http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=open+pit+mine&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-09-21T09:24:28+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/765 <![CDATA[Модел предвиђања потреса од минирања на површинским коповима применом симулационе методе Монте Карло и фази логике]]> Тестирањем модела утврђена је висока поузданост предвиђања у односу на постојећи регресиони модел. Узимајући у обзир комплексност проблема предвиђања потреса од минирања, као и одређен степен неизвесности, повезан са карактеристикама стенског материјала, примењен је Монте Карло модел за одређивање учесталости појављивања критичних вредности показатеља потреса, за конкретне случајеве минирања.
Методологија моделирања може се применити при предвиђању потреса узрокованих минирањем на свим површинским коповима.]]>
2018-09-11T21:02:20+02:00

Dublin Core

Наслов

Модел предвиђања потреса од минирања на површинским коповима применом симулационе методе Монте Карло и фази логике
Model for Prediction of Blastinduced Ground Vibrations in Open Pit Mines Using Monte Carlo Simulation Method and Fuzzy Logic

Аутор

Неговановић Миланка

Предметна одредница

модел
предвиђање потреса
минирање
површински коп
Монте Карло
фази логика
регресиона анализа
ФФТ анализа
спектри одзива
померај пукотина
model
prediction of vibrations
blasting
open pit mine
Monte Carlo
fuzzy logic
regression analysis
FFT analysis
response spectra
crack displacement

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Миљановић Игор
Кричак Лазар
Кузмановић Драгослав

Опис

Моделирање предвиђања потреса тла од минирања применом фази логике и методе Монте Карло засновано је на подацима добијеним теренским мерењима потреса узрокованих минирањем. Променљиве модела дефинисане су анализом параметара бушења и минирања минских серија, као и велосиграма измерених потреса од минирања. Искоришћене су предности фази логике у имплементацији много већег броја улазних и излазних величина за моделирање у односу на постојеће емпиријске моделе. На основу идентичних података, добијен је регресиони модел предвиђања потреса, да би се извршило тестирање новог модела. У циљу повећања поузданости модела предвиђања, извршена је анализа измерених карактеристика потреса према постојећим стандардима, израчунати су спектри одзива на основу велосиграма, извршено је мерење и анализа помераја пукотина услед потреса од минирања и дневних промена температуре и релативне влажности ваздуха на једном од стамбених објеката. Током истраживања, регистрован је земљотрес 03. новембра 2010. год. са епицентром у Краљеву, што је омогућило анализу велосиграма потреса узрокованих земљотресом.
Тестирањем модела утврђена је висока поузданост предвиђања у односу на постојећи регресиони модел. Узимајући у обзир комплексност проблема предвиђања потреса од минирања, као и одређен степен неизвесности, повезан са карактеристикама стенског материјала, примењен је Монте Карло модел за одређивање учесталости појављивања критичних вредности показатеља потреса, за конкретне случајеве минирања.
Методологија моделирања може се применити при предвиђању потреса узрокованих минирањем на свим површинским коповима.
Modeling the prediction of blast-induced ground vibrations using fuzzy logic and Monte Carlo method is based on data obtained by field measurements of ground vibrations induced by blasting. The variables of the model are defined by the analysis of drilling and blasting parameters of blasting rounds as well as vibration time histories of measured vibrations. The advantages of fuzzy logic in the implementation of a much larger number of input and output variables for modeling compared to the existing empirical models are apllied. The regression model for the prediction of vibrations is obtained on the basis of identical data for testing the new model. In order to increase the reliability of prediction model, the analysis of measured vibration characteristics according to existing standards, the response spectra on the basis of vibration time histories as well as the measurement and analysis of crack displacement due to vibration from blasting and daily changes in temperature and relative humidity in one of the residential buildings have been carried out. During the research, the earthquake was registered on November 3rd 2010. with its epicenter in Kraljevo, which enabled the analysis of vibration time histories induced by earthquake.
Testing the model revealed the high reliability of prediction in relation to existing regression model. Taking into account the complexity of prediction of blast-induced vibrations as well as a certain degree of uncertainty associated with the characteristics of rock mass, the Monte Carlo model has been applied to determine the frequency of occurrence of ground vibration critical values for the specific blasting cases.
The methodology of modeling can be applied for the prediction of vibration from blasting in all open pit mines.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/637 <![CDATA[Оптимизација и планирање површинских копова стохастичким моделима]]> Тренутни, конвенционални приступ оптимизацији и планирању површинских копова заснива се на алгоритмима, развијеним средином прошлог века чије је опште обележје детерминистички приступ приликом усвајања релевантних улазних параметара.
У протекле две деценије, као озбиљна алтернатива детемнистичком приступу намеће се примена стохастичких модела. Многобројни резултати научног рада, снажно сугеришу да стохастички математички модели знатно боље описују природу савременог рударства и представљају алтернативу способну да понуди боља решења.
У истраживању представљеном у овом раду, анализара се употреба стохастичких математичких модела, у процесима планирања и оптимизације на површинским коповима. Циљ дисертације, је да се научним методама, докажу предности имплемантације стохастичког или комбинованог (хибридног) стохастичког и детерминистичког приступа над чисто детерминистичким (конвенционално прихваћеном) приступом. Практичан допринос истраживања представљају два развијена модела. Први модел, заснива се на генетском алгоритму и третира проблем планирања производње на површинском копу лигнита. Други развијени модел је хибридног типа, садржи стохастичку (Монте Карло метода) и детерминистичку компоненту и третира проблем оптимизације граница копа.]]>
2018-09-11T21:02:03+02:00

Dublin Core

Наслов

Оптимизација и планирање површинских копова стохастичким моделима
Open Pit Mine Optimization and Planning with Stochastic Models

Аутор

Стевановић Дејан

Предметна одредница

површински коп
планирање
оптимизација
стохастички модели
контрола квалитета угља
неизвесност
open pit mine
planning
optimization
stochastic models
coal quality control
uncertainty

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Лилић Никола
Колоња Божо
Станковић Ранка
Малбашић Владимир
Кнежевић Динко

Опис

Савремено рударство изложено је сталном тренду погоршања услова пословања. Могућност остварења економских и других циљева рударског пројекта компромитована је сталним погоршањем квалитета лежишта на којима се врши експлоатација, као и значајној дози неизвесности повезане са геолошким, економским и техничким параметрима производње. У овако комплексним условима пословања, математички модели способни да одговоре значајним изазовима, односно понуде оптимална решења којима се гарантује максимално испуњење пројектованих циљева, намећу се као неопходност.
Тренутни, конвенционални приступ оптимизацији и планирању површинских копова заснива се на алгоритмима, развијеним средином прошлог века чије је опште обележје детерминистички приступ приликом усвајања релевантних улазних параметара.
У протекле две деценије, као озбиљна алтернатива детемнистичком приступу намеће се примена стохастичких модела. Многобројни резултати научног рада, снажно сугеришу да стохастички математички модели знатно боље описују природу савременог рударства и представљају алтернативу способну да понуди боља решења.
У истраживању представљеном у овом раду, анализара се употреба стохастичких математичких модела, у процесима планирања и оптимизације на површинским коповима. Циљ дисертације, је да се научним методама, докажу предности имплемантације стохастичког или комбинованог (хибридног) стохастичког и детерминистичког приступа над чисто детерминистичким (конвенционално прихваћеном) приступом. Практичан допринос истраживања представљају два развијена модела. Први модел, заснива се на генетском алгоритму и третира проблем планирања производње на површинском копу лигнита. Други развијени модел је хибридног типа, садржи стохастичку (Монте Карло метода) и детерминистичку компоненту и третира проблем оптимизације граница копа.
Contemporary mining has constant declining trend in business conditions. Achievement possibilities of economic and other goals of mining projects are being compromised by constant deposit deterioration where exploitation is being held, as well as a significant dose of uncertainty associated with geological, economic and technical parameters of production. In such complex business conditions, mathematical models, able to respond on significant challenges, i.e. to offer optimal solutions which shall guarantee maximal fulfillment of projected goals, are considered to be necessity.
Current, conventional approach to optimization and planning of open pits is based on algorithms which have been developed during the mid of the last century. Their main characteristics is deterministic approach during adoption of relevant input parameters.
In last two decades, adoption of stochastic models is considered to be serious alternative. Numerous results of scientific work strongly suggest that stochastic mathematical models significantly better describe the nature of contemporary mining, and represent alternative capable of offering better solutions.
In planning processes and optimization of open pits, usage of stochastic mathematical models is analyzed in the research that is represented by this dissertation. The aim of the dissertation is to prove the advantages of implementations of stochastic or combined (hybrid) stochastic and deterministic approach over a purely deterministic (conventionally accepted) approach. Two developed models represent practical contribution of the research. First model is based on genetic algorithm and it is dealing with the problem of production planning on the lignite open pit. Second model that is being developed is hybrid type. It has stochastic (Monte Carlo method) and deterministic component and treats the problem of optimization of open pit boundaries.

Датум

2015-05-29

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Извор

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10266/bdef:Content/get

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>