http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=flotation+tailings+landfill&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-09-22T07:18:00+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/647 <![CDATA[Моделирање технолошких процеса у рударству у условима недовољности података применом теорије грубих скупова]]> Теорија грубих скупова је пронашла примену у различитим гранама индустрије, међутим прегледом литературе дошло се до закључка да примењивост ове теорије у рударству није довољно испитана. То је била полазна основа докторске дисертације, испитивање могућности њене примене у области рударства.
У оквиру експерименталног дела дисертације извршено је тестирање могућности примене теорије грубих скупова за решавање три проблема: избор локације за флотацијско јаловиште, избор флотацијског колектора и избор флотационе машине. Одређени су параметри који имају највише утицаја приликом ова три избора, односно одређени су критеријуми за избор. Изабраним критеријумима су додељене одговарајуће вредности, а након тога је извршено вредновање предложених субјеката. На тај начин је извршена примена теорије грубих скупова за решавање датих проблема. На крају, након анализе применом теорије грубих скупова, извршена је провера добијених резултата методама вишекритеријумског одлучивања: VIKOR, AHP, ELECTRE, PROMETHEE и TOPSIS.
На основу добијених резултата се дошло до закључка да је у сва три проблема успешно примењена теорија грубих скупова. Поклапање резултата добијених методом грубих скупова са резултатима добијеним осталим метода вишекритеријумског одлучивања се креће од 100% поклапања у случају избора локације за флотацијско јаловиште, до 40% у случају избора флотацијског колектора и флотационе машине. Високи коефицијенти корелација демонстрирају високу осетљивост методе грубих скупова у условима вишекритеријумског одлучивања и детерминишу њену употребљивост у условима недовољности података.]]>
2018-09-11T21:02:05+02:00

Dublin Core

Наслов

Моделирање технолошких процеса у рударству у условима недовољности података применом теорије грубих скупова
Modeling Technological Processes in Mining In Condition of Insufficient Data by Application of Rough Set Theory

Аутор

Штирбановић Зоран

Предметна одредница

рударство
припрема минералних сировина
теорија грубих скупова
вишекритеријумско одлучивање
флотацијско јаловиште
флотацијски колектор
флотациона машина
mining
mineral procesing
rough set theory
multi-criteria decision-making
flotation tailings landfill
flotation collector
flotation machine

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Миљановић Игор
Глигорић Зоран
Марковић Зоран

Опис

Рударство, а у оквиру њега и припрема минералних сировина, се одликује сложеношћу технолошких процеса што је последица великог броја утицајних параметара. Самим тим је потребно бити веома обазрив приликом доношења одлука у области рударства. У циљу што ефикаснијег функционисања процеса, могуће је применити различите методе које служе за поједностављење процеса одлучивања. Једна од таквих метода јесте и теорија грубих скупова. Она представља релативно нову математичку теорију која је погодна за разумевање непрецизних и непотпуних података као и за откривање међусобних односа између тих података.
Теорија грубих скупова је пронашла примену у различитим гранама индустрије, међутим прегледом литературе дошло се до закључка да примењивост ове теорије у рударству није довољно испитана. То је била полазна основа докторске дисертације, испитивање могућности њене примене у области рударства.
У оквиру експерименталног дела дисертације извршено је тестирање могућности примене теорије грубих скупова за решавање три проблема: избор локације за флотацијско јаловиште, избор флотацијског колектора и избор флотационе машине. Одређени су параметри који имају највише утицаја приликом ова три избора, односно одређени су критеријуми за избор. Изабраним критеријумима су додељене одговарајуће вредности, а након тога је извршено вредновање предложених субјеката. На тај начин је извршена примена теорије грубих скупова за решавање датих проблема. На крају, након анализе применом теорије грубих скупова, извршена је провера добијених резултата методама вишекритеријумског одлучивања: VIKOR, AHP, ELECTRE, PROMETHEE и TOPSIS.
На основу добијених резултата се дошло до закључка да је у сва три проблема успешно примењена теорија грубих скупова. Поклапање резултата добијених методом грубих скупова са резултатима добијеним осталим метода вишекритеријумског одлучивања се креће од 100% поклапања у случају избора локације за флотацијско јаловиште, до 40% у случају избора флотацијског колектора и флотационе машине. Високи коефицијенти корелација демонстрирају високу осетљивост методе грубих скупова у условима вишекритеријумског одлучивања и детерминишу њену употребљивост у условима недовољности података.
Mining, and mineral processing within it, is characterized by the complexity of the technological process due to the large number of influential parameters. Therefore it is necessary to be very cautious when making decisions in the field of mining. In order to provide a more efficient functioning of the processes, it is possible to apply methods that are used to streamline the decision-making process. One such method is the rough set theory. It is a relatively new mathematical theory that is suitable for understanding imprecise and incomplete data as well as to detect relationships between these data.
The rough set theory has found application in various areas of industry, however, by reviewing literature it was concluded that the applicability of this theory in mining has not been sufficiently investigated. This was the starting point of a doctoral dissertation, examining the possibilities of its application in mining.
In the experimental part of the dissertation was done testing the possibilities for application of rough set theory to solve three problems: choosing location for the flotation tailings landfill, choosing flotation collector and choosing flotation machine. The parameters that have the most influence during these three choices were determined, and they represented criteria for selection. The selected criteria were assigned with appropriate value, and subsequently the evaluation of the proposed subjects was carried out. In this way, rough set theory was applied for solving the given problems. Finally, results obtained by rough set theory, were verified by multi-criteria decision-making methods: VIKOR, AHP, ELECTRE, PROMETHEE and TOPSIS.
Based on results it was concluded that rough set theory was successfully applied in all three problems. The superposition of the results obtained by the rough set theory with the results from other multi-criteria decision-making methods varies from 100% in the case of the choosing location for the flotation tailings landfill, to 40% in the case of choosing flotation collectors and flotation machines. High correlation coefficients demonstrate the high sensitivity of the rough set theory in terms of multi-criteria decision-making and define its usefulness in terms of insufficiency of data.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11181/bdef:Content/get

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>