["itemContainer",{"xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=safety&output=omeka-json","accessDate":"2020-08-03T22:56:59+02:00"},["miscellaneousContainer",["pagination",["pageNumber","1"],["perPage","500"],["totalResults","1"]]],["item",{"itemId":"661","public":"1","featured":"0"},["fileContainer",["file",{"fileId":"833"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Naucni_radovi/SA_Genericki_standardi_za_upravljanje_rizicima/SA_Genericki_standardi_za_upravljanje_rizicima.1.pdf"],["authentication","51cccf5e443cf5a191acf52373ca3a2b"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16960"},["text","ГЕНЕРИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА1\nАна Шијаковић\nХрватски завод за заштиту здравља и сигурност на раду, Загреб, Хрватска\nСузана Савић\nУниверзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Србија\nВесна Николић\nУниверзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Србија\nЈосип Таради\nВисока школа за сигурност, Загреб, Хрватска\nАпстракт: Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и\nусклађеност с реалним ризицима. Обзиром да не постоји \"0 - нулти ризик\",\nнеопходно је у свим подручјима пословања, спроводити квалитетну\nидентификацију, анализу и валоризацију ризика, те након тога одредити мере за\nсмањивање ризика тј. довођење у стање прихватљивог ризика. Циљ овог рада је да\nсе прикажу међународни стандарди за управљање ризицима: ISO Guide 73:2009;\nISO 31000:2009; ISO 31010:2009 i BS 31100:2011. У питању су генерички стандарди\nчија је примена могућа у готово свим подручјима људског деловања. Ови\nстандарди нису предвиђени за сертификацију од независних тела, већ садрже\nсмернице и методологију за практичну примену.\nКључне речи: безбедност, ризик, стандард, управљање\n\nGENERIC STANDARDS FOR RISK MANAGEMENT\nAbstract: Safety of every business system must be adapted and matched to real risks. It\nhas long been known that there is no \"O\" - zero risk, therefore, it is necessary, in all areas\nof business, to implement high-quality identification, analysis and evaluation of risks, and\nthen to specify measures to minimize the risk i.e. achieving the state of acceptable risk.\nThe aim of this paper is to present standards for risk management: ISO Guide 73:2009,\nISO 31000:2009, ISO 31010:2009 and BS 31100:2011. Listed standards are generic,\nwhich means that their use is enabled in almost all areas of human activity and are not\nintended for certification by independent bodies, but contain guidelines and\nmethodologies for practical application.\nKeywords: safety, risk, standard, management\n\n1\n\nРад је урађен у оквиру пројекта број 42006 који финансира Министарство просвете и науке\nРепублике Србије\n\n�УВОД\nЗа све пословне организације које егзистирају у условима турбулентног\nокружења богатог ризицима, од суштинског је значаја да схвате којим су ризицима\nизложене и на који начин ти ризици утичу на остваривање њихових циљева.\nОрганизације најпре морају разумети ризике, како спољашње, тако и унутрашње,\nда би могле њима правилно управљати.\nОквир за управљање ризиком који дефинише ISO 31000 помаже\nорганизацијама да ефикасно управљају својим ризицима кроз примену процеса\nуправљања ризиком на различитим нивоима и у специфичним контекстима\nорганизације. ISO 31010 је смерница подржана стандардом ISO 31000 која пружа\nтехнике и упутства о вршењу процене ризика и помаже при одлучивању о томе\nкако да се изабере најбољи приступ код спровођења процене ризика, док ВS 31100\nдаје практичне и специфичне препоруке за кључне принципе ефикасног управљања\nризицима помоћу реалних студијa случаја.\nПреузимајући проактиван приступ ризику и управљању ризиком,\nорганизације преузимају контролу над неочекиваним догађајима који могу да\nизазову финансијске губитке, прекид нормалног пословања, нарушавање\nрепутације и/или конкурентност.\nISO Guide 73:2009\nISO Guide 73:2009 Vocabulary (Водич 73:2009 Речник) даје дефиниције\nопштих појмова у вези са управљањем ризиком. Има за циљ да подстиче узајамна и\nдоследна схватања кохерентног приступа и описа активности које се односе на\nуправљање ризицима, као и коришћење јединствене термионологије управљања\nризиком у пословним процесима и оквирима који се баве управљањем ризицима\n(Слика 1).\n\n�Слика 1. Међусобни однос терминологије ризика и управљања ризиком (Извпр: John Shortreed,\nInstitute for Risk Research University of Waterloo)\n\nПрема овом водичу, ризик је ефекат неизвесности нa циљевe. Уз ову\nдефиницију, ради њеног појашњавања, дато је и пет напомена.\nНапомена 1. Eфекат је одступање од очекиваног - позитивно и/или негативно.\nНапомена 2. Циљеви могу имати различите аспекте (као што су финансијски,\nздравље и безбедност, заштита животне средине) и могу се применити на\nразличитим нивоима (на стратешком, организационом, производном и процесном).\nНапомена 3. Ризик се често карактерише у односу на потенцијалне догађаје и\nпоследице, или на њихову комбинацију.\nНапомена 4. Ризик се често изражава као комбинација последица неког догађаја\n(укључујући промене околности) и придружене вероватноће догађаја.\nНапомена 5. Неизвесност је стање, чак и делимичног недостатка информација,\nразумевања и знања у вези са догађајем, његовом последицом или вероватноћом.\nОва дефиниција превазилази домен „догађаја“ и „ствари које се дешавају“ и\nдалеко је од распрострањеног схватања ризика као „опасности“ или „ствари које\nкрену наопако“ [1].\n\n�ISO 31000:2009\nСтандард ISO 31000 је резултат најбоље праксе у подручју управљања\nризицима, који је промовисан новембра 2009. године. Заснован је на аустралијсконовозеландском стандарду AS/NZ 4360:2004 Standard for Risk Management\n(Стандард за управљање ризиком). Из овог стандарда је преузет и захтев да\nуправљање ризиком, као функција, треба да буде уграђена у друге активности\nменаџмента, а не да се третира као одвојена, самостална активност.\nISO 31000 осигурава генеричке смернице за дизајн, имплементацију и\nодржавање процеса управљања ризицима у целој организацији. Може се\nприменити у свим организацијама, независно од њихове величине, начина\nпословања, гране привреде и слично, и обухвата све типове ризика којима је\nорганизација изложена. Процењује се да ће ISO 31000 бити највиши глобални\nстандард и да ће заменити све националне стандарде за управљање ризиком.\nОснову стандарда ИСО 31000 чине прецизно дефинисани: Принципи\nуправљања ризиком, Оквир за управљање ризиком и Процес управљања ризиком, а\nза организације које намеравају да унапреде свој систем управљања ризиком,\nважни су и Атрибути добре праксе који се наводе у стандарду као средство за\nмерење и евалуацију онога што тренутно чине [1].\nПринципи управљања ризиком\nЕфективно управљање ризиком подразумева примену следећих принципа\n[2;3]:\n1) Управљање ризиком ствара вредност.\nУправљање ризиком доприноси остваривању циљева и њиховом унапређивању, на\nпример, ефикасности операција, заштите околине, финансијског учинка,\nкорпоративног руковођења, безбедности и здравља на раду, квалитета производа,\nсагласности са правним и регулаторним захтевима, друштвеног прихватања и\nрепутације.\n2) Управљање ризиком је саставни део организационих процеса.\nУправљање ризиком је део одговорности менаџмента и саставни део\nорганизационих процеса, као и свих пројеката и процеса управљања променама.\nУправљање ризиком није самостална делатност одвојена од основних активности и\nпроцеса организације.\n3) Управљање ризиком је део доношења одлука.\nУправљање ризиком помаже доносиоцима одлука да доносе одлуке засноване на\nинформацијама. Управљање ризиком може да помогне у постављању приоритета\nакција и разликовању алтернативних праваца деловања. Коначно, управљање\nризиком може да помогне доносиоцима одлука при одлучивању о томе да ли је\nризик прихватљив или није, као и да ли ће третман ризика бити адекватан и\nефикасан.\n4) Управљање ризиком се експлицитно бави неизвесностима.\nУправљање ризиком се бави оним аспектима доношења одлука које карактерише\nнеизвесност, као и природом и начинима решавања неизвесности.\n\n�5) Управљање ризиком је систематично, структурисано и благовремено.\nСистематски, благовремен и структуриран приступ управљању ризицима\nдоприноси ефикасности и конзистентности, упоредивости и поузданости резултата.\n6) Управљање ризиком се заснива на\nнајбољим доступним\nинформацијама.\nИнпути за процес управљања ризиком су засновани на изворима информација као\nшто су искуство, повратне информације, посматрање, прогнозе и експертне оцене.\nМеђутим, доносиоци одлука треба да буду информисани и треба да узму у обзир\nограничења која се тичу коришћених података и модела, као и могућности\nнеслагања експерата.\n7) Управљање ризиком је прилагођено организацији.\nУправљање ризиком је усклађенао са спољашњим и унутрашњим контекстом\nорганизације и профилом ризика.\n8) Управљање ризиком узима у обзир људски фактор.\nУправљање ризиком мора да уочи и препозна могућности, перцепције и намере\nљуди изван и унутар организације, који би могли олакшати или отежати\nостваривање циљева организације.\n9) Управљање ризиком је транспарентно и отворено за сугестије.\nОдговарајуће и правовремено укључивање битних заинтересованих страна и,\nпосебно, доносилаца одлука са свих нивоа организације, осигурава релевантност и\nажурност процеса управљања ризиком. Укљученост, такође, омогућава\nзаинтересованим странама да буду на прави начин заступљене и да њихова\nмишљења буду узета у обзир приликом одређивања критеријума ризика.\n10) Управљање ризиком је динамично, итеративно и реагује на промене.\nНаступањем интерних и екстерних догађаја, контекст и сазнања се мењају,\nприступа се контроли и ревизији, неки ризици се појачавају и избијају у први план,\nдок се други умањују. Организација мора да обезбеди процес процене ризика, који\nће бити у стању да континуирано прати и одговара на промене.\n11) Управљање ризицима омогућава континуирано побољшање и\nунапређење организације.\nОрганизације треба да развију стратегије унапређивања зрелости својих процеса\nуправљања ризиком, паралелно са свим другим аспектима организације.\nОквир за управљање ризиком\nОквир за управљање ризиком који дефинише ISO 31000 помаже\nорганизацијама да ефикасно управљају својим ризицима кроз примену процеса\nуправљања ризиком на различитим нивоима и у специфичним контекстима\nорганизације. Оквир треба да обезбеди да информације о ризику, изведене из ових\nпроцеса, буду адекватно саопштене и искоришћене као основа за доношење одлука и\nодговорности на свим релевантним организационим нивоима.\nОквир за управљање ризиком није формиран са циљем да опише систем\nуправљања, већ да помогне организацијама да интегришу управљање ризиком у\n\n�свој систем управљања. Дакле, организације треба да прилагоде елементе оквира\nсвојим специфичним потребама. Оквир подразумева петљу која укључује:\n� дизајн оквира за управљање ризиком,\n� имплементацију управљања ризиком,\n� надзор и преглед оквира и\n� стално побољшање оквира.\nшто директно упућује на PDCA круг за управљање пословним процесима (Слика\n2).\n\nСлика 2. Оквир за управљање ризиком према ISO 31000\n\nПроцес управљања ризиком\nПроцес управљања ризиком садржи следеће фазе [4]:\n• Комуникација и консултовање: Комуникација и консултација са интерним\nи екстерним улагачима – заинтересираним странама, како је примерено\n(технолошки), на сваком степену процеса управљања ризиком и разматрање\nпроцеса као целине.\n• Утврђивање контекста: Утврђивање екстерног, интерног и контекста\nуправљања ризиком у којем ће се одвијати остатак процеса. Треба утврдити\nкритеријуме према којима ће се процењивати ризик и дефинисати структура\nанализе.\n• Идентификовање ризика: Идентификовање где, када, зашто и како би\nдогађаји могли спречити, умањити, одложити или повећати постизање\nциљева.\n• Анализа ризика: Идентификација и процена постојећих контрола.\nОдређивање последица и вероватноће а затим нивоа ризика. Ова анализа\nтреба да размотри подручје потенцијалних последица и њихову појаву.\n\n�•\n\nВредновање ризика: Поређење процењених нивоа ризика са претходно\nутврђеним критеријумима и разматрање равнотеже између потенцијалних\nкористи и неповољних резултата. То омогућује доношење одлука о обиму и\nприроди третмана ризика и о приоритетима.\n• Третман ризика: Израда и примена специфичних трошковно-ефикасних\nстратегија и акционих планова за повећање потенцијалних користи и\nсмањење потенцијалних трошкова.\n• Мониторинг и преглед/извештавање: Неопходно је пратити ефикасност\nсвих корака процеса управљања ризиком. То је важно за стално\nпобољшавање. Потребно је пратити ризике и доприносе мера третмана\nризика, како би се осигурало да промена услова не мења приоритете.\nОднос између принципа, оквира и процеса управљања ризиком приказан је\nна слици 3.\n\nСлика 3. Фазе процеса управљања ризиком према ISO 31000\n\nISO 31010:2009\nСтандард ISO 31010:2009 Risk menagement – Risk assessment techniques\n(Управљање ризиком – Технике процене ризика) пружа технике и упутства о\nвршењу процене ризика (табела 1). ISO 31010 није намењен за сертификацију или\nрегулаторну употребу, већ наводи процес процене ризика, концепт основне\nпроцене ризика и технике за спровођење процене ризика. Дизајниран је да буде\nинтегрисан са другим аспектима програма управљања ризиком. Обезбеђује\nспецифичне смернице за избор одговарајуће технике за процену ризика у\nзависности од пословних потреба, укључујући и успостављање приоритета, избор\nметодологије, правилно идентификовање ризика и задовољење специфичних\nрегулаторних захтева.\n\n�Табела 1. Алати и технике за процену ризика према ISO 31010\n\nBS 31100:2011\nСтандард BS 31100, који је усвојен јуна 2011. године, пружа савете и\nсмернице о развоју, имплементацији и одржавању ефикасног система управљања\nризиком, и у потпуности је усаглашен са стандардом ISO 31000. Може се\nприменити на било коју организацију.\nBS 31100 даје практичне и специфичне препоруке о томе како да се поставе\nкључни принципи ефикасног управљања ризицима у организацији помоћу реалних\nстудија случаја. Информације и упутства у BS 31100 ће бити од користи за:\n• проактивно управљање ризицима у специфичним областима или\nактивностима;\n• надгледање управљања ризиком у организацији;\n\n�•\n•\n\nпружање уверења о управљању ризицима организације;\nизвештавање заинтересованих страна.\nПримена овог стандарда повећава вероватноћу да ће организација бити\nуспешна због примењених процеса управљања ризицима.\n\nЗАКЉУЧАК\nУ свим гранама људске делатности присутни су ризици различите природе и\nкарактера. Резултати који се очекују у процесу научног и друштвеног развоја у\nнепосредној су вези са прогнозирањем, превенцијом, смањивањем последица\nризичних догађаја, заправо у непосредној су вези са управљањем ризицима..\nОснову управљања ризиком чини предузимање мера усмерених на елиминисање\nузрока настанка и/или минимизацију ефеката ризичних догађаја, као и мера за\nобезбеђење минималних губитака и отклањање последица уколико дође до\nреализације ризичних догађаја [6]. Успешно решавање питања управљања ризиком\nмогуће је уколико се познају феномени којима се управља и методе управљања С\nтим у вези, неопходна су јасна одређења, истозначна терминологија и разумљива\nсхватања ризика. Доношењем генеричких стандарда добили смо низ алата\nпримењивих у свим делатностима како би ризике идентификовали, евалуирали,\nутицали на њих различитим мерама и на крају управљали истима.\nГенерички стандарди као стандарди који садрже смернице и методологију за\nпрактичну примену представљају својеврстан изазов за све оне који покушавају\nустановити ''националне стандарде'' у овој области. Оквир за управљање ризиком\nкоји дефинише ISO 31000 помаже организацијама да ефикасно управљају својим\nризицима кроз примену процеса управљања ризиком на различитим нивоима и у\nспецифичним контекстима организације. ISO 31010 пружа технике и упутства о\nвршењу процене ризика и помаже при одлучивању о томе како да се изабере\nнајбољи приступ код спровођења процене ризика. ВS 31100 даје практичне и\nспецифичне препоруке за кључне принципе ефикасног управљања ризицима\nпомоћу реалних студијa случаја.\n\n�ЛИТЕРАТУРА\n[1]\n\n[2]\n\n[3]\n[4]\n[5]\n\n[6]\n\nПејчић Тарле, С., Петровић, М., Бојковић, Н., Управљање ризиком према\nмоделу ISO 31000 у пружању поштанских услуга, доступно на:\nhttp://postel.sf.bg.ac.rs/downloads/simpozijumi/POSTEL2009/RADOVI%20PDF/\nMenadzment%20procesa%20u%20postanskom%20i%20telekomunikacionom%2\n0saobracaju/7.%20S.%20PejcicTarle,%20M.%20Petrovic,%20N.%20Bojkovic.\npdf\nКековић, З., Савић,С., Комазец, Н., Милошевић, М., Јовановић, Д., Процена\nризика у заштити лица, имовине и пословања, Београд, Центар за анализу\nризика и управљање кризама, 2011.\nСавић, С., Станковић, М., Теорија система и ризика, Београд, Академска\nмисао, 2012.\nАделсбергер, З., ISO 31000 – Управљање ризицима, доступно на:\nhttp://www.kvalis.com/component/k2/item/165-iso-31000-upravljanje-rizicima\nBS31100 (BS 31100)- The code of practice for risk management and guidance for\nISO31000 доступно на: http://www.itgovernance.eu/p-89-bs31100-bs-31100code-of-practice-for-risk-management-and-guidance-for-iso31000.aspx\nНиколић, В., Савић, С.,. Образовање за безбедан рад и управљање\nпрофесионалним ризиком, Зборник радова са 11 међународног саветовања:\nРизик пожара, експлозије, хаварије и провале у осигурању и организација\nсистема заштите, Дунав Превинг а.д., Београд, 2003., стр. 95-101.\n\nСтандарди:\n[1]\nISO Guide 73:2009 Risk menagement – Vocabulary (Управљање ризиком –\nРечник)\n[2]\nISO 31000:2009; Risk menagement – Principles and guidelines (Управљање\nризиком – Принципи и смернице)\n[3]\nISO 31010:2009; Risk menagement – Risk assessment techniques (Управљање\nризиком – Технике процене ризика\n[4]\nISO 31100:2011; Risk menagement – Code of practice and guidance for the\nimplementation of ISO 31000\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"14"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"14"},["text","Радови"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1497"},["text","Naucni radovi"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12807"},["text","Радови"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12808"},["text","Китановић Оливера"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12809"},["text","Генерички стандарди за управљање ризицима"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12810"},["text","SA_Genericki standardi za upravljanje rizicima"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12811"},["text","безбедност"]],["elementText",{"elementTextId":"12812"},["text","ризик"]],["elementText",{"elementTextId":"12813"},["text","стандард"]],["elementText",{"elementTextId":"12814"},["text","управљање"]],["elementText",{"elementTextId":"12815"},["text","safety"]],["elementText",{"elementTextId":"12816"},["text","risk"]],["elementText",{"elementTextId":"12817"},["text","standard"]],["elementText",{"elementTextId":"12818"},["text","management"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12819"},["text","Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и усклађеност с реалним ризицима. Обзиром да не постоји \"0 - нулти ризик\", неопходно је у свим подручјима пословања, спроводити квалитетну идентификацију, анализу и валоризацију ризика, те након тога одредити мере за смањивање ризика тј. довођење у стање прихватљивог ризика. Циљ овог рада је да се прикажу међународни стандарди за управљање ризицима: ИСО Гуиде 73:2009, ИСО 31000:2009, ИСО 31010:2009 и БС 31100:2011. У питању су генерички стандарди чија је примена могућа у готово свим подручјима људског деловања. Ови стандарди нису предвиђени за сертификацију од независних тела, већ садрже смернице и методологију за практичну примену."]],["elementText",{"elementTextId":"12820"},["text"," Сафетy оф еверy бусинесс сyстем муст бе адаптед анд матцхед то реал рискс. Ит хас лонг беен кноwн тхат тхере ис но \"О\" - зеро риск, тхерефоре, ит ис нецессарy, ин алл ареас оф бусинесс, то имплемент хигх-qуалитy идентифицатион, аналyсис анд евалуатион оф рискс, анд тхен то специфy меасурес то минимизе тхе риск и.е. ацхиевинг тхе стате оф аццептабле риск. Тхе аим оф тхис папер ис то пресент стандардс фор риск манагемент: ИСО Гуиде 73:2009, ИСО 31000:2009, ИСО 31010:2009 анд БС 31100:2011. Листед стандардс аре генериц, wхицх меанс тхат тхеир усе ис енаблед ин алмост алл ареас оф хуман ацтивитy анд аре нот интендед фор цертифицатион бy индепендент бодиес, бут цонтаин гуиделинес анд метходологиес фор працтицал апплицатион."]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12821"},["text","Шијаковић Ана"]],["elementText",{"elementTextId":"12822"},["text","Савић Сузана"]],["elementText",{"elementTextId":"12823"},["text","Николић Весна"]],["elementText",{"elementTextId":"12824"},["text","Таради Јосип"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12826"},["text","Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12827"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12828"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12829"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12830"},["text","AT-42708-0119"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16626"},["text","11._Међународно_саветовање_Ризик_и_безбедносни_инжењеринг,_Зборник_радова"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"369"},["name","management"]],["tag",{"tagId":"265"},["name","risk"]],["tag",{"tagId":"477"},["name","safety"]],["tag",{"tagId":"280"},["name","standard"]],["tag",{"tagId":"476"},["name","безбедност"]],["tag",{"tagId":"143"},["name","ризик"]],["tag",{"tagId":"275"},["name","стандард"]],["tag",{"tagId":"251"},["name","управљање"]]]]]