["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&output=omeka-json","accessDate":"2020-08-03T22:10:01+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","2"]]],["item",{"itemId":"544","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"714"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_zastiti_vazduha_Izmena_1/Zakon_o_zastiti_vazduha_Izmena_1.2.pdf"],["authentication","a5aa8b0ffd678bda030556b76ace2d24"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16850"},["text","ЗАКОН\nО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА\nЧлан 1.\nУ Закону о заштити ваздуха (,,Службени гласник РС”, број 36/09), у члану\n37. став 2. тачка 2) мења се и гласи:\n,,2) квантификовану процену ефеката политика и мера из тачке 1) овог\nстава у односу на емисије загађујућих материја из 1990. године која се узима\nкао референтна”.\nПосле става 3. додаје се став 4, који гласи:\n,,Информације које се стављају на увид јавности морају да буду јасне,\nразумљиве, лако доступне и дате правовремено.”\nЧлан 2.\nЧлан 41. мења се и гласи:\n,,Члан 41.\nВлада прописује:\n1) граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздуху из\nстационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање;\n2) начин, поступак, учесталост и методологију мерења емисије\nзагађујућих материја;\n3)\n\nкритеријуме за успостављање мерних места за мерење емисије;\n\n4) поступак вредновања резултата мерења емисије и усклађеност са\nпрописаним нормативима;\n5)\nемисије;\n\nсадржај извештаја о извршеним мерењима емисије и билансу\n\n6) начин\nдостављања\nподатака\nо\nемисијама\nинформационог система и рокове достављања података.\n\nза\n\nпотребе\n\nАктом из става 1. овог члана могу се, за постојеће изворе загађивања\nваздуха, прописати дозвољена прекорачења граничних вредности емисије\nодређених загађујућих материја и одредити рок у коме се те вредности морају\nсмањити на ниво граничних вредности емисије.”\nЧлан 3.\nЧлан 42. мења се и гласи:\n,,Члан 42.\nВлада прописује граничне вредности емисије загађујућих материја из\nпостројења за сагоревање имајући у виду врсту, капацитет, старост, планирани\nрадни век постројења и гориво које се у њему користи, као и методе, начин\nмерења емисије загађујућих материја, критеријуме за избор мерних места,\nначин провере тачности мерења (контролна мерења и калибрација), начин\nобраде резултата мерења, начин и рокове за достављање података и поступак\nодређивања укупне годишње емисије из постројења за сагоревање.”\n\n�-2Члан 4.\nУ члану 47. додаје се став 2, који гласи:\n,,Влада утврђује максималне националне емисије из става 1. овог члана,\nи то: максималне националне емисије у 1990. и 2010. години; процењене\nмаксималне националне емисије у 2020. години; проценат смањења\nмаксималних националних емисија у 2020. години у односу на референтну\n1990. годину, као и методологију за израду инвентара емисија и пројекција и\nобавезу ажурирања инвентара емисија и пројекција на годишњем нивоу.”\nЧлан 5.\nНазив члана и члан 51. мењају се и гласе:\n,,Поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и опремом\nи уређајима који их садрже\nЧлан 51.\nПоступно смањивање потрошње супстанци које оштећују озонски\nомотач, поступање са тим супстанцама, производима и/или опремом који их\nсадрже или се ослањају на њих, поступање са супстанцама које оштећују\nозонски омотач након престанка употребе производа и/или опреме који их\nсадрже или се ослањају на њих, начин њиховог сакупљања, обнављања,\nобраде или уништавања, употребе и трајног одлагања, стављања у промет,\nначин обрачуна трошкова њихове поновне употребе, начин означавања\nпроизвода и/или опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач,\nпроцедуре за проверу испуштања из стационарне расхладне и климатизационе\nопреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже три или\nвише килограма супстанци које оштећују озонски омотач, као и поступање са\nклиматизационим системима у одређеним моторним возилима који садрже те\nсупстанце прописује Влада.\nПрописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да\nиспуне правна лица и предузетници који обављају делатност производње,\nинсталације, одржавања и/или сервисирања, сакупљања, обнављања и\nобраде, контролу употребе, стављања у промет, трајног одлагања и\nискључивања из употребе производа и/или опреме који садрже или се ослањају\nна супстанце које оштећују озонски омотач.\nПравна лица и предузетници који обављају делатност инсталације,\nодржавања или сервисирања, провере испуштања из производа и/или опреме и\nсакупљања супстанци које оштећују озонски омотач морају да имају запослене\nкоји поседују сертификат за обављање наведених делатности.\nЗа обављање делатности производње, инсталације, одржавања и/или\nсервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже\nсупстанце које оштећују озонски омотач и делатности сакупљања, обнављања\nи обраде тих супстанци и стављања у промет обновљених и обрађених\nсупстанци које оштећују озонски омотач, правна лица и предузетници морају да\nимају дозволу Министарства.\nПротив акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може\nпокренути управни спор.”\nЧлан 6.\nЧлан 52. мења се и гласи:\n\n�-3,,Члан 52.\nКонтролу емисија, листу и састав флуорованих гасова са ефектом\nстаклене баште и њихов потенцијал глобалног загревања, поступање са\nфлуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, производима и/или\nопремом који их садрже или се ослањају на њих, поступање са флуорованим\nгасовима са ефектом стаклене баште након престанка употребе производа\nи/или опреме који их садрже или се ослањају на њих, начин њиховог\nсакупљања, обнављања, обраде или уништавања, употребе и трајног\nодлагања, стављања у промет, начин обрачуна трошкова њихове поновне\nупотребе, начин означавања производа и/или опреме који садрже флуороване\nгасове са ефектом стаклене баште, начин извештавања о флуорованим\nгасовима са ефектом стаклене баште у складу са преузетим међународним\nобавезама, начин контроле употребе, процедуре за проверу испуштања из\nстационарне расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система\nза заштиту од пожара који садрже три или више килограма флуорованих гасова\nса ефектом стаклене баште, као и поступање са климатизационим системима у\nодређеним моторним возилима, који садрже флуороване гасове са ефектом\nстаклене баште прописује Влада.\nПрописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да\nиспуне правна лица и предузетници који обављају делатност производње,\nинсталације, одржавања и/или сервисирања, сакупљања, обнављања и\nобраде, контролу употребе, стављања у промет, трајног одлагања и\nискључивања из употребе производа и/или опреме који садрже или се ослањају\nна флуороване гасове са ефектом стаклене баште.\nПравна лица и предузетници који обављају делатност инсталације,\nодржавања или сервисирања, провере испуштања из производа и/или опреме и\nсакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште морају да имају\nзапослене који поседују сертификат за обављање наведених делатности.\nЗа обављање делатности производње, инсталације, одржавања и/или\nсервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже\nфлуороване гасове са ефектом стаклене баште и делатности сакупљања,\nобнављања и обраде тих гасова и стављања у промет обновљених и\nобрађених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште правна лица и\nпредузетници морају да имају дозволу Министарства.\nПротив акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може\nпокренути управни спор.”\nЧлан 7.\nПосле члана 52. додају се назив члана и члан 52а, који гласе:\n„Сертификација запослених у секторима који користе супстанце\nкоје оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом\nстаклене баште\nЧлан 52а\nУслове, минималне захтеве и поступак за добијање, одузимање и\nобнављање сертификата за запослене код правних лица и/или предузетника\nкоји обављају делатност инсталације, одржавања или сервисирања и провере\nиспуштања расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи и система\nза заштиту од пожара који садрже или се ослањају на супстанце које оштећују\nозонски омотач или на флуороване гасове са ефектом стаклене баште,\n\n�-4делатност сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач или\nфлуорованих гасова са ефектом стаклене баште из расхладне и\nклиматизационе опреме и топлотних пумпи, система за заштиту од пожара и\nопреме која садржи раствараче и искључивања из употребе ове опреме и\nсистема, делатност сакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене\nбаште из опреме за високонапонско прекидање и делатност сакупљања\nсупстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом\nстаклене баште из климатизационих система одређених моторних возила\nпрописује Влада.”\nЧлан 8.\nУ члану 53. став 1. тачка 8) брише се.\nЧлан 9.\nЧлан 71. мења се и гласи:\n,,Члан 71\nСредства за финансирање заштите и унапређења квалитета ваздуха\nобезбеђују се у буџету Републике Србије и из обавезе оператера у складу са\nзаконом.\nСредства за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха\nобезбеђују се и у буџету аутономне покрајине и буџету јединице локалне\nсамоуправе, у складу са законом. ”\nЧлан 10.\nСтратегија заштите ваздуха биће донета до 1. јануара 2015. године.\nНационални програм за постепено смањивање годишњих максималних\nнационалних емисија загађујућих материја биће донет у року од годину дана од\nдана доношења прописа из члана 4. овог закона.\nПодзаконски акти за спровођење овог закона из чл. 2, 3, 5, 6. и 7. биће\nдонети до 31. децембра 2013. године, а подзаконски акт из члана 4. до 31.\nдецембра 2015. године.\nЧлан 11.\nОператер који самостално врши мерења квалитета ваздуха и/или\nемисија, дужан је да захтев за добијање сагласности за обављање послова\nмерења квалитета ваздуха и/или емисија поднесе до 30. јуна 2013. године.\nЧлан 12.\nДо доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона\nпримењиваће се одговарајући подзаконски акти донети на основу Закона о\nзаштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93 - др.\nзакон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 53/95 и 135/04) и Закона о заштити\nваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09).\nЧлан 13.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у\n„Службеном гласнику Републике Србије”.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10280"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10281"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10282"},["text","Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха "]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10283"},["text","Zakon o zastiti vazduha_Izmena 1"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10284"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10285"},["text","заштита"]],["elementText",{"elementTextId":"10286"},["text","ваздух"]],["elementText",{"elementTextId":"10287"},["text","управљање квалитетом ваздуха"]],["elementText",{"elementTextId":"10288"},["text","организовања спровођења заштите"]],["elementText",{"elementTextId":"10289"},["text","контрола спровођења заштите"]],["elementText",{"elementTextId":"10290"},["text","побољшања квалитета ваздуха"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10291"},["text","Измене и допуне Закона о заштити ваздуха "]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10292"},["text","http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/4599-12.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10293"},["text","Службени гласник РС, бр. 10/13"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10294"},["text","2013-01-30"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10295"},["text","AT-42695-0009"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10296"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10297"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10298"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10299"},["text","AT-42695-0010"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"48"},["name","ваздух"]],["tag",{"tagId":"46"},["name","допуна закона"]],["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"47"},["name","заштита"]],["tag",{"tagId":"45"},["name","измена закона"]],["tag",{"tagId":"51"},["name","контрола спровођења заштите"]],["tag",{"tagId":"50"},["name","организовања спровођења заштите"]],["tag",{"tagId":"52"},["name","побољшања квалитета ваздуха"]],["tag",{"tagId":"49"},["name","управљање квалитетом ваздуха"]]]],["item",{"itemId":"543","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"713"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/Zakon_o_zastiti_vazduha/Zakon_o_zastiti_vazduha.2.pdf"],["authentication","e398bb48ed4581dac05c7ab4f8d42c04"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16849"},["text","ЗАКОН\nО ЗАШТИТИ ВАЗДУХА\nI. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ\nПредмет уређивања\nЧлан 1.\nОвим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују\nмере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања\nквалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива\nпосебну заштиту.\nОдредбе овог закона не примењују се на загађења проузрокована\nрадиоактивним материјама, индустријским удесима и елементарним\nнепогодама.\nЦиљеви\nЧлан 2.\nЗаштита ваздуха остварује се:\n1) успостављањем, одржавањем и унапређивањем јединственог\nсистема управљања квалитетом ваздуха на територији Републике Србије;\n2) очувањем и побољшањем квалитета ваздуха кроз утврђивање и\nостваривање мера у области заштите како би се спречиле или смањиле штетне\nпоследице по здравље људи и/или животну средину;\n3) избегавањем, спречавањем и смањењем загађења која утичу на\nоштећење озонског омотача и климатске промене;\n4) праћењем, прибављањем и процењивањем одговарајућих података\nо квалитету ваздуха на основу мерења и стандардизованих метода;\n5)\n\nобезбеђивањем доступности података о квалитету ваздуха;\n\n6) извршавањем обавеза у складу са потврђеним међународним\nуговорима;\n7) међународном сарадњом у области заштите и побољшања\nквалитета ваздуха и осигурањем доступности тих података јавности.\nЗначење израза\nЧлан 3.\nПоједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:\n1) ваздух јесте ваздух у тропосфери на отвореном који не укључује\nваздух у затвореном простору;\n2) гасови са ефектом стаклене баште јесу гасови који апсорбују и\nре-емитују инфрацрвено зрачење и у атмосферу доспевају као последица\nприродних процеса, али и услед људских активности;\n3) гориво је било који чврст, течан или гасовити сагорљиви материјал\nкоји се користи за сагоревање у покретном извору загађења и постројењу за\nсагоревање, осим комуналног и опасног отпада;\n\n�-24) горња граница оцењивања је прописани ниво загађујуће материје\nиспод кога се оцењивање може вршити комбинацијом мерења и метода\nпроцене на основу математичких модела и/или других меродавних метода\nпроцене;\n5) граница толеранције јесте проценат дозвољеног прекорачења\nграничне вредности под прописаним условима;\n6) гранична вредност јесте највиши дозвољени ниво загађујуће\nматерије у ваздуху, утврђен на основу научних сазнања, како би се избегле,\nспречиле или смањиле штетне последице по здравље људи и/или животну\nсредину и која се не сме прећи када се једном достигне;\n7) гранична вредност емисије је максимално дозвољена вредност\nконцентрације загађујуће материје у отпадним гасовима из стационарних и\nпокретних извора загађења која може бити испуштена у ваздух у одређеном\nпериоду;\n8) доња граница оцењивања је прописан ниво загађујуће материје\nиспод кога се оцењивање може вршити само помоћу метода процене на основу\nматематичких модела и/или других метода процене;\n9) допринос загађењу из природних извора јесу емисије загађујућих\nматерија настале услед природних догађаја као што су сеизмичке и\nгеотермалне активности, шумски пожари, екстремне временске појаве,\nукључујући полен, које нису директно или индиректно изазване људским\nактивностима;\n10) дугорочни циљ је ниво загађујуће материје који се поставља као\nциљ у дужем временском периоду, ако применом одговарајућих мера граничну\nвредност није могуће достићи у задатом року;\n11) емисија јесте испуштање загађујућих материја у гасовитом, течном\nили чврстом агрегатном стању из извора загађивања у ваздух;\n12) емисија гасова са ефектом стаклене баште је испуштање гасова\nса ефектом стаклене баште из индивидуалних и/или дифузних извора у ваздух;\n13) загађујућа материја јесте свака материја (унета директно или\nиндиректно од стране човека у ваздух) присутна у ваздуху, која има штетне\nефекте по здравље људи и животну средину у целини;\n14) заинтересована јавност је јавност на коју рад постројења и\nобављање активности утиче или је вероватно да ће утицати, укључујући\nневладине организације које се баве заштитом животне средине и које су\nевидентиране код надлежног органа;\n15) индикативна мерења јесу мерења за које се постављају мање\nстроги захтеви у погледу квалитета података од оних који се захтевају за\nфиксна мерења;\n16) јавност јесу једно или више физичких или правних лица, њихова\nудружења, организације или групе;\n17) концентрација о којој се извештава јавност је ниво загађујуђе\nматерије чије прекорачење представља опасност по здравље посебно\nосетљивих делова популације од краткотрајне изложености, о којој је\nнеопходно хитно и одговарајуће информисање јавности;\n18) концентрација опасна по здравље људи је ниво загађујуђе материје\nчије прекорачење представља опасност по здравље људи од краткотрајне\n\n�-3изложености, при чијој се појави хитно морају предузети одговарајуће\nпрописане мере;\n19) критични ниво јесте ниво загађујуђе материје заснован на научним\nсазнањима, изнад кога се може појавити директан штетан ефекат на неке\nрецепторе као што су дрвеће, друге биљке или природни екосистеми али не на\nљуде;\n20) максимална национална емисија јесте максимална количина\nзагађујућих материја изражена у килотонама која у Републици Србији може\nбити емитована у једној календарској години у складу са потврђеним\nмеђународним уговорима;\n21) ниво загађујуће материје јесте концентрација загађујуће материје у\nваздуху или њихово таложење на површини у одређеном временском периоду,\nкојима се изражава квалитет ваздуха;\n22) ненамерно испуштене дуготрајне органске загађујуће супстанце\nјесу супстанце које су перзистентне, биоакумулативне и токсичне, које се\nемитују из стационарних и покретних извора загађивања, као на пример\nполихлоровани\nдибензофурани\nи\nполихлоровани\nдибензодиоксини,\nполициклични ароматични угљоводоници, хексахлорбензен и полихлоровани\nбифенили;\n23) овлашћено правно лице јесте стручна организација акредитована\nкао лабораторија за испитивање, која испуњава прописане услове и поседује\nдозволу министарства надлежног за послове заштите животне средине (у\nдаљем тексту: Министарство) да врши мониторинг ваздуха и/или мерење\nемисије;\n24) оператер јесте свако привредно друштво, друго правно лице или\nпредузетник које у складу са прописима управља постројењем, контролише га\nили је овлашћен за доношење економских одлука у области техничког\nфункционисања постројења;\n25) основне руралне локације jeсу мерна места удаљена од значајних\nизвора загађења ваздуха која се користе за обезбеђивање података о основним\nконцентрацијама загађујућих материја на местима која нису директно изложена\nзагађењу ваздуха;\n26) основне урбане локације јесу мерна места у урбаним подручјима на\nкојима су нивои изложености загађујућој материји опште градске популације\nрепрезентативни;\n27) оцењивање квалитета ваздуха је сваки метод који се користи за\nмерења, прорачуне, прогнозе и процене нивоа загађујућих материја ради\nодређивања подручја према нивоу загађености;\n28) планови и програми јесу инструменти којима се утврђују мере у\nциљу достизања граничних и циљних вредности, у случају да су оне\nпрекорачене;\n29) покретни извор загађивања је мотор са унутрашњим сагоревањем\nуграђен у транспортно средство или радне машине;\n30) постројење за сагоревање је технички систем (ложиште) у коме се\nгориво оксидује у циљу коришћења на тај начин произведене топлоте;\n31) прекурсори озона јесу супстанце које доприносе формирању\nприземног озона;\n\n�-432) приземни озон је озон који се налази у најнижим слојевима\nтропосфере;\n33) супстанце које оштећују озонски омотач јесу супстанце које имају\nпотенцијал\nоштећења\nозонског\nомотача\nвећи\nод\nнуле,\nи\nто:\nхлорофлуороугљеници, други потпуно халогеновани хлорофлуороугљеници,\nхалони, угљен тетрахлорид, 1,1,1-трихлороетан (метил хлороформ), метил\nбромид,\nбромофлуороугљоводоници,\nхлорофлуороугљоводоници\nи\nбромохлорометан, било да су саме или у мешавини, нове, сакупљене,\nобновљене или обрађене, које се контролишу у складу са Монтреалским\nпротоколом о супстанцама које оштећују озонски омотач;\n34) стационарни извор загађивања је стационарна техничка јединица,\nукључујући и постројење за сагоревање, у којој се изводи једна или више\nактивности које могу довести до загађења ваздуха, као и свака друга активност\nкод које постоји техничка повезаност са активностима које се изводе на том\nместу и које могу произвести емисије и загађење;\n35) толерантна вредност јесте гранична вредност увећана за границу\nтолеранције;\n36) укупне таложне материје јесу укупна маса загађујућих материја\nкоја је доспела из атмосфере на површину (нпр. тла, вегетације, воде, зграда\nитд.) у датом подручју у одређеном временском периоду;\n37) фиксна мерења јесу мерења која се врше на фиксним локацијама,\nконтинуалним или повременим узимањем узорака у циљу утврђивања нивоа\nзагађујућих материја у складу са релевантним циљевима квалитета података;\n38) флуоровани гасови са ефектом стаклене баште јесу флуоровани\nгасови који имају потенцијал оштећења озонског омотача једнак нули, а који\nимају потенцијал глобалног загревања, и то: флуороугљоводоници,\nперфлуороугљеници и сумпорхексафлуорид;\n39) циљна вредност јесте ниво загађујуће материје утврђен како би се\nизбегли, спречили или смањили штетни ефекти по здравље људи и/или\nживотну средину у целини, која ће бити постигнута у утврђеном року.\nОвлашћења и дужности у заштити и побољшању квалитета\nваздуха\nЧлан 4.\nЗаштиту и побољшање квалитета ваздуха обезбеђују, у оквиру својих\nовлашћења, Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне\nсамоуправе, привредна друштва, предузетници, као и друга правна и физичка\nлица.\nПривредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању\nделатности утичу или могу утицати на квалитет ваздуха дужни су да: обезбеде\nтехничке мере за спречавање или смањивање емисија у ваздух; планирају\nтрошкове заштите ваздуха од загађивања у оквиру инвестиционих и\nпроизводних трошкова; прате утицај своје делатности на квалитет ваздуха;\nобезбеде друге мере заштите, у складу са овим законом и законима којима се\nуређује заштита животне средине.\nПраћење квалитета ваздуха и праћење емисија у ваздух обављају\nнадлежни органи државне управе и правна лица која имају дозволу за\nобављање ове делатности.\n\n�-5-\n\nII. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА\nЗоне и агломерације\nЧлан 5.\nЗона представља део територије Републике Србије са дефинисаним\nграницама, одређен у циљу оцењивања и управљања квалитетом ваздуха која\nса становишта контроле, одржавања и/или унапређења стања квалитета\nваздуха, чини карактеристичну функционалну целину.\nАгломерација је зона са више од 250.000 становника.\nАгломерација може бити и зона са мањим бројем становника, ако је\nгустина насељености у тој зони већа од прописане, па је због тога оправдана\nпотреба за оцењивањем и управљањем квалитетом ваздуха.\nВлада прописује густину насељености за установљавање агломерације\nкада је број становника у зони мањи од 250.000.\nОдређивање зона и агломерација\nЧлан 6.\nЗоне и агломерације одређују се на основу оцене квалитета ваздуха, у\nзависности од утврђене горње и доње границе оцењивања.\nОдређивање зона и агломерација из става 1. овог члана преиспитује се\nнајмање једном у пет година, према условима за мониторинг утврђеним актом\nВладе из члана 9. став 3. овог закона.\nОдређивање зона и агломерација из става 1. овог члана преиспитује се\nи у краћем периоду, у случају насталих промена у активностима значајним за\nповећање концентрација загађујућих материја.\nУ циљу контроле, одржавања стања и/или унапређења квалитета\nваздуха Влада одређује зоне и агломерације на територији Републике Србије.\nОцењивање квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама\nЧлан 7.\nУ Републици Србији оцењује се квалитет ваздуха с обзиром на ниво\nзагађујућих материја у зависности од доње и горње границе оцењивања и то:\n1) у свим зонама и агломерацијама у којима ниво загађујућих материја\nпрелази горњу границу оцењивања за те загађујуће материје, за оцењивање\nквалитета ваздуха користе се подаци добијени фиксним мерењима који се могу\nдопуњавати подацима добијеним техникама моделовања и/или индикативним\nмерењима;\n2) у свим зонама и агломерацијама у којима је ниво загађујућих\nматерија испод горње границе оцењивања установљене за те загађујуће\nматерије, за оцењивање квалитета ваздуха може се користити комбинација\nфиксних мерења и техника моделовања и/или индикативних мерења;\n3) у свим зонама и агломерацијама у којима је ниво загађујућих\nматерија испод доње границе оцењивања установљене за те загађујуће\nматерије, за оцењивање квалитета ваздуха користе се технике моделовања\nи/или технике процењивања.\n\n�-6Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, мерења се врше и на основим\nруралним локацијама, удаљеним од значајних извора загађења ваздуха, у циљу\nобезбеђења минималних информација о нивоу загађујућих материја.\nЗагађујуће материје у погледу којих се врши оцењивање\nквалитета ваздуха\nЧлан 8.\nОцењивање квалитета ваздуха врши се обавезно у погледу\nконцентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих\nчестица (PM10, PM2.5), олова, бензена и угљенмоноксида, приземног озона,\nарсена, кадмијума, никла и бензо(а)пирена (у даљем тексту: загађујућих\nматерија), а може и за друге загађујуће материје, које су као такве утврђене\nрелевантним међународним прописима.\n1. Мониторинг квалитета ваздуха\nУслови за вршење мониторинга квалитета ваздуха\nЧлан 9.\nУ циљу ефикасног управљања квалитетом ваздуха успоставља се\nјединствени функционални систем праћења и контроле степена загађења\nваздуха и одржавања базе података о квалитету ваздуха (у даљем тексту:\nмониторинг квалитета ваздуха).\nРепублика Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,\nу оквиру своје надлежности утврђене законом, обезбеђују мониторинг\nквалитета ваздуха.\nУслове за мониторинг квалитета ваздуха на територији Републике\nСрбије утврђује Влада, на предлог Министарства.\nАктом из става 3. овог члана, утврђују се нарочито:\n1) критеријуми за одређивање минималног броја мерних места и\nлокације за узимање узорака у случају фиксних мерења и у случају када су\nфиксна мерења допуњена индикативним мерењима или поступцима\nмоделовања;\n2) методологија мерења и оцењивања квалитета ваздуха (референтне\nметоде мерења и критеријуми за оцењивање концентрација);\n3)\nваздуха;\n\nзахтеви у погледу података који се користе за оцењивање квалитета\n\n4) начин обезбеђења квалитета података за оцењивање квалитета\nваздуха (према захтеву стандарда SRPS ISO/IEC 17025);\n5)\n\nобим и садржај информација о оцењивању квалитета ваздуха.\nСистем мониторинга квалитета ваздуха\nЧлан 10.\n\nСистемом мониторинга квалитета ваздуха успоставља се државна и\nлокалне мреже мерних станица и/или мерних места за фиксна мерења.\nПраћење квалитета ваздуха може се обављати и наменски\nиндикативним мерењима, на основу акта надлежног органа за послове заштите\n\n�-7животне средине када је потребно утврдити степен загађености ваздуха на\nодређеном простору који није обухваћен мрежом мониторинга квалитета\nваздуха.\nДржавна мрежа\nЧлан 11.\nДржавна мрежа мерних станица и/или мерних места (у даљем тексту:\nдржавна мрежа) успоставља се за праћење квалитета ваздуха на нивоу\nРепублике Србије.\nДржавна мрежа саставни је део праћења квалитета животне средине и\nфинансира се из буџета Републике Србије.\nДржавна мрежа успоставља се у складу са Програмом контроле\nквалитета ваздуха, којим се одређује број и распоред мерних станица и/или\nмерних места у одређеним зонама и агломерацијама, као и обим, врста и\nучесталост мерења.\nПрограм из става 3. овог члана доноси Влада, на предлог Министарства.\nУспостављање државне мреже\nЧлан 12.\nДржавну мрежу чине мерне станице и/или мерна места за мерење:\n1) регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих\nматерија у ваздуху и аероседиментима у оквиру међународних обавеза;\n2) квалитета ваздуха у насељима, индустријским и ненасељеним\nподручјима;\n3) квалитета ваздуха у заштићеним природним добрима и заштићеној\nоколини непокретних културних добара;\n4) квалитета ваздуха у подручјима под утицајем одређених извора\nзагађивања, укључујући покретне изворе;\n5)\n\nалергеног полена.\nНадлежност над државном мрежом\nЧлан 13.\n\nМинистарство се стара о спровођењу Програма контроле квалитета\nваздуха у државној мрежи.\nМинистарство обавља координацију активности државне мреже и\nсарађује са другим органима државне управе који на основу посебних прописа\nучествују у праћењу квалитета ваздуха, посебно са органима надлежним за\nзаштиту здравља људи, заштиту природе, праћење метеоролошких услова и\nдруго, као и са органима аутономне покрајине и јединицама локалне\nсамоуправе.\nПраћење квалитета ваздуха у државној мрежи, у оквиру својих\nнадлежности, врше Агенција за заштиту животне средине (у даљем тексту:\nАгенција), републичка организација надлежна за хидролошке и метеоролошке\nпослове и овлашћена правна лица.\n\n�-8Републичка организација надлежна за хидролошке и метеоролошке\nпослове и овлашћена правна лица из става 3. овог члана дужни су да податке о\nизвршеним мерењима достављају Агенцији.\nМониторинг прекограничног загађења\nЧлан 14.\nУ случају из члана 12. тачка 1) овог закона, републичка организација\nнадлежна за хидролошке и метеоролошке послове може, у складу са\nпрописима и у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха, успоставити\nједну или више заједничких мерних станица, које покривају суседне зоне у\nнашој и суседним државама, да би се добила неопходна просторна резолуција.\nЛокална мрежа\nЧлан 15.\nЛокална мрежа мерних станица и/или мерних места (у даљем тексту:\nлокална мрежа) успоставља се за праћење квалитета ваздуха на нивоу\nаутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.\nЛокалну мрежу чине допунске мерне станице и/или мерна места које\nнадлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне\nсамоуправе одређују на основу мерења или поступака процене за зоне и\nагломерације за које нема података о нивоу загађујућих материја, у складу са\nсвојим потребама и могућностима.\nМониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља се према\nпрограму који за своју територију доноси надлежни орган аутономне покрајине и\nнадлежни орган јединице локалне самоуправе а који мора бити усклађен са\nпрограмом из члана 11. став 3. овог закона.\nМинистарство даје сагласност на програм којим се успоставља локална\nмрежа из става 3. овог члана.\nСредства за реализацију програма контроле квалитета ваздуха у\nлокалној мрежи обезбеђују се из буџета аутономне покрајине и буџета јединице\nлокалне самоуправе.\nНадлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице\nлокалне самоуправе обавља координацију свих активности локалне мреже.\nНадлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице\nлокалне самоуправе обавља послове праћења квалитета ваздуха из става 1.\nовог члана преко овлашћеног правног лица.\nНадлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице\nлокалне самоуправе може да оснује правно лице које управља аутоматским\nмониторингом квалитета ваздуха, прати рад аутоматских станица, прикупља и\nобрађује податке добијене контролом квалитета ваздуха у локалној мрежи под\nусловима који су прописани актом из члана 60. овог закона.\nНадлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице\nлокалне самоуправе дужни су да податке о резултатима мониторинга квалитета\nваздуха јавно објаве и доставе Агенцији.\n\n�-9Мерења посебне намене\nЧлан 16.\nУ случајевима када постоји основана сумња да је дошло до загађења\nваздуха које може нарушити здравље људи и/или животну средину морају се\nобавити наменска мерења нивоа загађујућих материја.\nМинистарство, односно надлежни орган аутономне покрајине и\nнадлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује оправданост основане\nсумње из става 1. овог члана и доноси одлуку о мерењима посебне намене која\nсадржи начин и рокове мерења, као и врсту загађујућих материја које је\nпотребно мерити.\nМерења посебне намене Министарство, односно надлежни орган\nаутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе обавља\nпреко надлежних органа државне управе или овлашћеног правног лица.\nПодаци о квалитету ваздуха\nЧлан 17.\nНадлежни орган аутономне покрајине, надлежни орган јединице локалне\nсамоуправе, републичка организација надлежна за хидролошке и\nметеоролошке послове и овлашћена правна лица дужни су да податке о\nквалитету ваздуха добијене контролом квалитета ваздуха из државне и локалне\nмреже, као и резултате мерења посебне намене, достављају Агенцији, до 15. у\nмесецу за претходни месец, а годишњи извештај, најкасније 60 дана од дана\nистека календарске године за претходну годину.\nАгенција, надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган\nјединице локалне самоуправе дужни су да податке из става 1. овог члана учине\nдоступним јавности и објаве у средствима јавног информисања, електронским\nмедијима, као и на својим веб-страницама.\nПодаци из става 1. овог члана користе се за оцењивање квалитета\nваздуха, као и за израду извештаја о стању квалитета ваздуха и саставни су\nдео информационог система о квалитету ваздуха.\n\nIII. ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА\nОдређивање захтева квалитета ваздуха\nЧлан 18.\nУ циљу управљања квалитетом ваздуха\nМинистарства, прописује захтеве квалитета ваздуха.\n\nВлада,\n\nна\n\nпредлог\n\nЗахтеве квалитета ваздуха чине нумеричке вредности граничних\nвредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, доње и горње границе\nоцењивања квалитета ваздуха, критичних нивоа, граница толеранције и\nтолерантних вредности, циљних вредности и (националних) дугорочних циљева\nзагађујућих материја у ваздуху, концентрација опасних по здравље људи и\nконцентрација о којима се извештава јавност.\nАктом из става 1. овог члана прописују се и рокови за постизање\nграничних и/или циљних вредности, у случајевима када су оне прекорачене.\n\n�- 10 Забрана прекорачења граничних и/или циљних вредности\nЧлан 19.\nГраничне и/или циљне вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху,\nпрописане у складу са чланом 18. овог закона, не смеју бити прекорачене када\nсе једном достигну.\nПродужење рокова и изузеци\nЧлан 20.\nКада се у одређеној зони или агломерацији усклађеност са граничним\nвредностима појединих загађујућих материја не може постићи у роковима\nодређеним актом из члана 18. став 1. овог закона Влада може, на предлог\nМинистарства, продужити рокове за постизање тих вредности на највише пет\nгодина само за ту специфичну зону или агломерацију, под условом да је за ту\nзону или агломерацију донет План квалитета ваздуха.\nУ случају из става 1. овог члана не смеју се прекорачити толерантне\nвредности прописане актом из члана 18. став 1. овог закона.\nКатегорије квалитета ваздуха\nЧлан 21.\nПрема нивоу загађености, полазећи од прописаних граничних и\nтолерантних вредности, а на основу резултата мерења, утврђују се следеће\nкатегорије квалитета ваздуха:\n1) прва категорија - чист или незнатно загађен ваздух где нису\nпрекорачене граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју;\n2) друга категорија - умерено загађен ваздух где су прекорачене\nграничне вредности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису\nпрекорачене толерантне вредности ни једне загађујуће материје;\n3) трећа категорија - прекомерно загађен ваздух где су прекорачене\nтолерантне вредности за једну или више загађујућих материја.\nАко за неку загађујућу материју није прописана граница толеранције,\nњена гранична вредност ће се узети као толерантна вредност.\nКатегорије квалитета ваздуха утврђују се једном годишње за протеклу\nкалендарску годину.\nЛисту категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на\nтериторији Републике Србије доноси Влада и објављује их у „Службеном\nгласнику Републике Србије”, електронским медијима, као и на веб-страници\nВладе и Министарства.\nЗаштита и унапређење квалитета ваздуха\nЧлан 22.\nУ зони и/или агломерацији у којој је утврђено да је квалитет ваздуха прве\nкатегорије спроводе се превентивне мере, ради спречавања загађивања\nваздуха преко граничних вредности.\n\n�- 11 У зони и/или агломерацији у којој је утврђено да је квалитет ваздуха\nдруге категорије спроводе се мере за смањење загађивања ваздуха, ради\nдостизања граничних вредности, као и смањења до испод граничних вредности.\nУ зони и/или агломерацији у којој је утврђено да је квалитет ваздуха\nтреће категорије спроводе се мере за смањење загађивања ваздуха, ради\nкраткорочног постизања толерантних вредности и дугорочног обезбеђивања\nграничних вредности.\nОбавештавање јавности у случају прекорачења\nконцентрација\nЧлан 23.\nКад се прекорачи концентрација о којој се извештава јавност утврђена\nактом из члана 18. став 1. овог закона или концентрација поједине загађујуће\nматерије опасне по здравље људи, Министарство, надлежни орган аутономне\nпокрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан је да\nобавести јавност путем радија, телевизије, дневних новина, интернета и/или на\nдруги погодан начин.\n1. Посебне врсте загађења\nЗагађења из природних извора\nЧлан 24.\nВлада сваке године доноси Листу зона и агломерација у којима су\nустановљена прекорачења граничних вредности која потичу из природних\nизвора.\nЛиста зона и агломерација из става 1. овог члана доноси се на предлог\nМинистарства, а на основу података о концентрацијама и изворима, као и\nдоказа који показују да се ова прекорачења могу приписати природним\nизворима.\nУколико се прекорачења граничних вредности могу приписати\nприродним изворима, таква прекорачења се неће сматрати прекорачењима у\nсмислу овог закона.\nПрекорачења због посипања путева\nЧлан 25.\nВлада доноси Листу зона и агломерација у којима се граничне вредности\nРМ10 фракције суспендованих честица у ваздуху прекорачују због подизања\nпрашине проузроковане посипањем путева песком и сољу у зимском периоду.\nЛиста зона и агломерација из става 1. овог члана утврђује се на предлог\nМинистарства, а на основу података о концентрацијама и изворима, као и\nдоказа који показују да се ова прекорачења могу приписати посипању путева\nпеском и сољу у зимском периоду.\nУ зонама и агломерацијама у којима су граничне вредности РМ10\nфракције суспендованих честица у ваздуху прекорачене због подизања\nпрашине проузроковане посипањем путева песком и сољу у зимском периоду,\nтаква прекорачења се неће сматрати прекорачењима у смислу овог закона.\n\n�- 12 -\n\nIV. СТРАТЕГИЈА, ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ\nИнструменти националне политике и планирања\nЧлан 26.\nИнструменти политике и планирања заштите ваздуха су:\n1)\n\nСтратегија заштите ваздуха;\n\n2)\n\nпланови квалитета ваздуха;\n\n3)\n\nкраткорочни акциони планови;\n\n4) Национални програм за постепено смањивање\nмаксималних националних емисија загађујућих материја;\n5) планови\nпостројења.\n\nоператера\n\nза\n\nсмањење\n\nемисија\n\nиз\n\nгодишњих\n\nстационарних\n\nСтратегија заштите ваздуха, планови квалитета ваздуха и краткорочни\nакциони планови доносе се у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха и\nизбегавања, спречавања или смањења штетних последица по здравље људи\nи/или животну средину.\nНационални програм за постепено смањивање годишњих максималних\nнационалних емисија загађујућих материја и то: сумпордиоксида (SO2), азотних\nоксида (NOx), испарљивих органских једињења и амонијака (NH3) доноси се у\nциљу усаглашавања укупних емисија у Републици Србији са утврђеним\nгодишњим максималним националним емисијама загађујућих материја.\nПлан оператера за смањење емисија из стационарних постројења\nдоноси оператер у циљу предузимања мера за смањење загађења ваздуха,\nпримене одређених техничко-технолошких решења и планирања трошкова\nсмањења емисија.\n1. Стратегија заштите ваздуха\nСтратегија заштите ваздуха као инструмент националне\nполитике\nЧлан 27.\nСтратегија заштите ваздуха (у даљем тексту: Стратегија) је основни\nдокумент на основу кога се доносе планови квалитета ваздуха, краткорочни\nакциони планови и програми за смањење емисија загађујућих материја у ваздух\nи који морају да буду у сагласности са њом.\nСтратегија се усклађује са другим националним, општим и секторским\nплановима и политикама.\nМинистарство припрема предлог Стратегије који доноси Влада за\nпериод од шест година.\nЦиљ и садржај Стратегије\nЧлан 28.\nСтратегија је документ којим се обезбеђују услови за успостављање\nинституционалног система на основу кога се предузимају мере за избегавање,\nспречавање или смањење загађења ваздуха и штетних последица по здравље\nљуди и/или животну средину у целини, на територији Републике Србије.\n\n�- 13 Стратегија садржи нарочито:\n1) опште информације (податке о локацијама, климатске и топографске\nподатке, број становника, мерне станице и/или мерна места);\n2)\n\nкључне елементе за процену тренутног стања квалитета ваздуха;\n\n3)\n\nциљеве које треба постићи;\n\n4)\nциљева;\n\nактивности које је потребно предузети ради постизања задатих\n\n5) дугорочне и краткорочне мере за спречавање, ублажавање и\nконтролу загађивања ваздуха;\n6) временски оквир у коме ће се пренети захтеви квалитета ваздуха\nкоји се примењују у ЕУ;\n7) временски оквир за постизање задатих циљева који се тичу\nквалитета ваздуха;\n8) захтеве за интегрисањем циљева и мера заштите квалитета ваздуха\nу друге секторске политике;\n9) истраживања која је неопходно спровести у циљу реализације\nСтратегије и постизања задатих циљева;\n10)\n\nначин извештавања о реализацији Стратегије;\n\n11)\n\nпоступке евалуације извештаја;\n\n12)\n\nразлоге за преиспитивање и кориговање стратешких опредељења;\n\n13) приказ извора и начина коришћења средстава и других ресурса\nнеопходних за реализацију стратешких циљева.\nАкциони план\nЧлан 29.\nРеализација Стратегије остварује се доношењем акционог плана за\nзаштиту ваздуха, атмосфере и сузбијање климатских промена, који је њен\nсаставни део и садржи:\n1) конкретне мере које се предузимају ради реализације циљева\nСтратегије;\n2)\n\nрокове за реализацију циљева Стратегије;\n\n3)\n\nносиоце активности.\n\nНосилац израде плана из става 1. овог члана је Министарство у сарадњи\nса другим надлежним органима.\nИзвештај о реализацији Стратегије\nЧлан 30.\nМинистарство подноси извештај о реализацији Стратегије Влади једном\nу три године.\nИзвештај из става 1. овог члана, Министарство ставља на увид јавности\nу складу са одредбама овог закона, а мишљење јавности може бити узето у\nобзир приликом доношења одлуке о преиспитивању и кориговању стратешких\nопредељења.\n\n�- 14 2. Планови квалитета ваздуха\nДоношење планова квалитета ваздуха\nЧлан 31.\nУ зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, односно\nкада загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се предузимају, односно\nкада је угрожен капацитет животне средине или постоји стално загађење\nваздуха на одређеном простору, надлежни орган аутономне покрајине и\nнадлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План\nквалитета ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности\nили циљне вредности утврђене актом из члана 18. став 1. овог закона.\nПлан из става 1. овог члана доноси се на основу оцене стања квалитета\nваздуха и обухвата све главне загађујуће материје и главне изворе загађивања\nваздуха који су довели до загађења.\nИзузетно од става 1. овог члана, надлежни орган аутономне покрајине и\nнадлежни орган јединице локалне самоуправе, није у обавези да донесе План\nквалитета ваздуха у случају прекорачења из члана 24. став 2. овог закона, као и\nчлана 25. став 2. овог закона, осим у случају да се прекорачења могу приписати\nи другим изворима суспендованих честица РМ10, а не само посипању путева\nпеском и сољу у зимском периоду.\nМинистарство даје сагласност на планове квалитета ваздуха.\nСадржај планова квалитета ваздуха\nЧлан 32.\nПланови квалитета ваздуха садрже нарочито:\n1)\n\nподатке о локацији (подручју) повећаног загађења;\n\n2)\n\nосновне информације о зони и агломерацији;\n\n3)\n\nподатке о врсти и степену загађења;\n\n4)\n\nподатке о извору загађења;\n\n5)\n\nанализу ситуације и фактора који су утицали на појаву прекорачења;\n\n6) детаље о мерама или пројектима побољшања који су постојали пре\nступања на снагу овог закона;\n7) детаље о мерама или пројектима који су примењени са циљем\nсмањења загађења након ступања на снагу овог закона;\n8)\nпериоду;\n9)\n\nдетаље о мерама или пројектима који се планирају у дугорочном\nоргане надлежне за развој и спровођење плана;\n\n10) листу докумената, публикација и слично којима се поткрепљују\nподаци наведени у плану.\nПланови квалитета ваздуха могу да садрже и мере прописане\nкраткорочним акционим плановима из члана 34. овог закона.\nУ случају прекорачења оних граничних вредности за које је рок за\nпостизање већ истекао, плановима квалитета ваздуха утврђују се одговарајуће\nмере, како би се период прекорачења скратио највише што може.\n\n�- 15 Плановима квалитета ваздуха могу се утврдити специфичне мере\nнамењене заштити осетљивих група становништва, посебно деце.\nМинистар ближе прописује садржај планова квалитета ваздуха.\n3. Краткорочни акциони планови\nДоношење краткорочних акционих планова\nЧлан 33.\nНадлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице\nлокалне самоуправе је дужан да донесе краткорочне акционе планове у зони\nили агломерацији која се налази на њиховој територији у случају да:\n1) постоји опасност да нивои загађујућих материја у ваздуху прекораче\nједну или више концентрација опасних по здравље људи утврђених актом из\nчлана 18. став 1. овог закона.\n2) постоји опасност да се прекорачи концентрација приземног озона\nопасна по здравље људи, утврђена актом из члана 18. став 1. овог закона, ако\nнадлежни орган процени, узимајући у обзир географске, метеоролошке и\nекономске услове, да постоји значајан потенцијал да се смањи ризик, трајање и\nозбиљност таквог прекорачења.\nКраткорочни акциони планови могу се, ради заштите здравља људи\nи/или животне средине по потреби, донети и у случају да постоји опасност од\nпрекорачења једне или више граничних или циљних вредности за поједине\nзагађујуће материје које су утврђене актом из члана 18. став 1. овог закона.\nМинистарство даје сагласност на краткорочне акционе планове.\nСадржај краткорочних акционих планова\nЧлан 34.\nКраткорочни акциони планови из члана 33. овог закона садрже нарочито\nмере које се краткорочно предузимају у циљу смањења ризика или трајања\nтаквог прекорачења.\nКраткорочним акционим планом из става 1. овог члана могу се, у\nзависности од сваког појединачног случаја, предузети делотворне мере за\nконтролу активности које доприносе настанку опасности од прекорачења\nодговарајућих граничних или циљних вредности или концентрација опасних по\nздравље људи и, по потреби, привремено зауставити наведене активности.\nКраткорочним акционим плановима могу се предвидети мере у вези са\nсаобраћајем моторних возила, у складу са посебним законом, радовима на\nизградњи, бродовима на везу, радом индустријских постројења, употребом\nпроизвода који садрже загађујуће материје и грејањем домаћинстава, као и\nспецифичне активности намењене заштити осетљивих група становиштва,\nнарочито деце.\nМинистар ближе прописује садржај краткорочних акционих планова.\nДоступност јавности краткорочних акционих планова\nЧлан 35.\nКраткорочни акциони планови и информације о начину на који ће се\nпримењивати, морају бити доступни јавности и заинтересованим\n\n�- 16 организацијама, као што су организације које се баве заштитом животне\nсредине, организације које заступају интересе осетљивих група становништва,\nздравственим организацијама и удружењима привредника.\nПланови у случају прекограничног аерозагађења\nЧлан 36.\nНадлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да, у случају\nкада се било која гранична вредност, критични ниво, граница толеранције,\nциљна вредност и дугорочни циљ, концентрација опасна по здравље људи или\nконцентрација о којој се извештава јавност прекорачи због значајног\nпрекограничног преноса ваздухом загађујућих материја или њихових\nпрекурсора о томе обавести Министарство, и по потреби, надлежни орган\nаутономне покрајине.\nМинистарство ће у случају из става 1. овог члана, по потреби, предузети\nзаједничке активности са надлежним органима друге државе, као што су\nприпрема заједнички координираног плана квалитета ваздуха и/или припрема и\nпримена краткорочног акционог плана за суседне зоне у нашој и суседним\nземљама и размена потребних информација.\nУ случају прекорачења концентрације опасне по здравље људи и\nконцентрације о којој се извештава јавност у зонама или агломерацијама у\nблизини државне границе, Министарство ће у најкраћем року о томе обавестити\nнадлежни орган суседне државе.\nМинистарство информише јавност у случајевима из ст. 1. и 2. овог\nчлана.\n4. Национални програм за постепено смањивање годишњих\nмаксималних националних емисија загађујућих материја\nСадржај\nЧлан 37.\nНационални програм за постепено смањивање годишњих максималних\nнационалних емисија загађујућих материја (у даљем тексту: Национални\nпрограм) доноси Влада за период од четири године.\nНационални програм садржи:\n1) податке о усвојеним инструментима политике заштите ваздуха и\nмерама за смањење емисија загађујућих материја из члана 26. став 3. овог\nзакона;\n2) квантификовану процену ефеката политика и мера из тачке 1) овог\nстава у односу на емисије загађујућих материја из 2000. године која се узима\nкао референтна;\n3) оријентациону процену о могућим значајним\nгеографској дистрибуцији максималних националних емисија;\n4)\n\nпроменама\n\nу\n\nдруге податке и документацију.\n\nНационални програм мора да буде доступан јавности и заинтересованој\nјавности.\n\n�- 17 Национални план за смањење емисија из постојећих\nпостројења за сагоревање\nЧлан 38.\nНационални план за смањење емисија из постојећих постројења за\nсагоревање је део Националног програма из члана 37. овог закона.\nНационални план за смањење емисија из постојећих постројења за\nсагоревање садржи нарочито:\n1)\n\nциљеве и у односу на њих дефинисане циљне вредности;\n\n2)\n\nмере и рокове за постизање циљева и циљних вредности;\n\n3)\n\nпоступак праћења реализације овог плана.\n\n5. План оператера за смањење емисија из стационарних постројења\nИзрада и садржај плана\nЧлан 39.\nНа подручју у ком је утврђена трећа категорија квалитета ваздуха орган\nнадлежан за послове заштите животне средине, налаже оператеру да изради\nплан за смањење емисија из стационарних извора загађења ваздуха и одређује\nрок за израду тог плана.\nОператер је дужан да у року из става 1. овог члана изради План\nоператера за смањење емисија из стационарних извора загађења.\nПлан оператера за смањење емисија из стационарних извора загађења\nсадржи:\n1)\n\nопис последица прекомерног загађивања ваздуха;\n\n2)\n\nзону у којој се налази оператер;\n\n3)\n\nмере за постизање побољшања квалитета ваздуха;\n\n4)\n\nопис одабраних технолошких и других решења;\n\n5)\n\nпроцену трошкова;\n\n6)\n\nредослед спровођења планираних активности;\n\n7)\n\nрок за спровођење планираних активности;\n\n8)\n\nсредства за спровођење плана;\n\n9)\n\nдруге податке и документацију.\n\nСагласност на план из става 2. овог члана даје орган који је наложио\nизраду тог плана.\n\nV. МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА\nМере за спречавање и смањење загађивања ваздуха\nЧлан 40.\nМере за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање\nквалитета ваздуха обухватају:\n1) прописивање граничних вредности емисија загађујућих материја из\nстационарних извора загађивања;\n\n�- 18 2) прописивање граничних вредности емисија загађујућих материја из\nпокретних извора загађивања;\n3) усклађивање са максималним националним\nњиховог утврђивања за поједине загађујуће материје;\n\nемисијама\n\nнакон\n\n4) прописивање дозвољених количина појединих загађујућих материја\nу одређеним производима;\n5)\n6)\nомотач;\n7)\n\nсмањење емисија гасова са ефектом стаклене баште;\nпостепено смањивање употребе супстанци које оштећују озонски\nостале мере за спречавање и смањење загађења.\n1. Стационарни извори загађивања\n1.1. Емисије из стационарних извора загађивања\nЧлан 41.\n\nВлада прописује:\n1)\n\nграничне вредности емисије загађујућих материја у ваздух;\n\n2) начин, поступак, учесталост и методологију мерења емисије\nзагађујућих материја;\n3)\n\nкритеријуме за успостављање мерних места за мерење емисије;\n\n4) поступак вредновања резултата мерења емисије и усклађеност са\nпрописаним нормативима;\n5)\nемисије;\n\nсадржај извештаја о извршеним мерењима емисије и билансу\n\n6) начин\nдостављања\nподатака\nо\nемисијама\nинформационог система и рокове достављања података.\n\nза\n\nпотребе\n\nАктом из става 1. овог члана могу се, за постојеће изворе загађивања\nваздуха, прописати дозвољена прекорачења граничних вредности емисије\nодређених загађујућих материја и одредити рок у коме се те вредности морају\nсмањити на ниво граничних вредности емисије.\nЕмисије из постројења за сагоревање\nЧлан 42.\nВлада прописује граничне вредности емисије загађујућих материја из\nпостојећих постројења за сагоревање имајући у виду врсту, капацитет, старост,\nпланирани радни век постројења и гориво које се у њему користи, као и методе,\nначин мерења емисије загађујућих материја, критеријуме за избор мерних\nместа, начин провере тачности мерења (контролна мерења и калибрација),\nначин обраде резултата мерења, начин и рокове за достављање података и\nпоступак одређивања укупне годишње емисије из постројења за сагоревање.\n\n�- 19 1.2. Емисија испарљивих органских једињења\nКонтрола емисија испарљивих органских једињења\nЧлан 43.\nУ циљу заштите и очувања квалитета ваздуха врши се контрола емисија\nиспарљивих органских једињења из инсталација за складиштење и\nдистрибуцију нафтних деривата од терминала до бензинских пумпи, као и из\nтехнолошких процеса и активности у којима се испарљива органска једињења\nкористе као растварачи.\nСкладиштење и дистрибуција нафте и нафтних деривата\nЧлан 44.\nПравна лица и предузетници који се баве складиштењем, дистрибуцијом\nи стављањем у промет нафте и нафтних деривата дужни су да примењују\nтехничке мере у циљу смањења емисија испарљивих органских једињења.\nМинистарство у сарадњи са министарством надлежним за послове\nрударства и енергетике прописује техничке мере и захтеве који се односе на\nдозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из\nпроцеса складиштења и дистрибуције нафте и нафтних деривата, то јест за\nскладишне, утоварне и истоварне инсталације на терминалима и за цистерне,\nутоварне и истоварне инсталације у малопродајним објектима.\nУпотреба органских растварача\nЧлан 45.\nПравно лице и предузетник који у свом производном процесу користи\nорганске раствараче дужан је да примењује мере у циљу смањења вредности\nемисије испарљивих органских једињења испод прописаних вредности.\nВлада прописује:\n1) листу индустријских постројења и активности у којима се контролише\nемисија испарљивих органских једињења;\n2) вредности емисије испарљивих органских једињења при одређеној\nпотрошњи растварача и укупне дозвољене емисије испарљивих органских\nједињења из постројења и активности;\n3) схеме за смањење емисија испарљивих органских једињења.\n\n�- 20 Схема за смањење емисија испарљивих органских једињења јесте\nпрописани алтернативни начин смањења емисија испарљивих органских\nједињења.\nПравно лице и предузетник који управља индустријским постројењем,\nодносно обавља активности утврђене прописом из става 2. тачка 1) овог\nчлана, може да примени схему за смањење емисија испарљивих органских\nједињења у случају да је ова могућност прописана у акту из става 2. тачка 2)\nовог члана.\n2. Покретни извори загађивања\nЧлан 46.\nПокретни извори загађивања се могу користити и стављати у промет ако\nзагађујуће материје у издувним гасовима из тих извора не прелазе граничне\nвредности емисије утврђене техничким прописима, у складу са законом.\nЕмисије из покретних извора загађивања контролишу се приликом\nредовног, ванредног и контролног техничког прегледа, у складу са\nодговарајућим техничким прописом и законом којим се уређује безбедност\nсаобраћаја.\n3. Максималне националне емисије\nЧлан 47.\nМаксималне националне емисије утврђују се за ацидификујуће и\nеутрофикујуће загађујуће материје и прекурсоре озона и то за: сумпордиоксид\n(SO2), азотне оксиде (NOx), испарљива органска једињења и амонијак (NH3), у\nциљу унапређења и заштите животне средине и здравља људи од штетног\nдејства ацидификације, еутрофикације и приземног озона, а ради постизања\nдугорочних циљева који подразумевају одржавање критичних нивоа и заштиту\nстановништва.\n4. Дозвољене количине загађујућих материја у одређеним производима\nФосилна горива\nЧлан 48.\nГорива која се стављају у промет, односно користе у стационарним и\nпокретним изворима загађивања не могу да се производе, увозе и стављају у\nпромет ако не задовољавају захтеве прописане техничким прописом који се\nодноси на квалитет тог горива.\nТехничким прописом из става 1. овог члана прописују се технички и\nдруги захтеви које то гориво мора да испуњава, дозвољену количину\nзагађујућих материја у гориву, методе испитивања горива, начин утврђивања\nквалитета и доказивања усклађености са прописаним граничним вредностима.\nБоје и лакови\nЧлан 49.\nУ циљу смањивања емисија испарљивих органских једињења из боја и\nлакова прописује се максимално дозвољени садржај појединих испарљивих\nорганских једињења у бојама и лаковима.\n\n�- 21 Максимално дозвољени садржај испарљивих органских једињења у\nбојама и лаковима утврђен је прописима којима се уређују хемикалије.\n5. Емисије гасова са ефектом стаклене баште\nЧлан 50.\nГасови са ефектом стаклене баште су угљендиоксид (CO2), метан (CH4),\nазотсубоксид (N2О), флуороугљоводоници (HFCs), перфлуороугљеници (PFCs)\nи сумпорхексафлуорид (SF6).\nСпречавање и смањење загађивања ваздуха које утиче на промену\nклиме спроводи се:\n1)\n\nприменом мера за смањење емисија гасова са ефектом стаклене\n\nбаште;\n2) праћењем емисија гасова са ефектом стаклене баште из извора и\nпраћењем одстрањених количина ових гасова путем понора.\nМере из става 2. тачка 1) овог члана реализују се:\n1) развојем и коришћењем чистијих технологија којима се спречава или\nсмањује емисија гасова са ефектом стаклене баште;\n2)\n\nподстицањем коришћења обновљивих извора енергије;\n\n3)\n\nподстицањем енергетске ефикасности;\n\n4) активностима којима се повећава одстрањивање гасова са ефектом\nстаклене баште из атмосфере.\nМере из става 2. тачка 1) овог члана могу се спроводити у оквиру\nМеханизма чистог развоја Кјото протокола.\nВлада оснива Национално тело за спровођење Механизма чистог\nразвоја које одобрава програме и пројекте који се спроводе у оквиру механизма\nчистог развоја.\nВлада прописује критеријуме и начин одобравања програма и пројеката\nкоји се реализују у оквиру Механизма чистог развоја.\nРади праћења емисија и одстрањених количина гасова са ефектом\nстаклене баште из става 2. тачка 2) овог члана успоставља се Национални\nинвентар емисије гасова са ефектом стаклене баште.\nНационални инвентар из става 7. овог члана води Агенција.\nПодаци из Националног инвентара емисије гасова са ефектом стаклене\nбаште су јавни.\nВлада прописује методологије прикупљања података за Национални\nинвентар из става 7. овог члана.\n6. Употреба супстанци које оштећују озонски омотач\nПоступање са супстанцама које оштећују озонски омотач\nЧлан 51.\nПоступно смањивање потрошње супстанци које оштећују озонски\nомотач, поступање са тим супстанцама, поступање са производима и опремом\nкоји садрже или су помоћу тих супстанци произведени, поступање са\nсупстанцама које оштећују озонски омотач након престанка употребе производа\n\n�- 22 и опреме који их садрже, начин њиховог сакупљања, обнављања и обраде,\nкоришћења и трајног одлагања, стављања у промет, као и начин обрачуна\nтрошкова њиховог поновног коришћења и начин означавања производа и\nопреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач прописује Влада.\nПрописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да\nиспуне правна лица и предузетници који обављају делатност производње,\nодржавања и/или поправке, сакупљања, обнављања и обраде, контролу\nкоришћења, стављања на тржиште, трајног одлагања и искључивања из\nупотребе производа и опреме који садрже супстанце које оштећују озонски\nомотач.\nПравна лица и предузетници из става 2. овог члана морају да обезбеде\nобуку запослених према програму стручног усавршавања коју прописује\nМинистарство у сарадњи са министарством надлежним за послове образовања\nи струковним организацијама.\nЗа обављање делатности производње, одржавања и/или поправке и\nискључивања из употребе производа и опреме који садрже супстанце које\nоштећују озонски омотач правна лица и предузетници морају да имају дозволу\nМинистарства.\nПротив акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може\nпокренути управни спор.\nПоступање са одређеним флуорованим гасовима са ефектом\nстаклене баште, као и опремом и уређајима који садрже ове гасове\nЧлан 52.\nУ циљу контроле емисија флуорованих гасова са ефектом стаклене\nбаште, њихове употребе и поступања са опремом и уређајима који садрже ове\nгасове, министар прописује:\n1) начин контроле емисија флуорованих гасова са ефектом стаклене\nбаште из климатизационих система моторних возила;\n2) листу и састав флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и\nњихов потенцијал глобалног загревања, начин коришћења, сакупљања и\nуништавања ових гасова, начин означавања и одлагања производа и опреме\nкоји садрже ове гасове, начин извештавања о флуорованим гасовима са\nефектом стаклене баште у складу са преузетим међународним обавезама,\nначин контроле коришћења и стављања на тржиште, као и начин обуке и\nуслове за издавање сертификата правним лицима и предузетницима за рад са\nфлуорованим гасовима са ефектом стаклене баште;\n3) минималне захтеве и услове за издавање сертификата правним\nлицима и предузетницима за рад са стационарним расхладним и клима\nуређајима, као и топлотним пумпама које садрже одређене флуороване гасове\nса ефектом стаклене баште, минималне захтеве и услове за издавање\nсертификата правним лицима и предузетницима за рад са стационарним\nсистемима заштите од пожара и апаратима за гашење пожара који садрже\nодређене флуороване гасове са ефектом стаклене баште, минималне захтеве\nи услове за издавање сертификата правним лицима и предузетницима који се\nбаве сакупљањем одређених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште\nиз уређаја под високим притиском, минималне захтеве и услове за издавање\nсертификата правним лицима и предузетницима који се баве сакупљањем из\nопреме одређених растварача на бази флуорованих гасова са ефектом\nстаклене баште, минималне захтеве за програме обуке и услове за признавање\n\n�- 23 уверења о обуци за правна лица и предузетнике који раде са климатизационим\nсистемима који садрже одређене флуороване гасове са ефектом стаклене\nбаште у моторним возилима, као и начин извештавања о програмима тренинга\nи издатим сертификатима у складу са преузетим међународним обавезама.\nАктом из става 1. тачка 2) овог члана прописују се образац извештаја\nкоји подноси произвођач, увозник и извозник одређених флуорованих гасова са\nефектом стаклене баште, начин означавања производа и опреме који садрже\nодређене флуороване гасове са ефектом стаклене баште, стандардне\nпроцедуре за проверу испуштања флуорованих гасова са ефектом стаклене\nбаште из стационарних система заштите од пожара, из стационарне расхладне\nи климатизационе опреме, као и из топлотних пумпи.\nЗабране\nЧлан 53.\nНа територији Републике Србије забрањује се:\n1)\n\nпроизводња супстанци које оштећују озонски омотач;\n\n2) увоз и/или извоз супстанци које оштећују озонски омотач, a које су\nутврђене потврђеним међународним уговором, односно производа и опреме\nкоји садрже ове супстанце, из земаља односно у земље које нису уговорне\nстране тог уговора;\n3) увоз и/или извоз и стављање у промет без дозволе супстанци које\nоштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште;\n4) увоз и/или извоз и стављање у промет нових производа и опреме\nкоји садрже супстанце које се контролилишу, а које оштећују озонски омотач\nизузев хлорофлуороугљоводоника;\n5) испуштање супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих\nгасова са ефектом стаклене баште;\n6) пуњење производа и опреме који садрже флуороване гасове са\nефектом стаклене баште супстанцама које оштећују озонски омотач;\n7)\n\nиспирање супстанцама које оштећују озонски омотач;\n\n8) увоз и/или извоз, стављање у промет и коришћење резервоара за\nједнократну употребу у којима се складиште супстанце које оштећују озонски\nомотач и флуоровани гасови са ефектом стаклене баште;\n9) стављање у промет на мало супстанци које оштећују озонски омотач\nи флуорованих гасова са ефектом стаклене баште;\n10) увоз и/или извоз и стављање у промет коришћених производа и\nопреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач.\nЕвиденција о супстанцама које оштећују озонски омотач и\nфлуорованим гасовима са ефектом стаклене баште\nЧлан 54.\nМинистарство води евиденцију о увозу и/или извозу, стављању у промет\nи потрошњи супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са\nефектом стаклене баште, односно производа и опреме који их садрже, правним\nлицима и предузетницима који се баве делатношћу увоза и/или извоза,\nстављања у промет, производње и одржавања производа и опреме који садрже\n\n�- 24 те супстанце, сакупљања, обнављања и обраде супстанци које оштећују\nозонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште.\n7. Остале мере за спречавање и смањење загађења ваздуха\nМере превенције и санације\nЧлан 55.\nПостројење мора да се пројектује, гради и/или производи, опрема,\nкористи и одржава тако да не испушта загађујуће материје у ваздух у количини\nвећој од граничних вредности емисије.\nУколико дође до квара уређаја којима се обезбеђује спровођење\nпрописаних мера заштите или до поремећаја технолошког процеса, због чега\nдолази до прекорачења граничних вредности емисије, оператер је дужан да\nквар или поремећај отклони, односно прилагоди рад насталој ситуацији или да\nобустави технолошки процес, како би се емисија свела на дозвољене границе у\nнајкраћем року.\nУ случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја\nу ваздуху оператер је дужан, када уочи или по налогу надлежног инспектора, да\nпредузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како\nби се концентрације загађујућих материја свеле на прописане граничне\nвредности.\nОператер стационарног извора загађивања, код кога се у процесу\nобављања делатности могу емитовати гасови непријатног мириса, дужан је да\nпримењује мере које ће довести до редукције мириса иако је концентрација\nемитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије.\nДозвола за рад\nЧлан 56.\nНовоизграђени или реконструисани стационарни извор загађивања за\nкоји није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе, односно израде\nстудије о процени утицаја на животну средину, може да почне са радом пошто\nприбави дозволу за рад.\nДозволу из става 1. овог члана издаје орган надлежан за послове\nзаштите животне средине у форми решења.\nНа првостепено решење надлежног органа аутономне покрајине и\nнадлежног органа јединице локалне самоуправе из става 2. овог члана може се\nизјавити жалба.\nПрвостепено решење Министарства из става 2. овог члана је коначно у\nуправном поступку и против њега се може покренути управни спор.\nУз захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана, прилаже се\nупотребна дозвола или техничка документација за тај извор загађивања, као и\nдруга документација неопходна за доношење решења, по налогу надлежног\nоргана.\nНадлежни орган издаје дозволу из става 1. овог члана ако утврди:\n1) да је оператер предузео све планиране техничко-технолошке и\nдруге мере заштите ваздуха од загађивања;\n\n�- 25 2) да су емисије загађујућих материја из тог стационарног извора\nзагађивања испод прописаних граничних вредности емисије, односно да се\nрадом тог стационарног извора загађивања неће погоршати квалитет ваздуха.\nНадлежни орган ће привремено одобрити рад извора загађивања из\nстава 1. овог члана ради прибављања резултата мерења емисије и/или нивоа\nзагађујућих материја, ако та мерења нису обављена у току пробног рада.\nДозволом за рад из става 1. овог члана утврђује се да су испуњени\nуслови заштите ваздуха од загађивања, одобрава рад стационарног извора\nзагађивања и на основу резултата извршених мерења у складу са ставом 7.\nовог члана одређује учесталост мерења емисије и/или нивоа загађујућих\nматерија.\nЗабрана рада\nЧлан 57.\nЗабрањује се рад новоизграђеног или реконструисаног стационарног\nизвора загађивања ваздуха, као и обављање других активности на отвореном\nпростору које могу довести до неконтролисаног ослобађања загађујућих\nматерија, док се не прибави дозвола за рад из члана 56. став 1. овог закона.\nОбавезе оператера\nЧлан 58.\nОператер је дужан да:\n1) податке о стационарном извору загађивања и свакој његовој\nпромени (реконструкцији) достави Министарству, односно Агенцији, надлежном\nоргану аутономне покрајине и надлежном органу јединице локалне самоуправе;\n2)\n\nобезбеди редовни мониторинг емисије и да о томе води евиденцију;\n\n3) обезбеди континуална мерења емисије када је то прописано за\nодређене загађујуће материје и/или изворе загађивања самостално, путем\nаутоматских уређаја за континуално мерење, уз сагласност Министарства;\n4) обезбеди контролна мерења емисије преко овлашћеног правног\nлица, ако мерења емисије обавља самостално;\n5) обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног\nправног лица, два пута годишње, уколико не врши континуално мерење\nемисије;\n6) обезбеди праћење квалитета ваздуха по налогу надлежног\nинспекцијског органа, самостално или преко овлашћеног правног лица;\n7) води евиденцију о обављеним мерењима са подацима о мерним\nместима, резултатима и учесталости мерења и достави податке у форми\nпрописаног извештаја Министарству, односно Агенцији, надлежном органу\nаутономне покрајине и надлежном органу јединице локалне самоуправе и то за\nмерења из става 1. тач. 2) и 3) овог члана једном у три месеца у року од 15\nдана од истека тромесечја, за мерења из става 1. тачка 5) овог члана у року од\n30 дана од дана извршеног мерења, за мерења на годишњем нивоу у виду\nгодишњег извештаја најкасније до 31. јануара текуће године за претходну\nкалендарску годину;\n8) води евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у\nпроцесу спаљивања;\n\n�- 26 9) води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање\nемисије загађујућих материја, као и мерних уређаја за мерење емисије.\nОператер је дужан да о свом трошку спроведе мере за смањење емисија\nзагађујућих материја утврђених планом за своје стационарне изворе\nзагађивања ваздуха.\n\nVI. ПОСЛОВИ МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ И НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ\nМАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ\nОвлашћена правна лица\nЧлан 59.\nОвлашћена правна лица која имају дозволу за мониторинг квалитета\nваздуха дужна су да мерење квалитета ваздуха обављају у складу са актом из\nчлана 9. став 3. и члана 18. став 1. овог закона.\nОвлашћена правна лица која имају дозволу за мерење емисије из\nстационарних извора загађивања дужна су да мерење емисије обављају у\nскладу са актом из чл. 41. и 42. овог закона.\nПравно лице из члана 15. став 8. дужно је да праћење рада аутоматских\nстаница и прикупљање података врши у складу са актом из члана 9. став 3. и\nчлана 18. став 1. овог закона.\nДозвола за правна лица\nЧлан 60.\nОвлашћена правна лица из члана 59. ст. 1. и 2. овог закона могу да врше\nмерење по добијању дозволе Министарства, уколико испуњавају услове у\nпогледу кадрова, опреме и простора, као и ако су технички оспособљена према\nзахтевима стандарда SRPS ISO 17025.\nБлиже услове за издавање дозволе из става 1. овог члана, као и услове\nкоје треба да испуни правно лице из члана 15. став 8. овог закона прописује\nМинистар.\nДозвола за мерење квалитета ваздуха и/или емисије одузеће се ако\nовлашћено правно лице престане да испуњава прописане услове и ако се\nутврди да овлашћено правно лице ове послове не обавља у складу са издатом\nдозволом и актима из члана 9. став 3, члана 18. став 1. овог закона односно чл.\n41. и 42. овог закона.\nНа решење којим се издаје или одузима дозвола из става 1. овог члана\nније дозвољена жалба, али се може покренути управни спор.\nСагласност за оператере\nЧлан 61.\nОператер који самостално врши мерење квалитета ваздуха и/или\nемисије, мерења мора вршити у складу са актима из члана 9. став 3. и члана\n18. став 1. овог закона, односно чл. 41. и 42. овог закона.\nОператер из става 1. овог члана мора да прибави сагласност\nМинистарства у форми решења под условом да, у оквиру своје регистроване\nделатности, самостално обавља послове мерење квалитета ваздуха и/или\n\n�- 27 емисије и да је стручно и технички оспособљен према захтевима стандарда\nSRPS ISO 17025.\nБлиже услове за издавање сагласности из става 2. овог члана прописује\nминистар у складу са чланом 60. став 2. овог закона.\nРешење из става 2. овог члана је коначно у управном поступку и против\nњега се може покренути управни спор.\nСтручна и техничка оспособљеност\nЧлан 62.\nПравно лице из члана 59. ст. 1. и 2. и члана 61. став 1. овог закона може\nда добије дозволу, односно сагласност за вршење послова из члана 60. став 1.\nи члана 61. став 1. овог закона уз услов да је стручно и технички оспособљено\nшто доказује потврдом издатом од стране националног акредитационог тела.\nОцењивање стручне и техничке оспособљености из става 1. овог члана\nврши Акредитационо тело Србије.\nОдузимање дозволе и сагласности\nЧлан 63.\nМинистарство ће на основу извештаја инспектора животне средине\nодузети дозволу из члана 60. став 1. овог закона, односно сагласност из члана\n61. став 2. овог закона.\nПротив управног акта из става 1. овог члана није допуштена жалба али\nсе може покренути управни спор.\nРевизија дозвола и сагласности\nЧлан 64.\nРевизија издатих дозвола, односно сагласности врши се једном\nгодишње или на захтев овлашћеног правног лица, односно оператера.\nМинистарство једном годишње у „Службеном гласнику Републике\nСрбије” објављује списак правних лица из члана 59. ст. 1. и 2. овог закона\nкојима је издата дозвола из члана 60. став 1. овог закона.\n\nVII.ИНФОРМИСАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ\nИнформисање\nЧлан 65.\nНадлежни орган дужан је да обавештава друге органе и организације и\nјавност путем електронских и штампаних медија најмање у једном локалном\nлисту на сваком од службених језика, као и путем Интернета о:\n1)\n\nквалитету ваздуха;\n\n2) плановима квалитета ваздуха и одлагања на одређено време\nпостизања граничне вредности за азотдиоксид, бензен и суспендоване честице\nРМ10;\n3) плановима за достизање циљних вредности у зонама\nагломерацијама у којима је дошло до прекорачења циљних вредности;\n\nи\n\n�- 28 4) годишњем извештају о свим загађујућим материјама које су\nобухваћене овим законом.\nСадржај информација о квалитету ваздуха\nЧлан 66.\nИнформација о квалитету ваздуха из члана 65. тачка 1) oвог закона\nсадржи нарочито:\n1) ажуриране податке о концентрацијама загађујућих материја у\nваздуху које су обухваћене овим законом, а нарочито сумпордиоксид,\nазотдиоксид, суспендоване честице (РМ10), приземни озон и угљенмоноксид;\n2) просечне вредности концентрација у ваздуху у просечном периоду\nза приземни озон, граничне вредности за заштиту здравља људи, концентације\nопасне по здравље људи, критичне нивое за заштиту вегетације, циљну и\nграничну вредност за РМ2,5.\nУ случају прекорачења концентрације опасне по здравље људи и\nконцентрације о којој се извештава јавност надлежни орган обавештава јавност\nо локацији или подручју прекорачења, врсти концентрације која је прекорачена\n(концентрација о којој се извештава јавност или која је опасна по здравље\nљуди), времену почетка и трајању прекорачења, највишој једночасовној\nконцентрацији, односно највишој осмочасовној средњој концентрацији у случају\nприземног озона, географском подручју на коме се очекује прекорачење\nконцентрације о којој се извештава јавност и/или која је опасна по здравље\nљуди, прогнозама за наредни период са очекиваним променама загађења са\nпроценом промене, подацима за посебно осетљиве групе становништва,\nмогућим ефектима по здравље и препорученом понашању (подаци о посебно\nосетљивим групама, опис могућих симптома, предузимање препоручених мера,\nнове информације о току догађаја) и подацима о превентивним мерама за\nсмањење загађења.\nУ случају процењеног наставка прекорачења надлежни орган ће\nпредузети практичне мере.\nРокови за информисање јавности\nЧлан 67.\nНадлежни орган обавештава јавност:\n1) о квалитету ваздуха, у облику Годишњег извештаја о стању\nквалитета ваздуха, до 31. јула текуће године за претходну годину, а после 2012.\nгодине до 28. фебруара текуће године за претходну годину;\n2) о плановима квалитета ваздуха и одлагања на одређено време\nпостизања циљне вредости за азот диоксид или бензен и суспендоване честице\nРМ10, у року од осам дана од дана усвајања;\n3) о плановима за достизање циљних вредности у зонама и\nагломерацијама у којима је дошло до прекорачења циљних вредности, у року\nод осам дана од дана усвајања.\nГодишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији\nприпрема и објављује Агенција.\nАгенција једном месечно објављује извештаје о стању квалитета\nваздуха, а на основу података из државне и локалних мрежа.\n\n�- 29 -\n\nVIII. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ\nСадржина информационог система квалитета ваздуха\nЧлан 68.\nИнформациони систем квалитета ваздуха саставни је део јединственог\nинформационог система заштите животне средине и садржи:\n1) податке државне мреже и локалних мрежа за праћење квалитета\nваздуха, као и податке који су добијени мерењем од стране оператера;\n2)\n\nподатке о супстанцама које оштећују озонски омотач;\n\n3) податке из Националног инвентара емисије гасова са ефектом\nстаклене баште и одстрањених количина ових гасова путем понора;\n4) податке из Националног инвентара\nдуготрајних органских загађујућих супстанци;\n\nненамерно\n\nиспуштених\n\n5)\n\nмере и планове за заштиту и побољшање квалитета ваздуха;\n\n6)\n\nмере и планове за ублажавање климатских промена;\n\n7)\n\nмере и планове за заштиту озонског омотача;\n\n8) податке о прекорачењу концентрација опасних по здравље људи и\nмере заштите здравља људи и животне средине у таквим случајевима;\n9) податке о органима државне управе и о овлашћеним правним\nлицима која обављају послове мониторинга квалитета ваздуха и мерења нивоа\nзагађујућих материја и емисије;\n10)\n\nподатке из регистра извора загађивања ваздуха;\n\n11)\n\nподатке о извршеном инспекцијском надзору и изреченим мерама;\n\n12)\n\nдруге податке од значаја за квалитет ваздуха.\n\nВлада прописује методологију прикупљања података за Национални\nинвентар ненамерно испуштених дуготрајних органских загађујућих супстанци.\nИнформациони систем квалитета ваздуха за Републику Србију води\nАгенција.\nДржавни органи и организације, оператери и овлашћена правна лица\nдужни су да благовремено и без накнаде достављају податке из своје\nнадлежности, као и друге податке који су потребни за вођење информационог\nсистема о квалитету ваздуха Агенцији у циљу израде планова и извештаја, у\nскладу са овим законом.\nАгенција је дужна да на прописан начин прикупља и уноси податке у\nинформациони систем квалитета ваздуха.\nРазмена информација и података из информационог система\nЧлан 69.\nПодаци из информационог система квалитета ваздуха се користе за\nразмену информација о мерним местима у државној и локалној мрежи,\nтехникама мерења, као и за размену података добијених праћењем квалитета\nваздуха у државној и локалним мрежама и података о емисијама из извора\nзагађивања ваздуха за потребе извештавања у складу са преузетим\nмеђународним обавезама.\n\n�- 30 Министар прописује начин размене информација из става 1. овог члана.\nПосредовање у размени података\nЧлан 70.\nМинистарство посредује и размењује податке о квалитету ваздуха и\nемисијама са међународним организацијама и другим државама у складу са\nпотврђеним међународним уговорима.\nАгенција посредује и размењује податке са Европском агенцијом за\nзаштиту животне средине и Европском мрежом за информације и посматрање.\n\nIX. ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА\nВАЗДУХА\nИзвори финансирања\nЧлан 71.\nСредства за финансирање заштите и унапређења квалитета ваздуха\nобезбеђују се у буџету Републике Србије и из прихода Фонда за заштиту\nживотне средине у складу са законом којим се уређује заштита животне\nсредине, из обавезе оператера у складу са законом и из других извора у складу\nса одредбама овог закона.\nСредства за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха\nобезбеђују се и у буџету аутономне покрајине и буџету јединице локалне\nсамоуправе, као и из прихода Фонда за заштиту животне средине остварених\nна територији аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у складу са\nзаконом којим се уређује заштита животне средине.\nКоришћење средстава\nЧлан 72.\nСредства из члана 71. овог закона користе се за:\n1) оцењивање квалитета ваздуха и разврставање зона и агломерација\nпрема категоријама квалитета ваздуха;\n2)\n3)\nмрежи;\n4)\n\nодржавање, функционисање и развој државне мреже;\nреализацију програма контроле квалитета ваздуха у државној\nмерења посебне намене;\n\n5) спровођење мера за смањење утицаја загађеног ваздуха на промену\nклиме и заштиту озонског омотача;\n6)\n\nизвршавање обавеза преузетих међународним уговорима;\n\n7) успостављање и одржавање регистра извора загађивања ваздуха и\nинформационог система квалитета ваздуха;\n8) реализацију акционог\nкраткорочних акционих планова;\n\nплана,\n\nпланова\n\nквалитета\n\n9) финансирање и/или суфинансирање стручних\nистраживања потребних за остваривање циљева овог закона;\n\nваздуха\nи\n\nи\n\nнаучних\n\n�- 31 10) суфинансирање инвестиција које ће допринети битном смањењу\nзагађивања ваздуха;\n11) финансирање и/или суфинансирање других пројеката, програма и\nмера у циљу заштите и побољшања квалитета ваздуха;\n12) подстицање чистијих технологија и примену најбоље доступних\nтехника за рад постројења и обављање активности;\n13)\n\nпримену технологије и производа који смањују загађивање ваздуха;\n\n14) суфинансирање превентивних и интервентних мера у ванредним\nоколностима загађивања ваздуха и оспособљавање за реаговање у случају\nудеса.\n\nX. НАДЗОР\nНадзор над радом\nЧлан 73.\nМинистарство врши надзор над радом Агенције, надлежног органа\nаутономне покрајине, надлежног органа јединице локалне самоуправе, као и\nовлашћених правних лица у вршењу поверених послова.\nИнспекцијски надзор\nЧлан 74.\nИнспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа\nдонетих за његово извршавање врши Министарство, ако овим законом није\nдрукчије прописано.\nИнспекцијски надзор врши инспектор за заштиту животне средине (у\nдаљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом.\nАутономној покрајини поверавају се послови инспекцијског надзора над\nспровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које\nнадлежни орган аутономне покрајине издаје одобрење за градњу, односно\nупотребну дозволу.\nЈединици локалне самоуправе поверавају се послови инспекцијског\nнадзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за\nкоје надлежни орган јединице локалне самоуправе издаје одобрење за градњу,\nодносно употребну дозволу.\nГраду, односно граду Београду поверава се вршење инспекцијског\nнадзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за\nкоје надлежни орган града, односно града Београда издаје одобрење за\nградњу, односно употребну дозволу.\nПрава и дужности инспектора\nЧлан 75.\nУ вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и\nдужност да утврђује:\n1) да ли је извор загађивања ваздуха пројектован, изграђен,\nопремљен, коришћен и одржаван тако да емисија буде у прописаним\nграницама;\n\n�- 32 2) да ли су у случају прекорачења граничних вредности емисије и/или\nнивоа загађујућих материја у ваздуху предузете прописане, односно наложене\nмере;\n3) да ли је оператер прибавио дозволу за рад стационарног извора\nзагађивања пре почетка рада;\n4) да ли се рад стационарног извора загађивања или друга активност\nобавља противно прописаној забрани;\n5) да ли је оператер обезбедио прописана мерења емисије и/или нивоа\nзагађујућих материја у ваздуху и да ли води евиденцију о извршеним\nмерењима;\n6)\nгорива;\n\nда ли оператер води евиденцију о врсти и квалитету сировина и\n\n7) да ли оператер води евиденцију о раду уређаја за спречавање или\nсмањивање емисије загађујућих материја и мерних уређаја за мерење емисије\nи да ли су ти уређаји постављени и одржавани у складу са овим законом;\n8) да ли се послови мерења емисије и праћења квалитета ваздуха\nобављају на прописани начин;\n9) да ли се са супстанцама које оштећују озонски омотач и\nфлуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и призводима који\nсадрже те супстанце или су помоћу њих произведени поступа у складу са овим\nзаконом;\n10) да ли послове сервисирања и искључивања из употребе односно\nсакупљања, обнављања и обраде обављају лица која имају дозволу, као и да\nли та лица испуњавају прописане услове;\n11) да ли су предузете прописане мере за производњу, испуштање у\nваздух, продају, увоз, извоз и употребу супстанци које оштећују озонски омотач\nи флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, као и производа који садрже\nте супстанце односно да ли су прекорачене дозвољене годишње количине и да\nли се супстанце користе у дозвољене сврхе;\n12) да ли се увоз и извоз супстанци које оштећују озонски омотач и\nфлуорованих гасова са ефектом стаклене баште врши на основу дозволе и да\nли се о томе воде евиденције;\n13)\n\nда ли је поступљено у складу са налогом инспектора;\n\n14) да ли се примењују и друге прописане мере за спречавање и\nсмањивање загађивања ваздуха.\nОвлашћења инспектора\nЧлан 76.\nУ вршењу послова из члана 75. овог закона инспектор је овлашћен да:\n1) нареди извршавање прописаних обавеза у одређеном року и да\nпривремено забрани рад ако се налог у остављеном року не изврши;\n2) привремено забрани рад стационарног извора загађивања или\nналожи предузимање других одговарајућих мера заштите док се емисија и\nнивои загађујућих материја у ваздуху не сведу на прописане граничне\nвредности;\n\n�- 33 3) нареди прибављање резултата мерења емисије и/или нивоа\nзагађујућих материја у ваздуху преко овлашћеног правног лица и привремено\nзабрани рад ако се резултати мерења не доставе на увид у остављеном року;\n4) нареди контролна мерења емисије и/или нивоа загађујућих материја\nу ваздуху преко другог овлашћеног правног лица, кад оператер самостално или\nпреко одређеног овлашћеног правног лица врши мерења, а резултати\nизвршених мерења пружају основ за то;\n5) предложи одузимање овлашћења за обављање послова мерења\nемисије и/или праћење квалитета ваздуха уколико се ти послови не обављају у\nскладу са законом;\n6) забрани рад стационарног извора загађивања или другу активност\nкоја се обавља противно овом закону;\n7) забрани поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач и\nфлуорованим гасовима са ефектом стаклене баште као и призводима који\nсадрже те супстанце или су помоћу њих произведени противно овом закону;\n8) забрани послове сервисирања и искључивања из употребе односно\nсакупљања, обнављања и обраде производа који садрже супстанце које\nоштећују озонски омотач или флуороване гасове са ефектом стаклене баште\nако утврди да их обавља лице које за то нема дозволу, односно предложи\nодузимање дозволе за обављање тих послова, ако лице престане да испуњава\nпрописане услове;\n9) забрани увоз и/или извоз супстанци које оштећују озонски омотач\nили флуорованих гасова са ефектом стаклене баште за које није издата\nдозвола;\n10) у поступку принудног извршења решења изврши печаћење\nстационарног извора загађивања или одреди други начин принудног извршења,\nу складу са законом;\n11) нареди отклањање других утврђених неправилности или извршење\nдругих прописаних обавеза у остављеном року.\nУ вршењу надзора над применом мера заштите ваздуха од загађивања\nинспектор има и овлашћења утврђена другим прописима.\nО сваком извршеном инспекцијском прегледу и радњама инспектор\nсаставља записник који садржи налаз стања, предложене и наложене мере и\nдоставља га правном лицу или предузетнику у коме је надзор извршен.\nУ случају предузимања изузетно хитних мера ради отклањања\nнепосредне опасности по живот и здравље људи, инспектор може решење из\nстава 1. овог члана донети и усмено и наредити његово извршење без\nодлагања.\nУсмено решење ће се на захтев странке издати и у писменом облику\nнајкасније у року од осам дана од дана подношења захтева.\nЗахтев за издавање писменог решења се може поднети у року од два\nмесеца од дана доношења усменог решења.\n\n�- 34 Обавезе оператера, другог правног лица и предузетника у\nпоступку инспекцијског надзора\nЧлан 77.\nОператер, друго правно лице и предузетник дужан је да инспектору при\nвршењу надзора омогући:\n1) преглед пословних и других просторија у којима се обавља\nделатност, као и преглед објеката, постројења, уређаја, предмета и др;\n2) присуство најмање једног запосленог лица овлашћеног за пружање\nпотребних информација, обавештења, као и давање података, аката,\nевиденција и друге документације;\n3)\n\nувид у примењене мере заштите ваздуха.\n\nОператер, друго правно лице и предузетник дужан је да поступи по\nналогу инспектора.\n\nXI. НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ О ЖАЛБИ\nЧлан 78.\nНа решење инспектора из члана 76. став 1. овог закона може се изјавити\nжалба Министру у року од 15 дана од дана пријема решења.\nЖалба на решење инспектора не одлаже његово извршење.\nO жалби на првостепено решење надлежног органа општине, односно\nграда, односно града Београда, које је донето у вршењу поверених послова,\nрешава Министар.\nО жалби на првостепено решење надлежног органа општине, односно\nграда са територије аутономне покрајине, решава надлежни орган аутономне\nпокрајине.\nО жалби на првостепено решење надлежног органа аутономне покрајине\nрешава Министар.\nО жалби на првостепено решење решава Министар, односно надлежни\nорган аутономне покрајине, у року од 30 дана од дана пријема жалбе.\nО жалби на првостепено решење Министарства, решава Влада.\n\nXII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ\nПривредни преступ\nЧлан 79.\nНовчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за\nпривредни преступ правно лице ако:\n1) нe примењује мере у циљу смањења емисија испарљивих органских\nједињења (члан 44. став 1. и члан 45. став 1);\n2)\nтачкa 1);\n\nпроизводи супстанце које оштећују озонски омотач (члан 53. став 1.\n\n3) увози и/или извози супстанце које оштећују озонски омотач, односно\nпроизводе и опрему која садржи ове супстанце, а које су утврђене\n\n�- 35 ратификованим међународним уговором из земаља, односно у земље које нису\nстране уговорнице тог уговора (члан 53. став 1. тачка 2);\n4) увози и/или извози и ставља у промет супстанце које оштећују\nозонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште без дозволе\n(члан 53. став 1. тачка 3);\n5) пројектује, гради и/или производи, опрема, користи и одржава\nизворе загађивања ваздуха који испуштају загађујуће материје у ваздух у\nколичини већој од граничних вредности емисије (члан 55. став 1);\n6) не отклони квар или поремећај, односно не прилагоди рад насталој\nситуацији или не обустави технолошки процес, како би се емисија свела на\nдозвољене границе у најкраћем року у складу са чланом 55. став 2. овог закона;\n7) не предузме техничко-технолошке мере или не обустави технолошки\nпроцес, како би се концентрације загађујућих материја свеле на прописане\nграничне вредности нивоа у складу са чланом 55. став 3. овог закона;\n8) не примењује мере које могу да доведу до редукције мириса иако је\nконцентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности\nемисије у складу са чланом 55. став 4. овог закона;\n9) новоизграђени или реконструисани стационарни извор загађивања\nваздуха отпочне са радом без дозволе за рад из члана 56. став 1. овог закона;\n10) не обезбеди редовни мониторинг емисије и да о томе не води\nевиденцију (члан 58. став 1. тачка 2);\n11) не обезбеди континуална мерења емисије када је то прописано за\nодређене загађујуће материје и/или изворе загађивања самостално, путем\nаутоматских уређаја за континуално мерење (члан 58. став 1. тачка 3);\n12) не обезбеди контролна мерења емисије преко овлашћеног правног\nлица, ако мерења емисије обавља самостално (члан 58. став 1. тачка 4);\n13) не обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко\nовлашћеног правног лица, два пута годишње, уколико не врши континуално\nмерење емисије (члан 58. став 1. тачка 5);\n14) не обезбеди праћење квалитета ваздуха по налогу надлежног\nинспекцијског органа, самостално или преко овлашћеног правног лица (члан 58.\nстав 1. тачка 6).\nЗа привредни преступ из става 1. овог члана може се изрећи новчана\nказна у сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе или\nвредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа, а\nнајвише до двадесетоструког износа учињене штете, неизвршене обавезе или\nвредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа.\nЗа привредни преступ из става 1, овог члана казниће се и одговорно\nлице у правном лицу новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара.\nЗаштитне мере\nЧлан 80.\nЗа привредни преступ из члана 79. овог закона може се изрећи и\nзаштитна мера:\n1) забрана правном лицу да се бави\nделатношћу у трајању од пет до десет година;\n\nодређеном\n\nпривредном\n\n�- 36 2) забрана одговорном лицу да врши одређене дужности у трајању од\nтри до десет година.\nПрекршаји\nЧлан 81.\nНовчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај\nправно лице ако:\n1) не изради План оператера за смањење емисија из стационарних\nизвора из члана 39. ст. 1. и 2. овог закона;\n2) не обезбеди обуку запослених према\nусавршавања у складу са чланом 51. став 3. овог закона;\n\nпрограму\n\nстручног\n\n3) обавља делатност производње, одржавања и/или поправке\nпроизвода који садрже супстанце које оштећују озонски омотач без дозволе\nМинистарства (члан 51. став 4);\n4) увози и/или извози и ставља у промет нове производе и опрему које\nкористе контролисане супстанце које оштећују озонски омотач изузев\nхлорофлуороугљоводоника (члан 53. став 1. тачка 4);\n5) испушта супстанце које оштећују озонски омотач и флуороване\nгасове са ефектом стаклене баште (члан 53. став 1. тачка 5);\n6) пуни системе који користе флуороване гасове са ефектом стаклене\nбаште супстанцама које оштећују озонски омотач (члан 53. став 1. тачка 6);\n7)\nтачка 7);\n\nиспира супстанцама које оштећују озонски омотач (члан 53. став 1.\n\n8) ставља у промет и користи резервоаре за једнократну употребу у\nкојима се складиште супстанце које оштећују озонски омотач и флуоровани\nгасови са ефектом стаклене баште (члан 53. став 1. тачка 8);\n9) ставља у промет на мало супстанце које оштећују озонски омотач и\nфлуороване гасове са ефектом стаклене баште (члан 53 .став 1. тачка 9);\n10) податке о стационарном извору загађивања ваздуха и свакој његовој\nпромени (реконструкцији) не достави Министарству, односно Агенцији,\nнадлежном органу аутономне покрајине и надлежном органу јединице локалне\nсамоуправе (члан 58 . став 1. тачка 1);\n11) не води евиденцију о обављеним мерењима с подацима о мерним\nместима, резултатима и учесталости мерења (члан 58. став 1. тачка 7);\n12) не води евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у\nпроцесу спаљивања (члан 58. став 1. тачка 8);\n13) не води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање\nемисије загађујућих материја, као и мерних уређаја за мерење емисије (члан\n58. став 1. тачка 9);\n14) мерење квалитета ваздуха и/или емисије не обавља у складу\nчланом 59. овог закона;\n15) отпочне вршење мерења пре добијања дозволе Министарства (члан\n60. став 1);\n16) мерење квалитета ваздуха и/или емисије не обавља у складу\nчланом 61. став 1. овог закона;\n\n�- 37 17)\nстав 2).\n\nотпочне вршење мерења без сагласности Министарства (члан 61.\n\nЗа прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у\nсразмери са висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности\nробе или друге ствари која је предмет прекршаја, а највише до\nдвадесетоструког износа тих вредности.\nЗа прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од\n25.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу.\nЗа прекршај из става 1. овог члана правном лицу може се изрећи и\nзаштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању до три године,\nа одговорном лицу да врши одређене послове у трајању до једне године.\nЧлан 82.\nНовчаном казном од 250.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај\nпредузетник ако:\n1) не изради План оператера за смањење емисија из стационарних\nизвора загађивања из члана 39. ст. 1. и 2. овог закона;\n2) нe примењује мере у циљу смањења емисија испарљивих органских\nједињења (члан 44. став 1. и члан 45. став 1);\n3) не обезбеди обуку запослених према\nусавршавања у складу са чланом 51. став 3. овог закона;\n\nпрограму\n\nстручног\n\n4) обавља делатност производње, одржавања, и/или поправке\nпроизвода који садрже супстанце које оштећују озонски омотач без дозволе\nМинистарства (члан 51. став 4);\n5)\nтачка 1);\n\nпроизводи супстанце које оштећују озонски омотач (члан 53. став 1.\n\n6) увози и/или извози супстанце које оштећују озонски омотач, односно\nпроизводе и опрему која садржи ове супстанце, а које су утврђене\nратификованим међународним уговором из земаља, односно у земље које нису\nстране уговорнице тог уговора (члан 53. став 1. тачка 2);\n7) увози и/или извози и ставља у промет супстанце које оштећују\nозонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште без дозволе\n(члан 53. став 1. тачка 3);\n8) увози и/или извози и ставља у промет нове производе и опрему које\nкористи контролисане супстанце које оштећују озонски омотач изузев\nхлорофлуороугљоводоника (члан 53. став 1. тачка 4);\n9) испушта супстанце које оштећују озонски омотач и флуоровани\nгасови са ефектом стаклене баште (члан 53. став 1. тачка 5);\n10) пуни системе који користе флуороване гасове са ефектом стаклене\nбаште супстанцама које оштећују озонски омотач (члан 53. став 1. тачка 6);\n11)\nтачка 7);\n\nиспира супстанцама које оштећују озонски омотач (члан 53. став 1.\n\n12) ставља у промет и користи резервоаре за једнократну употребу у\nкојима се складиште супстанце које оштећују озонски омотач и флуороване\nгасове са ефектом стаклене баште (члан 53. став 1. тачка 8);\n13) ставља у промет на мало супстанце које оштећују озонски омотач и\nфлуороване гасове са ефектом стаклене баште (члан 53 . став 1. тачка 9);\n\n�- 38 14) не отклони квар или поремећај, односно не прилагоди рад насталој\nситуацији или не обустави технолошки процес, како би се емисија свела на\nдозвољене границе у најкраћем року сагласно члану 55. став 2. овог закона;\n15) не предузме техничко-технолошке мере или обустави технолошки\nпроцес, како би се концентрације загађујућих материја свеле на прописане\nграничне вредности нивоа у складу са чланом 55. став 3. овог закона;\n16) не примењује мере које могу да доведу до редукције мириса иако је\nконцентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности\nемисије у складу са чланом 55. став 4. овог закона;\n17) податке о стационарном извору загађивања ваздуха и свакој његовој\nпромени (реконструкцији) не достави Министарству, односно Агенцији,\nнадлежном органу аутономне покрајине и надлежном органу јединице локалне\nсамоуправе (члан 58 . став 1. тачка 1);\n18) не обезбеди редовни мониторинг емисије и о томе не води\nевиденцију (члан 58. став 1. тачка 2);\n19) не обезбеди континуална мерења емисије када је то прописано за\nодређене загађујуће материје и/или изворе загађивања самостално, путем\nаутоматских уређаја за континуално мерење (члан 58. став 1. тачка 3);\n20) не обезбеди контролна мерења емисије преко овлашћеног правног\nлица, ако мерења емисије обавља самостално (члан 58. став 1. тачка 4);\n21) не обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко\nовлашћеног правног лица, два пута годишње, уколико не врши континуално\nмерење емисије (члан 58. став 1. тачка 5);\n22) не обезбеди праћење квалитета ваздуха по налогу надлежног\nинспекцијског органа, самостално или преко овлашћеног правног лица (члан 58.\nстав 1. тачка 6);\n23) не води евиденцију о обављеним мерењима са подацима о мерним\nместима, резултатима и учесталости мерења (члан 58. став 1. тачка 7);\n24) не води евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у\nпроцесу спаљивања (члан 58. став 1. тачка 8);\n25) не води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање\nемисије загађујућих материја, као и мерних уређаја за мерење емисије (члан\n58. став 1. тачка 9);\n26)\nстав 2).\n\nотпочне да врши мерења без сагласности Министарства (члан 61.\n\nЗа прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у\nсразмери са висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности\nробе или друге ствари која је предмет прекршаја, а највише до\nдвадесетоструког износа тих вредности.\nЗа прекршај из става 1. овог члана предузетнику се може изрећи и\nзаштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању до три године.\nЧлан 83.\nНовчаном казном 25.000 до 50.000 казниће се за прекршај одговорно\nлице у органу државне управе, аутономне покрајине и јединице локалне\nсамоуправе, односно у имаоцу јавних овлашћења и овлашћеном правном лицу\nако:\n\n�- 39 1)\n\nне обезбеђује мониторинг квалитета ваздуха (члан 9. став 2);\n\n2) не врши праћење квалитета ваздуха у државној мрежи у складу са\nПрограмом контроле квалитета ваздуха (члан 13. став 3);\n3) не обавља мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи према\nпрограму који за своју територију доноси надлежни орган аутономне покрајине и\nнадлежни орган јединице локалне самоуправе (члан 15. став 3);\n4) мерења посебне намене не обавља преко надлежних органа државне\nуправе или овлашћеног правног лица (члан 16. став 3);\n5) не достави Агенцији податке о квалитету ваздуха добијене\nконтролом квалитета ваздуха из државне и локалне мреже, као и резултате\nмерења посебне намене у прописаном року (члан 17. став 1);\n6) не обавести јавност путем радија, телевизије, дневних новина,\nинтернета и/или на други погодан начин о прекораченим концентрацијама\nзахтева квалитета ваздуха из члана 18. став 1. или концентрацијама за\nпоједине загађујуће материје опасне по људско здравље (члан 23);\n7)\nзакона;\n\nне донесе Планове квалитета ваздуха у складу са чланом 31. овог\n\n8) не донесе краткорочне акционе планове у случајевима из члана 33.\nовог закона;\n9) краткорочне акционе планове и информације о њиховој примени не\nучини доступним јавности и заинтересованим организацијама (члан 35);\n10) не води евиденцију о увозу/извозу, стављању у промет и потрошњи\nсупстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом\nстаклене баште, односно производа који их садрже, правним лицима, односно\nпредузетницима који се баве делатношћу увоза/извоза, стављања у промет,\nпроизводње и одржавања производа који садрже те супстанце, сакупљања,\nобнављања и обраде супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих\nгасова са ефектом стаклене баште (члан 54).\nЗа прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у органу управе,\nодносно јединици локалне самоуправе, односно организацији која врши јавна\nовлашћења, односно овлашћеном правном лицу може се уз изречену казну\nизрећи и заштитна мера забране вршења одређених послова у трајању до\nједне године.\n\nXIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ\nЧлан 84.\nСтратегија заштите ваздуха биће донета у року од две године од дана\nступања на снагу овог закона.\nНационални програм за постепено смањивање годишњих максималних\nнационалних емисија загађујућих материја биће донет у року од годину дана од\nдана када ЕУ утврди годишње максималне националне емисије за Републику\nСрбију.\nПодзаконски акти за спровођење овог закона биће донети у року од\nгодину дана од дана ступања на снагу овог закона, осим подзаконских аката из\nчлана 44. став 2, члана 45. став 3. и члана 52. став 1, који ће бити донети у року\nод две године од дана ступања на снагу овог закона.\n\n�- 40 Члан 85.\nКвалитет ваздуха биће оцењен у складу са одредбама овог закона у року\nод две године од дана његовог ступања на снагу.\nИнформациони систем квалитета ваздуха биће успостављен у року од\nдве године од дана ступања на снагу овог закона.\nЧлан 86.\nПравнa лица овлашћена за мерење квалитета ваздуха и/или емисије на\nоснову закона којим се уређује заштита животне средине дужна су да у року од\nтридесет дана од дана ступања на снагу акта из члана 60. став 2. овог закона\nподнесу захтев за добијање дозволе за обављање послова мерења квалитета\nваздуха и/или емисије, у противном добијено овлашћење престаје да важи.\nОператер који самостално врши мерење квалитета ваздуха и/или\nемисије дужан је да у року од тридесет дана од дана ступања на снагу акта из\nчлана 61. став 3. овог закона поднесе захтев за добијање сагласности за\nобављање послова мерења квалитета ваздуха и/или емисије.\nЧлан 87.\nДо доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона\nпримењиваће се одговарајући подзаконски акти донети на основу Закона о\nзаштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 53/95 и 135/04).\nЧлан 88.\nПоступци покренути по одредбама Закона о заштити животне средине\n(„Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94др.закон, 53/95 и 135/04) окончаће се по одредбама тог закона.\nЧлан 89.\nДаном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе којима се\nуређује заштита ваздуха из Закона о заштити животне средине („Службени\nгласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон,\n53/95 и 135/04).\nЧлан 90.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у\n„Службеном гласнику Републике Србије”.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10261"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10262"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10263"},["text","Закон о заштити ваздуха"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10264"},["text","Zakon o zastiti vazduha"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10265"},["text","закон"]],["elementText",{"elementTextId":"10266"},["text","заштита"]],["elementText",{"elementTextId":"10267"},["text","ваздух"]],["elementText",{"elementTextId":"10268"},["text","управљање квалитетом ваздуха"]],["elementText",{"elementTextId":"10269"},["text","организовања спровођења заштите"]],["elementText",{"elementTextId":"10270"},["text","контрола спровођења заштите"]],["elementText",{"elementTextId":"10271"},["text","побољшања квалитета ваздуха"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10272"},["text","Овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту. Одредбе овог закона не примењују се на загађења проузрокована радиоактивним материјама, индустријским удесима и елементарним непогодама."]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10273"},["text","http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-11-јуна-2008.1533.html"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10274"},["text","Службени гласник РС, бр. 36/09"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10275"},["text","2009-05-12"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10276"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10277"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10278"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10279"},["text","AT-42695-0009"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"48"},["name","ваздух"]],["tag",{"tagId":"6"},["name","закон"]],["tag",{"tagId":"47"},["name","заштита"]],["tag",{"tagId":"51"},["name","контрола спровођења заштите"]],["tag",{"tagId":"50"},["name","организовања спровођења заштите"]],["tag",{"tagId":"52"},["name","побољшања квалитета ваздуха"]],["tag",{"tagId":"49"},["name","управљање квалитетом ваздуха"]]]]]