЧлан 1.\nОвим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при\nексплоатацији минералних сировина.\nСтручни послови из става 1. овог члана, у смислу овог правилника, су послови:\n1) руковања рударским машинама и постројењима у процесу експлоатације чврстих\nминералних сировина, нафте и гаса;\n2) спасавања у јамама и на експлоатационим пољима нафте и гаса;\n3) руковање експлозивним средствима и минирања;\n4) монтаже и одржавање машина, електричних уређаја и инсталација у јамама\nугроженим експлозивним јамским гасом или опасном угљеном прашином или на\nобјектима за истраживање и експлоатацију нафте и гаса и слојних вода, који су\nугрожени експлозивним земним гасом.\nЧлан 2.\nПослове иза члана 1. став 2. овог правилника, могу обављати лица која имају\nодговарајућу школску спрему, радно искуство и положен испит за рад на тим пословима.\nЧлан 3.\nПослове руковања рударским машинама и постројењима може обављати КВ радник\nодговарајуће струке са најмање две године радног стажа и положеним испитом за\nруковање одређеном врстом рударске машине или постројења.\nИспит из става 1. овог члана полаже се после обављене обуке, која се врши по посебном\nпрограму који доноси директор рударског предузећа.\nПрограм из става 2. овог члана садржи врсту и степен школске спреме за обављање\nпослова из става 1. овог члана, врсту машине или постројења, заштитне мере, време\nтеоретске и практичне обуке и друге специфичности при руковању одређеном\nрударском машином и постројењем.\nЧлан 4.\nПослове спасиоца у чети за спасавање у јамама и на експлоатационим пољима нафте\nи гаса, може да обавља КВ радник рударске или друге одговарајуће струке, који има\nположен испит за спасиоца у чети за спасавање.\nИспит из става 1. овог члана, полаже се после обуке обављене по посебном програму\nза обуку чланова чете за спасавање, који доноси директор рударског предузећа, у\nскладу са утврђеном организацијом службе за спасавање.\nПрограм за обуку чланова чете за спасавање садржи време теоретског и практичног\nдела обуке и редовних вежби које се одржавају у оквиру чете за спасавање.\n\n�Члан 5.\nПослове руковања експлозивним средствима и минирања, може обављати КВ радник\nрударске или друге одговарајуће струке, са најмање две године радног стажа и\nположеним испитом за палиоца мина.\nИспит за палиоца мина, полаже се после обуке обављене по посебном програму који\nдоноси директор рударског предузећа.\nПрограм за обуку палиоца мина садржи специфичности за руковање експлозивним\nсредствима, начин минирања у редовним и ванредним условима, заштитне мере и\nвреме теоретске и практичне обуке.\nЧлан 6.\nПослове монтаже и одржавања машина, електричних уређаја и инсталација у јамама\nугроженим експлозивним јамским гасом или опасном угљеном прашином или на\nобјектима за истраживање и експлоатацију нафте и гаса и слојних вода, који су угрожени\nексплозивним земним гасом, могу обављати радници одговарајуће струке са најмање\nдве године радног стажа и положеним испитом противексплозивне заштите електричних\nуређаја у рударству.\nИспит из става 1. овог члана полаже се после обављене обуке против експлозивне\nзаштите електричних уређаја у рударству, која се врши по посебном програму који\nдоноси предузеће овлашћено за вршење тих послова од стране министарства\nнадлежног за рад и радне односе.\nЧлан 7.\nИспити из чл. 3, 4. и 5. овог правилника, полажу се пред комисијом коју образује\nдиректор рударског предузећа.\nИспит из члана 6. овог правилника, полаже се пред комисијом коју образује предузеће\nкоје је вршило обуку противексплозивне заштите електричних уређаја у рударству.\nЧлан 8.\nКомисије из члана 7. овог правилника имају најмање по три члана, од којих је један\nрударски инспектор.\nОстали чланови комисија из става 1. овог члана, морају имати најмање исти степен\nшколске спреме коју има кандидат.\nЧлановима комисије припада накнада, чија се висина одређује решењем о образовању\nкомисије.\nЧлан 9.\nО положеном испиту за обављање послова из члана 1. овог правилника, издаје се\nуверење које потписује председник комисије и овлашћено лице предузећа које је\nобразовало комисију.\nУверење из става 1. овог члана издаје се на меморандуму предузећа које је образовало\nкомисију и садржи: пропис на основу кога се издаје уверење; име, презиме и место\nрођења кандидата; врсту послова за чије обављање је кандидат положио испит, датум\nполагања, потпис председника комисије и печат предузећа.\nЧлан 10.\nПрограме за обуку и за полагање испита утврђене овим правилником, овлашћена лица,\nодносно предузећа, донеће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог\nправилника.\n\n�Члан 11.\nОбука лица и полагање испита за обављање послова из члана 1. овог правилника,\nзапочета по прописима који су били на снази пре ступања на снагу овог правилника,\nокончаће се по тим прописима.\nЧлан 12.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије.\"\nОсновни текст\n\nПравилник\nо условима за обављање одређених стручних\nпослова при експлоатацији минералних\nсировина\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 40/97 од 8.9.1997. године.\nЧлан 1.\nОвим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при\nексплоатацији минералних сировина.\nСтручни послови из става 1. овог члана, у смислу овог правилника, су послови:\n1) руковања рударским машинама у процесу откопавања, утовара, транспорта и\nизвоза минералних сировина;\n2) спасавања у јамама и на експлоатационим пољима нафте и гаса;\n3) руковање експлозивним средствима и минирања;\n4) монтаже и одржавање машина, електричних уређаја и инсталација у јамама\nугроженим експлозивним јамским гасом или опасном угљеном прашином или на\nобјектима за истраживање и експлоатацију нафте и гаса и слојних вода, који су\nугрожени експлозивним земним гасом.\nЧлан 2.\nПослове иза члана 1. став 2. овог правилника, могу обављати лица која имају\nодговарајућу школску спрему, радно искуство и положен испит за рад на тим пословима.\nЧлан 3.\nПослове руковања рударским машинама може обављати КВ радник одговарајуће\nструке, са најмање две године радног стажа и положеним испитом за руковање\nодређеном врстом рударске машине.\nИспит из става 1. овог члана полаже се после обављене обуке, која се врши по посебном\nпрограму који доноси директор рударског предузећа.\nПрограм из става 2. овог члана, садржи специфичности за руковање одређеним\nрударским машинама, заштитне мере и време теоретске и практичне обуке.\n\n�Члан 4.\nПослове спасиоца у чети за спасавање у јамама и на експлоатационим пољима нафте\nи гаса, може да обавља КВ радник рударске или друге одговарајуће струке, који има\nположен испит за спасиоца у чети за спасавање.\nИспит из става 1. овог члана, полаже се после обуке обављене по посебном програму\nза обуку чланова чете за спасавање, који доноси директор рударског предузећа, у\nскладу са утврђеном организацијом службе за спасавање.\nПрограм за обуку чланова чете за спасавање садржи време теоретског и практичног\nдела обуке и редовних вежби које се одржавају у оквиру чете за спасавање.\nЧлан 5.\nПослове руковања експлозивним средствима и минирања, може обављати КВ радник\nрударске или друге одговарајуће струке, са најмање две године радног стажа и\nположеним испитом за палиоца мина.\nИспит за палиоца мина, полаже се после обуке обављене по посебном програму који\nдоноси директор рударског предузећа.\nПрограм за обуку палиоца мина садржи специфичности за руковање експлозивним\nсредствима, начин минирања у редовним и ванредним условима, заштитне мере и\nвреме теоретске и практичне обуке.\nЧлан 6.\nПослове монтаже и одржавања машина, електричних уређаја и инсталација у јамама\nугроженим експлозивним јамским гасом или опасном угљеном прашином или на\nобјектима за истраживање и експлоатацију нафте и гаса и слојних вода, који су угрожени\nексплозивним земним гасом, могу обављати радници одговарајуће струке са најмање\nдве године радног стажа и положеним испитом противексплозивне заштите електричних\nуређаја у рударству.\nИспит из става 1. овог члана полаже се после обављене обуке против експлозивне\nзаштите електричних уређаја у рударству, која се врши по посебном програму који\nдоноси предузеће овлашћено за вршење тих послова од стране министарства\nнадлежног за рад и радне односе.\nЧлан 7.\nИспити из чл. 3, 4. и 5. овог правилника, полажу се пред комисијом коју образује\nдиректор рударског предузећа.\nИспит из члана 6. овог правилника, полаже се пред комисијом коју образује предузеће\nкоје је вршило обуку противексплозивне заштите електричних уређаја у рударству.\nЧлан 8.\nКомисије из члана 7. овог правилника имају најмање по три члана, од којих је један\nрударски инспектор.\nОстали чланови комисија из става 1. овог члана, морају имати најмање исти степен\nшколске спреме коју има кандидат.\nЧлановима комисије припада накнада, чија се висина одређује решењем о образовању\nкомисије.\n\n�Члан 9.\nО положеном испиту за обављање послова из члана 1. овог правилника, издаје се\nуверење које потписује председник комисије и овлашћено лице предузећа које је\nобразовало комисију.\nУверење из става 1. овог члана издаје се на меморандуму предузећа које је образовало\nкомисију и садржи: пропис на основу кога се издаје уверење; име, презиме и место\nрођења кандидата; врсту послова за чије обављање је кандидат положио испит, датум\nполагања, потпис председника комисије и печат предузећа.\nЧлан 10.\nПрограме за обуку и за полагање испита утврђене овим правилником, овлашћена лица,\nодносно предузећа, донеће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог\nправилника.\nЧлан 11.\nОбука лица и полагање испита за обављање послова из члана 1. овог правилника,\nзапочета по прописима који су били на снази пре ступања на снагу овог правилника,\nокончаће се по тим прописима.\nЧлан 12.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије.\"\nИзмене\n\nПравилник\nо изменама Правилника о условима за\nобављање одређених стручних послова при\nексплоатацији минералних сировина\nПравилник је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр. 32/98 од 17.9.1998. године.\nЧлан 1.\nУ Правилнику о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији\nминералних сировина (\"Службени гласник РС\", број 40/97), у члану 1. тачка 1. мења се\nи гласи:\n\"1) Руковања рударским машинама и постројењима у процесу експлоатације чврстих\nминералних сировина, нафте и гаса.\"\nЧлан 2.\nУ члану 3. став 1. мења се и гласи:\n\"Послове руковања рударским машинама и постројењима може обављати КВ радник\nодговарајуће струке са најмање две године радног стажа и положеним испитом за\nруковање одређеном врстом рударске машине или постројења.\"\nСтав 3. мења се и гласи:\n\"Програм из става 2. овог члана садржи врсту и степен школске спреме за обављање\nпослова из става 1. овог члана, врсту машине или постројења, заштитне мере, време\n\n�теоретске и практичне обуке и друге специфичности при руковању одређеном\nрударском машином и постројењем.\"\nЧлан 3.\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10702"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10703"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10704"},["text","Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10705"},["text","Pravilnik o usl za obavlj odredj struc posl pri eksploat min sir"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10706"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"10707"},["text","експлоатација минералних сировина"]],["elementText",{"elementTextId":"10708"},["text","стручни послови"]],["elementText",{"elementTextId":"10709"},["text","услови"]],["elementText",{"elementTextId":"10710"},["text","обављање"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10711"},["text","Овим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина."]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10713"},["text","Службени гласник РС, бр. 40/97 и 32/98"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10714"},["text","1997"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10715"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10716"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10717"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10718"},["text","AT-42695-0033"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16615"},["text","http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/16_Pravilnik_o_uslovima_za_obavljanje_odredjenih_strucnih_poslova_pri_eksploataciji_mineralnih_sirovina.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"90"},["name","експлоатација минералних сировина"]],["tag",{"tagId":"123"},["name","обављање"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]],["tag",{"tagId":"122"},["name","стручни послови"]],["tag",{"tagId":"110"},["name","услови"]]]]]