["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0&output=omeka-json","accessDate":"2020-09-21T08:23:34+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","9"]]],["item",{"itemId":"622","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"792"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_naknadi_za_korisc_nemetal_sir_za_gradj_materijala_2016/Uredba_o_naknadi_za_korisc_nemetal_sir_za_gradj_materijala_2016.1.pdf"],["authentication","eb4d4c8a1a37445ff93217d1b2b8ad27"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16927"},["text","На основу члана 136. став 6. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени\nгласник РС”, број 88/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,\n71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада доноси\n\nУредбу\nо висини накнаде за коришћење неметаличних\nсировина за добијање грађевинског материјала за\n2016. годину\n(„Службени гласник РС“ број 97/2015)\nЧлан 1.\nОвом уредбом утврђује се висина накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање\nграђевинског материјала за 2016. годину.\nЧлан 2.\nНеметаличне минералне сировине за добијање грађевинског материјала у смислу ове уредбе\nсу:\n1) техничко - грађевински камен - седиментне и метаморфне стене: кречњак,доломит,\nдоломитисани кречњак, мермерисани кречњак, мермерисани доломит, мермер;\n2) техничко - грађевински камен - магматске стене: гранит, гранодиорит, трахит, дацит,\nандезит, андезит - базалт, базалт, дијабаз, амфиболит, габро;\n3) архитектонско - грађевински камен: гранит, гранодиорит, базалт, мермер, кречњачка\nбреча, мермерна бреча, травертин, бигар - сига, мермерни оникс, кречњак;\n4) глине и сировине за опекарску и керамичку индустрију: керамичка глина, опекарска\nглина, лес, ватростална глина, каолинитисани гранит, фелдспат;\n5) сировине за цементну индустрију и индустрију креча: лапорац, лапоровити кречњак,\nкречњак, гипс, све врсте туфова;\n6) калцијум - карбонатна сировина као пунило за индустрију боја и лакова, фасадних и\nтермоизолационих материјала и у другим индустријским гранама: мермер, калцит,\nдоломит, доломитисани кречњак, мермерисани кречњак, кречњак;\n7) кварцни песак и пешчар, грађевински песак и шљунак;\n8) сировине за ватросталну индустрију: магнезит.\nЧлан 3.\nЗа коришћење неметаличних минералних сировина за добијање грађевинског материјала, из\nчлана 2. ове уредбе, накнада се утврђује у динарском износу по тони ископане минералне\nсировине, и то за:\n1) Техничко - грађевински камен - седиментне и метаморфне стене:\n(1) кречњак..................................................................................................... 23 динара;\n(2) доломит .................................................................................................... 23 динара;\n(3) доломитисани кречњак ........................................................................... 23 динара;\n(4) мермерисани кречњак ............................................................................. 23 динара;\n(5) мермерисани доломит ............................................................................ 23 динара;\n(6) мермер...................................................................................................... 23 динара.\n2) Техничко - грађевински камен - магматске стене:\n(1) гранит........................................................................................................ 33 динара;\n(2) гранодиорит ............................................................................................. 33 динара;\n(3) трахит ....................................................................................................... 33 динара;\n(4) дацит ........................................................................................................ 33 динара;\n(5) андезит ..................................................................................................... 33 динара;\n(6) андезит - базалт ...................................................................................... 33 динара;\n\n�3)\n\n4)\n\n5)\n\n6)\n\n7)\n\n8)\n\n(7) базалт ....................................................................................................... 33 динара;\n(8) дијабаз ...................................................................................................... 33 динара;\n(9) амфиболит ............................................................................................... 33 динара;\n(10) габро ....................................................................................................... 33 динара.\nАрхитектонско - грађевински камен:\n(1) гранит........................................................................................................ 56 динара;\n(2) гранодиорит ............................................................................................. 56 динара;\n(3) базалт ....................................................................................................... 53 динара;\n(4) мермер...................................................................................................... 56 динара;\n(5) кречњачка бреча ...................................................................................... 56 динара;\n(6) мермерна бреча....................................................................................... 56 динара;\n(7) травертин ................................................................................................. 56 динара;\n(8) бигар - сига ............................................................................................... 56 динара;\n(9) мермерни оникс ....................................................................................... 56 динара;\n(10) кречњак................................................................................................... 50 динара.\nГлине и сировине за опекарску и керамичку индустрију:\n(1) керамичка глина....................................................................................... 27 динара;\n(2) опекарска глина ....................................................................................... 16 динара;\n(3) лес............................................................................................................. 16 динара;\n(4) ватростална глина ................................................................................... 22 динара;\n(5) каолинитисани гранит ............................................................................. 27 динара;\n(6) фелдспат .................................................................................................. 27 динара.\nСировине за цементну индустрију и индустрију креча:\n(1) лапорац .................................................................................................... 33 динара;\n(2) лапоровити кречњак ................................................................................ 23 динара;\n(3) кречњак...................................................................................................... 23 динара\n(4) гипс ........................................................................................................... 22 динара;\n(5) све врсте туфова ..................................................................................... 22 динара.\nКалцијум - карбонатна сировина као пунило за индустрију боја и лакова, фасадних и\nтермоизолационих материјала и у другим индустријским гранама:\n(1) мермер...................................................................................................... 56 динара;\n(2) калцит ....................................................................................................... 56 динара;\n(3) доломит .................................................................................................... 56 динара;\n(4) доломитисани кречњак ........................................................................... 56 динара;\n(5) мермерисани кречњак ............................................................................ 56 динара;\n(6) кречњак..................................................................................................... 56 динара.\nКварцни песак и пешчар, грађевински песак и шљунак:\n(1) кварцни песак........................................................................................... 27 динара;\n(2) грађевински песак.................................................................................... 19 динара;\n(3) грађевински шљунак ............................................................................... 19 динара;\n(4) кварцни пешчар ....................................................................................... 22 динара.\nСировине за ватросталну индустрију:\n(1) магнезит ................................................................................................... 56 динара.\nЧлан 4.\n\nОва уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"4"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"4"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1487"},["text","Uredbe"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11838"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11839"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11840"},["text","Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11841"},["text","Uredba o naknadi za korisc nemetal sir za gradj materijala 2016"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11842"},["text","уредба"]],["elementText",{"elementTextId":"11843"},["text","неметаличне сировине"]],["elementText",{"elementTextId":"11844"},["text","грађевински материјал"]],["elementText",{"elementTextId":"11845"},["text","коришћење"]],["elementText",{"elementTextId":"11846"},["text","накнада"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11847"},["text","Овом уредбом утврђује се висина накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11848"},["text","Влада Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11849"},["text","http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11850"},["text","Службени гласник РС, бр. 97/2015"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11851"},["text","2015-11-28"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11852"},["text","Вучић Александар"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11853"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11854"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11855"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11856"},["text","AT-42695-0088"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"216"},["name","грађевински материјал"]],["tag",{"tagId":"207"},["name","коришћење"]],["tag",{"tagId":"128"},["name","накнада"]],["tag",{"tagId":"215"},["name","неметаличне сировине"]],["tag",{"tagId":"203"},["name","уредба"]]]],["item",{"itemId":"621","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"791"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_prev_merama_usled_rizika_od_eksploz_atmosfera_Izmena_1/Uredba_o_prev_merama_usled_rizika_od_eksploz_atmosfera_Izmena_1.1.pdf"],["authentication","432a6b06223213ef1232440b82c9728a"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16926"},["text","По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Уредби о превентивним\nмерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера („Службени\nгласник РС”, број 101/12) поткрала грешка, па се, на основу члана 9. Закона о објављивању\nзакона и других прописа и општих аката и о издавању „Службеног гласника Републике Србије”\n(„Службени гласник РС”, бр. 72/91, 22/93 и 30/10), даје\n\nИсправка\nУредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав\nрад услед ризика од експлозивних атмосфера\n(,,Службени гласник РС”, број 12/13)\nУ Уредби о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних\nатмосфера („Службени гласник РС”, број 101/12), врши се исправка која гласи:\n– у Прилогу 2. Преглед превентивних мера за безбедан и здрав рад услед ризика од\nексплозивних атмосфера и критеријуми за избор опреме за рад и заштитних система, делу А.\nтачка 2. подтачка 2.9. у алинеји 3. уместо речи: „трака” треба да стоји реч: „тако”.\n– Из Републичког секретаријата за законодавство\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"4"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"4"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1487"},["text","Uredbe"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11817"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11818"},["text","Томашевић Александра"]],["elementText",{"elementTextId":"11819"},["text","Китановић Оливера"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11820"},["text","Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11821"},["text","Uredba o prev merama usled rizika od eksploz atmosfera_Izmena 1"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11822"},["text","уредба"]],["elementText",{"elementTextId":"11823"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11824"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11825"},["text","превентивне мере"]],["elementText",{"elementTextId":"11826"},["text","ризик"]],["elementText",{"elementTextId":"11827"},["text","експлозивна атмосфера"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11828"},["text","Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера"]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11829"},["text","Републички секретаријат за законодавство"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11830"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/5.1_Uredba_ex_atmosfere_-_ispravka.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11831"},["text","Службени гласник РС, бр. 12/13"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11832"},["text","2013"]]]],["element",{"elementId":"46"},["name","Relation"],["description","A related resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11833"},["text","AT-42695-0086"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11834"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11835"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11836"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11837"},["text","AT-42695-0087"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"213"},["name","експлозивна атмосфера"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"214"},["name","исправка уредбе"]],["tag",{"tagId":"169"},["name","превентивне мере"]],["tag",{"tagId":"143"},["name","ризик"]],["tag",{"tagId":"203"},["name","уредба"]]]],["item",{"itemId":"620","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"790"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_prev_merama_usled_rizika_od_eksploz_atmosfera/Uredba_o_prev_merama_usled_rizika_od_eksploz_atmosfera.1.pdf"],["authentication","97445f4029aa0355c99b0ccff6e7ae68"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16925"},["text","На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 7. Закона о\nбезбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05), Влада доноси\n\nУредбу\nо превентивним мерама за безбедан и здрав рад\nуслед ризика од експлозивних атмосфера\n(,,Службени гласник РС”, број 101/12)\n\nПредмет\nЧлан 1.\nОвом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у\nобезбеђивању примене превентивних мера за заштиту безбедности и здравља на раду\nзапослених услед ризика од експлозивних атмосфера.\n\nПримена\nЧлан 2.\nОва уредба се не примењује на:\n1) простор који се користи за и у току здравственог третмана пацијената;\n2) коришћење гасних апарата;\n3) производњу, коришћење, употребу, складиштење и транспорт експлозива или хемијски\nнестабилних материја;\n4) површинску и подземну експлоатацију минералних сировина и\n5) експлоатацију минералних сировина дубинским бушотинама;\n6) коришћење транспортних средстава за друмски, водени или ваздушни транспорт, на\nкоји се примењују одредбе међународних споразума, као што су ADNR, ADR, ICAO,\nIMO, RID;\nОдредба става 1. тачка 5) овог члана не односи се на транспортна средства намењена за\nкоришћење у експлозивним атмосферама.\n\nПојам експлозивне атмосфере\nЧлан 3.\nЕксплозивна атмосфера, у смислу ове уредбе, јесте смеша ваздуха и запаљивих материја у\nоблику гасова, паре, магле или прашине, под атмосферским условима у којој се након\nпаљења, сагоревање шири на целу несагорелу смешу.\n\nПревенција и заштита од експлозија\nЧлан 4.\nПослодавац је дужан да у циљу превенције и заштите од експлозија, обезбеди примену\nтехничких и/или организационих мера за безбедан и здрав рад у складу са природом послова\nкоји се обављају, према приоритетима, а полазећи од следећих начела:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nпревенција настанка експлозивних атмосфера осим када природа\nпослова који се обављају то не дозвољава;\nизбегавање паљења експлозивних атмосфера;\nублажавање штетних ефеката експлозије са циљем да се обезбеди безбедност и\nздравље на раду запослених.\n\nМере из става 1. овог члана чију примену треба обезбедити:\n\n�1) уколико је потребно, треба комбиновати и/или допунити са другим мерама чија\nпримена треба да спречи ширење експлозије;\n2) потребно је ревидирати периодично, као и у случају настанка значајнијих промена које\nмогу да утичу на безбедност и здравље запослених.\n\nПроцена ризика од експлозија\nЧлан 5.\nПослодавац је дужан да за сва радна места у радној околини на којима се могу појавити\nексплозивне атмосфере изврши процену ризика од настанка повреда на раду и оштећења\nздравља запослених услед експлозивних атмосфера узимајући у обзир:\n1) вероватноћу настанка експлозивних атмосфера и њихову постојаност;\n2) вероватноћу да су извори паљења, укључујући електростатичка пражњења, присутни,\nкао и вероватноћу да постану активни и ефектни;\n3) инсталације, материје које се користе и процесе, као и њихову могућу интеракцију;\n4) тежину могућих последица.\nПроцена ризика мора да буде свеобухватна.\nПростор који јесте или може бити отворима повезан са простором у коме се могу појавити\nексплозивне атмосфере мора да буде обухваћен проценом ризика.\n\nОсновне обавезе\nЧлан 6.\nПослодавац је дужан да, у складу са основним принципима процене ризика полазећи од\nначела превенције наведених у члану 4. ове уредбе, обезбеди примену превентивних мера с\nциљем да се обезбеди безбедност и здравље на раду запослених тако да:\n1) тамо где се експлозивне атмосфере могу појавити у количинама које могу угрозити\nбезбедност и здравље запослених или других лица, обезбеде услови радне околине у\nкојима се послови могу обављати на безбедан начин;\n2) у радној околини где се експлозивне атмосфере могу појавити у количинама које могу\nугрозити безбедност и здравље запослених, применом одговарајућих техничких\nсредстава, а у складу са проценом ризика, обезбеди одговарајуће праћење стања све\nвреме док су запослени присутни.\n\nСарадња са другим послодавцима\nЧлан 7.\nКада два или више послодаваца у обављању послова деле радни простор, односно када су\nзапослени код два или више послодаваца присутни у истом простору, сваки од послодаваца,\nу складу са споразумом закљученим применом прописа којима се уређује област безбедности\nи здравља на раду, одговаран је за примену мера за безбедан и здрав рад на радном месту\nкоје је под његовом непосредном или посредном контролом.\nНе искључујући одговорност појединих послодаваца, послодавац који је одговоран за радни\nпростор дужан је да координира примену мера које се односе на безбедност и здравље на\nраду свих запослених, као и да у свом документу о заштити од експлозије, поред осталог,\nутврди начин координације, као и мере и лица одговорна за њено спровођење.\n\nПростор у коме се могу појавити експлозивне атмосфере\nЧлан 8.\nПослодавац је дужан да простор у коме се могу појавити експлозивне атмосфере класификује\nу одговарајуће зоне у складу са Класификацијом простора у којима се могу појавити\nексплозивне атмосфере (Прилог 1.).\n\n�Послодавац је дужан да, у простору из става 1. овог члана, обезбеди примену превентивних\nмера наведених у Прегледу превентивних мера за безбедан и здрав рад услед ризика од\nексплозивних атмосфера и критеријума за избор опреме за рад и заштитних система (Прилог\n2.).\nПослодавац је дужан да обезбеди да улази у простор у коме експлозивне атмосфере могу\nдостићи количине које могу угрозити безбедност и здравље запослених буду обележени\nОзнаком за безбедан и здрав рад за просторе у којима се могу појавити експлозивне\nатмосфере (Прилог 3.).\nКласификација простора у којима се могу појавити експлозивне атмосфере\n(Прилог 1.), Преглед превентивних мера за безбедан и здрав рад услед ризика од\nексплозивних атмосфера и критеријуми за избор опреме за рад и заштитне системе (Прилог\n2.) и Ознака за безбедан и здрав рад за просторе у којима се могу појавити експлозивне\nатмосфере (Прилог 3.) одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.\n\nДокумент о заштити од експлозије\nЧлан 9.\nПослодавац је дужан да приликом процене ризика од експлозије донесе документ о заштити\nод експлозије, као и да обезбеди да документ увек буде ажуриран, односно да његова\nсадржина одговара стварном стању ствари на које се односи.\nДокумент о заштити од експлозије јесте документ у којем је, поред осталог, наведено:\n1) да је ризик од експлозије утврђен и процењен;\n2) да ће све мере за безбедан и здрав рад утврђене у складу са овом уредбом бити\nспроведене;\n3) који простор је класификован у одговарајуће зоне у складу са Класификацијом\nпростора у којима се могу појавити експлозивне атмосфере (Прилог 1.);\n4) у којем простору ће се примењивати превентивне мере наведене у Прегледу\nпревентивних мера за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера\nи критеријума за избор опреме за рад и заштитних система (Прилог 2.);\n5) да су радна места и опрема за рад, укључујући и уређаје за упозоравање, пројектовани,\nодносно да се користе и одржавају тако да је омогућен безбедан и здрав рад;\n6) да се приликом коришћења опреме за рад примењују прописане превентивне мере за\nбезбедан и здрав рад.\nДокумент о заштити од експлозије може да буде прилог акта о процени ризика који је\nпослодавац донео у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду.\nПослодавац је дужан да донесе документ о заштити од експлозије пре почетка рада на радним\nместима на којима се могу појавити експлозивне атмосфере, као и да изврши делимичну\nизмену и допуну документа о заштити од експлозије уколико процену ризика није извршио у\nскладу са одредбама члана 5. ове уредбе, као и у случају настанка промена које могу утицати\nна безбедност и здравље запослених, а нарочито у погледу коришћења опреме за рад и\nорганизације рада.\n\nЗавршна одредба\nЧлан 10.\nОва уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2015. године.\n05 Број: 110-6954/2012\nУ Београду, 18. октобра 2012. године\nВЛАДА\n\n�ПРЕДСЕДНИК\nИвица Дачић\nПрилог 1.\n\nКласификација простора у којима се могу појавити\nексплозивне атмосфере\n1. Простори у којима се могу појавити експлозивне атмосфере\n1.1. Простор у коме се експлозивне атмосфере могу појавити у количинама које захтевају\nпосебну пажњу са аспекта безбедности и здравља на раду запослених сматра се као опасан\nпростор у смислу ове уредбе.\n1.2. Простор у коме се не очекује да се експлозивне атмосфере појаве у количинама које\nзахтевају посебну пажњу са аспекта безбедности и здравља на раду запослених не сматра се\nкао опасан простор у смислу ове уредбе.\n1.3. Запаљиве и/или самозапаљиве материје јесу материје које могу да формирају\nексплозивну атмосферу, осим уколико је испитивањем њихових својстава утврђено да у\nсмеши са ваздухом не могу самостално да доведу до експлозије.\n2. Класификација простора који се сматрају опасним\n2.1. Простор који се сматра опасним, у зависности од учесталости појављивања и трајања\nприсутности експлозивних атмосфера, класификује се у зоне.\n2.2. Мере за безбедан и здрав рад које треба да се предузму у складу са\nПрилогом 2, део А, ове уредбе утврђују се овом класификацијом.\n2.3. Зона 0\n2.3.1. Простор у коме је експлозивна атмосфера, коју чини смеша ваздуха и запаљиве\nматерије у облику гаса, паре или магле, присутна стално или дуго или често.\n2.4. Зона 1\n2.4.1. Простор у коме се експлозивна атмосфера, коју чини смеша ваздуха и запаљиве\nматерије у облику гаса, паре или магле, може повремено појавити у току нормалног рада.\n2.5. Зона 2\n2.5.1. Простор у коме експлозивна атмосфера, коју чини смеша ваздуха и запаљиве материје\nу облику гаса, паре или магле, не би требала да се појави у току нормалног рада, а уколико\nсе појави биће присутна само у кратком периоду.\n2.6. Зона 20\n2.6.1. Простор у коме је експлозивна атмосфера, у облику облака запаљиве прашине у\nваздуху, присутна стално или дуго или често.\n2.7. Зона 21\n2.7.1. Простор у коме се експлозивна атмосфера, у облику облака запаљиве прашине у\nваздуху, може повремено појавити у току нормалног рада.\n2.8. Зона 22\n2.8.1. Простор у коме експлозивна атмосфера, у облику запаљиве прашине у ваздуху, не би\nтребала да се појави у току нормалног рада, а уколико се појави биће присутна само у кратком\nпериоду.\n3. Напомене\n\n�3.1. Слојеви, наслаге и гомиле запаљиве прашине сматрају се извором који може формирати\nексплозивне атмосфере.\n3.2. Под нормалним радом подразумева се коришћење средстава за рад у складу са\nпројектованим радним параметрима.\nПрилог 2.\n\nПреглед превентивних мера за безбедан и здрав рад\nуслед ризика од експлозивних атмосфера и\nкритеријуми за избор опреме за рад и заштитних\nсистема\nА. Преглед превентивних мера за безбедан и здрав рад услед ризика од\nексплозивних атмосфера\nПримена\nОвај прилог односи се:\n1. на простор који је у складу са Прилогом 1. ове уредбе класификован као опасан услед\nкарактеристика радних места, радне околине, опреме за рад или супстанци које се користе\nили опасности изазваних активностима које су у вези са ризиком од експлозивних атмосфера;\n2. на опрему за рад која се налази у простору који није опасан, а која је неопходна или\nдоприноси безбедном функционисању опреме за рад која се налази у опасном простору.\n1. Организационе мере\n1.1. Оспособљавање за безбедан и здрав рад\n1.1.1. Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад запослене\nупозна са свим врстама ризика који се могу појавити на радном месту и у радној околини услед\nексплозивних атмосфера.\n1.2. Инструкције у писменој форми и дозвола за рад\n1.2.1. Послодавац је дужан да, у складу са документом о заштити од експлозија, обезбеди да\nсе:\n- рад у опасном простору обавља у складу са инструкцијама у писменој форми које је\nобезбедио,\n- издају дозволе за рад на радним местима са повећаним ризиком, као и на осталим радним\nместима на којима обављање послова може довести до настанака ризика услед експлозивних\nатмосфера,\n- дозвола за рад издаје од стране одговорног лица, пре почетка обављања послова.\n2. Превентивне мере заштите од експлозија\n2.1. Свако ослобађање и/или испуштање, било да је намерно или не, запаљивих гасова, пара,\nмагле или прашине услед кога може настати ризик од експлозије мора да буде преусмерено\nна безбедно место, односно продукти тог ослобађања или испуштања мора да буду уклоњени\nдо безбедног места, а уколико то није могуће морају бити затворени, односно учињени\nбезбедним на неки други одговарајући начин.\n2.2. Уколико експлозивна атмосфера садржи више различитих запаљивих или горивих гасова,\nпара, магле или прашине, превентивне мере морају да буду одговарајуће за највећи ниво\nризика.\n\n�2.3. Приликом примене мера, у складу са чланом 4. ове уредбе, које треба да отклоне\nопасност услед паљења експлозивне атмосфере, мора се узети у обзир\nелектростатичко пражњење тамо где запослени или радна околина могу да буду носиоци или\nгенератори електрицитета. Запосленима мора да буде обезбеђено коришћење одговарајуће\nрадне одеће која је израђена од материјала који неће довести до стварања електростатичког\nпражњења које може довести до паљења експлозивних атмосфера.\n2.4. Опрема за рад, заштитни системи и припадајући прикључни уређаји могу да се користите\nсамо ако је у документу о заштити од експлозије наведено да је њихово коришћење у\nексплозивним атмосферама безбедно, укључујући опрему за рад и заштитне системе који\nнису намењени за коришћење у експлозивним атмосферама уколико њихово коришћење\nможе да доведе до настанка опасности услед паљења експлозивне атмосфере. Морају да\nбуду предузете неопходне мере да би се спречила могућност погрешног повезивања\nприкључних уређаја.\n2.5. Морају да буду предузете све неопходне мере да би се обезбедило да радна места,\nопрема за рад и прикључни уређаји буду тако пројектовани и да се тако користе да је ризик\nод експлозије најмањи могући, а уколико ипак дође до експлозије њено ширење мора да буде\nограничено на то радно место или на ту опрему за рад уз примену мера које треба да умање\nризик од физичких ефеката експлозије на запослене.\n2.6. Уколико је потребно, запослени морају да буду упозорени светлосним или звучним\nсигналима пре него што су се стекли услови за настанак експлозије.\n2.7. Уколико је документом о заштити од експлозије утврђено да су објекти за евакуацију\nнеопходни, они морају да буду обезбеђени и одржавани на начин да запослени у случају\nнастанка опасности могу тренутно и безбедно да напусте угрожени простор.\n2.8. Пре првог отпочињања рада на радном месту у коме се експлозивне атмосфере могу\nпојавити, мора бити верификована његова свеукупна безбедност од експлозија. Морају се\nодржавати сви услови неопходни за обезбеђење заштите од експлозије. Верификацију мора\nизвршити компетентно лице за област заштите од експлозије.\n2.9. Где се на основу процене ризика покаже као неопходно:\n- мора да буде омогућено, уколико отказ (прекид мрежног) напајања може да доведе до\nнастанка додатних ризика, да опрема за рад и заштитни системи могу да раде независно од\nостатка инсталације у случају отказа (прекида мрежног) напајања,\n- мора да буде омогућено да се опрема за рад и заштитни системи, који су део аутоматског\nпроцеса у случају одступања од пројектованих радних услова, могу искључити ручно тако да\nсе том приликом не угрози безбедност. Ово искључивање смеју да изврше само компетентни\nзапослени,\n- у случају искључивања у случају опасности акумулирана енергија мора да буде што је могуће\nбрже и безбедније уклоњена или изолована така да на даље не представља опасност.\n\nБ. Критеријуми за избор опреме за рад и заштитних система\n1. Уколико документом о заштити од експлозије, а на основу процене ризика, није утврђено\nдругачије опрема за рад и заштитни системи који се користе на местима на којима се могу\nпојавити експлозивне атмосфере морају да буду изабрани у складу са групама и категоријама\nопреме намењене за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама наведених у\nпосебном пропису којим се уређују битни захтеви о опреми и заштитним системима\nнамењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама.\n2. Следеће категорије опреме, која мора да буде одговарајућа за гасове, паре или магле и/или\nпрашине, морају да се користе у назначеним зонама и то:\n- у зони 0 или зони 20, опрема категорије 1;\n- у зони 1 или зони 21, опрема категорије 1 или 2;\n- у зони 2 или зони 22, опрема категорије 1, 2 или 3.\n\n�Прилог 3.\n\nОзнака за безбедан и здрав рад за просторе у којима\nсе могу појавити експлозивне атмосфере\n1. Изглед ознаке за безбедан и здрав рад за простор у коме се могу појавити експлозивне\nатмосфере: облик – троугао; црни пиктограм на жутој подлози; оивичен црном бојом; жута боја\nзаузима најмање 50% површине ознаке.\n2. Ознака за безбедан и здрав рад за простор у коме се могу појавити експлозивне атмосфере\nјесте:\n\nПростор у коме се могу појавити експлозивне атмосфере\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"4"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"4"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1487"},["text","Uredbe"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11796"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11797"},["text","Томашевић Александра"]],["elementText",{"elementTextId":"11798"},["text","Китановић Оливера"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11799"},["text","Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11800"},["text","Uredba o prev merama usled rizika od eksploz atmosfera"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11801"},["text","уредба"]],["elementText",{"elementTextId":"11802"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11803"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11804"},["text","превентивне мере"]],["elementText",{"elementTextId":"11805"},["text","ризик"]],["elementText",{"elementTextId":"11806"},["text","експлозивна атмосфера"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11807"},["text","Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за заштиту безбедности и здравља на раду запослених услед ризика од експлозивних атмосфера."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11808"},["text","Влада Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11809"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/5._Uredba_za_bezbedan_i_zdrav_rad_eksplozije024_cyr__1_.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11810"},["text","Службени гласник РС, бр. 101/12"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11811"},["text","2012-10-18"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11812"},["text"," Дачић Ивица"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11813"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11814"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11815"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11816"},["text","AT-42695-0086"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"213"},["name","експлозивна атмосфера"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"169"},["name","превентивне мере"]],["tag",{"tagId":"143"},["name","ризик"]],["tag",{"tagId":"203"},["name","уредба"]]]],["item",{"itemId":"619","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"789"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_prev_merama_pri_podz_i_povrs_eksploat_min_sir/Uredba_o_prev_merama_pri_podz_i_povrs_eksploat_min_sir.2.pdf"],["authentication","bd5eb8e2ec21cb9019dd64cdb4b2dab9"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16924"},["text","На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 7. Закона о\nбезбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05) и чланом 73. Закона о\nрударству („Службени гласник РС”, бр. 44/95, 85/05, 101/05, 34/06 и 104/09), Влада доноси\n\nУредбу\nо превентивним мерама за безбедан и здрав рад при\nподземној и површинској експлоатацији минералних\nсировина\n(„Службени гласник РС”, број 65/10)\n\nI. Основне одредбе\nЧлан 1.\nОвом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у\nобезбеђивању примене превентивних мера при подземној и површинској експлоатацији\nминералних сировина.\nЧлан 2.\nПоједини изрази који се користе у овој уредби имају следеће значење:\n1) подземном и површинском експлоатацијом минералних сировина сматра се:\n(1) извођење рударских радова на отварању, припреми и откопавању лежишта у\nземљи и на њеној површини,\n(2) рударски радови који се обављају у циљу истраживања минералних сировина,\n(3) припрема минералних сировина за продају, искључујући послове прераде, (4)\nрударски радови на одлагалиштима и јаловиштима;\n2) радно место јесте простор намењен за обављање послова код послодавца у објекту\nнамењеном за радне и помоћне просторије или у објекту намењеном за рад на\nотвореном простору или на отвореном простору при подземној и површинској\nексплоатацији минералних сировина, укључујући одлагање на одлагалиштима и\nјаловиштима у којем запослени борави или има приступ у току рада и који је под\nнепосредном или посредном контролом послодавца.\nЗначење израза – рударски радови, утврђен је прописима о рударству, а значење израза –\nпослодавац утврђен је Законом о безбедности и здрављу на раду.\n\nII. Обавезе послодавца\n1. Опште обавезе\nЧлан 3.\nУ остваривању безбедности и здравља на раду запослених, послодавац је дужан да обезбеди\nследеће превентивне мере:\n1) да су објекти намењени за радне и помоћне просторије пројектовани, изграђени,\nопремљени, пуштени у рад, контролисани и одржавани на начин да запослени могу да\nобављају послове на које су одређени, да не би угрозили своју безбедност и здравље,\nкао и безбедност и здравље других запослених;\n2) да се рад на радним местима када су запослени присутни одвија под надзором\nодговорног лица;\n\n�3) да рад на радним местима са повећаним ризиком обављају само оспособљени\nзапослени у складу са добијеним упутствима за безбедан и здрав рад;\n4) израду упутства за безбедан и здрав рад која морају бити разумљива свим\nзапосленима;\n5) одговарајуће просторије и опрему за пружање прве помоћи;\n6) организује оспособљавање запослених и врши проверу оспособљености у редовним\nинтервалима.\nПослодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту на којем су спроведене\nмере за безбедан и здрав рад утврђене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад при\nподземној и површинској експлоатацији минералних сировина, увек када то захтевају\nкарактеристике радног места, активности и околности посла и специфични ризици од настанка\nповреда и оштећења здравља запослених.\nПреглед мера за безбедан и здрав рад рад при подземној и површинској експлоатацији\nминералних сировина одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.\nЧлан 4.\nПослодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини, изврши процену ризика од\nнастанка повреда и оштећења здравља запослених у складу са прописима о безбедности и\nздрављу на раду.\nЧлан 5.\nУколико у истом радном простору обављају послове запослени више послодаваца, сваки\nпослодавац је одговоран за радно место које је под његовом непосредном или посредном\nконтролом.\nПослодавац који је одговоран за радни простор, координира активности у вези са применом\nзаједничких мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља\nзапослених, између послодаваца који у писменом споразуму наводе начин остваривања\nсарадње и мере којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.\nКоординација активности не утиче на одговорност појединих послодаваца у вези са применом\nмера безбедности и здравља на раду.\nЧлан 6.\nПослодавац је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, усмено и у писменој\nформи пријави рударској инспекцији, Инспекторату за рад и надлежном органу за унутрашње\nпослове сваку смртну, колективну или тешку повреду на раду, повреду на раду због које\nзапослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, као и опасну појаву која\nби могла да угрози безбедност и здравље запослених.\nЧлан 7.\nПослодавац је дужан да обезбеди мере за безбедан и здрав рад које одговарају природи\nпосла, да би:\n1) спречио избијање и ширење, односно предузео радње откривања и гашење пожара и\nексплозија;\n2) спречио појаву експлозивних и/или по здравље опасних гасова у радној околини.\nЧлан 8.\nПослодавац је дужан да обезбеди и одржава одговарајућу опрему и материјално-техничка\nсредства која су неопходна за спровођење евакуације и спасавања, како би омогућио\nзапосленима да у случају опасности брзо и безбедно напусте радно место.\nЧлан 9.\nПослодавац је дужан да обезбеди потребне мере и одговарајуће системе осматрања, раног\nупозоравања, обавештавања и узбуњивања како би се акције евакуације и спасавања,\nпредузеле одмах када се за то укаже потреба.\n\n�2. Обавештавање запослених\nЧлан 10.\nПослодавац је дужан да запосленима или њиховим представницима за безбедност и здравље\nна раду обезбеди све информације које се односе на безбедност и здравље на раду, а\nнарочито о мерама које се предузимају у циљу остваривања безбедних и здравих услова за\nрад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина.\nИнформације морају да буду доступне и разумљиве запосленима на које се односе.\nЧлан 11.\nПослодавац је дужан да, обезбеди прописане лекарске прегледе за запослене који раде, или\nтреба да раде на радним местима при подземној и површинској експлоатацији минералних\nсировина, која су на основу акта о процени ризика, утврђена као радна места са повећаним\nризиком од настанка повреда на раду или оштећења здравља.\nЗапослени има право и обавезу да обави претходни лекарски преглед пре почетка рада на\nрадном месту са повећаним ризиком као и пре премештаја на радно место са повећаним\nризиком, а након тога у редовним временским интервалима у складу са прописима о\nбезбедности и здрављу на раду.\n\n3. Сарадња послодавца и запослених\nЧлан 12.\nПослодавац је дужан да обезбеди консултацију и сарадњу са запосленима, односно њиховим\nпредставницима за безбедност и здравље на раду у вези са свим питањима која се односе на\nподземну и површинску експлоатацију минералних сировина.\n\nIII. Надзор\nЧлан 13.\nИнспекцијски надзор над применом ове уредбе врши министарство надлежно за рударство\nпреко рударских инспектора, у складу са законом.\n\nIV. Прелазне и завршне одредбе\nЧлан 14.\nПослодавци који су, пре ступања на снагу ове уредбе, започели обављање делатности,\nодносно обезбедили запосленом рад на радном месту на којем су примењене опште мере,\nдужни су да своје пословање ускладе са одредбама ове уредбе у року од девет година.\nЧлан 15.\nОва уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\n05 број 110-6172/2010\nУ Београду, 2. септембра 2010. године\nВлада\nПредседник,\nдр Мирко Цветковић, с.р.\n\n�Прилог\n\nПреглед мера за безбедан и здрав рад при\nподземној и површинској експлоатацији минералних\nсировина\nА. Опште мере при подземној и површинској експлоатацији минералних\nсировина\n1. Организација и стручни надзор\n1.1. Организација радног места\n1.1.1. Приликом организовања рада на радном месту и у радној околини морају бити\nобезбеђене одговарајуће мере ради заштите живота и здравља запослених. Радно место се\nмора редовно чистити, а опасне материје или наслаге се морају одмах уклонити или\nконтролисати да не би угрожавале безбедност и здравље запослених.\n1.1.2. Радна места мора да буду пројектована и уређена у складу са ергономским принципима\nузимајући у обзир захтев да запослени могу пратити ток радне операције, односно радног\nпроцеса са места њиховог рада.\n1.1.3. У случају када на радном месту ради само један запослени, мора се обезбедити\nодговарајући надзор или начин комуникације.\n1.2. Одговорно лице\n1.2.1. Послодавац је дужан да, за свако радно место на коме су присутни запослени, одреди\nодговорно лице. Одговорно лице треба да поседује стручну спрему за обављање одређених\nпослова при експлоатацији минералних сировина, у складу са посебним прописима.\n1.2.2. Послодавац може лично преузети одговорност за радна места из претходне тачке, ако\nпоседује стручну спрему и испуњава прописане услове за обављање тих послова.\n1.3. Надзор\n1.3.1. Како би се осигурала безбедност и здравље запослених у току обављања свих послова,\nмора да буде обезбеђен стручни надзор који врше лица која у погледу степена и врсте\nшколске спреме и радног искуства испуњавају прописане услове и која имају овлашћење за\nобављање тих послова, а које је именовао послодавац.\n1.3.2. Када је у Акту о процени ризика утврђено, лице које врши стручни надзор дужно је да\nконтролише радна места на којима су запослени присутни, најмање једном у току сваке смене.\n1.3.3. Послодавац може лично да преузме на себе вршење стручног надзора наведеног у\nпретходним тачкама ако поседује стручну спрему и испуњава прописане услове за обављање\nтих послова.\n1.4. Стручни запослени\n1.4.1. На сваком радном месту где су запослени присутни мора да постоји довољан број\nзапослених са неопходном стручношћу, искуством и који су оспособљени да обављају\nпослове за које су одређени.\n1.5. Информације, упутства и оспособљавање\n1.5.1. Запослени мора да добију неопходна обавештења, инструкције и упутства, да буду\nоспособљени и када технолошки процес рада захтева додатно оспособљени за безбедан и\nздрав рад у циљу осигуравања њихове безбедности и здравља на раду.\n\n�1.5.2. Послодавац је дужан да обезбеди да упутства буду разумљива запосленима на које се\nодносе како не би довели у опасност своју безбедност и здравље и безбедност и здравље\nдругих запослених.\n1.6. Писана упутства\n1.6.1. Упутства у писменој форми која утврђују правила која се морају поштовати како би се\nобезбедила безбедност и здравље запослених и упутства о безбедној употреби опреме за\nрад морају да буду израђена за свако радно место.\n1.6.2. Упутства морају да садрже информације о употреби опреме за рад у случају непосредне\nопасности по живот или здравље и одговарајуће мере које запослени треба да предузме у\nслучају непосредне опасности на радном месту или у његовој близини.\n1.7. Безбедне методе рада\n1.7.1. Безбедне методе рада се морају примењивати на сваком радном месту и при свакој\nактивности у процесу рада.\n1.8. Радне дозволе\n1.8.1. Када је у Акту о процени ризика утврђено, потребно је увести обавезу издавања радних\nдозвола за извршавање послова на радним местима са повећаним ризиком и за извршавање\nпослова чија узајамна деловања могу да изазову повећану опасност.\n1.8.2. Обавеза је одговорног лица да изда радне дозволе пре почетка рада. У радној дозволи\nморају бити прецизирани сви услови које треба испунити као и мере за безбедан и здрав рад\nкоје треба применити пре, у току и после завршеног рада.\n1.9. Редовна контрола примене мера за безбедност и здравље\n1.9.1. Послодавац је дужан да обезбеди да се мере које се примењују у циљу обезбеђивања\nбезбедности и здравља запослених, укључујући систем управљања безбедношћу, редовно\nконтролишу како би се обезбедила њихова примена у складу са овом уредбом.\n2. Механичка и електрична опрема и постројења\n2.1. Опште\n2.1.1. Избор, инсталирање, стављање у погон, употреба и одржавање механичке и електричне\nопреме, мора се обављати водећи рачуна о безбедности и здрављу запослених, узимајући у\nобзир поштовање других одредби ове уредбе и прописа из области безбедности и здравља\nна раду.\n2.1.2. Ако се ова опрема налази у близини зоне у којој постоји опасност од избијања пожара\nили експлозије услед запаљивих гасова, пара запаљивих течности или експлозивних\nпрашина, она мора да буде одговарајућа за употребу у таквој зони.\n2.1.3. Када је потребно, опрема мора да буде опремљена одговарајућим заштитним уређајима\nи заштитним блокадама.\n2.2. Посебне одредбе\n2.2.1. Механичка опрема и постројења морају да буду одговарајуће чврстоће без недостатака\nи одговарајући за сврху којој су намењени.\n2.2.2. Електрична опрема и постројења морају да буду довољне величине и снаге за сврху\nкојој су намењени.\n2.2.3. Механичка и електрична опрема и постројења морају да буду инсталирани и заштићени\nна такав начин да се спречи опасност.\n\n�3. Одржавање\n3.1. Опште одржавање\n3.1.1. Потребно је израдити одговарајући план за систематско испитивање, одржавање и када\nје утврђено прегледе и испитивања механичке и електричне опреме и постројења.\n3.1.2. Одржавање, прегледе и испитивања било ког дела постројења или опреме мора да\nспроводи одговорно лице.\n3.1.3. Евиденција о прегледима и испитивањима мора да се води и чува на одговарајући\nначин.\n3.2. Одржавање заштитне опреме\n3.2.1. Заштитна опрема мора да се одржава на такав начин да је увек у исправном стању и\nспремна за употребу.\n3.2.2. Одржавање мора да се врши узимајући у обзир потребе процеса рада.\n4. Заштита од опасних материја у ваздуху, ризика од експлозије и пожара\n4.1.1. Морају се предузети мере за процену присуства опасних и/или потенцијално\nексплозивних материја у ваздуху и мерење концентрације тих материја.\n4.1.1.1. Када је у Акту о процени ризика утврђено, потребно је обезбедити уређаје за\nаутоматско и континуално мерење концентрације гаса на одређеним местима, аутоматске\nаларме и уређаје за аутоматско искључење електричних инсталација и мотора са\nунутрашњим сагоревањем.\n4.1.1.2. Тамо где су обезбеђени аутоматски системи мерења, измерене вредности морају да\nсе забележе и да се прате у складу са Актом о процени ризика.\n4.1.2. Забрањено је пушење, ношење дувана за пушење или било код предмета који може да\nпроизведе пламен.\n4.1.2.1. Сечење пламеном, заваривање и друге сличне активности дозвољене су само у\nизузетним случајевима и обављају се само ако су предузете одговарајуће посебне мере\nкојима се обезбеђује безбедност и здравље запослених.\n4.2. Превенција ризика од експлозије\n4.2.1. Морају се предузети све потребне мере да би се спречила појава и повећавање\nконцентрације експлозивних материја у ваздуху.\n4.2.2. У радној околини у којој постоји ризик од експлозије, морају се предузети све мере да\nби се спречило паљење експлозивних материја у ваздуху.\n4.2.3. Неопходно је припремити план спречавања настанка експлозија у коме се детаљно\nнаводе средства и опрема и превентивне мере.\n4.3. Заштита од опасних материја у ваздуху\n4.3.1. Тамо где је дошло до повећавања опасних материја у ваздуху, или где постоји опасност\nод таквог повећавања, морају се предузети одговарајуће мере да би се обезбедило да се:\n4.3.1.1. опасне материје спрече на извору;\n4.3.1.2. уклоне или одстране на извору;\n4.3.1.3. разређивање сакупљених материја врши на такав начин да запослени нису у\nопасности.\n4.3.1.4. Систем мора да има могућност распршивања опасне материје, на такав начин да\nзапослени нису у опасности.\n4.3.2. У радној околини у којој су запослени изложени материјама из ваздуха које су штетне\nпо здравље морају да постоје одговарајућа и исправна средства и опрема за заштиту дисајних\nоргана и апарата за дисање.\n\n�4.3.2.1. На таквом радном месту мора да буде присутан довољан број запослених који су\nоспособљени да користе ту опрему.\n4.3.2.2. Опрема мора да се одржава и чува на одговарајући начин.\n4.3.3. На радном месту где су у ваздуху присутни или могу да буду присутни токсични гасови,\nмора се припремити план заштите у коме се детаљно наводе средства и опрема и\nпревентивне мере које треба применити.\n4.4. Откривање и гашење пожара\n4.4.1. При пројектовању, изградњи, коришћењу, контроли и одржавању објеката, постројења\nи уређаја за експлоатацију морају се обезбедити одговарајуће мере за спречавање избијања\nи ширења пожара на местима где постоји опасност од избијања пожара утврђених у Акту о\nпроцени ризика.\n4.4.1.1. На радним местима се мора обезбедити довољан број инсталација и уређаја за дојаву\nи гашење пожара.\n4.4.2. Радна места мора да буду опремљена одговарајућим инсталацијама и уређајима за\nдојаву и гашење пожара и, где је то потребно посебним системима за детекцију и дојаву\nпожара.\n4.4.3. Опрема за гашење пожара која није уграђена мора да буде лако доступна, једноставна\nза употребу и према потреби заштићена од оштећења.\n4.4.4. На локацији радног места мора да буде доступан План заштите од пожара у коме се\nдетаљно наводе мере заштите од пожара које треба предузети, у смислу чл. 3 – 9. ове уредбе\nу циљу заштите људи и имовине, откривања, гашења и спречавања ширења пожара.\n4.4.5. Опрема за гашење пожара мора да буде обележена одговарајућим ознакама које морају\nбити постојане и постављене на одговарајућим местима.\n5. Експлозиви и детонатори\n5.1. Радне операције које укључују складиштење, транспорт и употребу експлозива и\nдетонатора морају да обављају овлашћене и квалификоване особе у складу са посебним\nпрописима.\n5.2. Те операције морају да се организују и спроводе у складу са посебним прописима и на\nтакав начин да не представљају опасност по запослене.\n6. Саобраћајне површине\n6.1. До радних места се мора доћи без опасности и у случају опасности мора постојати\nмогућност да се радна места напусте брзо и безбедно.\n6.2. Саобраћајне површине, укључујући степеништа, непокретне лестве, места и рампе за\nутовар и истовар, морају бити размештени и изграђени тако да се обезбеди једноставан,\nбезбедан и одговарајући приступ лицима и возилима на начин да запослени који раде у\nблизини тих саобраћајних површина не буду изложени опасностима.\n6.3. Димензије саобраћајних површина за кретање лица и/или превоз робе морају да буду\nодређене у зависности од броја могућих корисника и врсте активности које се обављају.\n6.3.1. Ако се саобраћајне површине користе за кретање возила, мора се обезбедити довољно\nширок и безбедан пролаз за кретање лица.\n6.4. Између саобраћајних површина за кретање возила и врата, капија, пролаза за лица,\nходника и степеништа потребно је обезбедити довољну ширину пролаза.\n6.5. У зависности од намене радне просторије и врсте опреме, саобраћајне површине морају\nбити видно обележене одговарајућим ознакама.\n6.6. Ако возила или радне машине улазе на радна места, мора се успоставити неопходно\nрегулисање саобраћаја.\n\n�7. Радна места на отвореном простору\n7.1. Радна места, саобраћајне површине и други простори или инсталације који се налазе на\nотвореном, а на којима раде или их користе запослени приликом обављања својих радних\nактивности морају да буду организовани на начин да омогуће безбедно кретање лица и\nвозила.\n7.2. Простор за рад на отвореном мора бити осветљен вештачким осветљењем када\nприродно осветљење није задовољавајуће.\n7.3. Радна места на отвореном простору морају бити тако уређена да запослени који раде на\nтим радним местима:\n7.3.1. буду заштићени од неповољних временских прилика и предмета који могу пасти;\n7.3.2. нису изложени нивоима физичких, хемијских, биолошких или осталих штетности који су\nштетни по безбедност и здравље;\n7.3.3. могу брзо да напусте своја радна места и да се склоне на безбедно подручје или да\nимају обезбеђену прву помоћ;\n7.3.4. не могу да се оклизну и падну.\n8. Опасне зоне\n8.1. Опасне зоне морају бити јасно обележене одговарајућим ознакама.\n8.2. Ако на радним местима постоје опасне зоне, те зоне морају да буду обезбеђене од\nприступа неовлашћених лица.\n8.3. Потребно је предузети одговарајуће мере у циљу заштите запослених који су овлашћени\nда улазе у опасне зоне.\n9. Саобраћајне површине и излази за евакуацију\n9.1. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности морају увек да буду\nслободни и омогућавати излаз најкраћом саобраћајном површином до безбедног подручја.\n9.2. У случају опасности, запосленима мора бити обезбеђена благовремена и безбедна\nевакуација са свих радних места.\n9.3. Број, распоред и величина саобраћајних површина и излаза за евакуацију у случају\nопасности зависе од врсте опреме за рад која се користи, димензије радних и помоћних\nпросторија и највећег броја лица који могу бити присутни.\n9.3.1. Просторије за одмор морају да имају најмање две одвојене саобраћајне површине за\nевакуацију које су удаљене што је могуће више једна од друге и које омогућавају излаз до\nбезбедног подручја.\n9.4. Врата за евакуацију у случају опасности морају се отварати у правцу излаза.\n9.4.1. Врата за евакуацију у случају опасности не смеју да буду закључана или на други начин\nблокирана тако да их свако лице које треба да их користи не може лако и брзо отворити.\n9.5. Врата за евакуацију у случају опасности не смеју да буду закључана.\n9.5.1. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности, као и саобраћајне\nповршине и врата која омогућавају приступ њима, морају бити слободни од било каквих\nпрепрека тако да се могу користити у сваком тренутку без сметњи.\n9.6. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности који захтевају\nосветљење, морају имати безбедносно осветљење одговарајућег интензитета у случају\nпрестанка општег осветљења, односно престанка снабдевања електричном енергијом.\n9.7. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности морају да буду\nобележени одговарајућим ознакама, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду.\n\n�10. Евакуација и спасавање\n10.1. Запослени мора да буду оспособљени за предузимање одговарајућих активности у\nслучају опасности.\n10.2. Одговарајућа опрема за заштиту и спасавање мора да буде доступна на приступачним\nи одговарајућим местима, спремна за употребу и обележена одговарајућим ознакама, у\nскладу са прописима о безбедности и здрављу на раду.\n11. Оспособљавање запослених\n11.1. Провера практичне оспособљености запослених мора се вршити у редовним\nинтервалима на свим радним местима са повећаним ризиком на којима су запослени стално\nприсутни.\n11.2. Главна сврха је проверити практичну оспособљеност оних запослених којима су\nповерене посебна задужења у случају опасности која укључују употребу, коришћење или\nуправљање опремом у случају опасности.\n11.3. У случају где је то примерено, и остали запослени, којима су поверена таква задужења,\nморају да буду оспособљени у смислу услова правилне употребе, коришћења и управљања\nтаквом опремом.\n12. Просторије и опрема за пружање прве помоћи\n12.1. У зависности од обима и врсте послова мора да буде обезбеђена опрема за пружање\nпрве помоћи и једна или више просторија за пружање прве помоћи.\n12.1.1. У тим просторијама морају на видном месту бити истакнута упутства за пружање прве\nпомоћи у случају повреда.\n12.3. Просторије за пружање прве помоћи морају бити опремљене неопходним\nинсталацијама, опремом за пружање прве помоћи и приступачне за манипулацију носилима.\n12.3.1. Просторије за пружање прве помоћи морају бити обележене одговарајућим ознакама.\n12.4. Опрема за пружање прве помоћи мора да буде доступна и приступачна на свим местима\nгде услови рада то захтевају и обележена у складу са прописима.\n12.5. Одговарајући број запослених мора да буде оспособљен за употребу опреме за пружање\nпрве помоћи.\n13. Природно и вештачко осветљење радних и помоћних просторија\n13.1. Запослени морају да имају обезбеђене одговарајуће батеријске лампе;\n13.2. Радна места морају да буду, у највећој могућој мери, опремљена изворима вештачког\nосветљена који морају да обезбеде адекватну осветљеност у циљу остваривања безбедних\nи здравих услова рада.\n13.3. Инсталације за осветљавање радних и помоћних просторија морају да буду постављене\nтако да не представљају опасност за запослене која би се појавила у зависности од врсте\nосветљења.\n14. Санитарне просторије\n14.1. Гардеробе и гардеробни ормани\n14.1.1. Адекватне гардеробе и гардеробни ормани морају да буду обезбеђени за запослене\nкоји користе радна одела и униформе уколико се због здравствених или других разлога не\nможе очекивати да се пресвлаче у другим просторијама.\n14.1.1.1. Гардеробе морају бити приступачне, довољног капацитета и да имају места за\nседење.\n14.1.2. Гардеробе морају да буду довољно велике и да у њима сваки запослени има могућност\nда закључа своју личну одећу и ствари у току радног времена.\n\n�14.1.2.1. Када околности то захтевају (нпр. опасне материје, влага, нечистоћа и сл.) морају се\nобезбедити услови у којима се радна одећа чува на месту одвојено од личне одеће и ствари.\n14.1.2.2. Треба омогућити сваком запосленом да може да осуши мокру радну одећу.\n14.1.3. Неопходно је обезбедити одвојене гардеробе или одвојено коришћење гардероба за\nмушкарце и жене.\n14.1.4. Уколико није неопходно обезбедити гардеробе, у складу са одредбама из тачке 14.1.1.\nдела А. овог прилога, тада за сваког запосленог мора да буде обезбеђен простор у којем може\nда одложи своју личну одећу.\n14.2. Тушеви и умиваоници\n14.2.1. За запослене мора да буде обезбеђен довољан број одговарајућих тушева, ако то\nзахтева природа посла или из здравствених разлога.\n14.2.1.1. Неопходно је обезбедити одвојене тушеве или одвојено коришћење тушева за\nмушкарце и жене.\n14.2.2. Купатила са тушевима морају бити довољно велика како би сваки запослени могао да\nсе опере без ограничења у погледу услова или одговарајућих хигијенских стандарда.\n14.2.2.1. Тушеви морају да имају топлу и хладну текућу воду.\n14.2.3. Уколико није неопходно обезбедити тушеве у складу са одредбама тачке 14.2.1. дела\nА. овог прилога у близини радних места и гардероба мора да буде обезбеђен довољан број\nумиваоника са текућом топлом и хладном водом.\n14.2.3.1. Неопходно је обезбедити одвојене умиваонике или одвојено коришћење умиваоника\nза мушкарце и жене, уколико то захтевају разлози за приватност.\n14.3. Тоалети и умиваоници\n14.3.1. У близини радних места, радних просторија, просторија за одмор, гардероба и\nпросторија са тушевима, морају бити обезбеђене посебне просторије са одговарајућим бројем\nтоалета и умиваоника.\n14.3.1.1. Потребно је обезбедити одвојене тоалете или одвојено коришћење тоалета за\nмушкарце и жене.\n14.3.1.2. У случају подземне експлоатације минералних сировина, санитарне просторије\nнаведене у овој тачки могу да буду постављене на површини.\n15. Депоније и друга места за одлагање\n15.1. Депоније и друга места за одлагање, као и депоније за отпадне воде, морају да буду\nпројектоване, изграђене и одржаване на такав начин да се осигура њихова стабилност, као и\nбезбедност и здравље запослених.\n16. Помоћне просторије на површини\n16.1. Стабилност и чврстоћа\n16.1.1. Објекти, постројења и уређаји за експлоатацију морају бити пројектовани, изграђени,\nкоришћени, контролисани и одржавани, тако да поднесу све предвидиве утицаје из животне\nсредине.\n16.1.2. Објекти морају да имају структуру и стабилност који одговарају њиховој намени.\n16.2. Подови, зидови, таванице и кровови радних и помоћних просторија\n16.2.1. Подови радних и помоћних просторија не смеју имати опасне избочине, рупе или\nнагибе и бити клизави и морају бити стабилни и чврсти.\n16.2.1.1. Подови радних и помоћних просторија морају да буду адекватно топлотно изоловани,\nузимајући у обзир врсту послова и физичке активности запослених.\n\n�16.2.2. Површине подова, зидова и таваница у просторијама морају да буду такви да могу да\nсе чисте или одржавају на потребном нивоу хигијене.\n16.2.3. Провидни или прозрачни зидови, а нарочито преградни зидови од стакла, у\nпросторијама или у близини радних места и саобраћајних површина морају бити видно\nозначени и израђени од безбедног материјала или на тим местима морају да буду заштићени\nтако да запослени не могу да дођу у контакт са њима или да претрпе повреду у случају\nњиховог лома.\n16.2.4. Приступ крововима који су израђени од недовољно чврстог материјала не сме бити\nдозвољен, осим у случају када је обезбеђена опрема или су предузете посебне мере за\nбезбедан рад на крову.\n16.3. Димензије радних и помоћних просторија - слободан простор за запослене\n16.3.1. Радне просторије морају имати довољну висину, површину пода и ваздушни простор\nтако да је запосленима омогућено да безбедно обављају свој рад, без ризика по њихову\nбезбедност, здравље и благостање на раду.\n16.3.2. Величине слободних простора на радним местима морају бити такве да омогућавају\nзапосленима несметано кретање ради обављања радних активности.\n16.4. Прозори и кровни прозори\n16.4.1. Прозори и кровни прозори морају бити пројектовани и изведени тако да запослени могу\nда их отварају, затварају, подешавају или осигурају на безбедан начин.\n16.4.1.1. Када су отворени, не смеју се налазити у таквом положају да изазову опасност за\nзапослене.\n16.4.2. Мора бити омогућено да се чишћење прозора и кровних прозора обавља без ризика.\n16.5. Врата и капије\n16.5.1. Положај, број и димензије врата и капија као и материјали од којих су израђени морају\nда буду одређени у зависности од природе и намене просторија или простора.\n16.5.2. Провидна врата морају бити обележена одговарајућим, лако уочљивим ознакама.\n16.5.3. Клатна врата и капије морају да буду провидна или да имају провидне површине.\n16.5.4. Ако провидне или прозрачне површине на вратима и капијама нису израђене од\nбезбедних материјала и ако постоји опасност, да у случају лома врата или капије, запослени\nпретрпе повреду те површине морају бити заштићене од лома.\n16.5.5. Клизна врата морају да буду уграђена са безбедоносним уређајем који спречава да\nврата искоче из шина и да се сруше.\n16.5.6. Врата и капије које се отварају на горе морају да буду уграђени са механизмом који\nспречава њихов пад.\n16.5.7. Врата дуж саобраћајних површина за евакуацију морају да буду обележена на\nодговарајући начин и изведена да се могу отварати са унутрашње стране брзо и лако у сваком\nтренутку без било каквих препрека или помагала док су запослени присутни на радним\nместима.\n16.5.8. У непосредној близини капија које су намењене за пролаз возила, морају да буду и\nпосебна врата за пролаз лица, уколико пролаз лица кроз те капије није безбедан. Та врата\nморају бити видно обележена и увек слободна.\n16.5.9. Врата на механизовани погон морају да функционишу тако да запослени нису\nизложени опасностима од настанка повреда.\n16.5.9.1. Та врата морају да буду уграђена са заштитном блокадом за тренутно заустављање\nкоја мора да буде лако уочљива и приступачна. Уколико се, у случају нестанка напајања, врата\nне отварају аутоматски, мора бити могуће ручно их отворити.\n\n�16.6. Проветравање\n16.6.1. На радним местима предузимају се мере ради обезбеђивања довољне количине\nсвежег ваздуха, узимајући у обзир радне методе и активности, односно послове који се\nобављају у процесу рада и физичке напоре који се захтевају од запослених.\n16.6.1.1. Када се користи систем принудног проветравања, тај систем се мора одржавати у\nисправном стању.\n16.6.1.2. Уколико је потребно у циљу заштите здравља запослених систем за принудно\nпроветравање ваздуха мора бити опремљен уређајем за јављање квара.\n16.6.2. Ако се користе уређаји за климатизацију или вентилацију, рад тих уређаја не сме\nизазивати непријатност запосленима услед повећане брзине струјања ваздуха.\n16.6.2.2.1. Све наслаге прашине и нечистоће у уређајима за климатизацију или вентилацију,\nкоје могу да угрозе здравље запослених услед загађења ваздуха, морају да буду одмах\nуклоњене.\n16.7. Температура у радним и помоћним просторијама\n16.7.1. У току рада температура у радним и помоћним просторијама у којима се налазе радна\nместа мора да буде одговарајућа, у зависности од метода рада и активности, као и физичког\nоптерећења запослених.\n16.7.2. Температура у просторијама за одмор, просторијама за запослене који су на дужности,\nу санитарним просторијама, просторијама за узимање хране и просторијама за пружање прве\nпомоћи мора да буде одговарајућа у складу са наменом тих просторија.\n16.7.3. Прозори, кровни прозори и стаклене преграде морају да буду изведени тако да\nспречавају прекомерно дејство сунчеве светлости на температуру у просторијама, у\nзависности од природе послова и радног места.\n16.8. Просторије за одмор\n16.8.1. У циљу обезбеђивања безбедности и здравља, запосленима морају да буду\nобезбеђене приступачне просторије за одмор у зависности од врсте послова и броја\nприсутних запослених.\n16.8.1.1. Одредба тачке 16.8.1. дела А. овог прилога се не односи на запослене који раде у\nканцеларијама или сличним радним просторијама, у којима је обезбеђен одговарајући одмор\nтоком паузе.\n16.8.2. Просторије за одмор морају да буду довољно велике и опремљене одговарајућим\nбројем столова и седишта са наслоном за довољан број запослених.\n16.8.3. У просторијама за одмор потребно је спровести одговарајуће мере како би се\nзаштитили непушачи од штетног утицаја дуванског дима.\n16.8.4. Ако у току рада долази до редовних и честих прекида рада, а просторија за одмор није\nобезбеђена, мора се обезбедити друга просторија у којој запослени могу да бораве у току тих\nпрекида.\n16.8.4.1. У тим просторијама предузимају се одговарајуће мере како би се заштитили\nнепушачи од штетног утицаја дуванског дима.\n17. Труднице и мајке које доје\n17.1. Трудницама и мајкама које доје мора се обезбедити да, у одговарајућим условима, легну\nи одморе се.\n18. Запослени са инвалидитетом\n18.1. Радна места морају да буду организована тако да се узме у обзир приступачност радног\nместа (врата, пролази, степеништа, помоћне просторије и др.) запосленима са\nинвалидитетом.\n\n�Б. Посебне мере при површинској експлоатацији минералних сировина\n1. Уводна напомена\n1.1. Послодавац под чијом су контролом радна места при површинској експлоатацији\nминералних сировина, дужан је да у Акту о процени ризика утврди све мере за безбедан и\nздрав рад које су примењене у циљу обезбеђења безбедности и здравља запослених, у\nредовном раду и у случају опасности.\n1.2. Акт о процени ризика се мора редовно допуњавати и бити доступан на радном месту ради\nнадзора.\n1.3. Радови се морају обављати у складу са Актом о процени ризика.\n2. Радови\n2.1. Радови се морају планирати и изводити тако да се отклоне или смање ризици од одрона\nи клизишта у складу са Актом о процени ризика.\n2.1.1. Због тога се као превентивна мера мора обезбедити да висина и нагиб радних и\nзавршних косина површинског копа на којима се врши скидање горњег слоја земљишта и\nексплоатација минералних сировина, буду изведени по прорачунатим вредностима\nгеомеханичке стабилности и предвиђеним техничким параметрима сигурности.\n2.2. Етаже и површине за транспорт морају да буду довољно стабилне, изграђене и\nодржаване тако да постројење може да се безбедно транспортује.\n2.3. Пре почетка или наставка радова после дуже паузе, мора се проверити да ли постоји\nопасност од одрона, клизишта или пада неучвршћеног материјала са виших етажа.\n2.3.1. Где је неопходно морају се вршити мерења.\n2.4. На површинским коповима, одлагалиштима и јаловиштима не сме се радити на начин који\nможе да се изазове нестабилност.\n\nВ. Посебне мере при подземној експлоатацији минералних сировина\n1. Уводна напомена\n1.1. Послодавац под чијом су контролом радна места при подземној експлоатацији\nминералних сировина, дужан је да у Акту о процени ризика утврди све мере за безбедан и\nздрав рад које су примењене у циљу обезбеђења безбедности и здравља запослених, у\nредовном раду и у случају опасности.\n1.2. Акт о процени ризика се мора редовно допуњавати и бити на располагању на радном\nместу ради надзора.\n1.3. Радови се морају обављати у складу са Актом о процени ризика.\n2. Планови подземних радова\n2.1. Планови подземних радова морају бити израђени у мери која омогућава детаљни приказ\nсвих радова.\n2.1.1. Поред подземних просторија, планови морају да прикажу стање рударских радова које\nможе да утиче на безбедност и здравље.\n2.1.2. Планови морају бити лако доступни и треба их чувати у складу са посебним прописом\nиз разлога безбедности.\n2.2. Планови подземних радова се морају редовно допуњавати и бити увек доступни на\nрадном месту.\n3. Јамски отвори\n3.1. Сви рудници са подземном експлоатацијом морају да имају приступ на површину преко\nнајмање два одвојена отвора који су чврсто изграђени и увек доступни запосленима.\n\n�3.2. Механички уређаји и постројења за спуштање или транспорт запослених морају да буду\nобезбеђени на отворима уколико је неопходан знатан физички напор да би се они користили.\n4. Јамске просторије\n4.1. Јамске просторије у којима се врше подземни радови морају да буду изграђене,\nопремљене и одржаване на такав начин да запослени у њима могу слободно да се крећу и\nраде уз минимум ризика.\n4.2. Рудничке просторије у јами намењене за пролаз запослених морају да буду обележене\nознакама, да би запослени могли лакше да налазе пролазе кроз јамске просторије.\n5. Транспорт\n5.1. Постројења за транспорт морају да буду постављена, одржавана и коришћена на такав\nначин да се обезбеди безбедност и здравље возача, корисника и других особа у њиховој\nблизини.\n5.2. Механички уређаји и постројења за спуштање или транспорт запослених морају да буду\nправилно постављена и коришћена у складу с писаним упутствима.\n6. Подграде и стабилност земљишта\n6.1. После експлоатације минералних сировина неопходно је поставити подграде што је\nмогуће пре, осим у случају када због стабилности земљишта то није потребно за безбедност\nзапослених. Подграде морају да буду постављене у складу са плановима и писаним\nупутствима.\n6.2. Подземне просторије у којима запослени имају приступ морају се редовно прегледати\nради провере стабилности, а подграде редовно одржавати.\n7. Проветравање\n7.1. Све подземне просторије у којима је дозвољен приступ морају се проветравати на\nодговарајући начин. Неопходно је обезбедити непрекидно проветравање на довољно\nбезбедном нивоу у циљу одржавања:\n7.1.1. свежег ваздуха;\n7.1.2. ваздуха у коме се ризици од експлозије и прашине која се удише држе под контролом;\n7.1.3. ваздуха у коме су радни услови примерени док трају радови узимајући у обзир радне\nметоде и активности, односно послове који се обављају у процесу рада и физичке напоре који\nсе захтевају од запослених.\n7.2. У случају када се захтеви наведени у тачки 7.1. дела В. овог прилога не могу испунити\nприродним проветравањем, неопходно је обезбедити главно проветравање уз помоћ једног\nили више механичких вентилатора.\n7.2.1. Морају се предузети све мере да се обезбеди стабилно и непрекидно проветравање.\n7.2.2. Рад главног вентилатора мора се стално пратити и аутоматски аларми јављати\nнепланирани застој.\n7.3. Параметри проветравања морају се мерити и евидентирати у одређеним интервалима.\n7.3.1. Мора се донети и допуњавати детаљни план проветравања, чија је садржина утврђена\nпосебним прописима. План мора бити увек доступан на радном месту.\n8. Рудници са метаном\n8.1. Подземне јамске просторије се категоришу као метанске ако постоји опасност\nослобађања запаљивих јамских гасова у таквој количини да се не може искључити ризик од\nстварања експлозивне атмосфере, односно ако постоји могућност ослобађања експлозивних\nјамских гасова односно метана у границама које регулишу прописи из области рударства.\n8.2. Главна вентилација се мора обезбедити са једним или више механичких вентилатора.\n\n�8.3. Радови се морају организовати узимајући у обзир емисију јамских гасова.\n8.3.1. Потребно је предузети мере да би се у највећој могућој мери отклонили ризици од\nјамских гасова.\n8.4. Помоћно проветравање мора да буде ограничено на радове припреме и прераде и на\nместа која имају директну везу са главном вентилацијом.\n8.4.1. Производни простори могу се проветравати помоћним системима само ако су предузете\nодговарајуће додатне мере да се обезбеди безбедност и здравље запослених.\n8.5. Мерење проветравања из тачке 7.3. дела В. овог прилога мора да се допуни налазима\nмерења јамског гаса.\n8.5.1. Када је у Акту о процени ризика утврђено, потребно je стално прати ниво јамског гаса у\nпросторијама у којима се врши механичка експлоатација минералних сировина или кроз које\nпролази ваздух, као и у ходницима са слепим крајем у којима се користи механичка опрема.\n8.6. Од експлозива и детонатора смеју се користити само експлозиви и детонатори посебно\nнамењени за гасовите руднике.\n8.7. Забрањено је пушење, ношење дувана за пушење или било ког предмета који може да\nпроизведе пламен.\n8.7.1. Сечење пламеном, заваривање и друге сличне активности дозвољене су само у\nизузетним случајевима и обављају се само ако су предузете одговарајуће посебне мере\nкојима се обезбеђује безбедност и здравље запослених.\n9. Рудници који садрже запаљиву и експлозивну угљену прашину\n9.1. Запаљива прашина се јавља у рудницима угља, осим у случају када је Актом о процени\nризика утврђено да ниједна од јама у којима се ради, не садржи прашину која може да доведе\nдо експлозије.\n9.2. У рудницима који садрже запаљиву прашину примењују се одредбе тач. 8.6, 8.7. и 8.7.1.\nдела В. овог прилога.\n9.3. Морају се предузети мере да се смање наслаге запаљиве прашине и да се та прашина\nуклони или неутралише.\n9.4. Ширење запаљиве прашине и/или експлозија јамског гаса које могу да доведу до нове\nексплозије запаљиве прашине морају се ограничити инсталирањем система\nпротивексплозивних преграда.\n9.4.1. Локације тих противексплозивних преграда морају бити наведене у документу који се\nпериодично допуњава и који је доступан на радном месту.\n10. Провала гаса, пуцање стена и провала воде\n10.1. У зонама које су подложне провали гаса са или без избацивања минералних сировина\nили стена, пуцању стена и провалама воде, оперативни план мора да постоји и да се спроводи\nтако да обезбеди у највећој могућој мери, безбедан систем рада и заштиту запослених.\n10.2. Потребно је предузети мере да се идентификују зоне ризика, заштите запослени у\nјамама које воде до или пролазе кроз те зоне и да се контролишу ризици.\n11. Пожари, сагоревање и горење\n11.1. Неопходно је предузети мере превенције и рано откривање спонтаног сагоревања,\nодносно ендогених пожара у јами и на одлагалиштима.\n11.2. Количине запаљивих материјала које се уносе у подземне просторе морају да буду\nограничене само на потребне количине.\n11.3. У случају када је неопходно користити хидрауличне течности (течности за пренос\nхидростатичке и/или хидрокинетичке механичке енергије), морају да се користе, уколико је то\n\n�могуће само тешко запаљиве течности да би се избегла опасност од избијања и ширења\nпожара.\n11.3.1. Хидрауличне течности морају да задовоље спецификације и услове тестирања који се\nодносе на отпорност на пожар и хигијенске критеријуме.\n11.3.2. У случају када се користе хидрауличне течности које нису у складу са\nспецификацијама, захтевима и критеријумима наведеним у тачки 11.2. дела В. овог прилога\nпотребно је предузети додатне мере за спречавање опасности од избијања и ширења пожара.\n12. Мере превенције приликом повлачења запослених\n12.1. Да би се запослени безбедно повукли, када је то потребно, морају да имају обезбеђена\nсредства и опрему за заштиту дисајних органа која се увек могу одмах употребити на радном\nместу.\n12.2. Запослени морају да буду оспособљени за коришћење опреме.\n12.3. Ова опрема мора да остане на локацији и да се редовно проверава, како би се\nобезбедило да је увек у исправном стању.\n13. Осветљење\n13.1. Запослени морају да имају обезбеђене одговарајуће батеријске лампе.\n13.2. Радна места морају да буду, у највећој могућој мери, опремљена изворима вештачког\nосветљена који морају да обезбеде адекватну осветљеност у циљу остваривања безбедних\nи здравих услова рада.\n13.3. Инсталације за осветљавање радних и помоћних просторија морају да буду постављене\nтако да не представљају опасност за запослене која би се појавила у зависности од врсте\nосветљења.\n14. Евиденција запослених који раде под земљом\n14.1. У сваком тренутку мора се тачно знати колико запослених ради под земљом.\n15. Организација спасавања\n15.1. Како би се омогућило брзо предузимање акције спасавања у случају већих несрећа\nпотребно је утврдити одговарајућу организацију спасавања.\n15.2. Да би организација спасавања деловала на свакој локацији где се врши подземна\nексплоатација минералних сировина или истраживање, мора располагати са потребним\nбројем запослених оспособљених и обучених за извршавање спасавања и одговарајућим\nсредствима и опремом за заштиту и спасавање.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"4"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"4"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1487"},["text","Uredbe"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11776"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11777"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11778"},["text","Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11779"},["text","Uredba o prev merama pri podz i povrs eksploat min sir"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11780"},["text","уредба"]],["elementText",{"elementTextId":"11781"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11782"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11783"},["text","превентивне мере"]],["elementText",{"elementTextId":"11784"},["text","подземна експлоатација минералних сировина"]],["elementText",{"elementTextId":"11785"},["text","површинска експлоатација минералних сировина"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11786"},["text","Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11787"},["text","Влада Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11788"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/3._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bzr_pri_podzemnoj_i_povrsinskoj_eksploataciji_min_sirovina.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11789"},["text","Службени гласник РС, бр. 65/10"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11790"},["text","2010-09-02"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11791"},["text"," Дачић Ивица"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11792"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11793"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11794"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11795"},["text","AT-42695-0085"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"212"},["name","површинска експлоатација минералних сировина"]],["tag",{"tagId":"211"},["name","подземна експлоатација минералних сировина"]],["tag",{"tagId":"169"},["name","превентивне мере"]],["tag",{"tagId":"203"},["name","уредба"]]]],["item",{"itemId":"618","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"788"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_prev_merama_pri_izlaganju_azbestu/Uredba_o_prev_merama_pri_izlaganju_azbestu.1.pdf"],["authentication","59c25794ded2da0e0446db30c4f0a11c"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16923"},["text","На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 7. Закона о\nбезбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15) и члана 42. став\n1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,\n68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Влада доноси\n\nУредбу\nо превентивним мерама за безбедан и здрав рад при\nизлагању азбесту\n(,,Службени гласник РС”, број 108/15)\nЧлан 1.\nОвом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању\nпримене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру\nризика од оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању\nазбесту на раду.\nОвом уредбом утврђују се гранична вредност изложености азбесту и други посебни захтеви.\nЧлан 2.\nАзбест, у смислу ове уредбе, јесу следећи влакнасти силикати:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n\nазбестни актинолит, CAS број 77536-66-4;\nазбестни грунерит (амозит), CAS број 12172-73-5;\nазбестни антофилит, CAS број 77536-67-5;\nкризотил, CAS број 12001-29-5;\nкрокидолит, CAS број 12001-28-4;\nазбестни тремолит, CAS број 77536-68-6.\nЧлан 3.\n\nОва уредба се примењује на радним местима на којима се обављају послови при којима\nзапослени јесу или могу бити изложени прашини која потиче од азбеста или материјала који\nсадрже азбест.\nПослодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини на којима постоји могућност\nизлагања запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест,\nизврши процену ризика – са циљем да се утврди ниво ризика и то полазећи од специфичне\nприроде и степена изложености запослених прашини која потиче од азбеста или материјала\nкоји садрже азбест.\nОдредбе чл. 4, 17. и 18. ове уредбе не морају се примењивати на радним местима на којима\nсе обављају послови при којима је излагање запослених прашини која потиче од азбеста или\nматеријала који садрже азбест повремено и ниског интензитета и за које је на основу процене\nризика очигледно да гранична вредност изложености азбесту неће бити прекорачена, а која\nобухватају:\n1) краткотрајне повремене послове на одржавању при којима се рукује недробљивим\nматеријалима;\n2) послове уклањања без деформисања неразграђених материјала код којих је азбест\nчврсто повезан;\n3) послове херметичког затварања или пломбирања материјала који садрже азбест, а\nкоји су у добром стању;\n4) послове при којима је обезбеђено праћење и контрола квалитета ваздуха и извршено\nузимање узорака са циљем да се утврди да ли одређени материјал садржи азбест.\nПослодавац је дужан да се у поступку процене ризика консултује са запосленима и/или\nњиховим представницима за безбедност и здравље на раду.\n\n�Послодавац је дужан да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика када\nпостоји разлог да се поверује у нетачност процене ризика или уколико је дошло до битне\nпромене у обављању послова, односно појаве нових опасности и штетности.\nМинистар надлежан за рад ближе одређује послове из става 3. овог члана, након што сагласно\nЗакону о социјално-економском савету прибави мишљење социјалних партнера.\nЧлан 4.\nПослодавац је дужан да надлежној инспекцији рада пријави обављање послова при којима\nзапослени јесу или могу бити изложени прашини која потиче од азбеста или материјала који\nсадрже азбест, најмање осам дана пре почетка обављања тих послова.\nПријава из става 1. овог члана мора да садржи податке о:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n\nлокацији на којој се обављају ти послови;\nврсти и количини азбеста који се користи или којим се рукује;\nпословима и радним процесима који се обављају;\nброју ангажованих запослених;\nдатуму отпочињања и времену трајања тих послова;\nпредузетим мерама како би се ограничило излагање запослених азбесту. Послодавац\nје дужан да надлежној инспекцији рада достави нову пријаву из става 1. овог члана,\nкада се услови рада промене тако да је значајно повећано излагање прашини од\nазбеста или материјала који садрже азбест, најкасније у року од осам дана од дана\nнастанка тих промена.\n\nПослодавац је дужан да запосленима и/или њиховим представницима за безбедност и\nздравље на раду омогући увид у пријаву из ст. 1. и 3. овог члана.\nМере из ст. од 1. до 4. овог члана примењују се у складу са чланом 3. став 3. ове уредбе.\nЧлан 5.\nЗабрањено је обављање послова при којима се прскањем наноси азбест и процеси рада у\nкојима се користе изолациони или звучно изолациони материјали мале густине (мање од 1\ng/cm3) који садрже азбест.\nЗабрањено је обављање послова при којима су запослени изложени азбестним влакнима\nтоком експлоатације азбеста или израде и прераде производа од азбеста или израде и\nпрераде производа којима је намерно додат азбест, осим послова обраде и одлагања\nпроизвода који настају као резултат послова рушења и уклањања азбеста.\nЧлан 6.\nПослодавац је дужан да изложеност запослених прашини која потиче од азбеста или\nматеријала који садрже азбест на радном месту сведе на најмању могућу меру, а у сваком\nслучају испод граничне вредности изложености применом превентивних мера, а нарочито да:\n1) број запослених који јесу или могу бити изложени прашини која потиче од азбеста или\nматеријала који садрже азбест сведе на најмањи могући број;\n2) радне процесе планира и пројектује тако да се не ствара прашина која потиче од\nазбеста или уколико то није могуће да спречи ослобађање те прашине у ваздух;\n3) обезбеди средства за рад која се могу редовно и ефикасно чистити и одржавати;\n4) обезбеди да се азбест или материјал који садржи азбест складиште и транспортују у\nодговарајућој херметички затвореној амбалажи;\n5) обезбеди да се отпад сакупља и уклања са радног места у најкраћем могућем року у\nодговарајућој херметички затвореној и прописно означеној амбалажи.\nОдредба става 1. тачка 5) овог члана не примењује се на површинску и подземну\nексплоатацију минералних сировина, а са овим отпадом поступа се у складу са прописима\nкоји уређују управљање отпадом.\n\n�Члан 7.\nПослодавац је дужан да, на основу препознатих штетности које настају или могу да настану\nна радном месту у радној околини услед присуства прашине која потиче од азбеста или\nматеријала који садрже азбест, ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења\nпревентивних и периодичних испитивања услова радне околине са циљем да се применом\nпревентивних мера обезбеди да се изложеност запослених прашини која потиче од азбеста\nили материјала који садрже азбест сведе на најмању могућу у сваком случају на вредност која\nје мања од граничне вредности изложености азбесту.\nПравно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине дужно је\nда у поступку превентивних и периодичних испитивања услова радне околине:\n1) одреди мерна места тако да су узорци узети на тим мерним местима репрезентативни\nза запослене који су изложени прашини од азбеста или материјала који садрже азбест;\n2) изврши узимање репрезентативног узорка у временском интервалу толиком да може\nда се утврди излагање током осмочасовног радног времена.\nПравно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине дужно је\nда се у поступку одређивања мерних места консултује са запосленима и/или њиховим\nпредставницима за безбедност и здравље на раду.\nПравно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине дужно је\nда у поступку превентивних и периодичних испитивања услова радне околине за бројање\nазбестних влакана користи метод фазноконтрастне оптичке микроскопије у складу са\nпрепоруком Светске здравствене организације ISBN 92 4 154496 1 или да број тих влакана\nутврди другом методом која даје еквивалентне резултате.\nЗа потребе мерења азбеста у ваздуху из става 1. овог члана узимају се у обзир само влакна\nдужине веће од 5 µm, ширине мање од 3 µm и односом дужина/ширина већим од 3:1.\nПрепорука Светске здравствене организације из става 4. овог члана одштампана је у Прилогу\n1. ове уредбе и чини њен саставни део.\nЧлан 8.\nГранична вредност изложености азбесту је 0,1 азбестно влакно по cm3 ваздуха у току\nосмочасовног временски пондерисаног просекa.\nПослодавац је дужан да обезбеди да ниједан запослени не буде изложен концентрацији\nазбеста већој од граничне вредности изложености из става 1. овог члана.\nЧлан 9.\nПослодавац је дужан што је могуће пре, уколико је изложеност већа од граничне вредности\nизложености азбесту, утврди разлоге због којих је дошло до прекорачења граничне вредности\nизложености азбесту и да предузме одговарајуће мере.\nПослодавац је дужан да обезбеди да се на радним местима где је изложеност већа од\nграничне вредности изложености азбесту заустави обављање послова све док се не предузму\nодговарајуће мере.\nПослодавац је дужан да након спроведених превентивних мера које треба да смање\nизложеност испод граничне вредности изложености азбесту ангажује правно лице са\nлиценцом ради спровођења превентивних испитивања услова радне околине са циљем да се\nпровери ефикасност спроведених мера.\nПослодавац је дужан да запосленима, који обављају послове на радним местима на којима се\nприменом других мера изложеност запослених прашини која потиче од азбеста или\nматеријала који садрже азбест не може смањити испод граничне вредности изложености\nазбесту, обезбеди коришћење средстава и опреме за заштиту дисајних органа и контролу\nњихове употребе у складу са наменом.\nПослодавац је дужан да обезбеди да коришћење средстава и опреме за заштиту дисајних\nоргана буде привремено и сведено на неопходан минимум за сваког запосленог.\n\n�Послодавац је дужан да за време коришћења средстава и опреме за заштиту дисајних органа,\nзапосленима обезбеди потребно време одмора у зависности од личних и климатских услова,\nкао и када је то потребно, у консултацији са запосленима и/или представницима запослених\nза безбедност и здравље на раду.\nЧлан 10.\nПослодавац је дужан да пре отпочињања радова на рушењу или одржавању предузме све\nмере да би се утврдило присуство материјала који садрже азбест и да при томе прибави све\nнеопходне информације од власника средстава за рад.\nПослодавац је дужан да, када постоји било каква сумња у присуство азбеста у одређеном\nматеријалу или конструкцији, поступи у складу са обавезама које су прописане овом уредбом\nи применљиве у конкретној ситуацији.\nЧлан 11.\nПослодавац је дужан да, при обављању радова рушења, уклањања азбеста, поправке и\nодржавања када се може предвидети да ће гранична вредност изложености азбесту утврђена\nу члану 8. ове уредбе бити прекорачена и поред тога што су примењене техничке превентивне\nмере за смањење концентрације азбеста у ваздуху, спроведе превентивне мере за\nбезбедност и здравље на раду запослених док су ангажовани за обављање тих радова, а\nнарочито да:\n1) запосленима обезбеди коришћење одговарајућих средства и опреме за заштиту\nдисајних органа и друга средства и опрему за личну заштиту на раду и контролу њихове\nупотребе у складу са наменом;\n2) обезбеди и истакне ознаке упозорења да гранична вредност изложености азбесту\nможе да буде прекорачена;\n3) спречи ширење прашине од азбеста или материјала који садрже азбест ван радног\nместа.\nПослодавац је дужан да се о превентивним мерама које се предузимају у складу са ставом 1.\nовог члана консултује са запосленима и/или представницима запослених за безбедност и\nздравље на раду, пре почетка обављања ових радова.\nЧлан 12.\nПослодавац је дужан да изради План рада пре почетка отпочињања радова на рушењу или\nуклањању азбеста и/или производа који садрже азбест из објеката, конструкција, инсталација,\nпостројења или пловила.\nПланом рада морају се утврдити све мере ради обезбеђивања безбедности и здравља\nзапослених на раду.\nПлан рада, из става 1. овог члана, поред превентивних мера садржи податке о:\n1) врсти радова и планираном времену њиховог трајања;\n2) локацији на којој се изводе радови;\n3) начину и поступку рада за радове који обухватају коришћење азбеста или материјала\nкоји садрже азбест;\n4) карактеристикама опреме која ће се користити за:\n(1) заштиту и деконтаминацију запослених који обављају те радове;\n(2) заштиту других лица која су присутна на локацији на којој се изводе радови или\nу непосредној близини.\nУ Плану рада из става 1. овог члана, мора се посебно навести да:\n1) се азбест и/или производи који садрже азбест уклоне пре него што се отпочне са\nрушењем, осим уколико би такав редослед извођења радова повећао ризик по\nбезбедност и здравље запослених;\n2) се када је потребно, обезбеде средстава и опрема за личну заштиту на раду у складу\nса чланом 11. став 1. тачка 1) ове уредбе;\n\n�3) када су радови на рушењу или уклањању азбеста завршени, послодавац је дужан\nангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних испитивања услова\nрадне околине са циљем да се провери непостојање ризика од излагања азбеста на\nрадном месту.\nПослодавац је дужан да План рада, из става 1. овог члана, достави надлежној инспекцији\nрада најкасније осам дана пре почетка отпочињања радова.\nЧлан 13.\nПослодавац је дужан да оспособи за безбедан и здрав рад запослене који јесу или могу бити\nизложени прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест.\nПериодичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад, врше се најкасније у року од\nједне године од дана претходне провере. Трошкови оспособљавања за безбедан и здрав рад\nне могу бити на терет запосленог.\nПослодавац је дужан да донесе програм оспособљавања за безбедан и здрав рад. Садржај\nоспособљавања за безбедан и здрав рад мора да буде лако разумљив за запослене.\nПослодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад запослене упозна са\nсвим врстама ризика који се могу појавити на радном месту и у радној околини и о конкретним\nмерама, а посебно о:\n1) особинама азбеста и његовом утицају на здравље укључујући синергетски ефекат\nпушења;\n2) врстама производа или материјала који садрже или се претпоставља да садрже\nазбест;\n3) врсти послова при којима може доћи до излагања азбесту и значају превентивних\nконтрола да би се изложеност свела на најмању меру;\n4) практичном обављању послова на безбедан и здрав начин, контроли обављања\nпослова и средствима и опреми за личну заштиту на раду;\n5) одговарајућој намени, избору, одређивању, ограничењима и правилном коришћењу\nсредстава и опреме за заштиту дисајних органа;\n6) поступцима у ванредним ситуацијама;\n7) поступцима деконтаминације;\n8) одлагању отпада;\n9) праћењу здравственог стања.\nЧлан 14.\nРадове на рушењу или уклањању азбеста мора да обавља оператер (правно лице или\nпредузетник), који је у складу са прописом о управљању отпадом добио одговарајућу дозволу\nза управљање отпадом који садржи азбест.\nЧлан 15.\nПослодавац је дужан да обезбеди запосленом који јесте или може бити изложен прашини која\nпотиче од азбеста или материјала који садрже азбест, рад при којем су спроведене мере\nбезбедности и здравља на раду, а нарочито да обезбеди:\n1) да радна места на којима се обављају наведени послови буду:\n(1) јасно разграничена и обележена одговарајућим ознакама у складу са прописима\nо безбедности и здрављу на раду и натписом ,,ОПАСНОСТ – АЗБЕСТНА\nВЛАКНА!”,\n(2) обезбеђена од приступа запослених који не раде на тим радним местима,\n(3) простори где се спроводи забрана пушења;\n2) одговарајуће помоћне просторије, као и да у тим просторијама запослени не буду\nизложени прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест;\n3) одговарајуће радно одело или средство и опрему за личну заштиту на раду који се не\nизносе ван локације послодавца, а уколико се њихово чишћење и одржавање врши у\nза то опремљеним сервисима, радно одело и средство и опрема за личну заштиту на\nраду се до тих сервиса морају транспортовати у затвореним контејнерима;\n\n�4) да се радно одело и средство и опрема за личну заштиту на раду чувају одвојено од\nличне одеће и ствари запослених;\n5) просторије са одговарајућим бројем тоалета и умиваоника како би запослени могли да\nсе оперу и одговарајући број тушева за запослене који обављају послове при којима\nдолази до појаве прашине;\n6) да се средства и опрема за личну заштиту на раду одлажу у за то одређено место,\nредовним чишћењем одржавају у задовољавајућем хигијенском стању након сваког\nкоришћења, поправљају и замењују пре коришћења уколико су оштећена.\nМере из става 1. овог члана примењују се у складу са чланом 3. став 3. ове уредбе.\nПослодавац је дужан да обезбеди да спровођење мера безбедности и здравља на раду из\nовог члана, не проузрокује финансијске трошкове за запослене.\nЧлан 16.\nПослодавац је дужан да када се обављају послови при којима запослени јесу или могу бити\nизложени прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест, предузме\nодговарајуће мере како би обезбедио да запослени и њихови представници за безбедност и\nздравље на раду буду информисани о:\n1) ризицима по здравље услед излагања прашини која потиче од азбеста или материјала\nкоји садрже азбест;\n2) постојању утврђене граничне вредности изложености азбесту и обавези вршења\nпревентивних и периодичних испитивања услова радне околине;\n3) хигијенским захтевима и спровођењу забране пушења;\n4) значају правилног коришћења и одржавања средстава и опреме за личну заштиту на\nраду и радног одела;\n5) значају примене превентивних мера за смањење изложености прашини која потиче од\nазбеста или материјала који садрже азбест.\nПоред мера из става 1. овог члана, послодавац је дужан да у складу са чланом 3. став 3. ове\nуредбе предузме одговарајуће мере да:\n1) запослени и/или њихови представници за безбедност и здравље на раду имају увид у\nрезултате мерења концентрације азбеста у ваздуху уз објашњење значења тих\nрезултата;\n2) ако дође до прекорачења граничне вредности изложености азбесту из члана 8. ове\nуредбе, запослени и/или њихови представници за безбедност и здравље на раду буду\nу најкраћем могућем року информисани да је дошло до прекорачења граничне\nвредности изложености азбесту, о разлозима због којих је дошло до прекорачења, да\nсе са њима консултује о мерама које треба предузети, а у ванредним ситуацијама да\nих обавести о мерама које су већ предузете.\nЧлан 17.\nПослодавац је дужан да обезбеди праћење здравственог стања запослених који јесу или могу\nбити изложени прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест, кроз\nпретходне и периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним\nризиком и циљане лекарске прегледе, у складу са прописима у области безбедности и\nздравља на раду и здравствене заштите.\nПослодавац је дужан да запосленог који ради на радном месту из члана 3. став 1. ове уредбе,\nа које није актом о процени ризика утврђено као радно место са повећаним ризиком, упућује\nна циљане лекарске прегледе пре почетка рада и све док запослени јесте или може да буде\nизложен прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест.\nЦиљани лекарски прегледи, из става 2. овог члана, врше се на начин, по поступку и у роковима\nкао и претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са\nповећаним ризиком.\nЛекарски преглед запосленог мора да обухвати преглед грудног коша и узима у обзир\nПрепоруке за праћење здравственог стања запослених (Прилог 2.).\n\n�Појединачни здравствени картон за сваког запосленог води се у складу са прописима о\nздравственој документацији и евиденцијама у области здравства.\nСлужба медицине рада која прати здравствено стање запослених, на основу резултата\nлекарских прегледа, може одредити мере за личну заштиту, као што су ограничено\nкоришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду, потребно време одмора, забрана\nизлагања азбесту и друге мере.\nПраћење здравственог стања запослених врши се на основу предлога службе медицине рада,\nна терет послодавца, и после завршетка обављања послова из члана 3. став 1. ове уредбе,\nодносно престанка радног односа.\nКада запослени или послодавац није задовољан оценом службе медицине рада може\nтражити мишљење друге службе медицине рада, које је за послодавца обавезујуће.\nМере из ст. од 1. до 8. овог члана примењују се у складу са чланом 3. став 3. ове уредбе.\nПрепоруке за праћење здравственог стања запослених (Прилог 2.) одштампане су уз ову\nуредбу и чине њен саставни део.\nЧлан 18.\nПослодавац је дужан да води и чува евиденцију запослених који обављају послове при којима\nјесу или могу бити изложени прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже\nазбест, у коју се уносе лични подаци: име и презиме запосленог, назив радног места, врста и\nтрајање послова и степен изложености.\nСлужба медицине рада која врши прегледе има приступ овој евиденцији. Запослени има\nправо приступа својим личним подацима о здравственом стању. Запослени и/или\nпредставници запослених за безбедност и здравље на раду имају приступ анонимним и\nколективним информацијама из евиденције запослених који обављају послове при којима јесу\nили могу бити изложени прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест,\nкоје не садрже личне податке.\nЕвиденција из става 1. овог члана и здравствени картон из члана 17. став 5. ове уредбе, чувају\nсе 40 година по престанку изложености у складу са прописима о здравственој документацији\nи евиденцијама у области здравства.\nДокументација из става 3. овог члана мора да буде доступна надлежном органу у складу са\nпрописима о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства и после\nпрестанка обављања делатности.\nМере из ст. од 1. до 4. овог члана примењују се у складу са чланом 3. став 3. ове уредбе.\nЕвиденција запослених који обављају послове при којима јесу или могу бити изложени\nпрашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест води се на прописаном\nобрасцу (Прилог 3.) који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.\nЧлан 19.\nРегистар о признатим случајевима азбестозе и мезотелиома води се у складу са прописима\nо здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.\nЧлан 20.\nНовчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај послодавац са\nсвојством правног лица ако:\n1) обавља послове при којима се прскањем наноси азбест и процесе рада у којима се\nкористе изолациони или звучно изолациони материјали мале густине (мање од 1\ng/cm3) који садрже азбест (члан 5. став 1);\n2) обавља послове при којима су запослени изложени азбестним влакнима током\nексплоатације азбеста, или израде и прераде производа од азбеста, или израде и\nпрераде производа којима је намерно додат азбест, осим послова обраде и одлагања\n\n�3)\n4)\n5)\n\n6)\n\n7)\n\nпроизвода који настају као резултат послова рушења и уклањања азбеста (члан 5. став\n2);\nне примењује превентивне мере прописане овом уредбом (чл. 6, 11. и 15);\nне заустави обављање послова на радним местима где је изложеност већа од граничне\nвредности изложености азбесту (члан 9. став 2);\nзапосленима, који обављају послове на радним местима на којима се применом других\nмера изложеност запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који\nсадрже азбест не може смањити испод граничне вредности изложености азбесту, не\nобезбеди коришћење средстава и опреме за заштиту дисајних органа и контролу\nњихове употребе у складу са наменом (члан 9. став 4);\nне изради План рада пре почетка отпочињања радова на рушењу или уклањању\nазбеста и/или производа који садрже азбест из објеката, конструкција, инсталација,\nпостројења или пловила и не достави надлежној инспекцији рада најкасније осам дана\nпре почетка отпочињања радова (члан 12);\nне обезбеди праћење здравственог стања запослених који јесу или могу бити изложени\nпрашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест, кроз претходне и\nпериодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком\nи циљане лекарске прегледе, у складу са прописима у области безбедности и здравља\nна раду и здравствене заштите (члан 17. став 1).\n\nНовчаном казном од 100.000 до 500.000 динара за прекршај из става 1. овог члана казниће се\nпредузетник.\nНовчаном казном од 20.000 до 60.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана\nодговорно лице у правном лицу, односно заступник правног лица.\nЧлан 21.\nНовчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај послодавац са\nсвојством правног лица ако:\n1) надлежној инспекцији рада не пријави обављање послова при којима запослени јесу\nили могу бити изложени прашини која потиче од абеста или материјала који садрже\nазбест, најмање осам дана пре почетка обављања тих послова (члан 4. став 1);\n2) не достави нову пријаву, када се услови рада промене тако да је значајно повећано\nизлагање прашини од азбеста или материјала који садрже азбест, најкасније у року од\nосам дана од дана настанка тих промена (члан 4. став 3);\n3) радове на рушењу или уклањању азбеста не обавља оператер (правно лице или\nпредузетник), који је у складу са прописом о управљању отпадом добио одговарајућу\nдозволу за управљање отпадом који садржи азбест (члан 14);\n4) запослене и њихове представнике за безбедност и здравље на раду не информише о\nмерама које је предузео (члан 16);\n5) не води и не чува евиденцију запослених који обављају послове при којима јесу или\nмогу бити изложени прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест\n(члан 18. став 1).\nНовчаном казном од 80.000 до 300.000 динара за прекршај из става 1. овог члана казниће се\nпредузетник.\nНовчаном казном од 20.000 до 60.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана\nодговорно лице у правном лицу, односно заступник правног лица.\nЧлан 22.\nНовчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако у\nпоступку превентивних и периодичних испитивања услова радне околине за бројање\nазбестних влакана не користи метод фазноконтрастне оптичке микроскопије у складу са\nпрепоруком Светске здравствене организације ISBN 92 4 154496 1 или број тих влакана не\nутврди другом методом која даје еквивалентне резултате (члан 7. став 4).\nНовчаном казном од 20.000 до 60.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана\nодговорно лице за испитивање услова радне околине у правном лицу.\n\n�Члан 23.\nДаном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Правилник о превентивним мерама за\nбезбедан и здрав рад при излагању азбесту („Службени гласник РС”, бр. 106/09, 6/10 –\nисправка и 15/10 – исправка).\nЧлан 24.\nОва уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\n05 Број: 110-13698/2015\nУ Београду, 19. децембра 2015. године\nВЛАДА\nПРЕДСЕДНИК\nАлександар Вучић\n\n�Прилог 1.\n\nОдређивање бројчане концентрације влакана у ваздуху Препоручени метод\nфазноконтрастне оптичке микроскопије (метод мембранског филтера)\nWHO каталогизација библиотеке о подацима публикације\nОдређивање бројчане концентрације влакана у ваздуху: препоручени метод фазноконтрастне оптичке микроскопије (метод мембранског филтера).\n1. Загађивачи ваздуха, професионална анализа,\n2. Методе мониторинга животне средине,\n3. Фазноконтрастна микроскопија\nISBN 92 4 154496 1 (NLM класификација: WА 450)\nСветска здравствена организација поздравља захтеве за дозволу делимичне или потпуне\nрепродукције или превода својих публикација. Захтев са описом намене би требало послати\nКанцеларији за публикације, Светска здравствена организација, Женева, Швајцарска, која ће\nрадо пружити најновије информације о било каквим променама које су направљене у тексту,\nплановима за нова издања, репринтима и већ доступним преводима.\n© Светска здравствена организација 1997.\nПубликације Светске здравствене организације уживају заштиту ауторских права у складу са\nодредбама Протокола 2 Универзалне конвенције о ауторским правима. Сва права\nрезервисана.\nКоришћене ознаке и презентација материјала у овој публикацији не укључују изразе било\nкаквих мишљења о делу Секретаријата Светске здравствене организације која се тичу\nзаконског статуса било које земље, територије, града или области или о њеним овлашћењима\nили која се тичу разграничења њених граница или административних линија.\nПомињање одређених компанија или производа произвођача не укључује да су они потврђени\nили препоручени од стране Светске здравствене организације и да имају предност у односу\nна друге сличне природе, који нису поменути. Грешке и пропусти изузети, имена власничких\nпроизвода су одређена почетним великим словима.\nГрафичка припрема у Хонг Конгу\nШтампано у Енглеској\n95/10760-Best set/Clays-7000\nМинистарство надлежно за послове рада гарантује за тачност превода оригиналног текста\n„Determination of airborne fibre number concentrations, A recommended method, by phase-contrast\noptical microscopy (membrane filter method)”, на српски језик и Светска здравствена\nорганизација, Женева, Швајцарска је сагласна за публикацију наведеног текста.\n\nПредговор\nИнхалација влакана која се преносе ваздухом на радном месту може проузроковати бројна\nпрофесионална обољења дисајних путева, која знатно доприносе обољевању и смртности\nмеђу запосленима у земљама у развоју као и у развијеним земљама. Праћење концентрације\nвлакана у ваздуху је важан инструмент стручњацима медицине рада за процену изложености\nи потребе да се она редовно контролише, као и за евалуацију ефикасности примењених мера\nи карактеризацију изложености у епидемиолошким студијама. Ипак, бројност различитих\nметода је до сада ометала упоредивост резултата, као и могућност провере тачности како би\nсе обезбедила поузданост добијених података.\nМетодолошки оквир који дозвољава смисаона поређења између резултата добијених од\nразличитих истраживача и лабораторија је од изузетне користи за све аспекте хигијене рада,\nа нарочито за процену изложености и мониторинг животне средине. Осим провере тачности,\n\n�схеме за осигурање квалитета, поређење и размена података као и међународне заједничке\nстудије зависе од употребе компатибилних методологија. Поузданост и компарабилност\nрезултата мониторинга и изложености су такође од суштинског значаја за осигурање да су\nпревентивни системи контроле радних места адекватни и ефективни. Надзор медицине рада\nи могућност да се успоставе корелације између епидемиолошких индикатора и оних из\nживотне средине, такође зависи од могућности да се упореде подаци из различитих извора.\nЗбог тога је Светска здравствена организација (WHO) спровела пројекат који за циљ има да\nуспостави јединствену методологију за бројчану процену концентрације влакана у ваздуху\nрадне средине. Нацрт текста о спецификацији овог метода је иницијално припремио dr N.P.\nCrawford, Институт медицине рада, Единбург, Шкотска. Током четири састанка међународне\nрадне групе експерата (погледајте Анекс 3 списак учесника са последњег састанка), тренутне\nметоде евалуације су упоређене, а њихове разлике идентификоване и анализиране, са\nосвртом на разумевање ефекта ових разлика на резултате бројања влакана у ваздуху. Радна\nгрупа је постигла консензус о препорученом методу за бројчано одређивање концентрације\nвлакана у ваздуху путем фазноконтрастне оптичке микроскопије. Улога dr Crawford као\nизвештача на последњем састанку и његов рад у ревидирању нацрта рукописа су захвално\nпризнати.\nСарадња између Међународне организације рада (ILO), Европске Комисије (EC),\nМеђународне организације за стандардизацију (ISO), Европског комитета за стандардизацију\n(CEN), Међународне групе за безбедност влакана (IFSG), као и националних агенција,\nнарочито Здравствених и безбедносних извршних тела Уједињеног краљевства (HSE) и\nНационалног института за безбедност и медицину рада САД-а (NIOSH), је била основа за овај\nпројекат и такође уз велику захвалност препозната. Посебна захвалност због финансијске\nподршке коју су пружили дугује се EC и IFSG.\nПосебно признање би такође требало одати изузетном личном доприносу неколико чланова\nрадне групе, нарочито Dr N.G Vest (WHO), Dr P. Baron (NIOSH) и господину S. Houston (IFSG)\nкао и госпођи B. Goecler, Медицина рада, WHO.\nУ својој првој фази овај пројекат се фокусирао на методологију, тако да ауторитативно научно\nзнање може бити употребљено да се обезбеде тачна и прецизна мерења бројчане\nконцентрације броја влакана у ваздуху. У својој другој фази пројекат ће разматрати светске\nнапоре за проверу тачности, осигурање квалитета и техничку сарадњу, укључујући\nоспособљавање и едукацију.\nDr. M.I. Mikhev\nШеф, Медицина рада\nСветска здравствена организација\n\nКратки опис карактеристика методе\nПринцип методе\nУзорак се прикупља повлачењем познате запремине ваздуха кроз мембрански филтер\nпосредством пумпе за узорковање. Филтер би требало да буде провидан („очишћен”) и\nмонтиран на микроскопско предметно стакло (плочицу). Влакна на измереној области\nфилтера се визуелно броје коришћењем фазноконтрастне оптичке микроскопије (PCOM), и\nизрачунава се бројчана концентрација влакана у запремини ваздуха.\nУзорковање\nФилтер:\n\nМембрана од смеше целулозних или нитроцелулозних естара, величине\nпоре од 0,8 µm до 1,2 µm, пречника 25 mm.\n\nДржач филтера: Уклопљен са електрично проводљивим поклопцем.\nТранспорт:\n\nУ затвореним држачима.\n\nПроток:\n\n0,5 l·min-1 до 16 l·min-1. Прилагођен да даје 100 влакана·mm-2 до 650\nвлакана·mm-2.\n\n�Слепа проба:\n\nМедиј за узорковање, 4% филтера. Поље ≥ 2% узорака. Лабораторија,\nопционо.\nПрипрема узорка\n\nАцетон-триацетин за влакна са индексом рефракције > 1.51, стабилан ≥ 1 године.\nАцетон/нагризање/вода за влакна са рефрактивним индексом ≤ 1.51, нестабилан.\nПроцена узорка\nТехника:\n\nФазноконтрастна оптичка микроскопија.\n\nМикроскоп:\n\nПозитивни фазни контраст, објектив x 40, увећање x 400-600.\nWalton-Beckett мерна скала окулара, тип G-22 (пречник 100 µm\n± 2 µm).\nТест препарат са HSE/NPL Oзнаком II.\nЕталонирано микроскопско предметно стакло (микрометар)\n(дужина 1 mm, подела 2 µm).\n\nПодешавање:\n\nДа се испуне захтеви видљивости тест микроскопског\nпредметног стакла.\n\nАнализирана супстанца:\n\nВлакна (визуелни број)\n\nПравила бројања:\n\nОдаберите насумично поља за бројање, у складу са\nдефинисаним критеријумима. Влакно које се рачуна је дугачко\n> 5 µm, широко < 3 µm и са односом дужине и ширине > 3:1, у\nскладу са дефинисаним правилима када се преклапа са\nмрежном скалом окулара и када додирује остала влакна или\nчестице.\n\nДоња граница мерења:\n\n10 влакана по 100 поља окулара.\n\nУтицаји и репродуктибилност: Погледајте одељке 4 и 5.\n\n1. Увод\nМноге земље су успоставиле своје границе изложености за влакна која се налазе у ваздуху\nрадних места у смислу бројчане концентрације влакана, на пример, број влакана у једном\nмилилитру ваздуха. Метод који се типично користи за одређивање ових концентрација за\nпоређење са границама изложености је такозвани метод мембранског филтера. Ипак,\nискуство је показало да овај метод не даје увек упоредиве резултате када га користе\nразличите лабораторије и различити аналитичари. Заправо, његова прецизност је међу\nнајслабијима у односу на било који други метод процене у хигијени рада. Разлике у\nрезултатима могу настати услед варијација у методи узорковања, припреми узорка, оптичкој\nмикроскопији, израчунавању резултата и другим факторима, али нарочито као резултат\nсубјективних ефеката повезаних са визуелним бројањем влакана. Такве разлике имају и\nсистематичне и насумичне компоненте. Примена стандардних процедура и успостављење\nрепродуктибилних рутина је једини начин за контролисање већине извора грешака присутних\nу методи мембранског филтера, која је упркос својим ограничењима једини метод погодан за\nшироко распрострањену употребу у развијеним и земљама у развоју.\nМеђународне, регионалне и националне организације објавиле су бројне описе за методу\nмембранског филтера. Разлике у детаљима између спецификација су пронађене у оба случаја\nи када се оне примењују на различите врсте влакана али и на исту врсту влакна (на пример:\nEEC, 1983; WHO, 1985; ISO, 1993; NIOSH, 1994). Сада постоји мање разлика у\nспецификацијама него раније, али разлике још увек постоје и могу имати важан систематски\nефекат на резултате. Величина ових систематских варијација зависи од методе узорковања,\nврсте филтера и коришћеног процеса. Даље усклађивање је потребно да би се елиминисала\nспецификација метода као извор варијације и уз адекватно оспособљавање и контролу\n\n�квалитета обезбедила компарабилност између резултата измерених од стране различитих\nмикроскописта и лабораторија.\nМетод који препоручује WHO, као што је наведено у главном тексту ове публикације, у вези је\nса мерењима бројчане концентрације влакана у ваздуху свих врста у сврху процене личне\nизложености у радној средини. Потребне модификације за примену у статистичком\nмониторингу су описане у Анексу 1. Ове спецификације су настале на основу претходно\nприпремљеног приказа релевантне литературе (Crawford, 1992. године).\nСтратегије узорковања нису обухваћене овом публикацијом, али приручник за\nоспособљавање за овај метод, као и стратегије узорковања специфичне за влакна, су\nпредвиђене. Стратегије узорковања су такође добро обухваћене у специјалистичкој\nлитератури (на пример: NIOSH, 1977; ACGIH, 1991; AIHA, 1991; BOHS, 1993; NIOSH, 1994;\nACGIH, 1995; CEN, 1995).\nПоуздани резултати зависе од учешћа у адекватном програму осигурања квалитета. У том\nциљу требало би пратити опште захтеве за техничку компетенцију мерних лабораторија\nобјављених од Међународне организације за стандардизацију (ISO, 1990). Микроскописти би\nтребало да учествују у интралабораторијским проверама бројања, а лабораторије би требало\nда учествују у схемама провера оспособљености.\nНадамо се да ће ова публикација мотивисати преглед бројних спецификација метода које су\nтренутно у употреби и да ће овде представљени метод на крају користити све земље, без\nобзира на врсту влакна које се процењује.\n\n2. Обим примене\nМетод приказан на наредним страницама применљив је на процену концентрације влакана у\nваздуху на радним местима, најчешће се односи на личну изложеност, за сва природна и\nсинтетичка влакна, укључујући азбестне врсте, друга природна и вештачка минерална влакна.\nМетод се може користити при узорковању и мониторингу обављеном за сврхе:\n- поређења са границама изложености на радном месту,\n- епидемиологије,\n- процене ефективности примењених контролних мера и мониторинга ефеката\nмодификација процеса.\nМетод је адекватан за горе поменуте примене када је потребна информација о бројчаној\nконцентрацији влакана у ваздуху. Границе изложености на радном месту за нека влакна могу\nбити изражене и гравиметријским јединицама (mg·m-3), у овим случајевима, концентрације\nмасе се мере другим методама описаним у „Безбедност при коришћењу минералних и\nсинтетичких влакана” (ILO, 1990). За разлику од метода мембранског филтера, ове\nгравиметријске методе нису карактеристичне за влакна, с обзиром да су честице и небројива\nвлакна укључена у масу.\nМетод који је овде приказан мери бројчану концентрацију влакана у ваздуху, дефинисаних као\nпредмете дужине > 5 µm, ширине < 3 µm и односа дужине/ширине (аспект размере) > 3:1,\nкористећи фазноконтрастну оптичку микроскопију.\nПостављајући горњу границу ширине значи да се, код неких типова влакана, нека широка\nвлакна неће бројати. Сва влакна која задовољавају критеријуме димензије и правила бројања\nдефинисана у одељку 3.2.3. овог метода би требало да се рачунају.\nМнога влакна су сувише мала да би била видљива оптичком микроскопијом. Минимална\nвидљива ширина зависи од раздвојне моћи оптичког система, разлике у индексу рефракције\nизмеђу влакна и средине која га окружује и визуелне оштрине микроскописте. Са добрим,\nтачно подешеним микроскопом који је усклађен са спецификацијом овог метода, граница\nвидљивости је у начелу око 0,13 µm до 0,15 µm. Ипак у пракси, најмања видљива влакна ће\nбити широка око 0,2 µm до 0,25 µm. Пошто нека влакна падају испод границе видљивости,\nброј PCOM влакна представља само одређен однос укупног броја присутних влакана (тачан\nоднос варира и зависи од фактора као што су тип узорка и аналитичар). Стога број\n\n�представља само индекс бројчане концентрације влакана и није апсолутна мера броја\nприсутних влакана.\nКоришћење ове методе има друга ограничења када се примењује на узорке који садрже\n„тањирасте” (равне) или ацикуларне (игличасте) честице и сходно томе не би требало да се\nпримењује без потпуног разумевања атмосфере радног места (ISO, 1993). Метод не\nдозвољава одређивање хемијског састава или кристалографске структуре влакана и стога се\nне може самостално користити за одређивање разлике између различитих типова влакана.\nИпак, додатна информација о врсти или величини влакна се може добити коришћењем других\nметода када је то потребно, као што је микроскопија са поларизованим светлошћу,\nскенирајућа електронска микроскопија и трансмисиона електронска микроскопија. Анекс 2\nдаје смернице о обиму и примени ових метода. Такве методе могу бити посебно адекватне\nкада су различите врсте влакана присутне на истом радном месту и када је прашина која се\nпреноси ваздухом смеша влакана и других врста честица. Додатне методе су такође корисне\nза епидемиолошке студије, где се обично тражи детаљнија карактеризација својстава\nазбестних загађивача.\n\n3. Спецификација параметара\nЗа параметре метода који су доле приказани, препоручена спецификација је обично\nприказана у курзиву после наслова одељка. Додатне информације су приказане обичним\nсловима. Овај додатни материјал може укључити једну или више других спецификација које\nсе могу користити, под условом да је корисник доказао да дају еквивалентне резултате онима\nкоји су добијени препорученом спецификацијом.\n3.1. Узорковање\n3.1.1. Филтер\nМембрана филтера би требало да буде састављена од мешавине целулозних или\nнитроцелулозних естара и требало би да има поре величине од 0,8 µm до 1,2 µm и пречник\nод 25 mm.\nКоришћењем филтера са већим порама уочен је мањи број влакана. Опсег величине горе\nпоменутих пора има погодну филтрацију и карактеристике опадања притиска. Он такође\nдозвољава опсег за разумне варијације у брзини протока који може бити потребан да би се\nпостигле оптималне густине влакана. Филтери са порама величине < 0,8 µm пружају повећан\nотпор протоку који може изазвати проблеме за неке пумпе.\nУтврђено је да су измерене концентрације влакана са филтерима пречника 13 mm, 25 mm и\n37 mm компарабилне, када су изложене истој површинској брзини током узорковања. Ипак,\nфилтери од 25 mm имају предност над филтерима од 37 mm у том смислу што је мања\nвеличина уређаја за узорковање приступачнија личном узорковању, јер се уколико је\nпотребно, цео филтер може намонтирати, а имајући у виду да су сада држачи филтера од 25\nmm широко распрострањени и имају међународну употребу. Постоје извештаји о неједнакости\nнаслага како на филтерима од 25 mm тако и на онима од 37 mm. Упркос овом проблему,\nпреостаје велики број опсега за варијације у пречнику филтера који се могу користити да би\nсе добиле оптималне густине влакана. У будућности, нарочито филтери од 13 mm могу\nпостати корисни услед прогресивног смањења концентрације влакана на већини радних\nместа.\nМогу се користити и мрежасти и немрежасти филтери. Штампане мреже помажу и при\nфокусирању микроскопа на раван део влакана и при идентификовању позиције. Штавише,\nбило какво кривљење линија мреже филтера указује на поремећај дистрибуције влакана\nповезан са грешкама у процесу монтирања филтера.\nКвалитет сваке партије филтера би требало проверити пре употребе (погледајте одељак\n3.1.8).\nПречник изложене области филтера такође мора бити познат. Уколико су компоненте држача\nфилтера које могу утицати на ово (на пример О-прстен) промењене, ефективни пречник би\nтребало поново измерити. Прихватљив метод укључује сакупљање узорка из густог облака\n\n�тамне прашине и монтирање филтера на предметно стакло микроскопа на нормалан начин.\nПречник тамних наслага се може измерити размерником, али при томе треба имати у виду да\nје предметно стакло углавном смештено на сточић микроскопа, а филтер посматран малим\nувећањем док је пречник тамне области искошен померањем сточића. Раздаљина померања\nсе добија из скале размерника сталка. Требало би да се измере два пречника на сваком\nфилтеру, а на овај начин треба проверити три филтера у различитим држачима. Уколико се\nкористе различите врсте држача филтера, процес би требало поновити за сваку врсту. Под\nусловом да се три измерена пречника филтера не разликују за више од 1 mm, узима се\nаритметичка средина измерених вредности и она се користи као ефективни пречник филтера.\nУколико се открије да су разлике у пречнику веће од 1 mm, требало би испитати технике\nузорковања и монтирања филтера. Општи изглед филтера би могао открити проблеме са\nдржачима филтера или процедуром монтирања (на пример, цурење или неједнака наслага).\nЕфективни пречник филтера не би требало да буде мањи од 20 mm.\nЗабележена је појава игличастих предмета на узорцима прикупљеним на мембранским\nфилтерима који су пре монтирања поквашени (и који су задржали нешто влаге). Предмети,\nкоји се појављују око 4 дана после чишћења и монтирања са ацетон- триацетином,\nзадовољавају дефиницију бројивих влакана у одељку 3.2.3. Филтери би требало стога да се\nосуше пре него што се очисте и намонтирају.\nЕлектростатичко одбијање влакана од стране филтера се може јавити и вероватније је да ће\nсе десити у условима ниже влажности. У таквим случајевима, филтер се може претходно\nтретирати одговарајућом површински активном материјом да би се елиминисао\nелектростатички набој. Површински активна материја би требало да буде са сертификатом\nда је без честица. Једна од погодних процедура је урањање филтера у 0.1 % раствор\nбензетонијумхлорида и сушење преко ноћи на упијајућем папиру да би се спречило да\nлокализоване куглице детергента блокирају део филтера (Марк, 1974).\nСлика 1. Приказ раздвојеног личног узоркивача\n3.1.2. Држач филтера\nУглавном би требало користити држач филтера са отвореном чеоном страном уклопљен са\nпроводничким поклопцем.\nПример држача филтера погодног за лично узорковање је приказан на Слици 1. Поклопац\nпомаже да се филтер заштити од случајних контаминација и ненамерне\nфизичке штете, док допушта једнообразне наслаге влакана. Дужина поклопца је уобичајено\n1,5 до 3,0 пута већа од ефективне величине филтера. Краћи поклопци се могу користити\nуколико се покаже да могу давати исте резултате као и дужи. Требало би водити рачуна да је\nпоклопац добро намештен тако да цурење буде минимално.\nСкупљајућа трака се може употребити да би се помогло причвршћивање поклопца за држач\nфилтера, она одржава спојеве чистим и спречава загађиваче да доспеју на филтер када је\nдржач филтера расклопљен.\nПроводнички поклопац би требало да се користи за смањење ризика губитка влакана услед\nелектростатичких ефеката. До њих може доћи у условима веома ниске влажности и са\nаеросолима са влакнима високог набоја. За бројање би требало одабрати поља посматрања\nпрема центру филтера (избегавајући спољашњи регион 4 mm од обода филтера), пошто због\nакумулације статичког електрицитета у близини ивице филтера може доћи до губитка влакана\nу том делу филтера (погледајте одељак 3.2.3). Важно је побринути се да попуњеност филтера\nбуде у оквирима оптималног опсега густине влакана, наведеног у овом методу (погледајте\nодељак 3.1.5), да би се случајна грешка бројања свела на минимум.\nУ неким ситуацијама, влакна се могу наталожити на поклопцу због електростатичких ефеката\nили случајног препуњавања филтера. Повремено се поклопци испирају да би се сакупила и\nизбројала ова влакна. Могуће је да испирање влакана са поклопца и њихово таложење на\nфилтер могу увести случајну грешку бројања. Штавише, некоришћени пластични поклопци\nмогу у великој мери бити контаминирани „позадинским” влакнима (на пример опиљцима\nпластике) која се могу ослободити при испирању. Стога би, сва влакна испрана са поклопца\n\n�требало занемарити када се одређује концентрација влакана у ваздуху. Када је предвиђено\nда се наслаге влакана на поклопцу рачунају, може се користити држач филтера са отвореном\nглавом без поклопца.\nУколико се користе О-прстенови, они би требало да буду направљени од\nполитетрафлуоретилена. За херметичко повезивање држача филтера са пумпом неопходно\nје применити флексибилно црево.\nПри правилној употреби, поклопац ће показивати надоле. За лично узорковање, држач\nфилтера би требало да буде причвршћен за горњи ревер или рамени део одеће запосленог,\nшто је могуће ближе устима и носу, али у сваком случају не даље од 300 mm. Када год је\nмогуће, иста позиција апаратуре за узорковање би требало да буде усвојена за сваког\nзапосленог. У неким околностима, већа концентрација се може очекивати са једне стране\nзапосленог него са друге, апаратура за узорковање би тада требало да буде позиционирана\nна страну на којој се очекује виши резултат.\nУ будућности ће, апаратура за узорковање са селекцијом величине честица, заменити\nапаратуру са поклопцем. Она се може усвојити као специфичнији и тачнији начин за\nузорковање влакана што би отклонило потребу да се одређује ширина влакана, а и смањило\nби позадинске сметње изазване присуством великих честица.\n3.1.3. Чување и транспорт\nНе би требало користити фиксативе. Филтере би требало транспортовати у затвореним\nдржачима, које би требало отварати само непосредно пре употребе и затварати одмах потом.\nИскуство је показало да је причвршћивање влакана за површину филтера цитолошким или\nдругим фиксативима непотребно и да то не треба радити.\nПожељно је транспортовати филтере у главама филтера. Уколико је ово непрактично, могу\nсе користити чисте, одмашћене конзерве са поклопцима који се уклапају при затварању или\nслични контејнери за транспорт филтера. Лепљива трака се може користити да се за конзерву\nпричврсти чиста, неизложена ивица филтера (уколико је коришћена конзерва), а трака се\nпотом може исећи са филтера хируршким скалпелом. Држачи филтера или конзерве би\nтребало да буду спаковани у чврсте контејнере са довољно меканог материјала за паковање\nда би се спречило ломљење и вибрирање филтера. Контејнери би требало да буду јасно\nобележени, а неопходан је опрез како би се избегло случајно поновно коришћење филтера.\nСами филтери не би требало да буду обележени у ову сврху, због ризика да се не оштете.\nТребало би водити рачуна да се електростатички ефекти при руковању филтерима сведу на\nминимум. Кутије обложене стиропором не би требало да се користе.\nДа би се минимизирала контаминација, држачи филтера и поклопци се морају очистити пре\nупотребе, а филтере би требало паковати, распакивати и анализирати у области која је што\nје могуће више ослобођена контаминације. При руковању са филтерима, мора се стално\nводити рачуна, да се они хватају само по ивици и то само добрим, квалитетним пинцетама.\nУлаз у поклопац би требало да буде затворен заштитном капом или чепом пре и током\nтранспорта.\n3.1.4. Пумпа за узорковање\nПреносива пумпа која ради на батерије се уобичајено користи за (лично узорковање.\nКапацитет батерије би требало да буде довољан за континуирани рад током одабраног\nвремена за узорковање. Проток, са филтером повезаним на пумпу, би требало да буде без\nпулсација.\nПумпа би требало да обезбеђује равномеран проток, који би требало да буде у оквиру ± 10 %\nод потребног протока за предвиђене брзине протока ≤ 2 l·min-1 и у оквиру\n±5 % за брзине протоке > 2 l·min-1. Она би требало да буде у стању да одржава ову брзину\nпротока кроз филтер током читавог периода узорковања. Ова прихватљива варијација\nукључује сваку промену брзине протока изазвану променама у оријентацији пумпе. Пумпа би\nтребало да буде лака и преносива, уколико је она превише велика да би стала у џеп\n\n�запосленог треба је причврстити каишем око појаса. Батерија би требало да буде довољног\nкапацитета да покреће пумпу у оквирима наведених граница протока током читавог периода\nмерења. Иако су пумпе углавном већ опремљене пригушивачима пулсација протока,\nспољашњи пригушивач би можда требало инсталирати између пумпе и филтера.\nМожда ће бити неопходно да се пумпа загреје, у зависности од врсте пумпе и услова средине.\nДа би се ово урадило, пумпу треба повезати флексибилним цревом са напуњеним држачем\nфилтера и пустити је да ради на изабраној брзини протока 15 min како би се брзина протока\nстабилизовала (искуства могу показати да је загревање непотребно код неких типова пумпи\nса стабилизованим протоком). Филтер би тада требало одбацити и ставити нови за\nприкупљање узорка (такође, посебни држач филтера, са постављеним филтером, се може\nкористити за загревање неколико пумпи). После загревања проток би требало поново\nподесити на одабрану брзину протока, користећи еталонирани мерач протока ваздуха. Једна\nод задовољавајућих процедура је да се повеже еталонирани мерач на улаз поклопца путем\nчепа или цеви. По завршеном подешавању протока, пумпу би требало искључити и ставити\nзаштитну капу на улаз у поклопац. Пумпа не би требало да ради без филтера, да би се избегла\nсвака штета од честица прашине.\nЦурење у систему за узорковање би се могло проверити активирањем пумпе са затвореним\nдржачем филтера и повезаним уређајем за мерење протока. Сваки мерљиви проток\nназначава цурење које се мора елиминисати пре него што се започне узорковање.\n3.1.5. Оптимално пуњење филтера влакнима\nКада је контаминација од невлакнастих честица ниска, циљани опсег за густине влакана за\nоптималну тачност и прецизност би требало да буде око 100 влакана·mm-2 до 650\nвлакана·mm-2. Горња граница циљаног опсега густине влакана се може повећати на 1000\nвлакана·mm-2 уколико је присутно релативно мало интерферирајућих честица али се може и\nсмањити у случају присуства доста невлакнастих честица или агломерата. У посебним\nоколностима доњи ниво опсега густине може бити такође смањен.\nГрешке при процени концентрације влакана могу проистећи из субјективних разлика у\nвизуелном бројању влакана. Уопштено, али не и редовно, бројеви влакана су потцењени при\nвисоким густинама и прецењени при нижим густинама. Такође, при нижим густинама\nваријабилност бројања влакана се повећава. И субјективна пристрасност и варијабилност које\nзависе од густине су минимизиране када су опсези густине влакана у оквирима горе\nнаведених граница за „чисте” узорке. Бројање влакана у том опсегу густине узорка се може\nпостићи адекватним избором брзине протока, дужином узорковања и пречником филтера.\nУ ситуацијама када су присутне невлакнасте честице или агломерати, може бити неопходно\nда се смањи максимална густина влакана са циљем да се минимизира затамњивање влакана\nдругим честицама. Када су пуњења влакана мања од око 100 влакана ·mm-2, резултати су\nподложни већим грешкама при бројању. Такви резултати се и даље могу користити у\nодређеним околностима (на пример, када индикације за мерење концентрације влакана\nдозвољавају ниску прецизност), под условом да су они изнад најниже мерљиве густине\nвлакана (погледајте одељак 4.3).\n3.1.6. Брзина протока\nБрзина протока при узорковању би требало да буде у опсегу од 0.5 l·min-1 до 2.0 l·min-1 када\nсе поређење резултата мерења обавља са граничним вредностима концентрације влакана\nдефинисаним за референтни период од 4 h или 8 h. Брзина протока би требало да се подеси,\nкада год је то могуће, како би се добиле густине влакна у оптималном опсегу ради тачности и\nпрецизности.\nЗа поређења са граничним вредностима дефинисаним за краће периоде (на пример, 10 min)\nбрзина протока се може повећати на 16 l·min-1.\nУ широком опсегу брзина протока, ефикасност узорковања је у великој мери независна од\nбрзине протока. То значи да брзина протока може варирати, под условом да дају исто пуњење\nфилтера или пуњења у оквиру оптималног опсега за густину влакана наведену у овој методи.\n\n�Најнижа брзина протока у оквиру дефинисаног опсега би требало да буде таква да\nминимизира губитак прецизности, а највиша брзина би требало да буде унутар ефикасног\nрадног капацитета пумпе за узорковање при раду пумпе у нормалним условима. Горе\nнаведени опсези брзине протока узимају у обзир ове факторе у већини случајева.\nИз практичних разлога, било би најпогодније користити јединствену брзину протока за већину\nрадних места у фабрици, брзину протока би требало мењати само за она радна места где\nискуство или подаци указују да је потребна друга брзина протока (или промена пречника\nфилтера) како би се добила прихватљива пуњења филтера.\nПодешени радни мерач протока је неопходан при првој употреби пумпе и када се потом\nпроверава проток. Ово би, уобичајено, требало да буде преносиви мерач протока\nпроменљиве области мерења или мерач протока заснован на пловку (на пример,\n„ротаметар”), претходно подешен према главном мерачу протока. Главни мерач протока би\nпо могућству требало да буде мерач протока чија је тачност у складу са националним\nеталоном и који се користи са великом пажњом на услове из Уверења о еталонирању. Мерач\nпротока типа „мехурића” се такође може користити (Слика 2). Ово је уређај у коме пумпа која\nсе тестира провлачи филм сапуна кроз дефинисану цев. Пролаз филма је подешен између\nдве ознаке чије раздвајање дефинише познату запремину. Литарска бирета може послужити\nкао погодна цев. Запремина између ознака се може проверити пуњењем бирете\nдестилованом водом и омогућавајући температурама да се стабилизују. Одливањем\nзапремине и мерењем воде омогућено је израчунавање зависности запремине од\nтемпературе. Адекватан раствор сапунице се може направити мешањем једног дела\nконцентрисане течности за испирање (детергент), два дела глицерола и четири дела воде.\nБирета мора бити темељно наквашена раствором, и можда може бити неопходно неколико\nпокушаја провлачења филма кроз цев пре него што цев буде довољно мокра да би се ово\nдоследно постигло. (Да би се ова подешавања могла пратити потребно је такође упоредити\nчасовнике са временским еталоном као и употребу сертификованих тежина).\nСлика 2. Подешавање брзине протока путем мерача брзине протока са „мехурићима”\nBurette - Бирета\nSoap - Сапуница\nBeaker. Can be raised to capture a film of soap - Лабораторијска чаша. Може бити подигнута да\nби се ухватио сапунски филм\nBubble trap - Хватач мехурића\nPressure gauge - Мерач притиска\nSampling head or adjustable clamp - Узоркивач или подесива штипаљка\nPump - Пумпа\nРадни мерач протока мора бити довољно осетљив да дозволи очитавање протока унутар ±\n10 % за степене протока ≤ 2 l·min-1 и унутар ± 5 % за степене > 2 l·min-1. Уколико испуњава\nове захтеве, мерач протока уграђен у пумпу се такође може користити, али мора бити\nеталониран са држачем филтера и постављеним филтером. Уколико се ради о уграђеном\nмерачу протока типа ротаметра очитавање се мора вршити при вертикалном положају пумпе.\nУколико има било каквих цурења између главе узоркивача и мерача протока, очитавање ће\nбити нетачно.\nБрзину протока би требало проверити најмање пре и после узорковања. Уколико је измерена\nразлика у очитавању већа од 10 %, узорак би требало одбацити.\nГлавни мерач протока би требало користити само за подешавање радног мерача протока, и\nни у једну другу сврху. Учесталост еталонирања главног и подешавање радног мерача\nпротока ће зависити од износа и врсте употребе којој су изложени мерачи протока. Уопштено,\nеталонирање би требало вршити најмање једном годишње за главни мерач протока и\nподешавање једном месечно за радни мерач протока, уколико нема документованих доказа\nкоји би оправдали чешће разлоге за еталонирање и подешавање.\n\n�Следеће додатне тачке у вези са процедуром подешавања би требало нагласити:\n- Радни мерач протока би уобичајено требало да буде подешен у складу са главним\nмерачем протока,\n- Да би се свеле на минимум грешке услед пада притиска између два мерача, цев која\nповезује мераче протока не би требало да буде пречника мањег од повезујућих портова\nмерача протока и њена дужина би требало да се одржава на минимуму. Све везе би\nтребало да буду херметичке,\n- Никаква ограничења или вентили не би требало да буду уклопљени између два мерача\nпротока,\n- Када су одабрани мерачи протока променљиве области мерења и за главни и за радни\nмерач протока, дужина скале главног мерача протока би требало да буде једнака или\nвећа од дужине скале радног мерача протока,\n- Еталонирање би требало да покрива очекивани опсег брзина протока за сваки\nкоришћени мерач протока,\nРадни мерачи протока се користе у условима средине који у великој мери варирају. Сва\nмерења узорака ваздуха су узета у обзир са запреминском брзином протока (на пример,\nстепен протока измерен и изражен при преовлађујућој температури и притиску) а не брзини\nпротока масе (на пример, брзина протока коригована на стандардној температури и притиску).\nПодешавање или корекција брзине протока је стога од суштинске важности уколико пумпа\nради под условима који су знатно другачији од услова подешавања (на пример, разлике у\nвисини). Уколико је могуће, подешавање би требало спровести на месту узорковања. Уколико\nово није могуће, корекција може бити потребна уколико су на пумпу утицале промене\nтемпературе и притиска. Реална брзина протока се израчунава путем једначине:\nформула\nПри чему је\nQа= реална брзина протока\nQc= подешена брзина протока (вредност ротаметра) Pc = притисак ваздуха на месту\nподешавања\nPа = притисак ваздуха на месту узорковања\nТа = температура ваздуха на месту узорковања\nТс = температура ваздуха на месту подешавања\nБрзина протока би требало да буде коригована уколико су разлике у температури или\nпритиску средине између места подешавања и узорковања веће од 5 %.\nНа почетку периода узорковања, заштитна капа се мора отклонити са држача филтера, пумпа\nсе мора покренути и забележити време. Брзину протока би требало периодично проверавати\n(на пример, на сваких сат времена) током узорковања, користећи еталониран мерач протока,\nкоји је поново подешен на одабрану брзину протока. Искуство би могло указати да је ово\nнепотребно код неких типова пумпи, али је ипак препоручљиво потврдити да опрема\nфункционише задовољавајуће. На крају периода узорковања требало би забележити време,\nпроверити брзину протока, искључити пумпу и заменити заштитну капу на држачу филтера.\n3.1.7. Временско трајање узорковања\nВременско трајање узорковања за сваки узорак би требало да узме у обзир разматрање\nпуњења филтера детаљно објашњена у одељку 3.1.5.\nСледећа формула се може користити за одређивање временског трајања узорковања за сваки\nузорак:\nформула\nпри чему је\nt = трајање узорковања (min)\n\n�А = ефективна површина филтера (mm2)\nа = површина мерне скале окулара (mm2)\nL = потребно пуњење филтера (влакана/површина мерне скале окулара)\ncc = просечна концентрација влакана (влакана·ml-1) која се очекује током трајања узорковања\nr = брзина протока (ml·min-1)\nКада је информација о претходним мерењима доступна, требало би је користити у процени\nтрајања узорковања, иначе гранична вредност је корисна полазна тачка. Када је граница\nизложености у националном законодавству наведена за кратак временски период, тај период\nсе може користити као трајање појединачног узорковања. Добијање оптималних пуњења\nвлакнима захтева узимање у обзир интеракције између времена узорковања, запремине,\nбрзине протока и могуће концентрације влакана. Време узорковања би требало да се мери\nпрецизно (до у оквиру ± 2.5 %) користећи по могућству часовнике чија се тачност редовно\nупоређује са националним еталоном.\n3.1.8. Слепа проба\nМаксималан прихватљиви број влакана за празне филтере је 5 влакана на 100 области мерне\nскале окулара.\nПразни филтери се користе да би се проверила контаминација филтера по набављању и\nтоком руковања, чувања и транспорта на свим нивоима (на терену и у лабораторији).\nПостоје три врсте слепе пробе:\n1) оне које су извучене из сваке кутије од 25 филтера у лабораторији и намонтиране и\nпребројане пре узорковања да би се проверило да ли је та серија филтера\nзадовољавајућа (слепе пробе „медија који се користи за узорковање филтера”),\n2) оне које су однете у зону узорковања и подвргнуте истом третману као и нормални\nузорци али без скидања капице са држача филтера, без провлачења ваздуха кроз њих\nи без качења на запосленог. Оне се онда монтирају и броје („теренске” слепе пробе),\n3) оне које су извучене из задовољавајућих серија филтера (погледајте под (1)) и\nнамонтиране и пребројане да би се проверила лабораторијска контаминација\n(„лабораторијске” слепе пробе).\nЗа узорковање слепе пробе медија који се користи за узорковање, уобичајена процедура је да\nсе одаберу четири празна филтера из сваке серије од 100 (тј. по један из сваке мале кутије од\n25). Пропорција теренских слепих проба би требало обично да буде око 2 % од укупног броја\nузорака, уколико не постоје разлози да се верује да је потребно више теренских слепих проба.\nЛабораторијска слепа проба се може проценити заједно са сваком серијом рутинских узорака\nили после ако је контаминација услед лабораторијских извора очекивана.\nСредња густина влакана за празне филтере који су укључени у поређење варира у опсегу од\n0,3 влакана·mm-2 до 6,7 влакана·mm-2. Последња вредност одговара вредности од око 5\nвлакана на 100 области окулара, максималном прихватљивом броју за празне филтере у овом\nметоду.\nКада год је могуће, идентитет празних филтера би требало да буде непознат микроскописти\nдок се не заврши процес бројања. Уколико се добију повишени бројеви, прво би требало\nиспитати потенцијалне интерне разлоге (на пример, грешку микроскописте, контаминацију\nпокривке). Уколико се закључи да је проблем у филтеру, цела серија од 100 комада би\nтребало да се одбаци. У случају контаминације, мерења би требало сматрати само грубом\nпроценом концентрације влакана у ваздуху.\nБрој влакана на теренским слепим пробама би уобичајено требало да се одузме од броја\nвлакана узорка, али ако је број влакана у теренским слепим пробама висок (тј. изнад\nмаксимално прихватљиве границе) требало би испитати разлоге.\n\n�3.2. Евалуација\n3.2.1. Припрема узорка\nТребало би користити ацетон-триацетин метод за чишћење и монтирање филтера за влакна\nса рефрактивним индексима већим од 1.51. За неорганска влакна са нижим рефрактивним\nиндексима, требало би користити методу ацетон/нагризање/вода.\nЦео филтер или његов део, се може монтирати. Може бити неопходно да се део филтера\nостави немонтиран, да би се испратило да ли евалуација намонтираног дела указује да је\nпотребна додатна анализа (на пример, идентификација влакна). Ако је потребно урадити\nподподелу филтера, сечење би требало обавити скалпелом „котрљањем” сечива од напред\nка позади дуж филтера. Не треба користити маказе. Филтер би требало сећи дуж пречника на\nклинасте сегменте који су величине бар једне четвртине површине филтера. За нека органска\nвлакна, сечење филтера може резултовати значајним губитком влакана.\nСистематске варијације у нивоима бројања од највише 20 до 30 % прате различите методе\nмонтирања филтера. За дато влакно, употреба истоветне процедуре елиминише такве\nразлике. Метод чишћења филтера заснован на употреби ацетонских пара је у широкој\nмеђународној употреби, али се мора пажљиво примењивати. Било какво озбиљно кривљење\nфилтера проузроковаће невалидни узорак. Такође, за нека органска влакна, овај метод би\nтребало потврдити адекватним контролама, јер се влакна у некој мери могу растворити у\nацетону.\nПринцип овог метода чишћења филтера се састоји у томе да је филтер изложен парама\nацетона, које кондензују на филтеру, скупљајући његове поре и чинећи га провидним. Филтер\nсе потом причвршћује за стаклену страну где изгледа као провидан, а идеално, као\nједнообразни пластични филм са свим влакнима на горњој површини. Течност се мора додати\nда би се обезбедио оптимални контраст. Уколико индекс рефракције (RI) влакана прелази\n1,51, триацетин (глицерол триацетат) је задовољавајући, за неорганска влакна са RI ≤ 1,51,\nповршина филтера мора бити нагрижена да би влакна била изложена, а као контрастна\nтечност се користи вода. Монтирани филтери за које се користи метод ацетон триацетина\nкваре се веома споро, уколико до тога уопште и дође, метода ацетон/нагризање/вода није ни\nизблиза тако стабилна. Важно је да се провере реагенси и материјали који се користе за\nмонтирање због евентуалне контаминације. Препоручује се вежба за монтирање филтера да\nби се стекло знање пре коришћења правог узорка. Филтере за узорковање који су изложени\nвисокој влажности би требало пажљиво осушити пре излагања ацетону, да би се побољшала\nњихова јасноћа.\nПажња: Паре ацетона су изузетно запаљиве и благо токсичне. Никада га не треба користити\nу близини отвореног пламена.\nПаре ацетона се могу произвести путем једне од три методе: метод „вруће каде” (препоручује\nсе), метод „бојлера” и метод „рефлукс кондензатора”. Два последња метода се морају\nкористити у дигесторима.\nПриликом методе вруће каде, који је приказан на Слици 3, у каду са интегралним грејачем\nубризгано је тек толико ацетона колико је довољно да се очисти један филтер. Ацетон\nиспарава и јавља се као млаз паре из отвора, испод ког је смештен филтер. Комерцијалну\nверзију вруће каде би требало користити у складу са упутствима произвођача. Филтер се\nпоставља централно на чисто микроскопско предметно стакло, са страном са узорком\nокренутом нагоре, са ивицама мреже паралелним са ивицама предметног стакла. Око 0,25 ml\nацетона се убризгава у каду, тако да се пара појављује као ток изнад филтера. Филтер се\nчисти. Мала количина ацетона која се користи минимизира ризик од пожара, иако би запаљиве\nизворе требало држати подаље, а боцу са ацетоном чувати затворену када није у употреби.\nСлика 3. Метод топлог купатила\nPipetted acetone liquid - Пипетирани течни ацетон\nPipette - Пипета\nAcetone vapour - Паре ацетона\n\n�Heated aluminium block - Загрејани алуминијумски блок\nPolytetrafluoroethylene plug - Политетрафлуоретиленски (тефлонски) уметак\nSlide with filter - Микроскопско предметно стакло са филтером\nSurface thermometer - Површински термометар\nУ методу бојлера, илустрованом на Слици 4, ацетон испарава у високом, уском суду са равним\nдном са расхладним намотајем при врху. Поклопац би требало да има чврсту жичану подлогу\nкоја је за њега закачена, да би чврсто држала микроскопско предметно стакло. Намотај носи\nхладну воду, која задржава већину пара ацетона у најнижем делу суда. Линија воде би\nтребало да укључи индикатор који јасно показује куда вода тече. Потребан је извор топлоте\nкоји не може запалити паре ацетона, као што је рециркулишућа уљана када. Могући извори\nпаљења, укључујући електричне прекидаче подложне варничењу, би требало избегавати.\nВодена пара произведена у топлом купатилу, алтернативни извор топлоте, може довести до\nслабије јасноће очишћених филтера. Употреба дигестора је неопходна код бојлера, а саветује\nсе примена колектора који би се налазио око бојлера и који би у случају просипања ацетона\nзадржао просути ацетон.\nАцетонски бојлер ствара област пара ограничених намотајем за хлађење, који умањује ризик\nод ватре. Количину коришћеног ацетона би требало свести на минимум, и не би га требало\nостављати у апаратури када она није у употреби, такође, не би га требало оставити да ври\nкада чишћење заправо није у току.\nПоклопац би требало држати на месту када год је то могуће. Изворе пламена би требало\nдржати даље од опреме, а правило „Забрањено пушење” би требало да буде на снази.\nСлика 4. Метод бојлера\nWire frame to hold slide - Жичани рам (подлога) који носи микроскопско предметно стакло\nIn - Улаз\nCooling water - Вода за хлађење\nOut - Излаз\nLid - Поклопац\nCooling coil - Намотај хладњака\nMetal vessel - Метални суд\nAcetone – Ацетон\nВода за хлађење на намотају је укључена, запремина од око 30 ml ацетона је стављена у суд,\nпоклопац је замењен и суд загрејан. Када ацетон проври, поклопац се склања, микроскопско\nпредметно стакло се ставља на постоље са мембранским филтером који је централно\nпостављен на микроскопско предметно стакло, са страном са узорком окренутом нагоре, а\nлинијама мреже паралелним са ивицама микроскопског предметног стакла. Поклопац се\nмења, спуштајући препарат у испарење у суду, микроскопско предметно стакло би требало да\nсе очисти за неколико секунди и затим се склања.\nПри методи рефлукс кондензатора, приказаног на Слици 5, течност ацетона је садржана у\nбоци са три грлића која је уклопљена са рефлукс кондензатором на отвору једног од грлића.\nЈедан од преостала два отвора грлића се запушава, а преостали отвор се уклапа са\nдвосмерном чесмом којом се ослобађају паре ацетона. Ацетон ври док уједначена пара\nацетона не почне да излази кроз отвор.\nФилтер се поставља са страном са узорком нагоре на чисто микроскопско предметно стакло,\nкоје се потом држи чистом пинцетом директно у пари, око 15 mm до 25 mm од отвора, у трајању\nод 3 s до 5 s, филтер се полако помера дуж отвора да би се обезбедила једнака покривеност\nдок филтер не постане провидан. Превише испарења (а нарочито капљица течног ацетона)\nће уништити филтер разједињавањем или лепљењем истог до те мере да се не може\nупотребити. Микроскопско предметно стакло не би требало да буде претходно загрејано,\n\n�обзиром на то да се испарења ацетона морају кондензовати на плочици ради доброг чишћења\nфилтера.\nСлика 5. Метод рефлукс кондензатора\nCooling water - Вода за хлађење\nCondesing colum - Кондензациона колона\nSlide to be cleared - Микроскопско предметно стакло са филтером који се „чисти”\nAcetone - Ацетон\nWater-bath - Водено купатило\nУ свакој методи, дозвољено је да ацетон испарава из филтера неколико минута и тада се\nкористи микропипета да би се капљица триацетина (око 10 µl) ставила на филтер или\nпокривно стакло. То је довољно да се прекрије цео филтер, када је покривно стакло на месту,\nбез сувишног преливања око ивица. Покривно стакло се пажљиво спушта на филтер под\nуглом, тако да је сав ваздух избачен, али га не треба притискати на филтер. Филтер постаје\nмање грануларног изгледа у кратком року и бројање може почети чим је препарат чист. У\nнеким случајевима, ако је чишћење споро, може бити потребно да се препарат остави 24 h\nили да се загрева 15 min на око 50 ºС пре бројања. Фиксирани узорци ће обично остати годину\nдана или дуже без приметних оштећења, иако се нека мала кретања влакана могу догодити.\nПрепоручљиво је чувати фиксиране препарате у равном положају. Квалитети дугорочног\nчувања се могу побољшати фарбањем око ивица покривке са агенсима за микроскопску\nфиксацију.\nУколико је RI влакна ≤ 1,51 (што је и тачно за већину неорганских влакана), требало би\nкористити следеће методе. Процедура чишћења ацетоном скупља филтер до око 15 % његове\nпрвобитне дебљине, формирајући јасан пластични филм који има минималну деформацију и\nне квари се. Влакна се утисну у површину, али могу бити невидљива под фазноконтрастним\nосветљењем уколико је индекс рефракције влакна близак индексу рефракције филтера.\nВлакна стога морају бити изложена, нагризањем површине филтера и њиховим потапањем у\nтечност са изразито различитим RI.\nДа би се обавило нагризање, микроскопско предметно стакло и филтер се стављају на плазма\nчистач да би се отклонила површина филтера. Овим су влакна изложена, али још увек\nзакачена за филтер. Примена кисеоника са брзином протока од 8 cm3·min-1 током око 7 min\nуз примену директне и рефлектоване радиофреквентне енергије снаге од 100 W и 2 W се\nпрепоручује од Le Guen-а и сарадника (1980). Информација је доступна и на другим местима\nо подешавању других врста плазма чистача (Burdett, 1988).\nКап или две дестиловане воде се ставља на нагрижени филтер, а покривно стакло се ставља\nна врх, опет би требало водити рачуна да се не заробе мехурићи ваздуха. Количина воде би\nтребало да буде довољна да попуни простор између филтера и покривног стакла без\nсувишног одливања. Вода има RI 1,33 и пружа добар контраст, чак и са влакнима ниског RI.\nНеопходно је припремити слепе пробе филтера да би се утврдило да у води нема влакнастих\nили бактеријских контаминација, у зависности од налаза, може бити потребно да се вода\nфилтрира.\nЧистоћу би требало одржавати све време. Нечиста припрема препарата ће резултирати у\nконтаминацији и погрешним резултатима. Микроскопска предметна стакла, покривна стакла,\nскалпел и пинцета би требало да буду очишћени марамицом за стакло или индустријском\nпапирном марамицом, а требало би проверити да су без контаминације и положени на чисту\nповршину, на пример на папирић марамице за стакло пре монтирања узорака.\n\n�3.2.2. Оптички захтеви\n\nМикроскоп\nМикроскоп би требало поставити тако да су бразде у блоку 5 HSE/NPL (Директорат за\nбезбедност и здравље на раду, Лабораторија за физику, Уједињено Краљевство)1 Ознака II\nтест препарата видљиве, оне у блоку 6 могу бити делимично видљиве, али оне у блоку 7 не\nби требало да буду видљиве.\nОстале карактеристике задовољавајућих микроскопа су:\n- Кöhler-ово светло или Кöhler-ов тип извора светлости, да би се обезбедило равномерно\nосветљење узорка,\n- Склоп подстепена који садржи Abbe или ахроматски фазноконтрасни кондензатор у\nцентралном фокусном постољу и фазноконтрастни прстен са централним подешавањем\nнезависним од механизма централног кондензатора,\n- Уграђени механички сталак, са држачима препарата и x-y померање,\n- Објектив слабог увећања, на пример увећања x 10, који је користан за лоцирање\nеталонираног микроскопског предметног стакла и решетке тест препарата као и за\nобављање прелиминарних провера једнакости наслага прашине на филтеру,\n- Позитивни фазноконтрастни објектив великог увећања, са уобичајеним увећањем x 40,\nобјектив који се користи за бројање. Нумеричка апертура објектива, који одређује\nрезолуцију микроскопа, би требало да буде између 0,65 и 0,75, а пожељно између 0,65\nи 0,70. Апсорпција фазног прстена би требало да буде између 65% и 85%, а пожељно је\nизмеђу 65% и 75%,\n- Бинокуларна сочива, пожељан је тип широког поља, који производи укупно увећање од\n400 до 600 пута, али пожељно је 500 пута (које одговара објективу са увећањем од 40\nпута и окулару од 12,5 пута). Барем једно од сочива мора бити фокусирајућег типа са\nмогућношћу уметања мерне скале окулара,\n- Walton-Beckett мерна скала окулара, типа G-22, уклопљен са микроскопом корисника,\n- Бројни додаци, укључујући:\n- Центрирајући телескоп или Bertrand-ово сочиво, да би се обезбедио тачан поредак\nфазних прстенова у кондензатору и објективу,\n- Зелени филтер, који олакшава посматрање с обзиром на то да је оптика микроскопа\nпројектована за таласну дужину зеленог светла,\n- Еталонирано микроскопско предметно стакло (микрометар),\n- HSE/NPL Ознака II фазноконтрастни тест препарат,\n- Покривна стакла дебљине компатибилне са дизајном објектива (на пример, бр. 1 ½,\nуобичајено 0,16 mm до 0,19 mm дебљине) и око 25 mm пречника или ширине,\n- Микроскопско предментно стакло од око 76 · 25 mm и дебљине 0,8 до 1,0 mm. Разлике\nу најмањим ширинама влакана које се могу открити помоћу различитих фазноконтрасних\nмикроскопа, могу допринети интерлабораторијским разликама при бројању, с обзиром\nна то да се типичне дистрибуције пречника влакна протежу далеко испод границе\nдетекције фазноконтрасних микроскопа. Стога је од пресудне важности да се одржи\nједнообразни ниво детекције на граници видљивости и зато је квалитет микроскопа,\nукључујући његово подешавање и одржавање, од критичне важности.\nЗадовољавајући квалитет бројања могу постићи лабораторије које користе различите\nмикроскопе са спецификацијама које су у складу са горе описаним карактеристикама.\nСаветује се да све компоненте микроскопа буду од истог произвођача. Микроскоп би требало\nредовно еталонирати и одржавати, обављање еталонирања и одржавања би требало\nдокументовати.\n\n�Мерна скала окулара\nСкала G-22 Walton-Beckett је једина скала која је посебно осмишљена за бројање влакана чије\nсу димензије назначене у овој методи. Ова скала (Слика 6) је кружног облика, са пречником\nод 100 µm у равни објектива и подељен је на квадранте линијама размере у 3\nµm и 5 µm поделама, ту се око периферије налазе приказани и облици критичних вредности\nдужине, ширине и аспектних односа.\nСврха мерне скале окулара је да одреди област у видном пољу у оквиру које се врши\nпребројавање влакана и да пружи референтне слике и размере познатих димензија које се\nкористе за одмеравање величине влакана. Различити облици и величине мерне скале\nокулара могу утицати на резултате бројања. Скала мора бити направљена за микроскоп са\nкојим се користи, узимајући у обзир право увећање.\nСлика 6. Окулар Walton-Backett, врста G-22\nКада се мерна скала окулара наручује, неопходно је да се назначи врста микроскопа, спољни\nпречник стакленог диска скале окулара и такође, удаљеност изражена у милиметрима за\nмерну скалу која кореспондира са 100 µm у равни објектива микроскопа. Та удаљеност може\nбити измерена и било којом другом мерном скалом окулара на следећи начин:\n- микроскоп би требао да буде постављен као и када се користи за бројање расположивом\nмерном скалом,\n- еталонирано микроскопско предметно стакло (микрометар) би требало користити за\nмерење очигледне дужине L, изражене у µm, мерне скале,\n- мрежу би тада требало уклонити са окулара и мерити праву дужину Y, изражену у mm,\nскале на мрежи, праву дужину X, изражену у mm, која кореспондира са очигледном\nдужином од 100 µm би требало израчунати на следећи начин:\nX= 100 Y/L\nВредност X је дужина на скали која кореспондира вредности 100 µm на равни објектива који\nби требало да буде добијен приликом наручивања микроскопа. Y би требало мерити у оквиру\n± 2 %. Уколико микроскоп има помично мерило са вијком за мерење унутрашњег пречника и\nгустине објекта на свом постољу и уколико ниједан бољи метод није на располагању, Y се\nможе измерити постављањем расположиве скале на постоље, посматрањем исте на малом\nувећању и посматрањем колико далеко (у милиметрима) постоље мора бити померено да се\nобухвати дужина Y на скали.\nНакон пријема, скалу Walton-Backett би требало унети у микроскоп за који је наручена. Њен\nвидљиви пречник у равни објектива би требало проверити еталонираним микроскопским\nпредметним стаклом и он би требао да износи између 98 µm и 102 µm.\nОвај пречник би требало проверити посредством микроскопа који је постављен за употребу и\nса одговарајућом корективном дужином тубуса уколико се може подесити. Код неких\nмикроскопа подешавање интерокуларне удаљености мења увећање, па би тај ефекат\nтребало проверити код коришћеног микроскопа. Уколико је тај ефекат очигледан, пречник\nскале би требало мерити при истој интерокуларној удаљености која је коришћена и током\nрачунања. Измерени пречник би требало користити у рачунањима.\n\nЕталонирано микроскопско предментно стакло (микрометар)\nЕталонирано микроскопско предментно стакло (микрометар) се користи да би се измерио\nпречник Walton-Backett мерне скале окулара. Кадгод је то могуће, микрометар би требао да\nбуде еталониран према националним или међународним еталонима.\nБило би пожељно да лабораторија располаже са најмање два таква микрометра:\n- један који је интерни референтни еталон и којим се може пратити веза са националним\nили међународним еталонима. Такав референтни еталон би требало користити за\n\n�интерно еталонирање других микрометара и ни у једну другу сврху. Веза са\nнационалним еталоном се постиже коришћењем услуга организације која поседује\nнационалну акредитацију за еталонирање ове врсте или организације која поседује\nнационални еталон. Лабораторија за мерење влакана би од организације за\nеталонирање требала да прибави доказ о еталонирању у облику званичног\nсертификата. Микрометар којим се може пратити веза са националним еталоном треба\nпоново еталонирати само уколико се учини да је дошло до промене у његовом стању\nили прецизности,\n- један (или више) који се користе за мерење пречника мерне скале окулара. Овај радни\nмикрометар мора бити еталониран када је нов и најмање једанпут годишње након тога\n(или чешће ако је потребно), коришћењем микрометра којим се може пратити веза са\nнационалним еталоном. То се чини мерењем пречника мерне скале окулара користећи\nсваки микрометар и упоређивањем резултата.\nКао што је већ наведено, у зависности од микроскопа, дужина тубуса и интерокуларна\nудаљеност могу да утичу на увећање, њих би микроскописта требао да прецизно подеси пре\nнего што се приступи мерењу мерне скале окулара. Пречник мерне скале окулара у равни\nобјектива би требало проверавати сваког дана, пре сваке сесије бројања влакана. Сваки\nаналитичар, после прецизног прилагођавања микроскопа свом виду, засебно треба да измери\nпречник видокруга. За ову сврху би било пожељно да микрометар има скалу дугу 1 mm са\nподелом од 2 µm, пошто мерна скала окулара треба да буде мерена до 100 µm ± 2 µm.\nРезултат би требао да буде забележен, а измерени пречник коришћен у рачунању густине\nили концентрација влакана.\n\nТест препарат\nHSE/NPL Ознака II тест препарат (види слику 7) је једини комерцијално доступни препарат за\nтестирање лимита детекције.\nОвај тест препарат проверава или стандардизује визуелни лимит детекције фазноконтрасног\nмикроскопа. Важан фактор који доприноси међулабораторијским разликама у резултатима су\nразлике у најмањим ширинама влакана које могу бити детектоване. То је нарочито случај када\nмикроскопи нису добро подешени пре почетка испитивања узорака.\nТест препарат HSE/NPL Ознака II се састоји од конвенционалног микроскопског предметног\nстакла са паралелним наборима смоле чија се ширина смањује (није приказано на слици 7) у\nседам блокова, на којима се налази покривно стакло са другим слојем смоле мало ниже\nвредности RI. Први слој смоле је реплика главног препарата, други слој производи промену\nоптичке фазе која осликава ону која се види када се поставе филтери са влакнима. Микроскоп\n(и посматрач) се могу оценити на основу најфинијих набора смоле које могу видети. Да би\nкомбинација микроскоп/посматрач била задовољавајућа, набори у блоку 5 би требали да буду\nвидљиви, они у блоку 6 могу бити делимично видљиви, али они у блоку 7 не би требали да\nбуду видљиви.\nМикроскоп би требао да буде подешен у складу са инструкцијама произвођача и његову\nисправност би требало проверавати тест препаратом на почетку сваке сесије бројања\nвлакана. Пре приступања пребројавању влакана у узорку, може бити потребно фино\nподешавање фокуса као и фокуса кондензатора.\nСлика 7. Схематски приказ HSE/NPL Ознака II објектног стакла микроскопа\n3.2.3 Бројање и одређивање величине влакана\n\nСкенирање малим увећањем\nЦелокупна област филтера би требала да буде скенирана објективом са малим увећањем (на\nпример x 10) ради провере једнообразности накупљања влакана.\n\n�Предметно стакло микроскопа са постављеним филтером је постављено на сталак\nмикроскопа, а влакна на највишој површини филтера су постављена у фокус. Влакна би\nтребала да буду равномерно наталожена по површини филтера (изузев на ивици која је\nобично покривена ободом држача филтера, на њему не би требале да се налазе честице\nпрашине и влакана). Уколико области посматране у оквиру скенирања малим увећањем\nпокажу уочљиве разлике у дистрибуцији или велику агрегацију влакана или прашине, филтер\nби требало одбацити.\n\nОдабир области бројања\nОбласти бројања би требале да буду насумично одабране у оквиру изложене области\nфилтера који је предмет анализе. Области које леже у оквиру 4 mm од ивице филтера (или 2\nmm од линије сечења) би требала да буду одбачене. Области би такође требале да буду\nодбачене и уколико а) решетка филтера омета, у целости или делимично, видик, б) је више\nод 1/8 мерне области покривено агрегираним влакнима и/или честицама, дискретним\nделићима или мехурићима или в) лице које користи микроскоп оцени да су влакна толико\nнејасна да не могу бити поуздано пребројана.\nПроцедура насумичног одабира је много репрезентативнија за цео филтер него друге\nпроцедуре, на пример за одабир поља дуж пречника филтера. Добра идеја је да се филтер\n(теоретски) подели у једнаке области на пример квадранте у оквиру којих се испитује\nприближно подједнак број насумичних области. Фини фокус мора бити прилагођен за свако\nново поље и може бити потребно да се врши његова замена од влакна до влакна.\nМикроскописта би требало да континуално врши фокус на свако влакно које се броји. Бројање\nби требало да се одвија ка центру филтера, где су губици због електростатичких ефеката\nзанемарљиви, избегавајући спољну регију периферије филтера од 4 mm. Уколико се догоди\nнеки од услова наведених под а), б) или в), микроскописта би требало да игнорише то поље\nи да настави са следећим. Уколико број одбачених поља превазилази 10 % од броја\nприхваћених поља или уколико микроскописта оцени да је узорак небројив или непрецизан,\nто би требало пријавити.\n\nУслови рада у лабораторији\nПотребно је да се обезбеди да начин рада и радна средина у лабораторији не врше нежељен\nутицај на тачност бројања.\nУслови рада у лабораторији могу утицати на резултате бројања различитих микроскописта.\nРазличити начини бележења података могу такође изазвати неслагање између\nмикроскописта због разлика у замору ока. Бележење података поље-по-поље укључује\nрефокусирање ока након бројања сваког поља, док континуирано регистровање електричним\nили механичким бројачем драстично смањује потребу за рефокусирањем и на тај начин\nсмањује замор испитивача. Када је могуће, радна средина би требала да буде без вибрација\nи таква да испитивач може да седи удобно и опуштено. Да би се минимизирао замор ока, било\nби пожељно, да сваки периферни видик изван микроскопа буде незаклоњен и уз\nнепроменљиво пригушено светло. Алтернативно, може се користити матирана позадина.\nНикада не треба вршити бројање уз јаку дневну светлост, пошто она може умањити контраст\nизмеђу влакана и позадине.\nБрој влакана који су предмет пребројавања од стране аналитичара у одређеном временском\nпериоду би требао да буде ограничен пошто замор ока може имати супротан утицај на\nквалитет бројања. Препоручује се да максимални дневни број радних сати износи 6 h и да\nлице које користи микроскоп користи паузе у трајању од 10 min до 20 min након 1 h рада,\nимајући у виду да дужина трајања паузе зависи од особе која ради са микроскопом, узорака и\nуслова рада у лабораторији. За време тих периода паузе требало би упражњавати вежбе за\nочи, горњи део леђа и врат. Број узорака који су предмет дневне евалуације се разликује од\n\n�микроскописте до микроскописте, у типичним условима потребно је 10 min до 25 min за\nевалуацију узорка.\n\nПравила бројања\nТребало би примењивати доле наведена правила бројања.\nВлакна из ваздуха прикупљена на мембранским филтерима се појављују у широкој лепези\nоблика, од појединачних влакана до сложених конфигурација и агломерата. У таквим\nслучајевима, микроскописта може имати тешкоће у дефинисању и пребројавању влакана.\nПоред тога, различита правила бројања могу довести до разлика у резултатима. С тим у вези,\nод суштинске важности је да се при бројању влакана (објективом x 40) користи један\nјединствени скуп правила. Доле наведена правила су у ствари адаптација правила\nусаглашених од Техничког Комитета (WHO, 1985) за вештачка минерална влакна, примери\nпримене ових правила су приказани на сликама 8–11.\n- Бројиво влакно је честица дужа од 5 µm, чија је ширина мања од 3 µm, а однос дужине\nи ширине већи од 3:1. Бројиво влакно чија се оба краја налазе у пољу окулара се броји\nкао 1 влакно, бројиво влакно чији се само један крај налази у пољу окулара се рачуна\nкао половина влакна. Влакно које у потпуности прелази окулар, тако да се ниједан крај\nне налази у пољу окулара, не рачуна се.\nСлика 8. Примери примене правила за бројање влакана: појединачна влакна\n- Уколико ширина влакна варира у односу на своју дужину, репрезентативна просечна\nширина би требала да буде узета у обзир. Избочине у влакнима, као оне које понекад\nствара смола, би требале да буду игнорисане. У случају дилеме, као референтну\nвредност за ширину треба узети < 3 µm. Влакна која су прилепљена (или наизглед\nприлепљена) нефиброзним влакнима би требала да буду процењивана као да честица\nне постоји, у сваком случају, само дужина видљивог дела влакна се узима у обзир, а не\nдео који није јасан (изузев када се влакно које пролази кроз честицу може видети као\nнепрекидано).\nСлика 9. Примери примене правила за бројање влакана, правило које се односи на случајеве\nкада се крајеви налазе у пољу посматрања и примери раздвојених влакана.\n- Раздвојено влакно се дефинише као агломерат влакана који на једној или више тачака\nсвоје дужине изгледају као чврсте и неподељене целине али се на другим местима стиче\nутисак да су подељени на снопове.\nСлика 10. Примери примене правила за бројање влакана: груписана влакна\n- Раздвојена влакна би требало третирати као појединачна влакна. Ширина раздвојеног\nвлакна се мери дуж неподељеног дела, а не у раздвојеном делу. Када се неколико\nвлакана појави у некој групи, влакна би требала да буду процењивана као одвојена\nвлакна уколико се могу лако разликовати. Када формирају групу у којој се не могу лако\nразликовати, ту групу би требало игнорисати уколико не задовољава димензије за\nбројиво влакно и у том случају се рачуна као 1 влакно.\n- Правила о одабиру поља и одбацивању описана у одељку 3.2.3. би требала да се\nпримењују.\n- Најмање се мора пребројати 100 влакана или испитати 100 поља окулара. Међутим,\nвлакна морају бити пребројана у најмање 20 поља окулара, чак и ако она садрже више\nод 100 влакана.\nСлика 11. Примери примене правила бројања влакана: влакна у контакту са честицама\n3.2.4. Израчунавање концентрације влакана\n(а) За сваки појединачан узорак, концентрација влакана у ваздуху се добија на следећи начин:\nформула\nгде је c = концентрација (влакана·ml-1)\n\n�А = ефективна површина филтера (mm2) N = укупан број пребројаних влакана\nа = површина мерне скале окулара (mm²)\nn = број испитаних поља окулара\nr = проток ваздуха кроз филтер (ml·min-1)\nt = временско трајање узорковања за појединачни узорак (min) Алтернативно, може се\nкористити и следећа формула:\nформула\nгде је c = концентрација (влакана·ml-1)\nD = пречник изложеног поља филтера (mm) N = укупан број пребројаних влакана\nd = пречник мерне скале окулара (µm)\nn = број испитаних поља окулара\nv = запремина узоркованог ваздуха (l)\n(б) Када је узето у обзир неколико узорака различитих трајања, просечне концентрације\nмерене у односу на време (Ctwa) су дате кроз формулу:\nформула\nгде је Ctwa = просечна концентрација мерена у односу на време (влакана·ml-1)\nci = концентрација појединачног узорка (влакана·ml-1)\nti = трајање узорковања појединачног узорка (min)\nΣti = сума трајања узорковања (min)\nΣCi · ti = сума производа ci и ti\nn = укупан број узорака\nУколико су трајања узорака једнака, просечна концентрација (ca) може бити добијена из\nпоједностављене једначине:\nформула\nгде је ca = просечна концентрација (влакана·ml-1)\nci = вредност концентрације појединачног узорка (влакана·ml-1)\nΣci = сума концентрација узорака (влакана·ml-1)\nn = укупан број узорака\n(ц) Просечна концентрација за реалан период рада (смена) може бити добијена на различите\nначине. Уколико временско трајање узорковања кореспондира са трајањем смене,\nконцентрације влакана израчуната из горе наведеног (а) даје концентрацију која представља\nпросечну сменску концентрацију (csa). Уколико је временско трајање узорковања краће од\nтрајања смене, а узорак се сматра репрезентативним за читаву смену, просечна сменска\nконцентрација једнака је концентрацији тог узорка. Уколико је узето неколико узастопних,\nконсекутивних, узорака, а при томе је укупно временско трајање узорковања једнако трајању\nсмене, просечна концентрација узорака по смени се рачуна у складу са једном од једначина\n(б) наведених горе, у зависности од тога да ли су временска трајања узорковања једнака или\nне. Уколико је неколико узорака узето насумице током трајања смене и ако је укупно\nвременско трајање узорковања мање од трајања смене, просечна сменска концентрација\nможе бити израчуната као и у случају наведеном горе (б), под условом да се може\nпретпоставити да су узорци репрезентативни за целу смену.\n(д) Да би се упоредила просечна сменска концентрација са граничном вредности експозиције\nкоје су дате за утврђени референтни период (обично 8 h), ако је смена дужа или краћа у односу\nна утврђен референтни период, просечна сменска концентрација мора бити помножена\nодређеним фактором (f). Ово прилагођавање даје хипотетичку концентрацију којој би\n\n�запослени, чије је трајање смене једнако утврђеном референтном периоду, требао бити\nизложен да би се добио еквивалентан ниво излагања. Ова хипотетичка концентрација се\nназива еквивалентна концентрација (Ccq) и рачуна се на следећи начин:\nccq = f · csa\nгде је\nf = (трајање реалног периода рада (смена) изражено у сатима)/(трајање утврђеног\nреферентног периода изражено у сатима)\nПример 1\nУтврђен референтни период = 8 h\nРеални период рада (смена) = 12 h\nПросечна сменска концентрација (csa) = 1,2 влакана·ml-1\nf = 12/8 = 1,5\nccq= 1,5 · 1,2 = 1,8 влакана·ml-1\nПример 2\nУтврђен референтни период = 8 h\nРеални период рада (смена) = 5 h\nПросечна сменска концентрација (csa) = 1,2 влакана·ml-1\nf = 5/8 = 0,625\nccq= 0,625 · 1,2 = 0,75 влакана·ml-1\n\n4. Тачност, прецизност и доња граница мерења\n4.1. Тачност\nПошто није могуће сазнати „праву” концентрацију влакана у датој количини прашине,\nапсолутна тачност описане методе не може бити процењена. Међутим, познати су различити\nфактори који утичу на испитивање узорка.\nМикроскописти у начелу бележе мање вредности за густе и веће вредности за оскудне узорке\nпрашине. Када се влакна узоркују у атмосфери релативно сиромашној интерферирајућим\nчестицама, распон густине узорка за оптималну тачност је између 100 влакана·mm-2 и 1000\nвлакана·mm-2, за густине изнад ове резултати могу бити потцењени док за ниже густине\nрезултати могу бити прецењени. Ипак, не треба вршити никакве корекције. Резултати изван\nоптималног распона би требали да буду пријављени као резултати мање тачности.\nУ срединама у којима постоји више од једне врсте влакна, присуство различитих врста\nвлакана или честица може ометати тачност резултата. Случајна суперимпозиција\nнефиброзних честица може проузроковати да се влакно не обрачуна у целини већ делимично,\nпропорционално средњој величини и концентрацији интерферирајућих честица. У пракси,\nефекти случајне суперимпозиције на резултате бројања су мали у поређењу са\nинтериндивидуалним разликама микроскописта и нису значајни за правила описана у овом\nметоду.\nПроцедура бројања која се користи може довести до разлика у резултатима до којих су дошли\nразличити микроскописти у оквиру исте лабораторије, а чак и чешће између лабораторија.\nТакве разлике би требале да буду сведене на минимум одговарајућим оспособљавањем\nпрема препорученој процедури, интерном контролом квалитета и провером тачности\n(погледати одељак 5).\n4.2. Прецизност\nФактори који доприносе недовољној прецизности су: анализа релативно малог дела\nповршине филтера и варијабилна дистрибуција влакана на површини (статистичка\n\n�варијација), постојања различитих спецификација метода (систематска варијација) и\nмогућности настанка разлика у бројању од стране различитих микроскописта (субјективна\nваријација). Систематска и субјективна варијација могу бити редуковане усаглашавањем\nметода који се користе, оспособљавањем запослених, обезбеђивањем услова да\nлабораторије учествују у провери тачности и спровођењем тестова интерне контроле\nквалитета (погледати одељак 5). Чак и када је све примењено, статистичке варијације су\nнеизбежни извор грешака. У овом методу, статистичка варијација зависи од укупног броја\nвлакана која се броје и једнообразности дистрибуције влакана на филтеру.\nДистрибуција влакана на филтеру може се апроксимирати Poisson-овим моделом\nдистрибуције. Теоретски, процес рачунања насумице дистрибуираних (Poisson) влакана даје\nкоефицијент варијације (CV) једнак (√ N)-1·100, где је N број пребројаних влакана.\nКоефицијент варијације CV је отуда 10% за 100 влакана и 32 % за 10 влакана. У Табели 1. је\nпредстављен теоретски CV за различите бројеве пребројаних влакана, узимајући у обзир\nсамо статистичке варијације.\nМеђутим, у пракси је реални CV већи због додатне компоненте варијације која је повезана са\nсубјективним разликама у бројању влакана микроскописте појединца као и између различитих\nмикроскописта. Табела 2 даје типичне CV у оквиру лабораторије где је у примени\nзадовољавајућа схема контроле квалитета и где се броји N влакана.\nИз Табеле 2. се може видети да бројање више од 100 влакана даје само мало побољшање у\nпогледу прецизности. Такође, ове методе губе прецизност са смањењем броја пребројаних\nвлакана, губитак прецизности се убрзава упоредо са смањењем броја пребројаних влакана\nиспод 10.\nТабела 1. Коефицијенти варијације за дистрибуцију влакана према методи Poisson\nТабела 2. Типични коефицијенти варијације у оквиру лабораторије\nМеђулабораторијски CV могу бити два пута већи од унутарлабораторијских CV или чак већи\nуколико је контрола квалитета оскудна. Просечни међулабораторијски CV за више од 100\nвлакана достиже до 45 % за лабораторије које дају задовољавајуће резултате у провери\nтачности.\nПравила бројања назначена у овом методу су формулисана тако да минимализују субјективне\nодлуке и оптимализују прецизност и с тим у вези, од њих се очекује да имају користан утицај\nна унутарлабораторијску као и међулабораторијску прецизност.\n4.3 Доња граница мерења\nГрешке постају велике када је број влакана која су предмет бројања мали. Из Табеле 2. се\nможе видети да прави средњи износ за 10 влакана у односу на 100 поља окулара даје износ\nод 5 влакана или мање у око 5 % случајева. То је највећи прихватљив износ за празан филтер,\nстога је разумљиво да 10 влакана по 100 поља окулара буде сматрано као најнижи ниво\nмерења влакана изнад „позадинске” контаминације. Овај ниво кореспондира густини влакана\nфилтера од око 13 влакана·mm-2, таква мера је приближна и има 90 % границе поверења од\nоко 6,5 и 23,5 влакана·mm-2. Најнижа мерљива концентрација у ваздуху зависи од запремине\nузорка и ефективне површине филтера. На пример, овај ниво (13 влакана·mm-2)\nкореспондира са 0.02 влакана·mm-1 за узорак од 240 l и ефективну површину филтера од 380\nmm2.\nОва анализа узима у обзир само унутарлабораторијску прецизност. Одступање и\nмеђулабораторијске разлике могу даље умањити поузданост резултата за ниске густине (и\nниске концентрације) и даље подићи доњу границу мерења.\n\n5. Осигурање квалитета\nРезултати добијени методом мембранских филтера су поуздани само уколико је коришћен\nсвеобухватан програм осигурања квалитета. Потребно је следити одредбе публикације\n„Општи захтеви за техничку компетентност лабораторија које врше анализе” (ISO, 1990).\nСхеме националне акредитације засноване на захтевима ове публикације су установљене у\n\n�многим земљама, а у некима су назначени додатни захтеви за мерење влакана (на пример\nNAMAS, 1989).\nОд суштинске важности је да они који учествују у узимању узорака или евалуацији влакана у\nваздуху не буду само корисници валидираног метода већ и да прођу одговарајућe\nоспособљавање и редовне евалуације. Такво оспособљавање и евалуација могу захтевати\nприсуство на прописаним курсевима, било у оквиру сопствене организације било на\nнационалном нивоу. Овлашћеним лицима може бити наложено да имају или да раде под\nнадзором лица које има релевантну формалну квалификацију, ти запослени би требало да\nимају одговарајуће искуство.\nЕсенцијални део гаранције квалитета је вршење провера бројања, због великих разлика у\nрезултатима добијеним у оквиру и између лабораторија које користе визуелно бројање.\nЛабораторије које користе препоручени метод би требале да учествују у националној и\nмеђународној схеми провере стручности и вештина како би се минимализовале\nмеђулабораторијске варијације. Међународна схема тестирања стручности је тренутно\nпредвиђена као допуна овој методи. Микроскописти би требало, такође, да учествују у\nунутарлабораторијским проверама бројања. Међулабораторијска размена и верификација\nузорака може додатно допунити напоре интерне контроле квалитета.\nДве врсте провере бројања би требале да буду примењене у лабораторији: бројање сталних,\nкарактеристичних референтних узорака и дупло бројање рутинских узорака. Лабораторија би\nтребала да на одговарајући начин одржава скуп референтних узорака који обухвата широк\nдијапазон влакана и материјала из мноштва рутинских извора узорака. Ови референтни\nузорци би требали да буду евалуирани периодично (на пример 4 узорка месечно) од стране\nсвих микроскописта а износи би требали да буду упоређивани са референтним износима\nдобијеним на истим узорцима. Референтни износ обично произилази из претходних бројања\nи може, на пример, представљати средњу вредност за најмање 15 претходних визуелних\nбројања. Резултате сваког микроскописте требало би вредновати у односу на дефинисане\nкритеријуме за задовољавајући учинак (ови критеријуми би требали да буду строжији него они\nу схемама провере тачности). Поред тога, дефинисана фракција рутинских узорака у\nлабораторији (на пример 1 у 10) би требала да буде поновно израчуната од стране другог\nаналитичара када год је могуће, а разлика између износа упоређена са критеријумима за\nзадовољавајући учинак. Уколико резултати превазиђу прихватљиво одступање, могући\nразлози би требали да буду истражени и предузете корективне акције. Требало би\nсистематски чувати записе о контроли квалитета.\n\nРеференце:\nACGIH (1991) Exposure assessment for epidemiology and hazard control. Cincinnati, OH, American\nConference of Governmental Industrial Hygienists.\nACGIH (1995) Air sampling instruments, 8th ed. Cincinnati, OH, American Conference of\nGovernmental Industrial Hygienists.\nAIHA (1991) A strategy for occupational exposure assessment. Fairfax, VA, American Industrial\nHygiene Association.\nBOHS (1993) Sampling strategies for airborne contaminants in the workplace. Lecds, H & H\nScientific Consultants (British Occupational Hygiene Society Technical Guide, No. 11).\nBurdett GJ (1988) Calibration of low temperature ashers for etching mixed esters of cellulose fibres\nfor TEM analysis of asbestos. London, Health and Safety Executive (unpublished document\nIR/L/DI/88/08, available on request from Health and Safety Laboratory, Health and Safety Executive,\nBroad Lane, Sheffield, S. Yorks, England).\nCEN (1995) Workplace atmospheres: guidance for the assessment of exposure by inhalation to\nchemical agents for comparison with limit values and measurement strategy. Brussels, European\nCommittee for Standardization (Publication No. EN689).\n\n�Crawford NP (1992) Literature review and proposed specifications for a WHO recommended method\n(membrane filter method) for determining airborne fibre concentrations in workplace atmospheres.\nGeneva, World Health Organization (unpublished document, available on request from Occupational\nHealth, World Health Organization, 121 1 Geneva 27, Switzerland).\nEEC (1983) Council directive of 19 September 1983 on the protection of workers from the risks\nrelated to exposure to asbestos at work. Official journal of the European Communities, L263:25-32.\nILO (1990) Safety in the use of mineral and synthetic fibres. Geneva, International Labour Office\n(Working document and report of the Meeting of Experts on Safety in the Use of Mineral and\nSynthetic Fibres, Geneva, 17-25 April 1989).\nISО (1993) Air quality-determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by\nphase contrast optical microscopy-membrane filter method. I S 0 8672:1993. Geneva, International\nOrganization for Standardization.\nISО (1990) General requirements for the technical competence of testing laboratories. Geneva,\nInternational Organization for Standardization (IS0 Guide No. 25).\nLe Guen JMM, Rooker SJ, Vaughan NP (1980) A new technique for the scanning electron\nmicroscopy of particles collected on membrane filters. Environmental science and technology, 14:\n1008-1 01 1.\nMark D (1974) Problems associated with the use of membrane filters for dust sampling when\ncompositional analysis is required. Annals of occupational hygiene, 17:35-40.\nNAMAS (1989) Asbestos analysis-accreditation for fibre counting and identification by the use of\nlight optical microscopy. Teddington, England, National Measurement Accreditation Service\n(NAMAS Information Sheet No. 11, 2nd ed.).\nNIOSH (1977) Occupational exposure sampling strategy manual. Cincinnati, OH, National Institute\nfor Occupational Safety and Health (NIOSH Publication No. 77-173).\nNIOSH (1994) NIOSH manual of analytical methods, 4th ed. Cincinnati, OH, National Institute for\nOccupational Safety and Health.\nWHO (1985) Reference methods for measuring airborne man-made mineral fibres. Copenhagen,\nWorld Health Organization Regional Office for Europe (Environmental Health Report No. 4).\nПовезане теме\nAIA (1988) Reference method for the determination of airborne asbestos fibre concentrations at\nworkplaces by light microscopy (membrane filter method). London, Asbestos International\nAssociation (AIA Recommended Technical Method No. 1).\nARC (1971) The measurement of airborne asbestos dust by the membrane filter method. Rochdale,\nEngland, Asbestos Research Council (Technical Note No. 1).\nANOHSC (1988) Asbestos: code of practice and guidance notes. Canberra, Australian National\nOccupational Health and Safety Commission.\nHawkins NC, Norwood SK, Rock JC, eds. (1991) A strategy for occupational exposure assessment.\nAkron, OH, American Industrial Hygiene Association.\nHSE (1988) Man-made mineralfibres: airborne number concentration by phase-contrust light\nmicroscopy. London, Health and Safety Executive (Methods for the Determination of Hazardous\nSubstances, No. 59).\nHSE (1990) Asbestos fibres in air: light microscope methods for use with control of asbestos at work\nregulations. London, Health and Safety Executive (Methods for the Determination of Hazardous\nSubstances, No. 39/3).\nIARC (1988) Man-made mineral fibres. Lyon, International Agency for Research on Cancer (IARC\nMonographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol. 43).\nILO (1984) Safety in the use of asbestos: ILO code ofpractice. Geneva, International Labour Office.\n\n�Leidel NA, Busch KA, Lynch JR (1977) Occupational exposure sampling strategy manual. Cincinnati,\nOH, National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH Publication No. 77-173).\nNAMAS (1992) Accreditation for asbestos sampling. Teddington, England, National\nMeasurement Accreditation Service (NAMAS Information Sheet No. 24).\nOSHA (1990) Asbestos in air. Salt Lake City, UT, Occupational Safety and Health Administration\n(OSHA Method ID-160).\nАнекс 1\n\nСтатички мониторинг\nСтатички мониторинг се користи за процену ефективности техника за контролу процеса,\nоткривање извора контаминације, утврђивање „позадинске” концентрације влакана итд. и не\nдаје репрезентативну вредност личне изложености. Узорци прикупљени на фиксираним\nлокацијама, на пример, изван области скидања и затварања (енкапсулације) азбеста и унутар\nпросторија за деконтаминацију, ради надзора чишћења након процеса скидања и затварања\nазбеста и унутар зграда или бродова који садрже азбест се називају статички узорци и чине\nоснову статичког мониторинга. Ова врста узорака се често врши када постоји висока\nпропорција влакана другачијих од оних које су од превасходног интереса или честица које су\nу складу са дефиницијом влакна датој у одељку 3.2.3. Такве интерференције могу изазвати\nпроблеме у тумачењу резултата добијених овом методом, што може бити решено само\nприбављањем информација о саставу влакана коришћењем других метода (на пример\nелектронском микроскопијом).\nПараметри и методологија назначени за лично узорковање се у начелу односе и на статички\nмониторинг. Главне разлике су наведене у следећој дискусији.\n\nУзимање узорака\nУзорци се узимају на фиксираним локацијама. Глава узоркивача би требала да буде\nпостављена на сталак, обично 1 m до 2 m изнад нивоа пода, а поклопац окренут на доле, тако\nда омогући слободно струјање ваздуха око улаза. При постављању узоркивача водити рачуна\nо позицији и односима са локалним изворима прашине или чистог ваздуха.\nУнакрсно струјање ваздуха од више од 1 m·s-1 може умањити укупан број прикупљених\nвлакана.\n\nБрзина протока\nРепрезентативна брзина протока би требала да буде у распону 0,5 l·min-1 до 16 l·min-1.\nБрзине протока су обично више за статичко узорковање него за лично узорковање. Поред\nнаведеног распона, треба напоменути да је утврђено да је ефикасност узорковања (кризотил)\nнезависна од брзине протока.\n\nПравило престанка бројања\nТребало би пребројати 100 влакана или испитати 200 поља окулара у зависности шта прво\nнаступи. Међутим, требало би да влакна буду пребројана у најмање 20 поља окулара.\nУ многим ситуацијама статичког мониторинга неопходно је да се изврши контрола 200 поља\nокулара.\n\n�Уколико се статички мониторинг користи у мерењу азбеста у ваздуху, на пример у сврху\nсмањења количине азбеста и стога се врше упоређивања са индикатором чистоће, може бити\nнеопходно да се изврши евалуација 200 поља окулара или преброји 100 влакана. На пример,\nако 30 влакана у 200 поља указује на концентрацију од 0,015 влакана· ml-1 (а индикатор\nчистоће је 0,010 влакана·ml-1), могуће је одмах пријавити да је облога, која је примењена за\nсмањење изложености азбесту, незадовољавајућа чим се изброји 30 влакана, иако се\nиспитивало свега неколико поља.\nПравило о престанку бројања и минималној укупној запремини узорка је обично такво да је\nброј влакана пребројаних у близини вредности типичних индикатора чистоће испод доње\nгранице препорученог распона густине за оптималну тачност и прецизност или чак испод\nгранице детекције ове методе. С тим у вези, процене концентрације често могу бити само\nприближне вредности. Граница детекције зависи од количине узорка и требала би да је\nпредочена од стране лабораторије заједно са њеним резултатима. На пример, ако\nпретпоставимо да је количина узорка 480 l, ефективна површина филтера 380 mm2 и да се\nиспитује 200 поља окулара, граница детекције је 0.010 влакана· ml-1. Резултат бројања чија\nје вредност испод ове границе не би требало да се бројчано представља, већ само као < 0,010\nвлакана·ml-1.\nАнекс 2\n\nКарактеризација влакана\nОва публикација описује метод за бројање влакана који не врши диференцијацију између\nврста влакана. Иако познавање материјала који се користе у процесу даје смернице шта би\nмогли да испитујемо у узорцима ваздуха, једине технике које дозвољавају научно утврђивање\nврсте влакна присутног у узорку се заснивају на различитим врстама микроскопије. У одабиру\nаналитичке методе и лабораторије, потребно је размотрити неколико фактора. Примењена\nтехника би требала да буде способна да изврши разликовање између врста влакана у узорку\nи требало би да је врши искусан аналитичар. Било би пожељно да аналитичар буде лице са\nвисоким образовањем из геологије, хемије, природних наука или сличне дисциплине, са\nнајмање две године искуства са одговарајућим методама анализе влакана. Важно је\nпроценити протокол осигурања квалитета лабораторије, који би требао да се обухвати, када\nје то могуће, учешће у екстерном програму тестирања тачности.\nОвде наведене методе су развијене за азбест и друге минерале или неорганска влакна.\nНајјефтинија и најдоступнија техника за карактеризацију влакана је микроскопија са\nполаризованом светлошћу (PLM), која може бити коришћена за идентификацију многих врста\nвлакана све док су та влакна шира од 1 µm. Технике електронске микроскопије су много\nскупље и могу бити коришћене да пруже додатне информације по потреби. Скенирајућа\nелектронска микроскопија (SЕМ), заједно са анализом енерго- дисперзивног детектора Xзрака (EDXA), могу у начелу бити коришћени да се утврди елементарни састав влакана ширих\nод 0,2 µm. Најскупља метода, аналитичкa трансмисиона електронска микроскопија (ТЕМ), је\nопште призната као најтачнија техника за карактерисање неорганских влакана и може бити\nкоришћена да пружи хемијске и структуралне информације за влакна ширине до 0.01 µm.\nТрошкови ТЕМ анализе су отприлике већи од трошкова PLM или PCOM, што се тиче SЕМ,\nтрошкови су између ова два претходно наведена метода.\n\nМетоде применљиве за влакна у ваздуху\nМикроскопија са поларизованом светлошћу\nЗа влакна шира од 1 µm, PLM техника може бити коришћена за евалуацију оптичких својстава\nпојединачних влакана. Публиковане су следеће методе карактеризације влакана посредством\nPLM:\n\n�- Method 9002. Asbestos (bulk): by polarized light microscopy, 2nd ed. Cincinnati, OH, National\nInstitute for Occupational Safety and Health, 1994 (available from NIOSH, 4676 Columbia\nParkway, Cincinnati, OH 45226, USA).\n- Test method for the determination of asbestos in bulk building materials (EPA/600/R-93/116).\nWashington, DC, Environmental Protection Agency, 1993 (available from EPA, 401 M Street\nSW, Washington, DC 20460, USA).\n- Test method: interim method for the determination of asbestos in bulk insulation samples\n(EPA/600/M4-82/020). Washington, DC, Environmental Protection Agency, 1982 (available\nfrom EPA, 401 M Street NNj, Washington, DC 20460, USA).\n- Asbestos in bulk materials: sampling and identification by polarised light microscopy (PLM).\nLondon, Health and Safety Executive, 1994 (Methods for the Determination of Hazardous\nSubstances, No. 77; available from HSE Books, P.O. Bodћ 1999, Sudbury, Suffolk, COlO 6FS,\nEngland).\n\nСкенирајућа електронска микроскопија\nЗа рутинске анализе, SЕМ омогућава добру визуелизацију морфологије влакана до ширине\nод око 0,05 µm, у зависности од метода који се користи. Поред тога, анализатор енергодисперзивног детектора X-зрака може бити употребљен да се одреди елементарни састав\nвлакана чија је ширина већа од око 0,2 µm. Натријум и лакши елементи се, у начелу, не могу\nпратити посредством SEM/EDXA. Детаљна анализа узорака прикупљених на мембранским\nфилтерима није могућа због нестабилности медијума филтера, стабилнији медијум филтера\nнa пример поликарбонатни филтери би требали стога да буду коришћени уколико се предвиђа\nиспитивање SЕМ.\nПубликоване су следеће методе карактеризације влакана посредством SЕМ:\n- Methods of monitoring and evaluating airborne man-made mineral fibres: report on a WHO\nconsultation. Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe, 1981 WHO\nRegional Office for Europe, Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen 0, Denmark).\n- Method RTM2. Paris, Asbestos International Association (available from MA, 10 rue de la\nPepinik-e, 75008 Paris, France).\n- Method for the separate determination of asbestos and other inorganic fibres: raster electron\nmicroscopic method (ZHI/120/46). Sankt Augustin, Germany, Federation of Industrial Injuries\nInsurance Institutions, 1991 (available from Federation of Industrial Injuries Insurance\nInstitutions, Alte Heerstrasse 11 1,53757 Sankt Augustin, Germany).\n\nТрансмисиона електронска микроскопија\nУпотреба уређаја ТЕМ омогућава карактеризацију појединачних влакана која могу бити\nширине до 0,01 µm. На располагању су две моћне квалитативне технике: дифракција\nелектрона (ED), која омогућава да се утврди честична структура кристала и (као и код SЕМ)\nEDXA, која омогућава да се утврди елементарни састав појединачних влакана. У комбинацији\nса ED и EDXA, ТЕМ је посебно користан за идентификацију неорганских кристалних влакана\nи у начелу, пружа најпотпунију могућу идентификацију. За некристалне неорганске\nматеријале, ТЕМ је сличан скенирајућем електронском микроскопу (SЕМ) у погледу\nсензитивности. Генерално, ТЕМ се не користи за квалитативну анализу органских материјала.\nПрипрема узорака за ТЕМ је сложенија него за SЕМ.\nПубликоване су следеће методе карактеризације влакана посредством ТЕМ:\n- Ambient air determination of asbestos fibres: direct transfer transmission electron microscopy\nmethod. Geneva, International Organization for Standardization, 1991 (available from\nnternational Organization for Standardization, 1 rue de Varembt, 1211 Geneva 20,\nSwitzerland).\n\n�- Method 7402. Asbestos: by transmission electron microscopy, 2nd ed. Cincinnati, OH,\nNational Institute for Occupational Safety and Health, 1994 (available from NIOSH, 4676\nColumbia Parkway, Cincinnati, OH 45226, USA).\n- Interim transmission electron microscopy analytical methods: mandatory and non- mandatory;\nand mandatory section to determine completion of response actions. Washington, DC,\nEnvironmental Protection Agency, 1987 (Code of Federal Regulations, 40, Part 763, Appendix\nA to subpart E; available from EPA, 401 M Street SW, Washington, DC 20460, USA).\n\nМетоде које се примењују код масивних материјала\nДифракција рендгенских зрака (XRD)\nУ анализи XRD, узорак масивних материјала је изложен снопу рендгенских зрака и мери се\nугао дифракционог зрачења. Ова техника омогућава утврђивање кристалне структуре\nминералних једињења.\nПубликоване су следеће методе карактеризације влакана посредством XRD:\n- Method 9000. Asbestos (chrysotile): by X-ray diffraction. Cincinnati, OH, National Institute for\nOccupational Safety and Health, 1994 (available from NIOSH, 4676 Columbia Parkway,\nCincinnati, OH 45226, USA).\n- Test method for the determination of asbestos in bulk building materials (EPA/600/R-93/116).\nWashington, DC, Environmental Protection Agency, 1993 (available from EPA, 401 M Street\nSW, Washington, DC 20460, USA).\n\nХемијска анализа\nНеке хемијске анализе су биле коришћене да укажу на присуство извесних елемената или\nфункционалних група у узорцима масивних материјала, али те методе не праве разлику\nизмеђу влакана и других материјала са истим хемијским својствима. Комерцијално доступне\nаналитичке опреме могу да открију присуство магнезијума (кризотил) и гвожђа (амфиболни\nазбест). Други тестови могу бити коришћени за детекцију вештачких органских влакана.\nПубликоване су следеће методе карактеризације влакана посредством хемијске анализе:\n- Test for screening asbestos. Cincinnati, OH, National Institute for Occupational Safety and\nHealth, 1979 (Publication No. 80-110; available from NIOSH, 4676 Columbia Parkway,\nCincinnati, OH, 45226, USA).\n\nАпсорпција инфрацрвеним зрацима (IR)\nОва техника показује само могуће присуство извесних функционалних група у компонентама\nкоје се анализирају и не могу бити разликоване између влакана и других материјала са истим\nхемијским својствима. Резонантна апсорпција IR зрачења мери вршне „пикове” вредности које\nсу индикативне за различите функционалне групе. Та техника може бити корисна у\nидентификовању одређених органских влакана.\nПубликоване су следеће методе карактеризације влакана посредством апсорпције\nинфрацрвеним зрацима:\n- Method for the determination of chrysotile and amphibole forms of asbestos (ZHI/120/30).\nSankt Augustin, Germany, Federation of Industrial Injuries Insurance Institutions, 1985\n(available from Federation of Industrial Injuries Insurance Institutions, Alte Heerstrasse 11 1,\n53757 Sankt Augustin, Germany).\nАнекс 3\nСписак учесника на завршном састанку Женева, 31. јануар - 2. фебруар 1994.\n\n�Dr M. C. Arroyo, National Institute of Occupational Health and Safety, Baracaldo, Spain\nDr P. Baron, National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH, USA (Corapporteur)\nMr P. Buchanan, Luxembourg (representing the European Commission)\nMr P. Class, Rueil-Malmaison, France (representing the European Ceramic Fibres Industry\nAssociation)\nMs R. Cosca-Sliney, University Institute of Medicine and Occupational Hygiene, Lausanne,\nSwitzerland\nDr N. P. Crawford, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh, Scotland (Rapporteur) Dr G. W.\nGibbs, Winterburn, Alberta, Canada (representing the International Commission on Occupational\nHealth)\nMrs B. Goelzer, Occupational Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland (Secretary)\nMr F. I. Grunder, American Industrial Hygiene Association, Fairfax, VA, USA Mr S. Houston,\nInternational Fibre Safety Group, Montreal, Canada\nDr E. Kauffer, National Institute of Research and Safety, Vandoeuvre, France\nProfessor S. Krantz, National Institute of Occupational Health, Solna, Sweden\nProfessor Y. Kusaka, Department of Environmental Health, Fukui Medical School, Fukui, Japan\nDr J. LeBel, Asbestos Institute, Sherbrooke, Quebec, Canada\nDr M. Lesage, International Labour Office, Geneva, Switzerland\nProfessor M. Lippman, Department of Environmental Medicine, New York University, Tuxedo, NY,\nUSA\nDr A. Marconi, Istituto Superiore di Saniti, Rome, Italy\nDr M. I. Mikheev, Chief, Occupational Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland\nDr T. K.-W. Ng, Occupational Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland\nMr G. Perrault, Quebec Research Institute for Health and Occupational Safety, Montreal, Canada\nMr A. L. Rickards, Rugby, England (representing Asbestos International Association)\nDr G. Riediger, Sankt Augustin, Germany (representing the European Committee for\nStandardization)\nDr H. U. Sabir, Occupational Health and Safety Institute, Ankara, Turkey\nMrs M. M. Teixeira Lima, Brasilia, Brazil (representing the National Foundation for Occupational\nHealth (Fundacentro))\nProfessor F. Valic, Zagreb, Croatia (representing the International Programme on Chemical Safety)\nMr R. A. Versen, Littleton, CO, USA (representing the Thermal Insulation Manufacturers Association)\nDr N. G. West, Health and Safety Executive, Sheffield, England (Chairman)\n\n�Прилог 2\n\nПрепоруке за праћење здравственог стања запослених\n1. Постојеће знање указује на то да излагање слободним азбестним влакнима може\nпроузроковати следеће болести:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nазбестозу;\nмезотелиом;\nбронхијални карцином;\nгастроинтестинални карцином.\n\n2. Служба медицине рада која врши оцену здравствене способности запослених изложених\nазбесту, мора да буде упозната са условима или околностима излагања за сваког запосленог.\n3. Лекарски преглед запослених треба да се обавља у складу са начелима и праксом\nмедицине рада и треба да обухвати најмање следеће мере:\n1)\n2)\n3)\n4)\n\nвођење евиденције о здравственој и професионалној анамнези запосленог;\nлични разговор;\nопшти преглед који обухвата преглед грудног коша;\nфункционални преглед плућа (спирометрија).\n\nСлужба медицине рада која врши оцену здравствене способности треба да донесе одлуку о\nдаљим испитивањима, као што су цитолошки преглед спутума или рендгенски снимак грудног\nкоша или томодензитометрија у складу са савременим достигнућима доступних медицини\nрада.\nПрилог 3\n\nЕвиденција о запосленима распоређеним на радна места на којима се\nобављају послови при којима запослени јесу или могу бити изложени прашини\nкоја потиче од азбеста или материјала који садрже азбест\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"4"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"4"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1487"},["text","Uredbe"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11757"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11758"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11759"},["text","Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11760"},["text","Uredba o prev merama pri izlaganju azbestu"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11761"},["text","уредба"]],["elementText",{"elementTextId":"11762"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11763"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11764"},["text","превентивне мере"]],["elementText",{"elementTextId":"11765"},["text","азбест"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11766"},["text","Овом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању азбесту на раду."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11767"},["text","Влада Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11768"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/6._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_izlaganju_azbestu.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11769"},["text","Службени гласник РС, бр. 108/15"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11770"},["text","2015-12-19"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11771"},["text","Вучић Александар"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11772"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11773"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11774"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11775"},["text","AT-42695-0084"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"210"},["name","азбест"]],["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"169"},["name","превентивне мере"]],["tag",{"tagId":"203"},["name","уредба"]]]],["item",{"itemId":"617","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"787"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_prev_merama_pri_eksploat_min_sir_dub_busotinama/Uredba_o_prev_merama_pri_eksploat_min_sir_dub_busotinama.1.pdf"],["authentication","02e25c3123c54d7fe34cc68c6c50da20"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16922"},["text","На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 7. Закона о\nбезбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05) и чланом 73. Закона о\nрударству („Службени гласник РС”, бр. 44/95, 85/05, 101/05, 34/06 и 104/09), Влада доноси\n\nУредбу\nо превентивним мерама за безбедан и здрав рад при\nексплоатацији минералних сировина дубинским\nбушотинама\n(„Службени гласник РС”, број 61/10)\n\nI. Основне одредбе\nЧлан 1.\nОвом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у\nобезбеђивању примене превентивних мера при експлоатацији минералних сировина\nдубинским бушотинама.\nЧлан 2.\nПоједини изрази који се користе у овој уредби имају следеће значење:\n1) експлоатацијом минералних сировина дубинским бушотинама сматра се:\n(1) извођење рударских радова на изради бушотина, на експлоатацији нафте,\nземних гасова и подземних вода и других минералних сировина дубинским\nбушотинама,\n(2) рударски радови који се обављају у циљу истраживања нафте, гасова,\nподземних вода и других минералних сировина,\n(3) припрема минералних сировина за продају, искључујући послове прераде;\n2) радно место јесте простор намењен за обављање послова код послодавца у објекту\nнамењеном за радне и помоћне просторије или у објекту намењеном за рад на\nотвореном простору или на отвореном простору при експлоатацији минералних\nсировина дубинским бушотинама у којем запослени борави или има приступ у току\nрада и који је под непосредном или посредном контролом послодавца.\nЗначење израза – рударски радови, рударски објекти и постројења утврђени су прописима о\nрударству, а значење израза - послодавац утврђен је Законом о безбедности и здрављу на\nраду.\n\nII. Обавезе послодавца\n1. Опште обавезе\nЧлан 3.\nУ остваривању безбедности и здравља на раду запослених, послодавац је дужан да обезбеди\nследеће превентивне мере, и то:\n1) да су објекти намењени за радне и помоћне просторије пројектовани, изграђени,\nопремљени, пуштени у рад, контролисани и одржавани на начин да запослени могу да\nобављају послове на које су одређени, да не би угрозили своју безбедност и здравље,\nкао и безбедност и здравље других запослених;\n2) да се рад на радним местима када су запослени присутни одвија под надзором\nодговорног лица;\n\n�3) да рад на радним местима са повећаним ризиком обављају само оспособљени\nзапослени у складу са добијеним упутствима за безбедан и здрав рад;\n4) обезбеди, односно изради упутства за безбедан и здрав рад која морају бити\nразумљива свим запосленима;\n5) одговарајуће просторије и опрему за пружање прве помоћи;\n6) да организује оспособљавање запослених и врши проверу оспособљености у\nредовним интервалима.\nПослодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту на којем су спроведене\nмере за безбедан и здрав рад утврђене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад при\nексплоатацији минералних сировина дубинским бушотинама, увек када то захтевају\nкарактеристике радног места, активности и околности посла и специфични ризици од настанка\nповреда и оштећења здравља запослених.\nПреглед мера за безбедан и здрав рад рад при експлоатацији минералних сировина\nдубинским бушотинама одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.\nЧлан 4.\nПослодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини, изврши процену ризика од\nнастанка повреда и оштећења здравља запослених у складу са прописима о безбедности и\nздрављу на раду.\nЧлан 5.\nУколико у истом радном простору обављају послове запослени више послодаваца, сваки\nпослодавац је одговоран за радно место које је под његовом непосредном или посредном\nконтролом.\nПослодавац који је одговоран за радни простор, координира активности у вези са применом\nзаједничких мера за отклањање ризика од повређивања,\nодносно оштећења здравља запослених, између послодаваца који у писменом споразуму\nнаводе начин остваривања сарадње и мере којима се обезбеђује безбедност и здравље свих\nзапослених.\nКоординација активности не утиче на одговорност појединих послодаваца у вези са применом\nмера безбедности и здравља на раду.\nЧлан 6.\nПослодавац је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, усмено и у писменој\nформи пријави рударској инспекцији, Инспекторату за рада и надлежном органу за унутрашње\nпослове сваку смртну, колективну или тешку повреду на раду, повреду на раду због које\nзапослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, као и опасну појаву која\nби могла да угрози безбедност и здравље запослених.\nЧлан 7.\nПослодавац је дужан да обезбеди мере за безбедан и здрав рад које одговарају природи\nпосла, да би:\n1) спречио избијање и ширење, односно предузео радње откривања и гашења пожара и\nексплозија;\n2) спречио појаву експлозивних и/или по здравље опасних гасова у радној околини.\nЧлан 8.\nПослодавац је дужан да обезбеди и одржава одговарајућу опрему и материјално-техничка\nсредства која су неопходна за спровођење евакуације и спасавања, како би омогућио\nзапосленима да у случају опасности брзо и безбедно напусте радно место.\n\n�Члан 9.\nПослодавац је дужан да обезбеди потребне мере и одговарајуће системе осматрања, раног\nупозоравања, обавештавања и узбуњивања како би се акције евакуације и спасавања,\nпредузеле одмах када се за то укаже потреба.\n\n2. Обавештавање запослених\nЧлан 10.\nПослодавац је дужан да запосленима или њиховим представницима за безбедност и здравље\nна раду обезбеди све информације које се односе на безбедност и здравље на раду, а\nнарочито о мерама које се предузимају у циљу остваривања безбедних и здравих услова за\nрад на експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама.\nИнформације морају да буду доступне и разумљиве запосленима на које се односе.\nЧлан 11.\nПослодавац је дужан да, обезбеди прописане лекарске прегледе за запослене који раде, или\nтреба да раде на радним местима при експлоатацији минералних сировина дубинским\nбушотинама, која су на основу акта о процени ризика, утврђена као радна места са повећаним\nризиком од настанка повреда на раду или оштећења здравља.\nЗапослени има право и обавезу да обави претходни лекарски преглед пре почетка рада на\nрадном месту са повећаним ризиком као и пре премештаја на радно место са повећаним\nризиком, а након тога у редовним временским интервалима у складу са прописима о\nбезбедности и здрављу на раду.\n\n3. Сарадња послодавца и запослених\nЧлан 12.\nПослодавац је дужан да обезбеди консултацију и сарадњу са запосленима, односно њиховим\nпредставницима за безбедност и здравље на раду у вези са свим питањима која се односе на\nексплоатацију минералних сировина дубинским бушотинама.\n\nIII. Надзор\nЧлан 13.\nИнспекцијски надзор над применом ове уредбе врши министарство надлежно за рударство\nпреко рударских инспектора, у складу са законом.\n\nIV. Прелазне и завршне одредбе\nЧлан 14.\nПослодавци који су, пре ступања на снагу ове уредбе, започели обављање делатности,\nодносно обезбедили запосленом рад на радном месту на којем су примењене опште мере,\nдужни су да своје пословање ускладе са одредбама ове уредбе у року од пет година.\nЧлан 15.\nОва уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\n05 број 110-6014/2010\nУ Београду, 26. августа 2010. године\n\n�Влада\nПрви потпредседник Владе –\nзаменик председника Владе,\nИвица Дачић,с.р.\nПрилог\n\nПреглед мера за безбедан и здрав рад при експлоатацији\nминералних сировина дубинским бушотинама\nА. Опште мере за безбедан и здрав рад\n1. Стабилност и чврстоћа\n1.1. Објекти, постројења и уређаји за експлоатацију морају бити пројектовани, изграђени,\nкоришћени, контролисани и одржавани, тако да поднесу све предвидиве утицаје из животне\nсредине.\n1.2. Објекти морају да имају структуру и стабилност који одговарају њиховој намени.\n\n2. Организација и стручни надзор\n2.1. Организација радног места\n2.1.1. Приликом организовања рада на радном месту и у радној околини морају бити\nобезбеђене одговарајуће мере ради заштите живота и здравља запослених. Радно место се\nмора редовно чистити, а опасне материје или наслаге се морају одмах уклонити или\nконтролисати да не би угрожавале безбедност и здравље запослених.\n2.1.2. Радна места мора да буду пројектована и уређена у складу са ергономским принципима\nузимајући у обзир захтев да запослени могу пратити ток радне операције, односно радног\nпроцеса са места њиховог рада.\n2.1.3. Зоне опасности морају бити ограђене и обележене са знацима упозорења.\n2.2. Одговорно лице\n2.2.1. Послодавац је дужан да, за свако радно место на коме су присутни запослени, одреди\nодговорно лице. Одговорно лице треба да поседује стручну спрему за обављање одређених\nпослова при експлоатацији минералних сировина, у складу са посебним прописима.\n2.2.2. Послодавац може лично преузети одговорност за радна места из претходне тачке, ако\nпоседује стручну спрему и испуњава прописане услове за обављање тих послова.\n2.3. Надзор\n2.3.1. Како би се осигурала безбедност и здравље запослених у току обављања свих послова,\nмора да буде обезбеђен стручни надзор који врше лица која у погледу степена и врсте\nшколске спреме и радног искуства испуњавају прописане услове и која имају овлашћење за\nобављање тих послова, а које је именовао послодавац.\n2.3.2. Послодавац може лично да преузме на себе вршење стручног надзора наведеног у\nпретходној тачки ако поседује стручну спрему и испуњава прописане услове за обављање тих\nпослова.\n2.4. Стручни запослени\n2.4.1. На сваком радном месту мора да постоји довољан број запослених са неопходном\nстручношћу, искуством и који су оспособљени да обављају послове за које су одређени.\n\n�2.5. Информације, упутства и оспособљавање\n2.5.1. У циљу обезбеђивања безбедности и здравља, запослени мора да добију неопходна\nобавештења, инструкције и упутства, да буду оспособљени и када технолошки процес рада\nзахтева додатно оспособљени за безбедан и здрав рад.\n2.5.2. Послодавац је дужан да обезбеди да упутства буду разумљива запосленима на које се\nодносе како не би довели у опасност своју безбедност и здравље и безбедност и здравље\nдругих запослених.\n2.6. Писана упутства\n2.6.1. Упутства у писменој форми која утврђују правила која се морају поштовати како би се\nобезбедили безбедност и здравље запослених и упутства о безбедној употреби опреме за\nрад морају да буду израђена за свако радно место.\n2.6.2. Упутства морају да садрже информације о употреби опреме за рад у случају непосредне\nопасности по живот или здравље и одговарајуће мере које запослени треба да предузме у\nслучају непосредне опасности на радном месту или у његовој близини.\n2.7. Безбедне методе рада\n2.7.1. Безбедне методе рада се морају примењивати на сваком радном месту и при свакој\nактивности у процесу рада.\n2.8. Радне дозволе\n2.8.1. Када је у Акту о процени ризика утврђено, потребно је увести обавезу издавања радних\nдозвола за извршавање послова на радним местима са повећаним ризиком и за извршавање\nпослова чија узајамна деловања могу да изазову повећану опасност.\n2.8.2. Обавеза је одговорног лица да изда радне дозволе пре почетка рада. У радној дозволи\nморају бити прецизирани сви услови које треба испунити као и мере за безбедан и здрав рад\nкоје треба применити пре, у току и после завршеног рада.\n2.9. Редовна контрола примене мера безбедности и здравља на раду\n2.9.1. Послодавац је дужан да обезбеди да се мере које се примењују у циљу обезбеђивања\nбезбедности и здравља запослених, укључујући систем управљања безбедношћу, редовно\nконтролишу како би се обезбедила њихова примена у складу са овом уредбом.\n\n3. Механичка и електрична опрема и постројења\n3.1. Опште\n3.1.1. Избор, инсталирање, стављање у погон, употреба и одржавање механичке и електричне\nопреме, мора се обављати водећи рачуна о безбедности и здрављу запослених, узимајући у\nобзир поштовање других одредби ове уредбе и прописа из области безбедности и здравља\nна раду.\n3.1.2. Ако се ова опрема налази у близини зоне у којој постоји опасност од избијања пожара\nили експлозије услед запаљивих гасова, пара запаљивих течности или експлозивних\nпрашина, она мора да буде одговарајућа за употребу у таквој зони.\n3.1.3. Када је потребно, опрема мора да буде опремљена одговарајућим заштитним уређајима\nи заштитним блокадама.\n3.2. Посебне одредбе\n3.2.1. Механичка опрема и постројења морају да буду одговарајуће чврстоће без недостатака\nи одговарајући за сврху којој су намењени.\n3.2.2. Електрична опрема и постројења морају да буду довољне величине и снаге за сврху\nкојој су намењени.\n\n�4. Одржавање\n4.1. Опште одржавање\n4.1.1. Мора да буде израђена одговарајућа шема која обезбеђује систематско испитивање,\nодржавање и када је потребно прегледе и испитивања механичке и електричне опреме и\nпостројења.\n4.1.2. Све активности одржавања, прегледа и испитивања било ког дела постројења или\nопреме мора да спроводи одговорно лице.\n4.1.3. Евиденција о прегледима и испитивањима мора да се води и чува на одговарајући\nначин.\n4.2. Одржавање заштитне опреме\n4.2.1. Заштитна опрема мора да се одржава на такав начин да је увек у исправном стању и\nспремна за употребу.\n4.2.2. Одржавање мора да се врши узимајући у обзир потребе процеса рада.\n\n5. Контрола бушотине\n5.1. Неопходно је обезбедити одговарајућу опрему за контролу бушотине у току активности\nбушења, у циљу заштите од несрећа.\n5.2. При покретању такве опреме морају се узети у обзир услови радне околине на бушотини\nи послови који се обављају.\n\n6. Заштита од опасних материја у ваздуху и ризика од експлозије\n6.1.1. Морају се предузети мере за процену присуства опасних и/или потенцијално\nексплозивних материја у ваздуху и мерење концентрације тих материја.\n6.1.2. Када је у Акту о процени ризика утврђено, потребно је обезбедити уређаје за аутоматско\nи континуално мерење концентрације гаса на одређеним местима, аутоматске аларме и\nуређаје за аутоматско искључење електричних инсталација и мотора са унутрашњим\nсагоревањем.\n6.1.3. Тамо где су обезбеђени аутоматски системи мерења, измерене вредности морају да се\nзабележе и да се прате у складу са Актом о процени ризика.\n6.2. Заштита од опасних материја у ваздуху\n6.2.1. Тамо где је дошло до повећавања опасних материја у ваздуху, или где постоји опасност\nод таквог повећавања, морају се предузети одговарајуће мере да се те материје сакупљају\nвећ на самом извору и одстрањују.\n6.2.1.1. Систем мора да има могућност распршивања опасне материје, на такав начин да\nзапослени нису у опасности.\n6.2.2. У радној околини у којој су запослени изложени материјама из ваздуха које су штетне\nпо здравље морају да постоје одговарајућа и исправна средства и опрема за заштиту дисајних\nоргана и апарати за дисање.\n6.2.2.1. На таквом радном месту мора да буде присутан довољан број запослених који су\nоспособљени да користе ту опрему.\n6.2.2.2. Опрема мора да се одржава и чува на одговарајући начин.\n6.2.3. На радном месту где су у ваздуху присутни или могу да буду присутни водоник- сулфид\nили други токсични гасови, мора се припремити план заштите у коме се детаљно наводе\nсредства и опрема и превентивне мере које треба применити, а који мора бити доступан\nнадлежним органима.\n\n�6.3. Превенција ризика од експлозије\n6.3.1. Морају се предузети све потребне мере да би се спречила појава и повећавање\nексплозивне атмосфере.\n6.3.2. У радној околини у којој постоји ризик од експлозије, морају се предузети све мере да\nби се спречило паљење експлозивних атмосфера.\n6.3.3. Неопходно је припремити план спречавања настанка експлозија у коме се детаљно\nнаводе средства и опрема и превентивне мере.\n\n7. Саобраћајне површине и излази за евакуацију\n7.1. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности морају увек да буду\nслободни и омогућавати излаз најкраћом саобраћајном површином до безбедног подручја.\n7.2. У случају опасности, запосленима мора бити обезбеђена благовремена и безбедна\nевакуација са свих радних места.\n7.3. Број, распоред и величина саобраћајних површина и излаза за евакуацију у случају\nопасности зависе од врсте опреме за рад која се користи, димензије радних и помоћних\nпросторија и највећег броја лица који могу бити присутни.\n7.3.1. Просторије за одмор морају да имају најмање две одвојене саобраћајне површине за\nевакуацију које су удаљене што је могуће више једна од друге и које омогућавају излаз до\nбезбедног подручја.\n7.4. Врата за евакуацију у случају опасности морају се отварати у правцу излаза или уколико\nто није могуће, постављају се клизна врата.\n7.4.1. Врата за евакуацију у случају опасности не смеју да буду закључана или на други начин\nблокирана тако да их свако лице које треба да их користи не може лако и брзо отворити.\n7.5. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности морају да буду\nобележени одговарајућим ознакама, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду.\n7.6. Врата за евакуацију у случају опасности не смеју да буду закључана.\n7.6.1. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности, као и саобраћајне\nповршине и врата која омогућавају приступ њима, морају бити слободни од било каквих\nпрепрека тако да се могу користити у сваком тренутку без сметњи.\n7.7. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности који захтевају\nосветљење, морају имати безбедносно осветљење одговарајућег интензитета у случају\nпрестанка општег осветљења, односно престанка снабдевања електричном енергијом.\n\n8. Проветравање\n8.1. На радним местима предузимају се мере ради обезбеђивања довољне количине свежег\nваздуха, узимајући у обзир радне методе и активности, односно послове који се обављају у\nпроцесу рада и физичке напоре који се захтевају од запослених.\n8.1.1. Када се користи систем принудног проветравања, тај систем се мора одржавати у\nисправном стању.\n8.1.2. Уколико је потребно у циљу заштите здравља запослених систем за принудно\nпроветравање ваздуха мора бити опремљен уређајем за јављање квара.\n8.2. Ако се користе уређаји за климатизацију или вентилацију, рад тих уређаја не сме\nизазивати непријатност запосленима услед повећане брзине струјања ваздуха.\n8.2.1. Све наслаге прашине и нечистоће у уређајима за климатизацију или вентилацију, које\nмогу да угрозе здравље запослених услед загађења ваздуха, морају да буду одмах уклоњене.\n\n�9. Температура у радним и помоћним просторијама\n9.1. У току рада температура у радним и помоћним просторијама у којима се налазе радна\nместа мора да буде одговарајућа, у зависности од метода рада и активности, као и физичког\nоптерећења запослених.\n9.2. Температура у просторијама за одмор, просторијама за запослене који су на дужности, у\nсанитарним просторијама, просторијама за узимање хране и просторијама за пружање прве\nпомоћи мора да буде одговарајућа у складу са наменом тих просторија.\n9.3. Прозори, кровни прозори и стаклене преграде морају да буду изведени тако да спречавају\nпрекомерно дејство сунчеве светлости на температуру у просторијама, у зависности од\nприроде послова и радног места.\n\n10. Подови, зидови, таванице и кровови радних и помоћних просторија\n10.1. Подови радних и помоћних просторија не смеју имати опасне избочине, рупе или нагибе\nи бити клизави и морају бити стабилни и чврсти.\n10.1.1. Подови радних и помоћних просторија морају да буду адекватно топлотно изоловани,\nузимајући у обзир врсту послова и физичке активности запослених.\n10.2. Површине подова, зидова и таваница у просторијама морају да буду такви да могу да се\nчисте или одржавају на потребном нивоу хигијене.\n10.3. Провидни или прозрачни зидови, а нарочито преградни зидови од стакла, у просторијама\nили у близини радних места и саобраћајних површина морају бити видно означени и израђени\nод безбедног материјала или на тим местима морају да буду заштићени тако да запослени не\nмогу да дођу у контакт са њима или да претрпе повреду у случају њиховог лома.\n10.4. Приступ крововима који су израђени од недовољно чврстог материјала не сме бити\nдозвољен, осим у случају када је обезбеђена опрема или су предузете посебне мере за\nбезбедан рад на крову.\n\n11. Природно и вештачко осветљење радних и помоћних просторија\n11.1. Свако радно место мора бити осветљено на такав начин да се не доводи у питање\nбезбедност и здравље лица која се налазе у радној околини.\n11.2. Радна места морају да имају, у највећој могућој мери, довољно природне светлости и\nморају бити опремљена изворима вештачког осветљена који морају да обезбеде адекватну\nосветљеност у циљу остваривања безбедних и здравих услова рада.\n11.3. Инсталације за осветљавање радних и помоћних просторија морају да буду постављене\nтако да не представљају опасност за запослене која би се појавила у зависности од врсте\nосветљења.\n11.4. Радна места где су запослени посебно изложени ризицима у случају нестанка вештачког\nосветљења, морају бити опремљени безбедносним осветљењем одговарајуће јачине.\n11.5. Инсталације за осветљавање радних места морају бити постављене тако да осигурају\nосветљеност радних места, излаза за евакуацију у случају опасности, места за утовар и\nопасних подручја.\n11.5.1. Обавезе наведене у тачки 11.1. дела А. овог прилога ограничене су на време када су\nзапослени присутни.\n\n12. Прозори и кровни прозори\n12.1. Прозори и кровни прозори морају бити пројектовани и изведени тако да запослени могу\nда их отварају, затварају, подешавају или осигурају на безбедан начин.\n12.1.1. Када су отворени, не смеју се налазити у таквом положају да изазову опасност за\nзапослене.\n\n�12.2. Мора бити омогућено да се чишћење прозора и кровних прозора обавља без ризика.\n\n13. Врата и капије\n13.1. Положај, број и димензије врата и капија као и материјали од којих су израђени морају\nда буду одређени у зависности од природе и намене просторија или простора.\n13.2. Провидна врата морају бити обележена одговарајућим, лако уочљивим ознакама.\n13.3. Клатна врата и капије морају да буду провидна или да имају провидне површине.\n13.4. Ако провидне или прозрачне површине на вратима и капијама нису израђене од\nбезбедних материјала и ако постоји опасност, да у случају лома врата или капије, запослени\nпретрпе повреду те површине морају бити заштићене од лома.\n13.5. Клизна врата морају да буду уграђена са безбедносним уређајем који спречава да врата\nискоче из шина и да се сруше.\n13.6. Врата и капије које се отварају на горе морају да буду уграђени са механизмом који\nспречава њихов пад.\n13.7. Врата дуж саобраћајних површина за евакуацију морају да буду обележена на\nодговарајући начин и изведена да се могу отварати са унутрашње стране брзо и лако у сваком\nтренутку без било каквих препрека или помагала док су запослени присутни на радним\nместима.\n13.8. У непосредној близини капија које су намењене за пролаз возила, морају да буду и\nпосебна врата за пролаз лица, уколико пролаз лица кроз те капије није безбедан. Та врата\nморају бити видно обележена и увек слободна.\n13.9. Врата на механизовани погон морају да функционишу тако да запослени нису изложени\nопасностима од настанка повреда.\n13.9.1. Та врата морају да буду уграђена са заштитном блокадом за тренутно заустављање\nкоја мора да буде лако уочљива и приступачна. Уколико се, у случају нестанка напајања, врата\nне отварају аутоматски, мора бити могуће ручно их отворити.\n13.10. Када се користе ланци или други уређаји који спречавају приступ у одређени простор,\nони мора да буду јасно видљиви и обележени на одговарајући начин ознакама забране или\nупозорења.\n\n14. Саобраћајне површине\n14.1. Прилаз до радних места мора да буде безбедан, а у случају опасности мора да буде\nобезбеђена могућност да се радна места напусте брзо и безбедно.\n14.2. Саобраћајне површине, укључујући степеништа, непокретне лестве, места и рампе за\nутовар и истовар, морају бити размештени и изграђени тако да се обезбеди једноставан,\nбезбедан и одговарајући приступ лицима и возилима на начин да запослени који раде у\nблизини тих саобраћајних површина не буду изложени опасностима.\n14.3. Димензије саобраћајних површина за кретање лица и/или превоз робе морају да буду\nодређене у зависности од броја могућих корисника и врсте активности које се обављају.\n14.3.1. Ако се саобраћајне површине користе за кретање возила, мора се обезбедити\nдовољно широк и безбедан пролаз за кретање лица.\n14.4. Између саобраћајних површина за кретање возила и врата, капија, пролаза за лица,\nходника и степеништа потребно је обезбедити довољну ширину пролаза.\n14.5. У зависности од намене радне просторије и врсте опреме, саобраћајне површине морају\nбити видно обележене одговарајућим ознакама.\n\n�15. Опасне зоне\n15.1. Ако на радним местима постоје опасне зоне, те зоне морају да буду обезбеђене од\nприступа неовлашћених лица.\n15.2. Потребно је предузети одговарајуће мере у циљу заштите запослених који су овлашћени\nда улазе у опасне зоне.\n15.3. Опасне зоне морају бити јасно обележене одговарајућим ознакама.\n\n16. Димензије радних и помоћних просторија – слободан простор за запослене\n16.1. Радне просторије морају имати довољну висину, површину пода и ваздушни простор\nтако да је запосленима омогућено да безбедно обављају свој рад, без ризика по њихову\nбезбедност, здравље и благостање на раду.\n16.2. Величине слободних простора на радним местима морају бити такве да омогућавају\nзапосленима несметано кретање ради обављања радних активности.\n\n17. Просторије за одмор\n17.1. У циљу обезбеђивања безбедности и здравља, запосленима морају да буду обезбеђене\nприступачне просторије за одмор у зависности од врсте послова и броја присутних\nзапослених.\n17.1.1. Одредба тачке 17.1. дела А. овог прилога се не односи на запослене који раде у\nканцеларијама или сличним радним просторијама, у којима је обезбеђен одговарајући одмор\nтоком паузе.\n17.2. Просторије за одмор морају да буду довољно велике и опремљене одговарајућим бројем\nстолова и седишта са наслоном за довољан број запослених.\n17.3. У просторијама за одмор потребно је спровести одговарајуће мере како би се заштитили\nнепушачи од штетног утицаја дуванског дима.\n17.4. Ако у току рада долази до редовних и честих прекида рада, а просторија за одмор није\nобезбеђена, мора се обезбедити друга просторија у којој запослени могу да бораве у току тих\nпрекида.\n17.4.1. У тим просторијама предузимају се одговарајуће мере како би се заштитили непушачи\nод штетног утицаја дуванског дима.\n\n18. Радна места на отвореном простору\n18.1. Радна места, саобраћајне површине и други простори или инсталације који се налазе на\nотвореном, а на којима раде или их користе запослени приликом обављања својих радних\nактивности морају да буду организовани на начин да омогуће безбедно кретање лица и\nвозила.\n18.2. Простор за рад на отвореном мора бити осветљен вештачким осветљењем када\nприродно осветљење није задовољавајуће.\n18.3. Радна места на отвореном простору морају бити тако уређена да запослени који раде\nна тим радним местима:\n18.3.1. буду заштићени од неповољних временских прилика и предмета који могу да падну;\n18.3.2. нису изложени нивоима физичких, хемијских, биолошких или осталих штетности који\nсу штетни по безбедност и здравље;\n18.3.3. могу брзо да напусте своја радна места и да се склоне на безбедно подручје или да\nимају обезбеђену прву помоћ;\n18.3.4. не могу да се оклизну и падну.\n\n�19. Труднице и мајке које доје\n19.1. Трудницама и мајкама које доје мора се обезбедити да, у одговарајућим условима, легну\nи одморе се.\n\n20. Запослени са инвалидитетом\n20.1. Радна места морају да буду организована тако да се узме у обзир приступачност радног\nместа (врата, пролази, степеништа, помоћне просторије и др.) запосленима са\nинвалидитетом.\n\nБ. Посебне мере за безбедан и здрав рад на дубинским\nбушотинама на копну\n1. Откривање и гашење пожара\n1.1. При пројектовању, изградњи, коришћењу, контроли и одржавању објеката, постројења и\nуређаја за експлоатацију морају се обезбедити одговарајуће мере за спречавање избијања и\nширења пожара на местима где постоји опасност од избијања пожара утврђених у Акту о\nпроцени ризика.\n1.1.1. На радним местима се мора обезбедити довољан број инсталација и уређаја за дојаву\nи гашење пожара.\n1.2. Радна места мора да буду опремљена одговарајућим инсталацијама и уређајима за\nдојаву и гашење пожара и где је то потребно посебним системима за детекцију и дојаву\nпожара.\n1.3. Опрема за гашење пожара која није уграђена мора да буде лако доступна, једноставна за\nупотребу и према потреби заштићена од оштећења.\n1.4. На локацији радног места мора да буде доступан План заштите од пожара у коме се\nдетаљно наводе мере заштите од пожара које треба предузети, у смислу чл. 3–9. ове уредбе\nу циљу заштите људи и имовине, откривања, гашења и спречавања ширења пожара.\n1.5. Опрема за гашење пожара мора да буде обележена одговарајућим ознакама које морају\nбити постојане и постављене на одговарајућим местима.\n\n2. Даљинско управљање у случају опасности\n2.1. Када је у Акту о процени ризика утврђено, одређена опрема мора да има могућност\nдаљинског управљања на одговарајућим локацијама, у случају опасности.\n2.2. Та опрема мора обухватити системе за изолацију и пражњење бушотина, постројења и\nцевовода.\n\n3. Општа комуникација и у случају опасности\n3.1. Када је у Акту о процени ризика утврђено, свако радно место на коме су присутни\nзапослени мора да буде опремљено са:\n3.1.1. акустичким и оптичким системом који може да пренесе акустички сигнал у случају\nопасности до сваког дела радног места где су присутни запослени, када је то потребно;\n3.1.2. акустички систем који се јасно чује на свим местима где су запослени често присутни.\n3.2. Уређаји за активирање аларма мора да буду постављени на одговарајућим местима.\n3.3. У случају када су запослени присутни на радним местима где обично нису присутни\nзапослени, одговарајући уређаји за комуникацију морају им бити стављени на располагање.\n\n�4. Безбедна места окупљања и провера присуства запослених\n4.1. Када је у Акту о процени ризика утврђено, потребно је да буду означена безбедна места\nза окупљање, мора се проверавати присуство запослених и када је потребно применити\nодговарајуће мере.\n\n5. Евакуација и спасавање\n5.1. Запослени мора да буду оспособљени за одговарајуће активности у случају опасности.\n5.2. Опрема за заштиту и спасавање мора да буде лако доступна на одговарајућим местима\nи спремна за употребу.\n5.3. Уколико су саобраћајне површине за евакуацију тешко проходне и када је отежано или\nонемогућено дисање, неопходно је обезбедити средства за личну заштиту која се могу одмах\nупотреби на радном месту.\n\n6. Оспособљавање запослених\n6.1. Провера практичне оспособљености запослених мора се вршити у редовним\nинтервалима на свим радним местима са повећаним ризиком на којима су запослени стално\nприсутни.\n6.2. Главна је сврха проверити практичну оспособљеност оних запослених којима су одређена\nпосебна задужења у случају опасности која укључују употребу, коришћење или управљање\nопремом у случају опасности, узимајући у обзир ризике одређене у Акту о процени ризика из\nтачке 1.1. дела Б. овог прилога.\n6.3. У случају где је то примерено, и остали запослени, којима су одређена таква задужења,\nморају да буду оспособљени у смислу услова правилне употребе, коришћења и управљања\nтаквом опремом.\n\n7. Санитарне просторије\n7.1. Гардеробе и гардеробни ормани\n7.1.1. Адекватне гардеробе и гардеробни ормани морају да буду обезбеђени за запослене\nкоји користе радна одела и униформе уколико се због здравствених или других разлога не\nможе очекивати да се пресвлаче у другим просторијама. Гардеробе морају бити приступачне,\nдовољног капацитета и да имају места за седење.\n7.1.2. Гардеробе морају да буду довољно велике и да у њима сваки запослени има могућност\nда закључа своју личну одећу и ствари у току радног времена.\n7.1.2.1. Када околности то захтевају (нпр. опасне материје, влага, нечистоћа и сл.) морају се\nобезбедити услови у којима се радна одећа чува на месту одвојено од личне одеће и ствари.\n7.1.2.2. Треба омогућити сваком запосленом да може да осуши мокру радну одећу.\n7.1.3. Неопходно је обезбедити одвојене гардеробе или одвојено коришћење гардероба за\nмушкарце и жене.\n7.1.4. Уколико није неопходно обезбедити гардеробе, у складу са одредбама из тачке 7.1.1.\nдела Б. овог прилога, тада за сваког запосленог мора да буде обезбеђен простор у којем може\nда одложи своју личну одећу.\n7.2. Тушеви и умиваоници\n7.2.1. За запослене мора да буде обезбеђен довољан број одговарајућих тушева, ако то\nзахтева природа посла или из здравствених разлога.\n7.2.1.1. Неопходно је обезбедити одвојене тушеве или одвојено коришћење тушева за\nмушкарце и жене.\n\n�7.2.2. Купатила са тушевима морају бити довољно велика како би сваки запослени могао да\nсе опере без ограничења у погледу услова или одговарајућих хигијенских стандарда.\n7.2.2.1. Тушеви морају да имају топлу и хладну текућу воду.\n7.2.3. Уколико није неопходно обезбедити тушеве у складу са одредбама тачке 7.2.1. дела Б.\nовог прилога у близини радних места и гардероба мора да буде обезбеђен довољан број\nумиваоника са текућом водом (топлом водом ако је потребно).\n7.2.3.1. Неопходно је обезбедити одвојене умиваонике или одвојено коришћење умиваоника\nза мушкарце и жене, уколико то захтевају разлози за приватност.\n7.2.4. Ако су просторије са тушевима или умиваоницима одвојене од гардероба, те просторије\nморају да буду непосредно повезане.\n7.3. Тоалети и умиваоници\n7.3.1. У близини радних места, радних просторија, просторија за одмор, гардероба и\nпросторија са тушевима, морају бити обезбеђене посебне просторије са одговарајућим бројем\nтоалета и умиваоника.\n7.3.1.1. Потребно је обезбедити одвојене тоалете или одвојено коришћење тоалета за\nмушкарце и жене.\n\n8. Просторије и опрема за пружање прве помоћи\n8.1. У зависности од обима и врсте послова мора да буде обезбеђена опрема за пружање\nпрве помоћи и једна или више просторија за пружање прве помоћи.\n8.1.1. У тим просторијама морају на видном месту бити истакнута упутства за пружање прве\nпомоћи у случају повреда.\n8.2. Просторије за пружање прве помоћи морају бити опремљене неопходним инсталацијама,\nопремом за пружање прве помоћи и приступачне за манипулацију носилима.\n8.2.1. Просторије за пружање прве помоћи морају бити обележене одговарајућим ознакама.\n8.3. Опрема за пружање прве помоћи мора да буде доступна и приступачна на свим местима\nгде услови рада то захтевају и обележена у складу са прописима.\n8.4. Одговарајући број запослених мора да буде оспособљен за употребу опреме за пружање\nпрве помоћи.\n\n9. Саобраћајне површине\n9.1. Уколико се саобраћајне површине користе за кретање возила до радног места, мора се\nобезбедити видно обележавање одговарајућим ознакама, морају се редовно контролисати и\nпримерено одржавати.\n\nВ. Посебне мере за безбедан и здрав рад на дубинским\nбушотинама на мору и осталим воденим површинама\n1. Уводна напомена\n1.1. Послодавац који је одговоран за радна места на мору, дужан је да у Акту о процени ризика\nутврди мере за безбедан и здрав рад које треба применити у циљу заштите безбедности и\nздравља запослених, како у редовном раду тако и у случају опасности. У том циљу, Акт о\nпроцени ризика мора да садржи:\n1.1.1. препознавање посебних извора опасности повезаних са радним местом, укључујући\nбило коју пратећу активност која може да изазове повреду на раду, оштећење здравља или\nобољење запослених;\n\n�1.1.2. процењен ризик који је повезан са посебним изворима опасности наведеним под тачком\n1.1.1. дела В. овог прилога;\n1.1.3. утврђивање одговарајућих мера које треба предузети да се избегну ризици поменути у\nтачки 1.1.1. дела В. овог прилога да би се спречиле, отклониле или смањиле повреде и\nоштећења здравља и да би се омогућила ефикасна и контролисана евакуација са радног\nместа у случају опасности;\n1.1.4. покаже да је систем управљања одговарајући уз поштовање прописа о безбедности и\nздрављу на раду и ове уредбе.\n1.2. Послодавац ће се придржавати процедура и редоследа наведених у Акту о процени\nризика у току планирања и спровођења свих битних фаза наведених у овој уредби.\n1.3. Различити послодавци који су одговорни за различита радна места дужни су да сарађују,\nгде је то могуће у припреми Аката о процени ризика и примени неопходних мера за\nобезбеђивање безбедности и здравља на раду свих запослених.\n\n2. Откривање и гашење пожара\n2.1. Морају се обезбедити одговарајуће мере за спречавање избијања и ширења пожара на\nместима где постоји опасност од избијања пожара утврђених у Акту о процени ризика из тачке\n1.1. дела В. овог прилога.\n2.1.1. Када је одређено, треба обезбедити ватроотпорне зидове у циљу одвајања зона\nопасности.\n2.2. Морају се обезбедити одговарајући системи за откривање и гашење пожара, системи за\nдојаву и уређаји за гашење пожара на свим радним местима у складу са ризицима утврђеним\nу Акту о процени ризика из тачке 1.1. дела В. овог прилога.\n2.2.1. У оквиру тих система могу да буду укључени, без ограничења:\n2.2.1.1. уређаји за откривање пожара;\n2.2.1.2. дојаву пожара;\n2.2.1.3. вода за гашење пожара;\n2.2.1.4. пожарни хидранти и црева;\n2.2.1.5. системи бацања воде и надзорни системи за воду;\n2.2.1.6. аутоматски спринклер системи;\n2.2.1.7. системи за гашења пожара гасом;\n2.2.1.8. системи за гашења пожара пеном;\n2.2.1.9. преносни апарати за гашење пожара;\n2.2.1.10. ватрогасна опрема.\n2.3. Опрема за гашење пожара која није уграђена мора да буде лако доступна, једноставна за\nупотребу и, где је то потребно заштићена од оштећења.\n2.4. На локацији радног места мора да буде доступан План заштите од пожара у коме се\nдетаљно наводе мере заштите од пожара које треба предузети, у циљу заштите људи и\nимовине, откривања, гашења и спречавања ширења пожара.\n2.5. Системи за случај опасности морају да буду одвојени или на неки други начин заштићени\nод несрећа у мери потребној да се осигура несметано функционисање у случају опасности.\n2.5.1. Ти системи ће бити удвостручени ако је то потребно у конкретном случају.\n2.6. Опрема за гашење пожара мора да буде обележена одговарајућим ознакама које морају\nбити постојане и постављене на одговарајућим местима.\n\n�3. Даљинско управљање у случају опасности\n3.1. Када је у Акту о процени ризика из тачке 1.1. дела В. овог прилога утврђено, одређена\nопрема мора да има могућност даљинског управљања, у случају опасности.\n3.1.1. Даљинско управљање мора да обухвати простор за надгледање на одговарајућим\nлокацијама, који се може користити у случају опасности укључујући, где је потребно простор\nза надгледање на безбедним местима за окупљање и местима за евакуацију.\n3.2. Опрема за даљинско управљање наведена у тачки 3.1. дела В. овог прилога мора као\nминимум да садржи системе за вентилацију, могућност заустављања у случају опасности када\nје у питању опрема која може при употреби да изазове пожар, спречи ширење запаљивих\nтечности и гасова, опрема за заштиту од пожара и за контролу бушотине.\n\n4. Општа комуникација и у случају опасности\n4.1. Када је у Акту о процени ризика из тачке 1.1. дела В. овог прилога утврђено, свако радно\nместо на коме су присутни запослени мора да буде опремљено са:\n4.1.1. акустичким и оптичким системом који може да пренесе аларм у случају опасности на\nсваки део радног места где су присутни запослени, када је то потребно;\n4.1.2. акустичким системом који се јасно чује на свим местима где су запослени често\nприсутни;\n4.1.3. системом који има могућност одржавања комуникације са копном и службама за\nспасавање.\n4.2. Такав систем мора имати могућност да остане оперативан и у случају опасности.\n4.2.1. Акустички систем треба да буде опремљен системима за комуникацију који не зависе\nод енергије чије је напајање могуће прекинути.\n4.3. Уређаји за активирање аларма мора да буду постављени на одговарајућим местима.\n4.4. У случају када су запослени присутни на радним местима на којима уобичајено нема\nприсутних, морају им бити стављени на располагање одговарајући уређаји за комуникацију.\n\n5. Безбедна места окупљања и провера присуства запослених\n5.1. Морају се обезбедити одговарајуће мере да би се места за евакуацију и безбедна места\nза окупљање заштитила од топлоте, дима и колико је то могуће, од ефеката експлозије и\nобезбедила проходност саобраћајних површина до и од места за евакуацију и безбедних\nместа за окупљање.\n5.1.1. Ове мере мора да буду такве да обезбеде заштиту запосленима у довољно дугом\nвремену које омогућава безбедну евакуацију и спасавање где је то потребно.\n5.2. Када је то утврђено у Акту о процени ризика из тачке 1.1. дела В. овог прилога на једном\nод заштићених места из тачке 5.1. дела В. овог прилога морају се обезбедити одговарајући\nуређаји који ће омогућити да опрема наведена у тачки 3. дела В. ове уредбе, има могућност\nдаљинског управљања и комуникације са копном и службама за спасавање.\n5.3. Безбедна подручја за окупљање и подручја за евакуацију морају имати једноставан\nприступ из радних и помоћних просторија.\n5.4. За свако појединачно безбедно подручје за окупљање, мора се водити и изложити, ажурна\nлиста за прозивку која садржи имена свих запослених који треба да се окупе на том месту.\n5.5. На одговарајућим локацијама на радном месту мора да постоји и да буде изложена листа\nлица која имају посебне обавезе у случају опасности.\n5.5.1. Њихова имена мора да буду наведена у писаним упутствима из тачке 2.6. дела А. ове\nуредбе.\n\n�6. Евакуација и спасавање\n6.1. Запослени мора да буду оспособљени за предузимање одговарајућих активности у\nслучају опасности.\n6.1.1. Поред теоријског оспособљавања за случај опасности, запослени морају бити практично\nоспособљени за рад на њиховом радном месту, како је утврђено у Акту о процени ризика из\nтачке 1.1. дела В. овог прилога за то радно место.\n6.2. За запослене мора да се обезбеди одговарајуће оспособљавање из техника\nпреживљавања, узимајући у обзир ризике утврђене у Акту о процени ризика из тачке 1.1. дела\nВ. овог прилога.\n6.3. Одговарајућа и довољна средства за евакуацију у случају опасности и излази за\nевакуацију ка мору мора да буду обезбеђени на сваком радном месту.\n6.4. Мора да се изради план за спасавање запослених са мора и евакуацију са радних места\nу случају опасности.\n6.4.1. Тај план мора да буде заснован на Акту о процени ризика из тачке 1.1. дела В. овог\nприлога, мора да обезбеди употребу дежурних пловила и хеликоптера, а укључује\nкритеријуме у вези капацитета и времена потребног за одазив дежурних пловила и\nхеликоптера.\n6.4.2. Потребно време одазива мора да буде наведено у Акту о процени ризика за сваки\nуређај.\n6.4.3. Дежурна пловила мора да буду пројектована и опремљена тако да задовоље захтеве\nза евакуацију и спасавање.\n6.5. Минимални захтеви за сваки чамац за спасавање, сплав за спасавање, појас за\nспасавање и прслук за спасавање су да они:\n6.5.1. морају бити одговарајући и опремљени тако да омогућавају преживљавање у довољно\nдугом времену;\n6.5.2. мора се обезбедити довољан број за све запослене који могу бити присутни;\n6.5.3. морају бити одређеног типа који је одговарајући за радно место;\n6.5.4. морају бити произведени у складу са прописима о безбедности производа од\nодговарајућих материјала, узимајући у обзир њихову функцију спасавања живота и околности\nу којима ће се користити и морају увек да буду спремни за употребу;\n6.5.5. морају бити одговарајуће боје која ће их учинити јасно видљивим за време употребе и\nопремљени уређајима којима корисник може привући пажњу спасилаца.\n6.6. Опрема за заштиту и спасавање мора да буде доступна на приступачним и одговарајућим\nместима и спремна за употребу.\n\n7. Оспособљавање запослених\n7.1. Радна места на којима се мора вршити периодична провера практичне оспособљености\nзапослених за безбедан и здрав рад су:\n7.1.1. радна места са повећаним ризиком на којима запослени обављају послове у вези са\nкоришћењем или употребом опреме у случају опасности, узимајући у обзир ризике одређене\nу Акту о процени ризика из тачке 1.1. дела В. овог прилога.\n7.1.1.1. На тим радним местима запослени морају да буду оспособљени у смислу услова\nправилног коришћења или употребе такве опреме.\n7.1.2. Сва заштитна опрема која се користи при провери практичне оспособљености се\nпрегледа, чисти и ако је потребно поново пуни или мења, а сва преносна опрема која се\nкористи за ту сврху враћа се на место на коме се обично складишти.\n7.1.3. Мора се проверити исправност чамца за спасавање.\n\n�8. Санитарне просторије\n8.1. Гардеробе и гардеробни ормани\n8.1.1. Адекватне гардеробе и гардеробни ормани морају да буду обезбеђени за запослене\nкоји користе радна одела и униформе уколико се због здравствених или других разлога не\nможе очекивати да се пресвлаче у другим просторијама.\n8.1.1.1. Гардеробе морају бити приступачне, довољног капацитета и да имају места за\nседење.\n8.1.2. Гардеробе морају да буду довољно велике и да у њима сваки запослени има могућност\nда закључа своју личну одећу и ствари у току радног времена.\n8.1.2.1. Када околности то захтевају (нпр. опасне материје, влага, нечистоћа и сл.) морају се\nобезбедити услови у којима се радна одећа чува на месту одвојено од личне одеће и ствари.\n8.1.2.2. Треба омогућити сваком запосленом да може да осуши мокру радну одећу.\n8.1.3. Неопходно је обезбедити одвојене гардеробе или одвојено коришћење гардероба за\nмушкарце и жене.\n8.1.4. Уколико није неопходно обезбедити гардеробе, у складу са одредбама из тачке 8.1.1.\nдела В. овог прилога, тада за сваког запосленог мора да буде обезбеђен простор у којем може\nда одложи своју личну одећу.\n8.2. Тушеви и умиваоници\n8.2.1. У близини радних места мора бити обезбеђен одговарајући број тушева и умиваоника.\n8.3. Тоалети и умиваоници\n8.3.1. У близини радних места мора бити обезбеђен одговарајући број тоалета и умиваоника.\n8.3.2. Потребно је обезбедити одвојене тоалете или одвојено коришћење тоалета за\nмушкарце и жене.\n\n9. Просторије и опрема за пружање прве помоћи\n9.1. У зависности од обима и врсте послова мора да буде обезбеђена опрема за пружање\nпрве помоћи и једна или више просторија за пружање прве помоћи. У тим просторијама морају\nна видном месту бити истакнута упутства за пружање прве помоћи у случају повреда.\n9.2. Просторије за пружање прве помоћи морају бити опремљене неопходним инсталацијама,\nопремом за пружање прве помоћи и потребним бројем стручног особља за пружање прве\nпомоћи. Уколико је потребно лечење се одвија по упутствима лекара, који може али не мора\nбити присутан.\n9.2.1. Просторије за пружање прве помоћи морају бити обележене одговарајућим ознакама.\n9.3. Опрема за пружање прве помоћи мора да буде доступна и приступачна на свим местима\nгде услови рада то захтевају и обележена у складу са прописима.\n\n10. Смештај запослених\n10.1. У зависности од врсте, обима и трајања послова, послодавац је дужан да обезбеди\nсмештај за запослене који мора да буде:\n10.1.1. заштићен на одговарајући начин од ефеката експлозије, продирања дима и гаса, појаве\nи ширења пожара како је наведено у Акту о процени ризика из тачке 1.1. дела В. овог прилога;\n10.1.2. опремљен на одговарајући начин вентилацијом, одговарајуће температуре и\nосветљења;\n10.1.3. на сваком нивоу са најмање два независна излаза која воде до саобраћајних површина\nза евакуацију;\n\n�10.1.4. заштићен од буке, непријатних мириса и дима који могу да буду опасни по здравље,\nкао и од неповољних временских услова;\n10.1.5. одвојен од радних просторија и удаљен од опасних зона.\n10.2. Смештај мора да садржи довољан број кревета или лежајева за укупан број људи за које\nсе очекује да ће ту спавати.\n10.2.1. Све просторије које су обележене као просторије за смештај запослених морају да\nсадрже адекватан простор да би људи који бораве у њима могли да одложе своју одећу.\n10.2.2. Неопходно је обезбедити одвојене спаваонице за мушкарце и жене.\n10.3. Смештај мора да буде опремљен довољним бројем тушева и умиваоника с топлом и\nхладном текућом водом.\n10.3.1. Неопходно је обезбедити одвојене туш кабине за мушкарце и жене или одвојено\nкоришћење тушева за мушкарце и жене.\n10.3.2. Туш кабине морају да буду довољно велике да омогуће сваком запосленом да се опере\nбез ограничења у погледу одговарајућих хигијенских стандарда.\n10.4. Просторије за смештај запослених морају да садрже довољан број тоалета и\nумиваоника.\n10.4.1. Потребно је обезбедити одвојене тоалете или одвојено коришћење тоалета за\nмушкарце и жене.\n10.5. Просторије за смештај запослених и њихова опрема морају да се одржавају на\nзадовољавајућем хигијенском нивоу.\n\n11. Употреба хеликоптера\n11.1. Терен за слетање и полетање хеликоптера, на радним местима, мора да буде лоциран\nтако да омогућава сигуран прилаз, слетање, полетање и одлет највећег хеликоптера за који\nје терен планиран.\n11.2. Терен за слетање и полетање хеликоптера мора да буде изграђен и обележен у\nзависности од највећег хеликоптера за који је терен планиран.\n11.3. На терену за слетање и полетање хеликоптера мора да буде организовано ватрогасно,\nспасилачко и медицинско обезбеђење, са прописаном опремом и обученим особљем.\n\n12. Смештај постројења на мору и осталим воденим површинама – безбедност\nи стабилност\n12.1. Морају бити предузете све неопходне мере да се обезбеди безбедност и здравље\nзапослених при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама, на\nпостројењима смештеним на мору и осталим воденим површинама.\n12.2. Припремни радови за постављање постројења на мору морају да се изводе на тај начин\nда су осигурани њихова стабилност и безбедност.\n12.3. Опрема која се користи и процедуре из тачке 12.1. дела В. овог прилога морају да буду\nтакви да се у највећој могућој мери смање сви ризици за запослене при експлоатацији\nминералних сировина бушењем, имајући у виду уобичајене и посебне услове.\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"4"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"4"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1487"},["text","Uredbe"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11736"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11737"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11738"},["text","Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11739"},["text","Uredba o prev merama pri eksploat min sir dub busotinama"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11740"},["text","уредба"]],["elementText",{"elementTextId":"11741"},["text","безбедност на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11742"},["text","здравље на раду"]],["elementText",{"elementTextId":"11743"},["text","превентивне мере"]],["elementText",{"elementTextId":"11744"},["text","минералне сировине"]],["elementText",{"elementTextId":"11745"},["text","експлоатација"]],["elementText",{"elementTextId":"11746"},["text","дубинске бушотине"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11747"},["text","Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11748"},["text","Влада Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11749"},["text","http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/2._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bzr_rad_pri_eksploataciji_min_sirovina_dub_busotinama.pdf"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11750"},["text","Службени гласник РС, бр. 61/10"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11751"},["text","2010-08-26"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11752"},["text","Ивица Дачић"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11753"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11754"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11755"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11756"},["text","AT-42695-0083"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"7"},["name","безбедност на раду"]],["tag",{"tagId":"209"},["name","дубинске бушотине"]],["tag",{"tagId":"97"},["name","експлоатација"]],["tag",{"tagId":"8"},["name","здравље на раду"]],["tag",{"tagId":"111"},["name","минералне сировине"]],["tag",{"tagId":"169"},["name","превентивне мере"]],["tag",{"tagId":"203"},["name","уредба"]]]],["item",{"itemId":"616","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"786"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_naknadi_za_koriscenje_min_sir_i_geoterm_resursa_za_2016/Uredba_o_naknadi_za_koriscenje_min_sir_i_geoterm_resursa_za_2016.1.pdf"],["authentication","2364f7472dfded38b21354f6b7f97c76"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16921"},["text","На основу члана 136. став 9. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени\nгласник РС”, брoj 88/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,\n71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада доноси\n\nУредбу\nо начину плаћања накнаде за коришћење\nминералних сировина и геотермалних ресурса за\n2016. годину\n(„Службени гласник РС“ број 97/2015)\nЧлан 1.\nОвом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина\nи геотермалних ресурса за 2016. годину (у даљем тексту: накнада) коју плаћа носилац\nексплоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (у\nдаљем тексту: носилац експлоатације).\nЧлан 2.\nНакнада се плаћа периодично, као аконтација и коначно, по истеку године.\nНакнада се плаћа за сваку врсту минералне сировине и геотермалних ресурса појединачно.\nОбрачун и аконтационо плаћање накнаде врши се тромесечно у року од 15 дана по истеку\nтромесечја.\nУколико је износ плаћених аконтација накнаде у току године мањи од износа обрачунате\nнакнаде по истеку године, разлика се плаћа у законском року за подношење годишњег\nфинансијског извештаја.\nУколико је износ уплаћених аконтација у току године већи од износа коначно обрачунате\nнакнаде по истеку године, више плаћена накнада урачунава се као аконтација за наредни\nпериод.\nЧлан 3.\nПодатке о кварталном обрачуну накнаде, носилац експлоатације подноси посебно за свако\nлежиште односно рудник, министарству надлежном за послове рударства и геолошких\nистраживања (у даљем тексту: министарство), односно надлежном органу аутономне\nпокрајине (у даљем тексту: покрајински орган) или надлежном органу јединице локалне\nсамоуправе (у даљем тексту: орган локалне самоуправе) у року из члана 2. став 3. ове уредбе\nна следећим обрасцима:\n1) Образац КНМС 1 Квартални обрачун накнаде за коришћење осталих минералних\nсировина из члана 136. став 2. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) Закона о рударству и\nгеолошким истраживањима;\n2) Образац КНМС 2 Квартални обрачун накнаде за коришћење неметаличних\nминералних сировина за добијање грађевинског материјала из члана 136. став 5.\nЗакона о рударству и геолошким истраживањима;\n3) Образац КНМС 3 Квартални обрачун накнаде за коришћење металичних минералних\nсировина из члана 136. став 2. тачка 4) Закона о рударству и геолошким\nистраживањима.\nОбрасци из става 1. достављају се у писаном и електронском облику.\nОбрасци из става 1. овог члана одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.\nОбрасци из става 1. дати су у МS Excel формату и могу се преузети, ради попуњавања, на\nинтернет страници Министарства рударства и енергетике - www.mre.gov.rs.\n\n�Члан 4.\nПодатке о годишњем обрачуну накнаде, носилац експлоатације подноси министарству,\nодносно покрајинском органу или органу јединице локалне самоуправе, заједно са годишњим\nфинансијским извештајем (биланс успеха и биланс стања) на следећим обрасцима:\n1) Образац ГНМС 1 Годишњи обрачун накнаде за коришћење осталих минералних\nсировина из члана 136. став 2. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) Закона о рударству и\nгеолошким истраживањима;\n2) Образац ГНМС 2 Годишњи обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних\nсировина за добијање грађевинског материјала из члана 135. став 5. Закона о\nрударству и геолошким истраживањима;\n3) Образац ГНМС 3 Годишњи обрачун накнаде за коришћење металичних минералних\nсировина из члана 136. став 2. тачка 4) Закона о рударству и геолошким\nистраживањима.\nОбрасци из става 1. достављају се у писаном и електронском облику.\nОбрасци из става 1. овог члана одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.\nОбрасци из става 1. дати су у МS Excel формату и могу се преузети, ради попуњавања, на\nинтернет страници Министарства рударства и енергетике - www.mre.gov.rs.\nЧлан 5.\nУколико носилац експлоатације не поступи у складу са чл. 2, 3. и 4. ове уредбе, министарство,\nодносно покрајински орган или орган локалне самоуправе, послаће носиоцу експлоатације\nопомену с налогом да поступи у складу са одредбама ове уредбе и доспели износ плати\nнајкасније у року од 10 дана од дана пријема опомене.\nЧлан 6.\nОва уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.\n05 Број 110-12788/ 2015\nУ Београду, 28. новембра 2015. године\nВлада\nПредседник\nАлександар Вучић, с.р\nОбразац КНМС 1: Квартални обрачун накнаде за коришћење осталих минералних сировина\nОбразац КНМС 2: Квартални обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних\nсировина за добијање грађевинског материјала\nОбразац КНМС 3: Квартални обрачун накнаде за коришћење металичних минералних\nсировина\nОбразац ГНМС 1: Годишњи обрачун накнаде за коришћење осталих минералних сировина\nОбразац ГНМС 2: Годишњи обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних\nсировина за добијање грађевинског материјала\nOбразац ГНМС 3: Годишњи обрачун накнаде за коришћење металичних минералних сировина\n\n�Образац КНМС 1\nКВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОСТАЛИХ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег\nсе уплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\n\nПоље 5.\n\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n3 \n \n\n�ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТУ ИЛИ ИСКОРИШЋЕНУ\nМИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nПродата\nПриход од\nколичина\nИзнос\n- продатих\nЛежиште/врста производа на\nСтопа\nобрачунате\nминералних\nпроизвода\nнакнаде\nоснову ког се остварује приход\nнакнаде за\nсировина\n(тона, м3,\n(%)\nуплату\n(дин)\nискоришћених\nлитара)\n(дин)\n\nПоље 6.\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5 = (3x4)\n\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\n\nУКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nУПЛАЋЕНО (динара)\nДатум уплате:\nПоље 7.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nПоље 8.\n\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\n\n4 \n \n\n�Стручна спрема:\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\nПоље 9.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\nПотврда\n\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n5 \n \n\n�Образац КНМС 2\nКВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ\nМИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег\nсе уплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\n\nПоље 5.\n\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n6 \n \n\n�Поље 6.\n\nТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ИСКОПАНУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ\nИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nВрста минералне\nсировине и ознака\nиз члана 3. Уредбе o\nвисини накнаде за\nИскопана\nкоришћење\nНакнада\nЗа уплату\nколичина\nнеметаличних\nЛежиште\n(дин/т)\n(дин)\n(т)\nминералних сировина\nза добијање\nграђевинског\nматеријала за текућу\nгодину\n1\n2\n3\n4\n5 = (3x4)\n\nУКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nУПЛАЋЕНО (динара)\nДатум уплате:\nПоље 7.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nПоље 8.\n\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\nАдреса:\n\n7 \n \n\n�Телефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\nПоље 9.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n8 \n \n\n�Образац КНМС 3\nКВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ\nМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег\nсе уплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПоље 5.\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n�ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ОД 5% ЗА ИСКОРИШЋЕНУ ИЛИ\nПРОДАТУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА\nЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\nПоље 6.\n(из поља 1)\nИзнос\nЛежиште / Врста производа\nПродата\nОстварен приход Нето приход\nобрачунате\nна основу ког се остварује\nколичина\nод продаје\nод топионице\nнакнаде\nприход\nпроизвода (тона)\n(дин/тони)\n(дин)\n(дин)\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nУКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nУПЛАЋЕНО (динара)\nДатум уплате:\nПоље 7.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\nПоље 8.\n\nСтручна спрема:\nАдреса:\nТелефон:\n\n2 \n \n\n�Факс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\nПоље 9.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n3 \n \n\n�Образац ГНМС 1\nГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ\nОСТАЛИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег\nсе уплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПоље 5.\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n�ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТУ ИЛИ ИСКОРИШЋЕНУ\nМИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nПродата\nПриход од\nколичина\nИзнос\n- продатих\nЛежиште/врста производа на\nСтопа\nобрачунате\nминералних\nпроизвода\nнакнаде\nоснову ког се остварује приход\nнакнаде за\nсировина\n(тона, м3,\n(%)\nуплату\n(дин)\nискоришћених\nлитара)\n(дин)\n\nПоље 6.\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5 = (3x4)\n\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\n\nУКУПНО ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\n\nВременски период\n\nОбрачуната накнада\n(динара)\n\nИзнос плаћене\nнакнаде\n(динара)\n\nПрви квартал\nПоље 7.\n\nДруги квартал\nТрећи квартал\nЧетврти квартал\nУкупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара)\n\n2 \n \n\n�РАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара)\nДатум уплате:\nПоље 8.\n\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\n\nПоље 9.\n\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\n\nПоље 10.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 7. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n3 \n \n\n�Образац ГНМС 2\nГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег ::\nсе уплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПоље 5.\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n�Поље 6.\n\nТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ИСКОПАНУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ\nИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\n(према Уредби о висини накнаде за коришћење минералних сировина)\nВрста минералне\nсировине и ознака\nиз члана 3. Уредбе o\nвисини накнаде за\nкоришћење\nИскопана\nНакнада\nЗа уплату\nнеметаличних\nколичина\nЛежиште\n(дин/т)\n(дин)\nминералних\n(т)\nсировина за\nдобијање\nграђевинског\nматеријала за текућу\nгодину\n1\n2\n3\n4\n5 = (3x4)\n\nИЗНОС ОБРАЧУНАТЕ ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ (динара)\nВременски период\n\nОбрачуната накнада\n(динара)\n\nИзнос плаћене\nнакнаде\n(динара)\n\nПрви квартал\nПоље 7.\n\nДруги квартал\nТрећи квартал\nЧетврти квартал\nУкупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара)\nРАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара)\n\nПоље 8.\n\nДатум уплате:\nИзвод бр.\n\n2 \n \n\n�Износ дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\nПоље 9.\n\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\n\nПоље 10.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 8. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\n\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n3 \n \n\n�Oбразац ГНМС 3\nГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ\nЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\n:\nБрој(еви) пословног рачуна са којег\nсе уплаћује накнада\n:\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из катастра експлоатационих\nпоља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња\nпрема пројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\n\nПоље 5.\n\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПросторна покривеност\nтериторије општине на\nкојој се налази\nексплоатационо поље\n(%)\n\nПроизводња ровне руде\n– минералне сировине\nса територије општине\n(тона)\n\n�ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ОД 5% ЗА ИСКОРИШЋЕНУ ИЛИ\nПРОДАТУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА\nПоље 6.\nЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nИзнос\nЛежиште / Врста производа\nПродата\nОстварен приход Нето приход\nобрачунате\nна основу ког се остварује\nколичина\nод продаје\nод топионице\nнакнаде\nприход\nпроизвода (тона)\n(дин/тони)\n(дин)\n(дин)\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\n\nУКУПНО ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\n\nВременски период\n\nОбрачуната накнада\n(динара)\n\nИзнос плаћене\nнакнаде\n(динара)\n\nПрви квартал\nПоље 7.\n\nДруги квартал\nТрећи квартал\nЧетврти квартал\nУкупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара)\n\n2 \n \n\n�РАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара)\nДатум уплате:\nПоље 8.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\nПоље 9.\n\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\n\nПоље 10.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада\nУсклађивање износа у Пољу 8. са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени\nалтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати)\nПотврда\n\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани\nу овом обрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n\n(М.П.)\n\nМесто:\n\n3 \n \n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"4"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"4"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1487"},["text","Uredbe"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11717"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11718"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11719"},["text","Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11720"},["text","Uredba o naknadi za koriscenje min sir i geoterm resursa za 2016"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11721"},["text","уредба"]],["elementText",{"elementTextId":"11722"},["text","минералне сировин"]],["elementText",{"elementTextId":"11723"},["text","геотермални ресурси"]],["elementText",{"elementTextId":"11724"},["text","коришћење"]],["elementText",{"elementTextId":"11725"},["text","накнада"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11726"},["text","Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11727"},["text","Влада Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11728"},["text","http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11729"},["text","Службени гласник РС, бр. 97/2015"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11730"},["text","2015-11-28"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11731"},["text","Вучић Александар"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11732"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11733"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11734"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11735"},["text","AT-42695-0082"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"113"},["name","геотермални ресурси"]],["tag",{"tagId":"207"},["name","коришћење"]],["tag",{"tagId":"208"},["name","минерална сировина"]],["tag",{"tagId":"128"},["name","накнада"]],["tag",{"tagId":"203"},["name","уредба"]]]],["item",{"itemId":"615","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"785"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_nacinu_placanja_naknade_za_korisc_min_sir/Uredba_o_nacinu_placanja_naknade_za_korisc_min_sir.1.pdf"],["authentication","c69908e34e5eac7f05c290dbace4d991"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16920"},["text","На основу члана 159. став 9. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени\nгласник РС”, број 101/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.\n55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада доноси\n\nУредбу\nо начину плаћања накнаде и условима одлагања\nплаћања дуга по основу накнаде за коришћење\nминералних сировина и геотермалних ресурса\n(Сл. гласник РС бр. 16/16)\nОсновни текст на снази од 27/02/2016 , у примени од 27/02/2016\nЧлан 1.\nОвом уредбом ближе се уређује начин плаћања и услови одлагања плаћања дуга по основу\nнакнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (у даљем тексту:\nнакнада) коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова (у\nдаљем тексту: носилац експлоатације).\n\nНачин плаћања накнаде\nЧлан 2.\nНакнада се плаћа периодично, као аконтација и коначно, по истеку године.\nНакнада се плаћа за сваку врсту минералне сировине и геотермалних ресурса појединачно.\nОбрачун и аконтационо плаћање накнаде врши се тромесечно у року од 15 дана по истеку\nтромесечја.\nУколико је износ плаћених аконтација накнаде у току године мањи од износа обрачунате\nнакнаде по истеку године, разлика се плаћа у законском року за подношење годишњег\nфинансијског извештаја.\nУколико је износ уплаћених аконтација у току године већи од износа коначно обрачунате\nнакнаде по истеку године, више плаћена накнада урачунава се као аконтација за наредни\nпериод.\nЧлан 3.\nПодатке о кварталном обрачуну накнаде, носилац експлоатације подноси посебно за свако\nлежиште односно рудник, министарству надлежном за послове рударства (у даљем тексту:\nминистарство), односно надлежном органу аутономне покрајине (у даљем тексту: покрајински\nорган) у року из члана 2. став 2. ове уредбе на следећим обрасцима:\n1) Образац КНМС 1 Квартални обрачун накнаде за коришћење осталих минералних\nсировина из члана 159. став 2. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 7) и 8) Закона о рударству и\nгеолошким истраживањима;\n2) Образац КНМС 2 Квартални обрачун накнаде за коришћење неметаличних\nминералних сировина за добијање грађевинског материјала и магнезита из члана 159.\nстав 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима;\n3) Образац КНМС 3 Квартални обрачун накнаде за коришћење металичних минералних\nсировина из члана 159. став 2. тачка 4) Закона о рударству и геолошким\nистраживањима.\nОбрасци из става 1. овог члана одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.\n\n�Члан 4.\nПодатке о годишњем обрачуну накнаде, носилац експлоатације подноси министарству,\nодносно покрајинском органу, заједно са годишњим финансијским извештајем (биланс успеха\nи биланс стања) на следећим обрасцима:\n1) Образац ГНМС 1 Годишњи обрачун накнаде за коришћење осталих минералних\nсировина из члана 159. став 2. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 7) и 8) Закона о рударству и\nгеолошким истраживањима;\n2) Образац ГНМС 2 Годишњи обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних\nсировина за добијање грађевинског материјала и магнезита, из члана 159. став 5.\nЗакона о рударству и геолошким истраживањима;\n3) Образац ГНМС 3 Годишњи обрачун накнаде за коришћење металичних минералних\nсировина из члана 159. став 2. тачка 4) Закона о рударству и геолошким\nистраживањима.\nОбрасци из става 1. овог члана одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.\nЧлан 5.\nУколико носилац експлоатације не поступи у складу са чл. 2, 3. и 4. ове уредбе, министарство,\nодносно покрајински орган, послаће носиоцу експлоатације опомену с налогом да поступи у\nскладу са одредбама ове уредбе и доспели износ плати најкасније у року од десет дана од\nдана пријема опомене.\n\nУслови одлагања плаћања дуга по основу накнаде\nЧлан 6.\nДуг по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса чије се\nплаћање може одгодити чине обавезе по основу накнаде за коришћење минералних сировина\nи геотермалних ресурса и обрачунате камате за период доцње, који je доспео за плаћање 15.\nјануара 2016. године.\nЧлан 7.\nОдлагање плаћања обавеза по основу накнаде за коришћење минералних сировина и\nгеотермалних ресурса може се одобрити плаћањем дуга у 12 једнаких месечних рата.\nЧлан 8.\nОдлагање плаћања се одобрава под следећим условима:\n1) обвезник накнаде треба да поднесе захтев за плаћање дуга у ратама министарству\nнадлежном за послове из области рударства, односно надлежном органу аутономне\nпокрајине;\n2) висина дуга који се плаћа на рате, утврђује се у износу који се састоји од основног дуга\nи износа камате на дан 31. децембра 2015. године а који је неизмирен закључно са\nстањем на дан 15. јануар 2016. године;\n3) Одлагање плаћања дуга врши се потписивањем Споразума између министарства\nнадлежног за послове из области рударства, односно надлежног органа аутономне\nпокрајине и обвезника накнаде;\n4) За период одлагања плаћања дуга обрачунава се камата у складу са одредбама\nзакона којим је уређен порески поступак.\nЧлан 9.\nОбвезник у периоду отплате дуга треба да измирује уредно текуће обавезе по основу накнаде\nза коришћење минералних сировина и геолошких ресурса.\n\n�Члан 10.\nАко обвезник накнаде у периоду плаћања дуга на рате не измири две месечне рате или\nредовно не измирује текуће обавезе, министарство надлежно за послове из области\nрударства, односно надлежни орган аутономне покрајине ће по службеној дужности решењем\nпоништити споразум и, након правоснажнажности решења, поднети захтев Пореској управи\nза принудну наплату преосталог дуга, са доказима о истом.\nЧлан 11.\nДаном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начину плаћања накнаде за\nкоришћење минералних сировина и геотермалних ресурса („Службени гласник РС“, број\n97/15).\nЧлан 12.\nОва уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\nУ Београду 25.фебруара 2016.године\nВЛАДА\nПРЕДСЕДНИК\nАлександар Вучић, с.р.\n\n�Образац КНМС 1\nКВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОСТАЛИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА\nКОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег се\nуплаћује накнада\n\n::\n\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који ј\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из Катастра експлоатационих поља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња према\nпројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПроизводња ровне руде –\nПросторна покривеност\nтериторије општине на којој минералне сировине са\nтериторије општине (тона)\nсе налази експлоатационо\nпоље (%)\n\nПоље 5.\n\nПоље 6.\n\nТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТУ ИЛИ ИСКОРИШЋЕНУ МИНЕРАЛНУ\nСИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\n\n�Лежиште/врста производа на основу\nког се остварује приход\n\nПродата количина\nпроизвода (тона,\nм3, литара)\n\n1\n\n2\n\nПриход од\n- продатих\nминералних\nсировина\n- искоришћених\n(дин)\n\nСтопа накнаде\n(%)\n\nИзнос\nобрачунате\nнакнаде за\nуплату (дин)\n\n3\n\n4\n\n5 = (3x4)\n\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\n\nУКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nУПЛАЋЕНО (динара)\nДатум уплате:\nПоље 7.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\nПоље 8.\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nПоље 9.\n\nЛИСТА ПРИЛОГА\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада.\n\n�Усклађивање износа у пољу 7 са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни\nинструменти плаћања, изводи о уплати)\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом\nобрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\nМесто:\n\n(М.П.)\n\n�Образац КНМС 2\nКВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И МАГНЕЗИТА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА\nКОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег се\nуплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из Катастра експлоатационих поља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња према\nпројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПоље 5.\n\nПросторна покривеност\nПроизводња ровне руде –\nтериторије општине на којој минералне сировине са\nсе налази експлоатационо\nтериторије општине (тона)\nпоље (%)\n\n�Поље 6.\n\nТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ИСКОПАНУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ\nЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nВрста минералне сировине\nи ознака\nиз члана 3. Уредбе o\nИскопана\nвисини накнаде за\nНакнада\nЗа уплату\nколичина\nкоришћење неметаличних\nЛежиште\n(дин/т)\n(дин)\n(т)\nминералних сировина за\nдобијање грађевинског\nматеријала за текућу\nгодину\n1\n2\n3\n4\n5 = (3x4)\n\nУКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nУПЛАЋЕНО (динара)\nДатум уплате:\nПоље 7.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\n\nПоље 8.\n\nСтручна спрема:\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\n\nПоље 9.\n\nЛИСТА ПРИЛОГА\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада.\n\n�Усклађивање износа у пољу 7 са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни\nинструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом\nобрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\nМесто:\n\n(М.П.)\n\n�Образац КНМС 3\nКВАРТАЛНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ\nМИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\n\nМЕТАЛИЧНИХ\n\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА\nКОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег се\nуплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из Катастра експлоатационих поља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња према\nпројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПоље 5.\n\nПроизводња ровне руде –\nПросторна покривеност\nтериторије општине на којој минералне сировине са\nтериторије општине (тона)\nсе налази експлоатационо\nпоље (%)\n\n�ТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ОД 5% ЗА ИСКОРИШЋЕНУ ИЛИ ПРОДАТУ\nМИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nПоље 6.\nИзнос\nОстварен приход Нето приход од\nобрачунате\nЛежиште / Врста производа на\nПродата количина\nод продаје\nтопионице\nнакнаде\nоснову ког се остварује приход\nпроизвода (тона)\n(дин/тони)\n(дин)\n(дин)\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nУКУПНО КВАРТАЛНО ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nУПЛАЋЕНО (динара)\nДатум уплате:\nПоље 7.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме:\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\nПоље 8.\n\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\n\nПоље 9.\n\nЛИСТА ПРИЛОГА\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада.\n\n�Усклађивање износа у пољу 7 са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни\nинструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом\nобрачуну кварталне накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\nМесто:\n\n(М.П.)\n\n�Образац ГНМС 1\nГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОСТАЛИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА\nКОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег се\nуплаћује накнада\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из Катастра експлоатационих поља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња према\nпројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПросторна покривеност\nПроизводња ровне руде –\nтериторије општине на којој минералне сировине са\nсе налази експлоатационо\nтериторије општине (тона)\nпоље (%)\n\nПоље 5.\n\nПоље 6.\n\nТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТУ ИЛИ ИСКОРИШЋЕНУ МИНЕРАЛНУ\n\n�СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\nПриход од\nПродата количина\n- продатих\nИзнос\nЛежиште/врста производа на основу\nминералних\nСтопа накнаде\nобрачунате\nпроизвода (тона,\nког се остварује приход\nсировина\n(%)\nнакнаде за\nм3, литара)\n- искоришћених\nуплату (дин)\n(дин)\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5 = (3x4)\n\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\n\nУКУПНО ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nОбрачуната накнада\n(динара)\n\nВременски период\nПрви квартал\nДруги квартал\n\nПоље 7.\n\nТрећи квартал\nЧетврти квартал\nУкупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара)\nРАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара)\nДатум уплате:\nПоље 8.\n\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\n\nПоље 9.\n\nИме и презиме:\n\nИзнос плаћене накнаде\n(динара)\n\n�Радно место/функција:\nСтручна спрема:\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\nПоље 10.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада.\nУсклађивање износа у пољу 7 са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни\nинструменти плаћања, изводи о уплати)\nПотврда\n\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом\nобрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\n(М.П.)\nМесто:\n\n�Образац ГНМС 2\nГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И МАГНЕЗИТА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА\nКОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег се\nуплаћује накнада\n\n::\n\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из Катастра експлоатационих поља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња према\nпројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\n\nПоље 5.\n\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПроизводња ровне руде –\nПросторна покривеност\nтериторије општине на којој минералне сировине са\nтериторије општине (тона)\nсе налази експлоатационо\nпоље (%)\n\n�Поље 6.\n\nТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ИСКОПАНУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ\nЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n(из поља 1)\n(према Уредби о висини накнаде за коришћење минералних сировина)\nВрста минералне\nсировине и ознака\nиз члана 3. Уредбе o\nвисини накнаде за\nИскопана\nкоришћење\nНакнада\nЗа уплату\nколичина\nнеметаличних\nЛежиште\n(дин/т)\n(дин)\n(т)\nминералних сировина\nза добијање\nграђевинског\nматеријала за текућу\nгодину\n1\n2\n3\n4\n5 = (3x4)\n\nИЗНОС ОБРАЧУНАТЕ ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ (динара)\nОбрачуната накнада\n(динара)\n\nВременски период\n\nПрви квартал\nПоље 7.\n\nДруги квартал\nТрећи квартал\nЧетврти квартал\nУкупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара)\nРАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара)\nДатум уплате:\n\nПоље 8.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nПоље 9.\n\nИме и презиме:\n\nИзнос плаћене\nнакнаде\n(динара)\n\n�Радно место/функција:\nСтручна спрема:\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\nПоље 10.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада.\nУсклађивање износа у пољу 8 са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни\nинструменти плаћања, изводи о уплати)\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом\nобрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\n\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\nМесто:\n\n(М.П.)\n\n�Oбразац ГНМС 3\nГОДИШЊИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nЗа период од _______________ до _______________ 201__. године\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА\nКОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ\nСИРОВИНА\nНазив лежишта / рудника\nПоље 1.\n\nМатични број\nПИБ\nБрој(еви) пословног рачуна са којег се\nуплаћује накнада\n\n:\n:\n\nОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА\nОрган који је издао одобрење\nПоље 2.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nБрој из Катастра експлоатационих поља\nОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ\nОрган који је издао одобрење\n\nПоље 3.\n\nБрој одобрења\nДатум издавања одобрења\nПланирана годишња производња према\nпројекту\nВАЖЕЋА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАМА\n\nПоље 4.\n\nБрој потврде\nДатум издавања потврде\nОПШТИНА/Е на чијој/чијим\nтериторији/територијама се налази\nексплоатационо поље\n\nПоље 5.\n\nПоље 6.\n\nПросторна покривеност\nПроизводња ровне руде –\nтериторије општине на којој минералне сировине са\nсе налази експлоатационо\nтериторије општине (тона)\nпоље (%)\n\nТАБЕЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ОД 5% ЗА ИСКОРИШЋЕНУ ИЛИ ПРОДАТУ\nМИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ ИЗ ЛЕЖИШТА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ\n\n�(из поља 1)\nЛежиште / Врста производа на\nоснову ког се остварује приход\n\nПродата количина\nпроизвода (тона)\n\nОстварен приход\nод продаје\n(дин/тони)\n\nНето приход од\nтопионице\n(дин)\n\nИзнос\nобрачунате\nнакнаде\n(дин)\n\nНазив лежишта 1:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\nНазив лежишта 2:\nПроизвод 1:\nПроизвод 2:\n...\n\nУКУПНО ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ (динара)\nОбрачуната накнада\n(динара)\n\nВременски период\n\nПрви квартал\nПоље 7.\n\nДруги квартал\nТрећи квартал\nЧетврти квартал\nУкупно плаћена накнада за обрачунску годину (динара)\nРАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ (динара)\nДатум уплате:\n\nПоље 8.\nИзвод бр.\nИзнос дуга за накнаду\nПоље 9.\n\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\n\nИзнос плаћене\nнакнаде\n(динара)\n\n�Име и презиме:\nРадно место/функција:\nСтручна спрема:\nАдреса:\nТелефон:\nФакс:\nЕ-маил:\nЛИСТА ПРИЛОГА\nПоље 10.\n\nФинансијски и остали пословни извештаји за годину за коју се обрачунава накнада.\nУсклађивање износа у пољу 8 са финансијским извештајима\nДоказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или приложени алтернативни\nинструменти плаћања, изводи о уплати)\nПотврда\n\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци садржани у овом\nобрачуну годишње накнаде за минералне сировине истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе:\nРадно место/функција:\nПотпис:\nДатум:\nМесто:\n\n(М.П.)\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"4"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"4"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1487"},["text","Uredbe"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11698"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11699"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11700"},["text","Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11701"},["text","Uredba o nacinu placanja naknade za korisc min sir"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11702"},["text","уредба"]],["elementText",{"elementTextId":"11703"},["text","минералне сировине"]],["elementText",{"elementTextId":"11704"},["text","геотермални ресурси"]],["elementText",{"elementTextId":"11705"},["text","коришћење"]],["elementText",{"elementTextId":"11706"},["text","накнада"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11707"},["text","Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања и услови одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова (у даљем тексту: носилац експлоатације)."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11708"},["text","Влада Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11709"},["text","http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11710"},["text","Службени гласник РС, бр. 16/16"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11711"},["text","2016-02-25"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11712"},["text","Вучић Александар"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11713"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11714"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11715"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11716"},["text","AT-42695-0081"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"113"},["name","геотермални ресурси"]],["tag",{"tagId":"207"},["name","коришћење"]],["tag",{"tagId":"111"},["name","минералне сировине"]],["tag",{"tagId":"128"},["name","накнада"]],["tag",{"tagId":"203"},["name","уредба"]]]],["item",{"itemId":"614","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"784"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Uredbe/Uredba_o_naknadi_za_primenj_geol_istraz/Uredba_o_naknadi_za_primenj_geol_istraz.2.pdf"],["authentication","cd80790a396b94f0354c006717e9954b"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16919"},["text","На основу члана 158. став 3. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени\nгласник РС”, број 101/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,\n71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада доноси\n\nУредбу\no начину и року плаћања накнаде за примењена\nгеолошка истраживања минералних и других\nгеолошких ресурса и накнаде за задржавање\nистражног простора\n(„Службени гласник РС“ број 10/16)\nЧлан 1.\nОвом уредбом утврђује се начин и рок плаћања накнада за:\n1) примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса;\n2) задржавање истражног простора.\nЧлан 2.\nМинерални и други геолошки ресурси у смислу ове уредбе су:\n1)\n2)\n3)\n4)\n5)\n6)\n7)\n\nугљоводоници у течном и гасовитом стању (нафта и гас);\nуљни глинац (шкриљац);\nугаљ;\nрадиоактивни минерални ресурси;\nметалични минерални ресурси, укључујући и ретке метале;\nплеменити метали (злато, сребро, платина);\nнеметалични минерални ресурси, укључујући и минералне ресурси за добијање\nграђевинских материјала;\n8) драго и полу драго камење;\n9) подземне воде;\n10) геотермални ресурси;\n11) техногени минерални ресурси.\nЧлан 3.\n\nНакнада за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и\nнакнада за задржавање истражног простора се плаћају једном годишње за период од годину\nдана, и то најкасније у року од 30 дана од дана добијања решења за вршење примењених\nгеолошких истраживања и/или решења о задржавању права на истражни простор, а у случају\nгеолошких истраживања одобрених у претходним годинама, до 31. јануара текуће године.\nАко је обавеза за плаћање накнаде мања од годину дана, иста се своди на период на који је\nодобрено истраживање и/или задржавање истражног простора.\nНакнаде се уплаћују на рачун: 840 – 741517843 - 76 Накнада за примењена геолошка\nистраживања минералних и других геолошких ресурса.\nЧлан 4.\nПодатке о уплати накнаде обвезник плаћања накнаде подноси министарству надлежном за\nпослове геолошких истраживања, односно надлежном органу аутономне покрајине када се\nгеолошка истраживања изводе на територији аутономне покрајине, на Обрасцу ГНПГИ Годишња накнада за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких\nресурса и Обрасцу ГНЗИП – Годишња накнада за задржавање истражног простора.\nОбрасци из става 1. овог члана одштампани су уз ову уредбу и чини њен саставни део.\n\n�Члан 5.\nУколико обвезник плаћања накнаде не поступи у складу са чл. 3. 4. и 5. ове уредбе, надлежни\nорган послаће опомену којом му се налаже да поступи у складу са одредбама ове уредбе и\nдоспели износ плати најкасније у року од десет дана од дана пријема опомене.\nЧлан 6.\nДаном ступања на снагу Уредбе, престаје да важи Уредба о висини и начину плаћања накнаде\nза примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, за 2016.\nгодину („Службени гласник РС“, број 97/15).\nЧлан 7.\nОва уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику\nРепублике Србије”.\n05 број 110-1006/2016\nУ Београду, 6. фебруара 2016. године\nВлада\nПотпредседник Владе,\nдр Расим Љајић, с.р.\n\n�Образац ГНПГИ\nГОДИШЊА НАКНАДА ЗА\nПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ\nИ ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА\nЗа период од _________________ до __________________ 201_. године\n\nПоље 1.\n\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРИМЕЊЕНА\nГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА\n1. Матични број\n2. ПИБ\n3. Број пословног рачуна\n\nПоље 2.\n\nOДОБРЕЊЕ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА\nБрој решења\nДатум издавања решења\nВрста минералног ресурса\nБрој одобреног истражног простора\nПовршина одобреног истражног простора (km2)\nРок важења одобрења\nпрво\nрешење\nо\nодобрењу\nСтадијум (фаза) истраживања\nпрви наставак\nдруги наставак\n\nПоље 3.\n\nГЕОГРАФСКА ПОЗИЦИЈА ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА\nНазив локалитета/лежишта\n1.\nНазив Општине\n2.\n3.\n\nПоље 4.\n\nЕВИДЕНЦИЈА О НАКНАДИ\nИзнос утврђене накнаде\nИзнос плаћене накнаде:\n...................................... (дин)\n\nПоље 5.\n\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме одговорне особе\nобвезника накнаде\nРадно место /функција\nНазив правног лица\n\n............................................. (дин)\n1. Датум уплате:\n2. Извод број:\n\n�Адреса\nТелефон\nФакс:\nЕ-мail:\n\nПоље 6.\n\nЛИСТА ПРИЛОГА\n1. Фотокопија решења о одобреним истраживањима\n2. Доказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или\nприложени алтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати).\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци\nсадржани у овој Годишњој накнади за одобрена промењена геолошка истраживања истинити и\nтачни.\nИме и презиме одговорне особе: ...................................................................................\nПотпис:\n\n( М.П.)\n\n....................................................................................\n\nДатум:\n\n....................................................................................\n\nМесто:\n\n.....................................................................................\n\n�Образац ГН3ИП\nГОДИШЊА НАКНАДА ЗА\nЗАДРЖАВАЊЕ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА\nЗа период од _________________ до __________________ 201_. године\n\nПоље 1.\n\nНАЗИВ ОБВЕЗНИКА НАКНАДЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРИМЕЊЕНА\nГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА\n1. Матични број\n2. ПИБ\n3. Број пословног рачуна\n\nПоље 2.\n\nOДОБРЕЊЕ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА\nБрој решења\nДатум издавања решења\nВрста минералног ресурса\nБрој одобреног истражног простора\nПовршина одобреног истражног простора (km2)\nРок важења одобрења\n\nПоље 3.\n\nГЕОГРАФСКА ПОЗИЦИЈА ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА\nНазив локалитета/лежишта\n1.\nНазив Општине\n2.\n3.\n\nПоље 4.\n\nЕВИДЕНЦИЈА О НАКНАДИ\nИзнос утврђене накнаде\nИзнос плаћене накнаде:\n...................................... (дин)\n\nПоље 5.\n\nПОДАЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ КОНТАКТ:\nИме и презиме одговорне особе\nобвезника накнаде\nРадно место /функција\nНазив правног лица\nАдреса\nТелефон\nФакс:\nЕ-мail:\n\n............................................. (дин)\n1. Датум уплате:\n2. Извод број:\n\n�Поље 6.\n\nЛИСТА ПРИЛОГА\n1. Фотокопија решења о одобреним истраживањима\n2. Доказ о извршеном плаћању накнаде (копија налога за плаћање или\nприложени алтернативни инструменти плаћања, изводи о уплати).\n\nПотврда\nОвим потврђујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци\nсадржани у овој Годишњој накнади за задржавање истражног простора истинити и тачни.\nИме и презиме одговорне особе: ...................................................................................\nПотпис:\n\n( М.П.)\n\n....................................................................................\n\nДатум:\n\n....................................................................................\n\nМесто:\n\n.....................................................................................\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"4"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"4"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1487"},["text","Uredbe"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11678"},["text","Уредбе"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11679"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11680"},["text","Уредба о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11681"},["text","Uredba o naknadi za primenj geol istraz"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11682"},["text","уредба"]],["elementText",{"elementTextId":"11683"},["text","минерални ресурски"]],["elementText",{"elementTextId":"11684"},["text","геолошки ресурси"]],["elementText",{"elementTextId":"11685"},["text","геолошка истраживања"]],["elementText",{"elementTextId":"11686"},["text","задржавање истражног простора"]],["elementText",{"elementTextId":"11687"},["text","накнада "]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11688"},["text","Овом уредбом утврђује се начин и рок плаћања накнада за: 1) примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, 2) задржавање истражног простора."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11689"},["text","Влада Републике Србије"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11690"},["text","http://bazapropisa.net/sr/33-zakonodavstvo/uredbe/9547-uredba-o-nacinu-i-roku-placanja-naknade-za-primenjena-geoloska-istrazivanja-mineralnih-i-drugih-geoloskih-resursa-i-naknade-za-zadrzavanje-istraznog-prostora.html"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11691"},["text","Службени гласник РС, бр. 10/16"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11692"},["text","2016-02-06"]]]],["element",{"elementId":"37"},["name","Contributor"],["description","An entity responsible for making contributions to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11693"},["text","Љајић Расим"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11694"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11695"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11696"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"11697"},["text","AT-42695-0080"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"16"},["name","геолошка истраживања"]],["tag",{"tagId":"205"},["name","геолошки ресурси"]],["tag",{"tagId":"206"},["name","задржавање истражног простора"]],["tag",{"tagId":"204"},["name","минерални ресурски"]],["tag",{"tagId":"128"},["name","накнада"]],["tag",{"tagId":"203"},["name","уредба"]]]]]