<![CDATA[ROmeka@RGF]]> http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=process&sort_field=added&sort_dir=a&output=rss2 Tue, 20 Oct 2020 02:11:48 +0200 dalibor.vorkapic@rgf.bg.ac.rs (ROmeka@RGF) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Оптимизација система одводњавања површинских копова]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/771

Dublin Core

Наслов

Оптимизација система одводњавања површинских копова
Optimization of opencast mines dewatering systems

Аутор

Шубарановић Томислав

Предметна одредница

одводњавање
површински коп
процес
поузданост
екологија
економија
dewatering
opencast mine
process
reliability
environment
economics

Издавач

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Друга одговорна лица

Павловић Владимир
Колоња Божо
Душан Поломчић
Милан Кукрика

Опис

Савремена површинска експлоатација минералних сировина подразумева еколошки и економски ефикасно и поуздано одводњавање без обзира на сложеност хидрогеолошких, хидролошких и других природних услова лежишта. Систем одводњавања површинског копа треба да буде добро одабран, да је састављен од објеката који по својим капацитетима и поузданошћу рада могу да обезбеде сакупљање и одвођење површинских вода и успешну заштиту од подземних вода са аспекта поуздане експлоатације лежишта, заштите људи и инфраструктурних објеката уз истовремено, најмање еколошки негативне утицаје.
Истраживања у дисертацији односе се на дефинисање модела за оптимизацију система одводњавања површинских копова базираном на процесно орјентисаној методологији која подразумева системску и процесну анализу избора система одводњавања и дефинисање процесних модела почев од анализе улазних података и услова одводњавања преко избора функционално поузданих и економски и еколошки ефикасних објеката и система одводњавања. У оквиру истраживања дефинисан је модел процеса система одводњавања на бази кога су изграђени процесни модели свих појединачних процеса у оквиру модела и заједно чине методолошки приступ оптимизацији система одводњавања. У модел су увршћене и методе поузданости, анализе еколошких аспеката и економске оцене у функцији избора оптимизованих решења система одводњавања.
Циљ истраживања је да се на бази постављеног модела дефинише оптимална структура система одводњавања по критеријуму поузданости, еколошких утицаја и економичности у условима реалних природних, техничких и организационих ограничења.
Методологија и интегрални техно-економски модел за оптимизацију система одводњавања површинских копова су применљиви у свим фазама површинске експлоатације, односно у свим фазама животног циклуса површинског копа. Имплементација овако конципираног модела у рударску праксу би омогућила знатно поузданија пројектна решења система одводњавања уз боље економске и еколошке учинке.
Modern surface mining of raw minerals means ecologically and economically efficient and reliable dewatering regardless of the hydro-geological, hydrological, and other natural deposits conditions complexity. Dewatering system of the opencast mine should be well selected, being made up of facilities that by their capacity and reliability of operation can provide collection and drainage of surface water and effective protection against groundwater in terms of reliable deposit mining, people protection and infrastructure facilities with at the same time, at the least negative environmental impacts.
The research in this dissertation refer to the defining model for optimization of the dewatering system for opencast mines based on process-oriented methodology that involves system and process analysis for selection of dewatering system and definition of process models starting from analysis of input data and dewatering conditions to selecting of functionally reliable and economically and environmentally efficient facilities and dewatering systems. Within research has been defined a dewatering system process model based on, which was developed a process models of all individual processes within the model making together methodological approach for dewatering system optimization. In the model have been incorporated reliability methods, analysis of environmental aspects and economic assessments in the function to select optimized solutions for dewatering system.
The aim of the research is that on the base of the presented model is to be defined the optimal structure of dewatering system, according to the reliability criteria, environmental impacts and cost-effectiveness in terms of real natural, technical and organizational constraints.
Methodology and an integrated techno-economic model for dewatering system optimization at opencast mines are applicable in all phases of surface mining, that is, in all phases of the opencast mine life. The implementation of this model concept into the mining practices would enable more reliable design solutions for dewatering system with better economic and environmental effects.

Датум

Права

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0)

Формат

pdf

Језик

српски

Врста извора

text
DD_Subaranovic Tomislav.pdf
]]>
Sat, 08 Apr 2017 17:22:34 +0200