["item",{"itemId":"558","public":"1","featured":"0","xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/show/558?output=omeka-json","accessDate":"2021-01-16T07:29:32+01:00"},["fileContainer",["file",{"fileId":"728"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Pravilnici/Pravilnik_o_sadrz_god_izvestaja_o_poslov_preduz_koja_obavlj_eksploat_min_sir/Pravilnik_o_sadrz_god_izvestaja_o_poslov_preduz_koja_obavlj_eksploat_min_sir.2.pdf"],["authentication","2cfd5685fc51b6ec592e732be710d9e2"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16864"},["text","Правилник\nо садржини годишњих извештаја о пословању\nпредузећа која обављају експлоатацију\nминералних сировина за претходну календарску\nгодину\n(\"Сл. гласник РС\", бр. 7/2011)\nЧлан 1\nОвим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа\nкоја обављају експлоатацију минералних сировина на одговарајућем експлоатационом\nпољу односно лежишту минералних сировина за претходну календарску годину (у\nдаљем тексту: Годишњи извештаји о пословању), који у складу са Законом о рударству\n(\"Службени гласник РС\", бр. 44/95, 85/05 - др. закон, 101/05 - др. закон, 34/06 и 104/09),\nподносе:\n1) предузећа која обављају експлоатацију свих врста чврстих минералних\nсировина;\n2) предузећа која обављају експлоатацију нафте, гаса и подземне воде из којих се\nдобијају корисне минералне сировине и геотермална енергија, као и подземне\nводе везане за рударску технологију и гасови који са њима јављају (у даљем\nтексту: предузећа која обављају експлоатацију нафте, гаса и подземне воде).\nЧлан 2\nГодишњи извештај о пословању израђује се на основу остварених производних и\nфинансијских резултата предузећа на пословима експлоатације минералних сировина\nу оквиру експлоатационог поља.\nЧлан 3\nГодишњи извештаји о пословању садрже податке који су дати у:\n1) прилогу број 1. - Подаци о пословању предузећа која обављају експлоатацију\nсвих врста чврстих минералних сировина, по лежишту за претходну календарску\nгодину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;\n2) прилогу број 2. - Подаци о пословању предузећа која обављају експлоатацију\nнафте, гаса и подземне воде, по експлоатационом пољу за претходну\nкалендарску годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни\nдео.\nЧлан 4\nГодишњи извештаји поред података из члана 3. овог правилника садрже и:\n1) ситуациони план експлоатационог поља (штампана карта у одговарајућој\nстандардној размери од 1:1.000 до 1:25.000) који се израђује на једном листу\nтопографске основе, која покрива површину од економског значаја за рудник, са\nуцртаним положајем експлоатационог поља у коме се налази рудник односно\nлежиште, назначеним катастарским општинама, назначеним преломним тачкама\nконтура оверених билансних резерви, главним рударским објектима и\nтранспортним комуникацијама рудника са јавном инфраструктуром;\n\n�2) ситуациони план стања рударских радова на дан 31. децембра претходне\nкалендарске године (штампана карта у одговарајућој стандардној размери 1:500\nили 1:1.000 или 1:2.500 или 1:5.000 или 1:10.000 односно дигитална,\nгеореференцирана карта са векторским подацима која се израђује у\nсофтверским пакетима заснованим на \"GIS\" и \"CAD\" технологији и достављах се\nискључиво у једном од следећих фајл формата: *.shp, *.mxd, *.dwg, *.dxf, *.mif,\n*.dgn, *.kml, или *.xml; други фајл формати, као што су *.pdf, *dwf, *.cdr и др. не\nсматрају се валидним), са назначеним преломним тачкама контура: оверених\nбилансних резерви, положаја рударских радова на експлоатацији минералних\nсировина на почетку и на крају претходне календарске године, одлагалишта и\nфлотацијског јаловишта, депоније готових производа и других врста депонија,\nстационарних рударских објеката и других инфраструктурних објеката који се\nналазе на датом графичком прилогу;\n3) товарни биланс постројења за припрему минералних сировина оверен од стране\nруководиоца постројења.\nОдштампани ситуациони планови стања рударских радова, оверавају се од стране\nправног лица овлашћеног за рударска мерења или геодетска снимања.\nГрафички документи из става 1. овог члана издају се у форми карте, које се израђују као\nдигиталне карте и штампане карте (аналогни приказ).\nЧлан 5\nОвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у \"Службеном гласнику\nРепублике Србије\".\n\n�Prilog broj 1\nPODACI O POSLOVANJU PREDUZEĆA KOJA OBAVLJAJU\nEKSPLOATACIJU SVIH VRSTA ČVRSTIH MINERALNIH SIROVINA,\nPO LEŽIŠTU, ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU\nPREDUZEĆE KOJEM JE ODOBRENA EKSPLOATACIJA\nPoslovno ime:\nNaziv rudnika:\nMatični broj:\nPIB:\nEKSPLOATACIONO POLJE\nNaziv ležišta:\nVrsta mineralne sirovine:\nOpština(e):\nKatastarska opština(e):\nODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU\nBroj odobrenja i\ndatum izdavanja:\nList u katastru:\nNaziv organa koji je izdao\nodobrenje:\nRUDNA TELA U LEŽIŠTU\nEksploataciono polje (kat. list):\nRudna tela\n\nOpština, Katastarska opština\n\nVrsta mineralne sirovine\n\n1.\n2.\n3.\n...\nProjektna dokumentacija po kojoj su izvođeni rudarski radovi\n\nStatus\naktivno u pripremi\n\n�Na eksploataciji mineralnih sirovina iz ležišta u prethodnoj godini\nVrsta rudarskog\nTačan naziv\nDatum\nOrgan koji je\nBroj\nprojekta\nrudarskog\nizdavanja\nizdao\nrešenja\n(GRP/DRP)\nprojekta\nrešenja\nodobrenje\n\nProjektovani\ngodišnji kapacitet\n\nPRIKAZ PROIZVODNIH REZULTATA PREDUZEĆA IZ LEŽIŠTA\nLežište:\nPlanirano rovne rude (tona)\nOtkopano rovne rude (tona)\nOtkopano otkrivke/jalovine (čm3)1\nOdloženo jalovine (rm3)2\nOdloženo flotacijske jalovine (rm3)\nOdloženo drugih materijala (rm3)\nPrerađeno rude u PMS (tona)\n\n1 kvartal\n\n2 kvartal\n\n3 kvartal\n\n4 kvartal\n\nUKUPNO\n\n_______________\n1\nČvrste stenske mase u m3.\n2\nRastresite stenske mase u m3.\nPROIZVEDENO GOTOVIH PROIZVODA (tona) 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal UKUPNO\n\nPRODATO GOTOVIH PROIZVODA (tona)\n\nPRODAJNA CENA GOTOVIH PROIZVODA\n(din/t; din/m3)\n\n1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal UKUPNO\n\n1\n2\n3\n4\nkvartal kvartal kvartal kvartal\n\nprosečna\ncena\n\n�STANJE DEPONIJE GOTOVIH PROIZVODA\n(tona)\n\n1\nkvartal\n\nTEHNIČKO-TEHNOLOŠKI PARAMETRI\nOsiromašenje pri otkopavanju rovne rude\nRazblaženje pri otkopavanju rovne rude\nEksploatacioni gubici pri otkopavanju rovne rude\nIskorišćenje korisnih komponenti u pripremi mineralnih\nsirovina pri preradi rovne rude\nUkupno iskorišćenje u procesu eksploatacije i pripreme\nmineralnih sirovina\nNORMATIVI POTROŠNJE ENERGENATA I\nPRIVREDNOG EKSPLOZIVA\nPotrošnja električne energije po toni otkopane i\npripremljene rude\nPotrošnja nafte po toni otkopane i pripremljene rude\nPotrošnja mašinskog ulja po toni otkopane i\npripremljene rude\nSpecifična potrošnja eksploziva po čm3 odminirane\nstenske mase\n\n2\nkvartal\n\nJedinica\nmere\n%\n%\n%\n\n3\nkvartal\n\n4\nUKUPNO\nkvartal\n\nPLANIRANO OSTVARENO\n\n%\n%\n\nJedinica\nmere\n\nPLANIRANO OSTVARENO\n\nkWh/toni\nlit/toni\nlit/toni\ngram/toni\n\nREZERVE MINERALNIH SIROVINA U LEŽIŠTU\nSTANJE BILANSNIH\nREZERVI\n(A+B+C1)\nna dan 31. decembra\nprethodne godine\n(za svaku mineralnu sirovinu\nposebno)\n(po rudim telima i zbirno)\nVrsta\nmineralne\nsirovine\n\njed.\nstanje\nmere.\nrezervi\n(t, m3)\n\nEKSPLOATISANO BILANSNIH\nREZERVI\n\nu toku\nprethodne\ngodine\n\nukupno\neksploatisano od\npočetka\neksploatacije\n\nNEOTKOPANA KOLIČINA\nREZERVI zaostala u\notkopanom prostoru u toku\nprethodne godine\n\n�SPISAK ODGOVORNIH LICA\nDIREKTOR PREDUZEĆA ILI NADLEŽNI IZVRŠNI DIREKTOR\nIme i prezime\nNaziv radnog mesta\nStručna sprema\nTelefon\nFaks\nElektronska pošta (e-mail)\nPOSLOVI PROIZVODNJE - ODGOVORNI TEHNIČKI RUKOVODILAC\nIme i prezime\nNaziv radnog mesta\nStručna sprema\nTelefon\nFaks\nElektronska pošta (e-mail)\nPOSLOVI ZAŠTITE NA EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA\nIme i prezime\nNaziv radnog mesta\nStručna sprema\nTelefon\nFaks\nElektronska pošta (e-mail)\nFINANSIJSKI POSLOVI\nIme i prezime\nNaziv radnog mesta\nStručna sprema\nTelefon\nFaks\nElektronska pošta (e-mail)\nPODACI O KVALIFIKACIONOJ I STAROSNOJ STRUKTURI ZAPOSLENIH\nBroj zaposlenih u preduzeću ili delu preduzeća, po stručnoj, kvalifikacionoj i starosnoj strukturi,\nkoji obavljaju poslove na rudniku sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine:\n\n�Stručna i kvalifikaciona struktura\n1. Rudarske struke\n2. Geološke struke\n3. Elektro struke\n4. Mašinske struke\n5. Građevinske struke\nDrugih struka\n\nNK PK KV VKV\n\nSSS VS VSS\n\nUkupno\n\nUkupno\nStarosna struktura\nDo 20 godina starosti\nDo 20 - 35 godina starosti\nDo 35 - 45 godina starosti\nDo 45 - 55 godina starosti\npreko 55 godina starosti\n\nbroj radnika\n\nUkupan broj radnika\nORGANIZACIONE JEDINICE NA RUDNIKU\nNAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE\n\nbroj radnika\n\nPOSLOVI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U EKSPLOATACIJI MINERALNIH\nSIROVINA\nORGANIZACIJA\n\nODGOVORNO LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU\nIme i prezime\nNaziv radnog mesta\nStručna sprema\nTelefon\nFaks\nElektronska pošta (e-mail)\n\n�JEDINICA (ČETA) ZA SPASAVANJE\nORGANIZACIJA JEDINICE (ČETE)\nIme i prezime\nStručna sprema\n\nZaduženje\n\nOPREMLJENOST STANICE ZA SPASAVANJE\n\nANGAŽOVANA DRUGA PRAVNA LICA NA EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA\nNAZIV PREDUZEĆA\n\nPIB\n\nOPIS POSLOVA\n\nMERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SPROVEDENE NA RUDNIKU\nUkupno degradirano površina od početka rada rudnika\nUkupno rekultivisano površina od početka rada rudnika\nDegradirano površina u toku prethodne godine\nRekultivisano površina u toku prethodne godine\nPrikupljeno i ispušteno rudničkih voda u toku prethodne godine u\nprirodni vodotok (naziv reke, pritoke i sl.):\n\nhektara\nhektara\nhektara\nhektara\nm3\n\"_____________________\"\n\nOstale mere: (naložene od drugih organa ili sprovedene po zahtevu samog preduzeća)\n\nREALIZOVANE INVESTICIJE U TOKU PRETHODNE GODINE\n\n�POZICIJA - FINANSIJSKA SREDSTVA ULOŽENA:\n- u infrastrukturu, izgradnju objekata i nabavku opreme\n- u geološka istraživanja u cilju uvećanja bilansnih rezervi\n- u lična zaštitna sredstva zaposlenih\n- u kolektivnu zaštitu\n- u rekultivaciju degradiranih površina\n- na poboljšanje životne sredine\n\ndinara\n\nNAKNADA ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA\nNaknada za korišćenje mineralnih sirovina:\nObračunata naknada u prethodnoj godini\nUkupno plaćena naknada u prethodnoj godini\nStanje duga za neplaćenu naknadu\n\ndinara\n\nIZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ZA PRETHODNU GODINU\nIZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA\nRADU\nBroj smrtnih slučajeva\nBroj težih telesnih povreda\nBroj kolektivnih povreda\nBroj profesionalno obolelih\nBroj radnika koji su stekli invaliditet na radu\n\nu toku prethodne\ngodine\n\nod početka\neksploatacije\n\nPOJAVE AKCIDENTNIH STANJA (erupcija, požar, eksplozija i drugo)\n\ndatum\n\nPOTVRDA:\nOvim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u\novom izveštaju istiniti i tačni.\nIme i prezime ovlašćenog direktora:\n_____________________________________________________________________\nPotpis (M.P):\n____________________________________________________________________________\n___________\n\n�Datum:\n____________________________________________________________________________\n_______________\nMesto:\n____________________________________________________________________________\n________________\n\n�Prilog broj 2\nPODACI O POSLOVANJU PREDUZEĆA KOJA OBAVLJAJU\nEKSPLOATACIJU NAFTE, GASA I PODZEMNE VODE PO\nEKSPLOATACIONOM POLJU, ZA PRETHODNU KALENDARSKU\nGODINU\nPREDUZEĆE KOJEM JE ODOBRENA EKSPLOATACIJA\nPoslovno ime:\nNaziv pogona:\nMatični broj:\nPIB:\nEKSPLOATACIONO POLJE\nNaziv eksploatacionog\npolja (rudnika):\nVrste mineralnih\nsirovina:\nOpština(e):\nKatastarska opština(e):\nODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU\nBroj odobrenja i\ndatum izdavanja:\nList u katastru:\nNaziv organa koji je izdao\nodobrenje:\nLEŽIŠTA OBUHVAĆENA EKSPLOATACIONIM POLJEM\nEksploataciono polje:\nLežište\n1.\n2.\n\nOpština, Katastarska opština\n\nVrsta mineralne sirovine\n\nStatus bušotina\nukupno aktivno\n\n�3.\n...\nProjektna dokumentacija po kojoj su izvođeni rudarski radovi\nna eksploataciji mineralnih sirovina na eksploatacionom polju u prethodnoj godini\nVrsta rudarskog\nTačan naziv\nDatum\nOrgan koji je\nBroj\nProjektovani\nprojekta\nrudarskog\nizdavanja\nizdao\nrešenja\ngodišnji kapacitet\n(GRP/DRP)\nprojekta\nrešenja\nodobrenje\n\nPRIKAZ PROIZVODNIH REZULTATA PREDUZEĆA NA EKSPLOATACIONOM POLJU\n1\nkvartal\n\nEksploataciono polje\n\n2\nkvartal\n\n3\nkvartal\n\n4\nUKUPNO\nkvartal\n\nProizvodnja nafte (t)\nProizvodnja kondenzata (t)\nProizvodnja rastvorenog gasa (m3)\nProizvodnja slobodnog gasa (m3)\nProizvodnja CO2 (m3)\nProizvodnja ležišne vode (m3)\nOdložena količina ležišne vode (m3)\nInjektirana voda (m3)\nInjektirani gas (m3)\nProizvodnja geotermalne vode (m3)\nPodzemne vode vezane za rudarsku tehnologiju\n(m3)\nPROIZVEDENO GOTOVIH PROIZVODA\nNafta (t)\nGas (m3)\nZbirno\nKondenzat (t)\nCO2 (m3)\nGTE (m3)\npojedinačno po ležištu\nPRODATO GOTOVIH PROIZVODA\nNafta (t)\nGas (m3)\nZbirno\nKondenzat (t)\nCO2 (m3)\nGTE (m3)\npojedinačno po ležištu\n\n1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal UKUPNO\n\n1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal UKUPNO\n\n�PRODAJNA CENA GOTOVIH PROIZVODA\n(din/t; din/m3)\nNafta (t)\nCO2 (m3)\nKondenzat (t)\nGas (m3)\nGTE (m3)\n\n1\n2\n3\n4\nkvartal kvartal kvartal kvartal\n\nNORMATIVI POTROŠNJE ENERGENATA PO\nJEDINICI PROIZVEDENOG GOTOVOG PROIZVODA ZBIRNO\nPotrošnja električne energije\nPotrošnja nafte\nPotrošnja mašinskog ulja\n\nJedinica\nmere\n\nprosečna\ncena\n\nPLANIRANO OSTVARENO\n\nKWh/...\nlit/...\nlit/...\n\nREZERVE MINERALNIH SIROVINA U OKVIRU ODOBRENOG EKSPLOATACIONOG POLJA\nSTANJE BILANSNIH REZERVI\n(A+B+C1)\nna dan 31. decembra prethodne\ngodine\n(za svaku mineralnu sirovinu\nposebno)\nMineralna\nstanje\njed.\nsirovina\nrezervi\nmere.\n\nOTKOPANO BILANSNIH REZERVI\n\nu toku prethodne\ngodine\n\nukupno otkopano od početka\neksploatacije\n\nSPISAK ODGOVORNIH LICA ZA POGON/EKSPLOATACIONO POLJE\nDIREKTOR PREDUZEĆA ILI NADLEŽNI IZVRŠNI DIREKTOR\nIme i prezime\nNaziv radnog mesta\nStručna sprema\nTelefon\nFaks\nElektronska pošta (e-mail)\nPOSLOVI PROIZVODNJE - ODGOVORNI TEHNIČKI RUKOVODILAC\nIme i prezime\nNaziv radnog mesta\nStručna sprema\nTelefon\n\n�Faks\nElektronska pošta (e-mail)\nPOSLOVI ZAŠTITE NA EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA\nIme i prezime\nNaziv radnog mesta\nStručna sprema\nTelefon\nFaks\nElektronska pošta (e-mail)\nFINANSIJSKI POSLOVI\nIme i prezime\nNaziv radnog mesta\nStručna sprema\nTelefon\nFaks\nElektronska pošta (e-mail)\nPODACI O KVALIFIKACIONOJ I STAROSNOJ STRUKTURI ZAPOSLENIH\nBroj zaposlenih u preduzeću ili delu preduzeća, po stručnoj, kvalifikacionoj i starosnoj strukturi,\nkoji obavljaju poslove u procesu proizvodnje nafte, gasa i podzemne vode na eksploatacionom\npolju sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine:\nStručna i kvalifikaciona struktura\n1. Rudarske struke\n2. Geološke struke\n3. Elektro struke\n4. Mašinske struke\n5. Građevinske struke\nDrugih struka\n\nNK PK KV VKV\n\nSSS VS VSS\n\nUkupno\nStarosna struktura\ndo 20 godina starosti\ndo 20 - 35 godina starosti\ndo 35 - 45 godina starosti\ndo 45 - 55 godina starosti\npreko 55 godina starosti\n\nbroj radnika\n\nUkupan broj radnika\nORGANIZACIONE JEDINICE\n\nUkupno\n\n�NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE\n- POGON\n- Eksploataciono polje (1):\n- Eksploataciono polje (2):\n\nbroj radnika\n\nPOSLOVI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - U PROIZVODNJI\nORGANIZACIJA\n\nODGOVORNO LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU POGONA\nIme i prezime\nNaziv radnog mesta\nStručna sprema\nTelefon\nFaks\nElektronska pošta (e-mail)\nJEDINICA ZA SPASAVANJE\nORGANIZACIJA JEDINICE\nIme i prezime\n\nStručna sprema\n\nZaduženje\n\nOPREMLJENOST STANICA ZA SPASAVANJE\n\nANGAŽOVANA DRUGA PRAVNA LICA NA EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA NA\nEKSPLOATACIONOM POLJU\nNAZIV PREDUZEĆA\n\nPIB\n\nOPIS POSLOVA\n\n�MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SPROVEDENE NA EKSPLOATACIONOM POLJU\nUkupno degradirano površina od početka rada rudnika\nUkupno rekultivisano površina od početka rada rudnika\nDegradirano površina u toku prethodne godine\nRekultivisano površina u toku prethodne godine\nPrikupljeno i ispušteno rudničkih voda u toku prethodne godine u\nprirodni vodotok (naziv reke, pritoke i sl.):\n\nhektara\nhektara\nhektara\nhektara\nm3\n\"_____________________\"\n\nOstale mere: (naložene od drugih organa ili sprovedene po zahtevu samog preduzeća)\n\nREALIZOVANE INVESTICIJE U PROIZVODNJI U TOKU PRETHODNE GODINE\nPOZICIJA - FINANSIJSKA SREDSTVA ULOŽENA:\n- u infrastrukturu, izgradnju objekata i nabavku opreme\n- u geološka istraživanja u cilju uvećanja bilansnih rezervi\n- u lična zaštitna sredstva zaposlenih\n- u kolektivnu zaštitu\n- u rekultivaciju degradiranih površina\n- na poboljšanje životne sredine\n\ndinara\n\nNAKNADA ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA\nNaknada za korišćenje mineralnih sirovina:\nObračunata naknada u prethodnoj godini\nUkupno plaćena naknada u prethodnoj godini\nStanje duga za neplaćenu naknadu\n\ndinara\n\nIZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ZA PRETHODNU GODINU\nIZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA\nRADU\n\nu toku prethodne\ngodine\n\nod početka\neksploatacije\n\n�Broj smrtnih slučajeva\nBroj težih telesnih povreda\nBroj kolektivnih povreda\nBroj profesionalno obolelih\nBroj radnika koji su stekli invaliditet na radu\nPOJAVE AKCIDENTNIH STANJA (erupcija, požar, eksplozija i drugo)\n\ndatum\n\nPOTVRDA:\nOvim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u\novom izveštaju istiniti i tačni.\nIme i prezime ovlašćenog direktora:\n_____________________________________________________________________\nPotpis (M.P):\n____________________________________________________________________________\n___________\nDatum:\n____________________________________________________________________________\n_______________\nMesto:\n____________________________________________________________________________\n________________\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"3"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"3"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"1486"},["text","Pravilnici"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10536"},["text","Правилници"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10537"},["text","Томашевић Александра"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10538"},["text","Правилник о садржини годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина за претходну календарску годину"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10539"},["text","Pravilnik o sadrz god izvestaja o poslov preduz koja obavlj eksploat min sir"]]]],["element",{"elementId":"49"},["name","Subject"],["description","The topic of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10540"},["text","правилник"]],["elementText",{"elementTextId":"10541"},["text","експлоатација минералних сировина"]],["elementText",{"elementTextId":"10542"},["text","извештај о пословању"]]]],["element",{"elementId":"41"},["name","Description"],["description","An account of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10543"},["text","Овим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина на одговарајућем експлоатационом пољу односно лежишту минералних сировина за претходну календарску годину"]]]],["element",{"elementId":"45"},["name","Publisher"],["description","An entity responsible for making the resource available"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10545"},["text","Службени гласник РС, бр. 7/2011"]]]],["element",{"elementId":"40"},["name","Date"],["description","A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10546"},["text","2011"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10547"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10548"},["text","српски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10549"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"10550"},["text","AT-42695-0024"]]]],["element",{"elementId":"48"},["name","Source"],["description","A related resource from which the described resource is derived"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16606"},["text","http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/08_Pravilnik_o_sadrzini_godisnjih_izvestaja_o_poslovanju_preduzeca_koja_obavljaju_eksploataciju_mineralnih_sirovina.pdf"]]]]]]],["tagContainer",["tag",{"tagId":"90"},["name","експлоатација минералних сировина"]],["tag",{"tagId":"91"},["name","извештај о пословању"]],["tag",{"tagId":"65"},["name","правилник"]]]]