<![CDATA[ROmeka@RGF]]> http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=modelling&output=rss2 Mon, 21 Sep 2020 09:16:11 +0200 dalibor.vorkapic@rgf.bg.ac.rs (ROmeka@RGF) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Развој модела конструкције просторија отварања рудника са подземном експлоатацијом]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/770

Dublin Core

Наслов

Развој модела конструкције просторија отварања рудника са подземном експлоатацијом
Development of a Modelling for Openings in the Underground Mines

Аутор

Тошић Дражана

Предметна одредница

модел
метод коначних елемената
просторија отварања
напон
деформација стијенског масива
алгоритам функционалних зависности
modelling
finite method
strain
rock mass deformation

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Чокорило Војин
Милисављевић Владимир
Цвијетић Александар
Малбашић Владимир
Миљановић Јово

Опис

Приликом израде подземних просторија у стијенској маси долази до нарушавања природне равнотеже напонских стања стијенског масива који су владали прије израде тих просторија, при чему долази до појаве прерасподјеле напона и његове концентрације у појединим правцима и тачкама, односно долази до појаве пластичних деформација које су праћене ломљењем стијенске масе и кретањима материјала према откопаном простору.
Основни задатак ове дисертације је развој модела стијенског масива у околини просторија отварања. Примјењивост модела ће бити приказана за моде конструкције просторије отварања за рудно лежиште боксита "Подбраћан" Милићи, у циљу процјене деформација и напона стијенске масе приликом израде тих подземних просториј а.
На основу процјење понашања стијенске масе око откопа потребно је извшити адекватан избор осигуравања откопаних простора за краћи временски период и осигуравања просторија отварања за дужи временски период у циљу спречавања њиховог зарушавања.
Модел који ће бити представљен у овој дисертацији у великој мјери помаже доносиоцу одлуке да на основу дефинисаних критеријума и интерпретације напонских стања, може да изврши избор система за подграђивање за просторије у нестабилној радној средини и на тај начин осигура капиталне просторије рудника за период вијека трајања рудника. У циљу избора оптималне просторија отварања за дату радну средину и избора подградних конструкција у циљу побољшања безбједности подземних просторија и објеката и људи, проблем је рјешаван кроз објашњења свих утицајних параметара, одређених методологија за прорачун и дата интерпретација примјењеног модела. Добијени резултати ће послужити као основа за формулисање алгоритма математичких зависности одређених параметара и извршена уиоредиа анализа утицаја напонских стања за конкретан примјер израде подземне просторије отварања у лежишту "Подбраћан", Република Српска.
During the construction of the underground stopes in the rock mass, comes to disrupting the natural balance of rock mass stress states that existed prior these facilities in and leads to the redistribution of stress and its concentration in certain directions and points, and comes to the appearance of plastic deformation, that are monitoring hydraulic fracturing rock mass and movements of materials to the excavated area. The main task of this thesis is to develop a model of rock massif around opening. The applicability of the model will be displayed for the model constuction of the opening for bauxite ore deposit "Podbraćan" Milići, in order to estimate stress and deformation of the rock mass around the openings. According to the basis of rock mass behavior around the stope it is necessary to ensure the selection of adequate support of openings for short periods and ensuring that openings for a longer period in order to prevent their caving. The model will be presented in this thesis greatly helps to the decision on the basis of the defined criteria and interpretation of stress conditions, for support elements for underground openings in an unstable work environment and thus provide capital for the period rooms of the mine life of the mine . In order to select the optimal premises opening for a given work environment and the choice of supporting construction in order to improve the safety of underground stopes and facilities and people, the problem is solved through the explanations of all parameters which have influence, the specific methodologies for the calculation and interpretation of data applied model. The results will serve as a basis for the formulation of mathematical algorithms depending on the certain parameters and comparative analysis of the impact of stress conditions for a concrete underground opening in the ore deposit "Podbraćan", Republic of Srpska.

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text

Област

Милићи
DD_Tosic Drazana.pdf
]]>
Sat, 08 Apr 2017 17:22:34 +0200
<![CDATA[Моделирање система управљања заштитом животне средине у рударско-енергетским комплексима]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/763

Dublin Core

Наслов

Моделирање система управљања заштитом животне средине у рударско-енергетским комплексима
Environmental Management System Modelling in Mining and Energy Complexes

Аутор

Маленовић Николић Јелена

Предметна одредница

рударско-енергетски комплекс
животна средина
систем управљања
вишекритеријумско одлучивање
моделирање
mining and energy complex
environment
management system
multiplecriteria decision analysis
modelling

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Ристовић Ивица
Цвјетић Александар
Живковић Љиљана
Савић Сузана

Опис

Ефикасност функционисања система управљања заштитом животне средине у рударскоенергетским комплексима зависи од степена спровођења усвојене политике заштите животне средине и примене превентивних мера заштите животне средине. Недостатак финансијских средстава за унапређивање технологије експлоатације, транспорта, припреме и прераде енергетских минералних сировина у нашим рударско-енергетским комплексима, негативно утиче на остваривање циљева заштите животне средине, а последице радних активности рударско-енергетских комплекса доводе до смањења нивоа квалитета ваздуха, воде и земљишта.
Управљање системом заштите животне средине базирано на субјективним ставовима појединаца указује на непоштовање принципа одрживог развоја и нарушавања квалитета животне средине. Примена стандард ИСО 14000 и савремених метода управљања заштитом животне средине представља основу за унапређивање процеса управљања заштитом животне средине. Вишекритеријумско одлучивање засновано на анализи последица радних активности трансформације енергије угља и значајности аспеката животне средине ствара основу за избор приоритетних превентивних и корективних мера заштите животне средине.
Циљ истраживања је да се докажу предности примене савремених метода управљања и енергетских индикатора у процесу одлучивања, у односу на системе управљања базиране на субјективним ставовима појединаца. У истраживању представљеном у овом раду, анализира се примена метода АХП, БСЦ и енергетских индикатора.
Циљ дисертације је да се моделирањем система управљања заштитом животне средине у рударско-енергетским комплексима створи теоретска основа за промену начина организације система заштите животне средине, омогући смањење нивоа негативног утицаја трансформације примарне енергије угља у секундарну, унапреди стање животне средине и представи један од могућих начина решавања бројних еколошких проблема. Практичан допринос истраживања представља развијен модел система управљања заштитом животне средине, који се заснива на савременим методама управљања.
Efficient functioning of an environmental management system (EMS) in mining and energy complexes depends on the degree of implementation of adopted environmental policy and preventive measures of environmental protection. Lack of finances to upgrade the technology of exploitation, transport, preparation, and processing of energy mineral raw materials in our mining and energy complexes negatively impacts the realization of environmental goals, and the effects of mining and energy complexes’ operational activities are detrimental to the quality of air, water, and soil.
Environmental system management based on subjective opinions of individuals suggests a disregard of the principles of sustainable development and reduction of environmental quality. Implementation of the ISO 14000 standards and modern methods of environmental management representsa cornerstone for improving the environmental management process. Multiple-criteria decision analysis based on an analysis of the effects of coal energy transformation and of the importance of environmental aspects creates a good foundation for selecting priority preventive and corrective environmental protection measures.
The aim of this research is to prove the benefits of using contemporary management methods and energy indicatorsfor decision making, as opposed to management systems based on subjective opinions of individuals. The research analyses the use of the following methods: the Analytic Hierarchy Process, the Balanced Scorecard for performance, and energy indicators.
The aim of this dissertation is to use EMS modelling in mining and energy complexes to create a theoretical foundation for changing how the environmental protection system is organized, to reduce the negative impact of the transformation of the primary energy of coal into secondary, to improve the state of the environment, and to propose one of the possible way of resolving a variety of environmental issues. The practical contribution of this research involves a developed EMS model based on modern management methods.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
DD_Malenovic Nikolic Jelena.pdf
]]>
Sat, 08 Apr 2017 17:22:31 +0200
<![CDATA[Модел интелигентног система адаптивног управљања процесом прераде руде]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/760

Dublin Core

Наслов

Модел интелигентног система адаптивног управљања процесом прераде руде
Model of Intelligent Adaptive Control System For Ore Treatment Process

Аутор

Јовановић Ивана

Предметна одредница

флотацијска концентрација
моделовање
управљање
интелигентни систем
софт компјутинг
фази логика
вештачке неуронске мреже
flotation concentration
modelling
control
intelligent system
soft computing
fuzzy logic
artificial neural networks

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Миљановић Игор
Обрадовић Иван
Андрић Љубиша

Опис

У области процеса прераде руде, флотацијска концентрација представља једну од најзначајнијих и најчешће примењиваних метода сепарације корисних од некорисних минерала. Самим тим, веома је важно осигурати успешан рад флотацијског постројења кроз достизање задовољавајућих техно-економских показатеља. Циљ управљања процесом флотацијске концентрације је управо оптимизација квалитета и искоришћења корисне компоненте у концентрату уз максимизацију профита. Сходно томе, истраживања на пољу моделовања и управљања овим процесом заузимају значајно место у пракси контолног инжењенринга.
Теоријска истраживања у оквиру докторске дисертације обухватила су анализу положаја и улоге различитих приступа моделовања и управљања флотацијским системима.
Један од таквих приступа јесте моделовање класичним математичким методама које укључује емпиријске, кинетичке, популационо-билансне и моделе засноване на вероватноћи. Међутим, узимајући у обзир сложеност процеса флотације чији је узрок интеракција многих микропроцеса који се одвијају на граници три фазе (чврста, течна и гасовита), примена класичних математичких једначина за сада није показала довољну ефикасност.
Као перспективна алтернатива класичном приступу моделовања, у новије време су све више присутне и методе софт компјутинга. Ове методе, за разлику од класичних математичких метода, испољавају извесну толеранцију на непрецизности и неодређености технолошких параметара при опису реалних система, те стога нуде прилагодљивија и робуснија решења за проблеме моделовања стохастичких процеса какав је флотацијски. Са аспекта технологије процеса, најчешће коришћене технике софт компјутинга су вештачке неуронске мреже, фази логика и метода потпорних вектора, док се генетски алгоритми углавном примењују за одређивање оптималне конфигурације флотацијских постројења. Ипак треба нагласити да иако постоје неке класе проблема из области моделовања процеса флотацијске концентрације које су успешно решене применом метода софт компјутинга, многа питања на овом пољу још увек остају отворена.
Када је реч о техникама управљања флотацијским процесом у механичким флотацијским ћелијама, закључак је да традиционални ПИД контролери нису погодни за свеобухватно управљање динамичким флотацијским системима, осим при нижим нивоима контролне хијерархије. У области напредног управљања, предиктивне технике засноване на моделу могу побољшати перформансе флотацијског процеса, али по правилу у кратком временском периоду. Коначно, интелигентне технике и експертски системи имају добар потенцијал у управљању флотацијским постројењима јер повећавају општу флексибилност контроле процеса.
Експериментална испитивања у оквиру докторске дисертације обухватила су развој и валидацију десет различитих модела процеса флотацијске концентрације, базираних на следећим методама софт компјутинга: фази логика (Мамдани и Такаги-Сугено систем закључивања), вештачке неуронске мреже и хибридни адаптивни неуро-фази систем закључивања. Као независно променљиве величине усвојене су: садржај бакра у улазној руди, потрошња колектора на основном флотирању, потрошња пенушача, пХ вредност пулпе на основном флотирању и потрошња колектора на допунском флотирању. Насупрот томе, у својству зависно променљивих величина разматрани су садржај и искоришћење бакра у концентрату као и садржај бакра у јаловини. Остали техничко-технолошки параметри, релевантни за процес флотацијске концентрације сматрани су константним. За тестирање адекватности формираних модела коришћени су реални процесни подаци, прикупљени вишегодишњим праћењем рада индустријског флотацијског постројења у Великом Кривељу.
На основу добијених резултата утврђено је да модели базирани на методама софт компјутинга добро осликавају понашање флотацијског система. Такође је установљено да су нешто бољи резултати моделовања постигнути применом вештачких неуронских мрежа него применом фази логике и хибридног система АНФИС. Поред тога, међусобном компарацијом перформанси модела заснованих на Мамдани и Такаги-Сугено фази системима закључивања, уочено је да Такаги-Сугено систем даје незнатно повољније исходе када је у питању моделовање процеса флотације.
In the ore processing area, froth flotation is one of the most significant and most frequently used methods for separating useful minerals from gangue. Therefore, it is important to ensure the successful flotation plant operation through satisfactory techno-economic indicators. The purpose of the flotation process control is precisely the optimization of the concentrate grade and recovery, while maximizing profits. Consequently, research into the modelling and control of this process have always been an important area in control engineering practice.
Theoretical research within the dissertation included an analysis of the position and role of different approaches of flotation systems modelling and control.
One of the approaches is modelling by classical mathematical methods that includes empirical, probabilistic, kinetic, and population-balance based models. However, taking into consideration the complexity of the flotation process, caused by the interaction of many micro processes on the boundary of three phases (solid, liquid and gaseous), classical mathematical equations have not been effective enough so far.
Recently, soft computing methods emerged as a perspective alternative to the classical modelling approach. These methods, unlike the conventional mathematical methods, exhibit a certain tolerance to imprecision and uncertainty of technological parameters in the description of real systems. Therefore, they offer more flexible and more robust solutions to the problems of modelling of stochastic processes such as froth flotation. From the standpoint of process technology, the most commonly used soft computing techniques are artificial neural networks, fuzzy logic and support vector machines, while genetic algorithms are mainly applied to optimize the flotation circuit configuration. However, it should be noted that although several classes of flotation problems are being successfully modelled with soft computing methods, there still remain a number of unresolved issues and obstacles.
When it comes to control techniques for flotation plants with mechanical cells, the conclusion is that the traditional PID controllers are found not suitable for the comprehensive control of dynamic flotation systems, except, in part, for the lower hierarchy levels. In the area of advanced control, model predictive methods can improve flotation process performances, but as a rule, in a short period of time. Finally, intelligent methods and expert systems have a good potential in flotation control, increasing its overall flexibility.
Experimental studies in this doctoral dissertation covered the development and validation of ten different flotation process models based on the following soft computing methods: fuzzy logic (Mamdani and Takagi-Sugeno fuzzy inference system), artificial neural networks and hybrid adaptive neuro-fuzzy inference system. Copper content in the feed, pulp pH value and collector dosage in the rougher flotation circuit, frother consumption, and collector dosage in the scavenger flotation circuit were selected as input variables. Opposed to that, concentrate grade and recovery as well as tailings grade were adopted as output variables. Other technical and technological parameters, relevant to the froth flotation process were considered constant. The testing of the adequacy of models is performed on the basis of real process data. These data were collected by multiannual monitoring of operation of „Veliki Krivelj” industrial flotation plant.
On the basis of the obtained results, it was found that soft computing-based models well describe the behavior of the flotation system. It was also noticed that better results were achieved through the application of artificial neural networks then by using of fuzzy logic or hybrid adaptive neuro-fuzzy inference system. Furthermore, comparison between characteristics of models based on Mamdani and Takagi-Sugeno fuzzy inference systems was performed. The Takagi-Sugeno system was proven to deliver slightly better results when it comes to modelling of the flotation process.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
DD_Jovanovic Ivana.pdf
]]>
Sat, 08 Apr 2017 17:22:30 +0200
<![CDATA[Фази моделовање чишћења угља у аутогеној суспензији]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/757

Dublin Core

Наслов

Фази моделовање чишћења угља у аутогеној суспензији
Fuzzy Modelling of Coal Cleaning in Autoge

Аутор

Беновић Томо

Предметна одредница

меко рачунање
фази логика
моделовање
чишћење угља
soft computing
fuzzy logic
modelling
coal cleaning

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Миљановић Игор
Слободан Вујић
Чантурија Велентин Алексејевич
Ћалић Надежда
Вујошевић Мирко

Опис

Чишћење угља у аутогеној суспензији је процес на чију ефективност и ефикасност утиче известан број чинилаца. У системском смислу то је релативно једноставан процес са неколико фаза, међутим у технолошком смислу процес усложњава променљивост карактеристика ровног угља на улазу и могуће промене техничко-технолошких перформанси постројења у коме се изводи раздвајање. Свакако ово је струци добро познато, и прихвата се као чињеница, али се поставља друго питање, питање постизања ефикасности система за подршку одлучивању и управљању процесом чишћења угља у условима када су промене чинилаца који утичу на процес флуидне и не лако предвидљиве. Бројна истраживања на ову тему била су у протеклом времену претежно усмерена ка моделима за подршку одлучивању и управљању, заснованим на конвенционалним детерминистичким приступима у комбинацији са математичком статистиком и вероватноћом, са резултатима који нису сасвим задовољавајући. Последњих деценија, развој фази логике и велики напредак у њеним применама у различитим подручјима и у рударству, отвара нове могућности и у области одлучивања и управљања чишћењем угља. Ово је утицало на идеју о изради ове докторске дисертације, а циљ је да се сагледају и истраже могућности примене фази технике као алата за подршку одлучивању и управљању, односно као алата за моделовање процеса чишћења угља.
У том смислу, докторска дисертација садржајно обухвата осам поглавља у којима се од увода, преко проблема чишћења угља, општих погледа на теорију и примену фази логике, развоја алгоритма, структурног и фазификованог модела, и тестирања модела на примеру постројења за чишћење угља Рудника и термоелектране Угљевик, у завршном делу изводе поуке и закључци. На нивоу изведених истраживања модел је дао задовољавајуће резултате, са сазнањем да је фази логика погодан алат за решавање ове врсте проблема, а да поузданост оваквих моделских алата за подршку одлучивању и управљању не почива само на фазификацији улазних и процесних параметара, већ и на структуирању производног (моделираног) система, избору фази опсега и естимације по могућности што мањег броја параметара модела како би се што ефикасније описао реални процес.
Coal cleaning in autogenous dense medium is a process whose effectivity and efficiency is influenced by a number of factors. In a system sense, it is a relatively simple process with several phases, however, in a technological sense, the process is made complex by the variability of the run-of-mine coal properties and possible variations in the technical and technological performance of the separation plant. This is well known to the professionals, and accepted as the fact, but the second question occurs, the question of achieving the efficiency of the decision making and management support system for coal cleaning processes, in circumstances when the process influencing factors variations are fluid and not easily predictable. Numerous research on this subject were primarily directed towards the models for decision making and management based on the conventional deterministic approaches in combination with mathematical statistics and probability, with results that were proven not to be satisfactory. During the last decades, the development of fuzzy logic and immense progress in its application in different areas as well as in mining is opening new possibilities in the area of decision making and management over coal cleaning processes. This has immediately generated an idea for this doctoral dissertation, with the aim of reviewing and exploring the possibilities in the application of fuzzy technique as the tool for support to decision making and management, i.e. the tool for coal cleaning modelling process.
In this sense, doctoral dissertation contains eight chapters presenting the introduction, problems in coal cleaning processes, general views on the theory and application of fuzzy logic, development of the algorithm, structural and fuzzyfied model and testing of the model following the example of coal cleaning process at the Mine and Thermal Power Plant Ugljevik, with lessons learned and conclusion given in the final section. At this study level, the model provided satisfactory results, knowing that fuzzy logic is a suitable tool for solving this type of problem, and that reliability of such modelling tools for decision making support and management relies not only on the fuzzyfication of the input and process parameters, but also on the process of structuring the production (modelling) system, the selection of fuzzy range and estimation a few model parameters in order to describe the real process as efficiently as possible.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
DD_Benovic Tomo.pdf
]]>
Sat, 08 Apr 2017 17:22:29 +0200