<![CDATA[ROmeka@RGF]]> http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=AM+machineries&sort_field=added&sort_dir=a&output=rss2 Fri, 18 Sep 2020 08:24:52 +0200 dalibor.vorkapic@rgf.bg.ac.rs (ROmeka@RGF) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Развој интегрисаног процеса управљања оперативним радом и одржавањем помоћне механизације на површинском копу угља са подршком информационо комуникационих технологија]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/764

Dublin Core

Наслов

Развој интегрисаног процеса управљања оперативним радом и одржавањем помоћне механизације на површинском копу угља са подршком информационо комуникационих технологија
Development OF Integrated Management Process for Operational Work and Maintenance OF Additional Machinery at the Surface Coal Mine With Supporting Informational-Communication Technologies

Аутор

Мирковић Света

Предметна одредница

пословни процеси
информациони системи
интегрисани модел
интегрисани модел предузећа
процесно оријентисано предузеће
ИСО 9000:2000
помоћна механизација (ПМ) предузећа
машине помоћне механизације
услуге
пословни циљ
business processes
information systems
integrated model
integrated enterprise model
process-oriented enterprise
ISO 9000:2000
company’s auxiliary machinery (AM)
AM machineries
services
business goal

Издавач

Универзитет у Београду -Машински факултет

Друга одговорна лица

Ивановић Градимир
Кларин Миливој
Спасојевић-Бркић Весна

Опис

Полазећи од потреба савременог менаџмента за унапређењем пословања предузећа у условима динамичних промена тржишта, научни циљ дисертације дефинисан је као развој интегрисаног модела информационог система (ИС) и процесне структуре предузећа за реализацију услуге помоћних радова машинама помоћне (рударске) механизације у проиизводњи угља на површинском копу, с обзиром на све већу зависност ових услуга од информационих и комуникационих технологија. Истраживањем које је усмерено на везу и интеракцију између ИС и процесне структуре сектора/погона помоћне механизације (ПМ) предузећа, добијен је Интегрисани модел (ИМ) који обухвата дефинисање како основа и оквира развоја ИМ, тако и ИМ приступа интеграцији пословног процеса и подршке информационог система. Објектна анализа идентификованих главних процеса ПМ предузећа и функционалних веза пословних процеса и информационих система, резултирала је дефинисањем општег концептуалног модела ИС ПМ предузећа и логичке архитектуре ИС.
На основу Процесног модела, ИС модела и захтева система управљања квалитетом (Qуалитy Манагемент Сyстем-QМС) дефинисан је сопствени приступ интеграцији пословног процеса и информационог система (ИМ приступ), логички ИМ модел, са дефинисаним елементима: пословни процес ППи, информациони систем ИСи, пословни циљ ПЦи (као улаз у процес и као излаз из процеса - реализован пословни циљ), као и повратна спрега којом се врши унапређење пословног процеса и истовремено усклађивање ИС са променом. Проширењем ИМ модела за ПМ предузећа уводи се Интегрисани модел предузећа (ИМП).
Увођењем ИМ у пословно окружење у пракси дефинисане су фазе Планирања, Пројектовања и Имплементације кроз које се ПП и ИС истовремено и синхронизовано развијају и уводе. Спроведена експериментална истраживања у ПМ предузећа послужили су провери ИМ. Приказани су изабрани ИМ за Услуге помоћни радови и Техничко одржавање машина помоћне механизације - кључни за управљање ПМ предузећа.
Услуге се не могу складиштити и зато је за ПМ предузећа један од критичних фактора успеха висок степен расположивости и готовости парка машина. Примена имплементираног ИМ у оперативном раду у ПМ предузећа потврдила је његову управљачку вредност, као алатка која менаџменту успешно обезбеђује податке и информације о индикаторима кључних перформанси пословних процеса за доношење пословних одлука у реалном времену.
Based on the needs of modern management to improve business operations in terms of dynamic market changes, the scientific goal of the dissertation is defined as the development of an integrated information system (IS) model and enterprise process structure for the implementation of services of additional operations by machinery of auxiliary (mining) machinery in coal production of surface mines, given the increasing dependence of these services on information and communication technologies. By the study, which is focused on the relationship and interaction between IS and process structure of the company’s sector/plant of auxiliary machinery (AM), an integrated model (IM) was obtained, which includes the definition as a basis and framework of the IM development and IM approach to the integration of business processes and information systems. The object analysis of identified main company’s AM and functional relationships of business processes and information systems has resulted in defining a general conceptual model of IS of company’s AM and logical IS architecture. Based on the process model, the IS model, and requirements of a quality management system (QMS), an own approach to the integration of business processes and information systems (IM access), the logic IM model, with defined elements is defined: PPi business process, ISi information system, PCi business objective (as input into the process and output from the process - realized business objective), as well as the feedback which is an improvement of the business processes and simultaneous IS alignment with the change. By expanding the IM model for company’s AM, the integrated enterprise model (IEM) is being introduced.
By introducing IM into the business environment in practice, the Planning, Design and Implementation phases are defined, through which the PP and IS are simultaneously and synchronized developed and introduced. The conducted experimental researches within the AM of the company served as an IM check. Selected IM for Services of additional operations and Technical maintenance of machinery of auxiliary are presented – essential for the management of company’s AM.
The services cannot be stored and therefore the high availability and readiness of the machine park is one of the critical success factors for the company’s AM. The application of the implemented IM within the operational work of the company’s AM has confirmed its managing value, as a tool which successfully provides data and information to the management on key performance indicators of business processes for real time business decision making.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
DD_Mirkovic Sveta.pdf
]]>
Sat, 08 Apr 2017 17:22:32 +0200