Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину уредба неметаличне сировине грађевински материјал коришћење накнада Овом уредбом утврђује се висина накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину. Влада Републике Србије http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php Службени гласник РС, бр. 97/2015 2015-11-28 Вучић Александар application/pdf српски text AT-42695-0088 Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера уредба безбедност на раду здравље на раду превентивне мере ризик експлозивна атмосфера Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера Републички секретаријат за законодавство http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/5.1_Uredba_ex_atmosfere_-_ispravka.pdf Службени гласник РС, бр. 12/13 AT-42695-0086 application/pdf српски text AT-42695-0087 Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера уредба безбедност на раду здравље на раду превентивне мере ризик експлозивна атмосфера Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за заштиту безбедности и здравља на раду запослених услед ризика од експлозивних атмосфера. Влада Републике Србије http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/5._Uredba_za_bezbedan_i_zdrav_rad_eksplozije024_cyr__1_.pdf Службени гласник РС, бр. 101/12 2012-10-18 Дачић Ивица application/pdf српски text AT-42695-0086 Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина уредба безбедност на раду здравље на раду превентивне мере подземна експлоатација минералних сировина површинска експлоатација минералних сировина Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина. Влада Републике Србије http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/3._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bzr_pri_podzemnoj_i_povrsinskoj_eksploataciji_min_sirovina.pdf Службени гласник РС, бр. 65/10 2010-09-02 Дачић Ивица application/pdf српски text AT-42695-0085 Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту уредба безбедност на раду здравље на раду превентивне мере азбест Овом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању азбесту на раду. Влада Републике Србије http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/6._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_izlaganju_azbestu.pdf Службени гласник РС, бр. 108/15 2015-12-19 Вучић Александар application/pdf српски text AT-42695-0084 Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама уредба безбедност на раду здравље на раду превентивне мере минералне сировине експлоатација дубинске бушотине Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама. Влада Републике Србије http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/2._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bzr_rad_pri_eksploataciji_min_sirovina_dub_busotinama.pdf Службени гласник РС, бр. 61/10 2010-08-26 Ивица Дачић application/pdf српски text AT-42695-0083 Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину уредба минералне сировин геотермални ресурси коришћење накнада Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса. Влада Републике Србије http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php Службени гласник РС, бр. 97/2015 2015-11-28 Вучић Александар application/pdf српски text AT-42695-0082 Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса уредба минералне сировине геотермални ресурси коришћење накнада Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања и услови одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова (у даљем тексту: носилац експлоатације). Влада Републике Србије http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php Службени гласник РС, бр. 16/16 2016-02-25 Вучић Александар application/pdf српски text AT-42695-0081 Уредба о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора уредба минерални ресурски геолошки ресурси геолошка истраживања задржавање истражног простора накнада Овом уредбом утврђује се начин и рок плаћања накнада за: 1) примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, 2) задржавање истражног простора. Влада Републике Србије http://bazapropisa.net/sr/33-zakonodavstvo/uredbe/9547-uredba-o-nacinu-i-roku-placanja-naknade-za-primenjena-geoloska-istrazivanja-mineralnih-i-drugih-geoloskih-resursa-i-naknade-za-zadrzavanje-istraznog-prostora.html Службени гласник РС, бр. 10/16 2016-02-06 Љајић Расим application/pdf српски text AT-42695-0080