Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/saska.rgf.rs/plugins/MetsExport/helpers/MetsExporter.php on line 1202
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/saska.rgf.rs/plugins/MetsExport/helpers/MetsExporter.php on line 723
TYPE="" > Aleksandra Tomasevic Omeka MetsExport Plugin The software used to generate this document is called Omeka MetsExport, which operates as a plugin for Omeka. Documentation can be found at http://github/MetsExport/ Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина Министарство рударства и енергетике Републике Србије правилник експлоатација лежишта минералних сировина студија изводљивости Службени гласник РС, бр. 108/2006 AT-42695-0027 Томашевић Александра Pravilnik o sadrz stud izvodljiv eksploat lez min sir Наумов М. Радомир Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина. 2006-11-23 http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/07_Pravilnik_o_sadrzini_studije_izvodljivosti_eksploatacije_lezista_mineralnih_sirovina.pdf application/pdf српски text На основу члана 29. Закона о рударству ("Службени гласник РС", бр. 44/95, 85/05 - др. закон, 101/05 - др. закон и 34/06), Министар рударства и енергетике доноси Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 108/2006 од 1.12.2006. године. Члан 1. Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина (у даљем тексту: студија). Члан 2. Студија садржи: 1) приказ услова и начина експлоатације и припреме минералних сировина; 2) приказ пласмана минералних сировина; 3) приказ мера заштите и санације животне средине и утицаја експлоатације на друштвену заједницу; 4) приказ потребних новчаних средстава која ће бити ангажована и броја запослених. Члан 3. Приказ услова и начина експлоатације и припреме минералних сировина садржи: 1) 2) 3) 4) опште податке о студији; опште податке о експлоатационом пољу; историјат геолошких истраживања и рударства; рударско-геолошки део студије. Члан 4. Општи подаци о студији садрже: 1) назив студије; 2) податке о инвеститору студије; 3) податке о аутору студије. Члан 5. Општи подаци о експлоатационом пољу садрже: 1) локацију лежишта и експлоатационог поља; 2) просторни положај експлоатационог поља и повезаност са путном железничком и пловном воденом инфраструктуром; 3) постојеће стање осталих инфраструктурних услова (електронапајање, водовод, гасна инфраструктура итд.). Члан 6. Историјат геолошких истраживања и рударства садржи приказ резултата геолошких истраживања са описом изведених радова у претходном периоду, као и опис претходно спроведених рударских активности. Члан 7. Рударско-геолошки део студије садржи податке који се односе на: 1) геолошки део са приказом: (1) величине и облика лежишта, геолошке и структурне грађе лежишта, карактеристика радне средине, и то: хидролошке и хидрогеолошке, инжењерско-геолошке и физичко-механичке, (2) врсте, квалитете и количине резерви минералних сировина, минералног састава, садржаја и густине корисне компоненте, (3) просторног положаја утврђених и оверених резерви минералних сировина, (4) графичког дела са геолошком и хидрогеолошком картом ширег подручја, геолошком картом подручја експлоатационог поља са назначеним објектима геолошких истраживања и уцртаном контуром оверених билансних резерви и контурама експлоатационог поља; 2) рударски део са приказом: (1) концепције експлоатације и припреме минералне сировине, (2) анализе геомеханичке стабилности рударских објеката и јаловишта, (3) техничког описа експлоатације лежишта, (4) техничког описа припреме минералних сировина, (5) избора основне и помоћне рударске опреме, (6) експлоатационих резерви и степена искоришћења лежишта минералних сировина, (7) годишњег капацитета и радног века рудника, (8) динамичког плана развоја рударских радова, (9) снабдевања погонском и топлотном енергијом и индустријском и питком водом, (10) нормативе потрошње енергије, материјала и резервних делова, (11) техничке и биолошке рекултивације, (12) мерама техничке заштите људи и објекта, (13) мониторинг система на рударским објектима, (14) графичког дела са ажурним ситуационим картама не старијим од шест месеци, са уцртаном контуром експлоатационог поља; ситуационом картом стања рударских радова - фаза отварања; ситуационом картом стања рударских радова - фаза затварања; технолошким попречним и уздужним профилом лежишта, са приказаним стањем у фази отварања и затварања рудника; технолошком шемом откопавања, одлагања, транспорта минералних сировина и јалових маса, шемом минирања, проветравања, одводњавања, одлагања флотацијских јаловишта и др.; технолошком шемом постројења за припрему минералних сировина. Члан 8. Приказ пласмана минералних сировина садржи податке који се односе на: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) комерцијални асортиман рудничких производа; анализу тржишта комерцијалних производа рудника; токове новца; анализу кредитне способности инвеститора; анализу осетљивости и ризика; динамичку оцену инвестиционог пројекта; анализу одрживости / доступности пројекта. Члан 9. Приказ мера заштите и санације животне средине и утицаја експлоатације на друштвену заједницу садржи податке који се односе на: 1) мере заштите и санације животне средине са приказом: (1) утицаја рударских радова и објеката у свим фазама технолошких процеса експлоатације и припреме минералних сировина на животну средину, (2) мера заштите животне средине услед утицаја рударских радова и објеката у свим фазама технолошких процеса експлоатације и припреме минералних сировина, (3) графичког дела који се састоји од ситуационе карте завршног стања рударских објеката, са приказом предвиђене техничке и биолошке рекултивације; 2) утицај експлоатације на друштвену заједницу са приказом: (1) утицаја на социјалну структуру становништва, (2) јавних и осталих објеката у зони утицаја рударских радова, (3) категоризације и измене структуре земљишта, (4) измештања објеката инфраструктуре. Члан 10. Приказ потребних новчаних средстава која ће бити ангажована и броја запослених садржи податке који се односе на: 1) структуру и број запослених; 2) инвестициона улагања у фази припреме за отварања рудника (изградња рудничке инфраструктуре); 3) инвестициона улагања у фази отварања рудника и изградњи постројења за припрему минералних сировина; 4) инвестициона улагања у фази експлоатације; 5) инвестициона улагања у фази затварања рудника. Члан 11. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". Item changed by user 2 at 2017-05-29 22:42:43.Deleted: Original FormatItem changed by user 2 at 2017-05-29 22:42:28.Deleted: Original FormatItem changed by user 2 at 2017-04-06 23:17:54.Created: Provenance, Mediator, Title, Alternative Title, Subject, Description, Creator, Source, Publisher, Date, Contributor, Format, Language, Type, IdentifierItem changed by user 2 at 2017-04-06 23:17:54.Imported from Background script