Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/saska.rgf.rs/plugins/MetsExport/helpers/MetsExporter.php on line 1202
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/saska.rgf.rs/plugins/MetsExport/helpers/MetsExporter.php on line 723
TYPE="" > Aleksandra Tomasevic Omeka MetsExport Plugin The software used to generate this document is called Omeka MetsExport, which operates as a plugin for Omeka. Documentation can be found at http://github/MetsExport/ Правилник о садржини годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина за претходну календарску годину правилник експлоатација минералних сировина извештај о пословању Службени гласник РС, бр. 7/2011 AT-42695-0024 Томашевић Александра Pravilnik o sadrz god izvestaja o poslov preduz koja obavlj eksploat min sir Овим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина на одговарајућем експлоатационом пољу односно лежишту минералних сировина за претходну календарску годину 2011 http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/08_Pravilnik_o_sadrzini_godisnjih_izvestaja_o_poslovanju_preduzeca_koja_obavljaju_eksploataciju_mineralnih_sirovina.pdf application/pdf српски text Правилник о садржини годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина за претходну календарску годину ("Сл. гласник РС", бр. 7/2011) Члан 1 Овим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина на одговарајућем експлоатационом пољу односно лежишту минералних сировина за претходну календарску годину (у даљем тексту: Годишњи извештаји о пословању), који у складу са Законом о рударству ("Службени гласник РС", бр. 44/95, 85/05 - др. закон, 101/05 - др. закон, 34/06 и 104/09), подносе: 1) предузећа која обављају експлоатацију свих врста чврстих минералних сировина; 2) предузећа која обављају експлоатацију нафте, гаса и подземне воде из којих се добијају корисне минералне сировине и геотермална енергија, као и подземне воде везане за рударску технологију и гасови који са њима јављају (у даљем тексту: предузећа која обављају експлоатацију нафте, гаса и подземне воде). Члан 2 Годишњи извештај о пословању израђује се на основу остварених производних и финансијских резултата предузећа на пословима експлоатације минералних сировина у оквиру експлоатационог поља. Члан 3 Годишњи извештаји о пословању садрже податке који су дати у: 1) прилогу број 1. - Подаци о пословању предузећа која обављају експлоатацију свих врста чврстих минералних сировина, по лежишту за претходну календарску годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део; 2) прилогу број 2. - Подаци о пословању предузећа која обављају експлоатацију нафте, гаса и подземне воде, по експлоатационом пољу за претходну календарску годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 4 Годишњи извештаји поред података из члана 3. овог правилника садрже и: 1) ситуациони план експлоатационог поља (штампана карта у одговарајућој стандардној размери од 1:1.000 до 1:25.000) који се израђује на једном листу топографске основе, која покрива површину од економског значаја за рудник, са уцртаним положајем експлоатационог поља у коме се налази рудник односно лежиште, назначеним катастарским општинама, назначеним преломним тачкама контура оверених билансних резерви, главним рударским објектима и транспортним комуникацијама рудника са јавном инфраструктуром; 2) ситуациони план стања рударских радова на дан 31. децембра претходне календарске године (штампана карта у одговарајућој стандардној размери 1:500 или 1:1.000 или 1:2.500 или 1:5.000 или 1:10.000 односно дигитална, геореференцирана карта са векторским подацима која се израђује у софтверским пакетима заснованим на "GIS" и "CAD" технологији и достављах се искључиво у једном од следећих фајл формата: *.shp, *.mxd, *.dwg, *.dxf, *.mif, *.dgn, *.kml, или *.xml; други фајл формати, као што су *.pdf, *dwf, *.cdr и др. не сматрају се валидним), са назначеним преломним тачкама контура: оверених билансних резерви, положаја рударских радова на експлоатацији минералних сировина на почетку и на крају претходне календарске године, одлагалишта и флотацијског јаловишта, депоније готових производа и других врста депонија, стационарних рударских објеката и других инфраструктурних објеката који се налазе на датом графичком прилогу; 3) товарни биланс постројења за припрему минералних сировина оверен од стране руководиоца постројења. Одштампани ситуациони планови стања рударских радова, оверавају се од стране правног лица овлашћеног за рударска мерења или геодетска снимања. Графички документи из става 1. овог члана издају се у форми карте, које се израђују као дигиталне карте и штампане карте (аналогни приказ). Члан 5 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". Prilog broj 1 PODACI O POSLOVANJU PREDUZEĆA KOJA OBAVLJAJU EKSPLOATACIJU SVIH VRSTA ČVRSTIH MINERALNIH SIROVINA, PO LEŽIŠTU, ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU PREDUZEĆE KOJEM JE ODOBRENA EKSPLOATACIJA Poslovno ime: Naziv rudnika: Matični broj: PIB: EKSPLOATACIONO POLJE Naziv ležišta: Vrsta mineralne sirovine: Opština(e): Katastarska opština(e): ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU Broj odobrenja i datum izdavanja: List u katastru: Naziv organa koji je izdao odobrenje: RUDNA TELA U LEŽIŠTU Eksploataciono polje (kat. list): Rudna tela Opština, Katastarska opština Vrsta mineralne sirovine 1. 2. 3. ... Projektna dokumentacija po kojoj su izvođeni rudarski radovi Status aktivno u pripremi Na eksploataciji mineralnih sirovina iz ležišta u prethodnoj godini Vrsta rudarskog Tačan naziv Datum Organ koji je Broj projekta rudarskog izdavanja izdao rešenja (GRP/DRP) projekta rešenja odobrenje Projektovani godišnji kapacitet PRIKAZ PROIZVODNIH REZULTATA PREDUZEĆA IZ LEŽIŠTA Ležište: Planirano rovne rude (tona) Otkopano rovne rude (tona) Otkopano otkrivke/jalovine (čm3)1 Odloženo jalovine (rm3)2 Odloženo flotacijske jalovine (rm3) Odloženo drugih materijala (rm3) Prerađeno rude u PMS (tona) 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal UKUPNO _______________ 1 Čvrste stenske mase u m3. 2 Rastresite stenske mase u m3. PROIZVEDENO GOTOVIH PROIZVODA (tona) 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal UKUPNO PRODATO GOTOVIH PROIZVODA (tona) PRODAJNA CENA GOTOVIH PROIZVODA (din/t; din/m3) 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal UKUPNO 1 2 3 4 kvartal kvartal kvartal kvartal prosečna cena STANJE DEPONIJE GOTOVIH PROIZVODA (tona) 1 kvartal TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI PARAMETRI Osiromašenje pri otkopavanju rovne rude Razblaženje pri otkopavanju rovne rude Eksploatacioni gubici pri otkopavanju rovne rude Iskorišćenje korisnih komponenti u pripremi mineralnih sirovina pri preradi rovne rude Ukupno iskorišćenje u procesu eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina NORMATIVI POTROŠNJE ENERGENATA I PRIVREDNOG EKSPLOZIVA Potrošnja električne energije po toni otkopane i pripremljene rude Potrošnja nafte po toni otkopane i pripremljene rude Potrošnja mašinskog ulja po toni otkopane i pripremljene rude Specifična potrošnja eksploziva po čm3 odminirane stenske mase 2 kvartal Jedinica mere % % % 3 kvartal 4 UKUPNO kvartal PLANIRANO OSTVARENO % % Jedinica mere PLANIRANO OSTVARENO kWh/toni lit/toni lit/toni gram/toni REZERVE MINERALNIH SIROVINA U LEŽIŠTU STANJE BILANSNIH REZERVI (A+B+C1) na dan 31. decembra prethodne godine (za svaku mineralnu sirovinu posebno) (po rudim telima i zbirno) Vrsta mineralne sirovine jed. stanje mere. rezervi (t, m3) EKSPLOATISANO BILANSNIH REZERVI u toku prethodne godine ukupno eksploatisano od početka eksploatacije NEOTKOPANA KOLIČINA REZERVI zaostala u otkopanom prostoru u toku prethodne godine SPISAK ODGOVORNIH LICA DIREKTOR PREDUZEĆA ILI NADLEŽNI IZVRŠNI DIREKTOR Ime i prezime Naziv radnog mesta Stručna sprema Telefon Faks Elektronska pošta (e-mail) POSLOVI PROIZVODNJE - ODGOVORNI TEHNIČKI RUKOVODILAC Ime i prezime Naziv radnog mesta Stručna sprema Telefon Faks Elektronska pošta (e-mail) POSLOVI ZAŠTITE NA EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA Ime i prezime Naziv radnog mesta Stručna sprema Telefon Faks Elektronska pošta (e-mail) FINANSIJSKI POSLOVI Ime i prezime Naziv radnog mesta Stručna sprema Telefon Faks Elektronska pošta (e-mail) PODACI O KVALIFIKACIONOJ I STAROSNOJ STRUKTURI ZAPOSLENIH Broj zaposlenih u preduzeću ili delu preduzeća, po stručnoj, kvalifikacionoj i starosnoj strukturi, koji obavljaju poslove na rudniku sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine: Stručna i kvalifikaciona struktura 1. Rudarske struke 2. Geološke struke 3. Elektro struke 4. Mašinske struke 5. Građevinske struke Drugih struka NK PK KV VKV SSS VS VSS Ukupno Ukupno Starosna struktura Do 20 godina starosti Do 20 - 35 godina starosti Do 35 - 45 godina starosti Do 45 - 55 godina starosti preko 55 godina starosti broj radnika Ukupan broj radnika ORGANIZACIONE JEDINICE NA RUDNIKU NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE broj radnika POSLOVI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA ORGANIZACIJA ODGOVORNO LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Ime i prezime Naziv radnog mesta Stručna sprema Telefon Faks Elektronska pošta (e-mail) JEDINICA (ČETA) ZA SPASAVANJE ORGANIZACIJA JEDINICE (ČETE) Ime i prezime Stručna sprema Zaduženje OPREMLJENOST STANICE ZA SPASAVANJE ANGAŽOVANA DRUGA PRAVNA LICA NA EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA NAZIV PREDUZEĆA PIB OPIS POSLOVA MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SPROVEDENE NA RUDNIKU Ukupno degradirano površina od početka rada rudnika Ukupno rekultivisano površina od početka rada rudnika Degradirano površina u toku prethodne godine Rekultivisano površina u toku prethodne godine Prikupljeno i ispušteno rudničkih voda u toku prethodne godine u prirodni vodotok (naziv reke, pritoke i sl.): hektara hektara hektara hektara m3 "_____________________" Ostale mere: (naložene od drugih organa ili sprovedene po zahtevu samog preduzeća) REALIZOVANE INVESTICIJE U TOKU PRETHODNE GODINE POZICIJA - FINANSIJSKA SREDSTVA ULOŽENA: - u infrastrukturu, izgradnju objekata i nabavku opreme - u geološka istraživanja u cilju uvećanja bilansnih rezervi - u lična zaštitna sredstva zaposlenih - u kolektivnu zaštitu - u rekultivaciju degradiranih površina - na poboljšanje životne sredine dinara NAKNADA ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA Naknada za korišćenje mineralnih sirovina: Obračunata naknada u prethodnoj godini Ukupno plaćena naknada u prethodnoj godini Stanje duga za neplaćenu naknadu dinara IZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ZA PRETHODNU GODINU IZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU Broj smrtnih slučajeva Broj težih telesnih povreda Broj kolektivnih povreda Broj profesionalno obolelih Broj radnika koji su stekli invaliditet na radu u toku prethodne godine od početka eksploatacije POJAVE AKCIDENTNIH STANJA (erupcija, požar, eksplozija i drugo) datum POTVRDA: Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom izveštaju istiniti i tačni. Ime i prezime ovlašćenog direktora: _____________________________________________________________________ Potpis (M.P): ____________________________________________________________________________ ___________ Datum: ____________________________________________________________________________ _______________ Mesto: ____________________________________________________________________________ ________________ Prilog broj 2 PODACI O POSLOVANJU PREDUZEĆA KOJA OBAVLJAJU EKSPLOATACIJU NAFTE, GASA I PODZEMNE VODE PO EKSPLOATACIONOM POLJU, ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU PREDUZEĆE KOJEM JE ODOBRENA EKSPLOATACIJA Poslovno ime: Naziv pogona: Matični broj: PIB: EKSPLOATACIONO POLJE Naziv eksploatacionog polja (rudnika): Vrste mineralnih sirovina: Opština(e): Katastarska opština(e): ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU Broj odobrenja i datum izdavanja: List u katastru: Naziv organa koji je izdao odobrenje: LEŽIŠTA OBUHVAĆENA EKSPLOATACIONIM POLJEM Eksploataciono polje: Ležište 1. 2. Opština, Katastarska opština Vrsta mineralne sirovine Status bušotina ukupno aktivno 3. ... Projektna dokumentacija po kojoj su izvođeni rudarski radovi na eksploataciji mineralnih sirovina na eksploatacionom polju u prethodnoj godini Vrsta rudarskog Tačan naziv Datum Organ koji je Broj Projektovani projekta rudarskog izdavanja izdao rešenja godišnji kapacitet (GRP/DRP) projekta rešenja odobrenje PRIKAZ PROIZVODNIH REZULTATA PREDUZEĆA NA EKSPLOATACIONOM POLJU 1 kvartal Eksploataciono polje 2 kvartal 3 kvartal 4 UKUPNO kvartal Proizvodnja nafte (t) Proizvodnja kondenzata (t) Proizvodnja rastvorenog gasa (m3) Proizvodnja slobodnog gasa (m3) Proizvodnja CO2 (m3) Proizvodnja ležišne vode (m3) Odložena količina ležišne vode (m3) Injektirana voda (m3) Injektirani gas (m3) Proizvodnja geotermalne vode (m3) Podzemne vode vezane za rudarsku tehnologiju (m3) PROIZVEDENO GOTOVIH PROIZVODA Nafta (t) Gas (m3) Zbirno Kondenzat (t) CO2 (m3) GTE (m3) pojedinačno po ležištu PRODATO GOTOVIH PROIZVODA Nafta (t) Gas (m3) Zbirno Kondenzat (t) CO2 (m3) GTE (m3) pojedinačno po ležištu 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal UKUPNO 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal UKUPNO PRODAJNA CENA GOTOVIH PROIZVODA (din/t; din/m3) Nafta (t) CO2 (m3) Kondenzat (t) Gas (m3) GTE (m3) 1 2 3 4 kvartal kvartal kvartal kvartal NORMATIVI POTROŠNJE ENERGENATA PO JEDINICI PROIZVEDENOG GOTOVOG PROIZVODA ZBIRNO Potrošnja električne energije Potrošnja nafte Potrošnja mašinskog ulja Jedinica mere prosečna cena PLANIRANO OSTVARENO KWh/... lit/... lit/... REZERVE MINERALNIH SIROVINA U OKVIRU ODOBRENOG EKSPLOATACIONOG POLJA STANJE BILANSNIH REZERVI (A+B+C1) na dan 31. decembra prethodne godine (za svaku mineralnu sirovinu posebno) Mineralna stanje jed. sirovina rezervi mere. OTKOPANO BILANSNIH REZERVI u toku prethodne godine ukupno otkopano od početka eksploatacije SPISAK ODGOVORNIH LICA ZA POGON/EKSPLOATACIONO POLJE DIREKTOR PREDUZEĆA ILI NADLEŽNI IZVRŠNI DIREKTOR Ime i prezime Naziv radnog mesta Stručna sprema Telefon Faks Elektronska pošta (e-mail) POSLOVI PROIZVODNJE - ODGOVORNI TEHNIČKI RUKOVODILAC Ime i prezime Naziv radnog mesta Stručna sprema Telefon Faks Elektronska pošta (e-mail) POSLOVI ZAŠTITE NA EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA Ime i prezime Naziv radnog mesta Stručna sprema Telefon Faks Elektronska pošta (e-mail) FINANSIJSKI POSLOVI Ime i prezime Naziv radnog mesta Stručna sprema Telefon Faks Elektronska pošta (e-mail) PODACI O KVALIFIKACIONOJ I STAROSNOJ STRUKTURI ZAPOSLENIH Broj zaposlenih u preduzeću ili delu preduzeća, po stručnoj, kvalifikacionoj i starosnoj strukturi, koji obavljaju poslove u procesu proizvodnje nafte, gasa i podzemne vode na eksploatacionom polju sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine: Stručna i kvalifikaciona struktura 1. Rudarske struke 2. Geološke struke 3. Elektro struke 4. Mašinske struke 5. Građevinske struke Drugih struka NK PK KV VKV SSS VS VSS Ukupno Starosna struktura do 20 godina starosti do 20 - 35 godina starosti do 35 - 45 godina starosti do 45 - 55 godina starosti preko 55 godina starosti broj radnika Ukupan broj radnika ORGANIZACIONE JEDINICE Ukupno NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE - POGON - Eksploataciono polje (1): - Eksploataciono polje (2): broj radnika POSLOVI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - U PROIZVODNJI ORGANIZACIJA ODGOVORNO LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU POGONA Ime i prezime Naziv radnog mesta Stručna sprema Telefon Faks Elektronska pošta (e-mail) JEDINICA ZA SPASAVANJE ORGANIZACIJA JEDINICE Ime i prezime Stručna sprema Zaduženje OPREMLJENOST STANICA ZA SPASAVANJE ANGAŽOVANA DRUGA PRAVNA LICA NA EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA NA EKSPLOATACIONOM POLJU NAZIV PREDUZEĆA PIB OPIS POSLOVA MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SPROVEDENE NA EKSPLOATACIONOM POLJU Ukupno degradirano površina od početka rada rudnika Ukupno rekultivisano površina od početka rada rudnika Degradirano površina u toku prethodne godine Rekultivisano površina u toku prethodne godine Prikupljeno i ispušteno rudničkih voda u toku prethodne godine u prirodni vodotok (naziv reke, pritoke i sl.): hektara hektara hektara hektara m3 "_____________________" Ostale mere: (naložene od drugih organa ili sprovedene po zahtevu samog preduzeća) REALIZOVANE INVESTICIJE U PROIZVODNJI U TOKU PRETHODNE GODINE POZICIJA - FINANSIJSKA SREDSTVA ULOŽENA: - u infrastrukturu, izgradnju objekata i nabavku opreme - u geološka istraživanja u cilju uvećanja bilansnih rezervi - u lična zaštitna sredstva zaposlenih - u kolektivnu zaštitu - u rekultivaciju degradiranih površina - na poboljšanje životne sredine dinara NAKNADA ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA Naknada za korišćenje mineralnih sirovina: Obračunata naknada u prethodnoj godini Ukupno plaćena naknada u prethodnoj godini Stanje duga za neplaćenu naknadu dinara IZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ZA PRETHODNU GODINU IZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU u toku prethodne godine od početka eksploatacije Broj smrtnih slučajeva Broj težih telesnih povreda Broj kolektivnih povreda Broj profesionalno obolelih Broj radnika koji su stekli invaliditet na radu POJAVE AKCIDENTNIH STANJA (erupcija, požar, eksplozija i drugo) datum POTVRDA: Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom izveštaju istiniti i tačni. Ime i prezime ovlašćenog direktora: _____________________________________________________________________ Potpis (M.P): ____________________________________________________________________________ ___________ Datum: ____________________________________________________________________________ _______________ Mesto: ____________________________________________________________________________ ________________ Item changed by user 2 at 2017-04-06 23:17:53.Created: Provenance, Mediator, Title, Alternative Title, Subject, Description, Source, Publisher, Date, Format, Language, Type, IdentifierItem changed by user 2 at 2017-04-06 23:17:53.Imported from Background script