Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/saska.rgf.rs/plugins/MetsExport/helpers/MetsExporter.php on line 1202
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/saska.rgf.rs/plugins/MetsExport/helpers/MetsExporter.php on line 723
TYPE="" > Aleksandra Tomasevic Omeka MetsExport Plugin The software used to generate this document is called Omeka MetsExport, which operates as a plugin for Omeka. Documentation can be found at http://github/MetsExport/ Закон о процени утицаја на животну средину Закон о процени утицаја на животну средину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009 (погледај и чл. 29. и 30). I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину друге државе, надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину. Одредбе овог закона не примењују се на пројекте намењене одбрани земље. Значење израза Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 1) јавност обухвата једно или више физичких или правних лица, њихова удружења, организације или групе; 2) надлежни орган јесте орган одговоран за спровођење поступка процене утицаја у оквиру овлашћења утврђених овим законом, и то: - министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) - за пројекте за које одобрење за градњу пројекта издаје републички орган; - орган аутономне покрајине управе надлежан за послове заштите животне средине за пројекте за које одобрење за извођење издаје орган аутономне покрајине; - орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине - за пројекте за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе; 3) носилац пројекта јесте подносилац захтева за добијање дозволе или одобрења за изградњу или реконструкцију објекта или осталих интервенција у природи и природном окружењу, односно лице које планира да обавља или обавља делатност из области која је предмет процене утицаја на животну средину; 4) пројекат јесте: - извођење грађевинских радова, уградња инсталација, постројења и опреме, њихова реконструкција, уклањање и/или промена технологије, технологије процеса рада, сировине, репроматеријала, енергената и отпада; - остале интервенције у природи и природном окружењу укључујући радове који обухватају експлоатацију минералних сировина; 5) процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових чинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката (у даљем тексту: процена утицаја); 6) студија о процени утицаја на животну средину јесте документ којим се анализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине и њихова осетљивост на одређеном простору и међусобни утицаји постојећих и планираних активности, предвиђају непосредни и посредни штетни утицаји пројекта на чиниоце животне средине, као и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину и здравље људи (у даљем тексту: студија о процени утицаја); 7) заинтересована јавност обухвата јавност на коју пројекат утиче или је вероватно да ће утицати, укључујући и невладине организације које се баве заштитом животне средине и евидентиране су код надлежног органа; 8) заинтересовани органи и организације су органи и организације Републике, односно аутономне покрајине и локалне самоуправе и предузећа,који су овлашћени за утврђивање услова и издавање дозвола, одобрења и сагласности за изградњу објеката, планирање и уређење простора, праћење стања животне средине, обављање делатности и заштиту и коришћење природних и радом створених вредности. + Види: чл. 1. Закона - 36/2009-58. Предмет процене утицаја Члан 3. Предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину. Предмет процене утицаја су и пројекти који су реализовани без израде студије о процени утицаја, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе ( у даљем тексту: процена утицаја затеченог стања). Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра. Пројекти из ст. 1. и 2. овог члана могу бити предмет процене утицаја ако је њихово извођење, односно употреба у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња. + Види: чл. 2. Закона - 36/2009-58. Пројекти за које се врши процена утицаја Члан 4. Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) прописује: 1) листу пројеката за које је обавезна процена утицаја; 2) листу пројеката за које се може захтевати процена утицаја. Надлежни орган одлучује о потреби процене утицаја за пројекте из става 1. тачка 2) овог члана применом прописаних критеријума. Прописом из става 1. овог члана описују се пројекти и утврђују критеријуми за одлучивање о потреби израде процене утицаја за пројекте из става 1. тачка 2) овог члана. Обавеза прибављања сагласности на процену утицаја Члан 5. Носилац пројекта за који је обавезна процена утицаја и пројекта за који је утврђена потреба процене утицаја, не може приступити реализацији, односно изградњи и извођењу пројекта без сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја. + Види: чл. 3. Закона - 36/2009-58. II. ПОСТУПАК ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА Фазе у поступку процене утицаја Члан 6. Поступак процене утицаја састоји се од следећих фаза: 1) одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона; 2) одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја; 3) одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја. Прикупљање података и документације Члан 7. Надлежни органи и други органи и организације дужни су да, на захтев носиоца пројекта, обезбеде потребне податке и документацију од значаја за утврђивање и процену могућих директних и индиректних утицаја пројекта на животну средину у року од 15 дана од дана пријема захтева. Ако орган и организација не располаже траженим подацима, обавештењима и документацијом, о томе писаним путем обавештава носиоца пројекта у року из става 1. овог члана. 1. Одлучивање о потреби процене утицаја Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја Члан 8. Носилац пројекта за који се може захтевати процена утицаја подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја (у даљем тексту: захтев о потреби процене утицаја) надлежном органу. Захтев о потреби процене утицаја подноси се на прописаном обрасцу и садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 2) опис локације; 3) опис карактеристика пројекта; 4) приказ главних алтернатива које су разматране; 5) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 6) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину; 7) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја; 8) друге податке и информације на захтев надлежног органа. Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се следећа документација: 1) извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана; 2) идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; 3) графички приказ микро и макро локације; 4) услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом; 5) доказ о уплати републичке административне таксе; 6) други докази на захтев надлежног органа. Изузетно, извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући урбанистички документ, не подноси се ако се делатност планира у постојећем објекту чија се намена мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је потврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу. Министар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: министар) ближе прописује садржину захтева о потреби процене утицаја. + Види: чл. 4. Закона - 36/2009-58. Разматрање захтева о потреби процене утицаја Члан 9. Ако је захтев о потреби процене утицаја неуредан надлежни орган захтева од носиоца пројекта додатне податке и документацију и одређује рок за њихово достављање. Ако носилац пројекта о потреби процене утицаја не достави додатне податке, обавештења и документацију у остављеном року, надлежни орган одбацује захтев као неуредан, осим у случају из члана 7. став 2. овог закона. Одлучивање о захтеву о потреби процене утицаја Члан 10. Надлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву о потреби процене утицаја у року од десет дана од дана пријема уредног захтева. Обавештење из става 1. овог члана садржи нарочито податке о: 1) носиоцу пројекта; 2) називу, врсти и локацији пројекта чије се извођење планира; 3) месту и времену могућности увида у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта; 4) природи одлуке која ће бити донета на основу поднетог захтева; 5) називу и адреси надлежног органа. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана пријема обавештења из става 1. овог члана могу доставити своје мишљење. Надлежни орган, у року од десет дана од истека рока утврђеног у ставу 3. овог члана, одлучује о поднетом захтеву узимајући у обзир специфичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности. Одлуком којом утврђује да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину надлежни орган може одредити и обим и садржај студије о процени утицаја. Одлуком којом утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину надлежни орган може утврдити минималне услове заштите животне средине, у складу са посебним прописима. Надлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку из става 4. овог члана и о њој обавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана доношења одлуке. + Види: чл. 5. Закона - 36/2009-58. Право на жалбу Члан 11. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке надлежног органа о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја. Жалба из става 1. овог члана изјављује се надлежном другостепеном органу у складу са законом којим се уређује заштита животне средине. Надлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 30 дана од дана пријема жалбе. + Види: чл. 6. Закона - 36/2009-58. 2. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја Члан 12. Носилац пројекта за које се обавезно врши процена утицаја и за које је надлежни орган утврдио обавезу процене утицаја подноси захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја (у даљем тексту: захтев за одређивање обима и садржаја). Захтев за одређивање обима и садржаја подноси се на прописаном обрасцу и садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 1а) опис локације; 2) опис пројекта; 3) приказ главних алтернатива које су разматране; 4) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 5) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта; 6) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штених утицаја; 7) нетехнички резиме података наведених од 2) до 6); 8) подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације; 9) друге податке и информације на захтев надлежног органа. Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се следећа документација: 1) извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана; 2) идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; 3) графички приказ микро и макро локације; 4) услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом; 5) доказ о уплати републичке административне таксе; 6) други докази на захтев надлежног органа. Министар ближе прописује садржину захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја. + Види: чл. 7. Закона - 36/2009-58. Разматрање захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја Члан 13. По пријему захтева за одређивање обима и садржаја надлежни орган поступа на начин утврђен у члану 9. овог закона. Одлучивање о захтеву Члан 14. Надлежни орган у року од десет дана од дана пријема захтева за одређивање обима и садржаја, обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу доставити своја мишљења о поднетом захтеву у року од 15 дана од дана пријема обавештења из става 1. овог члана. Надлежни орган најкасније у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог члана, доноси одлуку о обиму и садржају студије о процени утицаја, узимајући у обзир специфичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности. Надлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку из става 3. овог члана и о њој обавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана доношења одлуке. + Види: чл. 8. Закона - 36/2009-58. Право на жалбу против одлуке о захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја Члан 15. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке надлежног органа о захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја. Жалба из става 1. овог члана изјављује се надлежном другостепеном органу у складу са законом којим се уређује заштита животне средине. Надлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 30 дана од дана пријема жалбе. + Види: чл. 9. Закона - 36/2009-58. 3. Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја Члан 16. Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја (у даљем тексту: захтев за сагласност) надлежном органу. Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 1) најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику; 2) одлука надлежног органа из претходне фазе поступка. Носилац пројекта дужан је да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије о процени утицаја. Ако носилац пројекта поднесе захтев за сагласност по истеку рока из става 3. овог члана, надлежни орган ће одлучити о поднетом захтеву у зависности од околности сваког конкретног случаја. По пријему захтева за сагласност надлежни орган поступа на начин утврђен у члану 9. овог закона. + Види: чл. 10. Закона - 36/2009-58. Садржај студије о процени утицаја Члан 17. Студија о процени утицаја обавезно садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 2) опис локације на којој се планира реализација пројекта; 3) опис пројекта; 4) приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао; 5) приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација); 6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину; 7) процену утицаја на животну средину у случају удеса; 8) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину; 9) програм праћења утицаја на животну средину; 10) нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9); 11) подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци. Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом. Студија о процени утицаја садржи и основне податке о лицима, односно квалификацији лица која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датум израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила студију. Министар ближе прописује садржину студије о процени утицаја. + Види: чл. 11. Закона - 36/2009-58. Обавеза израде студије о процени утицаја у поступку прибављања дозволе или одобрења за извођење пројекта Члан 18. Студија о процени утицаја и сагласност на студију о процени утицаја, односно одлука да није потребна процена утицаја на животну средину, саставни су део документације која се прилаже уз захтев за издавање одобрења за изградњу или уз пријаву почетка извођења пројекта (изградња, извођење радова, промена технологије, промена делатности и друге активности). + Види: чл. 12. Закона - 36/2009-58. Овлашћење за израду студије о процени утицаја Члан 19. Студију о процени утицаја може да израђује правно лице и предузетник ако је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности пројектовања, инжењеринга и израде студија и анализа. Правно лице и предузетник из става 1. овог члана дужно је да за израду студије о процени утицаја образује мултидисциплинарни тим састављен од лица која поседују доказ о квалификацији за израду студије о процени утицаја, односно за области које су предмет студије у чијој изради учествују. Лице је квалификовано за израду студије о процени утицаја ако има високу стручну спрему одговарајућег смера и најмање пет година рада у струци или звање одговорног пројектанта. + Види: чл. 13. Закона - 36/2009-58. Јавни увид, презентација и расправа о студији о процени утицаја Члан 20. Надлежни орган обезбеђује јавни увид, организује презентацију и спроводи јавну расправу о студији о процени утицаја. Надлежни орган у року од седам дана од дана пријема захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја обавештава носиоца пројекта, заинтересоване органе и организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне презентације, као и јавне расправе о студији о процени утицаја. Јавна расправа може се одржати најраније 20 дана од дана обавештавања јавности. Носилац пројекта учествује у јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја. Министар ближе прописује поступак јавног увида, презентације и расправе. Измене и допуне студије о процени утицаја Члан 21. - брисан Види: + чл. 14. Закона - 36/2009-58. Техничка комисија Члан 22. Надлежни орган најкасније у року од десет дана од дана пријема захтева за сагласност образује техничку комисију за оцену студије о процени утицаја. Председник техничке комисије именује се из реда запослених или постављених лица у надлежном органу. За чланове техничке комисије могу бити именована лица са високом стручном спремом одговарајуће струке, односно смера и одговарајућим стручним резултатима, из реда: 1) запослених или постављених лица у надлежном органу; 2) запослених или постављених лица у заинтересованим органима и организацијама; 3) независних стручњака. Чланови техничке комисије не могу бити лица која су: 1) учествовала у изради студије о процени утицаја која је предмет оцене; 2) оснивачи правног лица или предузетник који је израдио студију о процени утицаја или запослени код тих лица; 3) оснивачи или запослени код носиоца пројекта; 4) брачни другови, крвни сродници до четвртог степена сродства и сродници по тазбини до другог степена сродства лица наведених у тач. 1) до 3). 4а) запослена као инспектори, односно лица која врше инспекцијски надзор над пројектом за који је израђена студија о процени утицаја. Надлежни орган може образовати једну или више техничких + комисија. Види: чл. 15. Закона - 36/2009-58. Достављање студије о процени утицаја техничкој комисији Види: + чл. 16. Закона - 36/2009-58. Члан 22а Надлежни орган доставља студију о процени утицаја техничкој комисији у року од три дана од дана њеног образовања. По завршеном јавном увиду, односно јавној презентацији и јавној расправи, надлежни орган у року од три дана доставља техничкој комисији извештај са прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности. + Види: чл. 16. Закона - 36/2009-58. Поступак оцене студије о процени утицаја Члан 23. Техничка комисија испитује студију о процени утицаја, разматра извештај са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и оцењује подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта. Председник техничке комисије може на седницу комисије позвати носиоца пројекта, обрађиваче студије о процени утицаја, као и представнике надлежних органа и организација који су издали услове, сагласности и мишљења у претходном поступку. На предлог техничке комисије, надлежни орган може захтевати од носиоца пројекта да у одређеном року изврши измене и допуне у достављеној студији о процени утицаја. Ако носилац пројекта не поступи у свему по захтеву из става 3. овог члана, надлежни орган може, на предлог техничке комисије, одобрити највише један додатни рок за измене и допуне студије о процени утицаја. Техничка комисија дужна је да извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке достави надлежном органу најкасније у року од 30 дана од дана пријема студије о процени утицаја од надлежног органа. Рок из става 5. овог члана не тече за време остављено носиоцу пројекта за измене и допуне студије о процени утицаја. Министар ближе прописује начин рада техничке комисије. + Види: чл. 17. Закона - 36/2009-58. Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја Члан 24. Надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја техничке комисије и доставља носиоцу пројекта у року од десет дана од дана пријема извештаја. Одлуком о давању сагласности на студију о процени утицаја утврђују се нарочито услови и мере са спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину. Одлуку из става 1. овог члана надлежни орган доставља надлежном инспектору за заштиту животне средине. + Види: чл. 18. Закона - 36/2009-58. Обавештавање заинтересованих органа и организација и јавности Члан 25. О одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја, надлежни орган је дужан да у року од десет дана од дана њеног доношења обавести заинтересоване органе и организације и јавност о: 1) садржини одлуке; 2) главним разлозима на којима се одлука заснива; 3) најважнијим мерама које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја. Право вођења управног спора Члан 26. Одлука надлежног органа из члана 24. овог закона је коначна. Против одлуке из става 1. овог члана подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор. Стављање документације на увид Члан 27. Надлежни орган је дужан да заинтересованим органима и организацијама и представницима јавности стави на увид комплетну документацију о спроведеном поступку процене утицаја, на захтев поднет у писаној форми, у року од 15 дана од дана пријема захтева. Од обавезе стављања на увид документације из става 1. овог члана изузимају се документи заштићени пословном, службеном или државном тајном. Пословном, службеном или државном тајном из става 2. овог члана не могу бити заштићени подаци који се односе на емисије, стање животне средине и могуће негативне утицаје и последице, ризике од удеса, резултате мониторинга и инспекцијски надзор. + Види: чл. 19. Закона - 36/2009-58. Ажурирање студије о процени утицаја на животну средину Члан 28. Носилац пројекта дужан је да са реализацијом, односно изградњом и извођењем пројекта отпочне у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја. По истеку рока из става 1. овог члана, на захтев носиоца пројекта, надлежни орган може донети одлуку о изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће студије о процени утицаја. О ажурирању постојеће студије о процени утицаја, надлежни орган одлучује, на захтев носиоца пројекта, и ако у току изградње, односно извођења пројекта, носилац пројекта мора да одступи од документације на основу које је израђена студија о процени утицаја на животну средину на коју је дата сагласност. Захтев из става 3. овог члана подноси се пре подношења захтева за издавање одобрења за изградњу по измењеној документацији. Захтев из става 2. и 3. овог члана садржи податке прописане за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја. На поступак по захтеву из става 2. и 3. овог члана сходно се примењују одредбе овог закона којима се уређује одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја. + Види: чл. 20. Закона - 36/2009-58. 4. Начин обавештавања јавности Члан 29. Надлежни орган је дужан да о својим одлукама из члана 10. ст. 1. и 4., члана 14. ст. 1. и 4., чл. 20. и 25. овог закона обавести јавност путем најмање једног локалног листа на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности. Надлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације у писаној форми. Обавештавање из ст. 1. и 2. овог члана може се вршити и путем електронских медија. 5. Процена утицаја затеченог стања на животну средину Члан 30. Носилац изведеног пројекта за који се по одредбама овог закона врши процена утицаја, а који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, дужан је да поднесе захтев за: 1) давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину (у даљем тексту: студија затеченог стања) за пројекте из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона; 2) одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања за пројекте из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона. Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 1) копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу; 2) извод из пројекта изведеног објекта; 3) извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци; 4) графички приказ микро и макро локације; 5) доказ о уплати републичке административне таксе. Студија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта, података о емисији и резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине и има садржај прописан овим законом за студију о процени утицаја. Надлежни орган одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања по поступку прописаном овим законом. + Види: чл. 21. Закона - 36/2009-58. 6. Провера испуњености услова из сагласности на процену утицаја Члан 31. У поступку техничког прегледа за пројекте за које је дата сагласност на студију о процени утицаја утврђује се да ли су испуњени услови из одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја, у складу са законом којим се уређује изградња објеката. Надлежни орган који је водио поступак процене утицаја именује лице које учествује у раду комисије за технички преглед. Лице из става 2. овог члана може бити запослено или постављено у надлежном органу, односно у другом органу и организацији или независни стручњак који поседује доказе о квалификацији за учешће у раду техничке комисије из члана 22. овог закона. Употребна дозвола не може се издати ако лице из става 2. овог члана не потврди да су испуњени услови из одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја. + Види: чл. 22. Закона - 36/2009-58. 7. Обавештавање о могућим прекограничним утицајима Члан 32. Ако пројекат може имати значајан утицај на животну средину друге државе или ако држава чија животна средина може бити значајно угрожена то затражи, Министарство у што краћем року, а најкасније када оно или надлежни орган буде обавестио своју јавност, доставља другој држави на мишљење обавештења о: 1) пројекту заједно са свим доступним подацима о његовим могућим утицајима; 2) природи одлуке која може бити донета; 3) року у коме друга држава може да саопшти своју намеру да учествује у поступку процене утицаја. О одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности Министарство обавештава државу која је учествовала у поступку процене утицаја достављањем обавештења о садржини одлуке и условима који су одређени; главним разлозима на којима је одлука заснована, укључујући разлоге о прихватању или одбијању прибављених мишљења заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности; по потреби, најважнијим мерама које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја на животну средину. О примљеним обавештењима о прекограничним утицајима предложеног пројекта друге државе Министарство обавештава јавност. Прибављена мишљења заинтересоване јавности Министарство узима у обзир приликом давања мишљења надлежном органу друге државе. 8. Трошкови носиоца пројекта Члан 33. Носилац пројекта сноси трошкове израде, измене и допуне и ажурирања студије о процени утицаја, израде студије затеченог стања, обавештавања и учешћа јавности у поступку процене утицаја и рада техничке комисије. Висину трошкова рада техничке комисије утврђује министар. + Види: чл. 23. Закона - 36/2009-58. 9. Обавеза вођења евиденције Члан 34. Надлежни орган води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама као јавну књигу. Министар прописује садржину, изглед и начин вођења јавне књиге. 10. Сходна примена закона Види: + чл. 24. Закона - 36/2009-58. Члан 34а На питања покретања, вођења и окончања поступка процене утицаја која нису уређена овим законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. + Види: чл. 24. Закона - 36/2009-58. III. НАДЗОР Члан 35. Надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши Министарство. Инспекцијски надзор врши Министарство преко инспектора за заштиту животне средине (у даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом. Права и дужности инспектора Члан 36. У вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да утврђује: 1) да ли је извршена обавеза подношења захтева за добијање сагласности на процену утицаја за пројекте из члана 4. став 1. тач. 1) овог закона; 2) да ли је извршена обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте из члана 4. став 1 тач. 2) овог закона; 3) да ли је извршена обавеза носиоца пројекта из одлуке о давању сагласности на студију процене утицаја; 4) да ли је извршена обавеза носиоца изведеног пројекта за подношење захтева за одлучивање о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања; 5) да ли је извршена обавеза носиоца изведеног пројекта из одлуке о сагласности на студију затеченог стања. Овлашћења инспектора за заштиту животне средине Члан 37. У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да: 1) наложи подношење захтева за покретање поступка процене утицаја; 2) наложи подношење захтева за покретање поступка процене утицаја затеченог стања; 3) забрани извођење пројекта и обављање делатности док се не прибави сагласност надлежног органа на студију о процени утицаја; 4) наложи испуњење услова и спровођење мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију затеченог стања, односно одлуци којом се утврђују минимални услови заштите животне средине; 5) забрани обављање делатности до испуњења услова и спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију затеченог стања; 5а) забрани обављање делатности ако је одбијен захтев за давање сагласности на студију затеченог стања; 6) поднесе пријаву против правног лица и одговорног лица у правном лицу за учињени привредни преступ по одредбама овог закона; 7) поднесе пријаву против физичког лица и одговорног лица у правном лицу за учињени прекршај по одредбама овог закона. Против решења инспектора из става 1. тач. 1) до 5а) може се у року од 15 дана од дана пријема решења изјавити жалба министру. + Види: чл. 25. Закона - 36/2009-58. Сарадња надлежних инспекцијских и других органа Члан 38. Ако у току вршења инспекцијског надзора инспектор заштите животне средине оцени да су повређени други закони дужан је да без одлагања обавести орган надлежан за спровођење тих закона. Поверавање инспекцијског надзора Члан 39. Аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе поверавају се послови инспекцијског надзора над применом одредаба овог закона за пројекте за које је орган аутономне покрајине, односно локалне самоуправе надлежан за вођење поступка процене утицаја. Против решења инспектора из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема решења. IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Привредни преступ Члан 40. Новчаном казном од 150.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице - носилац пројекта ако: 1) приступи извођењу пројекта без сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја (члан 5); 2) не испуни услове или не спроведе мере из одлуке о давању сагласности на студију процене утицаја (члан 24. став 2); 3) не прибави сагласност надлежног органа на студију затеченог стања (члан 30. став 1.) За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу-носиоцу пројекта новчаном казном од 30.000 до 200.000 динара. Заштитне мере Члан 41. За привредни преступ из члана 40. овог закона, поред прописане новчане казне, правном лицу се може изрећи мера забране обављања одређене делатности, а одговорном лицу мера забране вршења одређене дужности у трајању до пет година. Прекршајна одговорност носиоца пројекта Члан 42. Новчаном казном од 30.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лиценосилац пројекта ако: 1) не поднесе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја (члан 8); 2) не поднесе захтев за сагласност на студију о процени утицаја (члан 16). За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу носиоцу пројекта новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара. + Види: чл. 26. Закона - 36/2009-58. Прекршајна одговорност одговорног лица у надлежном органу Члан 43. Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у надлежном органу ако: 1) не донесе одлуку о потреби израде студије о процени утицаја, одлуку о обиму и садржини студије о процени утицаја и одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја противно одредбама овог закона (чл. 10, 14. и 24); 2) не стави на увид документацију о спроведеном поступку процене утицаја (члан 20); 3) не спроводи поступак прекограничног обавештавања (члан 32); 4) не води прописане евиденције (члан 34). + Види: чл. 27. Закона - 36/2009-58. V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Рок за подношење захтева за добијање сагласности на студију затеченог стања Члан 44. Носилац изведеног пројекта из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона дужан је да у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу захтев за добијање сагласности на студију затеченог стања. Носилац изведеног пројекта из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона дужан је да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби израде студије затеченог стања. Решавање раније поднетих захтева Члан 45. Решавање захтева поднетих до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95). Престанак важности прописа Члан 46. До доношења акта из члана 4. став 1. и члана 17. став 4. овог закона примењиваће се Правилник о анализи утицаја објеката, односно радова на животну средину ("Службени гласник РС", број 61/92) и Правилник о условима и критеријумима за израду анализе утицаја објеката и радова на животну средину ("Службени гласник РС", број 49/01). Завршна одредба Члан 47. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". ОСНОВНИ ТЕКСТ На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о процени утицаја на животну средину Проглашава се Закон о процени утицаја на животну средину, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Шестој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2004. години, 14. децембра 2004. године. ПР број 71 У Београду, 20. децембра 2004. године Председник Републике, Борис Тадић, с.р. Закон о процени утицаја на животну средину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 од 21.12.2004. године. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину друге државе, надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину. Одредбе овог закона не примењују се на пројекте намењене одбрани земље. Значење израза Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 1) јавност обухвата једно или више физичких или правних лица, њихова удружења, организације или групе; 2) надлежни орган јесте орган одговоран за спровођење поступка процене утицаја у оквиру овлашћења утврђених овим законом, и то: - министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) - за пројекте за које одобрење за градњу пројекта издаје републички орган; - орган аутономне покрајине управе надлежан за послове заштите животне средине за пројекте за које одобрење за извођење издаје орган аутономне покрајине; - орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине - за пројекте за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе; 3) носилац пројекта јесте подносилац захтева за добијање дозволе или одобрења за изградњу или реконструкцију објекта или осталих интервенција у природи и природном окружењу; 4) пројекат јесте: - извођење грађевинских радова, уградња инсталација, постројења и опреме, њихова реконструкција, уклањање и/или промена технологије, технологије процеса рада, сировине, репроматеријала, енергената и отпада; - остале интервенције у природи и природном окружењу укључујући радове који обухватају експлоатацију минералних сировина; 5) процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових чинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката (у даљем тексту: процена утицаја); 6) студија о процени утицаја на животну средину јесте документ којим се анализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине и њихова осетљивост на одређеном простору и међусобни утицаји постојећих и планираних активности, предвиђају непосредни и посредни штетни утицаји пројекта на чиниоце животне средине, као и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину и здравље људи (у даљем тексту: студија о процени утицаја); 7) заинтересована јавност обухвата јавност на коју пројекат утиче или је вероватно да ће утицати, укључујући и невладине организације које се баве заштитом животне средине и евидентиране су код надлежног органа; 8) заинтересовани органи и организације су органи и организације Републике, односно аутономне покрајине и локалне самоуправе и предузећа,који су овлашћени за утврђивање услова и издавање дозвола, одобрења и сагласности за изградњу објеката, планирање и уређење простора, праћење стања животне средине, обављање делатности и заштиту и коришћење природних и радом створених вредности. Предмет процене утицаја Члан 3. Предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину. Предмет процене утицаја су и пројекти који су реализовани без израде студије о процени утицаја, а немају одобрење за изградњу или употребу ( у даљем тексту: процена утицаја затеченог стања). Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и комуналних делатности, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра. Пројекти за које се врши процена утицаја Члан 4. Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) прописује: 1) листу пројеката за које је обавезна процена утицаја; 2) листу пројеката за које се може захтевати процена утицаја. Надлежни орган одлучује о потреби процене утицаја за пројекте из става 1. тачка 2) овог члана применом прописаних критеријума. Прописом из става 1. овог члана описују се пројекти и утврђују критеријуми за одлучивање о потреби израде процене утицаја за пројекте из става 1. тачка 2) овог члана. Обавеза прибављања сагласности на процену утицаја Члан 5. Носилац пројекта не може приступити извођењу пројекта без спроведеног поступка процене утицаја и сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја. II. ПОСТУПАК ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА Фазе у поступку процене утицаја Члан 6. Поступак процене утицаја састоји се од следећих фаза: 1) одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона; 2) одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја; 3) одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја. Прикупљање података и документације Члан 7. Надлежни органи и други органи и организације дужни су да, на захтев носиоца пројекта, обезбеде потребне податке и документацију од значаја за утврђивање и процену могућих директних и индиректних утицаја пројекта на животну средину у року од 15 дана од дана пријема захтева. Ако орган и организација не располаже траженим подацима, обавештењима и документацијом, о томе писаним путем обавештава носиоца пројекта у року из става 1. овог члана. 1. Одлучивање о потреби процене утицаја Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја Члан 8. Носилац пројекта за који се може захтевати процена утицаја подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја (у даљем тексту: захтев о потреби процене утицаја) надлежном органу. Захтев о потреби процене утицаја садржи: 1) опис локације; 2) опис карактеристика пројекта; 3) опис карактеристика могућих утицаја пројекта на животну средину; 4) друге податке и документацију. Министар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: министар) ближе прописује садржину захтева о потреби процене утицаја. Разматрање захтева о потреби процене утицаја Члан 9. Ако је захтев о потреби процене утицаја неуредан надлежни орган захтева од носиоца пројекта додатне податке и документацију и одређује рок за њихово достављање. Ако носилац пројекта о потреби процене утицаја не достави додатне податке, обавештења и документацију у остављеном року, надлежни орган одбацује захтев као неуредан, осим у случају из члана 7. став 2. овог закона. Одлучивање о захтеву о потреби процене утицаја Члан 10. Надлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву о потреби процене утицаја у року од десет дана од дана пријема уредног захтева. Обавештење из става 1. овог члана садржи нарочито податке о: 1) носиоцу пројекта; 2) називу, врсти и локацији пројекта чије се извођење планира; 3) месту и времену могућности увида у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта; 4) природи одлуке која ће бити донета на основу поднетог захтева; 5) називу и адреси надлежног органа. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана пријема обавештења из става 1. овог члана могу доставити своје мишљење. Надлежни орган, у року од 15 дана од истека рока утврђеног у ставу 3. овог члана, одлучује о поднетом захтеву узимајући у обзир достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности. Право на жалбу Члан 11. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке надлежног органа о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја. Жалба из става 1. овог члана подноси се надлежном другостепеном органу у складу са законом којим се уређује заштита животне средине. Надлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 20 дана од дана пријема жалбе. 2. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја Члан 12. Носилац пројекта за које се обавезно врши процена утицаја и за које је надлежни орган утврдио обавезу процене утицаја подноси захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја (у даљем тексту: захтев за одређивање обима и садржаја). Захтев за одређивање обима и садржаја садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 2) опис пројекта; 3) приказ главних алтернатива које су разматране; 4) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 5) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта; 6) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штених утицаја; 7) нетехнички резиме података наведених од 2) до 6); 8) подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације; 9) друге податке и документацију. Министар ближе прописује садржину захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја. Разматрање захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја Члан 13. По пријему захтева за одређивање обима и садржаја надлежни орган поступа на начин утврђен у члану 9. овог закона. Одлучивање о захтеву Члан 14. Надлежни орган у року од десет дана од дана пријема захтева за одређивање обима и садржаја, обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу доставити своја мишљења о поднетом захтеву у року од 20 дана од дана пријема обавештења из става 1. овог члана. Надлежни орган у року од 15 дана од дана истека рока из става 2. овог члана, доноси одлуку о садржају и обиму студије о процени утицаја узимањем у обзир мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности. Надлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку из става 3. овог члана и о њој обавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана доношења одлуке. Право на жалбу против одлуке о захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја Члан 15. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке надлежног органа о захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја. Жалба из става 1. овог члана подноси се надлежном другостепеном органу у складу са законом којим се уређује заштита животне средине. Надлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 20 дана од дана пријема жалбе. 3. Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја Члан 16. Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја (у даљем тексту: захтев за сагласност) надлежном органу, заједно са студијом о процени утицаја. Ако је надлежни орган одлучивао о обиму и садржају студије о процени утицаја, носилац пројекта је дужан да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке о обиму и садржају студије о процени утицаја. Ако носилац пројекта из става 2. овог члана поднесе захтев за давање сагласности по истеку прописаног рока, надлежни орган ће одлучити о поднетом захтеву у зависности од околности сваког конкретног случаја. Садржај студије о процени утицаја Члан 17. Студија о процени утицаја обавезно садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 2) опис локације на којој се планира извођење пројекта; 3) опис пројекта; 4) приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао; 5) приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација); 6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину; 7) процену утицаја на животну средину у случају удеса; 8) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину; 9) програм праћења утицаја на животну средину; 10) нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9); 11) подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци. Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом. Студија о процени утицаја садржи и основне податке о лицима која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датум израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила студију. Министар ближе прописује садржину студије о процени утицаја. Обавеза израде студије о процени утицаја у поступку прибављања дозволе или одобрења за извођење пројекта Члан 18. Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за прибављање дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња, извођење радова, промена технологије, промена делатности и друге активности). Овлашћење за израду студије о процени утицаја Члан 19. Студију о процени утицаја може да израђује правно лице и предузетник ако је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности пројектовања, инжењеринга и израде студија и анализа. Правно лице и предузетник из става 1. овог члана може за израду студије о процени утицаја образовати мултидисциплинарни тим састављен од лица квалификованих за анализу сваког од чинилаца животне средине. Лице је квалификовано за израду студије о процени утицаја ако има високу стручну спрему одговарајућег смера и најмање пет година рада у струци или звање одговорног пројектанта. Јавни увид, презентација и расправа о студији о процени утицаја Члан 20. Надлежни орган обезбеђује јавни увид, организује презентацију и спроводи јавну расправу о студији о процени утицаја. Надлежни орган у року од седам дана од дана пријема захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја обавештава носиоца пројекта, заинтересоване органе и организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне презентације, као и јавне расправе о студији о процени утицаја. Јавна расправа може се одржати најраније 20 дана од дана обавештавања јавности. Носилац пројекта учествује у јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја. Министар ближе прописује поступак јавног увида, презентације и расправе. Измене и допуне студије о процени утицаја Члан 21. По завршеној јавној расправи, надлежни орган у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе, на основу мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности доставља носиоцу пројекта преглед мишљења, са предлозима за измене и допуне студије о процени утицаја. Носилац пројекта надлежном органу подноси студију о процени утицаја, по потреби измењену и допуњену, са прегледом мишљења и предлозима из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана њиховог пријема. Надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема измењене и допуњене студије о процени утицаја, доставља техничкој комисији студију о процени утицаја, са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја. Техничка комисија Члан 22. За оцену студије о процени утицаја надлежни орган образује техничку комисију. Председник техничке комисије именује се из реда запослених или постављених лица у надлежном органу. За чланове техничке комисије могу бити именована лица са високом стручном спремом одговарајуће струке, односно смера и одговарајућим стручним резултатима, из реда: 1) запослених или постављених лица у надлежном органу; 2) запослених или постављених лица у заинтересованим органима и организацијама; 3) независних стручњака. Чланови техничке комисије не могу бити лица која су: 1) учествовала у изради студије о процени утицаја која је предмет оцене; 2) оснивачи правног лица или предузетник који је израдио студију о процени утицаја или запослени код тих лица; 3) оснивачи или запослени код носиоца пројекта; 4) брачни другови, крвни сродници до четвртог степена сродства и сродници по тазбини до другог степена сродства лица наведених у тач. 1) до 3). Надлежни орган може образовати једну или више техничких комисија. Поступак оцене студије о процени утицаја Члан 23. Техничка комисија испитује студију о процени утицаја, са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја и оцењује подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта. Председник техничке комисије може на седницу комисије позвати носиоца пројекта, обрађиваче студије о процени утицаја, као и представнике надлежних органа и организација који су издали услове, сагласности и мишљења у претходном поступку. Техничка комисија може захтевати од носиоца пројекта да у одређеном року изврши измене и допуне у достављеној студији о процени утицаја. Техничка комисија дужна је да извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке достави надлежном органу најкасније у року од 30 дана од дана пријема документације од надлежног органа. Рок из става 3. овог члана не тече за време остављено носиоцу пројекта за измене и допуне студије о процени утицаја. Министар ближе прописује начин рада техничке комисије. Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја Члан 24. Надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја техничке комисије и доставља носиоцу пројекта у року од десет дана од дана пријема извештаја. Одлуком о давању сагласности на студију о процени утицаја утврђују се нарочито услови и мере са спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину. Обавештавање заинтересованих органа и организација и јавности Члан 25. О одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја, надлежни орган је дужан да у року од десет дана од дана њеног доношења обавести заинтересоване органе и организације и јавност о: 1) садржини одлуке; 2) главним разлозима на којима се одлука заснива; 3) најважнијим мерама које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја. Право вођења управног спора Члан 26. Одлука надлежног органа из члана 24. овог закона је коначна. Против одлуке из става 1. овог члана подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор. Стављање документације на увид Члан 27. Надлежни орган је дужан да заинтересованим органима и организацијама и представницима јавности стави на увид комплетну документацију о спроведеном поступку процене утицаја, на захтев поднет у писаној форми, у року од 15 дана од дана пријема захтева. Од обавезе стављања на увид документације из става 1. овог члана изузимају се документи заштићени пословном, службеном или државном тајном. Пословном, службеном или државном тајном из става 2. овог члана не могу бити заштићени подаци који се односе на емисије, ризике од удеса, резултате мониторинга и инспекцијски надзор. Ажурирање студије о процени утицаја на животну средину Члан 28. Носилац пројекта дужан је да са извођењем пројекта отпочне у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја. По истеку рока из става 1. овог члана, на захтев носиоца пројекта, надлежни орган може донети одлуку о изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће студије о процени утицаја. Захтев из става 2. овог члана садржи податке прописане за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја. На поступак по захтеву из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе овог закона којима се уређује одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја. 4. Начин обавештавања јавности Члан 29. Надлежни орган је дужан да о својим одлукама из члана 10. ст. 1. и 4., члана 14. ст. 1. и 4., чл. 20. и 25. овог закона обавести јавност путем најмање једног локалног листа на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности. Надлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације у писаној форми. Обавештавање из ст. 1. и 2. овог члана може се вршити и путем електронских медија. 5. Процена утицаја затеченог стања на животну средину Члан 30. Носилац изведеног пројекта за који се по одредбама овог закона врши процена утицаја, а који до дана ступања на снагу овог закона није прибавио одобрење за изградњу или употребну дозволу, дужан је да поднесе захтев за добијање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину (у даљем тексту: студија затеченог стања), односно захтев за одређивање потребе израде студије затеченог стања. Студија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта и мерења и испитивања чинилаца животне средине и има садржај прописан овим законом за студију о процени утицаја. Надлежни орган одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања по поступку прописаном овим законом. 6. Провера испуњености услова из сагласности на процену утицаја Члан 31. У поступку техничког прегледа за пројекте за које је дата сагласност на студију о процени утицаја утврђује се да ли су испуњени услови из одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја, у складу са законом којим се уређује изградња објеката. Надлежни орган именује лице које учествује у раду комисије за технички преглед. Употребна дозвола не може се издати ако нису испуњени услови из одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја. 7. Обавештавање о могућим прекограничним утицајима Члан 32. Ако пројекат може имати значајан утицај на животну средину друге државе или ако држава чија животна средина може бити значајно угрожена то затражи, Министарство у што краћем року, а најкасније када оно или надлежни орган буде обавестио своју јавност, доставља другој држави на мишљење обавештења о: 1) пројекту заједно са свим доступним подацима о његовим могућим утицајима; 2) природи одлуке која може бити донета; 3) року у коме друга држава може да саопшти своју намеру да учествује у поступку процене утицаја. О одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности Министарство обавештава државу која је учествовала у поступку процене утицаја достављањем обавештења о садржини одлуке и условима који су одређени; главним разлозима на којима је одлука заснована, укључујући разлоге о прихватању или одбијању прибављених мишљења заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности; по потреби, најважнијим мерама које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја на животну средину. О примљеним обавештењима о прекограничним утицајима предложеног пројекта друге државе Министарство обавештава јавност. Прибављена мишљења заинтересоване јавности Министарство узима у обзир приликом давања мишљења надлежном органу друге државе. 8. Трошкови носиоца пројекта Члан 33. Носилац пројекта сноси трошкове израде, измене и допуне и ажурирања студије о процени утицаја, израде студије затеченог стања, обавештавања и учешћа јавности у поступку процене утицаја и рада техничке комисије. 9. Обавеза вођења евиденције Члан 34. Надлежни орган води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама као јавну књигу. Министар прописује садржину, изглед и начин вођења јавне књиге. III. НАДЗОР Члан 35. Надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши Министарство. Инспекцијски надзор врши Министарство преко инспектора за заштиту животне средине (у даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом. Права и дужности инспектора Члан 36. У вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да утврђује: 1) да ли је извршена обавеза подношења захтева за добијање сагласности на процену утицаја за пројекте из члана 4. став 1. тач. 1) овог закона; 2) да ли је извршена обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте из члана 4. став 1 тач. 2) овог закона; 3) да ли је извршена обавеза носиоца пројекта из одлуке о давању сагласности на студију процене утицаја; 4) да ли је извршена обавеза носиоца изведеног пројекта за подношење захтева за одлучивање о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања; 5) да ли је извршена обавеза носиоца изведеног пројекта из одлуке о сагласности на студију затеченог стања. Овлашћења инспектора за заштиту животне средине Члан 37. У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да: 1) наложи израду студије о процени утицаја; 2) наложи израду студије затеченог стања; 3) забрани извођење пројекта док се не прибави сагласност надлежног органа на студију о процени утицаја; 4) наложи испуњење услова и спровођење мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију затеченог стања; 5) забрани обављање делатности до испуњења услова и спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију затеченог стања; 6) поднесе пријаву против правног лица и одговорног лица у правном лицу за учињени привредни преступ по одредбама овог закона; 7) поднесе пријаву против физичког лица и одговорног лица у правном лицу за учињени прекршај по одредбама овог закона. Против решења инспектора из става 1. тач. 1) до 5) може се у року од 15 дана од дана пријема решења изјавити жалба министру. Сарадња надлежних инспекцијских и других органа Члан 38. Ако у току вршења инспекцијског надзора инспектор заштите животне средине оцени да су повређени други закони дужан је да без одлагања обавести орган надлежан за спровођење тих закона. Поверавање инспекцијског надзора Члан 39. Аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе поверавају се послови инспекцијског надзора над применом одредаба овог закона за пројекте за које је орган аутономне покрајине, односно локалне самоуправе надлежан за вођење поступка процене утицаја. Против решења инспектора из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема решења. IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Привредни преступ Члан 40. Новчаном казном од 150.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице - носилац пројекта ако: 1) приступи извођењу пројекта без сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја (члан 5); 2) не испуни услове или не спроведе мере из одлуке о давању сагласности на студију процене утицаја (члан 24. став 2); 3) не прибави сагласност надлежног органа на студију затеченог стања (члан 30. став 1.) За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу-носиоцу пројекта новчаном казном од 30.000 до 200.000 динара. Заштитне мере Члан 41. За привредни преступ из члана 40. овог закона, поред прописане новчане казне, правном лицу се може изрећи мера забране обављања одређене делатности, а одговорном лицу мера забране вршења одређене дужности у трајању до пет година. Прекршајна одговорност носиоца пројекта Члан 42. Новчаном казном од 30.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лиценосилац пројекта ако: 1) не поднесе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја (члан 8); 2) не поднесе захтев за сагласност на студију о процени утицаја (члан 16). За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу носиоцу пројекта новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара. Прекршајна одговорност одговорног лица у надлежном органу Члан 43. Новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у надлежном органу ако: 1) не донесе одлуку о потреби израде студије о процени утицаја, одлуку о обиму и садржини студије о процени утицаја и одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја противно одредбама овог закона (чл. 10, 14. и 24); 2) не стави на увид документацију о спроведеном поступку процене утицаја (члан 20); 3) не спроводи поступак прекограничног обавештавања (члан 32); 4) не води прописане евиденције (члан 34). V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Рок за подношење захтева за добијање сагласности на студију затеченог стања Члан 44. Носилац изведеног пројекта из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона дужан је да у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу захтев за добијање сагласности на студију затеченог стања. Носилац изведеног пројекта из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона дужан је да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби израде студије затеченог стања. Решавање раније поднетих захтева Члан 45. Решавање захтева поднетих до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95). Престанак важности прописа Члан 46. До доношења акта из члана 4. став 1. и члана 17. став 4. овог закона примењиваће се Правилник о анализи утицаја објеката, односно радова на животну средину ("Службени гласник РС", број 61/92) и Правилник о условима и критеријумима за израду анализе утицаја објеката и радова на животну средину ("Службени гласник РС", број 49/01). Завршна одредба Члан 47. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". ИЗМЕНЕ На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања у 2009. години, 12. маја 2009. године. ПР број 36 У Београду, 15. маја 2009. године Председник Републике, Борис Тадић, с.р. Закон о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 36/2009 од 15.5.2009. године. Члан 1. У Закону о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04), у члану 2. тачка 3) после речи: "окружењу" тачка и запета замењују се запетом и додају се речи: "односно лице које планира да обавља или обавља делатност из области која је предмет процене утицаја на животну средину;". Члан 2. У члану 3. став 2. речи: "или употребу" замењују се речима: "или се користе без употребне дозволе". Став 3. мења се и гласи: "Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра". После става 3. додаје се став 4. који гласи: "Пројекти из ст. 1. и 2. овог члана могу бити предмет процене утицаја ако је њихово извођење, односно употреба у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња." Члан 3. Члан 5. мења се и гласи: "Носилац пројекта за који је обавезна процена утицаја и пројекта за који је утврђена потреба процене утицаја, не може приступити реализацији, односно изградњи и извођењу пројекта без сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја." Члан 4. У члану 8. став 2. мења се и гласи: "Захтев о потреби процене утицаја подноси се на прописаном обрасцу и садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 2) опис локације; 3) опис карактеристика пројекта; 4) приказ главних алтернатива које су разматране; 5) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 6) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину; 7) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја; 8) друге податке и информације на захтев надлежног органа." После става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе: "Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се следећа документација: 1) извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана; 2) идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; 3) графички приказ микро и макро локације; 4) услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом; 5) доказ о уплати републичке административне таксе; 6) други докази на захтев надлежног органа. Изузетно, извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући урбанистички документ, не подноси се ако се делатност планира у постојећем објекту чија се намена мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је потврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу." Досадашњи став 3. постаје став 5. Члан 5. У члану 10. став 4. речи: "15 дана" замењују се речима: "десет дана", а после речи: "узимајући у обзир" додају се речи: "специфичности пројекта и локације, као и". Додају се ст. 5, 6. и 7. који гласе: "Одлуком којом утврђује да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину надлежни орган може одредити и обим и садржај студије о процени утицаја. Одлуком којом утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину надлежни орган може утврдити минималне услове заштите животне средине, у складу са посебним прописима. Надлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку из става 4. овог члана и о њој обавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана доношења одлуке." Члан 6. У члану 11. став 2. реч: "подноси" замењује се речју: "изјављује". У ставу 3. речи: "20 дана" замењују се речима "30 дана". Члан 7. У члану 12. став 2. у уводној реченици, после речи: "обима и садржаја" додају се речи: "подноси се на прописаном обрасцу и". После тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи: "1а) опис локације;". У тачки 9) реч: "документацију" замењује се речима: "информације на захтев надлежног органа". После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: "Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се следећа документација: 1) извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана; 2) идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; 3) графички приказ микро и макро локације; 4) услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом; 5) доказ о уплати републичке административне таксе; 6) други докази на захтев надлежног органа." Досадашњи став 3. постаје став 4. Члан 8. У члану 14. став 2. речи: "20 дана" замењују се речима: "15 дана". Став 3. мења се и гласи: "Надлежни орган најкасније у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог члана, доноси одлуку о обиму и садржају студије о процени утицаја, узимајући у обзир специфичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности." Члан 9. У члану 15. став 2. реч: "подноси" замењује се речју: "изјављује". У ставу 3. речи: "20 дана" замењују се речима: "30 дана". Члан 10. Члан 16. мења се и гласи: "Члан 16. Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја (у даљем тексту: захтев за сагласност) надлежном органу. Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 1) најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику; 2) одлука надлежног органа из претходне фазе поступка. Носилац пројекта дужан је да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије о процени утицаја. Ако носилац пројекта поднесе захтев за сагласност по истеку рока из става 3. овог члана, надлежни орган ће одлучити о поднетом захтеву у зависности од околности сваког конкретног случаја. По пријему захтева за сагласност надлежни орган поступа на начин утврђен у члану 9. овог закона." Члан 11. У члану 17. став 1. тачка 2) реч: "извођење" замењује се речју: "реализација". У ставу 3. после речи: "лицима" додаје се запета и речи: "односно квалификацији лица". Члан 12. Члан 18. мења се и гласи: "Студија о процени утицаја и сагласност на студију о процени утицаја, односно одлука да није потребна процена утицаја на животну средину, саставни су део документације која се прилаже уз захтев за издавање одобрења за изградњу или уз пријаву почетка извођења пројекта (изградња, извођење радова, промена технологије, промена делатности и друге активности)." Члан 13. У члану 19. став 2. мења се и гласи: "Правно лице и предузетник из става 1. овог члана дужно је да за израду студије о процени утицаја образује мултидисциплинарни тим састављен од лица која поседују доказ о квалификацији за израду студије о процени утицаја, односно за области које су предмет студије у чијој изради учествују." Члан 14. Члан 21. брише се. Члан 15. У члану 22. став 1. мења се и гласи: "Надлежни орган најкасније у року од десет дана од дана пријема захтева за сагласност образује техничку комисију за оцену студије о процени утицаја." У ставу 4. после тачке 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје тачка 4а) која гласи: "4а) запослена као инспектори, односно лица која врше инспекцијски надзор над пројектом за који је израђена студија о процени утицаја." Члан 16. После члана 22. додаје се наслов изнад члана и члан 22а који гласе: "Достављање студије о процени утицаја техничкој комисији Члан 22а Надлежни орган доставља студију о процени утицаја техничкој комисији у року од три дана од дана њеног образовања. По завршеном јавном увиду, односно јавној презентацији и јавној расправи, надлежни орган у року од три дана доставља техничкој комисији извештај са прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности." Члан 17. У члану 23. став 1. речи: "са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја" замењују се речима: "разматра извештај са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности". У ставу 3. речи: "Техничка комисија" замењују се речима: "На предлог техничке комисије, надлежни орган". После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: "Ако носилац пројекта не поступи у свему по захтеву из става 3. овог члана, надлежни орган може, на предлог техничке комисије, одобрити највише један додатни рок за измене и допуне студије о процени утицаја." У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. реч: "документације" замењује се речима: "студије о процени утицаја". У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. речи: "става 3." замењују се речима: "става 5.". Досадашњи став 6. постаје став 7. Члан 18. У члану 24. став 1. после речи: "за давање сагласности на студију" додају се речи: "о процени". Додаје се став 3. који гласи: "Одлуку из става 1. овог члана надлежни орган доставља надлежном инспектору за заштиту животне средине." Члан 19. У члану 27. став 3. после речи: "емисије" додају се речи: "стање животне средине и могуће негативне утицаје и последице,". Члан 20. У члану 28. став 1. после речи: "дужан је да са" додају се речи: "реализацијом, односно изградњом и". После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: "О ажурирању постојеће студије о процени утицаја, надлежни орган одлучује, на захтев носиоца пројекта, и ако у току изградње, односно извођења пројекта, носилац пројекта мора да одступи од документације на основу које је израђена студија о процени утицаја на животну средину на коју је дата сагласност. Захтев из става 3. овог члана подноси се пре подношења захтева за издавање одобрења за изградњу по измењеној документацији." У досадашњем ставу 3. који постаје став 5. речи: "става 2." замењују се речима: "ст. 2. и 3.". У досадашњем ставу 4. који постаје став 6. речи: "става 2." замењују се речима: "ст. 2. и 3.". Члан 21. Члан 30. мења се и гласи: "Носилац изведеног пројекта за који се по одредбама овог закона врши процена утицаја, а који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, дужан је да поднесе захтев за: 1) давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину (у даљем тексту: студија затеченог стања) за пројекте из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона; 2) одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања за пројекте из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона. Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 1) копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу; 2) извод из пројекта изведеног објекта; 3) извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци; 4) графички приказ микро и макро локације; 5) доказ о уплати републичке административне таксе. Студија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта, података о емисији и резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине и има садржај прописан овим законом за студију о процени утицаја. Надлежни орган одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања по поступку прописаном овим законом." Члан 22. У члану 31. став 2. после речи: "Надлежни орган" додају се речи: "који је водио поступак процене утицаја". После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: "Лице из става 2. овог члана може бити запослено или постављено у надлежном органу, односно у другом органу и организацији или независни стручњак који поседује доказе о квалификацији за учешће у раду техничке комисије из члана 22. овог закона." У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: "ако нису испуњени" замењују се речима: "ако лице из става 2. овог члана не потврди да су испуњени". Члан 23. У члану 33. додаје се став 2. који гласи: "Висину трошкова рада техничке комисије утврђује министар." Члан 24. После члана 34. додаје се наслов изнад члана и члан 34а који гласе: "10. Сходна примена закона Члан 34а На питања покретања, вођења и окончања поступка процене утицаја која нису уређена овим законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак." Члан 25. У члану 37. став 1. тач. 1) и 2) мењају се и гласе: " 1) наложи подношење захтева за покретање поступка процене утицаја; 2) наложи подношење захтева за покретање поступка процене утицаја затеченог стања". У тачки 3) после речи: "забрани извођење пројекта" додају се речи: "и обављање делатности". У тачки 4) после речи: "затеченог стања" тачка и запета замењују се запетом и додају се речи: "односно одлуци којом се утврђују минимални услови заштите животне средине;". После тачке 5) додаје се нова тачка 5а) која гласи: "5а) забрани обављање делатности ако је одбијен захтев за давање сагласности на студију затеченог стања;". У ставу 2. речи: "тач. 1) до 5)" замењују се речима: "тач. 1) до 5а)". Члан 26. У члану 42. став 2. речи: "од 5.000 до 20.000 динара" замењују се речима: "од 10.000 до 50.000 динара". Члан 27. У члану 43. став 1. речи: "од 5.000 до 20.000 динара" замењују се речима: "од 10.000 до 50.000 динара". Члан 28. Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона. Члан 29. Носилац пројекта који има коначну одлуку о утврђеној потреби процене утицаја на животну средину, а до дана ступања на снагу овог закона није поднео захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја, дужан је да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја. Уколико носилац пројекта поднесе захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја по истеку рока утврђеног у ставу 1. овог члана, надлежни орган донеће закључак о одбацивању захтева. Члан 30. Носилац изведеног пројекта који има коначну одлуку о утврђеној потреби процене утицаја затеченог стања, а до дана ступања на снагу овог закона није поднео захтев за давање сагласности на студију затеченог стања, дужан је да у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу захтев за давање сагласности на студију затеченог стања. Уколико носилац пројекта поднесе захтев за давање сагласности на студију затеченог стања по истеку рока утврђеног у ставу 1. овог члана, надлежни орган донеће закључак о одбацивању захтева. Члан 31. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". Item changed by user 2 at 2018-03-22 14:03:20.Created: Title