DD_Krzanovic Daniel.pdf

Модел за оптимизацију граничног садржаја метала у руди у функцији дугорочног планирања површинских копова

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0) | From: ROmeka@RGF