<![CDATA[ROmeka@RGF]]> http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&output=rss2 Tue, 22 Sep 2020 22:41:40 +0200 dalibor.vorkapic@rgf.bg.ac.rs (ROmeka@RGF) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Унапређење модела за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и прогностике]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/642

Dublin Core

Наслов

Унапређење модела за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и прогностике
Improvement of Workplace Risk Assessment Model Based on Fuzzy Set Theory And Prognostics

Аутор

Ђапан Марко

Предметна одредница

процена ризика
утицајни фактори
подфактори
теорија фази скупова
прогностика
risk assessment
impact factors
sub-factors
fuzzy set theory
prognostics

Издавач

Факултет Инжењерских Наука, Центар за теротехнологију

Друга одговорна лица

Бекер Иван
Јеремић Бранислав
Тадић Данијела
Тодоровић Петар
Мачужић Иван

Апстракт

Промена приступа процесу процене ризика јесте природна, неопходна и логична услед сложености пословно-производних система, константног технолошког развоја и динамичности окружења. Предмет изучавања ове дисертације јесте развој математички заснованог и подржаног модела за процену ризика, укључивањем дефинисаних утицајних фактора неопходних за смањивање квантитативног нивоа ризика и предикцију нивоа ризика у неком будућем временском периоду.
Дефинисањем људских, организационих и техничко-технолошких фактора постављена је база и концепт за унапређење процеса процене ризика. На основу ових фактора и припадајућих подфактора, њиховим варирањем односно оправданом и могућом допуштеном корекцијом смањује се ниво процењеног ризика. Главни осврт ове дисертације се односи на дефинисање релативних важности фактора и подфактора и њиховог односа на 25 идентификованих ризика. Важност фактора и подфактора изражава се помоћу лингвистичких променљивих чиме је умногоме олакшава процена. Квантитативна вредност унапред дефинисаних лингвистичких променљивих моделирани су троугаоним фази бројевима, а њихове тежине применом фази аналитичког хијерархијског процеса – ФАХП. На основу добијених резултата квантитативног нивоа ризика, приступа се поступку прогностике који омогућава да се у неком тренутку у блиској будућности, на основу података и информација који се поседују, одреди орјентациони ниво ризика. Имплементација мера и списак специфичних активности за унапређење система безбедности у многоме зависи од предикције могућег нивоа, у смислу да ли се ради о тренду опадања или тренду раста.
Структура пословно-производних система укључених у истраживање, а затим и за тестирање и верификовање модела су предузећа у којима је достигнут одређени ниво имплементације савременог схватања производне филозофије. Током фазе тестирања потврђене су постављене хипотезе и уочен је одређени простор за побољшања и унапређења, која су представљена у закључним разматрањима докторске дисертације.
Changing of risk assessment approach is a natural, necessary and logical due to the complexity of the business and production systems, constant technological development and dynamic environment. Subject of this thesis is to develop a mathematically based and supported model for risk assessment, including identified and defined impact factors necessary to reduce the level of risk and, also to predict risk level in defined future period.
Defining the human, organizational and technological factors the base and concepts to improve the risk assessment process is set. Based on these factors and corresponding sub-factors, varying values to their reasonable, justified and possible correction reduce estimated risk level. The main topic of this dissertation refers to the definition of the relative importance of the factors and sub-factors and their relationship to 25 identified risks. The importance of the factors and sub-factors are expressed by linguistic variables which make evaluation much easier. The quantitative values of the predefined linguistic variables are modeled by triangular fuzzy numbers, and their weight with fuzzy analytic hierarchy process - FAHP. Based on the results of quantitative risk level, prediction process can be started, which makes it possible to, at some point in the near future based on the data and information in previous period, determine the approximate risk level. Implementation of measures and list of specific actions to improve safety system depend largely on the prediction of possible risk levels, in terms of whether it is a trend decreasing or increasing.
The structure of the business and production systems involved in research, model testing and verification are the companies which are reached a certain level of implementation of modern concepts of production philosophy (lean philosophy). During testing phase defined hypothesis are confirmed and specific areas are identified for improvement and enhancement, which are presented in the concluding remarks of this dissertation.

Опис

Динамика и сложеност пословно-производних система представљају главне препреке за примењивање одређених алата и модела за процену ризика у области безбедности и здравља на раду. Унапређени модел за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и прогностике има за циљ да успостави квалитетан систем процењивања нивоа ризика, нов и потпун приступ процесу процене ризика, узимајући у обзир све факторе који имају утицаја на одређивање нивоа ризика. Услед маргинализације процеса процене ризика, минимизирања вредности добијених резултата и ниподоштавања извора квалитетних информација у процесу доношења одлука, проистекла је мотивација за овакву врсту истраживања и за рад на овој докторској дисертацији.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

http://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1357

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
DD_Djapan Marko.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:18:11 +0200