Дефинисањем људских, организационих и техничко-технолошких фактора постављена је база и концепт за унапређење процеса процене ризика. На основу ових фактора и припадајућих подфактора, њиховим варирањем односно оправданом и могућом допуштеном корекцијом смањује се ниво процењеног ризика. Главни осврт ове дисертације се односи на дефинисање релативних важности фактора и подфактора и њиховог односа на 25 идентификованих ризика. Важност фактора и подфактора изражава се помоћу лингвистичких променљивих чиме је умногоме олакшава процена. Квантитативна вредност унапред дефинисаних лингвистичких променљивих моделирани су троугаоним фази бројевима, а њихове тежине применом фази аналитичког хијерархијског процеса – ФАХП. На основу добијених резултата квантитативног нивоа ризика, приступа се поступку прогностике који омогућава да се у неком тренутку у блиској будућности, на основу података и информација који се поседују, одреди орјентациони ниво ризика. Имплементација мера и списак специфичних активности за унапређење система безбедности у многоме зависи од предикције могућег нивоа, у смислу да ли се ради о тренду опадања или тренду раста.
Структура пословно-производних система укључених у истраживање, а затим и за тестирање и верификовање модела су предузећа у којима је достигнут одређени ниво имплементације савременог схватања производне филозофије. Током фазе тестирања потврђене су постављене хипотезе и уочен је одређени простор за побољшања и унапређења, која су представљена у закључним разматрањима докторске дисертације.]]>
Defining the human, organizational and technological factors the base and concepts to improve the risk assessment process is set. Based on these factors and corresponding sub-factors, varying values to their reasonable, justified and possible correction reduce estimated risk level. The main topic of this dissertation refers to the definition of the relative importance of the factors and sub-factors and their relationship to 25 identified risks. The importance of the factors and sub-factors are expressed by linguistic variables which make evaluation much easier. The quantitative values of the predefined linguistic variables are modeled by triangular fuzzy numbers, and their weight with fuzzy analytic hierarchy process - FAHP. Based on the results of quantitative risk level, prediction process can be started, which makes it possible to, at some point in the near future based on the data and information in previous period, determine the approximate risk level. Implementation of measures and list of specific actions to improve safety system depend largely on the prediction of possible risk levels, in terms of whether it is a trend decreasing or increasing.
The structure of the business and production systems involved in research, model testing and verification are the companies which are reached a certain level of implementation of modern concepts of production philosophy (lean philosophy). During testing phase defined hypothesis are confirmed and specific areas are identified for improvement and enhancement, which are presented in the concluding remarks of this dissertation.]]>