Необавезујући водич о доброј пракси за примену Директиве 1999/92/ЕЗ Европског Парламента и Савета о минимуму захтева за унапређење безбедности и здравља запослених који су изложени могућем ризику од експлозивних атмосфера Non-binding guide to good practice for implementing the European Parliament and Council Directive 1999/92/EC on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres Европска социјална политика здравље на раду заштите на раду водич спровођење права директива Европског парламента експлозив European social policy occupational health occupational safety guide national implementation of Community law EC Directive explosive Циљ овог водича је да помогне послодавцу при спровођењу Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атммсфера ("Службени гласник РС”, бр. 101/12 и 12/13-исправка) Комисија Европске заједнице http://www.minrzs.gov.rs/files/Neobavezujuci_vodic_o_dobroj_praksi_za_primenu_Direktive_1999_92_EZ.pdf http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE6404175 ISBN:_92-894-8721-6 Министарство за рад, запошљавање, борчка и социјална питања application/pdf српски text AT-42708-0120