["item",{"itemId":"1482","public":"1","featured":"0","xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/show/1482?output=omeka-json","accessDate":"2020-10-21T09:11:30+02:00"},["fileContainer",["file",{"fileId":"1652"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Zakoni/1482/Zakon_o_procena_uticaja_na_ziv_sred.2.pdf"],["authentication","ed5545168f8549ddc6eb37bd05b8c861"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"22726"},["text","Закон о процени утицаја на животну средину\nЗакон је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр.\n135/2004 и 36/2009 (погледај и чл. 29. и 30).\n\nI. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ\nПредмет уређивања\nЧлан 1.\nОвим законом уређује се поступак процене утицаја за пројекте који могу имати\nзначајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну\nсредину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично\nобавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину друге\nдржаве, надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину.\nОдредбе овог закона не примењују се на пројекте намењене одбрани земље.\n\nЗначење израза\nЧлан 2.\nПоједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:\n1) јавност обухвата једно или више физичких или правних лица, њихова удружења,\nорганизације или групе;\n2) надлежни орган јесте орган одговоран за спровођење поступка процене утицаја у\nоквиру овлашћења утврђених овим законом, и то:\n- министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту:\nМинистарство) - за пројекте за које одобрење за градњу пројекта издаје републички\nорган;\n- орган аутономне покрајине управе надлежан за послове заштите животне средине за пројекте за које одобрење за извођење издаје орган аутономне покрајине;\n- орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине\n- за пројекте за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе;\n3) носилац пројекта јесте подносилац захтева за добијање дозволе или одобрења\nза изградњу или реконструкцију објекта или осталих интервенција у природи и\nприродном окружењу, односно лице које планира да обавља или обавља делатност из\nобласти која је предмет процене утицаја на животну средину;\n4) пројекат јесте:\n- извођење грађевинских радова, уградња инсталација, постројења и опреме, њихова\nреконструкција, уклањање и/или промена технологије, технологије процеса рада,\nсировине, репроматеријала, енергената и отпада;\n- остале интервенције у природи и природном окружењу укључујући радове који\nобухватају експлоатацију минералних сировина;\n5) процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне\nсредине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и\nанализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни\nутицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште,\nводу, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових\nчинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити,\nсмањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката (у даљем тексту:\nпроцена утицаја);\n6) студија о процени утицаја на животну средину јесте документ којим се\nанализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине и њихова осетљивост на\nодређеном простору и међусобни утицаји постојећих и планираних активности,\nпредвиђају непосредни и посредни штетни утицаји пројекта на чиниоце животне\nсредине, као и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја\nна животну средину и здравље људи (у даљем тексту: студија о процени утицаја);\n7) заинтересована јавност обухвата јавност на коју пројекат утиче или је вероватно\nда ће утицати, укључујући и невладине организације које се баве заштитом животне\nсредине и евидентиране су код надлежног органа;\n8) заинтересовани органи и организације су органи и организације Републике,\nодносно аутономне покрајине и локалне самоуправе и предузећа,који су овлашћени за\n\n�утврђивање услова и издавање дозвола, одобрења и сагласности за изградњу објеката,\nпланирање и уређење простора, праћење стања животне средине, обављање\nделатности и заштиту и коришћење природних и радом створених вредности.\n+\nВиди:\nчл. 1. Закона - 36/2009-58.\n\nПредмет процене утицаја\nЧлан 3.\nПредмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене\nтехнологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање\nпројеката који могу имати значајан утицај на животну средину.\nПредмет процене утицаја су и пројекти који су реализовани без израде студије о\nпроцени утицаја, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе\n( у даљем тексту: процена утицаја затеченог стања).\nПроцена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике,\nсаобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и\nкомуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном\nдобру и у заштићеној околини непокретног културног добра.\nПројекти из ст. 1. и 2. овог члана могу бити предмет процене утицаја ако је њихово\nизвођење, односно употреба у складу са прописима којима се уређује планирање и\nизградња.\n+\nВиди:\nчл. 2. Закона - 36/2009-58.\n\nПројекти за које се врши процена утицаја\nЧлан 4.\nВлада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) прописује:\n1) листу пројеката за које је обавезна процена утицаја;\n2) листу пројеката за које се може захтевати процена утицаја.\nНадлежни орган одлучује о потреби процене утицаја за пројекте из става 1. тачка 2)\nовог члана применом прописаних критеријума.\nПрописом из става 1. овог члана описују се пројекти и утврђују критеријуми за\nодлучивање о потреби израде процене утицаја за пројекте из става 1. тачка 2) овог\nчлана.\n\nОбавеза прибављања сагласности на процену утицаја\nЧлан 5.\nНосилац пројекта за који је обавезна процена утицаја и пројекта за који је утврђена\nпотреба процене утицаја, не може приступити реализацији, односно изградњи и\nизвођењу пројекта без сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја.\n+\nВиди:\nчл. 3. Закона - 36/2009-58.\n\nII. ПОСТУПАК ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА\nФазе у поступку процене утицаја\nЧлан 6.\nПоступак процене утицаја састоји се од следећих фаза:\n1) одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте из члана 4. став 1. тачка 2) овог\nзакона;\n2) одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја;\n3) одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја.\n\nПрикупљање података и документације\nЧлан 7.\nНадлежни органи и други органи и организације дужни су да, на захтев носиоца\nпројекта, обезбеде потребне податке и документацију од значаја за утврђивање и\nпроцену могућих директних и индиректних утицаја пројекта на животну средину у року\nод 15 дана од дана пријема захтева.\n\n�Ако орган и организација не располаже траженим подацима, обавештењима и\nдокументацијом, о томе писаним путем обавештава носиоца пројекта у року из става 1.\nовог члана.\n\n1. Одлучивање о потреби процене утицаја\n\nЗахтев за одлучивање о потреби процене утицаја\nЧлан 8.\nНосилац пројекта за који се може захтевати процена утицаја подноси захтев за\nодлучивање о потреби процене утицаја (у даљем тексту: захтев о потреби процене\nутицаја) надлежном органу.\nЗахтев о потреби процене утицаја подноси се на прописаном обрасцу и садржи:\n1) податке о носиоцу пројекта;\n2) опис локације;\n3) опис карактеристика пројекта;\n4) приказ главних алтернатива које су разматране;\n5) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;\n6) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;\n7) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних\nштетних утицаја;\n8) друге податке и информације на захтев надлежног органа.\nУз захтев из става 2. овог члана прилаже се следећа документација:\n1) извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о\nурбанистичким условима који није старији од годину дана;\n2) идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;\n3) графички приказ микро и макро локације;\n4) услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у\nскладу са посебним законом;\n5) доказ о уплати републичке административне таксе;\n6) други докази на захтев надлежног органа.\nИзузетно, извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући\nурбанистички документ, не подноси се ако се делатност планира у постојећем објекту\nчија се намена мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је\nпотврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу.\nМинистар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту:\nминистар) ближе прописује садржину захтева о потреби процене утицаја.\n+\nВиди:\nчл. 4. Закона - 36/2009-58.\n\nРазматрање захтева о потреби процене утицаја\nЧлан 9.\nАко је захтев о потреби процене утицаја неуредан надлежни орган захтева од\nносиоца пројекта додатне податке и документацију и одређује рок за њихово\nдостављање.\nАко носилац пројекта о потреби процене утицаја не достави додатне податке,\nобавештења и документацију у остављеном року, надлежни орган одбацује захтев као\nнеуредан, осим у случају из члана 7. став 2. овог закона.\n\nОдлучивање о захтеву о потреби процене утицаја\nЧлан 10.\nНадлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о\nподнетом захтеву о потреби процене утицаја у року од десет дана од дана пријема\nуредног захтева.\nОбавештење из става 1. овог члана садржи нарочито податке о:\n1) носиоцу пројекта;\n2) називу, врсти и локацији пројекта чије се извођење планира;\n\n�3) месту и времену могућности увида у податке, обавештења и документацију из\nзахтева носиоца пројекта;\n4) природи одлуке која ће бити донета на основу поднетог захтева;\n5) називу и адреси надлежног органа.\nЗаинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет\nдана од дана пријема обавештења из става 1. овог члана могу доставити своје\nмишљење.\nНадлежни орган, у року од десет дана од истека рока утврђеног у ставу 3. овог члана,\nодлучује о поднетом захтеву узимајући у обзир специфичности пројекта и локације, као\nи достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване\nјавности.\nОдлуком којом утврђује да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину\nнадлежни орган може одредити и обим и садржај студије о процени утицаја.\nОдлуком којом утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну\nсредину надлежни орган може утврдити минималне услове заштите животне средине, у\nскладу са посебним прописима.\nНадлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку из става 4. овог члана и о њој\nобавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана\nдоношења\nодлуке.\n+\nВиди:\nчл. 5. Закона - 36/2009-58.\n\nПраво на жалбу\nЧлан 11.\nНосилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке\nнадлежног органа о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја.\nЖалба из става 1. овог члана изјављује се надлежном другостепеном органу у складу\nса законом којим се уређује заштита животне средине.\nНадлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 30 дана\nод\nдана\nпријема\nжалбе.\n+\nВиди:\nчл. 6. Закона - 36/2009-58.\n\n2. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја\n\nЗахтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја\nЧлан 12.\nНосилац пројекта за које се обавезно врши процена утицаја и за које је надлежни\nорган утврдио обавезу процене утицаја подноси захтев за одређивање обима и\nсадржаја студије о процени утицаја (у даљем тексту: захтев за одређивање обима и\nсадржаја).\nЗахтев за одређивање обима и садржаја подноси се на прописаном обрасцу и\nсадржи:\n1) податке о носиоцу пројекта;\n1а) опис локације;\n2) опис пројекта;\n3) приказ главних алтернатива које су разматране;\n4) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;\n5) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта;\n6) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних\nштених утицаја;\n7) нетехнички резиме података наведених од 2) до 6);\n8) подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању\nподатака и документације;\n9) друге податке и информације на захтев надлежног органа.\nУз захтев из става 2. овог члана прилаже се следећа документација:\n1) извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт\nо урбанистичким условима који није старији од годину дана;\n\n�2) идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;\n3) графички приказ микро и макро локације;\n4) услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у\nскладу са посебним законом;\n5) доказ о уплати републичке административне таксе;\n6) други докази на захтев надлежног органа.\nМинистар ближе прописује садржину захтева за одређивање обима и садржаја\nстудије\nо\nпроцени\nутицаја.\n+\nВиди:\nчл. 7. Закона - 36/2009-58.\n\nРазматрање захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени\nутицаја\nЧлан 13.\nПо пријему захтева за одређивање обима и садржаја надлежни орган поступа на\nначин утврђен у члану 9. овог закона.\n\nОдлучивање о захтеву\nЧлан 14.\nНадлежни орган у року од десет дана од дана пријема захтева за одређивање обима\nи садржаја, обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом\nзахтеву.\nЗаинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу доставити\nсвоја мишљења о поднетом захтеву у року од 15 дана од дана пријема обавештења из\nстава 1. овог члана.\nНадлежни орган најкасније у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог\nчлана, доноси одлуку о обиму и садржају студије о процени утицаја, узимајући у обзир\nспецифичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих\nоргана и организација и заинтересоване јавности.\nНадлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку из става 3. овог члана и о њој\nобавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана\nдоношења\nодлуке.\n+\nВиди:\nчл. 8. Закона - 36/2009-58.\n\nПраво на жалбу против одлуке о захтеву за одређивање обима и садржаја\nстудије о процени утицаја\nЧлан 15.\nНосилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке\nнадлежног органа о захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени\nутицаја.\nЖалба из става 1. овог члана изјављује се надлежном другостепеном органу у складу\nса законом којим се уређује заштита животне средине.\nНадлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 30 дана\nод\nдана\nпријема\nжалбе.\n+\nВиди:\nчл. 9. Закона - 36/2009-58.\n\n3. Одлучивање о давању сагласности на студију о процени\nутицаја\n\nЗахтев за давање сагласности на студију о процени утицаја\nЧлан 16.\n\n�Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени\nутицаја (у даљем тексту: захтев за сагласност) надлежном органу.\nУз захтев из става 1. овог члана подноси се:\n1) најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику;\n2) одлука надлежног органа из претходне фазе поступка.\nНосилац пројекта дужан је да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од\nгодину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије о\nпроцени утицаја.\nАко носилац пројекта поднесе захтев за сагласност по истеку рока из става 3. овог\nчлана, надлежни орган ће одлучити о поднетом захтеву у зависности од околности\nсваког конкретног случаја.\nПо пријему захтева за сагласност надлежни орган поступа на начин утврђен у члану\n9.\nовог\nзакона.\n+\nВиди:\nчл. 10. Закона - 36/2009-58.\n\nСадржај студије о процени утицаја\nЧлан 17.\nСтудија о процени утицаја обавезно садржи:\n1) податке о носиоцу пројекта;\n2) опис локације на којој се планира реализација пројекта;\n3) опис пројекта;\n4) приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао;\n5) приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро\nлокација);\n6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;\n7) процену утицаја на животну средину у случају удеса;\n8) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће,\nотклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину;\n9) програм праћења утицаја на животну средину;\n10) нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9);\n11) подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања\nи вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци.\nУз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других\nнадлежних органа и организација у складу са посебним законом.\nСтудија о процени утицаја садржи и основне податке о лицима, односно\nквалификацији лица која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датум\nизраде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која\nје израдила студију.\nМинистар\nближе\nпрописује\nсадржину\nстудије\nо\nпроцени\nутицаја.\n+\nВиди:\nчл. 11. Закона - 36/2009-58.\n\nОбавеза израде студије о процени утицаја у поступку прибављања дозволе\nили одобрења за извођење пројекта\nЧлан 18.\nСтудија о процени утицаја и сагласност на студију о процени утицаја, односно одлука\nда није потребна процена утицаја на животну средину, саставни су део документације\nкоја се прилаже уз захтев за издавање одобрења за изградњу или уз пријаву почетка\nизвођења пројекта (изградња, извођење радова, промена технологије, промена\nделатности\nи\nдруге\nактивности).\n+\nВиди:\nчл. 12. Закона - 36/2009-58.\n\nОвлашћење за израду студије о процени утицаја\n\n�Члан 19.\nСтудију о процени утицаја може да израђује правно лице и предузетник ако је\nуписано у одговарајући регистар за обављање делатности пројектовања, инжењеринга\nи израде студија и анализа.\nПравно лице и предузетник из става 1. овог члана дужно је да за израду студије о\nпроцени утицаја образује мултидисциплинарни тим састављен од лица која поседују\nдоказ о квалификацији за израду студије о процени утицаја, односно за области које су\nпредмет студије у чијој изради учествују.\nЛице је квалификовано за израду студије о процени утицаја ако има високу стручну\nспрему одговарајућег смера и најмање пет година рада у струци или звање одговорног\nпројектанта.\n+\nВиди:\nчл. 13. Закона - 36/2009-58.\n\nЈавни увид, презентација и расправа о студији о процени утицаја\nЧлан 20.\nНадлежни орган обезбеђује јавни увид, организује презентацију и спроводи јавну\nрасправу о студији о процени утицаја.\nНадлежни орган у року од седам дана од дана пријема захтева за давање\nсагласности на студију о процени утицаја обавештава носиоца пројекта,\nзаинтересоване органе и организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне\nпрезентације, као и јавне расправе о студији о процени утицаја.\nЈавна расправа може се одржати најраније 20 дана од дана обавештавања јавности.\nНосилац пројекта учествује у јавној презентацији и јавној расправи о студији о\nпроцени утицаја.\nМинистар ближе прописује поступак јавног увида, презентације и расправе.\n\nИзмене и допуне студије о процени утицаја\nЧлан 21.\n- брисан Види:\n\n+\n\nчл. 14. Закона - 36/2009-58.\n\nТехничка комисија\nЧлан 22.\nНадлежни орган најкасније у року од десет дана од дана пријема захтева за\nсагласност образује техничку комисију за оцену студије о процени утицаја.\nПредседник техничке комисије именује се из реда запослених или постављених лица\nу надлежном органу.\nЗа чланове техничке комисије могу бити именована лица са високом стручном\nспремом одговарајуће струке, односно смера и одговарајућим стручним резултатима, из\nреда:\n1) запослених или постављених лица у надлежном органу;\n2) запослених или постављених лица у заинтересованим органима и организацијама;\n3) независних стручњака.\nЧланови техничке комисије не могу бити лица која су:\n1) учествовала у изради студије о процени утицаја која је предмет оцене;\n2) оснивачи правног лица или предузетник који је израдио студију о процени утицаја\nили запослени код тих лица;\n3) оснивачи или запослени код носиоца пројекта;\n4) брачни другови, крвни сродници до четвртог степена сродства и сродници по\nтазбини до другог степена сродства лица наведених у тач. 1) до 3).\n4а) запослена као инспектори, односно лица која врше инспекцијски надзор над\nпројектом за који је израђена студија о процени утицаја.\n\n�Надлежни\n\nорган\n\nможе\n\nобразовати\n\nједну\n\nили\n\nвише\n\nтехничких\n\n+\n\nкомисија.\nВиди:\n\nчл. 15. Закона - 36/2009-58.\n\nДостављање студије о процени утицаја техничкој комисији\nВиди:\n\n+\n\nчл. 16. Закона - 36/2009-58.\nЧлан 22а\nНадлежни орган доставља студију о процени утицаја техничкој комисији у року од три\nдана од дана њеног образовања.\nПо завршеном јавном увиду, односно јавној презентацији и јавној расправи,\nнадлежни орган у року од три дана доставља техничкој комисији извештај са прегледом\nмишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.\n+\nВиди:\nчл. 16. Закона - 36/2009-58.\n\nПоступак оцене студије о процени утицаја\nЧлан 23.\nТехничка комисија испитује студију о процени утицаја, разматра извештај са\nсистематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и\nзаинтересоване јавности и оцењује подобност предвиђених мера за спречавање,\nсмањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на\nлокацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по\nпрестанку рада пројекта.\nПредседник техничке комисије може на седницу комисије позвати носиоца пројекта,\nобрађиваче студије о процени утицаја, као и представнике надлежних органа и\nорганизација који су издали услове, сагласности и мишљења у претходном поступку.\nНа предлог техничке комисије, надлежни орган може захтевати од носиоца пројекта\nда у одређеном року изврши измене и допуне у достављеној студији о процени утицаја.\nАко носилац пројекта не поступи у свему по захтеву из става 3. овог члана, надлежни\nорган може, на предлог техничке комисије, одобрити највише један додатни рок за\nизмене и допуне студије о процени утицаја.\nТехничка комисија дужна је да извештај са оценом студије о процени утицаја и\nпредлогом одлуке достави надлежном органу најкасније у року од 30 дана од дана\nпријема студије о процени утицаја од надлежног органа.\nРок из става 5. овог члана не тече за време остављено носиоцу пројекта за измене и\nдопуне студије о процени утицаја.\nМинистар\nближе\nпрописује\nначин\nрада\nтехничке\nкомисије.\n+\nВиди:\nчл. 17. Закона - 36/2009-58.\n\nОдлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја\nЧлан 24.\nНадлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја\nили о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја, на основу\nспроведеног поступка и извештаја техничке комисије и доставља носиоцу пројекта у\nроку од десет дана од дана пријема извештаја.\nОдлуком о давању сагласности на студију о процени утицаја утврђују се нарочито\nуслови и мере са спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну\nсредину.\nОдлуку из става 1. овог члана надлежни орган доставља надлежном инспектору за\nзаштиту\nживотне\nсредине.\n+\nВиди:\nчл. 18. Закона - 36/2009-58.\n\nОбавештавање заинтересованих органа и организација и јавности\n\n�Члан 25.\nО одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева\nза давање сагласности на студију о процени утицаја, надлежни орган је дужан да у року\nод десет дана од дана њеног доношења обавести заинтересоване органе и\nорганизације и јавност о:\n1) садржини одлуке;\n2) главним разлозима на којима се одлука заснива;\n3) најважнијим мерама које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу\nспречавања, смањења или отклањања штетних утицаја.\n\nПраво вођења управног спора\nЧлан 26.\nОдлука надлежног органа из члана 24. овог закона је коначна.\nПротив одлуке из става 1. овог члана подносилац захтева и заинтересована јавност\nмогу покренути управни спор.\n\nСтављање документације на увид\nЧлан 27.\nНадлежни орган је дужан да заинтересованим органима и организацијама и\nпредставницима јавности стави на увид комплетну документацију о спроведеном\nпоступку процене утицаја, на захтев поднет у писаној форми, у року од 15 дана од дана\nпријема захтева.\nОд обавезе стављања на увид документације из става 1. овог члана изузимају се\nдокументи заштићени пословном, службеном или државном тајном.\nПословном, службеном или државном тајном из става 2. овог члана не могу бити\nзаштићени подаци који се односе на емисије, стање животне средине и могуће\nнегативне утицаје и последице, ризике од удеса, резултате мониторинга и инспекцијски\nнадзор.\n+\nВиди:\nчл. 19. Закона - 36/2009-58.\n\nАжурирање студије о процени утицаја на животну средину\nЧлан 28.\nНосилац пројекта дужан је да са реализацијом, односно изградњом и извођењем\nпројекта отпочне у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на\nстудију о процени утицаја.\nПо истеку рока из става 1. овог члана, на захтев носиоца пројекта, надлежни орган\nможе донети одлуку о изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће\nстудије о процени утицаја.\nО ажурирању постојеће студије о процени утицаја, надлежни орган одлучује, на\nзахтев носиоца пројекта, и ако у току изградње, односно извођења пројекта, носилац\nпројекта мора да одступи од документације на основу које је израђена студија о\nпроцени утицаја на животну средину на коју је дата сагласност.\nЗахтев из става 3. овог члана подноси се пре подношења захтева за издавање\nодобрења за изградњу по измењеној документацији.\nЗахтев из става 2. и 3. овог члана садржи податке прописане за захтев за\nодређивање обима и садржаја студије о процени утицаја.\nНа поступак по захтеву из става 2. и 3. овог члана сходно се примењују одредбе овог\nзакона којима се уређује одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и\nодлучивање\nо\nдавању\nсагласности\nна\nстудију\nо\nпроцени\nутицаја.\n+\nВиди:\nчл. 20. Закона - 36/2009-58.\n\n4. Начин обавештавања јавности\nЧлан 29.\n\n�Надлежни орган је дужан да о својим одлукама из члана 10. ст. 1. и 4., члана 14. ст. 1.\nи 4., чл. 20. и 25. овог закона обавести јавност путем најмање једног локалног листа на\nсваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем\nпланираног пројекта, односно активности.\nНадлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације у писаној форми.\nОбавештавање из ст. 1. и 2. овог члана може се вршити и путем електронских медија.\n\n5. Процена утицаја затеченог стања на животну средину\nЧлан 30.\nНосилац изведеног пројекта за који се по одредбама овог закона врши процена\nутицаја, а који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за\nупотребу, дужан је да поднесе захтев за:\n1) давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну\nсредину (у даљем тексту: студија затеченог стања) за пројекте из члана 4. став 1. тачка\n1) овог закона;\n2) одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања за пројекте из члана 4.\nстав 1. тачка 2) овог закона.\nУз захтев из става 1. овог члана подноси се:\n1) копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о\nмогућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за\nиздавање одобрења за изградњу;\n2) извод из пројекта изведеног објекта;\n3) извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о\nрезултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче\nкоји нису старији од шест месеци;\n4) графички приказ микро и макро локације;\n5) доказ о уплати републичке административне таксе.\nСтудија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта, података\nо емисији и резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине и има садржај\nпрописан овим законом за студију о процени утицаја.\nНадлежни орган одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању\nсагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања\nпо\nпоступку\nпрописаном\nовим\nзаконом.\n+\nВиди:\nчл. 21. Закона - 36/2009-58.\n\n6. Провера испуњености услова из сагласности на процену\nутицаја\nЧлан 31.\nУ поступку техничког прегледа за пројекте за које је дата сагласност на студију о\nпроцени утицаја утврђује се да ли су испуњени услови из одлуке о давању сагласности\nна студију о процени утицаја, у складу са законом којим се уређује изградња објеката.\nНадлежни орган који је водио поступак процене утицаја именује лице које учествује у\nраду комисије за технички преглед.\nЛице из става 2. овог члана може бити запослено или постављено у надлежном\nоргану, односно у другом органу и организацији или независни стручњак који поседује\nдоказе о квалификацији за учешће у раду техничке комисије из члана 22. овог закона.\nУпотребна дозвола не може се издати ако лице из става 2. овог члана не потврди да\nсу испуњени услови из одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја.\n+\nВиди:\nчл. 22. Закона - 36/2009-58.\n\n7. Обавештавање о могућим прекограничним утицајима\nЧлан 32.\nАко пројекат може имати значајан утицај на животну средину друге државе или ако\nдржава чија животна средина може бити значајно угрожена то затражи, Министарство у\nшто краћем року, а најкасније када оно или надлежни орган буде обавестио своју\nјавност, доставља другој држави на мишљење обавештења о:\n1) пројекту заједно са свим доступним подацима о његовим могућим утицајима;\n2) природи одлуке која може бити донета;\n\n�3) року у коме друга држава може да саопшти своју намеру да учествује у поступку\nпроцене утицаја.\nО одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева\nза давање сагласности Министарство обавештава државу која је учествовала у\nпоступку процене утицаја достављањем обавештења о садржини одлуке и условима\nкоји су одређени; главним разлозима на којима је одлука заснована, укључујући разлоге\nо прихватању или одбијању прибављених мишљења заинтересованих органа,\nорганизација и заинтересоване јавности; по потреби, најважнијим мерама које је\nносилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања\nштетних утицаја на животну средину.\nО примљеним обавештењима о прекограничним утицајима предложеног пројекта\nдруге државе Министарство обавештава јавност.\nПрибављена мишљења заинтересоване јавности Министарство узима у обзир\nприликом давања мишљења надлежном органу друге државе.\n\n8. Трошкови носиоца пројекта\nЧлан 33.\nНосилац пројекта сноси трошкове израде, измене и допуне и ажурирања студије о\nпроцени утицаја, израде студије затеченог стања, обавештавања и учешћа јавности у\nпоступку процене утицаја и рада техничке комисије.\nВисину\nтрошкова\nрада\nтехничке\nкомисије\nутврђује\nминистар.\n+\nВиди:\nчл. 23. Закона - 36/2009-58.\n\n9. Обавеза вођења евиденције\nЧлан 34.\nНадлежни орган води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама као\nјавну књигу.\nМинистар прописује садржину, изглед и начин вођења јавне књиге.\n\n10. Сходна примена закона\nВиди:\n\n+\n\nчл. 24. Закона - 36/2009-58.\nЧлан 34а\nНа питања покретања, вођења и окончања поступка процене утицаја која нису\nуређена овим законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи\nуправни\nпоступак.\n+\nВиди:\nчл. 24. Закона - 36/2009-58.\n\nIII. НАДЗОР\nЧлан 35.\nНадзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши\nМинистарство.\nИнспекцијски надзор врши Министарство преко инспектора за заштиту животне\nсредине (у даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом.\n\nПрава и дужности инспектора\nЧлан 36.\nУ вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да утврђује:\n1) да ли је извршена обавеза подношења захтева за добијање сагласности на\nпроцену утицаја за пројекте из члана 4. став 1. тач. 1) овог закона;\n2) да ли је извршена обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене\nутицаја за пројекте из члана 4. став 1 тач. 2) овог закона;\n3) да ли је извршена обавеза носиоца пројекта из одлуке о давању сагласности на\nстудију процене утицаја;\n4) да ли је извршена обавеза носиоца изведеног пројекта за подношење захтева за\nодлучивање о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или\nодбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања;\n\n�5) да ли је извршена обавеза носиоца изведеног пројекта из одлуке о сагласности на\nстудију затеченог стања.\n\nОвлашћења инспектора за заштиту животне средине\nЧлан 37.\nУ вршењу послова инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да:\n1) наложи подношење захтева за покретање поступка процене утицаја;\n2) наложи подношење захтева за покретање поступка процене утицаја затеченог\nстања;\n3) забрани извођење пројекта и обављање делатности док се не прибави сагласност\nнадлежног органа на студију о процени утицаја;\n4) наложи испуњење услова и спровођење мера утврђених у одлуци о давању\nсагласности на студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију\nзатеченог стања, односно одлуци којом се утврђују минимални услови заштите животне\nсредине;\n5) забрани обављање делатности до испуњења услова и спровођења мера\nутврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја и одлуци о\nдавању сагласности на студију затеченог стања;\n5а) забрани обављање делатности ако је одбијен захтев за давање сагласности на\nстудију затеченог стања;\n6) поднесе пријаву против правног лица и одговорног лица у правном лицу за\nучињени привредни преступ по одредбама овог закона;\n7) поднесе пријаву против физичког лица и одговорног лица у правном лицу за\nучињени прекршај по одредбама овог закона.\nПротив решења инспектора из става 1. тач. 1) до 5а) може се у року од 15 дана од\nдана\nпријема\nрешења\nизјавити\nжалба\nминистру.\n+\nВиди:\nчл. 25. Закона - 36/2009-58.\n\nСарадња надлежних инспекцијских и других органа\nЧлан 38.\nАко у току вршења инспекцијског надзора инспектор заштите животне средине оцени\nда су повређени други закони дужан је да без одлагања обавести орган надлежан за\nспровођење тих закона.\n\nПоверавање инспекцијског надзора\nЧлан 39.\nАутономној покрајини и јединици локалне самоуправе поверавају се послови\nинспекцијског надзора над применом одредаба овог закона за пројекте за које је орган\nаутономне покрајине, односно локалне самоуправе надлежан за вођење поступка\nпроцене утицаја.\nПротив решења инспектора из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру\nу року од 15 дана од дана пријема решења.\n\nIV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ\nПривредни преступ\nЧлан 40.\nНовчаном казном од 150.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ\nправно лице - носилац пројекта ако:\n1) приступи извођењу пројекта без сагласности надлежног органа на студију о\nпроцени утицаја (члан 5);\n2) не испуни услове или не спроведе мере из одлуке о давању сагласности на студију\nпроцене утицаја (члан 24. став 2);\n3) не прибави сагласност надлежног органа на студију затеченог стања (члан 30. став\n1.)\nЗа привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном\nлицу-носиоцу пројекта новчаном казном од 30.000 до 200.000 динара.\n\nЗаштитне мере\nЧлан 41.\n\n�За привредни преступ из члана 40. овог закона, поред прописане новчане казне,\nправном лицу се може изрећи мера забране обављања одређене делатности, а\nодговорном лицу мера забране вршења одређене дужности у трајању до пет година.\n\nПрекршајна одговорност носиоца пројекта\nЧлан 42.\nНовчаном казном од 30.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лиценосилац пројекта ако:\n1) не поднесе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја (члан 8);\n2) не поднесе захтев за сагласност на студију о процени утицаја (члан 16).\nЗа прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу носиоцу\nпројекта\nновчаном\nказном\nод\n10.000\nдо\n50.000\nдинара.\n+\nВиди:\nчл. 26. Закона - 36/2009-58.\n\nПрекршајна одговорност одговорног лица у надлежном органу\nЧлан 43.\nНовчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице\nу надлежном органу ако:\n1) не донесе одлуку о потреби израде студије о процени утицаја, одлуку о обиму и\nсадржини студије о процени утицаја и одлуку о давању сагласности на студију о\nпроцени утицаја противно одредбама овог закона (чл. 10, 14. и 24);\n2) не стави на увид документацију о спроведеном поступку процене утицаја (члан 20);\n3) не спроводи поступак прекограничног обавештавања (члан 32);\n4)\nне\nводи\nпрописане\nевиденције\n(члан\n34).\n+\nВиди:\nчл. 27. Закона - 36/2009-58.\n\nV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ\nРок за подношење захтева за добијање сагласности на студију\nзатеченог стања\nЧлан 44.\nНосилац изведеног пројекта из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона дужан је да у\nроку од годину дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу\nзахтев за добијање сагласности на студију затеченог стања.\nНосилац изведеног пројекта из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона дужан је да у\nроку од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу\nзахтев за одлучивање о потреби израде студије затеченог стања.\n\nРешавање раније поднетих захтева\nЧлан 45.\nРешавање захтева поднетих до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по\nодредбама Закона о заштити животне средине (\"Службени гласник РС\", бр. 66/91,\n83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95).\n\nПрестанак важности прописа\nЧлан 46.\nДо доношења акта из члана 4. став 1. и члана 17. став 4. овог закона примењиваће\nсе Правилник о анализи утицаја објеката, односно радова на животну средину\n(\"Службени гласник РС\", број 61/92) и Правилник о условима и критеријумима за израду\nанализе утицаја објеката и радова на животну средину (\"Службени гласник РС\", број\n49/01).\n\nЗавршна одредба\nЧлан 47.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\nОСНОВНИ ТЕКСТ\n\n�На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим\n\nУказ о проглашењу Закона о процени утицаја на\nживотну средину\nПроглашава се Закон о процени утицаја на животну средину, који је донела Народна\nскупштина Републике Србије, на Шестој седници Другог редовног заседања Народне\nскупштине Републике Србије у 2004. години, 14. децембра 2004. године.\nПР број 71\nУ Београду, 20. децембра 2004. године\nПредседник Републике,\nБорис Тадић, с.р.\n\nЗакон о процени утицаја на животну средину\nЗакон је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр.\n135/2004 од 21.12.2004. године.\n\nI. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ\nПредмет уређивања\nЧлан 1.\nОвим законом уређује се поступак процене утицаја за пројекте који могу имати\nзначајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну\nсредину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично\nобавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину друге\nдржаве, надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину.\nОдредбе овог закона не примењују се на пројекте намењене одбрани земље.\n\nЗначење израза\nЧлан 2.\nПоједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:\n1) јавност обухвата једно или више физичких или правних лица, њихова удружења,\nорганизације или групе;\n2) надлежни орган јесте орган одговоран за спровођење поступка процене утицаја у\nоквиру овлашћења утврђених овим законом, и то:\n- министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту:\nМинистарство) - за пројекте за које одобрење за градњу пројекта издаје републички\nорган;\n- орган аутономне покрајине управе надлежан за послове заштите животне средине за пројекте за које одобрење за извођење издаје орган аутономне покрајине;\n- орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине\n- за пројекте за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе;\n3) носилац пројекта јесте подносилац захтева за добијање дозволе или одобрења\nза изградњу или реконструкцију објекта или осталих интервенција у природи и\nприродном окружењу;\n4) пројекат јесте:\n- извођење грађевинских радова, уградња инсталација, постројења и опреме, њихова\nреконструкција, уклањање и/или промена технологије, технологије процеса рада,\nсировине, репроматеријала, енергената и отпада;\n- остале интервенције у природи и природном окружењу укључујући радове који\nобухватају експлоатацију минералних сировина;\n5) процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне\nсредине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и\nанализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни\nутицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште,\n\n�воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових\nчинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити,\nсмањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката (у даљем тексту:\nпроцена утицаја);\n6) студија о процени утицаја на животну средину јесте документ којим се\nанализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине и њихова осетљивост на\nодређеном простору и међусобни утицаји постојећих и планираних активности,\nпредвиђају непосредни и посредни штетни утицаји пројекта на чиниоце животне\nсредине, као и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја\nна животну средину и здравље људи (у даљем тексту: студија о процени утицаја);\n7) заинтересована јавност обухвата јавност на коју пројекат утиче или је вероватно\nда ће утицати, укључујући и невладине организације које се баве заштитом животне\nсредине и евидентиране су код надлежног органа;\n8) заинтересовани органи и организације су органи и организације Републике,\nодносно аутономне покрајине и локалне самоуправе и предузећа,који су овлашћени за\nутврђивање услова и издавање дозвола, одобрења и сагласности за изградњу објеката,\nпланирање и уређење простора, праћење стања животне средине, обављање\nделатности и заштиту и коришћење природних и радом створених вредности.\n\nПредмет процене утицаја\nЧлан 3.\nПредмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене\nтехнологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање\nпројеката који могу имати значајан утицај на животну средину.\nПредмет процене утицаја су и пројекти који су реализовани без израде студије о\nпроцени утицаја, а немају одобрење за изградњу или употребу ( у даљем тексту:\nпроцена утицаја затеченог стања).\nПроцена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике,\nсаобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и\nкомуналних делатности, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном\nприродном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра.\n\nПројекти за које се врши процена утицаја\nЧлан 4.\nВлада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) прописује:\n1) листу пројеката за које је обавезна процена утицаја;\n2) листу пројеката за које се може захтевати процена утицаја.\nНадлежни орган одлучује о потреби процене утицаја за пројекте из става 1. тачка 2)\nовог члана применом прописаних критеријума.\nПрописом из става 1. овог члана описују се пројекти и утврђују критеријуми за\nодлучивање о потреби израде процене утицаја за пројекте из става 1. тачка 2) овог\nчлана.\n\nОбавеза прибављања сагласности на процену утицаја\nЧлан 5.\nНосилац пројекта не може приступити извођењу пројекта без спроведеног поступка\nпроцене утицаја и сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја.\n\nII. ПОСТУПАК ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА\nФазе у поступку процене утицаја\nЧлан 6.\nПоступак процене утицаја састоји се од следећих фаза:\n1) одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте из члана 4. став 1. тачка 2) овог\nзакона;\n2) одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја;\n3) одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја.\n\nПрикупљање података и документације\nЧлан 7.\n\n�Надлежни органи и други органи и организације дужни су да, на захтев носиоца\nпројекта, обезбеде потребне податке и документацију од значаја за утврђивање и\nпроцену могућих директних и индиректних утицаја пројекта на животну средину у року\nод 15 дана од дана пријема захтева.\nАко орган и организација не располаже траженим подацима, обавештењима и\nдокументацијом, о томе писаним путем обавештава носиоца пројекта у року из става 1.\nовог члана.\n\n1. Одлучивање о потреби процене утицаја\n\nЗахтев за одлучивање о потреби процене утицаја\nЧлан 8.\nНосилац пројекта за који се може захтевати процена утицаја подноси захтев за\nодлучивање о потреби процене утицаја (у даљем тексту: захтев о потреби процене\nутицаја) надлежном органу.\nЗахтев о потреби процене утицаја садржи:\n1) опис локације;\n2) опис карактеристика пројекта;\n3) опис карактеристика могућих утицаја пројекта на животну средину;\n4) друге податке и документацију.\nМинистар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту:\nминистар) ближе прописује садржину захтева о потреби процене утицаја.\n\nРазматрање захтева о потреби процене утицаја\nЧлан 9.\nАко је захтев о потреби процене утицаја неуредан надлежни орган захтева од\nносиоца пројекта додатне податке и документацију и одређује рок за њихово\nдостављање.\nАко носилац пројекта о потреби процене утицаја не достави додатне податке,\nобавештења и документацију у остављеном року, надлежни орган одбацује захтев као\nнеуредан, осим у случају из члана 7. став 2. овог закона.\n\nОдлучивање о захтеву о потреби процене утицаја\nЧлан 10.\nНадлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о\nподнетом захтеву о потреби процене утицаја у року од десет дана од дана пријема\nуредног захтева.\nОбавештење из става 1. овог члана садржи нарочито податке о:\n1) носиоцу пројекта;\n2) називу, врсти и локацији пројекта чије се извођење планира;\n3) месту и времену могућности увида у податке, обавештења и документацију из\nзахтева носиоца пројекта;\n4) природи одлуке која ће бити донета на основу поднетог захтева;\n5) називу и адреси надлежног органа.\nЗаинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет\nдана од дана пријема обавештења из става 1. овог члана могу доставити своје\nмишљење.\nНадлежни орган, у року од 15 дана од истека рока утврђеног у ставу 3. овог члана,\nодлучује о поднетом захтеву узимајући у обзир достављена мишљења заинтересованих\nоргана и организација и заинтересоване јавности.\n\nПраво на жалбу\nЧлан 11.\n\n�Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке\nнадлежног органа о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја.\nЖалба из става 1. овог члана подноси се надлежном другостепеном органу у складу\nса законом којим се уређује заштита животне средине.\nНадлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 20 дана\nод дана пријема жалбе.\n\n2. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја\n\nЗахтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја\nЧлан 12.\nНосилац пројекта за које се обавезно врши процена утицаја и за које је надлежни\nорган утврдио обавезу процене утицаја подноси захтев за одређивање обима и\nсадржаја студије о процени утицаја (у даљем тексту: захтев за одређивање обима и\nсадржаја).\nЗахтев за одређивање обима и садржаја садржи:\n1) податке о носиоцу пројекта;\n2) опис пројекта;\n3) приказ главних алтернатива које су разматране;\n4) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;\n5) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта;\n6) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних\nштених утицаја;\n7) нетехнички резиме података наведених од 2) до 6);\n8) подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању\nподатака и документације;\n9) друге податке и документацију.\nМинистар ближе прописује садржину захтева за одређивање обима и садржаја\nстудије о процени утицаја.\n\nРазматрање захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени\nутицаја\nЧлан 13.\nПо пријему захтева за одређивање обима и садржаја надлежни орган поступа на\nначин утврђен у члану 9. овог закона.\n\nОдлучивање о захтеву\nЧлан 14.\nНадлежни орган у року од десет дана од дана пријема захтева за одређивање обима\nи садржаја, обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом\nзахтеву.\nЗаинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу доставити\nсвоја мишљења о поднетом захтеву у року од 20 дана од дана пријема обавештења из\nстава 1. овог члана.\nНадлежни орган у року од 15 дана од дана истека рока из става 2. овог члана, доноси\nодлуку о садржају и обиму студије о процени утицаја узимањем у обзир мишљења\nзаинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.\nНадлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку из става 3. овог члана и о њој\nобавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана\nдоношења одлуке.\n\nПраво на жалбу против одлуке о захтеву за одређивање обима и садржаја\nстудије о процени утицаја\nЧлан 15.\n\n�Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке\nнадлежног органа о захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени\nутицаја.\nЖалба из става 1. овог члана подноси се надлежном другостепеном органу у складу\nса законом којим се уређује заштита животне средине.\nНадлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 20 дана\nод дана пријема жалбе.\n\n3. Одлучивање о давању сагласности на студију о процени\nутицаја\n\nЗахтев за давање сагласности на студију о процени утицаја\nЧлан 16.\nНосилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени\nутицаја (у даљем тексту: захтев за сагласност) надлежном органу, заједно са студијом о\nпроцени утицаја.\nАко је надлежни орган одлучивао о обиму и садржају студије о процени утицаја,\nносилац пројекта је дужан да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од годину\nдана од дана пријема коначне одлуке о обиму и садржају студије о процени утицаја.\nАко носилац пројекта из става 2. овог члана поднесе захтев за давање сагласности\nпо истеку прописаног рока, надлежни орган ће одлучити о поднетом захтеву у\nзависности од околности сваког конкретног случаја.\n\nСадржај студије о процени утицаја\nЧлан 17.\nСтудија о процени утицаја обавезно садржи:\n1) податке о носиоцу пројекта;\n2) опис локације на којој се планира извођење пројекта;\n3) опис пројекта;\n4) приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао;\n5) приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро\nлокација);\n6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;\n7) процену утицаја на животну средину у случају удеса;\n8) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће,\nотклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину;\n9) програм праћења утицаја на животну средину;\n10) нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9);\n11) подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања\nи вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци.\nУз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других\nнадлежних органа и организација у складу са посебним законом.\nСтудија о процени утицаја садржи и основне податке о лицима која су учествовала у\nњеној изради, о одговорном лицу, датум израде, потпис одговорног лица и оверу\nпотписа печатом овлашћене организације која је израдила студију.\nМинистар ближе прописује садржину студије о процени утицаја.\n\nОбавеза израде студије о процени утицаја у поступку прибављања дозволе\nили одобрења за извођење пројекта\nЧлан 18.\nСтудија о процени утицаја је саставни део документације потребне за прибављање\nдозволе или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња, извођење радова,\nпромена технологије, промена делатности и друге активности).\n\nОвлашћење за израду студије о процени утицаја\n\n�Члан 19.\nСтудију о процени утицаја може да израђује правно лице и предузетник ако је\nуписано у одговарајући регистар за обављање делатности пројектовања, инжењеринга\nи израде студија и анализа.\nПравно лице и предузетник из става 1. овог члана може за израду студије о процени\nутицаја образовати мултидисциплинарни тим састављен од лица квалификованих за\nанализу сваког од чинилаца животне средине.\nЛице је квалификовано за израду студије о процени утицаја ако има високу стручну\nспрему одговарајућег смера и најмање пет година рада у струци или звање одговорног\nпројектанта.\n\nЈавни увид, презентација и расправа о студији о процени утицаја\nЧлан 20.\nНадлежни орган обезбеђује јавни увид, организује презентацију и спроводи јавну\nрасправу о студији о процени утицаја.\nНадлежни орган у року од седам дана од дана пријема захтева за давање\nсагласности на студију о процени утицаја обавештава носиоца пројекта,\nзаинтересоване органе и организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне\nпрезентације, као и јавне расправе о студији о процени утицаја.\nЈавна расправа може се одржати најраније 20 дана од дана обавештавања јавности.\nНосилац пројекта учествује у јавној презентацији и јавној расправи о студији о\nпроцени утицаја.\nМинистар ближе прописује поступак јавног увида, презентације и расправе.\n\nИзмене и допуне студије о процени утицаја\nЧлан 21.\nПо завршеној јавној расправи, надлежни орган у року од 15 дана од дана завршетка\nјавне расправе, на основу мишљења заинтересованих органа и организација и\nзаинтересоване јавности доставља носиоцу пројекта преглед мишљења, са предлозима\nза измене и допуне студије о процени утицаја.\nНосилац пројекта надлежном органу подноси студију о процени утицаја, по потреби\nизмењену и допуњену, са прегледом мишљења и предлозима из става 1. овог члана у\nроку од 15 дана од дана њиховог пријема.\nНадлежни орган у року од 15 дана од дана пријема измењене и допуњене студије о\nпроцени утицаја, доставља техничкој комисији студију о процени утицаја, са\nсистематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и\nзаинтересоване јавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја.\n\nТехничка комисија\nЧлан 22.\nЗа оцену студије о процени утицаја надлежни орган образује техничку комисију.\nПредседник техничке комисије именује се из реда запослених или постављених лица\nу надлежном органу.\nЗа чланове техничке комисије могу бити именована лица са високом стручном\nспремом одговарајуће струке, односно смера и одговарајућим стручним резултатима, из\nреда:\n1) запослених или постављених лица у надлежном органу;\n2) запослених или постављених лица у заинтересованим органима и организацијама;\n3) независних стручњака.\nЧланови техничке комисије не могу бити лица која су:\n1) учествовала у изради студије о процени утицаја која је предмет оцене;\n2) оснивачи правног лица или предузетник који је израдио студију о процени утицаја\nили запослени код тих лица;\n3) оснивачи или запослени код носиоца пројекта;\n\n�4) брачни другови, крвни сродници до четвртог степена сродства и сродници по\nтазбини до другог степена сродства лица наведених у тач. 1) до 3).\nНадлежни орган може образовати једну или више техничких комисија.\n\nПоступак оцене студије о процени утицаја\nЧлан 23.\nТехничка комисија испитује студију о процени утицаја, са систематизованим\nпрегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване\nјавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја и оцењује подобност\nпредвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја\nпројекта на стање животне средине на локацији и ближој околини, у току извођења\nпројекта, рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта.\nПредседник техничке комисије може на седницу комисије позвати носиоца пројекта,\nобрађиваче студије о процени утицаја, као и представнике надлежних органа и\nорганизација који су издали услове, сагласности и мишљења у претходном поступку.\nТехничка комисија може захтевати од носиоца пројекта да у одређеном року изврши\nизмене и допуне у достављеној студији о процени утицаја.\nТехничка комисија дужна је да извештај са оценом студије о процени утицаја и\nпредлогом одлуке достави надлежном органу најкасније у року од 30 дана од дана\nпријема документације од надлежног органа.\nРок из става 3. овог члана не тече за време остављено носиоцу пројекта за измене и\nдопуне студије о процени утицаја.\nМинистар ближе прописује начин рада техничке комисије.\n\nОдлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја\nЧлан 24.\nНадлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја\nили о одбијању захтева за давање сагласности на студију утицаја, на основу\nспроведеног поступка и извештаја техничке комисије и доставља носиоцу пројекта у\nроку од десет дана од дана пријема извештаја.\nОдлуком о давању сагласности на студију о процени утицаја утврђују се нарочито\nуслови и мере са спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну\nсредину.\n\nОбавештавање заинтересованих органа и организација и јавности\nЧлан 25.\nО одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева\nза давање сагласности на студију о процени утицаја, надлежни орган је дужан да у року\nод десет дана од дана њеног доношења обавести заинтересоване органе и\nорганизације и јавност о:\n1) садржини одлуке;\n2) главним разлозима на којима се одлука заснива;\n3) најважнијим мерама које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу\nспречавања, смањења или отклањања штетних утицаја.\n\nПраво вођења управног спора\nЧлан 26.\nОдлука надлежног органа из члана 24. овог закона је коначна.\nПротив одлуке из става 1. овог члана подносилац захтева и заинтересована јавност\nмогу покренути управни спор.\n\nСтављање документације на увид\n\n�Члан 27.\nНадлежни орган је дужан да заинтересованим органима и организацијама и\nпредставницима јавности стави на увид комплетну документацију о спроведеном\nпоступку процене утицаја, на захтев поднет у писаној форми, у року од 15 дана од дана\nпријема захтева.\nОд обавезе стављања на увид документације из става 1. овог члана изузимају се\nдокументи заштићени пословном, службеном или државном тајном.\nПословном, службеном или државном тајном из става 2. овог члана не могу бити\nзаштићени подаци који се односе на емисије, ризике од удеса, резултате мониторинга и\nинспекцијски надзор.\n\nАжурирање студије о процени утицаја на животну средину\nЧлан 28.\nНосилац пројекта дужан је да са извођењем пројекта отпочне у року од две године од\nдана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја.\nПо истеку рока из става 1. овог члана, на захтев носиоца пројекта, надлежни орган\nможе донети одлуку о изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће\nстудије о процени утицаја.\nЗахтев из става 2. овог члана садржи податке прописане за захтев за одређивање\nобима и садржаја студије о процени утицаја.\nНа поступак по захтеву из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе овог\nзакона којима се уређује одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и\nодлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја.\n\n4. Начин обавештавања јавности\nЧлан 29.\nНадлежни орган је дужан да о својим одлукама из члана 10. ст. 1. и 4., члана 14. ст. 1.\nи 4., чл. 20. и 25. овог закона обавести јавност путем најмање једног локалног листа на\nсваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем\nпланираног пројекта, односно активности.\nНадлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације у писаној форми.\nОбавештавање из ст. 1. и 2. овог члана може се вршити и путем електронских медија.\n\n5. Процена утицаја затеченог стања на животну средину\nЧлан 30.\nНосилац изведеног пројекта за који се по одредбама овог закона врши процена\nутицаја, а који до дана ступања на снагу овог закона није прибавио одобрење за\nизградњу или употребну дозволу, дужан је да поднесе захтев за добијање сагласности\nна студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину (у даљем тексту:\nстудија затеченог стања), односно захтев за одређивање потребе израде студије\nзатеченог стања.\nСтудија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта и мерења\nи испитивања чинилаца животне средине и има садржај прописан овим законом за\nстудију о процени утицаја.\nНадлежни орган одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању\nсагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања\nпо поступку прописаном овим законом.\n\n6. Провера испуњености услова из сагласности на процену\nутицаја\nЧлан 31.\nУ поступку техничког прегледа за пројекте за које је дата сагласност на студију о\nпроцени утицаја утврђује се да ли су испуњени услови из одлуке о давању сагласности\nна студију о процени утицаја, у складу са законом којим се уређује изградња објеката.\nНадлежни орган именује лице које учествује у раду комисије за технички преглед.\nУпотребна дозвола не може се издати ако нису испуњени услови из одлуке о давању\nсагласности на студију о процени утицаја.\n\n7. Обавештавање о могућим прекограничним утицајима\n\n�Члан 32.\nАко пројекат може имати значајан утицај на животну средину друге државе или ако\nдржава чија животна средина може бити значајно угрожена то затражи, Министарство у\nшто краћем року, а најкасније када оно или надлежни орган буде обавестио своју\nјавност, доставља другој држави на мишљење обавештења о:\n1) пројекту заједно са свим доступним подацима о његовим могућим утицајима;\n2) природи одлуке која може бити донета;\n3) року у коме друга држава може да саопшти своју намеру да учествује у поступку\nпроцене утицаја.\nО одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева\nза давање сагласности Министарство обавештава државу која је учествовала у\nпоступку процене утицаја достављањем обавештења о садржини одлуке и условима\nкоји су одређени; главним разлозима на којима је одлука заснована, укључујући разлоге\nо прихватању или одбијању прибављених мишљења заинтересованих органа,\nорганизација и заинтересоване јавности; по потреби, најважнијим мерама које је\nносилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања\nштетних утицаја на животну средину.\nО примљеним обавештењима о прекограничним утицајима предложеног пројекта\nдруге државе Министарство обавештава јавност.\nПрибављена мишљења заинтересоване јавности Министарство узима у обзир\nприликом давања мишљења надлежном органу друге државе.\n\n8. Трошкови носиоца пројекта\nЧлан 33.\nНосилац пројекта сноси трошкове израде, измене и допуне и ажурирања студије о\nпроцени утицаја, израде студије затеченог стања, обавештавања и учешћа јавности у\nпоступку процене утицаја и рада техничке комисије.\n\n9. Обавеза вођења евиденције\nЧлан 34.\nНадлежни орган води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама као\nјавну књигу.\nМинистар прописује садржину, изглед и начин вођења јавне књиге.\n\nIII. НАДЗОР\nЧлан 35.\nНадзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши\nМинистарство.\nИнспекцијски надзор врши Министарство преко инспектора за заштиту животне\nсредине (у даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом.\n\nПрава и дужности инспектора\nЧлан 36.\nУ вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да утврђује:\n1) да ли је извршена обавеза подношења захтева за добијање сагласности на\nпроцену утицаја за пројекте из члана 4. став 1. тач. 1) овог закона;\n2) да ли је извршена обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене\nутицаја за пројекте из члана 4. став 1 тач. 2) овог закона;\n3) да ли је извршена обавеза носиоца пројекта из одлуке о давању сагласности на\nстудију процене утицаја;\n4) да ли је извршена обавеза носиоца изведеног пројекта за подношење захтева за\nодлучивање о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или\nодбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања;\n5) да ли је извршена обавеза носиоца изведеног пројекта из одлуке о сагласности на\nстудију затеченог стања.\n\nОвлашћења инспектора за заштиту животне средине\nЧлан 37.\nУ вршењу послова инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да:\n1) наложи израду студије о процени утицаја;\n2) наложи израду студије затеченог стања;\n\n�3) забрани извођење пројекта док се не прибави сагласност надлежног органа на\nстудију о процени утицаја;\n4) наложи испуњење услова и спровођење мера утврђених у одлуци о давању\nсагласности на студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију\nзатеченог стања;\n5) забрани обављање делатности до испуњења услова и спровођења мера\nутврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја и одлуци о\nдавању сагласности на студију затеченог стања;\n6) поднесе пријаву против правног лица и одговорног лица у правном лицу за\nучињени привредни преступ по одредбама овог закона;\n7) поднесе пријаву против физичког лица и одговорног лица у правном лицу за\nучињени прекршај по одредбама овог закона.\nПротив решења инспектора из става 1. тач. 1) до 5) може се у року од 15 дана од\nдана пријема решења изјавити жалба министру.\n\nСарадња надлежних инспекцијских и других органа\nЧлан 38.\nАко у току вршења инспекцијског надзора инспектор заштите животне средине оцени\nда су повређени други закони дужан је да без одлагања обавести орган надлежан за\nспровођење тих закона.\n\nПоверавање инспекцијског надзора\nЧлан 39.\nАутономној покрајини и јединици локалне самоуправе поверавају се послови\nинспекцијског надзора над применом одредаба овог закона за пројекте за које је орган\nаутономне покрајине, односно локалне самоуправе надлежан за вођење поступка\nпроцене утицаја.\nПротив решења инспектора из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру\nу року од 15 дана од дана пријема решења.\n\nIV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ\nПривредни преступ\nЧлан 40.\nНовчаном казном од 150.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ\nправно лице - носилац пројекта ако:\n1) приступи извођењу пројекта без сагласности надлежног органа на студију о\nпроцени утицаја (члан 5);\n2) не испуни услове или не спроведе мере из одлуке о давању сагласности на студију\nпроцене утицаја (члан 24. став 2);\n3) не прибави сагласност надлежног органа на студију затеченог стања (члан 30. став\n1.)\nЗа привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном\nлицу-носиоцу пројекта новчаном казном од 30.000 до 200.000 динара.\n\nЗаштитне мере\nЧлан 41.\nЗа привредни преступ из члана 40. овог закона, поред прописане новчане казне,\nправном лицу се може изрећи мера забране обављања одређене делатности, а\nодговорном лицу мера забране вршења одређене дужности у трајању до пет година.\n\nПрекршајна одговорност носиоца пројекта\nЧлан 42.\nНовчаном казном од 30.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лиценосилац пројекта ако:\n1) не поднесе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја (члан 8);\n2) не поднесе захтев за сагласност на студију о процени утицаја (члан 16).\nЗа прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу носиоцу пројекта новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара.\n\nПрекршајна одговорност одговорног лица у надлежном органу\nЧлан 43.\n\n�Новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у\nнадлежном органу ако:\n1) не донесе одлуку о потреби израде студије о процени утицаја, одлуку о обиму и\nсадржини студије о процени утицаја и одлуку о давању сагласности на студију о\nпроцени утицаја противно одредбама овог закона (чл. 10, 14. и 24);\n2) не стави на увид документацију о спроведеном поступку процене утицаја (члан 20);\n3) не спроводи поступак прекограничног обавештавања (члан 32);\n4) не води прописане евиденције (члан 34).\n\nV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ\nРок за подношење захтева за добијање сагласности на студију\nзатеченог стања\nЧлан 44.\nНосилац изведеног пројекта из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона дужан је да у\nроку од годину дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу\nзахтев за добијање сагласности на студију затеченог стања.\nНосилац изведеног пројекта из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона дужан је да у\nроку од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу\nзахтев за одлучивање о потреби израде студије затеченог стања.\n\nРешавање раније поднетих захтева\nЧлан 45.\nРешавање захтева поднетих до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по\nодредбама Закона о заштити животне средине (\"Службени гласник РС\", бр. 66/91,\n83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95).\n\nПрестанак важности прописа\nЧлан 46.\nДо доношења акта из члана 4. став 1. и члана 17. став 4. овог закона примењиваће\nсе Правилник о анализи утицаја објеката, односно радова на животну средину\n(\"Службени гласник РС\", број 61/92) и Правилник о условима и критеријумима за израду\nанализе утицаја објеката и радова на животну средину (\"Службени гласник РС\", број\n49/01).\n\nЗавршна одредба\nЧлан 47.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\nИЗМЕНЕ\nНа основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим\n\nУказ о проглашењу Закона о изменама и допунама\nЗакона о процени утицаја на животну средину\nПроглашава се Закон о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну\nсредину, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници\nПрвог редовног заседања у 2009. години, 12. маја 2009. године.\nПР број 36\nУ Београду, 15. маја 2009. године\nПредседник Републике,\nБорис Тадић, с.р.\n\n�Закон о изменама и допунама Закона о процени\nутицаја на животну средину\nЗакон је објављен у \"Службеном гласнику РС\", бр.\n36/2009 од 15.5.2009. године.\nЧлан 1.\nУ Закону о процени утицаја на животну средину (\"Службени гласник РС\", број 135/04),\nу члану 2. тачка 3) после речи: \"окружењу\" тачка и запета замењују се запетом и додају\nсе речи: \"односно лице које планира да обавља или обавља делатност из области која\nје предмет процене утицаја на животну средину;\".\nЧлан 2.\nУ члану 3. став 2. речи: \"или употребу\" замењују се речима: \"или се користе без\nупотребне дозволе\".\nСтав 3. мења се и гласи:\n\"Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике,\nсаобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и\nкомуналних делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном\nдобру и у заштићеној околини непокретног културног добра\".\nПосле става 3. додаје се став 4. који гласи:\n\"Пројекти из ст. 1. и 2. овог члана могу бити предмет процене утицаја ако је њихово\nизвођење, односно употреба у складу са прописима којима се уређује планирање и\nизградња.\"\nЧлан 3.\nЧлан 5. мења се и гласи:\n\"Носилац пројекта за који је обавезна процена утицаја и пројекта за који је утврђена\nпотреба процене утицаја, не може приступити реализацији, односно изградњи и\nизвођењу пројекта без сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја.\"\nЧлан 4.\nУ члану 8. став 2. мења се и гласи:\n\"Захтев о потреби процене утицаја подноси се на прописаном обрасцу и садржи:\n1) податке о носиоцу пројекта;\n2) опис локације;\n3) опис карактеристика пројекта;\n4) приказ главних алтернатива које су разматране;\n5) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;\n6) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;\n7) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних\nштетних утицаја;\n8) друге податке и информације на захтев надлежног органа.\"\nПосле става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе:\n\"Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се следећа документација:\n1) извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о\nурбанистичким условима који није старији од годину дана;\n2) идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;\n3) графички приказ микро и макро локације;\n4) услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у\nскладу са посебним законом;\n5) доказ о уплати републичке административне таксе;\n6) други докази на захтев надлежног органа.\nИзузетно, извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући\nурбанистички документ, не подноси се ако се делатност планира у постојећем објекту\nчија се намена мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је\nпотврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу.\"\nДосадашњи став 3. постаје став 5.\nЧлан 5.\n\n�У члану 10. став 4. речи: \"15 дана\" замењују се речима: \"десет дана\", а после речи:\n\"узимајући у обзир\" додају се речи: \"специфичности пројекта и локације, као и\".\nДодају се ст. 5, 6. и 7. који гласе:\n\"Одлуком којом утврђује да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину\nнадлежни орган може одредити и обим и садржај студије о процени утицаја.\nОдлуком којом утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну\nсредину надлежни орган може утврдити минималне услове заштите животне средине, у\nскладу са посебним прописима.\nНадлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку из става 4. овог члана и о њој\nобавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана\nдоношења одлуке.\"\nЧлан 6.\nУ члану 11. став 2. реч: \"подноси\" замењује се речју: \"изјављује\".\nУ ставу 3. речи: \"20 дана\" замењују се речима \"30 дана\".\nЧлан 7.\nУ члану 12. став 2. у уводној реченици, после речи: \"обима и садржаја\" додају се\nречи: \"подноси се на прописаном обрасцу и\".\nПосле тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи:\n\"1а) опис локације;\".\nУ тачки 9) реч: \"документацију\" замењује се речима: \"информације на захтев\nнадлежног органа\".\nПосле става 2. додаје се нови став 3. који гласи:\n\"Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се следећа документација:\n1) извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт\nо урбанистичким условима који није старији од годину дана;\n2) идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;\n3) графички приказ микро и макро локације;\n4) услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у\nскладу са посебним законом;\n5) доказ о уплати републичке административне таксе;\n6) други докази на захтев надлежног органа.\"\nДосадашњи став 3. постаје став 4.\nЧлан 8.\nУ члану 14. став 2. речи: \"20 дана\" замењују се речима: \"15 дана\".\nСтав 3. мења се и гласи:\n\"Надлежни орган најкасније у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог\nчлана, доноси одлуку о обиму и садржају студије о процени утицаја, узимајући у обзир\nспецифичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих\nоргана и организација и заинтересоване јавности.\"\nЧлан 9.\nУ члану 15. став 2. реч: \"подноси\" замењује се речју: \"изјављује\".\nУ ставу 3. речи: \"20 дана\" замењују се речима: \"30 дана\".\nЧлан 10.\nЧлан 16. мења се и гласи:\n\"Члан 16.\nНосилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени\nутицаја (у даљем тексту: захтев за сагласност) надлежном органу.\nУз захтев из става 1. овог члана подноси се:\n1) најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику;\n2) одлука надлежног органа из претходне фазе поступка.\nНосилац пројекта дужан је да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од\nгодину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије о\nпроцени утицаја.\nАко носилац пројекта поднесе захтев за сагласност по истеку рока из става 3. овог\nчлана, надлежни орган ће одлучити о поднетом захтеву у зависности од околности\nсваког конкретног случаја.\nПо пријему захтева за сагласност надлежни орган поступа на начин утврђен у члану\n9. овог закона.\"\nЧлан 11.\n\n�У члану 17. став 1. тачка 2) реч: \"извођење\" замењује се речју: \"реализација\".\nУ ставу 3. после речи: \"лицима\" додаје се запета и речи: \"односно квалификацији\nлица\".\nЧлан 12.\nЧлан 18. мења се и гласи:\n\"Студија о процени утицаја и сагласност на студију о процени утицаја, односно\nодлука да није потребна процена утицаја на животну средину, саставни су део\nдокументације која се прилаже уз захтев за издавање одобрења за изградњу или уз\nпријаву почетка извођења пројекта (изградња, извођење радова, промена технологије,\nпромена делатности и друге активности).\"\nЧлан 13.\nУ члану 19. став 2. мења се и гласи:\n\"Правно лице и предузетник из става 1. овог члана дужно је да за израду студије о\nпроцени утицаја образује мултидисциплинарни тим састављен од лица која поседују\nдоказ о квалификацији за израду студије о процени утицаја, односно за области које су\nпредмет студије у чијој изради учествују.\"\nЧлан 14.\nЧлан 21. брише се.\nЧлан 15.\nУ члану 22. став 1. мења се и гласи:\n\"Надлежни орган најкасније у року од десет дана од дана пријема захтева за\nсагласност образује техничку комисију за оцену студије о процени утицаја.\"\nУ ставу 4. после тачке 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје тачка\n4а) која гласи:\n\"4а) запослена као инспектори, односно лица која врше инспекцијски надзор над\nпројектом за који је израђена студија о процени утицаја.\"\nЧлан 16.\nПосле члана 22. додаје се наслов изнад члана и члан 22а који гласе:\n\n\"Достављање студије о процени утицаја техничкој комисији\nЧлан 22а\nНадлежни орган доставља студију о процени утицаја техничкој комисији у року од три\nдана од дана њеног образовања.\nПо завршеном јавном увиду, односно јавној презентацији и јавној расправи,\nнадлежни орган у року од три дана доставља техничкој комисији извештај са прегледом\nмишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.\"\nЧлан 17.\nУ члану 23. став 1. речи: \"са систематизованим прегледом мишљења\nзаинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о\nспроведеном поступку процене утицаја\" замењују се речима: \"разматра извештај са\nсистематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и\nзаинтересоване јавности\".\nУ ставу 3. речи: \"Техничка комисија\" замењују се речима: \"На предлог техничке\nкомисије, надлежни орган\".\nПосле става 3. додаје се нови став 4. који гласи:\n\"Ако носилац пројекта не поступи у свему по захтеву из става 3. овог члана,\nнадлежни орган може, на предлог техничке комисије, одобрити највише један додатни\nрок за измене и допуне студије о процени утицаја.\"\nУ досадашњем ставу 4. који постаје став 5. реч: \"документације\" замењује се речима:\n\"студије о процени утицаја\".\nУ досадашњем ставу 5. који постаје став 6. речи: \"става 3.\" замењују се речима:\n\"става 5.\".\nДосадашњи став 6. постаје став 7.\nЧлан 18.\nУ члану 24. став 1. после речи: \"за давање сагласности на студију\" додају се речи: \"о\nпроцени\".\nДодаје се став 3. који гласи:\n\"Одлуку из става 1. овог члана надлежни орган доставља надлежном инспектору за\nзаштиту животне средине.\"\n\n�Члан 19.\nУ члану 27. став 3. после речи: \"емисије\" додају се речи: \"стање животне средине и\nмогуће негативне утицаје и последице,\".\nЧлан 20.\nУ члану 28. став 1. после речи: \"дужан је да са\" додају се речи: \"реализацијом,\nодносно изградњом и\".\nПосле става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:\n\"О ажурирању постојеће студије о процени утицаја, надлежни орган одлучује, на\nзахтев носиоца пројекта, и ако у току изградње, односно извођења пројекта, носилац\nпројекта мора да одступи од документације на основу које је израђена студија о\nпроцени утицаја на животну средину на коју је дата сагласност.\nЗахтев из става 3. овог члана подноси се пре подношења захтева за издавање\nодобрења за изградњу по измењеној документацији.\"\nУ досадашњем ставу 3. који постаје став 5. речи: \"става 2.\" замењују се речима: \"ст.\n2. и 3.\".\nУ досадашњем ставу 4. који постаје став 6. речи: \"става 2.\" замењују се речима: \"ст.\n2. и 3.\".\nЧлан 21.\nЧлан 30. мења се и гласи:\n\"Носилац изведеног пројекта за који се по одредбама овог закона врши процена\nутицаја, а који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за\nупотребу, дужан је да поднесе захтев за:\n1) давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну\nсредину (у даљем тексту: студија затеченог стања) за пројекте из члана 4. став 1. тачка\n1) овог закона;\n2) одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања за пројекте из члана 4.\nстав 1. тачка 2) овог закона.\nУз захтев из става 1. овог члана подноси се:\n1) копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о\nмогућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за\nиздавање одобрења за изградњу;\n2) извод из пројекта изведеног објекта;\n3) извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о\nрезултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче\nкоји нису старији од шест месеци;\n4) графички приказ микро и макро локације;\n5) доказ о уплати републичке административне таксе.\nСтудија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта, података\nо емисији и резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине и има садржај\nпрописан овим законом за студију о процени утицаја.\nНадлежни орган одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању\nсагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања\nпо поступку прописаном овим законом.\"\nЧлан 22.\nУ члану 31. став 2. после речи: \"Надлежни орган\" додају се речи: \"који је водио\nпоступак процене утицаја\".\nПосле става 2. додаје се нови став 3. који гласи:\n\"Лице из става 2. овог члана може бити запослено или постављено у надлежном\nоргану, односно у другом органу и организацији или независни стручњак који поседује\nдоказе о квалификацији за учешће у раду техничке комисије из члана 22. овог закона.\"\nУ досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: \"ако нису испуњени\" замењују се\nречима: \"ако лице из става 2. овог члана не потврди да су испуњени\".\nЧлан 23.\nУ члану 33. додаје се став 2. који гласи:\n\"Висину трошкова рада техничке комисије утврђује министар.\"\nЧлан 24.\nПосле члана 34. додаје се наслов изнад члана и члан 34а који гласе:\n\n\"10. Сходна примена закона\n\n�Члан 34а\nНа питања покретања, вођења и окончања поступка процене утицаја која нису\nуређена овим законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи\nуправни поступак.\"\nЧлан 25.\nУ члану 37. став 1. тач. 1) и 2) мењају се и гласе:\n\" 1) наложи подношење захтева за покретање поступка процене утицаја;\n2) наложи подношење захтева за покретање поступка процене утицаја затеченог\nстања\".\nУ тачки 3) после речи: \"забрани извођење пројекта\" додају се речи: \"и обављање\nделатности\".\nУ тачки 4) после речи: \"затеченог стања\" тачка и запета замењују се запетом и додају\nсе речи: \"односно одлуци којом се утврђују минимални услови заштите животне\nсредине;\".\nПосле тачке 5) додаје се нова тачка 5а) која гласи:\n\"5а) забрани обављање делатности ако је одбијен захтев за давање сагласности на\nстудију затеченог стања;\".\nУ ставу 2. речи: \"тач. 1) до 5)\" замењују се речима: \"тач. 1) до 5а)\".\nЧлан 26.\nУ члану 42. став 2. речи: \"од 5.000 до 20.000 динара\" замењују се речима: \"од 10.000\nдо 50.000 динара\".\nЧлан 27.\nУ члану 43. став 1. речи: \"од 5.000 до 20.000 динара\" замењују се речима: \"од 10.000\nдо 50.000 динара\".\nЧлан 28.\nПоступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по прописима\nкоји су били на снази до дана ступања на снагу овог закона.\nЧлан 29.\nНосилац пројекта који има коначну одлуку о утврђеној потреби процене утицаја на\nживотну средину, а до дана ступања на снагу овог закона није поднео захтев за\nодређивање обима и садржаја студије о процени утицаја, дужан је да у року од 60 дана\nод дана ступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу захтев за одређивање\nобима и садржаја студије о процени утицаја.\nУколико носилац пројекта поднесе захтев за одређивање обима и садржаја студије о\nпроцени утицаја по истеку рока утврђеног у ставу 1. овог члана, надлежни орган донеће\nзакључак о одбацивању захтева.\nЧлан 30.\nНосилац изведеног пројекта који има коначну одлуку о утврђеној потреби процене\nутицаја затеченог стања, а до дана ступања на снагу овог закона није поднео захтев за\nдавање сагласности на студију затеченог стања, дужан је да у року од 120 дана од дана\nступања на снагу овог закона поднесе надлежном органу захтев за давање сагласности\nна студију затеченог стања.\nУколико носилац пројекта поднесе захтев за давање сагласности на студију\nзатеченог стања по истеку рока утврђеног у ставу 1. овог члана, надлежни орган донеће\nзакључак о одбацивању захтева.\nЧлан 31.\nОвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"2"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2"},["text","Закони"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1485"},["text","Zakoni"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"22725"},["text","Закон о процени утицаја на животну средину"]]]]]]]]